CMFB Agendapunt: 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2"

Transcriptie

1 CMFB Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID, GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 2013 OM UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD Aanwezig: mevrouw J.S.E. Van Wersch en de heren M.A.T.M. Bouts, H.F. Lambie, P.L.J.M. Limpens, W.L. Uitterhoeve, G.J.O.W. Vanhommerig, A.A. Veder en P.J.A.M. Wolters - de heer R.L.M. Sleijpen (voorzitter) - de heer C.H.J.M. Lebens (plv. voorzitter) - de heer P.M.C. Daelmans (secretaris wnd.) - de heer E.H.G.M. Wijnands (directiesecretaris/verslaglegging) NR ONDERWERP/BEKNOPTE WEERGAVE BESPROKENE/OVERWEGINGEN ACTIE ADVIES/BESLUIT 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Met de voorliggende agenda wordt ingestemd. 2 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Middelen en Financieel Beleid van 3 september 2013 Vastgesteld. 3 Vergaderstukken Unie van Waterschappen Voor kennisgeving aangenomen. 4 Vaststelling Normenkader 2013 Positief. Als hamerstuk 5 Najaarsrapportage 2013; 3e begrotingswijziging 2013 Positief. Als hamerstuk 6 Vaststelling programmabegroting 2014 De heer Uitterhoeve spreekt namens de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen de complimenten uit voor de voorliggende begroting. De fracties hebben geen vragen en/of opmerkingen over de begroting zelf, maar willen de focus leggen op het wijzigingsvoorstel. De fracties pleiten al jaren voor vermindering van de egalisatiereserves, die bedoeld zijn om schommelingen in de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen. Geen advies. Als bespreekstuk /5

2 Daar heb je echter niet de bedragen voor de nodig die nu voorhanden zijn. Het blijft teveel geheven belastinggeld dat moet worden teruggegeven aan de belastingbetaler, hetgeen met het oog op de fusie nog meer geldt. Voorkomen moet worden dat straks een onevenredig deel van het in het zuiden geheven belastinggeld wegvloeit naar het noorden. De mogelijke fusiedatum -2016, 2017?- moet hierbij leidend zijn. Spreker zou hierover graag wat meer willen horen. De heer Veder heeft enkele detailvragen met betrekking tot de begroting 2014, die successievelijk door de heer Daelmans worden beantwoord. Maakt het waterschap gebruik van een SWAP? Het waterschap heeft twee SWAP s bij de Rabobank die elkaar opheffen. Per 1 december 1997 is een rente-swap afgesloten bij de Rabobank ten behoeve van een vastrentende geldlening met een looptijd van 25 jaar. Per 1 december 2007 is een tegengestelde SWAP afgesloten restant van de looptijd (15 jaar) van deze lening. Door deze tegenovergestelde SWAP is het risico op de in 1997 afgesloten SWAP volledig geëlimineerd en is een rentevoordeel over de restantlooptijd (15 jaar) gerealiseerd die vastligt tot het einde van de looptijd. Uit bijlage C staat van geldleningen begroting 2014 (leningen Rabobank) blijkt dat het rentevoordeel voor bedraagt. Pagina 69 hoe kan het dat de investeringen een factor 3 groter zijn dan de jaarlijkse afschrijvingen? Het investeringsniveau wordt geactiveerd en afgeschreven waarbij rekening wordt gehouden met diverse afschrijvingstermijnen. Ondanks het cumulatieve effect van de afschrijvingen zijn de afschrijvingskosten door de vrijval van de kapitaallasten in de regel lager dan het reguliere investeringsniveau. Landelijk gezien zijn de investeringen bij de waterschappen dan ook een factor 3 groter. Hoe komt de referentiewaarde EMU tekort voor ons waterschap van tot stand? De referentiewaarde toegestane EMU-tekort is slechts een indicatieve waarde en niet bindend. Deze waarde is tot stand gekomen op basis van het aandeel in het toegestane EMU-tekort van de sector waterschappen (2013: 0,05% / 2014: wordt 0,07%). Op basis van het begrotingstotaal van alle waterschappen wordt dit aandeel verder opgesplitst per waterschap. De referentiewaarde van WRO bedraagt op basis van deze verdeling De heren Limpens, Vanhommerig en Wolters spreken hun complimenten uit voor de voorliggende begroting en kunnen instemmen met de voorstellen /5

3 Ook de heer Bouts spreekt zijn complimenten uit voor de voorliggende begroting. Gelet echter op het feit dat de opbrengstontwikkeling in 2018 fors zal stijgen, vraagt spreker zich af in hoeverre het leegtrekken van de egalisatiereserves bestuurlijk verantwoord is. Een volgend bestuur wordt hiermee voor een voldongen feit gesteld. Op pagina 66 van de begroting wordt gewezen op het mogelijke risico dat samenhangt met vaststelling van de Lijst Geldelijke Regelingen in het kader van de afronding van de landinrichting Centraal Plateau. De heer Lambie is van mening dat daar niet veel claims uit zullen voortvloeien die het waterschap raken. De heer Daelmans zegt dat dit waarschijnlijk het geval is. Het gaat in casu echter om een risico, dat benoemd móet worden. Daarom staat dit ook in de risicoparagraaf. Voor andere risico s zoals bijvoorbeeld calamiteiten heeft het waterschap reserves. De voorzitter dankt iedereen voor de complimenten. Hij licht toe dat het DB de organisatie in eerste instantie heeft gevraagd een going concern begroting op te stellen. Daaruit bleek dat de zuiveringsheffing extra zou opbrengen. Het DB heeft besloten deze extra opbrengst te schrappen, wat uiteraard structurele gevolgen heeft. Daarnaast heeft het DB besloten de opbrengst watersysteemheffing gelijk te houden aan de opbrengst in Een en ander betekent niet per definitie dat de tarieven niet stijgen. Dat heeft weer alles te maken met de gehanteerde maatstaven als WOZ-waarde, aantallen hectares etc.. Met het oog op een fusie raken we een dilemma: enerzijds willen we voorkomen dat opgebouwde reserves naar het noorden wegvloeien, doch anderzijds willen we tot aan de fusie schommelingen in de opbrengstontwikkeling zoveel mogelijk voorkomen. Dit laatste, aldus de voorzitter, weegt DB zwaarder dan de geprognotiseerde stijging van de opbrengstontwikkeling in Overigens is het gelet op de inwoneraantallen redelijk als de verhouding tussen de in te brengen reserves 2/3 WRO en 1/3 WPM is. Indien wordt uitgegaan van de feitelijke situatie dan is deze verhouding momenteel aanzienlijk hoger. Alternatieven versneld afbouwen van de reserves, zoals bijvoorbeeld het naar voren halen van projecten, bieden -indien al haalbaar- weinig soelaas. De voorzitter benadrukt dat de voorliggende voorstellen van het DB gebaseerd zijn op de thans bekende gegevens van zowel WRO als WPM, alsmede op een aantal aannames. Indien een en ander wijzigt, dan wijzigt alles en komt het DB met nieuwe voorstellen /5

4 Naar aanleiding van de opmerking van de heer Bouts over verantwoord bestuur deelt de voorzitter mee, dat we niks doen dat niet mag. De heer Uitterhoeve merkt op dat het naar zijn mening nog maar zal moeten blijken of de opbrengstontwikkeling in 2018 werkelijk met 10% stijgt. Er zullen ongetwijfeld nog wel een aantal meevallers komen. Los daarvan zal de consequentie van een fusie zijn, dat de tarieven mogelijk met wel 20% zullen stijgen. Tegen die achtergrond is een opbrengstontwikkeling van ruim 10% weer relatief. Hét probleem is volgens de heer Uitterhoeve dat de fusiedatum onzeker is. Indien 2016 het fusiejaar is, dan blijft veel geld in de reserves zitten. De eerste jaren nemen de reserves zelfs nog toe in plaats van af, waarop de heer Daelmans zegt dat dit het gevolg is van de gekozen systematiek (handhaving nullijn tot 2018). De heer Veder merkt op dat ook vanuit de solidariteitsgedachte zou kunnen worden geredeneerd. Het ongebouwd in het noorden betaalt nu veel meer dan het ongebouwd in het zuiden. De heer Lambie vraagt of er verschillen zijn qua gerealiseerde projecten c.q. onderhoud tussen WRO en WPM, waarop de voorzitter zegt dat hier weinig zinvols over te zeggen is. De gebieden zijn te verschillend om vergelijkingen te trekken. De voorzitter verwijst naar de scenario s die de AB-leden hebben ontvangen bij de AB-stukken en zegt toe dat dit scenario herrekend zal worden naar de thans voorgestelde tarieven 2014 en worden toegevoegd. Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Uitterhoeve zegt de voorzitter dat het beleid altijd kan worden bijgesteld, mocht er iets veranderen. Het DB is daar alert op en houdt het AB van eventuele ontwikkelingen op de hoogte. 7 Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening watersysteemheffing De voorzitter deelt mee dat in de voorliggende conceptbesluiten nog de tarieven uit de primitieve concept-begroting zijn opgenomen. Indien door het algemeen bestuur wordt ingestemd met de eerste begrotingswijziging, dan dienen uiteraard ook de bedragen in de voorliggende conceptbesluiten te worden aangepast. Positief. Als hamerstuk /5

5 8 Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor de geleverde inbreng om uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Middelen en Financieel Beleid van De secretaris wnd., De voorzitter, P.M.C. Daelmans R.L.M. Sleijpen /5

6 Lijst van openstaande vragen en acties uit de commissie Middelen en Financieel Beleid DATUM VERGADERING VRAAG/ACTIE UIT DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID RICHTDATUM AFHANDELING STAND VAN ZAKEN 05/02/2013 Toegezegd is dat de Stimuleringsregeling toepassen NKG + bodembedekking in financiële zin zal worden geëvalueerd nadat de gegevens over 2012 beschikbaar zijn. 09/04/2013 Gevraagd is om ook de totale oppervlakte van alle op de waterschapsaanslag vermelde percelen op de aanslag weer te geven. 01/07/2014 Op 11 oktober 2013 is een brief hieromtrent toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten. 01/03/2014 Beantwoording is geagendeerd voor de vergadering van 11 februari

Actie door 1 Opening en mededelingen De heer Doorn opent de vergadering van de commissie F.B.A. om 21.30 uur en heet iedereen welkom.

Actie door 1 Opening en mededelingen De heer Doorn opent de vergadering van de commissie F.B.A. om 21.30 uur en heet iedereen welkom. Besprekingsverslag commissie Financiële en Bestuurlijke Aangelegenheden 31201 Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) 33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 8 maart 2013

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie