Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein."

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: In D&H: Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ Telefoonnummer: SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: Portefeuillehouder: Van der Vorm Geheim: ja nee Ontwerp Voorstel Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. Het college stelt u voor om: 1. Akkoord te gaan met het benutten van het overtollige biogas op de rwzi Nieuwegein door middel van het vergroten van de WKK-capaciteit; 2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van ,- om de voorbereidingen voor de realisatie van deze optie uit te voeren zoals in de begroting van 2013 is opgenomen. Advies commissie BMZ SKK Reactie college op advies commissie

2 INLEIDING Op de rwzi Nieuwegein wordt een belangrijk deel van het geproduceerde slib van het waterschap vergist. Door toename van deze hoeveelheid slib is in de afgelopen jaren ook de hoeveelheid geproduceerd biogas toegenomen. De bestaande warmtekrachtkoppeling(wkk) biedt onvoldoende capaciteit voor behandeling van alle geproduceerde biogas. In het kader van de Energiefabriek is in 2012 een aanbestedingsprocedure ingezet om door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) nog meer biogas te produceren. Uitbreiding van de WKK-capaciteit maakte onderdeel uit van dit project. De aanbesteding heeft geen bruikbare aanbieding opgeleverd en op 5 juni is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met het voorstel om af te zien van de realisatie van de TDH op de rwzi Nieuwegein. Besloten is tevens dat uiterlijk 2 oktober een voorstel in het Algemeen Bestuur wordt ingediend waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met het overtollige biogas. In de afgelopen maanden zijn diverse opties voor dit overtollige biogas onderzocht. De resultaten hiervan zijn in de quickscan in de bijlage weergegeven. De volgende opties zijn onderzocht: Nul situatie: In deze situatie wordt het overtollige biogas afgefakkeld en wordt de huidige WKK vervangen door een grotere als de huidige is afgeschreven. 1. Beheersmatige aanpak aanvoer gisting: De gedachte bij deze optie is om te kijken of er met aanpassingen aan de bedrijfsvoering voorkomen kon worden dat we biogas moeten affakkelen. 2. Uitbreiden gasbuffercapaciteit: Bij deze optie is er naar gekeken of het haalbaar is om extra biogas buffercapaciteit te instaleren zodat dit biogas op een later moment ingezet kan worden in de WKK. 3. Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein: Door minder slib te verwerken in de slibgisting van de rwzi Nieuwegein neemt de biogasproductie af. 4. Biogas levering aan een biogashub: In een biogashub wordt biogas, geleverd door verschillende biogas leveranciers, opgewerkt tot aardgaskwaliteit om te leveren aan het aardgasnet. 5. Directe levering biogas aan derden: Biogas wordt hierbij direct aan een andere partij geleverd. 6. Extra WKK-capaciteit: Door de huidige gasmotor te vervangen door een grotere kan meer gas worden verwerkt tot elektriciteit en warmte. 7. Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit: Biogas kan opgewerkt worden tot aardgaskwaliteit. Deze optie kent een tweetal varianten: a. Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet b. Zelf doen en leveren aan het aardgasnet De verschillende oplossingen zijn in eerste instantie beoordeeld op realisme en economische haalbaarheid (bijlage). Op basis hiervan vallen oplossing 1 t/m 5 en 7b af. Als gevolg hiervan blijven een tweetal opties over: 6. Extra WKK-capaciteit. 7a. Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) De financiële en energetische beoordeling van de opties 6 en 7a is in onderstaande tabel schematisch weergegeven. De nul situatie is als referentie genomen. Varianten Investeringsbedrag ( ) NCW(2035) ( ) Netto tov NUL: ( ) SPOT (jr) GJ/jr Nul situatie OPTIE 6 Extra WKK-capaciteit , OPTIE 7a Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) , De financiële beoordeling van deze twee opties is niet via de gebruikelijke kosten baten water (KBW) uitgevoerd maar op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) en de Simple payout time (SPOT). Dit wordt verder toegelicht in de quickscan (bijlage) In de nulsituatie blijft door het affakkelen van het overtollige biogas een mogelijkheid onbenut om in het kader van de MJA-3 efficiënt met energie om te gaan. Verder is het onmogelijk om de rwzi Nieuwegein energieneutraal (doelstelling Energiefabriek) te maken

3 De vervanging van de huidige WKK door een nieuwe, grotere WKK levert financieel meer op dan de optie opwerking tot aardgaskwaliteit (uitbesteden en leveren aan het aardgasnet). Dit blijkt uit de hogere NCW en lagere terugverdientijd. De verschil komt door de hogere elektriciteitsopbrengst en door de lagere kosten. De benodigde investering voor de nieuwe WKK optie is echter wel aanzienlijk hoger. Omdat niet alle warmte uit de WKK nuttig gebruikt wordt (circa 25% gaat verloren), scoort opwerking tot aardgaskwaliteit energetisch beter dan een nieuwe grotere WKK. Het risico met een voor HDSR relatief onbekende techniek (opwerking tot aardgaskwaliteit) wordt hoger ingeschat dan het plaatsen van een nieuwe, grotere WKK. Ook het feit dat voor langere tijd een contract met een verhuurder moet worden aangegaan en de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de aardgasprijs (welke van grote invloed is op de SPOT en NCW), vergroten het risico voor opwerking tot aardgaskwaliteit. Een voordeel van het gaan opwerken tot aardgaskwaliteit is dat het een hogere energieopbrengst heeft en dat HDSR de mogelijkheid behoudt om te gaan rijden op eigen biogas. Dit kan dan door de eigen bedrijfsauto s of mogelijk samen met de slibtransporteur. Op basis van de financiële opbrengsten en de beperkte risico s zoals hierboven toegelicht, wordt geadviseerd om de huidige WKK te vervangen door een nieuwe grotere WKK. ARGUMENTEN Extra WKK-capaciteit heeft hogere NCW in vergelijking met het opwerken tot aardgaskwaliteit. Extra WKK-capaciteit heeft lagere terugverdientijd (SPOT) in vergelijking met het opwerken tot aardgaskwaliteit. Een WKK-installatie is een bekende en vertrouwde techniek binnen HDSR en heeft dus niet of nauwelijks risico s. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Energievisie Met het verwerken van het overtollige biogas draagt rwzi Nieuwegein mee aan het behalen van de doelstellingen uit het MJA-3. Uitbreiding van de WKK-installatie levert een bijdrage van GJ aan primaire energie. Deze hoeveelheid vertegenwoordigd 1,8 % van de totale energiebehoefte van het zuiveren van ons afvalwater. FINANCIËLE CONSEQUENTIES De kosten voor de realisatie van deze vervanging worden geraamd op ,=. Deze raming kent een nauwkeurigheid van +/- 30%. Na de voorbereidingsfase van dit project is de investeringsomvang bekend met een nauwkeurigheid van +/- 10%. Voor de voorbereiding van dit project is een geraamd krediet nodig van ,=. Dit is in de eerste begrotingswijziging 2013 opgenomen en door het Algemeen Bestuur vastgesteld op Op het moment dat ervoor gekozen wordt om de WKK capaciteit te vergroten betekent dat dat de huidige WKK vervroegd afgeschreven moet worden. De huidige WKK dateert uit 2004 en is in 2019 afgeschreven. Deze kosten komen ten laste van het exploitatie budget. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het moment van amoveren van de huidige WKK. Als dit bijvoorbeeld in april 2014 is dan is dit ongeveer euro. KANTTEKENINGEN Bij realisatie van extra WKK-capaciteit is er tot 2030 geen biogas beschikbaar voor mobiliteit op de rwzi Nieuwegein. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de WKK blijft staan tot hij economisch is afgeschreven. UITVOERING Volgens planning is het project op 31 december 2014 afgerond. COMMUNICATIE Bij oplevering is de rwzi Nieuwegein energie neutraal. Dit wordt via een persbericht gecommuniceerd

4 BIJLAGE(N) nee ja, namelijk: Quickscan verwerken overtollig biogas rwzi Nieuwegein. (DM ) TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur a.i., drs. J. Miedema

5 Bijlage bij voorstel (DM ) overtollig biogas rwzi Nieuwegein agendapunt 10 Quickscan verwerken overtollig biogas rwzi Nieuwegein Afdeling: Zuiveringsbeheer Datum : 23 juli 2013 Door : Paul de Wit (bedrijfkundig medewerker afdeling Zuiveringsbeheer)

6 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nul situatie... 4 OPTIE 1: Beheersmatige aanpak aanvoer slibgisting... 5 OPTIE 2: Uitbreiden gasbuffercapaciteit... 5 OPTIE 3: Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein... 5 OPTIE 4: Biogas levering aan een biogashub... 6 OPTIE 5: Directe levering biogas aan derden... 6 OPTIE 6: Extra WKK-capaciteit... 6 OPTIE 7a: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet)... 7 OPTIE 7b: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Zelf doen en leveren aan het aardgasnet)... 7 Samenvatting en conclusies

7 Inleiding De afgelopen jaren is op rwzi Nieuwegein een gemiddeld biogasoverschot van m 3 /jaar afgefakkeld op een totale productie van 1,65 mln m 3 /jr (25%), zo n m 3 /dag. De bestaande warmtekrachtkoppeling (WKK) van 330 kw e biedt onvoldoende capaciteit voor behandeling van al het geproduceerde biogas. In het kader van de Energiefabriek is in 2012 een aanbestedingsprocedure ingezet om door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) nog meer biogas te produceren. Uitbreiding van de WKK-capaciteit maakte ook onderdeel uit van dat project. De aanbesteding heeft geen bruikbare aanbieding opgeleverd en op 5 juni 2013 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met het voorstel om af te zien van de realisatie van de TDH op de rwzi Nieuwegein. Besloten is tevens dat uiterlijk 2 oktober een voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt ingediend waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met het overtollige biogas. Mogelijke opties hiervoor zijn: 1. Beheersmatige aanpak aanvoer slibgisting; 2. Uitbreiden gasbuffercapaciteit; 3. Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein; 4. Biogas levering aan een biogashub; 5. Directe levering biogas aan derden; 6. Extra WKK-capaciteit; 7. Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit: a. Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet. b. Zelf doen en leveren aan het aardgasnet. De opties worden vergeleken met de nulsituatie: voorlopig geen maatregelen treffen en het overtollige biogas laten affakkelen (wordt nader beschreven). De financiële beoordeling is niet via de gebruikelijke Kosten Baten Water (KBW) uitgevoerd maar op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) en de Simple Payout Time (SPOT). Reden hiervoor is dat bij de vergelijking van de verschillende opties er investeringen in de toekomst moeten worden meegenomen en de KBW hier niet in voorziet. Verder is hiervoor gekozen omdat het vergelijken van deze twee methoden extra inzichten biedt. Netto Contant Waarde Wanneer de NCW groter, of op zijn minst gelijk is aan nul, dan kan de investering vanuit financieel oogpunt als positief worden beoordeeld. In dat geval is de contante (of huidige) waarde van alle inkomsten van de investering namelijk groter dan de contante waarde van alle uitgaven. In de NCW berekening worden kapitaalslasten (rente en afschrijving) en vervroegde afschrijvingen niet meegenomen en hanteren we een disconteringsvoet van 4,5%. Simple Payout Time SPOT (in het Nederlands; eenvoudige terugverdientijd) is de eenvoudigste manier om te berekenen of een investering vanuit financieel oogpunt positief kan worden beoordeeld. De formule is het investeringsbedrag gedeeld door de besparing. De investeringskosten bij de zeven opties zijn zo goed als mogelijk geraamd. De ramingen zijn voldoende nauwkeurig om een onderlinge vergelijking te maken. Subsidiemogelijkheden zijn vanwege de onzekerheid van het verkrijgen ervan niet mee genomen. 3

8 Nulsituatie De afgelopen anderhalf jaar had de WKK een beschikbaarheid van 86%. De motor kan maximaal 150 m 3 /uur aan gas verwerken. Het gebruik van de motor kwam hiermee op 150 x 24 x 86% = m 3 /dag. Gemiddeld is ruim m 3 /dag biogas geproduceerd. Gemiddeld is derhalve m 3 biogas per dag anders dan door de WKK benut. Circa 15% hiervan (230 m 3 /dag) is de afgelopen jaren door de CVinstallatie benut om de slibgistingstank te verwarmen. De rest (ruim m 3 /dag) is afgefakkeld (vernietigd). In de nulsituatie wordt ervan uit gegaan dat de huidige, te kleine WKK, pas wordt vervangen (door een grotere) wanneer deze economisch volledig is afgeschreven. In de kostenberekening wordt voor deze situatie pas een investering gedaan als de huidige WKK is afgeschreven (2020) en wordt tot die tijd het overtollige biogas afgefakkeld. Financieel overzicht Nulsituatie Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Investeringskosten ,-- Jaarlijkse onderhoudskosten WKK bestaand (tot 2020) ,-- Jaarlijkse onderhoudskosten WKK nieuw(vanaf 2020) ,-- Extra elektriciteitsopbrengst (na 2020) ,-- Elektriciteitsopbrengst bestaande WKK ,-- SPOT (jr) n.v.t. NCW (2035) ,-- Conclusie: Door het affakkelen van het overtollige biogas blijft een mogelijkheid onbenut om in het kader van de MJA-3 efficiënt met energie om te gaan. Verder is het onmogelijk om de rwzi Nieuwegein energieneutraal (doelstelling Energiefabriek) te maken. 1 inclusief de electricteitsopbrengst van de bestaande WKK 4

9 OPTIE 1: Beheersmatige aanpak aanvoer slibgisting De gedachte bij deze optie is dat we door het zo gelijkmatig mogelijk inpompen van het slib in de slibgistingstank de productie van biogas gelijkmatig in de tijd verdelen. Hierdoor zijn er geen pieken in de productie en is affakkelen minder nodig. Op het moment dat er relatief veel slib in de slibgistingstank gepompt wordt produceren we ook relatief veel biogas. Een zo gelijkmatig mogelijk belaste slibgistingstank genereert de laagste biogas productiepieken en verkleint dus de kans dat we moeten affakkelen. Uit een nadere analyse van de verpompte slibhoeveelheden en de biogasproductie over 2012 en een deel van 2013 blijkt echter dat er regelmatig sprake is van langdurig biogasproducties van meer dan m 3 /dag (de maximale WKKcapaciteit) waarbij de WKK de maximale hoeveelheid stroom (kwh) produceert. Conclusie: Zelfs bij een ideaal afgevlakt aanvoerpatroon naar de slibgistingstank, wordt er meer biogas geproduceerd dan kan worden gebruikt in de WKK. Een optimalere aanpak van de aanvoer naar de slibgistingstank zal dus niet resulteren in het voorkomen van overtollig biogas. Uiteraard blijft dit wel iets om in de gaten te houden. OPTIE 2: Uitbreiden gasbuffercapaciteit Bij deze optie is er naar gekeken of het haalbaar is om extra buffercapaciteit voor biogas te installeren zodat dit gas op een later moment ingezet kan worden in de WKK. Omdat de overproductie van biogas zoals geschetst bij optie 1 continu is en niet in pieken, is dit geen reële optie. Dit zou namelijk resulteren in een oneindig grote biogas buffercapaciteit die we niet kunnen verwerken. Conclusie: Het uitbreiden van de biogas buffercapaciteit zal niet resulteren in het voorkomen van het overtollige biogas. OPTIE 3: Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein Om affakkelen van het overtollige biogas te voorkomen kan er ook aan gedacht worden om het energierijke deel van slib dat wordt aangevoerd fors (>25% ton droge stof per jaar) terug te brengen. Dit energierijke slib moet dan naar een andere rwzi die voorzien is van een slibgistingstank getransporteerd worden. Uitgaande van een indikgraad van 6% komt dit neer op het vervoer van ca. 50 ton nat slib per dag, ofwel twee vrachtwagens per dag. Binnen een straal van ca. 50 km zijn er negen locaties met een slibgistingstank. Deze zijn in beheer bij zes verschillende waterschappen. Geen van de onderzochte gistingstanks biedt de mogelijkheid om de gevraagde hoeveelheid slib uit Nieuwegein te ontvangen. Hiernaast is het uitwisselen van energierijk slib en uitgegist slib (energie arm) naar de slibgistingstank op de rwzi Utrecht beschouwd. Na de vervanging van de WKK in het kader van het instandhoudingsproject is hier voldoende biogasverwerkingscapaciteit. De slibgisting op rwzi Utrecht kent echter regelmatig schuim- en andere capaciteitsremmende problemen waardoor structureel een extra belasting ter grootte van 5-10% niet mogelijk is. Conclusie: Het is niet haalbaar om minder slib naar de slibgistingstank Nieuwegein te voeren. Deze optie biedt dus geen uitkomst om affakkelen van overtollige biogas te voorkomen. 5

10 OPTIE 4: Biogas levering aan een biogashub Voor deze optie is er gekeken of de rwzi Nieuwegein betrokken kon worden bij een samenwerkingsproject met de Provincie Utrecht voor een biogashub in de provincie. Een biogashub is een collectief biogasnet. Hierop kunnen meerdere producenten (bijv. agrarische sector) van biogas aansluiten om biogas gezamenlijk te zuiveren tot aardgaskwaliteit en dit op één punt te injecteren in het aardgasnet. Dit komt vervolgens via het net beschikbaar als groengas. Zo wordt het fossiele aardgasgebruik teruggedrongen. De regio rondom de rwzi Nieuwegein is door het samenwerkingsproject op deze mogelijkheid onderzocht, maar niet als kansrijk beoordeeld. Naast een enkel boerenbedrijf zijn er (nog) geen andere biogasleveranciers in de omgeving van de rwzi Nieuwegein. Conclusie: Het deelnemen aan een biogashub in de regio van de rwzi Nieuwegein is geen optie. OPTIE 5: Directe levering biogas aan derden Voor deze optie is er gekeken of het overtollige biogas direct geleverd kan worden aan derden die het in hun bedrijfsvoering (WKK, verwarmingsketel, etc) kunnen gebruiken. Echter, in de omgeving van de rwzi Nieuwegein zijn geen grote bedrijven aan wie we ons biogas kunnen leveren. Daarom wordt deze optie niet verder onderzocht. Het leveren van biogas voor mobiliteit is niet mogelijk zonder het eerst op te werken tot aardgaskwaliteit. Conclusie: Het direct leveren van biogas aan derden is in de regio van rwzi Nieuwegein niet mogelijk. OPTIE 6: Extra WKK-capaciteit Om het overtollige biogas (1.100 m 3 per dag) in een WKK om te zetten is een extra WKK ter grootte van 1.100/24 x 2,2 2 = 100 kw e nodig. De kosten van een dergelijke WKK zijn relatief hoog. Ook de lokale situatie is zeer ongunstig. Op voorhand is ingeschat dat dit geen realistische optie is. Het plaatsen van een extra WKK wordt daarom niet als optie meegenomen. Meer voor de hand ligt vervanging van de huidige 330 kw e -motor door een grotere, nieuwe WKK van 500 kw e die het volledige aanbod van biogas kan verwerken. De huidige WKK dateert echter uit 2004 en is in 2019 afgeschreven. Financieel overzicht OPTIE 6 Extra WKK-capaciteit Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Investeringskosten ,-- Jaarlijkse onderhoudskosten, start in ,-- Inhaalafschrijving april 2014 bestaande WKK ,-- Elektriciteitsopbrengst ,-- SPOT (jr) 3 2,5 NCW (2035) ,-- Conclusie: Het plaatsen van extra WKK capaciteit doormiddel van het vervangen van de bestaande WKK is vanuit financieel oogpunt een haalbare oplossing voor het benutten van het overtollige biogas. 2 Een dergelijke WKK wekt 2,2 kw op met 1 m 3 biogas 3 Investering gedeeld door de elektriciteitsopbrengst- onderhoudskosten. 6

11 OPTIE 7a: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet) De cijfers uit deze paragraaf zijn gebaseerd op een offerte van een aanbieder. In deze optie wordt er van uitgegaan dat De Stichtse Rijnlanden een biogas-opwerkingsinstallatie huurt voor in principe 12 jaar. De Stichtse Rijnlanden wordt geheel ontzorgd voor wat betreft de installatie, vergunning en overeenstemming met de netbeheerder. Financieel overzicht OPTIE 7a Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Installatiekosten ,-- Huur opwerkingsinstallatie ,--/jr Groengasopbrengst ,--/jr Elektriciteitsopbrengst bestaande WKK ,-- Onderhoud bestaande WKK ,--/jr SPOT (jr) 4 4,6 NCW (2035) ,-- De SPOT en NCW is sterk afhankelijk van de gehanteerde gasopbrengstprijs. Voor de vergelijking is uitgegaan van een constante gasopbrengstprijs van 0,37/m 36. Gevoelsmatig lijkt deze NCW erg hoog. Dit komt doordat we de opbrengsten en kosten van de bestaande WKK hierin ook hebben meegenomen. Dit is gedaan zodat deze optie te vergelijken is met optie 6. Conclusie: Het opwerken tot aardgaskwaliteit doormiddel van het huren van een opwerkingsinstallatie is vanuit financieel oogpunt bekeken een haalbare oplossing voor het benutten van het overtollige biogas. OPTIE 7b: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Zelf doen en leveren aan het aardgasnet) In de optie 7a wordt De Stichtse Rijnlanden ontzorgt, in deze optie is dit niet het geval. De Stichtse ijnlanden investeert in deze optie zelf in een biogas-opwerkingsinstallatie en zorgt zelf voor de levering aan het aardgasnet. Financieel overzicht OPTIE 7b Opwerken tot aardgaskwaliteit (Zelf doen) Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Investeringskosten ,-- Groengasopbrengst ,--/jr Onderhoud opwerkinstallatie ,--/jr Elektriciteitsopbrengst bestaande WKK ,-- Onderhoud bestaande WKK ,--/jr SPOT (jr) 7 28,4 NCW (2035) ,-- Het investeringsbedrag is afgeleid van de door Grontmij i.o.v. De Dommel opgestelde vergelijkingsspreadsheet. Gevoelsmatig lijkt deze NCW erg hoog. Dit komt doordat we de opbrengsten en kosten van de bestaande WKK hierin ook hebben meegenomen. Dit is gedaan zodat deze optie te vergelijken is met optie 6. Conclusie: Ten opzichte van optie 7a is de NCW is aanzienlijk lager en de terugverdientijd is aanzienlijk hoger. Deze optie is voor deze kleine schaalgrootte financieel niet haalbaar vanwege de hoge terugverdientijd en biedt dus geen oplossing voor het benutten van het overtollige biogas. 4 Investering gedeeld door groen gasopbrengst - huur 5 Inclusief elektriciteitsopbrengst van de bestaande WKK 6 0,37/m 3 is gebaseerd op informatie van een aanbieder van opwerkinstallaties. Naar verluid kan de groengasopbrengst variëren van 0.30/m 3 tot 0.45/m 3. 7 Investering gedeeld door groen gasopbrengst - onderhoud 7

12 Samenvatting en conclusie Om verschillende redenen vallen optie 1 t/m 5 en optie 7b af, en resteren er nog twee opties; OPTIE 6: OPTIE 7a: Extra warmte WKK-capaciteit Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet) Deze twee worden hieronder financieel en energetisch vergeleken, met elkaar en met de nulsituatie: Varianten Investeringsbedrag ( ) NCW(2035) ( ) Netto tov NUL: ( ) SPOT (jr) GJ/jr Nul situatie OPTIE 6 Extra WKK-capaciteit , OPTIE 7a Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) , In de nulsituatie blijft door het affakkelen van het overtollige biogas een mogelijkheid onbenut om in het kader van de MJA-3 efficiënt met energie om te gaan. Verder is het onmogelijk om de rwzi Nieuwegein energieneutraal (doelstelling Energiefabriek) te maken. De vervanging van de huidige WKK door een nieuwe, grotere WKK levert financieel meer op dan de optie opwerking tot aardgaskwaliteit (uitbesteden en leveren aan het aardgasnet). Dit blijkt uit de hogere NCW en lagere terugverdientijd. De verschil komt door de hogere elektriciteitsopbrengst en door de lagere kosten. De benodigde investering voor de nieuwe WKK optie is echter wel aanzienlijk hoger. Omdat niet alle warmte uit de WKK nuttig gebruikt wordt (circa 25% gaat verloren), scoort opwerking tot aardgaskwaliteit energetisch beter dan een nieuwe grotere WKK. Het risico met een voor De Stichtse Rijnlanden relatief onbekende techniek (opwerking tot aardgaskwaliteit) wordt echter hoger ingeschat dan het plaatsen van een nieuwe, grotere WKK. Ook het feit dat voor langere tijd een contract met een verhuurder moet worden aangegaan én de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de aardgasprijs (welke van grote invloed is op de SPOT en NCW), vergroten het risico voor de optie opwerking tot aardgaskwaliteit. Een voordeel van het gaan opwerken tot aardgaskwaliteit is dat het een hogere energetische opbrengst heeft en dat het waterschap de mogelijkheid behoudt om te gaan rijden op eigen biogas. Dit kan dan door de eigen bedrijfsauto s of mogelijk samen met de slibtransporteur. Conclusie: op basis van de financiële opbrengsten en de beperkte risico s zoals hierboven toegelicht, wordt geadviseerd om de huidige WKK te vervangen door een nieuwe grotere WKK. 8

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: 356319 In D&H: 15 maart 2011 Steller: T. Oosterhoff In Cie: BMZ 12 april

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: 356319 In D&H: 15 maart 2011 Steller: T. Oosterhoff In Cie: BMZ 12 april

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 14 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293 In D&H: 24-05-2011 Steller: P.A. Holt In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2011 over de visie en strategie voor het zuiveringsbeheer

gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2011 over de visie en strategie voor het zuiveringsbeheer VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5c Onderwerp: Voorbereiding realisatie sliblijn (Fase 1) op de huidige locatie van de rwzi Utrecht Nummer: 576424 In D&H: 10-1-2013 Steller: ing. M.J.A. Boersen

Nadere informatie

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 12 Onderwerp: vaststellen onderhandelingsakkoord LAWA SAW 2009-2011 Nummer: 310263 In D&H: 17-08-2010 / 31-08-2010 Steller: B.M.H. Dortmans In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein.

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Kredietaanvraag herstelwerkzaamheden Oude Sluis Vreeswijk Nummer: 583318 In D&H: 30-10-2012 Steller: S.H.M. van de Reepe In Cie: BMZ 13-11-2012

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt Onderwerp: Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BMZ) Nummer: 787874 In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit In

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht;

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.1.A/B Onderwerp: Grondstoffenvisie Nummer: 852054-v3 In D&H: 22-04-2014 / 12-08-2014 Steller: E.M. Langbroek In Cie: BMZ Telefoonnummer: (06)11614706 SKK

Nadere informatie

gelet op de bijlage bij Toekomstscenario rwzi Utrecht de notitie "Onderbouwing op het beslispunt om de rwzi Maarssenbroek op te heffen

gelet op de bijlage bij Toekomstscenario rwzi Utrecht de notitie Onderbouwing op het beslispunt om de rwzi Maarssenbroek op te heffen VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5b Onderwerp: Uitvoeringskrediet opheffen rwzi Maarssenbroek Nummer: 594673 In D&H: 11-12-2012 Steller: ing. M.J.A. Boersen In Cie: BMZ 29-01-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Aanvullend krediet 1 e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 598985.

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Aanvullend krediet 1 e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 598985. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Aanvullend krediet 1 e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 598985 In D&H: 10-01-2013 Steller: Tonny Oosterhoff

Nadere informatie

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek

RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek RWZI Tilburg Energie- en grondstoffenfabriek Waterschap De Dommel Het idee + Afvalwater zuiveringsslib = Waarom RWZI Tilburg? RWZI Tilburg (cap. 350.000 i.e.; 8.000 ton d.s.) alleen aanpassingen in de

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 In D&H: 10-01-2013 Steller: ing. M.J.A.

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

2. in te stemmen met het houden van een aanbestedingsprocedure door het college voor transport en verwerking van zuiveringsslib van de rwzi Utrecht.

2. in te stemmen met het houden van een aanbestedingsprocedure door het college voor transport en verwerking van zuiveringsslib van de rwzi Utrecht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.1 Onderwerp: Voorstel keuze sliblijn project rwzi Utrecht Nummer: 855463 In D&H: 16 september 2014 Steller: Willem de Jager In Cie: BMZ 30 september 2014

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

Local Energy Solutions

Local Energy Solutions 24 mei 2011 Warmtelevering vanuit energiefabriek Apeldoorn Ontwikkeling van energie voor eigen gebruik naar externe levering aanleiding samenwerking warmteleiding Zuidbroek extra energie uit slachtafval

Nadere informatie

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5a/b Onderwerp: BMC rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Nummer: 606089 In D&H: 10-01-2013 Steller: mevrouw I. de Vries In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5979

Nadere informatie

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek)

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) Nummer: 564596 In D&H:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 18 december 2012 Waterketen, afdeling Zuiveringen en Gemalen. 29 november 2012 H. Kuipers

ALGEMENE VERGADERING. 18 december 2012 Waterketen, afdeling Zuiveringen en Gemalen. 29 november 2012 H. Kuipers VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 18 december 2012 Waterketen, afdeling Zuiveringen en Gemalen STUKDATUM NAAM STELLER 29 november 2012 H. Kuipers ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Renovatie en upgrade

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: WKK van RWZI Veendam Nummer: Bestuursstukken\1081 Agendapunt: 12 DB: Ja 14-5-2012 Workflow Opsteller: Hans Postma, 0598-693206 Schoon Water BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Nummer: 651006 v9 In D&H: 13-08-2013 Steller: Peter Hesen In Cie: BMZ Telefoonnummer: 06-15068420

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk. Nee

Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 26 november 2014 Onderwerp Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk B2014/u357 Portefeuillehouder R. van der Veen Opsteller/indiener

Nadere informatie

in te stemmen met de Energievisie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als beleidskader voor ons waterschap.

in te stemmen met de Energievisie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als beleidskader voor ons waterschap. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 a/b Onderwerp: Energievisie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Nummer: 535186 In D&H: 16-10-2012 Steller: Marco van Schaik In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Page 1 of 5 Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Auteur: Anne Bosma, Tony Flameling, Toine van Dartel, Ruud Holtzer Bedrijfsnaam: Tauw, Waterschap De Dommel Rioolwaterzuiveringen

Nadere informatie

Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch

Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch Voorbeeldprojecten Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch Data Contact: Waterschap Aa en Maas Meer informatie: www.aaenmaas.nl Water Hitte

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Doelstelling thema bijeenkomst: Inzicht in ontwikkelingen bij overheid, industrie en agrarische sector Inzicht in kansen voor synergie

Nadere informatie

INLEIDING. Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer:

INLEIDING. Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE SKK ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer: 709537 In D&H: 06-08-2013 Steller: Jan Smorenburg In Cie: BMZ

Nadere informatie

Influent fijnzeven in rwzi s. Chris Ruiken Enna Klaversma

Influent fijnzeven in rwzi s. Chris Ruiken Enna Klaversma Influent fijnzeven in rwzi s Chris Ruiken Enna Klaversma Inhoud Kosten en opbrengsten Energiebalans 19-05-2010 2 Grofvuilrooster 6 mm Zandvanger Voorbezinktank aeratietank nabezinktank effluent Primair

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 4 november december december 2014

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 4 november december december 2014 Onderwerp Persleidingen Oostzaan en Uitgeest, uitvoeringskredieten Registratienummer Voorstel Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Nee Een uitvoeringskrediet van 3.710.000 beschikbaar te stellen voor

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Omzet.Amersfoort. Van onderzoek naar realisatie. Henry van Veldhuizen 28 juni 2011

Omzet.Amersfoort. Van onderzoek naar realisatie. Henry van Veldhuizen 28 juni 2011 Omzet.Amersfoort Van onderzoek naar realisatie Henry van Veldhuizen 28 juni 2011 Doelen 1. Terugkoppeling onderzoek Omzet.Amersfoort 2. Voorbereiden voorstel AB 30 juni 2011 Historie van het project: plannen

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. Peter Steenbergen en Erik Koolwijk zijn de twee directeur-grootaandeelhouders van glastuinbouwbedrijf Rijkgroen bv. Het bedrijf heeft

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

In D&H: 11-02-2014 Steller: W. de Jager In Cie:

In D&H: 11-02-2014 Steller: W. de Jager In Cie: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt Onderwerp: Brief AGV inzake lozingseis Utrecht (BMZ) Nummer: 789558 In D&H: 11-02-2014 Steller: W. de Jager In Cie: BMZ

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel VOORSTEL N HET LGEMEEN ESTUUR GENDPUNT 4 Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing Nummer: 329600 In D&H: 12-10-2010 Steller: P. E. oersma In ie: MZ 16-11-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Vergaderdatum Made, 22 januari 2003 Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Onderwerp Toelichting 1. Honoreren kredietaanvraag personeel / materieel voertuig; 2. Honoreren kredietaanvraag

Nadere informatie

2. hierbij een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar, in plaats van een afschrijvingstermijn van 40 jaar;

2. hierbij een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar, in plaats van een afschrijvingstermijn van 40 jaar; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Flexibel kantoorconcept Nummer: 828121 In D&H: 19-08-2014 Steller: drs. J.J.J. Bulthuis In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5976 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Vergunningen voor biogas en groen gas installaties

Vergunningen voor biogas en groen gas installaties Vergunningen voor biogas en groen gas installaties Ervaringen van BioGast Sustainable Energy Marcel Verhaart 12 februari 2014, NEN Wie is BioGast? Groen gas producent sinds 2005 Actief in Nederland, Frankrijk,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010 Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank Groep Maatwerk Sustainability naast Food

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139)

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Aan : E. Rekswinkel, M. Boersen Van : Wim Wiegant Controle

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

Missie, visie en strategie slibverwerking waterschap Rijn en IJssel

Missie, visie en strategie slibverwerking waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Missie, visie en strategie slibverwerking waterschap Rijn en IJssel Missie We verwerken het zuiveringsslib tegen de laagste maatschappelijke kosten, waarbij we ons inzetten de in het slib aanwezige

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie:

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790 In D&H: 04-02-2014 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 25-02-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 1 juni Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 15 juni 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 1 juni Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 15 juni 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 1 juni 2016 Datum behandeling D&H 10 en Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder R. Maarschall Datum vergadering CHI

Nadere informatie

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit DE RYCK Klima LUWAGAM : pomp lucht-water aangedreven met gasmotor PAUL DE RYCK Werking op laag niveau (buitenlucht min. 0 C) omzetten naar warmte op hoog niveau (buiswater max. 50 C) Serreverwarming buis

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Biogas is veelzijdig. Vergelijking van de opties 1-2-2012. Vergelijking opties voor benutting van biogas

Biogas is veelzijdig. Vergelijking van de opties 1-2-2012. Vergelijking opties voor benutting van biogas 1--1 Ongeveer 7 deelnemende organisaties Promotie van optimale benutting van biomassa Kennisoverdracht door workshops, excursies, nieuwsbrief en artikelen in vakbladen Vergelijking opties voor benutting

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt Notitie Contactpersoon Harry de Brauw Datum 14 juni 2017 Kenmerk N001-1246856HBA-rvb-V01-NL Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt De aanstaande rioolvervanging in de Benedenbuurt is aanleiding voor

Nadere informatie

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder M. Bax onderwerp Toepassing zonnepanelen

Nadere informatie

Juridische Handreiking Duurzame Energie & Grondstoffen. Workshop 5 maart 2015

Juridische Handreiking Duurzame Energie & Grondstoffen. Workshop 5 maart 2015 Juridische Handreiking Duurzame Energie & Grondstoffen Workshop 5 maart 2015 Inhoud Workshop Energierecht 1. Introductie 2. Inleiding elektriciteit 3. Inleiding gas 4. Inleiding warmte 5. Casus (2 x) 1.

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595-447795 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A.Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie