Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13"

Transcriptie

1 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vaststellen en de financiële consequenties verwerken in de begroting 2012 en de meerjarenraming. 2. Een krediet in 2011 beschikbaar stellen van ,00 voor de uitvoering van de in bijlage 1 genoemde projecten. 3. Een budget beschikbaar stellen van ,00 voor het baggeren van de watergangen bij MFA Noord. 4. De lasten dekken uit een verhoging van de rioolheffing, ingaande 2012 en het baggeren uit de reserve sanering vijvers. Aan de raad 1. Inleiding De gemeente moet op grond van de Wet milieubeheer beschikken over een vastgesteld GRP. Een GRP is een beleidsplan waarin de gemeente verwoordt hoe zij invulling wil geven aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater binnen haar grondgebied. Het vorige GRP van de gemeente Stadskanaal ( ) was geldig tot Voor de periode moet dus een nieuw GRP worden vastgesteld. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, ook wel afgekort tot Wet gemeentelijke watertaken, moet het nieuwe GRP een verbreed GRP zijn. Voor gemeenten zijn er nu drie zorgplichten: 1. De inzameling en transport van stedelijk (huishoudelijk) afvalwater. 2. De doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater. 3. Het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk op een doelmatige wijze te beperken. Op 4 januari 2011 hebben wij besloten het ontwerp-verbreed GRP in procedure te brengen volgens de bepalingen van de Wet milieubeheer. Dit betekende onder andere dat de bij de procedure betrokken overlegpartners, de provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's, in de gelegenheid zijn gesteld hun bevindingen op het GRP te geven. Hoewel dit geen verplichting is, hebben wij het ontwerp-grp ook ter kennisgeving gestuurd naar de VROM- Inspectie en LTO (Noord). Het waterschap en de provincie hebben op het ontwerp-grp gereageerd. Van de VROM-Inspectie en LTO (Noord) hebben wij geen reactie ontvangen. Wat met betrekking tot het rioleringsbeleid van belang is om te melden is de VNG Ledenbrief, d.d. 8 september 2010, die gaat over samenwerking in de afvalwaterketen. De uitvoering van het nieuwe GRP brengt weer hoge kosten met zich mee. 1

2 De boodschap is dat door slim samen te werken met andere gemeenten en het waterschap er structureel en substantieel bezuinigd kan worden op de kosten voor het rioleringsbeheer. Wij kunnen dit onderschrijven gezien onze ervaringen met onder andere het project Westerwolde Schoon! Een ander punt om te vermelden is de landelijke Benchmark rioleringszorg 2010, waaraan alle gemeenten in Nederland hebben meegewerkt. Bijna alle aspecten van de rioleringszorg zijn in kaart gebracht. Aan de hand van de benchmark kunnen wij de taken, kosten en dergelijke van de eigen gemeente vergelijken met andere gemeenten, of informatie/ervaringen vragen over bepaalde onderwerpen. Het "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan " ligt in de leeskamer ter inzage. Als het GRP is vastgesteld, beschikken wij weer over een geldig GRP Beoogd effect Met de vaststelling van het GRP wordt bereikt dat er voor de planperiode (tot en met 2015) duidelijkheid bestaat over het te voeren rioleringsbeleid en hoe invulling wordt gegeven aan de zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater en welke maatregelen getroffen moeten worden om het watersysteem op orde te brengen. 2. Argumenten 2.1. Het GRP heeft de wettelijke procedure doorlopen en kan nu ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden Het Waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen zijn in de gelegenheid gesteld om hun bevindingen kenbaar te maken. Voor zover relevant, zijn de opmerkingen en aanvullingen in het GRP verwerkt. Onder draagvlak wordt inhoudelijk ingegaan op hun reacties Na de vaststelling van het GRP, moeten vele maatregelen, onderzoeken en dergelijke worden uitgevoerd In het GRP staan maatregelen, onderzoeken die in de komende planperiode uitgevoerd moeten worden om bestaande en nieuwe knelpunten op te lossen, dan wel te voldoen aan de eisen die de wetgeving ons oplegt. De komende jaren ligt het accent op het oplossen van problemen met betrekking tot de riolering, waterberging en baggeren watergangen. Voor de periode zijn dat onder andere: - Het treffen van maatregelen (o.a. aanleg regenwaterriool en dergelijke) en oplossen van problemen in Stadskanaal-Noord, Bedrijvenpark Stadskanaal, De Hagen, Parkwijk, Maarsveld, Maarsstee, Musselkanaal, Alteveer, Onstwedde en Mussel. - Het treffen van maatregelen om de waterbergingsproblematiek op te lossen in stedelijk gebied. Door de verandering van het klimaat (toename van neerslag) in bepaalde perioden, moet het watersysteem erop ingericht zijn om het water te kunnen bergen. Hiervoor zal (aanvullende) berging gerealiseerd moeten worden. - Het is een gegeven dat vele watergangen in de gemeente Stadskanaal al jaren niet zijn gebaggerd. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer problemen ontstaan met betrekking tot de berging van het water, de aan- en afvoerfunctie komt in het gedrang. Het baggeren van diverse watergangen is noodzakelijk om het watersysteem weer op orde te krijgen. In het GRP wordt voorgesteld het baggeren van de watergangen in vijf jaar uit te voeren. De kosten zijn geraamd op circa ,00. Dit geeft een verhoging rioolheffing van circa 15,00 per jaar. Als de baggerwerkzaamheden zijn afgerond, vervalt dit bedrag Er zijn veel projecten en werkzaamheden die dit jaar of in 2012 moeten worden voorbereid en/of worden uitgevoerd. Hiervoor is krediet nodig Onder het kopje kosten, baten en dekking is te lezen hoe hoog dit bedrag is en wat dat betekent voor de verhoging van de rioolheffing. 2

3 3. Draagvlak Overleg met het Waterschap Hunze en Aa's De reactie van het waterschap ontvingen wij op 1 maart Het waterschap begint zijn brief met het maken van een compliment ten aanzien van het, door de gemeente in eigen beheer, opgestelde GRP. Het waterschap heeft ook opmerkingen en aanvullingen. De belangrijkste zijn hierna genoemd. Tevens leest u onze reactie. - Een verwijzing naar de notitie "Stedelijk Water" van het Waterschap Hunze en Aa's ontbreekt en er wordt geen melding gemaakt van de ontwikkelingen die betrekking hebben op het onderwerp "Samenwerking in de (afval)waterketen". De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben met betrekking tot de samenwerking afspraken gemaakt. Reactie: wij hebben in het GRP een verwijzing toegevoegd en in de samenvatting melding gemaakt van de ontwikkelingen die betrekking hebben op "Samenwerking in de (afval)waterketen". - Pagina 14, IBA systemen: Opmerking 1, Gemeenschappelijke Regeling benoemen. Opmerking 2, aanvragen provinciale ontheffing van de zorgplicht voor percelen waar perceelseigenaren zelf maatregelen hebben getroffen. Reactie: de Gemeenschappelijke Regeling is benoemd en wij vragen ontheffing van de zorgplicht aan. - Het waterschap raadt ons aan met betrekking tot het voorkomen van het verontreinigen van hemelwater te verwijzen naar het convenant Duurzaam Bouwen en de notitie van het waterschap "Duurzaam omgaan met hemelwater". Reactie: het convenant Duurzaam Bouwen is achterhaald. Wij zullen rekening houden met duurzaamheidsaspecten. - Een lijst van overstortputten ontbreekt. Deze graag in het GRP opnemen. Reactie: lijst is aan het GRP toegevoegd. - Woonboten: het waterschap wil een overzicht met de gegevens van binnen de gemeente aanwezige woonboten en ligplaatsen, opdat de hier eventueel aanwezige lozingen door het waterschap kunnen worden gecontroleerd. Reactie: het waterschap krijgt een overzicht met de gegevens. - Bijlage E: ten aanzien van de formele afnameverplichting dient te worden vermeld dat naar aanleiding van onderling gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld in een Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS), het mogelijk kan zijn dat andere gemaalcapaciteiten worden gehanteerd. Reactie: dit gegeven is bij de gemeente bekend. Overleg met de provincie Groningen De reactie van de provincie Groningen ontvingen wij op 3 maart De provincie schrijft dat zij zich aansluit bij de door het Waterschap Hunze en Aa's gemaakte opmerkingen. Daarnaast vraagt zij expliciet, evenals het waterschap, om voor de percelen in het buitengebied, waar perceelseigenaren zelf maatregelen hebben getroffen, ontheffing van de zorgplicht aan te vragen. Reactie: wij gaan ontheffing van de zorgplicht vragen. VROM-Inspectie en LTO (Noord) De VROM-Inspectie en LTO (Noord) hebben niet op het ontwerp-grp gereageerd. 4. Aanpak/uitvoering/voortgang Na vaststelling van het GRP, zal worden begonnen met het voorbereiden en uitvoeren van de in het GRP opgenomen projecten, onderzoeken en andere werkzaamheden. 3

4 4.1. Communicatie Na vaststelling van het GRP, zal een exemplaar van het GRP worden gestuurd naar de overlegpartners en LTO (Noord). Tevens zal op de gemeentelijke pagina worden gepubliceerd dat het GRP is vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage ligt. 5. Juridische consequenties Het hebben van een vastgesteld GRP is op grond van de Wet milieubeheer verplicht. Alle gemeenten moeten, voor 1 januari 2013, beschikken over een vastgesteld verbreed GRP, waaruit blijkt dat zij op een goede wijze invulling geven aan de drie zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater). 6. Kosten, baten en dekking In de planperiode moet circa 11,1 miljoen, inclusief btw (prijspeil 2010) worden geïnvesteerd in de riolering en aanverwante zaken. Dit bedrag is als volgt bepaald: - maatregelen (onder andere aanleg en vervanging riolering) 8,4 miljoen; - oplossen waterbergingsproblematiek 1,3 miljoen; - baggeren watergangen 1,4 miljoen. Naast de kosten van de maatregelen, zijn er ook kosten voor beheer en onderhoud. Doordat het aantal voorzieningen toeneemt, zullen ook de kosten voor beheer en onderhoud toenemen. De kosten worden gedekt uit een verhoging van de rioolheffing. De rioolheffing zal tot en met 2015 stijgen met circa 65,00 van 163,00 naar 228,00. In het vorige GRP was berekend dat de rioolrechten in 2010 circa 234,00 zouden bedragen. Door aanbestedingsvoordelen (Westerwolde Schoon!, grootschalige afkoppelprojecten) en subsidies die wij hebben weten binnen te halen, was de hoogte van de rioolheffing in ,00. Heden zijn er weinig tot geen subsidiemogelijkheden meer. Eventuele voordelen moeten nu komen uit bijvoorbeeld samenwerking met andere partijen (gemeenten en/of waterschap). Hiermee is vooralsnog geen rekening gehouden. Investeringen Voor de uitvoering van projecten (investeringen) wordt een krediet gevraagd van ,00. De bijbehorende last ad ,00 moet worden gedekt uit een verhoging van de rioolheffing met 5,00. Baggeren Voor het baggeren van de watergangen bij MFA Noord wordt nu een budget gevraagd van ,00. Er is nog een reserve sanering vijvers van ongeveer ,00. Het voorstel is de kosten uit deze reserve te dekken. Burgemeester en wethouders de heer G.J. van der Zanden secretaris mevrouw B.A.H. Galama burgemeester EPe/ 4

5 Nr. 13 De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2011, nr. R 6837; b e s l u i t : 1. het Gemeentelijk Rioleringsplan vast te stellen en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2012 en de meerjarenraming; 2. een krediet in 2011 beschikbaar te stellen van ,00 voor de uitvoering van de in bijlage 1 genoemde projecten; 3. een budget beschikbaar te stellen van ,00 voor het baggeren van de watergangen bij MFA Noord; 4. de lasten te dekken uit een verhoging van de rioolheffing, ingaande 2012 en het baggeren uit de reserve sanering vijvers. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni De raad de heer K. Willems raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter EPe/

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie