Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen."

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 1 oktober 2008 om uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo. De integrale tekst van de notulen van deze vergadering is digitaal opgenomen en kan indien gewenst worden beluisterd. Presentie Voorzitter: H.A. van Alderwegen Secretaris: mr. W.J.M. Evers Leden : G. Aldag, G.J.M. Billekens, J.G.M. Classens, R.E.W.M. Dupont, mw. M.H.G. Fleuren- Swinkels, H.E.G. Frenken, mw. G.P.M. van de Goor-van den Broek, J.H. Heijnen, L.J.G.M. Heldens, W.H.G. Hermans, J.A.M. de Hoon, A.J.M. van Iersel, P.F.G. nssen, A.W.M. Kersten, J.T.G.M. Koolen, mw. J.H. Kuijpers-Witteveen, G.P. Roelofs, L.J.M. Rooskens, H.H. Ruiten, H.M.J. Steeghs, W.G.M.M. Timmermans, P.J.M. Vogels, P.W. Willekens. Afwezig: Ph. Bossenbroek, W.H.G. Hermans, J.W.M. nssen, J.P. Kluskens, M.J.H. Linders, mw. J.A.M.M.J. Peeters, O.G. Plantema, J.H.A. van Schaik, G.C.T.M. Verrijdt Verslaglegging: J.P.G.M. Geelen 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en attendeert op de uitnodiging voor 17 december 2008 met de aanbeveling om die dag de middag en avond vrij te houden voor de leden met hun partner. 2. Spreekrecht toehoorders Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 3. Vaststelling notulen vergadering 2 juli 2008 Pagina 2: de laatste zin onder punt 4b mededelingen wordt gewijzigd in: De voorzitter deelt mee, dat vrijdag aanstaande daar weer overleg over plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan vraagt mw. Fleuren hoe e.e.a. in de tijd gezien moet worden, temeer het hoogwaterseizoen in de regel in het najaar aanvangt. De voorzitter deelt mee, dat voor wat betreft de sluitstukken Blerick en Venlo vanaf nu de noodmaatregel van kracht is. Pagina 4, 16e regel: De zinsnede Zeven van de 25 AB leden... wordt gewijzigd in: Zes van de 25 AB-leden... Pagina 6, rondvraag: de heer Frenken vraagt naar aanleiding van zijn eerdere vraag over de hoofdpijndossiers hoe de stand van zaken is. De voorzitter deelt mee dat één dossier resteert, maar geen hoofdpijn bezorgt. Naar aanleiding van de rondvraag van de heer Van Iersel over de afvoer van maaisel deelt de voorzitter mee dat het DB heeft besloten om geen onderzoek te doen naar afvoer van maaisel, en dus geen beroep te doen op de onderzoeksgelden. Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen. 4a. ingekomen stukken 1. Brief WBL van 11 juli 2008: vastgestelde jaarrekening 2. Brief Werkgroep Behoud de Peel van juli 2008: jaarverslag Brief Loonen Advies B.V. Van 4 april 2008: maaibeleid Venrayse Endepoel. 4. Mailcorrespondentie H.C. Bremer van mei 2008: waterschapslasten.

2 2 5. Verslag AB-vergadering WBL van 7 mei Brief directeur WBL d.d.13 augustus 2008: WBL-ontwerpbegroting c.a. 7. Landelijk jaarverslag 2007 muskus- en beverrattenbestrijding. 8. Brief directeur WBL d.d. 5 september 2008: Marap t.m. tweede kwartaal Brief dr. W. Heemskerk d.d. 3 september 2008: bestuursverkiezing /afdoening wordt overgelaten aan het DB. 10. Managementletter. De heer Frenken verwijst naar de opmerkingen in de managementletter over personeel, inkoopproces en verantwoording rond projectadministratie. Hij gaat er van uit dat dit de aandacht heeft bij het DB. De voorzitter bevestigt dit. De heer Vogels stelt voor om het stuk te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen. De voorzitter bevestigt dit. Bij de stukken zal dan ook de reactie van de directeur worden gevoegd. 11. Conceptverslagen commissievergaderingen d.d. 10 september b. mededelingen geen. 5. Rapport Presterende waterschappen Limburg; terugblik op bestuurlijke periode '04-'08. De voorzitter licht e.e.a. beknopt toe. Mw. Fleuren deelt namens haar fractie mee dat de interviews in te kleine kring gehouden zijn. Overigens is de transparantie naar de bevolking toe te gering: wat doet het waterschap en wat kost dit? De heer Vogels ondersteunt mw. Fleuren en acht het gewenst dat het rapport ook wordt aangeboden aan het nieuwe bestuur. De heer Frenken vindt eveneens dat te weinig de mening van de echte klanten van het waterschap wordt gepeild. Het DB zou overigens al in een voorafgaande fase de vraag hebben moeten stellen aan het AB, wat het onderwerp van evaluatie zou moeten zijn. Dan zou zondermeer de mate van betrokkenheid van de burger genoemd zijn. De betrokkenheid DB/AB is te mager geweest. Ook de rolverdeling DB/AB komt niet aan de orde. Hij geeft enkele concrete voorbeelden waarbij het AB niet op voorhand naar een opinie is gevraagd. Het blijft zoeken naar een balans tussen enerzijds besturen op afstand, anderzijds voldoende de standpunten van het AB peilen. De afstand tussen werkvloer en DB vindt hij te groot. Hij vraagt hoe met het nieuwe bestuur een en ander zal worden verbeterd, met name het contact tussen DB en AB. De heer Roelofs constateert dat er drie rapporten voorliggen: de twee waterschappen als moeder en de dochter. De beoordeling over het WBL is prima: helder, transparant, scenario-denken, duurzaamheid, pro-actief, innovatief, klantgericht, kostenbewust, stevig personeelsbeleid en weinig zichtbaar voor derden. Het WPM-rapport: er wordt geschreven dat veel goed gaat, maar vervolgens wordt het waterschap afgeschilderd als: niet meetbaar, onduidelijk, star, geen interne afstemming, geen duurzaam energiegebruik, reactief, weinig innovatief of creatief, doof en onzichtbaar. Een serieuze organisatie brengt dit naar buiten hetgeen echter niet blijkt uit het persbericht. Wel wordt daarin benoemd dat het waterschap een CO2-print heeft die beter is dan menig ander waterschap. Dit kan alleen maar, zelfs zonder ook maar één kwh. groene stroom in te kopen, door gebruik te maken van de WBL-bedrijfsresultaten. Hij betreurt dit. Veelvuldig wordt gesproken over duurzame energie, maar tot op heden wordt niets ingekocht. De valkuilen die in het rapport genoemd worden moet leiden tot uitdagingen; perfectionisme moet leiden tot goed is goed genoeg. Kokervisie en starheid moet wijzigen in oog en oor voor de omgeving; regels en bureaucratie moet zich gaan beperken tot vastleggen op hoofdlijnen en vrijheid op details. 2

3 3 Hij constateert dat bij de bouw van de hoogwaterloods geen beroep is gedaan op de deskundigheid van het WBL; dit lijkt op een Zij en Wij. Hij is echter overtuigd dat het Wij en Wij is, maar daar heeft het DB een duidelijke taak bij. Kortom: er is veel te verbeteren zowel in- als extern. Het aanwijzen van portefeuillehouders kunnen daartoe een eerste aanzet zijn. Het DB biedt voor de komende AB-vergadering een plan van aanpak aan; de heer Roelofs vraagt om alvast daaraan voorafgaand een inkoopcontract groene energie af te sluiten. De voorzitter constateert dat herkenning bestaat bij het onvoldoende naar buiten treden, oog en oor voor de omgeving hebben. Er zijn weliswaar op dit punt inspanningen gedaan, maar kennelijk met een beperkt resultaat. Hij bevestigt, dat het rapport aan het nieuwe bestuur wordt aangereikt. Verder geeft hij aan dat er weliswaar een discrepantie schijnt te bestaan op een aantal punten tussen de resultaten bij het WBL en het WPM. Het is echter eenvoudiger om een bedrijf goed te leiden dan een overheid. Een overheidsorganisatie is veel complexer, al was het alleen al vanwege de bestuurlijke situatie en juist daardoor het omgevingsgericht werken, met veel scherpere belangentegenstellingen. Temeer is dat de reden geweest dat de waterschapstaken gesplitst zijn in overheidstaken en bedrijfsmatige taken; de laatste op afstand gezet in de vorm van het WBL. Aandachtspunt voor de toekomst is het onderling gebruik maken van deskundigheid. Bij de bouw van de loods is dat niet gebeurd, maar op het gebied van middelen gebeurt dat juist wel. Overigens is inderdaad het persbericht met een positieve inslag uitgebracht. Naar aanleiding van de reactie van de heer Frenken meldt de voorzitter dat het AB niet vooraf is gevraagd wat de onderwerpen van onderzoek zouden moeten worden. Het ware beter geweest, als dit wel was gebeurd. Een AB-tevredenheidsonderzoek kan daar alsnog bij passen. De overige opmerkingen van de heer Frenken zullen aan de hand van het plan van aanpak in de komende commissievergadering besproken kunnen worden. Het plan kan dan hervormd worden in een aanbeveling voor het nieuwe bestuur. Hij roept dan ook op om enkele AB-leden naar voren te schuiven om mee te helpen een stuk te vormen, zodat dit niet een plan of aanbeveling louter vanuit het DB wordt. De heren Van Iersel en Vogels vinden het voorstel van de voorzitter een goed idee. Het hoeft geen uitgekauwd stuk te worden, maar zou zich dienen te beperken tot het benoemen van accenten, zonder daarmee het nieuwe bestuur voor de voeten te lopen. De heer Willekens vindt dat er een te negatieve sfeer rond het rapport hangt. Het bestuur is de bestuursperiode op constructieve wijze ingegaan. Er is een organisatieontwikkeltraject gestart met een positieve wending. Ook het PR- en communicatiebeleid ontwikkelt zich zondermeer positief. Er wordt ingezet op interactief beleid: de omgeving wordt daar nadrukkelijk bij betrokken. Uiteraard blijven verbeteringen bij een aantal onderwerpen mogelijk. Het rapport moet dan ook gezien worden als een handreiking om daartoe te komen, in de nieuwe bestuursperiode. Voorbeelden worden daartoe beschreven o.a. voor wat betreft de relatie tussen bestuur en ambtenarenapparaat, tussen DB en AB, samenwerking en kostenbewustzijn. Het is een lastige bestuursperiode geweest, er is een grote slag gemaakt met een positief gevoel aan het einde van die periode. De heer Rooskens ondersteunt de heer Willekens in zijn betoog en voegt daaraan toe, dat hij vier jaar geleden toch wel was geschrokken van de organisatie: veel negatieve indicatoren; inmiddels hebben alle hoofditems zich positief ontwikkeld met als breekpunt het K+V-rapport. Grote slagen vooruit zijn gemaakt in een relatief beperkte periode en in een toenemend tempo. De teneur is goed. De voorzitter concludeert dat het rapport per saldo positief is en een belangrijk document vormt voor nieuwe bestuur, aangevuld met een bestuurlijke boodschap van aanbevelingen vanuit een samenwerking tussen DB en AB. De heer Roelofs deelt mee dat er zonder meer veel goede dingen gebeuren, maar dat er ook voldoende zaken zijn die verbetering behoeven. Voorkomen moet worden dat over het graf geregeerd wordt. Verder meldt hij dat hij bereid is mee te werken aan een plan van aanpak. 3

4 4 Mw. Fleuren hoopt dat aan een aantal zaken een deadline gekoppeld wordt bij voorbeeld voor wat betreft het instellen van portefeuillehouders. De heer Frenken deelt mee dat een plan van aanpak een goede zaak is. Op het betoog van de heer Roelofs reageert hij met de opmerking, dat hij zich tijdens zijn AB-lidmaatschap de afgelopen vier en een half jaar niet bezwaard heeft gevoeld om een reactie te geven als er zaken aan de orde kwamen die hem niet bevielen. Het aanreiken van een testament in de vorm van een aanbeveling gaat hem iets te ver. Met een testament gaat het huidige bestuur op de stoel van het nieuwe bestuur zitten. De heer Timmermans verzoekt om het plan van aanpak smart te presenteren om daarmee spraakverwarring te voorkomen; het zittende bestuur stelt het plan vast en het nieuwe bestuur kan daarvan afwijken, als dat bestuur daaraan behoefte heeft. De voorzitter stelt voor om via de fractievoorzitters AB-leden te benaderen die samen met hem, de secretaris-directeur en de plaatsvervangend voorzitter een aanbeveling opstellen, die maximaal enkele A4-tjes omvat en smart gesteld zal zijn. Hij spreekt de voorkeur uit om die aanbeveling niet in de vorm van een besluit te gieten. Voor wat betreft de opmerking van de heer Roelofs over groene stroom, deelt de voorzitter mee, dat het waterschap sinds augustus 2008 is overgestapt op groene stroom. Daarmee is hetgeen over dit punt in het rapport is vermeld feitelijk achterhaald. Vervolgens besluit het bestuur conform punt 1 van het concept-besluit en besluit punt 2 als volgt te herschrijven: 2. Een reactie van een afvaardiging uit het algemeen bestuur, in samenspraak met de directie, op het rapport Presterende Waterschappen Limburg in de vorm van een aanbeveling nog deze bestuursperiode tegemoet te zien en te bespreken. 6. Bestuursrapportage 2e kwartaal. De heer Van Iersel doet een oproep om vooral te communiceren met klagers vanuit het veld; een watercafe op enkele plaatsen zou een mogelijkheid zijn, b.v. bij een grote LLTBafdeling; feit is wel dat niet alle agrariërs zijn aangesloten bij de LLTB. Met het louter aanschrijven van de LLTB-leden worden niet alle agrariërs bereikt. Hij geeft in overweging om een jaarlijkse evaluatiebrief te sturen zoals dat gebeurt bij het waterschap Aa en Maas. Een evaluatie over het bestuurlijk beleid, maaibeleid en waterconservering acht hij gewenst. De heer Frenken, naar aanleiding van het gestelde op pagina 2, punt thema watersystemen, onder reconstructie en gebiedscoördinatie, zet vraagtekens bij de nieuw visie van het DB om bij grondverwerving in plaats van de voorkeur te geven aan een wettelijke maatregel zoals onteigening, te kiezen voor grondafstand op vrijwillige basis; dit zou volgens het DB meer effectief zijn.vaak wil de verkoper weliswaar meewerken, maar wil vervangende grond in plaats van geld. Als het waterschap geen grond heeft dan zal dat toch mogelijk tot onteigening leiden hetgeen tot oneerlijke situaties kan leiden. Hij roept het DB op om dit dilemma nader te bezien. De heer Willekens verwijst naar de zinsnede op pagina 15, vierde alinea wij denken...opening biedt en vraagt wat die opening dan is? Overigens deelt hij mee een groot voorstander te zijn van grondverwerving op vrijwillige basis met dwang als laatste middel. De heer Roelofs steunt de visie van de heer Willekens. De voorzitter geeft een reactie. Ten aanzien van communicatie: klagers definieert hij als gratis adviseurs. Uitgangspunt is dat de klager in eerste instantie geacht wordt gelijk te hebben. Deze nieuwe denkwijze moet groeien. Er bestaat tevredenheid over de huidige afhandeling van klachten en claims. Dit betreft de individuele benadering. Het aantal klachten en claims neemt overigens wel toe. Voor wat betreft een algemene communicatie/benadering wordt gekozen voor het benaderen van groepen van boeren, burgers enz. waarbij de boeren vaak via het medium LLTB zijn benaderd. Het DB beseft dat bij een 50% organisatiegraad de niet bij de LLTB aangeslotenen niet vergeten mogen worden. 4

5 5 Voor wat betreft het gestelde op pagina 2 en 15: de inzet is om voorzichtig om te gaan met de ultieme wettelijke dwang rond grondverwerving. Het project Tungelroysebeek is daar een voorbeeld van. De grondverwerving gebeurt daar op basis van vrijwilligheid. In de eerste gesprekken met de grondeigenaar wordt gepeild wat diens voorkeur is. Meestal wenst deze vervangende grond. Om aan die wens tegemoet te komen zal dus bij projecten veel eerder grond verworven moeten worden om zo ruilgrond als buffervoorraad te hebben. Als grondruil niet aan de orde is, dat is een schadevergoeding de tweede mogelijkheid; vergoeding van zowel bedrijfs- als vermogensschade. Dus een vrijwillige verwerving maar als ware het onteigening om de -hogere- prijs te verantwoorden. Mocht een financiële compensatie niet aan de orde zijn, dan is de derde mogelijkheid om de schade tot een minimum te beperken door middel van technische maatregelen. Grondeigenaren die in eerste instantie niet willen meewerken moet niet als dwarsliggers gezien worden temeer deze vaak vanuit hun oogpunt goede reden hebben om niet mee te werken. Het is dan zaak om ze te informeren over alle opties, inclusief dwangmaatregelen, onder vermelding dat dit laatste geheel niet aan de orde is tenzij in alle redelijkheid de andere varianten tot geen resultaat leiden. Ook de provinciale politiek en diens organisatie mag overtuigd worden dat dit de goede weg is. Ingestemd met de opgenomen voorstellen en begrotingswijzigingen conform voorstel. 7. Ontwerp-verordeningen ex artikel 108 en 109 Waterschapswet. De heer Timmermans geeft in overweging om het nieuwe bestuur het advies mee te geven om zo vroeg mogelijk een personele invulling te geven aan het auditcomité zodat voldoende tijd resteert voor overleg met de accountant over de manier van controle. Dus vroegtijdige agendering is gewenst. Verder deelt hij mee, dat artikel 9 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie, betreffende het kunnen afwijken van de begroting een vertrouwen uitspreekt jegens het DB. Terugkoppelen en transparant handelen is dan uiteraard nodig. Daarmee is overigens niet gezegd dat dit op dit moment niet zou gebeuren. De voorzitter deelt mee, dat in de eerste vergadering van het nieuwe AB wordt bepaald wie in welke commissie of ander bestuursorgaan zitting zal nemen. Ook dan wordt het instellingsbesluit genomen. Het AB geeft het vertrouwen aan het DB via het bedoeld artikel. Dat vertrouwen blijft in stand als op een verantwoorde manier met het mandaat wordt omgegaan en verantwoording wordt afgelegd. Vastgesteld conform voorstel. 8. Samenwerkingsverband tussen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Kerkrade op het terrein van waterketenbeheer (rioleringszorg). De heer Timmermans constateert dat feitelijk al overeenstemming tussen partijen bestaat. Hij vraagt wat de meerwaarde van een AB-besluit achteraf is. Hij stelt verder voor om voor het nieuwe bestuur een principiële discussie te agenderen over te kiezen ondernemingsvorm bij een toekomstige samenwerking, bv een gemeenschappelijke regeling, stichting of vennootschap waarbij de voor- en nadelen van iedere vorm de revue passeren. Een beleidslijn voor de toekomst kan dan het resultaat zijn. De voorzitter deelt mee, dat de overeenkomst nog getekend moet worden; er is vooraf toestemming van de algemeen besturen van beide Limburgse waterschappen nodig conform de Wet gemeenschappelijke regeling. Bij het instellen van het Waterschapsbedrijf Limburg is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling omdat het een overheidstaak betreft die vanuit de twee waterschappen beleidsmatig gestuurd wordt; ook behoud van de ambtenarenstatus voor het personeel heeft een rol gespeeld. Bij de samenwerking met Kerkrade wordt een soortgelijke manier voorgestaan; een juridische constructie waarbij ook een overheidstaak in beeld is en waarbij een lichte gemeenschappelijke regeling gecombineerd wordt met een dienstverleningsovereenkomst. 5

6 6 Op termijn zal verder nagedacht worden en een principiële discussie worden gehouden, met name bij samenwerking op het gebied van heffing en inning. Bij meer dan 6 of 7 partners zou een gemeenschappelijke regeling wel eens niet de juiste vorm kunnen zijn. De heer Timmermans constateert dat uit de stukken niet blijkt dat het WBL-bestuur onder de voorwaarde van instemming van de twee waterschapsbesturen het besluit in mei 2008 heeft genomen. De heer Aldag licht toe dat bij zulk soort onderhandelingen en overeenkomsten, net zoals in het bedrijfsleven, impliciet bekend is dat het besluit onder voorbehoud van instemming van het bevoegde orgaan wordt genomen. Ingestemd conform voorstel. 9. Samenwerkingsverband tussen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Venlo op het gebied van belastingheffing. De voorzitter geeft een toelichting. De gemeente wil een gemeenschappelijke regeling aangaan met het WBL. Het betreft alle belastingzaken voor Venlo waarbij 14,5 van de 28 fte worden overgenomen via een sollicitatieprocedure; de overige medewerkers blijven ten laste van de gemeente. Per saldo leidt e.e.a. tot een besparing van /jr voor de burgers; 60% daarvan komt ten gunste van de gemeente en 40% gaat naar WBL. De reden voor deze verhouding is dat de risico's voor Venlo groter zijn: surplus aan fte, overheadkosten e.d. Op termijn zal een verdere efficiencyslag er toe kunnen leiden dat de verhouding 50/50 wordt. Uit strategisch oogpunt is een samenwerking gunstig aangezien perceptiekosten bij gemeenten en waterschappen relatief hoog zijn. Schaalvergroting draagt bij aan het beperken van die kosten. Landelijk wordt gekeken naar samenwerking met gemeenten. Venlo gaat als referentie fungeren om aan te tonen, ook richting Brabantse waterschappen, dat WBL zulke klus aan kan. Bovendien eisen de Brabantse waterschappen dat een samenwerking met hun eveneens toegankelijk moet zijn voor gemeenten. Overigens zal de gemeente Arcen en Velden in 2010 aansluiten. De heer Willekens pleit er voor om samenwerking nadrukkelijk onder de aandacht van alle gemeenten te brengen, bij voorbeeld via de VNG of VLG. Ingestemd conform voorstel. 10. Kredietvotering project Eckeltsebeek te Afferden. Mw. Fleuren vraagt of het waterschap het project van de heer G. Verrijdt, waarvoor hij overigens een prijs gekregen heeft, zou kunnen steunen De voorzitter deelt mee, dat hij zal overleggen met de heer Verrijdt. De heer Van Iersel vindt het jammer dat het subsidiebedrag van niet is binnengehaald. Verder vraagt hij of de kosten van het opruimen van munitie elders verhaald kunnen worden. De voorzitter constateert dat het soms niet lukt om de subsidie binnen te halen. Ervaring heeft elders geleerd, dat bommen opruimen veel ellende, vertragingen geeft: als iemand roept dat er wel eens iets kan liggen, dan zal niemand besluiten om zonder meer verder te gaan. Als bevoegd gezag is ook het waterschap in zulke situatie gehouden om eerst een expertise te laten uitvoeren. Ingestemd met uitwerking en aanvullend krediet beschikbaar gesteld conform voorstel. 11. Verlengen Integraal Waterbeheerplan Orde in water, Water in orde. Planherziening is uitgesteld tot 22 december 2009 conform voorstel. 12. Rondvraag. Mw. Fleuren: er zou opnieuw water kunnen gaan stromen door de onvoltooide Noordervaart; is bekend hoe de stand van zaken hierover is? De voorzitter deelt mee, dat voor januari 2009 een antwoord wordt gegeven. 6

7 7 De heer Timmermans: vraagt aandacht voor de aankleding van de dijken. Als voorbeeld in Heijen, de dijk waarover de N271 loopt. Na aanpak door het waterschap zijn alle bomen verdwenen. Ook de kade in Gennep die aangelegd moet worden, schijnt een kale muur van 5 meter hoog te worden. De voorzitter verwijst naar de ontwerpnota waterkeringbeheersplan. Het AB zal deze nota nog vaststellen. Een bestuurlijk moment om eventueel veiligheid en aardigheid te combineren. De heer Frenken deelt mee, dat in het waterkeringsbeheersplan geen richtlijnen zijn opgenomen voor wat betreft het aankleden van kaden. Overigens meldt hij dat de gemeente Leudal de kade in Leudal heeft benoemd tot een van de onwenselijkste blikvangers in Leudal. De heer Van Iersel vraagt naar de stand van zaken betreffende de Tungelroysebeek. Tevens vraagt hij om de grondcommissie bijeen te laten komen mede i.v.m. Het gewijzigd grondbeleid. De voorzitter deelt mee dat dit jaar nog het sectorale plan-oost start en dus wellicht dit jaar nog in het bestuur wordt behandeld. Aan het eind van het jaar valt een beslissing over het integrale plan, dat binnenkort in de gebiedscommissie wordt behandeld en vervolgens naar de provincie gaat. De voorzitter deelt verder mee dat nog geen grondcommissie is benoemd. Het DB zal echter actie ondernemen. In de tussentijd zal de voorzitter als plaatsvervangend vertegenwoordiger van die commissie optreden. 13. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 7

8 8 LIJST VAN TOEZEGGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 1 oktober 2008 Agenda Punt Toezegging Aktie Afdoening termijn AB-vergadering 19 december Integriteitsbeleid Schriftelijke evaluatie 2008 DB Voorjaar a AB-vergadering 1 oktober 2008 ingekomen stukken, punt 10: managementletter Agenderen voor Cie Bestuur en Middelen met reactie van secretaris-directeur Secretaris-dir. Sept Rapport presterende waterschappen Plan van aanbeveling DB/directie Nov Rondvraag (Fleuren) Stand van zaken onvoltooide Noordervaart (Van Iersel) Benoemen leden grondcommissie DB DB Dec Dec

9 9 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR d.d. 1 oktober 2008 Aanwezig: zie notulen Afwezig: zie notulen No. Omscghrijving Opm./afdoening 3. Onderwerp: Notulen 2 juli 2008 Vaststellen Vastgesteld 4. Onderwerp: Onderwerp: 5. Onderwerp: 6. Onderwerp: 7. Onderwerp: 8. Onderwerp: 9. Onderwerp: 10. Onderwerp: a. Ingekomen stukken 1 tm 11: vka 1 tm 11: vka b. Mededelingen geen Rapport Presterende Waterschappen Limburg conclusies en aanbevelingen meenemen in organisatieontwikkeling en plan van aanpak van DB tegemoet zien en bespreken. 1. Conform voorstel 2. reactie vanuit AB-afvaardiging i.s.m. directie, in vorm van plan van aanbeveling ter discussie tegemoet zien. Bestuursrapportage 2e kwartaal 2008 Instemmen met voorstellen en begrotingswijzigingen Ingestemd Ontwerpverordeningen ex art. 108 en 109 Waterschapswet Vaststellen Vastgesteld Samenwerkingsverband WBL/gemeente Kerkrade op gebied van waterketenbeheer Instemmen Ingestemd Samenwerkingsverband WBL/gemeente Venlo op gebied van belastingheffing Instemmen Ingestemd Voteren krediet project Eckeltsebeek Afferden instemmen met planuitwerking en aanvullend 9

10 Onderwerp: krediet beschikbaar stellen Ingestemd en beschikbaar gesteld Verlengen Integraal Waterbeheerplan Orde in water, Water in orde. Herziening uitstellen. Herziening uitgesteld. Akkoord m.u.v. natuurterreinbeheerder. 12. Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Rondvraag (mw. Fleuren) Stand van zaken onvoltooide Noordervaart. Reactie volgt vóór 1 januari (Timmermans) Aandacht voor aankleding kaden en dijken. Zie ontwerpnota waterkeringsbeheersplan. (Van Iersel) Stand van zaken Tungelroysebeek Sectorale plan Oost dit jaar van start en behandeling integraal plan dit jaar. (Van Iersel) Verzoek om grondcommissie bijeen te laten komen. Commissieleden worden dit jaar benoemd. Tot dat moment treedt de voorzitter als plv. vertegenwoordiger van de commissie op. Aldus besloten in de vergadering van 12 november de secretaris, de voorzitter, mr. W.J.M. Evers ir. H.A. van Alderwegen 1

Afwezig: mw. G.P.M. van de Goor-van den Broek, J.P. Kluskens, M.J.H. Linders, mw. J.A.M.M.J. Peeters, G.P. Roelofs,

Afwezig: mw. G.P.M. van de Goor-van den Broek, J.P. Kluskens, M.J.H. Linders, mw. J.A.M.M.J. Peeters, G.P. Roelofs, CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 5 maart 2008 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart 2007 Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN:

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart 2007 Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN: WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN: G. Aldag G.J.M. Billekens,, H.E.G. Frenken, P.C.M. Freij, J.A.M.

Nadere informatie

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur Project

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur Project ARCHIEF *2013.29087* Corsa-nr. 2013.29087 Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur 18-12-2013 Project Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 DB-vergadering 18-01-2011 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 22-12-2014 Tijdstip 15.00 uur Corsanr. Onderwerp AB-leden VROSCH/2014.11377 Verslag Algemeen Bestuur Schrijen, J.J. (voorzitter) Dupont, R.E.W.M. (lid) Nusteling, A.M.C.

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

BsGW Belastingsamenwerking

BsGW Belastingsamenwerking BsGW Belastingsamenwerking De gemeenteraad van de gemeente Bergen Postbus 140 5854 ZJ Bergen INGEKOMEN. Gemeente BERGEN % kopie i&ia^jtïffit * 8 AUG 2012 BsGW Belastingsamenwerking Maria Theresialaan 99

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 30 oktober locatie Ujes Hofke te Uden

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 30 oktober locatie Ujes Hofke te Uden de vakbond voor defensiepersoneel afdeling Volkel - De Peel Vergaderverslag nr. 301012A van de afdelingsvergadering gehouden op 30 oktober 2012 - locatie Ujes Hofke te Uden Aanwezig: Naam Functie Bijzonderheden

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten datum ons kenmerk contactpersoon 14 mei 2013 67459/IP Dolf Moerkens bijlage(n) uw kenmerk e-mail CMB 13-10 t/m 16 - dmoerkens@uvw.nl betreft Vergadering

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 maart 2015 Vastgesteld in de vergadering van het ab van 29 juni 2015.

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 maart 2015 Vastgesteld in de vergadering van het ab van 29 juni 2015. . Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD d.d. 30 maart 2015 Vastgesteld in de vergadering van het ab van 29 juni 2015. aanwezig: gedeputeerde H.H. van de Boer burgemeester H.F. van

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE SCHINNEN. 25 september 2014

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE SCHINNEN. 25 september 2014 NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE SCHINNEN 25 september 2014 Voorzitter Griffier burgemeester B.H.M. Link dhr. W.A.J.M. Huisinga, griffier en mw. M. Käller van Megen (plv. griffier) De Raadsleden:

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe ... ', Drenthe. Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 28 november 2016 Aanwezig: gedeputeerde C. Bijl Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Notulen van de mr-vergadering op 12 juni 2017 Aanwezigen: Jasper de Bock (interim-voorzitter MR) Lotte van Deursen Rene Glas Bas de Groot Marco van Leeuwen Laura Lijf-Versteeg Diederik Miedema Lidwien

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Voorstel 1. Akkoord te gaan met antwoordbrief (zie bijlage 1) 2. Het Algemeen Bestuur op 25 november 2009 informeren over inkomende en uitgaande brief

Voorstel 1. Akkoord te gaan met antwoordbrief (zie bijlage 1) 2. Het Algemeen Bestuur op 25 november 2009 informeren over inkomende en uitgaande brief voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 4 november 2009 dagelijks bestuur : 11 november 2009 algemeen bestuur adviserend : informerend 25 november 2009 algemeen bestuur

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM EN TIJDSTIP:

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel Onderwerp: Algemeen Bestuur Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Datum: 16 januari 2008 Vergaderingnummer: 1 Agendapunt: 4 Voorstel 1. Instemmen met beëindiging

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Conceptverslag algemene ledenvergadering 8 juni 2006 Munttheater Weert (ter goedkeuring op volgende ledenvergadering)

Conceptverslag algemene ledenvergadering 8 juni 2006 Munttheater Weert (ter goedkeuring op volgende ledenvergadering) Conceptverslag algemene ledenvergadering 8 juni 2006 Munttheater Weert (ter goedkeuring op volgende ledenvergadering) Zie bijgevoegde presentielijst Aanwezig: 28 gemeenten (w.v. 7 vertegenwoordigd via

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 juni 2009 Datum 19 mei 2009 Agendapuntnr. 11 Bijlagen Onderwerp rekenkamerfunctie Schieland en de Krimpenerwaard / vaststellen verordening ex artikel 109a

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.00 uur CONCEPT NOTULEN MR -VERGADERING 6 oktober 2015 Aanwezig: Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

I-SZ/2015/ Oss, 8 juli Ons kenmerk:

I-SZ/2015/ Oss, 8 juli Ons kenmerk: lu8 9 JUL 2015 GEMEENTE BOXMEER reg.nr.: Ingek.: Afd.: Kopie; De colleges van burgemeester en wethouders, van de aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten.

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol Bijlage 1 bij agendapunt 4 voor de AB-vergadering van 20 november 2014 NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol ONDERWERP: Concept verslag van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

2. Notulen van de op 27 november 2014 gehouden openbare vergadering van het algemeen bestuur

2. Notulen van de op 27 november 2014 gehouden openbare vergadering van het algemeen bestuur Aan de leden en plv. leden van het algemeen bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat Datum : 4 juni 2015 Ons kenmerk : 15-7915-1.01.31 Uw kenmerk : Bijlagen : vergaderstukken Betreft : agenda AB

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden de vakbond voor defensiepersoneel afdeling Volkel - De Peel Vergaderverslag nr. 100412A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april 2012 - locatie Ujes Hofke te Uden Aanwezig: Naam Functie Bijzonderheden

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: H. Hut (lid AB), W.F. Brenkman (secretaris-directeur) Besluiten en toezeggingen

Afwezig met kennisgeving: H. Hut (lid AB), W.F. Brenkman (secretaris-directeur) Besluiten en toezeggingen BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 28 oktober 2015, aanvang 19.30 uur in het waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 Rapport Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: - bij de afhandeling van zijn klacht van 18 november 2002

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser en Luca en de gemeentesecretaris wethouder Fluitman I.

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt

Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt Notulen 15-06-2016 Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt Punt 1. Opening Jelle opent de vergadering.

Nadere informatie