Voorstel aan dagelijks bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan dagelijks bestuur"

Transcriptie

1 Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Registratiecode *140442* Routing DB Onderwerp Waterschapsverkiezingen 2015 Voorstel Kennis nemen van: - de nieuwe opzet en uitvoering van de waterschapsverkiezingen zoals die op 18 maart 2015 gehouden zullen worden; - de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen waterschap en gemeenten; - de onderwerpen en acties die landelijk via de Unie van Waterschappen worden uitgevoerd; en - de onderwerpen en acties die wij zelf regionaal (kunnen) uitvoeren. Samenvatting Op 18 maart 2015 zullen waterschapsverkiezingen plaatsvinden volgens de stembusmethode en gecombineerd met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In deze notitie wordt aangegeven hoe de verkiezingen georganiseerd gaan worden en wat daarbij de rol en de verantwoordelijkheid van het waterschap is. Nadere invulling van deze rol zal in een later stadium plaatsvinden aan de hand van draaiboeken en modellen (zoals bijvoorbeeld profielschetsen voor AB- en DB-leden) die op dit moment landelijk worden opgesteld. Met name op het gebied van communicatie zal er regionaal de mogelijkheid bestaan om zelf initiatieven te nemen, zowel extern naar de kiezers en de belangengroeperingen als intern naar het bestuur en de organisatie. In het voorjaar van 2014 zal de communicatiestrategie aan uw bestuur worden voorgelegd, samen met de door de landelijke projectgroep opgestelde draaiboeken en handleidingen. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /5

2 Toelichting Op 28 januari 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de 'Wet aanpassing waterschapsverkiezingen'. Daarmee staat vast dat op 18 maart 2015 waterschapsverkiezingen zullen plaatsvinden volgens de stembusmethode en gecombineerd met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De waterschapsverkiezingen vallen nu voor het eerst onder de Kieswet en zullen worden georganiseerd door de gemeenten. Dit houdt in dat de waterschappen alleen verantwoordelijk zullen zijn voor het zogenaamde passieve deel van de verkiezingen. Het actieve deel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor de waterschapsverkiezingen betekent de aanpassing van de Kieswet het volgende: 1. De termijnen worden gelijk getrokken aan de geldende termijnen in de Kieswet Dit betekent dat de termijnen veranderen voor de registratie van aanduidingen van groeperingen en de dag van de kandidaatstelling. De leden van het algemeen bestuur treden tegelijkertijd af met de leden van Provinciale Staten. Dit verkort de periode tussen de uitslag van de verkiezingen en de wisseling van de algemene besturen tot een week. Om te voorkomen dat er een periode is waarin er nog geen nieuw dagelijks bestuur is aangetreden, treden de (oude) leden van het dagelijks bestuur pas af wanneer de nieuwe leden voor het dagelijks bestuur zijn gekozen. 2. De kiezer krijgt de mogelijkheid om in de gemeente zijn stem uit te brengen voor het waterschap Dit betekent dat men ook buiten het beheersgebied van waterschap, maar binnen de eigen gemeente zijn stem kan uitbrengen voor het waterschap. 3. De kiezer kan met een kiezerspas binnen het hele waterschap stemmen 4. De restzetelverdeling wordt gelijk aan de bepaling hierover in de Kieswet Voor ons waterschap is dat de methode van de grootste gemiddelden. 5. Het tellen van de stemmen vindt plaats in de stembureaus door de gemeenten Het stembureau controleert of de juiste stembiljetten in de juiste stembus zijn gedeponeerd. Eerst worden de stembiljetten van Provinciale Staten geteld en daarna de biljetten van het waterschap. 6. Een belangengroepering moet een stichting of een vereniging zijn 7. Een belangengroepering moet aanwijsbaar belang hebben bij de taakuitoefening van het waterschap Het begrip 'aanwijsbaar belang' heeft een brede uitleg en kan gaan om recreatie en natuur, maar ook het werken en wonen in het gebied en de bescherming van het (gebouwde) eigendom. Deze toets wordt uitgevoerd bij de lijstenregistratie in het centraal stembureau. 8. Het is niet mogelijk om met een blanco lijst deel te nemen Alleen belangengroeperingen die hun aanduiding hebben geregistreerd kunnen een kandidatenlijst indienen. 9. Er zijn twintig ondersteuningsverklaringen vereist bij het indienen van een lijst /5

3 Het verkiezingsproces kent globaal vier fasen: Fase 1 Voorbereiding t/m juni Projectorganisatie inrichten en starten 2 Ontwikkelen communicatiecampagne 3 Informeren algemeen bestuur 4 Informeren regionale belangengroepen 5 Instellen stembureau 6 Start uitvoeren communicatiecampagne 7 Instructiebijeenkomst ondersteunende software verkiezingen (OSV) 8 Projectteam ervaring op laten doen met stembusproces (bijv. bij raads- of EU verkiezingen) Fase 2 Registratie juli 2014 t/m 17 maart Registratie belangengroepen (uiterlijk 22 december 2014) 2 Kandidaatstelling (2 februari 2015) 3 Controle en autorisatie kiezersbestand 4 Bekendmakingen en terinzagelegging 5 Uitvoeren communicatiecampagne Fase 3 Verkiezingsdag 18 maart uitloop 1 Eventueel helpen op stembureaus 2 Eventueel helpen met tellen 3 Hoofdstembureau vaststellen uitslag (officiële uitslag wordt op maandag 23 maart 2015 vastgesteld) 4 Uitvoeren communicatiecampagne / inrichten Geleenbeekzaal voor verkiezingsuitslag Fase 4 Nieuw bestuur maart 2015 t/m mei Aanvaarden benoeming 2 Onderzoek geloofsbrieven /integriteitstoets 3 Bijeenkomst gekozenen 4 Afscheidsvergadering oud bestuur 5 Eerste vergadering nieuw bestuur 6 Beëdiging leden algemeen bestuur 7 Kiezen dagelijks bestuur Het waterschap is met name aan zet in fase 1 en in fase 4. Hoewel de uitvoerende fasen 2 en 3 voor rekening van de gemeenten zijn, is ook in die fasen een goede samenwerking van belang. Wij zullen proactief en met een goede communicatie moeten samenwerken. Dat wil zeggen dat wij als waterschap nauw betrokken zijn bij (voorbereidende) werkzaamheden van de gemeenten en waar nodig hulp aanbieden en specifieke kennis inbrengen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is afstemming gewenst en dienen afspraken te worden vastgelegd. Landelijk zijn er inmiddels in Unieverband afspraken gemaakt. De hoofdafspraak is 'centraal wat moet, decentraal wat kan'. Er is landelijk een projectorganisatie opgezet waarbij ons waterschap vertegenwoordigd is in de klankbordgroep. Landelijk wordt een strategische campagne opgezet (mogelijk gezamenlijk met de provincies) en wordt zorggedragen voor de /5

4 nodige afstemming met de gemeenten via de VNG. De bestanden voor de kiezersgegevens en de verkiezingssoftware worden landelijk verzorgd. Er zijn in de landelijke projectorganisatie drie expert-groepen ingericht: bestuurlijk-juridisch, communicatie en kostenverdeling. Wat communicatie betreft zal landelijk een gezamenlijk plan van aanpak worden opgesteld met een communicatiestrategie en met duidelijke afspraken over wat centraal en decentraal gecommuniceerd wordt. De landelijke strategische communicatie ligt bij de UvW, de nadruk ligt op de kracht van regionale communicatie door de waterschappen zelf. Samengevat is de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen waterschap en gemeenten als volgt: Verantwoordelijkheid waterschap Beschikbaarstelling van de middelen Ontwikkelen en uitvoeren regionale communicatiecampagne Voorlichten belangengroepen/kandidaten om zich verkiesbaar te stellen Informeren bestuur /medewerkers Functioneren hoofdstembureau Registratie belangengroepen Registratie kandidaten Controleren en autorisatie kiezersbestand Benoeming kandidaten geborgde zetels Fysiek transport processen-verbaal naar waterschappen Vaststellen en bekendmaken verkiezingsuitslag Start nieuw bestuur, benoeming, beëdiging, etc Verantwoordelijkheid gemeenten Invoeren gegevens waterschappen in ondersteunende software verkiezingen (OSV) Maken van de stempassen Versturen van oproepkaarten, stempassen en eventueel door waterschap aangeleverde informatiefolder Verstrekken kiezerspassen Verstrekken volmachten Opstellen register ingetrokken stempassen Bekendmaken kandidatenlijsten Instructie stembureauleden Verkiezingsborden plaatsen Advertenties verplichte aankondigingen Drukken van de stembiljetten Verspreiden van de stembiljetten naar stembureau Huur locaties Aanschaffen stembussen Maken van digitale registers ingetrokken stempassen Bemensen stembureaus Catering op de stembureaus Tellen van de stemmen Inzetten van extra tellers Opstellen processen-verbaal voor waterschap Landelijke communicatiecampagne / pers / informatienummer / kieswijzer /5

5 Beoogd effect Rechtsgeldige en rechtmatige verkiezingen op 18 maart 2015 die bijdragen aan een goed imago van het waterschap. Landelijk is ervoor gekozen om een bepaald opkomstpercentage niet meer als doel te formuleren. Risico's Als de verkiezingen niet vlekkeloos verlopen kan negatieve publiciteit worden gegenereerd voor het waterschap. Financiële consequenties Het in Unieverband overeengekomen normbedrag per kiesgerechtigde is 1.89 Uitgaande van circa kiesgerechtigden, worden de totale kosten vooralsnog geraamd op een bedrag van circa Te zijner tijd zal een kredietvoorstel aan uw bestuur worden voorgelegd. Communicatie Zowel landelijk als regionaal wordt een communicatiecampagne ontwikkeld en afgestemd /5

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015 Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015 Uw waterschap zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water Er valt wat te kiezen. Opdrachtgever: Harry Bauman Opdrachtnemer: Tineke Kramer Datum: juni

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Plan van aanpak CONCEPT Waterschapsverkiezingen 2015 Projectnummer: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Status: Harm Küpers Joost de Vries concept Datum: 8 april 2014 Opsteller: Joost de Vries Versie: Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 5 Steller / afdeling Rob Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 2 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2019

Waterschapsverkiezingen 2019 Plan van aanpak CONCEPT Waterschapsverkiezingen 2019 Projectnummer: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Status: Harm Küpers Joost de Vries concept Datum: 18 april 2018 Opsteller: Joost de Vries Versie: 0.3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 1 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015 Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 2 INHOUD PRESENTATIE ALGEMEEN ORGANISATIE VERKIEZINGEN BELANGRIJKE DATA MEEDOEN? 3 BESTUREN Waterschappen

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Projectresultaat 3 Hoofdstuk 2 Inleiding 3 2.1 Verantwoordelijkheden 4 2.2 Landelijke activiteiten

Nadere informatie

HAMERSTUK. 3. Houten aan te wijzen als plaats van vestiging van het hoofdstembureau, zijnde de vestigingsplaats van het waterschapskantoor;

HAMERSTUK. 3. Houten aan te wijzen als plaats van vestiging van het hoofdstembureau, zijnde de vestigingsplaats van het waterschapskantoor; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT HAMERSTUK Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2015 Nummer: 830791-v2 In D&H: 27-05-2015 Steller: mr. K. Wijma In Cie: BMZ 11-06-2015 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2019

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2019 Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2019 Opdrachtgever: Harry Bauman Opdrachtnemer: Kristien Vlieg Datum: 7 augustus 2018 INHOUDSOPGAVE 1.PLAN VAN AANPAK...3 1.1 AANLEIDING EN DOEL...3 1.2 PROCES

Nadere informatie

Carmen Molenaar, projectleider waterschapsverkiezingen

Carmen Molenaar, projectleider waterschapsverkiezingen Carmen Molenaar, projectleider waterschapsverkiezingen Animatie over het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel Proces waterschapsverkiezingen Communicatie waterschapsverkiezingen Proces waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Onderstaande informatie is belangrijk voor u als u met uw politieke partij wil deelnemen aan de Roerdalense gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het

Nadere informatie

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Besluit van tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Eindrapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019

Eindrapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019 Eindrapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Organisatie Informatiepunt Verkiezingen 4 3. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta Zaaknr. : 13.zk11530 Kenmerk : 14IT009633 Barcode : *14IT009633* Projectplan Waterschapsverkiezingen 2015 Waterschap Brabantse Delta Projectplan Waterschapsverkiezingen 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verkiezingsagenda 2021

Verkiezingsagenda 2021 Verkiezingsagenda 2021 Inleiding: waarom een verkiezingsagenda? Tijdens de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing 2017 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie van BZK, de Kiesraad,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKIEZINGEN 20 MAART 2019 HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

PLAN VAN AANPAK VERKIEZINGEN 20 MAART 2019 HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND PLAN VAN AANPAK VERKIEZINGEN 20 MAART 2019 HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Projectgroep Verkiezingen Datum 2 mei 2018 Versie 0.3 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 4 1.2 Leerpunten evaluatie

Nadere informatie

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 1 Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau [de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing] op [datum] [Gemeente [naam gemeente]/openbaar lichaam

Nadere informatie

Eindrapportage Informatiepunt Verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen en Raadgevend Referendum 2018

Eindrapportage Informatiepunt Verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen en Raadgevend Referendum 2018 Bijlage bij het advies van de Kiesraad van 17 mei 2018 Eindrapportage Informatiepunt Verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen en Raadgevend Referendum 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie en

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 90/2015 Datum : 4 juni 2015 B&W datum : 2 juni 2015 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : evaluatie gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezing

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Gemeentebijeenkomst modernisering verkiezingen Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Waarom deze bijeenkomst? NVVB heeft september als thema-maand

Nadere informatie

Tweede circulaire gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018 Informeren en instrueren Kieswet en Wet raadgevend referendum

Tweede circulaire gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018 Informeren en instrueren Kieswet en Wet raadgevend referendum Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Tweede circulaire gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018 Informeren en instrueren Kieswet en Wet raadgevend referendum Relaties met

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen 1 1. Waterschap als functionele overheid Jan Geluk, dijkgraaf 2. Het bestuurlijke proces Arnoud van Vliet, secretaris-directeur 3. De waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Brochure voor politieke partijen

Brochure voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Molenlanden 21 november 2018 1 Inleiding 1. Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

gecombineerde waterschaps- en provinciale statenverkiezingen

gecombineerde waterschaps- en provinciale statenverkiezingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag College van burgemeester en wethouders van alle gemeenten cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Ministerie van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

: *14IT012153* Waterschapsverkiezingen 2015

: *14IT012153* Waterschapsverkiezingen 2015 Behandelend ambtenaar: A.M.W.J.H.Merks Beleidsveldbeheerder: H. van Stokkom Portefeuillehouder: C. Moonen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 13.zk11530 Kenmerk : 14IT012153 Barcode : *14IT012153*

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag

Nadere informatie

Roosendaal kiest. Hoe werkt het bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Roosendaal kiest. Hoe werkt het bij de gemeenteraadsverkiezingen? Roosendaal kiest. Hoe werkt het bij de gemeenteraadsverkiezingen? Een korte uitleg over hoe alles in zijn werk gaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Eén keer in de vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019.

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019. Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019. Toelichting Als de openbare lichamen Saba en Bonaire alle vragen hebben beantwoord in de vragenlijst evaluatie

Nadere informatie

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009 Samenvatting: Inleiding: Op donderdag 4 juni 2009 worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Door alle perikelen rondom de stemmachines/computers heeft het kabinet besloten dat hiervan geen

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Raadgevend referendum over Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne 2016

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Raadgevend referendum over Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne 2016 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Raadgevend referendum over Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne 2016 Colofon Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag T 070-426 6266 E kiesraad@kiesraad.nl I

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart Antwoord met toelichting in commentaarvlak typen a.u.b.

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart Antwoord met toelichting in commentaarvlak typen a.u.b. Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart 2019. Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 1. Registratie politieke partijen 2. Kandidaatstelling 3. Registratie

Nadere informatie

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Rick Nijkamp,

Nadere informatie

Draaiboek voor de verkiezingen

Draaiboek voor de verkiezingen Vóór de verkiezingen -reglement aanpassen als dat nodig is Bij digitale verkiezingen: onderzoeken op welke manier dit mogelijk is en dit voorbereiden (reglement!) Odyssee biedt digitale verkiezingen aan

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 16.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 16. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 16. Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet voor: Waterschapsverkiezingen 2015 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN. Aantal invullen Ons kenmerk

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN. Aantal invullen Ons kenmerk Onderwerp Gemeenteraadsverkiezing op 21 november 2018 Steller J. van Dijken De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 25 Bijlage(n) Aantal invullen Ons kenmerk 7116210

Nadere informatie

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau 1 Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau [de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing]/het raadgevend referendum over

Nadere informatie

Instructie voor tellers

Instructie voor tellers Instructie voor tellers Verkiezingen Gemeenteraadsleden 2018 en Referendum r wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, 6 april 2016 6 april 2016 Gemeenteraadsverkiezing

Nadere informatie

Burgerzaken modules Wijzigingen log v4.1.0

Burgerzaken modules Wijzigingen log v4.1.0 Burgerzaken modules Wijzigingen log v4.1.0 Datum 13-07-2016 Definitief Inhoudsopgave Inhoud 0 Introductie... 3 1 Module Verkiezingen... 4 Algemeen... 4 KUC131 Onderhouden kiesrecht... 8 KUC132 Onderhouden

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Onderwerp Advies Wet stembusverkiezingen ingezetenen algemeen bestuur waterschap

Onderwerp Advies Wet stembusverkiezingen ingezetenen algemeen bestuur waterschap KIES Minister van Infrastructuur en Milieu Postbus 20901 2500 EX en Haag Onderwerp Advies Wet stembusverkiezingen ingezetenen algemeen bestuur waterschap SECRETARIAAT KIESRAA atum Inlichtingen mr. W.A.E.

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: 1410009 Afdeling: Concern en Dienstverlening

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: 1410009 Afdeling: Concern en Dienstverlening Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Gemeenteraadsverkiezing op woensdag 19 maart 2014. Samenvatting Op woensdag 19 maart 2014 vindt de verkiezing plaats voor de Gemeenteraad. Het college van

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Stap Zie art. reglement Door de huidige ondernemingsraad te ondernemen actie Iedere belanghebbende kan binnen 1 week bezwaar maken tegen besluit over Aftellen 1a

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot aanpassing van de procedure van de vaststelling van de verkiezingsuitslag alsmede regeling van enkele andere onderwerpen (aanpassing procedure vaststelling

Nadere informatie

BROCHURE VOOR POLITIEKE PARTIJEN. Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hoeksche Waard 21 november 2018

BROCHURE VOOR POLITIEKE PARTIJEN. Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hoeksche Waard 21 november 2018 BROCHURE VOOR POLITIEKE PARTIJEN Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hoeksche Waard 21 november 2018 1 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

Artikelen Kiesbesluit

Artikelen Kiesbesluit Artikelen Kiesbesluit HOOFDSTUK D. De registratie van de kiesgerechtigdheid Artikel D 1 Burgemeester en wethouders ontlenen aan de gemeentelijke basisadministratie personen de gegevens die nodig zijn voor

Nadere informatie

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces Augustus 2018 1. Inleiding Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gemeenteraadsverkiezingen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201000003 Lbr. 10/001 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Verkiezingen 2015 Ambtelijke evaluatie

Verkiezingen 2015 Ambtelijke evaluatie Verkiezingen 2015 Ambtelijke evaluatie 1.0 Datum 24 juni 2015 Ons kenmerk 687937 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid Pagina 2 van 12 1. Inleiding 1.1. Algemeen De tweede helft van 2014 en eerste

Nadere informatie

VAN OVERIJSSEL Reg.nr. TS/3JOI(/OU 01 JAN 20SI. Routing. Circulaire Provinciale Statenverkiezingen Informeren en instrueren Kieswet

VAN OVERIJSSEL Reg.nr. TS/3JOI(/OU 01 JAN 20SI. Routing. Circulaire Provinciale Statenverkiezingen Informeren en instrueren Kieswet Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten cc hoofden buraerzaken van alle aemeenten cc de NvvB, devng en de Kiesraad PROVINCIALE STATEN cc griffies

Nadere informatie

Informatiepunt Verkiezingen Informatie over de werkzaamheden en organisatorische aspecten van de Kiesraad

Informatiepunt Verkiezingen Informatie over de werkzaamheden en organisatorische aspecten van de Kiesraad Informatiepunt Verkiezingen Informatie over de werkzaamheden en organisatorische aspecten van de Kiesraad Rapportage gemeenteraadsverkiezingen en Europees Parlementsverkiezing 2014 Rapportage Informatiepunt

Nadere informatie

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017 DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017 Minimaal 15 weken voor de OR-verkiezingen 1 Aanpassen or-reglement In het or-reglement is vastgelegd: het aantal zetels, de eventuele kiesgroepen, een eventueel rooster van

Nadere informatie

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug.

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug. Zaaknummer: AVGCL16 Onderwerp Verkiezing van de leden van provinciale staten Collegevoorstel Inleiding Op 2 maart 2011 worden de leden van provinciale staten gekozen. Voor deze verkiezingen moeten stembureaus

Nadere informatie

Informatie gemeenteraadsverkiezingen 2018

Informatie gemeenteraadsverkiezingen 2018 Informatie gemeenteraadsverkiezingen Inhoudsopgave Inhoud 2 Voorwoord 3 Registratie naamsaanduiding 4 Aanmaken kandidatenlijst in OSV 5 Voorinleving kandidatenlijst 6 Zittingen 8 Uitslag 8 2 Voorwoord

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

1LT Hilversum. Mediastad. en stembureau. C0f)(cLÇ. i e Model N 10-1 Proces-verbaal. aterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waarom een proces-verbaal?

1LT Hilversum. Mediastad. en stembureau. C0f)(cLÇ. i e Model N 10-1 Proces-verbaal. aterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waarom een proces-verbaal? 1LT Hilversum Mediastad i e Model N 10-1 Proces-verbaal C0f)(cLÇ De verkiezing van de Iedei i van het op 20 maart 2019 Hilversum Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en stembureau aterschap Amstel, Gooi en

Nadere informatie

Brochure voor partijen Waterschapsverkiezing 2019

Brochure voor partijen Waterschapsverkiezing 2019 Brochure voor partijen Waterschapsverkiezing 2019 Versie 18 december 2018 VERANTWOORDING WATERSCHAP waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk Postbus 4103 2980 GC Ridderkerk t 088 974

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Concept Communicatieplan. Verkiezingen

Concept Communicatieplan. Verkiezingen Concept Communicatieplan Verkiezingen INHOUDSOPGAVE Bladzijde 1. Inleiding.. 3 1.1. Achtergrond en argumentatie... 3 2. Analyse en organisatie..... 4 2.1. Aandachtspunt 4 2.2. Geborgde zetels. 4 2.3. Interne

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 482 Besluit van 3 december 2014 tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452911 telefax 0299-452124 Bestuurszaken ARCHIEFEXEMPLAAR cc. BS/map raadsvragen BS/tbv agendering raad Bm Verbeek C.H.M. van Groningen-Schuitemaker

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019 Vragen en antwoorden 1. Algemeen, waarom waterschapsverkiezingen 2. Relatie tot de provincie 3. Wat valt er te kiezen? 4. Hoe is het waterschap georganiseerd? 1. Algemeen,

Nadere informatie

Naam openbaar lichaam: Bonaire

Naam openbaar lichaam: Bonaire Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met het vervoer van de stembescheiden en de zitting van het gemeentelijk stembureau bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het

Nadere informatie

Model P Verkiezing. 2. Zitting. 3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat. 4. Aantal blanco en ongeldige stemmen

Model P Verkiezing. 2. Zitting. 3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat. 4. Aantal blanco en ongeldige stemmen Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten / het kiescollege Met dit formulier wordt verslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

1. Verkiezing. 2. Zitting. Aantal stemmen

1. Verkiezing. 2. Zitting. Aantal stemmen Model O 3 Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale Model O 3 Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de

Nadere informatie