Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein."

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: In D&H: Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ Telefoonnummer: SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: Portefeuillehouder: Van der Vorm Geheim: ja nee Ontwerp Voorstel Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. Het college stelt u voor om: 1. Akkoord te gaan met het benutten van het overtollige biogas op de rwzi Nieuwegein door middel van het vergroten van de WKK-capaciteit; 2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van ,- om de voorbereidingen voor de realisatie van deze optie uit te voeren zoals in de begroting van 2013 is opgenomen. Advies commissie BMZ SKK Reactie college op advies commissie

2 INLEIDING Op de rwzi Nieuwegein wordt een belangrijk deel van het geproduceerde slib van het waterschap vergist. Door toename van deze hoeveelheid slib is in de afgelopen jaren ook de hoeveelheid geproduceerd biogas toegenomen. De bestaande warmtekrachtkoppeling(wkk) biedt onvoldoende capaciteit voor behandeling van alle geproduceerde biogas. In het kader van de Energiefabriek is in 2012 een aanbestedingsprocedure ingezet om door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) nog meer biogas te produceren. Uitbreiding van de WKK-capaciteit maakte onderdeel uit van dit project. De aanbesteding heeft geen bruikbare aanbieding opgeleverd en op 5 juni is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met het voorstel om af te zien van de realisatie van de TDH op de rwzi Nieuwegein. Besloten is tevens dat uiterlijk 2 oktober een voorstel in het Algemeen Bestuur wordt ingediend waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met het overtollige biogas. In de afgelopen maanden zijn diverse opties voor dit overtollige biogas onderzocht. De resultaten hiervan zijn in de quickscan in de bijlage weergegeven. De volgende opties zijn onderzocht: Nul situatie: In deze situatie wordt het overtollige biogas afgefakkeld en wordt de huidige WKK vervangen door een grotere als de huidige is afgeschreven. 1. Beheersmatige aanpak aanvoer gisting: De gedachte bij deze optie is om te kijken of er met aanpassingen aan de bedrijfsvoering voorkomen kon worden dat we biogas moeten affakkelen. 2. Uitbreiden gasbuffercapaciteit: Bij deze optie is er naar gekeken of het haalbaar is om extra biogas buffercapaciteit te instaleren zodat dit biogas op een later moment ingezet kan worden in de WKK. 3. Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein: Door minder slib te verwerken in de slibgisting van de rwzi Nieuwegein neemt de biogasproductie af. 4. Biogas levering aan een biogashub: In een biogashub wordt biogas, geleverd door verschillende biogas leveranciers, opgewerkt tot aardgaskwaliteit om te leveren aan het aardgasnet. 5. Directe levering biogas aan derden: Biogas wordt hierbij direct aan een andere partij geleverd. 6. Extra WKK-capaciteit: Door de huidige gasmotor te vervangen door een grotere kan meer gas worden verwerkt tot elektriciteit en warmte. 7. Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit: Biogas kan opgewerkt worden tot aardgaskwaliteit. Deze optie kent een tweetal varianten: a. Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet b. Zelf doen en leveren aan het aardgasnet De verschillende oplossingen zijn in eerste instantie beoordeeld op realisme en economische haalbaarheid (bijlage). Op basis hiervan vallen oplossing 1 t/m 5 en 7b af. Als gevolg hiervan blijven een tweetal opties over: 6. Extra WKK-capaciteit. 7a. Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) De financiële en energetische beoordeling van de opties 6 en 7a is in onderstaande tabel schematisch weergegeven. De nul situatie is als referentie genomen. Varianten Investeringsbedrag ( ) NCW(2035) ( ) Netto tov NUL: ( ) SPOT (jr) GJ/jr Nul situatie OPTIE 6 Extra WKK-capaciteit , OPTIE 7a Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) , De financiële beoordeling van deze twee opties is niet via de gebruikelijke kosten baten water (KBW) uitgevoerd maar op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) en de Simple payout time (SPOT). Dit wordt verder toegelicht in de quickscan (bijlage) In de nulsituatie blijft door het affakkelen van het overtollige biogas een mogelijkheid onbenut om in het kader van de MJA-3 efficiënt met energie om te gaan. Verder is het onmogelijk om de rwzi Nieuwegein energieneutraal (doelstelling Energiefabriek) te maken

3 De vervanging van de huidige WKK door een nieuwe, grotere WKK levert financieel meer op dan de optie opwerking tot aardgaskwaliteit (uitbesteden en leveren aan het aardgasnet). Dit blijkt uit de hogere NCW en lagere terugverdientijd. De verschil komt door de hogere elektriciteitsopbrengst en door de lagere kosten. De benodigde investering voor de nieuwe WKK optie is echter wel aanzienlijk hoger. Omdat niet alle warmte uit de WKK nuttig gebruikt wordt (circa 25% gaat verloren), scoort opwerking tot aardgaskwaliteit energetisch beter dan een nieuwe grotere WKK. Het risico met een voor HDSR relatief onbekende techniek (opwerking tot aardgaskwaliteit) wordt hoger ingeschat dan het plaatsen van een nieuwe, grotere WKK. Ook het feit dat voor langere tijd een contract met een verhuurder moet worden aangegaan en de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de aardgasprijs (welke van grote invloed is op de SPOT en NCW), vergroten het risico voor opwerking tot aardgaskwaliteit. Een voordeel van het gaan opwerken tot aardgaskwaliteit is dat het een hogere energieopbrengst heeft en dat HDSR de mogelijkheid behoudt om te gaan rijden op eigen biogas. Dit kan dan door de eigen bedrijfsauto s of mogelijk samen met de slibtransporteur. Op basis van de financiële opbrengsten en de beperkte risico s zoals hierboven toegelicht, wordt geadviseerd om de huidige WKK te vervangen door een nieuwe grotere WKK. ARGUMENTEN Extra WKK-capaciteit heeft hogere NCW in vergelijking met het opwerken tot aardgaskwaliteit. Extra WKK-capaciteit heeft lagere terugverdientijd (SPOT) in vergelijking met het opwerken tot aardgaskwaliteit. Een WKK-installatie is een bekende en vertrouwde techniek binnen HDSR en heeft dus niet of nauwelijks risico s. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Energievisie Met het verwerken van het overtollige biogas draagt rwzi Nieuwegein mee aan het behalen van de doelstellingen uit het MJA-3. Uitbreiding van de WKK-installatie levert een bijdrage van GJ aan primaire energie. Deze hoeveelheid vertegenwoordigd 1,8 % van de totale energiebehoefte van het zuiveren van ons afvalwater. FINANCIËLE CONSEQUENTIES De kosten voor de realisatie van deze vervanging worden geraamd op ,=. Deze raming kent een nauwkeurigheid van +/- 30%. Na de voorbereidingsfase van dit project is de investeringsomvang bekend met een nauwkeurigheid van +/- 10%. Voor de voorbereiding van dit project is een geraamd krediet nodig van ,=. Dit is in de eerste begrotingswijziging 2013 opgenomen en door het Algemeen Bestuur vastgesteld op Op het moment dat ervoor gekozen wordt om de WKK capaciteit te vergroten betekent dat dat de huidige WKK vervroegd afgeschreven moet worden. De huidige WKK dateert uit 2004 en is in 2019 afgeschreven. Deze kosten komen ten laste van het exploitatie budget. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het moment van amoveren van de huidige WKK. Als dit bijvoorbeeld in april 2014 is dan is dit ongeveer euro. KANTTEKENINGEN Bij realisatie van extra WKK-capaciteit is er tot 2030 geen biogas beschikbaar voor mobiliteit op de rwzi Nieuwegein. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de WKK blijft staan tot hij economisch is afgeschreven. UITVOERING Volgens planning is het project op 31 december 2014 afgerond. COMMUNICATIE Bij oplevering is de rwzi Nieuwegein energie neutraal. Dit wordt via een persbericht gecommuniceerd

4 BIJLAGE(N) nee ja, namelijk: Quickscan verwerken overtollig biogas rwzi Nieuwegein. (DM ) TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur a.i., drs. J. Miedema

5 Bijlage bij voorstel (DM ) overtollig biogas rwzi Nieuwegein agendapunt 10 Quickscan verwerken overtollig biogas rwzi Nieuwegein Afdeling: Zuiveringsbeheer Datum : 23 juli 2013 Door : Paul de Wit (bedrijfkundig medewerker afdeling Zuiveringsbeheer)

6 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nul situatie... 4 OPTIE 1: Beheersmatige aanpak aanvoer slibgisting... 5 OPTIE 2: Uitbreiden gasbuffercapaciteit... 5 OPTIE 3: Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein... 5 OPTIE 4: Biogas levering aan een biogashub... 6 OPTIE 5: Directe levering biogas aan derden... 6 OPTIE 6: Extra WKK-capaciteit... 6 OPTIE 7a: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet)... 7 OPTIE 7b: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Zelf doen en leveren aan het aardgasnet)... 7 Samenvatting en conclusies

7 Inleiding De afgelopen jaren is op rwzi Nieuwegein een gemiddeld biogasoverschot van m 3 /jaar afgefakkeld op een totale productie van 1,65 mln m 3 /jr (25%), zo n m 3 /dag. De bestaande warmtekrachtkoppeling (WKK) van 330 kw e biedt onvoldoende capaciteit voor behandeling van al het geproduceerde biogas. In het kader van de Energiefabriek is in 2012 een aanbestedingsprocedure ingezet om door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) nog meer biogas te produceren. Uitbreiding van de WKK-capaciteit maakte ook onderdeel uit van dat project. De aanbesteding heeft geen bruikbare aanbieding opgeleverd en op 5 juni 2013 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met het voorstel om af te zien van de realisatie van de TDH op de rwzi Nieuwegein. Besloten is tevens dat uiterlijk 2 oktober een voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt ingediend waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met het overtollige biogas. Mogelijke opties hiervoor zijn: 1. Beheersmatige aanpak aanvoer slibgisting; 2. Uitbreiden gasbuffercapaciteit; 3. Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein; 4. Biogas levering aan een biogashub; 5. Directe levering biogas aan derden; 6. Extra WKK-capaciteit; 7. Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit: a. Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet. b. Zelf doen en leveren aan het aardgasnet. De opties worden vergeleken met de nulsituatie: voorlopig geen maatregelen treffen en het overtollige biogas laten affakkelen (wordt nader beschreven). De financiële beoordeling is niet via de gebruikelijke Kosten Baten Water (KBW) uitgevoerd maar op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) en de Simple Payout Time (SPOT). Reden hiervoor is dat bij de vergelijking van de verschillende opties er investeringen in de toekomst moeten worden meegenomen en de KBW hier niet in voorziet. Verder is hiervoor gekozen omdat het vergelijken van deze twee methoden extra inzichten biedt. Netto Contant Waarde Wanneer de NCW groter, of op zijn minst gelijk is aan nul, dan kan de investering vanuit financieel oogpunt als positief worden beoordeeld. In dat geval is de contante (of huidige) waarde van alle inkomsten van de investering namelijk groter dan de contante waarde van alle uitgaven. In de NCW berekening worden kapitaalslasten (rente en afschrijving) en vervroegde afschrijvingen niet meegenomen en hanteren we een disconteringsvoet van 4,5%. Simple Payout Time SPOT (in het Nederlands; eenvoudige terugverdientijd) is de eenvoudigste manier om te berekenen of een investering vanuit financieel oogpunt positief kan worden beoordeeld. De formule is het investeringsbedrag gedeeld door de besparing. De investeringskosten bij de zeven opties zijn zo goed als mogelijk geraamd. De ramingen zijn voldoende nauwkeurig om een onderlinge vergelijking te maken. Subsidiemogelijkheden zijn vanwege de onzekerheid van het verkrijgen ervan niet mee genomen. 3

8 Nulsituatie De afgelopen anderhalf jaar had de WKK een beschikbaarheid van 86%. De motor kan maximaal 150 m 3 /uur aan gas verwerken. Het gebruik van de motor kwam hiermee op 150 x 24 x 86% = m 3 /dag. Gemiddeld is ruim m 3 /dag biogas geproduceerd. Gemiddeld is derhalve m 3 biogas per dag anders dan door de WKK benut. Circa 15% hiervan (230 m 3 /dag) is de afgelopen jaren door de CVinstallatie benut om de slibgistingstank te verwarmen. De rest (ruim m 3 /dag) is afgefakkeld (vernietigd). In de nulsituatie wordt ervan uit gegaan dat de huidige, te kleine WKK, pas wordt vervangen (door een grotere) wanneer deze economisch volledig is afgeschreven. In de kostenberekening wordt voor deze situatie pas een investering gedaan als de huidige WKK is afgeschreven (2020) en wordt tot die tijd het overtollige biogas afgefakkeld. Financieel overzicht Nulsituatie Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Investeringskosten ,-- Jaarlijkse onderhoudskosten WKK bestaand (tot 2020) ,-- Jaarlijkse onderhoudskosten WKK nieuw(vanaf 2020) ,-- Extra elektriciteitsopbrengst (na 2020) ,-- Elektriciteitsopbrengst bestaande WKK ,-- SPOT (jr) n.v.t. NCW (2035) ,-- Conclusie: Door het affakkelen van het overtollige biogas blijft een mogelijkheid onbenut om in het kader van de MJA-3 efficiënt met energie om te gaan. Verder is het onmogelijk om de rwzi Nieuwegein energieneutraal (doelstelling Energiefabriek) te maken. 1 inclusief de electricteitsopbrengst van de bestaande WKK 4

9 OPTIE 1: Beheersmatige aanpak aanvoer slibgisting De gedachte bij deze optie is dat we door het zo gelijkmatig mogelijk inpompen van het slib in de slibgistingstank de productie van biogas gelijkmatig in de tijd verdelen. Hierdoor zijn er geen pieken in de productie en is affakkelen minder nodig. Op het moment dat er relatief veel slib in de slibgistingstank gepompt wordt produceren we ook relatief veel biogas. Een zo gelijkmatig mogelijk belaste slibgistingstank genereert de laagste biogas productiepieken en verkleint dus de kans dat we moeten affakkelen. Uit een nadere analyse van de verpompte slibhoeveelheden en de biogasproductie over 2012 en een deel van 2013 blijkt echter dat er regelmatig sprake is van langdurig biogasproducties van meer dan m 3 /dag (de maximale WKKcapaciteit) waarbij de WKK de maximale hoeveelheid stroom (kwh) produceert. Conclusie: Zelfs bij een ideaal afgevlakt aanvoerpatroon naar de slibgistingstank, wordt er meer biogas geproduceerd dan kan worden gebruikt in de WKK. Een optimalere aanpak van de aanvoer naar de slibgistingstank zal dus niet resulteren in het voorkomen van overtollig biogas. Uiteraard blijft dit wel iets om in de gaten te houden. OPTIE 2: Uitbreiden gasbuffercapaciteit Bij deze optie is er naar gekeken of het haalbaar is om extra buffercapaciteit voor biogas te installeren zodat dit gas op een later moment ingezet kan worden in de WKK. Omdat de overproductie van biogas zoals geschetst bij optie 1 continu is en niet in pieken, is dit geen reële optie. Dit zou namelijk resulteren in een oneindig grote biogas buffercapaciteit die we niet kunnen verwerken. Conclusie: Het uitbreiden van de biogas buffercapaciteit zal niet resulteren in het voorkomen van het overtollige biogas. OPTIE 3: Minder slib naar slibgistingstank Nieuwegein Om affakkelen van het overtollige biogas te voorkomen kan er ook aan gedacht worden om het energierijke deel van slib dat wordt aangevoerd fors (>25% ton droge stof per jaar) terug te brengen. Dit energierijke slib moet dan naar een andere rwzi die voorzien is van een slibgistingstank getransporteerd worden. Uitgaande van een indikgraad van 6% komt dit neer op het vervoer van ca. 50 ton nat slib per dag, ofwel twee vrachtwagens per dag. Binnen een straal van ca. 50 km zijn er negen locaties met een slibgistingstank. Deze zijn in beheer bij zes verschillende waterschappen. Geen van de onderzochte gistingstanks biedt de mogelijkheid om de gevraagde hoeveelheid slib uit Nieuwegein te ontvangen. Hiernaast is het uitwisselen van energierijk slib en uitgegist slib (energie arm) naar de slibgistingstank op de rwzi Utrecht beschouwd. Na de vervanging van de WKK in het kader van het instandhoudingsproject is hier voldoende biogasverwerkingscapaciteit. De slibgisting op rwzi Utrecht kent echter regelmatig schuim- en andere capaciteitsremmende problemen waardoor structureel een extra belasting ter grootte van 5-10% niet mogelijk is. Conclusie: Het is niet haalbaar om minder slib naar de slibgistingstank Nieuwegein te voeren. Deze optie biedt dus geen uitkomst om affakkelen van overtollige biogas te voorkomen. 5

10 OPTIE 4: Biogas levering aan een biogashub Voor deze optie is er gekeken of de rwzi Nieuwegein betrokken kon worden bij een samenwerkingsproject met de Provincie Utrecht voor een biogashub in de provincie. Een biogashub is een collectief biogasnet. Hierop kunnen meerdere producenten (bijv. agrarische sector) van biogas aansluiten om biogas gezamenlijk te zuiveren tot aardgaskwaliteit en dit op één punt te injecteren in het aardgasnet. Dit komt vervolgens via het net beschikbaar als groengas. Zo wordt het fossiele aardgasgebruik teruggedrongen. De regio rondom de rwzi Nieuwegein is door het samenwerkingsproject op deze mogelijkheid onderzocht, maar niet als kansrijk beoordeeld. Naast een enkel boerenbedrijf zijn er (nog) geen andere biogasleveranciers in de omgeving van de rwzi Nieuwegein. Conclusie: Het deelnemen aan een biogashub in de regio van de rwzi Nieuwegein is geen optie. OPTIE 5: Directe levering biogas aan derden Voor deze optie is er gekeken of het overtollige biogas direct geleverd kan worden aan derden die het in hun bedrijfsvoering (WKK, verwarmingsketel, etc) kunnen gebruiken. Echter, in de omgeving van de rwzi Nieuwegein zijn geen grote bedrijven aan wie we ons biogas kunnen leveren. Daarom wordt deze optie niet verder onderzocht. Het leveren van biogas voor mobiliteit is niet mogelijk zonder het eerst op te werken tot aardgaskwaliteit. Conclusie: Het direct leveren van biogas aan derden is in de regio van rwzi Nieuwegein niet mogelijk. OPTIE 6: Extra WKK-capaciteit Om het overtollige biogas (1.100 m 3 per dag) in een WKK om te zetten is een extra WKK ter grootte van 1.100/24 x 2,2 2 = 100 kw e nodig. De kosten van een dergelijke WKK zijn relatief hoog. Ook de lokale situatie is zeer ongunstig. Op voorhand is ingeschat dat dit geen realistische optie is. Het plaatsen van een extra WKK wordt daarom niet als optie meegenomen. Meer voor de hand ligt vervanging van de huidige 330 kw e -motor door een grotere, nieuwe WKK van 500 kw e die het volledige aanbod van biogas kan verwerken. De huidige WKK dateert echter uit 2004 en is in 2019 afgeschreven. Financieel overzicht OPTIE 6 Extra WKK-capaciteit Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Investeringskosten ,-- Jaarlijkse onderhoudskosten, start in ,-- Inhaalafschrijving april 2014 bestaande WKK ,-- Elektriciteitsopbrengst ,-- SPOT (jr) 3 2,5 NCW (2035) ,-- Conclusie: Het plaatsen van extra WKK capaciteit doormiddel van het vervangen van de bestaande WKK is vanuit financieel oogpunt een haalbare oplossing voor het benutten van het overtollige biogas. 2 Een dergelijke WKK wekt 2,2 kw op met 1 m 3 biogas 3 Investering gedeeld door de elektriciteitsopbrengst- onderhoudskosten. 6

11 OPTIE 7a: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet) De cijfers uit deze paragraaf zijn gebaseerd op een offerte van een aanbieder. In deze optie wordt er van uitgegaan dat De Stichtse Rijnlanden een biogas-opwerkingsinstallatie huurt voor in principe 12 jaar. De Stichtse Rijnlanden wordt geheel ontzorgd voor wat betreft de installatie, vergunning en overeenstemming met de netbeheerder. Financieel overzicht OPTIE 7a Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Installatiekosten ,-- Huur opwerkingsinstallatie ,--/jr Groengasopbrengst ,--/jr Elektriciteitsopbrengst bestaande WKK ,-- Onderhoud bestaande WKK ,--/jr SPOT (jr) 4 4,6 NCW (2035) ,-- De SPOT en NCW is sterk afhankelijk van de gehanteerde gasopbrengstprijs. Voor de vergelijking is uitgegaan van een constante gasopbrengstprijs van 0,37/m 36. Gevoelsmatig lijkt deze NCW erg hoog. Dit komt doordat we de opbrengsten en kosten van de bestaande WKK hierin ook hebben meegenomen. Dit is gedaan zodat deze optie te vergelijken is met optie 6. Conclusie: Het opwerken tot aardgaskwaliteit doormiddel van het huren van een opwerkingsinstallatie is vanuit financieel oogpunt bekeken een haalbare oplossing voor het benutten van het overtollige biogas. OPTIE 7b: Opwerken tot aardgaskwaliteit (Zelf doen en leveren aan het aardgasnet) In de optie 7a wordt De Stichtse Rijnlanden ontzorgt, in deze optie is dit niet het geval. De Stichtse ijnlanden investeert in deze optie zelf in een biogas-opwerkingsinstallatie en zorgt zelf voor de levering aan het aardgasnet. Financieel overzicht OPTIE 7b Opwerken tot aardgaskwaliteit (Zelf doen) Kostenonderdeel Bedrag [in euro] Investeringskosten ,-- Groengasopbrengst ,--/jr Onderhoud opwerkinstallatie ,--/jr Elektriciteitsopbrengst bestaande WKK ,-- Onderhoud bestaande WKK ,--/jr SPOT (jr) 7 28,4 NCW (2035) ,-- Het investeringsbedrag is afgeleid van de door Grontmij i.o.v. De Dommel opgestelde vergelijkingsspreadsheet. Gevoelsmatig lijkt deze NCW erg hoog. Dit komt doordat we de opbrengsten en kosten van de bestaande WKK hierin ook hebben meegenomen. Dit is gedaan zodat deze optie te vergelijken is met optie 6. Conclusie: Ten opzichte van optie 7a is de NCW is aanzienlijk lager en de terugverdientijd is aanzienlijk hoger. Deze optie is voor deze kleine schaalgrootte financieel niet haalbaar vanwege de hoge terugverdientijd en biedt dus geen oplossing voor het benutten van het overtollige biogas. 4 Investering gedeeld door groen gasopbrengst - huur 5 Inclusief elektriciteitsopbrengst van de bestaande WKK 6 0,37/m 3 is gebaseerd op informatie van een aanbieder van opwerkinstallaties. Naar verluid kan de groengasopbrengst variëren van 0.30/m 3 tot 0.45/m 3. 7 Investering gedeeld door groen gasopbrengst - onderhoud 7

12 Samenvatting en conclusie Om verschillende redenen vallen optie 1 t/m 5 en optie 7b af, en resteren er nog twee opties; OPTIE 6: OPTIE 7a: Extra warmte WKK-capaciteit Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden en leveren aan het aardgasnet) Deze twee worden hieronder financieel en energetisch vergeleken, met elkaar en met de nulsituatie: Varianten Investeringsbedrag ( ) NCW(2035) ( ) Netto tov NUL: ( ) SPOT (jr) GJ/jr Nul situatie OPTIE 6 Extra WKK-capaciteit , OPTIE 7a Opwerken tot aardgaskwaliteit (Uitbesteden) , In de nulsituatie blijft door het affakkelen van het overtollige biogas een mogelijkheid onbenut om in het kader van de MJA-3 efficiënt met energie om te gaan. Verder is het onmogelijk om de rwzi Nieuwegein energieneutraal (doelstelling Energiefabriek) te maken. De vervanging van de huidige WKK door een nieuwe, grotere WKK levert financieel meer op dan de optie opwerking tot aardgaskwaliteit (uitbesteden en leveren aan het aardgasnet). Dit blijkt uit de hogere NCW en lagere terugverdientijd. De verschil komt door de hogere elektriciteitsopbrengst en door de lagere kosten. De benodigde investering voor de nieuwe WKK optie is echter wel aanzienlijk hoger. Omdat niet alle warmte uit de WKK nuttig gebruikt wordt (circa 25% gaat verloren), scoort opwerking tot aardgaskwaliteit energetisch beter dan een nieuwe grotere WKK. Het risico met een voor De Stichtse Rijnlanden relatief onbekende techniek (opwerking tot aardgaskwaliteit) wordt echter hoger ingeschat dan het plaatsen van een nieuwe, grotere WKK. Ook het feit dat voor langere tijd een contract met een verhuurder moet worden aangegaan én de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de aardgasprijs (welke van grote invloed is op de SPOT en NCW), vergroten het risico voor de optie opwerking tot aardgaskwaliteit. Een voordeel van het gaan opwerken tot aardgaskwaliteit is dat het een hogere energetische opbrengst heeft en dat het waterschap de mogelijkheid behoudt om te gaan rijden op eigen biogas. Dit kan dan door de eigen bedrijfsauto s of mogelijk samen met de slibtransporteur. Conclusie: op basis van de financiële opbrengsten en de beperkte risico s zoals hierboven toegelicht, wordt geadviseerd om de huidige WKK te vervangen door een nieuwe grotere WKK. 8

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting Final l rereport fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 ISBN 978.90.5773.549.3 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB IPP Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. geraed/2013.11086 Onderwerp Zonnepanelen Agendapuntnr. 3.2 AB-vergadering 11-12-2013 Samenvatting In het AB van 6-12-2012 is het voorstel pilot

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Gemeente Bergen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 4 Deel 1 Achtergronden & kader van de haalbaarheidsstudie Inleiding 6 Projectopzet 8

Nadere informatie

Mest(co)vergisting en biogas/ groengas productie in Overijssel: Ervaringsproblemen, kansen & verbeterstrategieën

Mest(co)vergisting en biogas/ groengas productie in Overijssel: Ervaringsproblemen, kansen & verbeterstrategieën Biomass consultants, researchers and engineers BTG Biomass Technology Group BV is a private firm of consultants, researchers and engineers, operating worldwide in fields of sustainable energy production

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Rapport Delft, april 2010 Opgesteld door: M.H. (Marisa) Korteland H.J. (Harry) Croezen

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 1. Inleiding Naar aanleiding van het Bestuursprogramma is eind 2010 het beleidskader Duurzaamheid vastgesteld. Daarmee hebben we onze ambities en doelstellingen op het gebied

Nadere informatie

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen final l rereport sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen rapport 2013 36 Sturing op energietarieven Optimalisatie ENERGIEKOSTEN in de afvalwaterketen rapport 2013 36

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 mei 2013 BW. 26 maart 2013 L. van Efferen. Energiestrategie. Schoon. Schelwald, A.J.M. drs. E. Borsboom AGENDAPUNT ONDERWERP

ALGEMENE VERGADERING. 28 mei 2013 BW. 26 maart 2013 L. van Efferen. Energiestrategie. Schoon. Schelwald, A.J.M. drs. E. Borsboom AGENDAPUNT ONDERWERP VERGADERDATUM 28 mei 2013 BW SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 26 maart 2013 L. van Efferen ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 9 Energiestrategie PROGRAMMA Schoon PORTEFEUILLEHOUDER Schelwald,

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Verantwoording Titel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Opdrachtgever Waterschap De Dommel Projectleider ir. A.G. (Tony) Flameling Auteur(s)

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag in Vierpolders

Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag in Vierpolders MEC-V Rottedijk 10a 2751 DJ Moerkapelle Tel : (0795) 933 882 E-mail : mec-v@agrimaco.nl Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A.

Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A. Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A. 18 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie