Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen."

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 1 oktober 2008 om uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo. De integrale tekst van de notulen van deze vergadering is digitaal opgenomen en kan indien gewenst worden beluisterd. Presentie Voorzitter: H.A. van Alderwegen Secretaris: mr. W.J.M. Evers Leden : G. Aldag, G.J.M. Billekens, J.G.M. Classens, R.E.W.M. Dupont, mw. M.H.G. Fleuren- Swinkels, H.E.G. Frenken, mw. G.P.M. van de Goor-van den Broek, J.H. Heijnen, L.J.G.M. Heldens, W.H.G. Hermans, J.A.M. de Hoon, A.J.M. van Iersel, P.F.G. nssen, A.W.M. Kersten, J.T.G.M. Koolen, mw. J.H. Kuijpers-Witteveen, G.P. Roelofs, L.J.M. Rooskens, H.H. Ruiten, H.M.J. Steeghs, W.G.M.M. Timmermans, P.J.M. Vogels, P.W. Willekens. Afwezig: Ph. Bossenbroek, W.H.G. Hermans, J.W.M. nssen, J.P. Kluskens, M.J.H. Linders, mw. J.A.M.M.J. Peeters, O.G. Plantema, J.H.A. van Schaik, G.C.T.M. Verrijdt Verslaglegging: J.P.G.M. Geelen 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en attendeert op de uitnodiging voor 17 december 2008 met de aanbeveling om die dag de middag en avond vrij te houden voor de leden met hun partner. 2. Spreekrecht toehoorders Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 3. Vaststelling notulen vergadering 2 juli 2008 Pagina 2: de laatste zin onder punt 4b mededelingen wordt gewijzigd in: De voorzitter deelt mee, dat vrijdag aanstaande daar weer overleg over plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan vraagt mw. Fleuren hoe e.e.a. in de tijd gezien moet worden, temeer het hoogwaterseizoen in de regel in het najaar aanvangt. De voorzitter deelt mee, dat voor wat betreft de sluitstukken Blerick en Venlo vanaf nu de noodmaatregel van kracht is. Pagina 4, 16e regel: De zinsnede Zeven van de 25 AB leden... wordt gewijzigd in: Zes van de 25 AB-leden... Pagina 6, rondvraag: de heer Frenken vraagt naar aanleiding van zijn eerdere vraag over de hoofdpijndossiers hoe de stand van zaken is. De voorzitter deelt mee dat één dossier resteert, maar geen hoofdpijn bezorgt. Naar aanleiding van de rondvraag van de heer Van Iersel over de afvoer van maaisel deelt de voorzitter mee dat het DB heeft besloten om geen onderzoek te doen naar afvoer van maaisel, en dus geen beroep te doen op de onderzoeksgelden. Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen. 4a. ingekomen stukken 1. Brief WBL van 11 juli 2008: vastgestelde jaarrekening 2. Brief Werkgroep Behoud de Peel van juli 2008: jaarverslag Brief Loonen Advies B.V. Van 4 april 2008: maaibeleid Venrayse Endepoel. 4. Mailcorrespondentie H.C. Bremer van mei 2008: waterschapslasten.

2 2 5. Verslag AB-vergadering WBL van 7 mei Brief directeur WBL d.d.13 augustus 2008: WBL-ontwerpbegroting c.a. 7. Landelijk jaarverslag 2007 muskus- en beverrattenbestrijding. 8. Brief directeur WBL d.d. 5 september 2008: Marap t.m. tweede kwartaal Brief dr. W. Heemskerk d.d. 3 september 2008: bestuursverkiezing /afdoening wordt overgelaten aan het DB. 10. Managementletter. De heer Frenken verwijst naar de opmerkingen in de managementletter over personeel, inkoopproces en verantwoording rond projectadministratie. Hij gaat er van uit dat dit de aandacht heeft bij het DB. De voorzitter bevestigt dit. De heer Vogels stelt voor om het stuk te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen. De voorzitter bevestigt dit. Bij de stukken zal dan ook de reactie van de directeur worden gevoegd. 11. Conceptverslagen commissievergaderingen d.d. 10 september b. mededelingen geen. 5. Rapport Presterende waterschappen Limburg; terugblik op bestuurlijke periode '04-'08. De voorzitter licht e.e.a. beknopt toe. Mw. Fleuren deelt namens haar fractie mee dat de interviews in te kleine kring gehouden zijn. Overigens is de transparantie naar de bevolking toe te gering: wat doet het waterschap en wat kost dit? De heer Vogels ondersteunt mw. Fleuren en acht het gewenst dat het rapport ook wordt aangeboden aan het nieuwe bestuur. De heer Frenken vindt eveneens dat te weinig de mening van de echte klanten van het waterschap wordt gepeild. Het DB zou overigens al in een voorafgaande fase de vraag hebben moeten stellen aan het AB, wat het onderwerp van evaluatie zou moeten zijn. Dan zou zondermeer de mate van betrokkenheid van de burger genoemd zijn. De betrokkenheid DB/AB is te mager geweest. Ook de rolverdeling DB/AB komt niet aan de orde. Hij geeft enkele concrete voorbeelden waarbij het AB niet op voorhand naar een opinie is gevraagd. Het blijft zoeken naar een balans tussen enerzijds besturen op afstand, anderzijds voldoende de standpunten van het AB peilen. De afstand tussen werkvloer en DB vindt hij te groot. Hij vraagt hoe met het nieuwe bestuur een en ander zal worden verbeterd, met name het contact tussen DB en AB. De heer Roelofs constateert dat er drie rapporten voorliggen: de twee waterschappen als moeder en de dochter. De beoordeling over het WBL is prima: helder, transparant, scenario-denken, duurzaamheid, pro-actief, innovatief, klantgericht, kostenbewust, stevig personeelsbeleid en weinig zichtbaar voor derden. Het WPM-rapport: er wordt geschreven dat veel goed gaat, maar vervolgens wordt het waterschap afgeschilderd als: niet meetbaar, onduidelijk, star, geen interne afstemming, geen duurzaam energiegebruik, reactief, weinig innovatief of creatief, doof en onzichtbaar. Een serieuze organisatie brengt dit naar buiten hetgeen echter niet blijkt uit het persbericht. Wel wordt daarin benoemd dat het waterschap een CO2-print heeft die beter is dan menig ander waterschap. Dit kan alleen maar, zelfs zonder ook maar één kwh. groene stroom in te kopen, door gebruik te maken van de WBL-bedrijfsresultaten. Hij betreurt dit. Veelvuldig wordt gesproken over duurzame energie, maar tot op heden wordt niets ingekocht. De valkuilen die in het rapport genoemd worden moet leiden tot uitdagingen; perfectionisme moet leiden tot goed is goed genoeg. Kokervisie en starheid moet wijzigen in oog en oor voor de omgeving; regels en bureaucratie moet zich gaan beperken tot vastleggen op hoofdlijnen en vrijheid op details. 2

3 3 Hij constateert dat bij de bouw van de hoogwaterloods geen beroep is gedaan op de deskundigheid van het WBL; dit lijkt op een Zij en Wij. Hij is echter overtuigd dat het Wij en Wij is, maar daar heeft het DB een duidelijke taak bij. Kortom: er is veel te verbeteren zowel in- als extern. Het aanwijzen van portefeuillehouders kunnen daartoe een eerste aanzet zijn. Het DB biedt voor de komende AB-vergadering een plan van aanpak aan; de heer Roelofs vraagt om alvast daaraan voorafgaand een inkoopcontract groene energie af te sluiten. De voorzitter constateert dat herkenning bestaat bij het onvoldoende naar buiten treden, oog en oor voor de omgeving hebben. Er zijn weliswaar op dit punt inspanningen gedaan, maar kennelijk met een beperkt resultaat. Hij bevestigt, dat het rapport aan het nieuwe bestuur wordt aangereikt. Verder geeft hij aan dat er weliswaar een discrepantie schijnt te bestaan op een aantal punten tussen de resultaten bij het WBL en het WPM. Het is echter eenvoudiger om een bedrijf goed te leiden dan een overheid. Een overheidsorganisatie is veel complexer, al was het alleen al vanwege de bestuurlijke situatie en juist daardoor het omgevingsgericht werken, met veel scherpere belangentegenstellingen. Temeer is dat de reden geweest dat de waterschapstaken gesplitst zijn in overheidstaken en bedrijfsmatige taken; de laatste op afstand gezet in de vorm van het WBL. Aandachtspunt voor de toekomst is het onderling gebruik maken van deskundigheid. Bij de bouw van de loods is dat niet gebeurd, maar op het gebied van middelen gebeurt dat juist wel. Overigens is inderdaad het persbericht met een positieve inslag uitgebracht. Naar aanleiding van de reactie van de heer Frenken meldt de voorzitter dat het AB niet vooraf is gevraagd wat de onderwerpen van onderzoek zouden moeten worden. Het ware beter geweest, als dit wel was gebeurd. Een AB-tevredenheidsonderzoek kan daar alsnog bij passen. De overige opmerkingen van de heer Frenken zullen aan de hand van het plan van aanpak in de komende commissievergadering besproken kunnen worden. Het plan kan dan hervormd worden in een aanbeveling voor het nieuwe bestuur. Hij roept dan ook op om enkele AB-leden naar voren te schuiven om mee te helpen een stuk te vormen, zodat dit niet een plan of aanbeveling louter vanuit het DB wordt. De heren Van Iersel en Vogels vinden het voorstel van de voorzitter een goed idee. Het hoeft geen uitgekauwd stuk te worden, maar zou zich dienen te beperken tot het benoemen van accenten, zonder daarmee het nieuwe bestuur voor de voeten te lopen. De heer Willekens vindt dat er een te negatieve sfeer rond het rapport hangt. Het bestuur is de bestuursperiode op constructieve wijze ingegaan. Er is een organisatieontwikkeltraject gestart met een positieve wending. Ook het PR- en communicatiebeleid ontwikkelt zich zondermeer positief. Er wordt ingezet op interactief beleid: de omgeving wordt daar nadrukkelijk bij betrokken. Uiteraard blijven verbeteringen bij een aantal onderwerpen mogelijk. Het rapport moet dan ook gezien worden als een handreiking om daartoe te komen, in de nieuwe bestuursperiode. Voorbeelden worden daartoe beschreven o.a. voor wat betreft de relatie tussen bestuur en ambtenarenapparaat, tussen DB en AB, samenwerking en kostenbewustzijn. Het is een lastige bestuursperiode geweest, er is een grote slag gemaakt met een positief gevoel aan het einde van die periode. De heer Rooskens ondersteunt de heer Willekens in zijn betoog en voegt daaraan toe, dat hij vier jaar geleden toch wel was geschrokken van de organisatie: veel negatieve indicatoren; inmiddels hebben alle hoofditems zich positief ontwikkeld met als breekpunt het K+V-rapport. Grote slagen vooruit zijn gemaakt in een relatief beperkte periode en in een toenemend tempo. De teneur is goed. De voorzitter concludeert dat het rapport per saldo positief is en een belangrijk document vormt voor nieuwe bestuur, aangevuld met een bestuurlijke boodschap van aanbevelingen vanuit een samenwerking tussen DB en AB. De heer Roelofs deelt mee dat er zonder meer veel goede dingen gebeuren, maar dat er ook voldoende zaken zijn die verbetering behoeven. Voorkomen moet worden dat over het graf geregeerd wordt. Verder meldt hij dat hij bereid is mee te werken aan een plan van aanpak. 3

4 4 Mw. Fleuren hoopt dat aan een aantal zaken een deadline gekoppeld wordt bij voorbeeld voor wat betreft het instellen van portefeuillehouders. De heer Frenken deelt mee dat een plan van aanpak een goede zaak is. Op het betoog van de heer Roelofs reageert hij met de opmerking, dat hij zich tijdens zijn AB-lidmaatschap de afgelopen vier en een half jaar niet bezwaard heeft gevoeld om een reactie te geven als er zaken aan de orde kwamen die hem niet bevielen. Het aanreiken van een testament in de vorm van een aanbeveling gaat hem iets te ver. Met een testament gaat het huidige bestuur op de stoel van het nieuwe bestuur zitten. De heer Timmermans verzoekt om het plan van aanpak smart te presenteren om daarmee spraakverwarring te voorkomen; het zittende bestuur stelt het plan vast en het nieuwe bestuur kan daarvan afwijken, als dat bestuur daaraan behoefte heeft. De voorzitter stelt voor om via de fractievoorzitters AB-leden te benaderen die samen met hem, de secretaris-directeur en de plaatsvervangend voorzitter een aanbeveling opstellen, die maximaal enkele A4-tjes omvat en smart gesteld zal zijn. Hij spreekt de voorkeur uit om die aanbeveling niet in de vorm van een besluit te gieten. Voor wat betreft de opmerking van de heer Roelofs over groene stroom, deelt de voorzitter mee, dat het waterschap sinds augustus 2008 is overgestapt op groene stroom. Daarmee is hetgeen over dit punt in het rapport is vermeld feitelijk achterhaald. Vervolgens besluit het bestuur conform punt 1 van het concept-besluit en besluit punt 2 als volgt te herschrijven: 2. Een reactie van een afvaardiging uit het algemeen bestuur, in samenspraak met de directie, op het rapport Presterende Waterschappen Limburg in de vorm van een aanbeveling nog deze bestuursperiode tegemoet te zien en te bespreken. 6. Bestuursrapportage 2e kwartaal. De heer Van Iersel doet een oproep om vooral te communiceren met klagers vanuit het veld; een watercafe op enkele plaatsen zou een mogelijkheid zijn, b.v. bij een grote LLTBafdeling; feit is wel dat niet alle agrariërs zijn aangesloten bij de LLTB. Met het louter aanschrijven van de LLTB-leden worden niet alle agrariërs bereikt. Hij geeft in overweging om een jaarlijkse evaluatiebrief te sturen zoals dat gebeurt bij het waterschap Aa en Maas. Een evaluatie over het bestuurlijk beleid, maaibeleid en waterconservering acht hij gewenst. De heer Frenken, naar aanleiding van het gestelde op pagina 2, punt thema watersystemen, onder reconstructie en gebiedscoördinatie, zet vraagtekens bij de nieuw visie van het DB om bij grondverwerving in plaats van de voorkeur te geven aan een wettelijke maatregel zoals onteigening, te kiezen voor grondafstand op vrijwillige basis; dit zou volgens het DB meer effectief zijn.vaak wil de verkoper weliswaar meewerken, maar wil vervangende grond in plaats van geld. Als het waterschap geen grond heeft dan zal dat toch mogelijk tot onteigening leiden hetgeen tot oneerlijke situaties kan leiden. Hij roept het DB op om dit dilemma nader te bezien. De heer Willekens verwijst naar de zinsnede op pagina 15, vierde alinea wij denken...opening biedt en vraagt wat die opening dan is? Overigens deelt hij mee een groot voorstander te zijn van grondverwerving op vrijwillige basis met dwang als laatste middel. De heer Roelofs steunt de visie van de heer Willekens. De voorzitter geeft een reactie. Ten aanzien van communicatie: klagers definieert hij als gratis adviseurs. Uitgangspunt is dat de klager in eerste instantie geacht wordt gelijk te hebben. Deze nieuwe denkwijze moet groeien. Er bestaat tevredenheid over de huidige afhandeling van klachten en claims. Dit betreft de individuele benadering. Het aantal klachten en claims neemt overigens wel toe. Voor wat betreft een algemene communicatie/benadering wordt gekozen voor het benaderen van groepen van boeren, burgers enz. waarbij de boeren vaak via het medium LLTB zijn benaderd. Het DB beseft dat bij een 50% organisatiegraad de niet bij de LLTB aangeslotenen niet vergeten mogen worden. 4

5 5 Voor wat betreft het gestelde op pagina 2 en 15: de inzet is om voorzichtig om te gaan met de ultieme wettelijke dwang rond grondverwerving. Het project Tungelroysebeek is daar een voorbeeld van. De grondverwerving gebeurt daar op basis van vrijwilligheid. In de eerste gesprekken met de grondeigenaar wordt gepeild wat diens voorkeur is. Meestal wenst deze vervangende grond. Om aan die wens tegemoet te komen zal dus bij projecten veel eerder grond verworven moeten worden om zo ruilgrond als buffervoorraad te hebben. Als grondruil niet aan de orde is, dat is een schadevergoeding de tweede mogelijkheid; vergoeding van zowel bedrijfs- als vermogensschade. Dus een vrijwillige verwerving maar als ware het onteigening om de -hogere- prijs te verantwoorden. Mocht een financiële compensatie niet aan de orde zijn, dan is de derde mogelijkheid om de schade tot een minimum te beperken door middel van technische maatregelen. Grondeigenaren die in eerste instantie niet willen meewerken moet niet als dwarsliggers gezien worden temeer deze vaak vanuit hun oogpunt goede reden hebben om niet mee te werken. Het is dan zaak om ze te informeren over alle opties, inclusief dwangmaatregelen, onder vermelding dat dit laatste geheel niet aan de orde is tenzij in alle redelijkheid de andere varianten tot geen resultaat leiden. Ook de provinciale politiek en diens organisatie mag overtuigd worden dat dit de goede weg is. Ingestemd met de opgenomen voorstellen en begrotingswijzigingen conform voorstel. 7. Ontwerp-verordeningen ex artikel 108 en 109 Waterschapswet. De heer Timmermans geeft in overweging om het nieuwe bestuur het advies mee te geven om zo vroeg mogelijk een personele invulling te geven aan het auditcomité zodat voldoende tijd resteert voor overleg met de accountant over de manier van controle. Dus vroegtijdige agendering is gewenst. Verder deelt hij mee, dat artikel 9 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie, betreffende het kunnen afwijken van de begroting een vertrouwen uitspreekt jegens het DB. Terugkoppelen en transparant handelen is dan uiteraard nodig. Daarmee is overigens niet gezegd dat dit op dit moment niet zou gebeuren. De voorzitter deelt mee, dat in de eerste vergadering van het nieuwe AB wordt bepaald wie in welke commissie of ander bestuursorgaan zitting zal nemen. Ook dan wordt het instellingsbesluit genomen. Het AB geeft het vertrouwen aan het DB via het bedoeld artikel. Dat vertrouwen blijft in stand als op een verantwoorde manier met het mandaat wordt omgegaan en verantwoording wordt afgelegd. Vastgesteld conform voorstel. 8. Samenwerkingsverband tussen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Kerkrade op het terrein van waterketenbeheer (rioleringszorg). De heer Timmermans constateert dat feitelijk al overeenstemming tussen partijen bestaat. Hij vraagt wat de meerwaarde van een AB-besluit achteraf is. Hij stelt verder voor om voor het nieuwe bestuur een principiële discussie te agenderen over te kiezen ondernemingsvorm bij een toekomstige samenwerking, bv een gemeenschappelijke regeling, stichting of vennootschap waarbij de voor- en nadelen van iedere vorm de revue passeren. Een beleidslijn voor de toekomst kan dan het resultaat zijn. De voorzitter deelt mee, dat de overeenkomst nog getekend moet worden; er is vooraf toestemming van de algemeen besturen van beide Limburgse waterschappen nodig conform de Wet gemeenschappelijke regeling. Bij het instellen van het Waterschapsbedrijf Limburg is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling omdat het een overheidstaak betreft die vanuit de twee waterschappen beleidsmatig gestuurd wordt; ook behoud van de ambtenarenstatus voor het personeel heeft een rol gespeeld. Bij de samenwerking met Kerkrade wordt een soortgelijke manier voorgestaan; een juridische constructie waarbij ook een overheidstaak in beeld is en waarbij een lichte gemeenschappelijke regeling gecombineerd wordt met een dienstverleningsovereenkomst. 5

6 6 Op termijn zal verder nagedacht worden en een principiële discussie worden gehouden, met name bij samenwerking op het gebied van heffing en inning. Bij meer dan 6 of 7 partners zou een gemeenschappelijke regeling wel eens niet de juiste vorm kunnen zijn. De heer Timmermans constateert dat uit de stukken niet blijkt dat het WBL-bestuur onder de voorwaarde van instemming van de twee waterschapsbesturen het besluit in mei 2008 heeft genomen. De heer Aldag licht toe dat bij zulk soort onderhandelingen en overeenkomsten, net zoals in het bedrijfsleven, impliciet bekend is dat het besluit onder voorbehoud van instemming van het bevoegde orgaan wordt genomen. Ingestemd conform voorstel. 9. Samenwerkingsverband tussen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Venlo op het gebied van belastingheffing. De voorzitter geeft een toelichting. De gemeente wil een gemeenschappelijke regeling aangaan met het WBL. Het betreft alle belastingzaken voor Venlo waarbij 14,5 van de 28 fte worden overgenomen via een sollicitatieprocedure; de overige medewerkers blijven ten laste van de gemeente. Per saldo leidt e.e.a. tot een besparing van /jr voor de burgers; 60% daarvan komt ten gunste van de gemeente en 40% gaat naar WBL. De reden voor deze verhouding is dat de risico's voor Venlo groter zijn: surplus aan fte, overheadkosten e.d. Op termijn zal een verdere efficiencyslag er toe kunnen leiden dat de verhouding 50/50 wordt. Uit strategisch oogpunt is een samenwerking gunstig aangezien perceptiekosten bij gemeenten en waterschappen relatief hoog zijn. Schaalvergroting draagt bij aan het beperken van die kosten. Landelijk wordt gekeken naar samenwerking met gemeenten. Venlo gaat als referentie fungeren om aan te tonen, ook richting Brabantse waterschappen, dat WBL zulke klus aan kan. Bovendien eisen de Brabantse waterschappen dat een samenwerking met hun eveneens toegankelijk moet zijn voor gemeenten. Overigens zal de gemeente Arcen en Velden in 2010 aansluiten. De heer Willekens pleit er voor om samenwerking nadrukkelijk onder de aandacht van alle gemeenten te brengen, bij voorbeeld via de VNG of VLG. Ingestemd conform voorstel. 10. Kredietvotering project Eckeltsebeek te Afferden. Mw. Fleuren vraagt of het waterschap het project van de heer G. Verrijdt, waarvoor hij overigens een prijs gekregen heeft, zou kunnen steunen De voorzitter deelt mee, dat hij zal overleggen met de heer Verrijdt. De heer Van Iersel vindt het jammer dat het subsidiebedrag van niet is binnengehaald. Verder vraagt hij of de kosten van het opruimen van munitie elders verhaald kunnen worden. De voorzitter constateert dat het soms niet lukt om de subsidie binnen te halen. Ervaring heeft elders geleerd, dat bommen opruimen veel ellende, vertragingen geeft: als iemand roept dat er wel eens iets kan liggen, dan zal niemand besluiten om zonder meer verder te gaan. Als bevoegd gezag is ook het waterschap in zulke situatie gehouden om eerst een expertise te laten uitvoeren. Ingestemd met uitwerking en aanvullend krediet beschikbaar gesteld conform voorstel. 11. Verlengen Integraal Waterbeheerplan Orde in water, Water in orde. Planherziening is uitgesteld tot 22 december 2009 conform voorstel. 12. Rondvraag. Mw. Fleuren: er zou opnieuw water kunnen gaan stromen door de onvoltooide Noordervaart; is bekend hoe de stand van zaken hierover is? De voorzitter deelt mee, dat voor januari 2009 een antwoord wordt gegeven. 6

7 7 De heer Timmermans: vraagt aandacht voor de aankleding van de dijken. Als voorbeeld in Heijen, de dijk waarover de N271 loopt. Na aanpak door het waterschap zijn alle bomen verdwenen. Ook de kade in Gennep die aangelegd moet worden, schijnt een kale muur van 5 meter hoog te worden. De voorzitter verwijst naar de ontwerpnota waterkeringbeheersplan. Het AB zal deze nota nog vaststellen. Een bestuurlijk moment om eventueel veiligheid en aardigheid te combineren. De heer Frenken deelt mee, dat in het waterkeringsbeheersplan geen richtlijnen zijn opgenomen voor wat betreft het aankleden van kaden. Overigens meldt hij dat de gemeente Leudal de kade in Leudal heeft benoemd tot een van de onwenselijkste blikvangers in Leudal. De heer Van Iersel vraagt naar de stand van zaken betreffende de Tungelroysebeek. Tevens vraagt hij om de grondcommissie bijeen te laten komen mede i.v.m. Het gewijzigd grondbeleid. De voorzitter deelt mee dat dit jaar nog het sectorale plan-oost start en dus wellicht dit jaar nog in het bestuur wordt behandeld. Aan het eind van het jaar valt een beslissing over het integrale plan, dat binnenkort in de gebiedscommissie wordt behandeld en vervolgens naar de provincie gaat. De voorzitter deelt verder mee dat nog geen grondcommissie is benoemd. Het DB zal echter actie ondernemen. In de tussentijd zal de voorzitter als plaatsvervangend vertegenwoordiger van die commissie optreden. 13. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 7

8 8 LIJST VAN TOEZEGGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 1 oktober 2008 Agenda Punt Toezegging Aktie Afdoening termijn AB-vergadering 19 december Integriteitsbeleid Schriftelijke evaluatie 2008 DB Voorjaar a AB-vergadering 1 oktober 2008 ingekomen stukken, punt 10: managementletter Agenderen voor Cie Bestuur en Middelen met reactie van secretaris-directeur Secretaris-dir. Sept Rapport presterende waterschappen Plan van aanbeveling DB/directie Nov Rondvraag (Fleuren) Stand van zaken onvoltooide Noordervaart (Van Iersel) Benoemen leden grondcommissie DB DB Dec Dec

9 9 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR d.d. 1 oktober 2008 Aanwezig: zie notulen Afwezig: zie notulen No. Omscghrijving Opm./afdoening 3. Onderwerp: Notulen 2 juli 2008 Vaststellen Vastgesteld 4. Onderwerp: Onderwerp: 5. Onderwerp: 6. Onderwerp: 7. Onderwerp: 8. Onderwerp: 9. Onderwerp: 10. Onderwerp: a. Ingekomen stukken 1 tm 11: vka 1 tm 11: vka b. Mededelingen geen Rapport Presterende Waterschappen Limburg conclusies en aanbevelingen meenemen in organisatieontwikkeling en plan van aanpak van DB tegemoet zien en bespreken. 1. Conform voorstel 2. reactie vanuit AB-afvaardiging i.s.m. directie, in vorm van plan van aanbeveling ter discussie tegemoet zien. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008 Instemmen met voorstellen en begrotingswijzigingen Ingestemd Ontwerpverordeningen ex art. 108 en 109 Waterschapswet Vaststellen Vastgesteld Samenwerkingsverband WBL/gemeente Kerkrade op gebied van waterketenbeheer Instemmen Ingestemd Samenwerkingsverband WBL/gemeente Venlo op gebied van belastingheffing Instemmen Ingestemd Voteren krediet project Eckeltsebeek Afferden instemmen met planuitwerking en aanvullend 9

10 Onderwerp: krediet beschikbaar stellen Ingestemd en beschikbaar gesteld Verlengen Integraal Waterbeheerplan Orde in water, Water in orde. Herziening uitstellen. Herziening uitgesteld. Akkoord m.u.v. natuurterreinbeheerder. 12. Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Rondvraag (mw. Fleuren) Stand van zaken onvoltooide Noordervaart. Reactie volgt vóór 1 januari (Timmermans) Aandacht voor aankleding kaden en dijken. Zie ontwerpnota waterkeringsbeheersplan. (Van Iersel) Stand van zaken Tungelroysebeek Sectorale plan Oost dit jaar van start en behandeling integraal plan dit jaar. (Van Iersel) Verzoek om grondcommissie bijeen te laten komen. Commissieleden worden dit jaar benoemd. Tot dat moment treedt de voorzitter als plv. vertegenwoordiger van de commissie op. Aldus besloten in de vergadering van 12 november de secretaris, de voorzitter, mr. W.J.M. Evers ir. H.A. van Alderwegen 1

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 22-12-2014 Tijdstip 15.00 uur Corsanr. Onderwerp AB-leden VROSCH/2014.11377 Verslag Algemeen Bestuur Schrijen, J.J. (voorzitter) Dupont, R.E.W.M. (lid) Nusteling, A.M.C.

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel Onderwerp: Algemeen Bestuur Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Datum: 16 januari 2008 Vergaderingnummer: 1 Agendapunt: 4 Voorstel 1. Instemmen met beëindiging

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM EN TIJDSTIP:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

2. Notulen van de op 27 november 2014 gehouden openbare vergadering van het algemeen bestuur

2. Notulen van de op 27 november 2014 gehouden openbare vergadering van het algemeen bestuur Aan de leden en plv. leden van het algemeen bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat Datum : 4 juni 2015 Ons kenmerk : 15-7915-1.01.31 Uw kenmerk : Bijlagen : vergaderstukken Betreft : agenda AB

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten datum ons kenmerk contactpersoon 14 mei 2013 67459/IP Dolf Moerkens bijlage(n) uw kenmerk e-mail CMB 13-10 t/m 16 - dmoerkens@uvw.nl betreft Vergadering

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CMFB 3 BESLUITENLIJST VAN DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID GEHOUDEN OP 22

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 18 februari 2011 Document nummer : 2401869 Behandelend ambtenaar : W. de Graaff Directie/bureau : Griffie Nummer commissiestuk : BM-0955

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 27 OKTOBER 2009 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

A. Besloten wordt de besluitenlijst van de 4 e AB-vergadering van 18 juni 2015 vast te stellen.

A. Besloten wordt de besluitenlijst van de 4 e AB-vergadering van 18 juni 2015 vast te stellen. AB 4 DECEMBER 2015 ZWD 2015-530542545 Besluitenlijst van de 5 e vergadering van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta Aanwezig mw. C. Schönknecht-Vermeulen, dhrn.m.

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder drs. H.Th.M. Pieper Vergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 10. Bijlagen : 1. Circulaire Besluit Harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten:

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 23 september 2014 Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mw. Mr. De Boer-Beerta Mw. Cuijpers Dhr. den Teuling Dhr. Verheijden Dhr. Wolfhagen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Voorstel 1. Akkoord te gaan met antwoordbrief (zie bijlage 1) 2. Het Algemeen Bestuur op 25 november 2009 informeren over inkomende en uitgaande brief

Voorstel 1. Akkoord te gaan met antwoordbrief (zie bijlage 1) 2. Het Algemeen Bestuur op 25 november 2009 informeren over inkomende en uitgaande brief voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 4 november 2009 dagelijks bestuur : 11 november 2009 algemeen bestuur adviserend : informerend 25 november 2009 algemeen bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Zaaknummer : 165124 Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : R.

Nadere informatie

WAĨCRSí NO. Waterschap Roer en Overmaas INGĽK. 1 2 DEC 2014. Dagelijks bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO

WAĨCRSí NO. Waterschap Roer en Overmaas INGĽK. 1 2 DEC 2014. Dagelijks bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO WAĨCRSí NO. 2014.29034 INGĽK. 1 2 EC 2014 Waterschap agelijks bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO Sittard, 11 december 2014 Behandeld door: E.H.G.M. Wijnands Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

1. EVALUATIE PCL - Presentatie uitkomsten evaluatie PCL door Oscar Papa en Honny de Gucht (B&A Groep)

1. EVALUATIE PCL - Presentatie uitkomsten evaluatie PCL door Oscar Papa en Honny de Gucht (B&A Groep) PCL vergadering d.d. 16-09-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen PCL vergadering 16 september 2014 20.00-21.30 uur O. Atzema, A.F. van de Klundert, M. v.d. Groep, L. van Bree, J.A.C.

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

1. Opening Mevrouw Moons opent de vergadering om 10.03 uur en heet iedereen welkom. Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld.

1. Opening Mevrouw Moons opent de vergadering om 10.03 uur en heet iedereen welkom. Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld. D AT UM 20 juni 2011 VERSLAG (OPENBAAR) VAN BESPREKING Algemeen Bestuur DATUM BESPREKING 20 juni 2011 DEELNEMERS Mevrouw Moons, de heer Broens, de heer Boersma, de heer Stegeman, de heer Boer, de heer

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer J.R. (Jasper) van Geijtenbeek, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 25-05-2011 Tijdstip 15.00 uur Locatie kamer 117-118 Archiefnr. porten/2011.07431 Onderwerp Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25-5-2011 CONCEPT!! Aanwezig: WRO

Nadere informatie

6. Meerjarenraming 2014-2017

6. Meerjarenraming 2014-2017 Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 19 juni 2013 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Van Calker, Douwstra (plv.

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

iii.iek. rv". XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM

iii.iek. rv. XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD iii.iek. XT-. r.' Opmerkingen 201004677 H..er en üvermaas rv".

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. DB-vergadering 19-02-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 5 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015 Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Sirnpelveld Datum advies: 23 november 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 56693 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend

Nadere informatie