Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari januari De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:"

Transcriptie

1 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Inleiding Gemeenten dienen op grond van de Wet milieubeheer te beschikken over een actueel gemeentelijk rioleringsplan (hierna: GRP). De gemeenteraad stelt daartoe telkens voor een daarbij te bepalen periode een dergelijk plan vast. Het vorige plan kende een looptijd van 2005 tot met In het plan geeft de gemeente aan hoe zij invulling geeft aan de van oudsher geldende zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater. Op 1 januari 2008 zijn ingevolge de 'Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken' aan die zorgplicht twee nieuwe taken toegevoegd, namelijk de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en de zorgplicht in de aanpak van grondwaterproblemen. Het nieuwe GRP, ook wel Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan, geeft ook voor de nieuwe taken aan welke maatregelen nodig zijn. Het GRP bevat verder een overzicht van de financiële gevolgen. Het rioleringssysteem in onze gemeente vertegenwoordigt een maatschappelijk kapitaal van circa 115 miljoen. Het GRP geeft op een transparante wijze inzicht in de bestedingen die uit het plan voortvloeien. Het concept-plan hebben wij volgens wettelijk voorschrift, voorgelegd aan de provincie Utrecht en aan de in onze gemeente betrokken waterschappen Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Amstel Gooi & Vecht en Waterschap Vallei & Eem. Thans is het GRP zover dat wij het ter vaststelling aan u voorleggen. Voor de nieuwe planperiode zijn in het GRP de volgende doelen geformuleerd: - het inzamelen van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater; - het doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater; - het transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt; - het voorkomen van ongewenste emissies naar bodem, grond- en oppervlaktewater; - het voorkomen van overlast voor de omgeving; - het effectief beheer van de riolering; - het invullen van de grond- en hemelwaterzorgplicht. De financiële lasten van onze rioleringszorg zijn relatief laag. Dat blijkt uit de Benchmark Riolering uit Wij hebben de benchmark via het Mededelingenblad 2009/07 van 2 april 2009 voor u ter inzage gelegd. Andere vaststellingen uit het benchmarkonderzoek waren de lage personele bezetting en de kwetsbaarheid van de organisatie. Bij het opstellen van het voorliggende GRP is rekening gehouden met het uitbreiding van de formatie met één fulltime medewerker om aan de taken te kunnen voldoen. Daartoe is een bedrag opgenomen van Het GRP voor de periode was nog gebaseerd op theoretische voorstellen om jaarlijks een deel van de riolering te vervangen. Voldoende inspecties en inzicht ontbraken nog. 1

2 De verwachting was dat het rioolstelsel 60 jaar mee zou gaan mede vanwege de goede ondergrond. Rioolcalamiteiten in de afgelopen periode gavan echter aanleiding om de rioolinspecties aanzienlijk uit te breiden. Bijgevolg zijn in het voorliggende GRP de voorgestelde maatregelen daarom niet langer gebaseerd op een theoretisch vervangingsjaar, maar op de kwaliteit van het rioolstelsel. Het voor de nieuwe planperiode benodigde budget is afgestemd op de in het GRP beschreven maatregelen en taken. Ten opzichte van het GRP is meer budget nodig voor inspecteren, reinigen en vervangen van riolen, het onderhouden en vervangen van mechanische riolering (pompen en persleidingen), het uitvoeren van de nieuwe zorgtaken, het uitbreiden van de formatie en het uitvoeren van een aantal onderzoeken. Aan dit voorstel is een bijlage toegevoegd waarin het financieel effect van het GRP voor de inwonerrs is aangegeven. Daarbij is het gezamenlijk effect van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing in beeld gebracht. Het gezamenlijk effect van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor de GRP-periode van 2010 tot en met 2014 is een lastenstijging van een tot twee procent per jaar. Beoogd effect Een geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan, waarmee op doelmatige wijze invulling wordt gegeven aan de bestaande en nieuwe zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Argumenten 1.1 Efficiënt en effectief rioolbeheer is noodzakelijk. Goed rioolbeheer zorgt voor continuïteit in het onderhoud aan het rioolsteslel zodat: de veiligheid en de volksgezondheid kunnen worden gewaarborgd, calamiteiten en daarmee gepaarde hoge kosten kunnen worden voorkomen en de overlast voor de inwoners kan worden beperkt. 1.2 Het vaststellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan is wettelijk verplicht. De Wet milieubeheer schrijft voor dat iedere gemeente dient te beschikken over een door de gemeenteraad vast te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan. 1.3 Het Gemeentelijk Rioleringsplan leidt tot doelmatig beheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het rioleringssysteem in onze gemeente vertegenwoordigt een aanzienlijk maatschappelijk kapitaal. Vanzelfsprekend moet deze voorziening doelmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten in stand moeten worden gehouden. Het nieuwe plan geeft aan welke maatregelen gedurende de planperiode jaarlijks nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve aanpak te komen. 1.4 De nieuwe zorgplicht voor hemelwater en grondwater moet vorm en inhoud krijgen. Ten aanzien van de hemelwaterzorgplicht zetten wij het al ingezette beleid van het doelmatig ontvlechten van hemelwater en afvalwater (afkoppelen) voort. In de nieuwe planperiode worden afkoppelprojecten opgezet. Uit klimaatstudies van onder meer het KNMI blijkt dat regenbuien als gevolg van de klimaatverandering vaker en hevigere zullen plaatsvinden. De ontwikkelingen op het gebied van klimaat zijn acteel. Hevigere regenbuien kunnen nieuwe knelpunten met zich mee brengen en vaker resulteren in wateroverlast. De zorgplicht voor het grondwater is een nieuwe gemeentelijke taak. Voor zover bekend, zijn er nu vrijwel geen structurele grondwaterproblemen. Wij zullen in de planperiode het grondwatersysteem in kaart brengen met de aanleg van grondwatermeetnet en het opstellen van een grondwatervisie. 2

3 Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing Aanpak/ Uitvoering Na vaststelling van het GRP vindt uitvoering plaats van de daarin beschreven maatregelen, te weten: - het opstellen en uitvoeren van een operationeel vervangingsplan riolen, via het beoordelen van inspecties en het vertalen daarvan naar maatregelen evenals het afstemmen van de vervangingsplanning op andere werkzaamheden aan wegen, groen en verkeersmaatregelen; - het op orde houden van het rioleringsbeheer via het inspecteren en reinigen van 14 procent van het rioleringssysteem per jaar evenals het verwerken van revisiegegevens; - het optimaliseren van het functioneren van het rioleringssysteem via het monitoren en doorrekenen van de neerslag en de riooloverstorten, evenals het aanpakken van de hydraulische knelpunten in Maartensdijk en Hollandsche Rading; - het vastleggen van grondwaterbeleid via het monitoren en analyseren van de grondwaterstanden en het opstellen van een grondwatervisie. Communicatie Na vaststelling, zullen wij het nieuwe GRP en ter inzage leggen en publiceren via de Biltbuis en de gemeentelijke website. Aan de bij het opstellen betrokken waterschappen, de provincie en het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer zenden wij een exemplaar van het vastgestelde plan. Evaluatie In 2013 zullen wij de voorbereidingen starten voor het GRP Op dat moment zullen wij planperiode evalueren. Tussentijds informeren wij u als gebruikelijk via de planning en controlcyclus over de voortgang van het rioolbeheer. Kosten, baten en dekking Voor de financiering van de zorgtaken worden de inkomsten uit de rioolheffing en de voorziening aangewend. In het GRP is inzichtelijk gemaakt welk effect de aanvullende taken hebben op de huidige heffing. Uitgangspunt bij deze berekening is dat de rioolheffing op termijn kostendekkend is en dat de inkomsten uit de rioolheffing alleen worden aangewend voor de zorgtaken betreffende het voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, de secretaris, de burgemeester, drs R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen 3

4 Onderwerp: Gemeentelijke watertaken Bijlagen bij het raadsvoorstel Meegezonden bijlagen 1. Gemeentelijk Rioleringsplan ; 2. Overzicht van financieel effect Gemeentelijk Rioleringsplan voor de inwoners; 3. Hand-out van Presentatie ten behoeve van commissie voor Openbare Ruimte. Stukken ter inzage Geheime stukken ter inzage (conform art. 25 Gemeentewet) n.v.t. n.v.t. Contactambtenaar: de heer E.J. Dijkkamp, T (030) , E 4

5 Besluit van de raad De raad van de gemeente De Bilt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 januari 2010, met het onderwerp Gemeentelijke watertaken; overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is om op doelmatige wijze invulling te geven aan de bestaande en de nieuwe zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater; het bepaalde in 4.22 en volgende van de Wet Milieubeheer, alsmede de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken, de Wet op de waterhuishouding en de Gemeentewet; het bijgaande Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2010, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, mr drs J.L. van Berkel A.J. Gerritsen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18 april 2013 13-026 Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 Aan de raad, Onderwerp Verruiming mogelijkheid

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. 2 SAMENATTING EN ADIES Sinds oktober 2009 hebben wij samen met het AOWR gewerkt aan het onderzoek verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen in de Regio Noord-eluwe. In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie