Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV."

Transcriptie

1 Vergadering: Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, E mail: (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Voorgestelde besluit: Samenvattend stellen wij u voor: 1. Het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV planperiode inclusief de specificatie Winsum vast te stellen; 2. Vooralsnog in te stemmen met de voorgestelde wijze van kostendekking in de planperiode (zie bijlage 4 het kostendekkingsplan van de gemeentelijke specificatie); 3. Indien het instellen van een voorziening een reëel alternatief is, de wijze van kostendekking middels een aan te bieden raadsvoorstel te heroverwegen. Inleiding: Het Bijgevoegde Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV bevat een nieuwe kijk op afvalwater. Het gaat over de wettelijke taken van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE gemeenten) en van waterschap Noorder zijlvest (NZV). Het Afvalwaterbeleidsplan fungeert als (wettelijk verplicht) gemeentelijk rioleringsplan, en moet daarom door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het plan heeft een breder blikveld gekregen, omdat het de gehele afvalwaterketen omvat. De vijf partijen stapten in dit samenwerkingsverband om alle facetten van de afvalwaterketen in beeld te brengen. Er is gekozen voor een vernieuwende benadering vanuit de afvalwaterketen zelf. En dat is bijzonder! Omdat een keten zo sterk is als zijn zwakste schakel, zijn alle schakels afzonderlijk geanalyseerd en ingevuld. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe, innovatieve systematiek. In de benadering vanuit de afvalwaterketen staat de burger centraal. Samenwerking moet leiden tot doelmatiger beheer en efficiënter investeren. Pagina 1 van 6

2 Het Afvalwaterbeleidsplan moet, zoals het landelijk Bestuursakkoord Water (2011) stelt, kennis en capaciteit op het gebied van investeringsprogrammering bundelen en uitvoering van operationele taken professionaliseren en schaalvoordelen benutten. Meer kwaliteit, een betere borging van de continuïteit en minder meerkosten, dat is wat de burger van de overheid mag verwachten. Het Afvalwaterbeleidsplan bouwt voort op de waterplannen en rioleringsplannen van gemeenten, de zuiveringsplannen en visies van het waterschap en op landelijk beleid. Daarin staan drie thema s centraal: ketenbeheer, samen sterker en maatschappelijke trends. De opbouw van het plan bestaat uit een hoofddocument en vier specificaties, voor elke gemeente één. De specificaties bevatten de onderbouwing van rioolrecht, en een specificatie van maatregelen per gemeente. Wettelijk of beleidskader: Het wettelijk of beleidskader is nader uitgewerkt in Bijlage 2 van de specificatie Winsum. Probleem: In het algemene deel van het Afvalwaterbeleidsplan zijn de beleidsuitgangspunten voor de vier gemeenten en het waterschap opgenomen en in de specificatie de nadere uitwerking voor de gemeente Winsum. Deze specificatie is tevens de invulling van wettelijke zorgplicht Het vormt de nadere uitwerking van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), zoals de wet beoogt. Na de invoering van de Wet Gemeentelijke Watertaken zijn de gemeentelijke watertaken (zoals grondwaterbeheer, baggeren en stedelijke waterkwaliteit) hieraan toegevoegd, en spreken we van het verbreed GRP (VGRP). Advies / Voorstel: Het Afvalwaterbeleidsplan omvat vier gemeentelijke rioleringsplannen en het zuiveringsplan van het waterschap. Dit werkt door in de financiële structuur van het Afvalwaterbeleidsplan. Binnen de onderdelen van het Afvalwaterbeleidsplan is een differentiatie aangebracht, die voortkomt uit de wettelijke verdeling van taken binnen de afvalwaterketen. We brengen daarom een splitsing aan tussen kosten voortkomend uit maatregelen, die gezamenlijk door de vijf partijen worden uitgevoerd, en individuele kosten voor het rioolbeheer respectievelijk het zuiveringsbeheer. Pagina 2 van 6

3 Er zijn belangrijke verschillen in de huidige kosten van het rioolbeheer in de vier gemeenten. De bevolkingsontwikkeling heeft daar een negatieve invloed op. Minder inwoners betekent niet, dat ook het aantal meters riool afneemt. De lasten moeten over minder inwoners worden verdeeld. Door de effecten van het veranderen van de bevolkingssamenstelling gezamenlijk inzichtelijk te maken kunnen hierover afspraken worden gemaakt, dit is ook een van de taakstellingen binnen het maatregelenprogramma. Kostenbesparing en samenwerking zijn in dit verband van groot belang om de kwetsbaarheid te verkleinen en de kwaliteit te verbeteren. De kosten voor het rioolbeheer worden gedekt uit de rioolheffing, die voor het zuiveringsbeheer uit de zuiveringsheffing. De gezamenlijke maatregelen uit dit Afvalwaterbeleidsplan zijn evenwichtig verdeeld over de partijen waardoor lastenverschuiving wordt vermeden. De kosten hiervoor worden dus zowel uit de rioolheffing als uit de zuiveringsheffing gedekt. Er is voor de rioolheffingsberekening gebruik gemaakt van het rioleringsmodel van gemeente Groningen dat zij zelf hebben ontwikkeld om niet afhankelijk te zijn van externe adviesbureaus. Dit model is getoetst en goedgekeurd door een accountant. De rioolheffing is over een periode van 20 jaar berekend. Er is gekeken naar investeringspieken in deze periode (bijvoorbeeld doordat veel riolen tegelijk aan het eind van hun levensduur komen), Aan de hand hiervan is de strategie bepaald en de daarbij behorende hoogte van de rioolheffing berekend. Zowel de baten (tarief rioolheffing en aantal heffingseenheden) als een overzicht van alle lasten zijn in het berekeningsmodel gebracht. De lasten betreffen de lopende kapitaallasten, de exploitatiekosten (met onder andere doorberekening van personeelskosten), de externe kosten (zoals reiniging en inspectie), benodigde onderzoekskosten en investeringen. Een uitgebreid overzicht van kosten is weergegeven in de bijlage 5 van de gemeentelijke specificatie. Het aantal heffingseenheden is vastgesteld op Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,0% en er wordt zonder inflatie gerekend. Het voorstel is om de komende jaren de reserve riolering in te zetten als een egalisatievoorziening. Daarnaast wordt voorgesteld om de beschikbare kredietruimte (van uitgestelde investeringen uit het huidige VGRP ) in te zetten voor de investeringen die staan gepland voor 2014 tot en met Pagina 3 van 6

4 Voor investeringen in de riolering is tot op heden veelal geld geactiveerd (geleend) met een afschrijvingstermijn van 15 of 60 jaar. Hoewel dit een veel gebruikte methode is binnen de riolering, levert dit een jaarlijks groeiende financiële last op. Doordat vrijvervalriolering over een periode 60 jaar wordt afgeschreven, duurt het ook 60 jaar voordat de eerste kapitaallasten weer vrijvallen. Tot die tijd zal de rioolheffing stijgen, zonder dat daar extra inspanningen tegenover staan. Uiteindelijk ontstaat er een situatie waarbij de rioolheffing voor een steeds groter deel bestaat uit lopende kapitaallasten. Geld lenen kost geld. Een optie is om de afschrijvingstermijn te verkorten en eventueel op termijn over te stappen op een ideaalcomplex. Steeds meer gemeenten doen onderzoek naar de effecten en mogelijkheden en bekijken kritisch de gevolgen van lange afschrijvingstermijnen. Dit op advies van VNG, Stichting Rioned en het BBV. Binnen de gemeente Winsum is de rioolheffing opgebouwd uit de volgende componenten, kapitaallasten, personeelskosten, exploitatiekosten, onderzoek en de ambities uit het afvalwaterbeleidsplan. Het grootste deel is kapitaallasten. Kapitaallasten komen voort uit het investeringen die in het verleden zijn gedaan en worden geactiveerd voor een bepaalde periode. In de gemeente Winsum is de financiële afschrijvingstermijn 60 jaar voor vervangingsinvesteringen en 15 jaar voor investeringen in mechanische riolering. Investeringen worden lineair afgeschreven. Het Afvalwaterbeleidsplan is nieuw voor de regio. Het zet in op een verbetering van doelmatigheid en efficiëntie. Daarbij gaat de kost voor de baat uit. We verwachten, dat in de loop van de uitvoering van het Afvalwaterbeleidsplan zichtbaar wordt hoe investeringsvolumes dalen en hoe operationeel beheer doelmatiger wordt. In het Afvalwater Beleidsplan BMWE/NZV wordt dit nader uitgelegd. De structurele financiële baten in het peiljaar 2018 zullen naar verwachting voor de gemeenten gezamenlijk voor respectievelijk de Exploitatie ,00 en voor de Kapitaallasten ,00 zijn. Financiële consequenties: Met alle nieuwe inzichten, evaluaties en kennis die is opgedaan, is een nieuwe weg ingeslagen. De afgelopen periode is bepaald hoe de gemeentelijke watertaken zo slim mogelijk ingevuld kunnen worden. De doelstelling is: "De goede dingen doen en de dingen goed doen". Dat heeft geleid tot de omslag van theorie naar praktijk. Dat heeft de noodzakelijke tijd gevraagd, maar het resultaat is goed met een financieel positief effect. De voorziende investering op basis van de theorie van 8.5 miljoen zijn op basis van de praktijk teruggebracht naar 5,9 miljoen voor de komende 20 jaar. De oorspronkelijke berekende tariefverhoging blijkt hierdoor niet noodzakelijk te zijn. Pagina 4 van 6

5 Het voorstel is om het tarief voor de komende planperiode 2014 t/m 2018 vast te stellen op: 210,. Alle kosten en investeringen zijn in het berekeningsmodel gebracht en voor een periode van 20 jaar berekend. Voor de planperiode is gerekend met een vast tarief van 210,00. Daarna is een gelijkmatige stijging berekend om tot een kostendekkend niveau te komen, maar de werkelijke stijging voor de periode na 2018 zal worden vastgesteld in het volgende plan. Uitganspunt zal dan evenals nu weer zijn dat er een doorrekening gemaakt gaat worden voor 20 jaar met de kennis die dan aanwezig is, om vervolgens het rioolheffingstarief voor een periode van 5 jaar vast te kunnen stellen. Er is geen rekening gehouden met een stijging of daling van het aantal heffingseenheden. Een uitgebreid overzicht van kosten en opbrengsten is weergegeven in de bijlagen 4 en 5 van de gemeentelijke specificatie. Naar aanleiding van de behandeling in uw raad van 15 oktober 2013, hebben wij een notitie opgesteld met een alternatieve wijze van kostendekking, o.a. door middel van het instellen van een voorziening. Wij zijn daarover in gesprek met onze accountant. Zodra hierover duidelijkheid is, willen wij u een raadsvoorstel aanbieden om de wijze van kostendekking te heroverwegen. Communicatie: Na vaststelling van het Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV worden onze inwoners nader geïnformeerd middels de gemeentelijke nieuwsadvertentie in De Wiekslag over de inhoud, de noodzakelijke maatregelen en de financiële consequenties van het Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Bijlagen: Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV inclusief de specificatie Winsum. Notitie Sparen in plaats van afschrijven. Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Pagina 5 van 6

6 Agendanummer: 12 Vergadering: 19 november 2013 De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : Inzake het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV, planperiode 2014 t/m 2018: 1. Het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV planperiode inclusief de specificatie Winsum vast te stellen; 2. Vooralsnog in te stemmen met de voorgestelde wijze van kostendekking in de planperiode (zie bijlage 4 het kostendekkingsplan van de gemeentelijke specificatie); 3. Indien het instellen van een voorziening een reëel alternatief is, de wijze van kostendekking middels een aan te bieden raadsvoorstel te heroverwegen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 19 november De raad voornoemd, voorzitter, griffier, Pagina 6 van 6

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie