HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van."

Transcriptie

1 HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 13 november 2012 Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: 19 december 2012 Portefeuillehouder: Reerink Geheim: ja nee Voorstel Gelet op de ondertekening van het Afvalwaterakkoord riolering en zuivering Houten (besluit college 14 september 2010 DM ). Dit akkoord is op 7 oktober 2010 ter consultering aan de commissie SKK aangeboden (DM ). In het akkoord zijn maatregelen afgesproken tussen de gemeente Houten en het waterschap om het afvalwatersysteem Houten te optimaliseren; gelet op het collegebesluit van 15 maart 2011 (DM ) waarin besloten is een voorbereidingskrediet van te verlenen voor de uitwerking van de voorkeursvariant uit het OAS-onderzoek Stelt het college u voor om 1. kennis te nemen van het voorgestelde tracé 1 voor de nieuw aan te leggen persleiding van rioolgemaal Tull en t Waal naar rioolgemaal t Klooster 2. Voor de uitvoering van de maatregelen uit het Afvalwaterakkoord riolering en zuivering Houten een krediet ter beschikking te stellen van ,= (inclusief ,= voorbereidingskrediet); Advies commissie BMZ SKK De commissie verzoekt de beantwoording van de vragen op te nemen in het voorstel Beslispunt 1 te wijzigen in die zin dat het algemeen bestuur kennis neemt van het voorgestelde tracé. De commissie adviseert, met in achtneming van de opmerkingen, het stuk als hamerstuk door te geleiden naar het algemeen bestuur. Reactie college op advies commissie Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. Beantwoording vragen uit de commissie BMZ: De CU wil graag weten wat de gebruikelijke kosten zijn voor het aanleggen van een kilometer persleiding. De kilometerprijs voor het aanleggen van een persleiding is sterk afhankelijk van de situatie. Stedelijk gebied of agrarisch gebied, diameter leiding, ondergrond, wel of niet geboord. Voor een leiding met een diameter van ca 200 mm in sleuf gelegd kan worden uitgegaan van een bedrag tussen en per km. Voor geboorde leidingen liggen de bedragen tussen de en Hierbij wordt uitgegaan van de zogenaamde aanneemsom. Dit houdt in dat BTW, advieskosten, vergunningskosten en interne uren hierbij niet zijn meegerekend. Er wordt geen informatie gegeven over de tracékeuze in relatie tot de milieurisico's. Is op dat gebied een afweging gemaakt? Beide tracés lopen niet via kwetsbare gebieden, de milieurisico s zijn derhalve niet onderscheidend bij de keuze van het tracé en daarom niet meegenomen. Wel is het zo dat beide tracés binnen een zogenaamde boringsvrije zone voor een waterwingebied liggen. Informatie van het waterleidingbedrijf leert ons dat hiervoor geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De kosten voor de aanleg van de persleiding bedragen euro terwijl de investeringskosten op 1,3 miljoen euro worden geraamd. Wat wordt er voor het verschil gedaan? Het bedrag van is de aanneemsom. De toeslag van 60% betreft de BTW, advieskosten, vergunningskosten en interne uren

2 De aanpassing en renovatie van het gemaal kosten euro. Uit eerdere publicaties blijkt dat deze actie euro tot euro kost. Wat maakt de aanpassing en renovatie hier zo duur? In de eerdere meerjarenramingen werd uitgegaan van de renovatie van het eigen rioolgemaal Molenbuurt. Dit gemaal wordt geruild voor het gemeentelijk rioolgemaal Tull en t Waal. De aanpassing van dit gemaal is ingrijpender dan het renoveren van gemaal Molenbuurt omdat dit gemaal nu een eindgemaal wordt waarbij de capaciteit relatief fors gaat toenamen. Daarnaast moeten aanpassingen gedaan worden om dit gemaal aan de eisen van het waterschap te laten voldoen qua automatisering en ontwerp

3 INLEIDING Op 29 november 2010 hebben de gemeente Houten en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden het Afvalwaterakkoord riolering en zuivering Houten afgesloten. In dit afvalwaterakkoord zijn maatregelen afgesproken die ervoor zorgen dat het afvalwatersysteem (riolering en zuivering) van Houten optimaal aan de geldende normen voldoet tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Deze maatregelen zijn het resultaat van de rapportage van het optimalisatieonderzoek afvalwatersysteem (OAS) Houten van 17 februari Dit onderzoek is gezamenlijk door de gemeente en het waterschap uitgevoerd. Concreet is het waterschap akkoord gegaan met de volgende verplichtingen: 1. Zorg dragen voor een hydraulische capaciteit van de rwzi Houten van m 3 /uur en een zuiveringscapaciteit van i.e.; 2. Overdragen van eigendom en beheer van rioolgemaal Molenbuurt aan de gemeente Houten; 3. Overnemen van eigendom en beheer van rioolgemaal Tull en t Waal van de gemeente Houten; 4. Aanleggen van een persleiding tussen rioolgemaal Tull en t Waal en rioolgemaal t Klooster; 5. Het vergroten van de capaciteit van rioolgemaal Tull en t Waal van 17 naar 54 m 3 /uur; Achtergrond Tijdens de OAS-studie voor het afvalwatersysteem van Houten is gebleken dat de capaciteit van het huidige transportsysteem volledig wordt benut. Voor de toename van het afvalwateraanbod in de toekomst is het noodzakelijk de capaciteit van het transportsysteem te vergroten. In de huidige situatie wordt het afvalwater van Tull en t Waal via het rioolgemaal Molenbuurt (van het waterschap) en rioolgemaal Schalkwijk (van het waterschap) afgevoerd naar de rwzi Houten. (Zie bijlage 1: huidige situatie) Als onderdeel van de OAS-studie zijn een aantal varianten onderzocht hoe de toename moet worden opgevangen. Op basis hiervan is er voor gekozen het afvalwater van Molenbuurt via gemaal Tull en t Waal (van de gemeente Houten)en rioolgemaal t Klooster (van de gemeente Nieuwegein) af te voeren naar de rwzi Houten via een nieuw aan te leggen persleiding tussen Tull en t Waal en t Klooster. (Zie bijlage 2 nieuwe situatie) De afvoer van het rioolgemaal Molenbuurt naar rioolgemaal Tull en t Waal vindt dan via de bestaande persleiding plaats, waarbij de stroomrichting wordt omgedraaid. De belasting van de persleiding van rioolgemaal Schalkwijk wordt hiermee verlaagd. Het rioolgemaal Tull en t Waal wordt hiermee een eindgemaal en overnamepunt, terwijl rioolgemaal Molenbuurt een ondergemaal wordt voor de afvoer van afvalwater vanuit dit deel van de gemeente Houten. De onderlinge uitwisseling van de beide gemalen ligt hierbij voor de hand. Maatregelen De rioolgemalen Tull en t Waal en Molenbuurt zijn beiden technisch afgeschreven en versleten. Om deze reden is afgesproken de gemalen met gesloten beurs uit te ruilen. Door deze uitruil zijn beide partijen beter af. Het rioolgemaal Tull en t Waal moet tevens worden aangepast om de installatie te laten voldoen aan de eisen van het waterschap en om de afvoercapaciteit te laten voldoen aan de afnameverplichting. Voor de aanleg van de persleiding van rioolgemaal Tull en t Waal naar het rioolgemaal t Klooster zijn een tweetal tracés onderzocht. Op basis van zowel kosten als bereikbaarheid van de leiding wordt gekozen voor tracé 1. De beide tracés zijn in bijlage 2 weergegeven. Om de toekomstige capaciteit op de rwzi te kunnen verwerken moeten enkele interne waterstromen op de rwzi worden aangepast. Voor de realisatie van genoemde werkzaamheden zijn de kosten geraamd op ,= voor de aanleg van de persleiding en ,= voor de renovatie en aanpassing van het rioolgemaal Tull en t Waal. De kosten voor de aanpassingen op de rwzi zijn geraamd op ,=

4 ARGUMENTEN 1. Aanpassing van de rwzi Houten zorgt er voor dat de verwerkingscapaciteit van deze installatie in overeenstemming wordt gebracht met de afnameverplichting van het waterschap voor de aangesloten bemalingsgebieden; 2. Het voorgestelde tracé brengt de laagste investeringskosten met zich mee en resulteert in een goed bereikbare persleiding in geval van calamiteiten; 3. Het rioolgemaal Tull en t Waal is technisch en financieel afgeschreven en moet worden vervangen, aangepast aan de HDSR standaard en hydraulisch uitgebreid; 4. Deze besluiten geven uitvoering aan de verplichtingen die het waterschap is aangegaan met de gemeente Houten in het Afvalwaterakkoord riolering en zuivering Houten. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Schoon Water Samenwerking in de afvalwaterketen FINANCIËLE CONSEQUENTIES Voor de realisatie van genoemde werkzaamheden zijn de kosten geraamd op: Voorbereidingskrediet ,= Aanleg van de persleiding ,= Renovatie en aanpassing van het rioolgemaal Tull en t Waal ,= Aanpassingen op de rwzi ,= Totaal ,= Door het college is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van In de begroting van 2012 en 2013 is dekking voor het totale bedrag opgenomen. KANTTEKENINGEN Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet zakelijk recht gevestigd worden op het tracé van de persleiding en een bouwvergunning aangevraagd worden voor de aanpassing van het rioolgemaal Tull en t Waal. In geval van bezwaren tegen deze procedures kan de uitvoering van de werkzaamheden vertraging oplopen. UITVOERING De oplevering van de werkzaamheden is gepland op 31 december COMMUNICATIE Omwonenden en de plaatselijke pers zullen op de hoogte gebracht worden van de uit te voeren werkzaamheden BIJLAGE(N) nee ja, namelijk bijlage 1: situatieschets huidige afvalwaterafvoer bemalingsgebieden Tull en t Waal, Molenbuurt en Schalkwijk bijlage 2: Situatieschets toekomstige situatie afvalwaterafvoer bemalingsgebieden Tull en t Waal, Molenbuurt en Schalkwijk

5 TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, drs. E.Th. Meuleman

6 BIJLAGE Bijlage 1: situatieschets huidige afvalwaterafvoer bemalingsgebieden Tull en t Waal, Molenbuurt en Schalkwijk Bestaande persleidingen

7 BIJLAGE Bijlage 2: Situatieschets toekomstige situatie afvalwaterafvoer bemalingsgebieden Tull en t Waal, Molenbuurt en Schalkwijk Bestaande persleiding Nieuwe persleiding tracé 1 (voorgesteld) Nieuwe persleiding tracé 2 (alternatief) Ten behoeve van de tracékeuze voor een nieuw aan te leggen persleiding van gemaal Tull en t Waal naar het gemeentelijk rioolgemaal t Klooster van de gemeente Nieuwegein zijn een tweetal tracés onderzocht. Op bovenstaande kaart zijn deze tracés aangeven. tracé 1. Bij dit tracé wordt de leiding vanuit de kern Tull en t Waal rechtstreeks naar het Amsterdam Rijn kanaal gelegd, daarna via de Kanaaldijk zuid richting het gemaal t Klooster. Dit tracé is maximaal vrij van bebouwing en de leiding blijft in geval van calamiteiten goed bereikbaar. Lengte tracé: ca meter Bouwkosten aanleg persleiding ,= (investeringskosten ,=) tracé 2. Bij deze variant is gezocht naar de kortste route via de openbare weg. Op deze manier is de locatie van de persleiding het meest duidelijk. Ter plaatse blijkt wel dat in de bermen van deze wegen onvoldoende ruimte is waardoor de persleiding voor een groot deel onder het asfalt komt te liggen. Bereikbaarheid van de leiding is in geval van calamiteiten hierdoor slecht. Verder zal een aanzienlijk deel van de leiding met behulp van gestuurde boringen moeten worden aangelegd. Lengte tracé: ca meter Bouwkosten aanleg persleiding ,= (investeringskosten ,=) 7

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie