ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 5 juni 2016 Onderwerp Advieslijst commissie Gezamenlijk 1 juni 2016 Project

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 5 juni 2016 Onderwerp Advieslijst commissie Gezamenlijk 1 juni 2016 Project"

Transcriptie

1 ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 5 juni 2016 Onderwerp Advieslijst commissie Gezamenlijk 1 juni 2016 Project WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI ADVIESLIJST 1 juni 2016 VERGADERING GEZAMENLIJKE COMMISSIES Aanwezig: - VOORZITTER: G.H.M. Driessen - LEDEN: M.A.J. Bongers, J.J.A.M. van den Borne, Ph. Bossenbroek, H.L.M. van Dijck, A.J.A. Felling, L.L.A.M. Geurts, L.J.G.M. Heldens, W.E.G.M. Hermans, H.G.H. van Heur, A.J.M. van Iersel, A.A.A. Jansen, H.M.M. Lemmen, F.L.E. Maesen, G.P. Roelofs, J.P.A. Selen, M.P.J. Stoffels, H.L. Stribos en T.A.M. Witjes - SECRETARIS: W. Evers, secretaris-directeur - VERSLAGLEGGING: Th.Janssen - PORTEFEUILLEHOUDER(S): R.E.W.M. Dupont, H.E.G. Frenken en J.W. Kersten - ADVISEURS: R.Kickken, A.Paarlberg, M. van Roy (6, 8), L.Welters (5, 6 en 8) en J.Jacobs (9); Extern: -Accountant; Mevr. Silvertand en dhr. Jansen (6) -WBL; W.Porteners (7), Th.Kuipers (7). Afwezig: N.J.A.G. Alofs, E.H.W.J.E. Michiels en P.J.C.W. Stelder. AGENDA Algemeen 1. Onderwerp Opening De agenda wordt qua punten vastgesteld. Vanwege de aanwezigheid van externe adviseurs wordt met goedvinden van de aanwezigen agendapunt 6 (Ontwerpjaarrekening) en 7 (Meerjarenbegroting WBL) als eerste ter behandeling voorgelegd. 2. Onderwerp Spreekrecht publiek. Is geen gebruik van gemaakt 3. Onderwerp Vaststelling advieslijst vergadering 24 februari 2016 Besluit: De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Opmerkingen geen 4. Onderwerp Vaststelling advieslijst vergadering 4 mei 2016 Besluit: De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Opmerkingen geen Ter advisering 5. Onderwerp Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2016

2 Advies Opmerkingen 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2016 ( ) en de daarin opgenomen voorstellen en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen. 2. Met deze rapportage verantwoording af te leggen aan het algemeen De commissie adviseert positief 1. Welke tekst komt in de Jaarrekening 2016 te staan m.b.t. het beekherstel dat niet volgens de planning verloopt, volgens de rapportage. Antwoord: Oorzaken; - lange RO procedures; > verschillen worden in beeld gebracht en besproken met de gemeenten. - grondsituatie; > geld/grond: omklappen van goud/groene natuur; - reacties op plannen van de regio > blanco naar een gebied toe om ideeën en gedachten op te halen. Ambtelijk wordt WRO op de hoogte gehouden. 2. Kan de fusie de oorzaak zijn van een verdere vertraging van het beekherstel? Antwoord: zie antwoord Er wordt gesproken van uitputting van budgetten; als dat aan de orde is zal er teruggekomen dienen te worden bij het AB. Antwoord: Uitputting binnen de programma s, daarmee kan het DB schuiven, met melding aan AB. Daarbuiten so-wi-so naar het AB. 4. Het niet functionerend beverloket is een terugkerende opmerking: Hoe gaan we daarmee om, nu het geen kerntaak is van het waterschap maar wel problemen oplevert en de kosten oplopen? Staan andere instanties daarvoor open? Antwoord: 2-DB is bezig met een heroverweging; met name omdat de provincie een terugtrekkende beweging maakt. Er komt een nieuw voorstel op korte termijn. Er is goed overleg met WRO in dezen. 5. Er staan veel kengetallen in: Zoek naar de kritische indicatoren in KPI s, en dan vooral naar kwaliteits-indicatoren. Hun aantal is minder interessant; het stuk is onleesbaar geworden. Waar is het afbreukrisico dusdanig dat je moet sturen? De KPI s zouden ook gekoppeld moeten zijn aan doelstellingen in de beleidsbegroting. De waarde ervan is nu zeer beperkt: Als v.b. wordt blz. 21 bovenaan genoemd; je kunt in het rood gaan als het aantal aanvragen achterblijft; daar kun je echter niets aan veranderen. Antwoord: Vanuit een situatie van te veel kan makkelijker geschrapt worden. Er zal kritisch naar gekeken worden. 6. KPI s: blz 8 Watersysteemtoets, opgeloste knelpunten 0. De zaak goed op orde brengen, aangezien het klimaat verandert en het wel eens flink kan regenen. Antwoord: Het betreft hier de nieuwe punten uit 2015; daarbij is het nog niet tot uitvoering gekomen. Deze dienen eerst besproken te worden in de hierna volgende commissievergadering. 7. Als reactie op het antwoord m.b.t. de KPI s: er is een verschil tussen een managementrapportage en een bestuursrapportage.

3 Antwoord: De opmerking typeert goed het beeld. Het geeft aan hoe ook het DB naar dit punt kijkt. 8. Aanvullende vraag: op blz 13 wordt een toelichting op afwijkingen gegeven: bijdrage moet niet 16 maar 18 mjn. zijn. Is deze opmerking eerder gemaakt; zou jammer zijn als dit nu pas wordt gedaan. Antwoord: Het goede nieuws is dat we daarmee extra budget van het Rijk hebben gekregen. Blijkbaar is het in de eerdere presentatie niet duidelijk overgekomen. Aanvankelijk zou de Rijksbijdrage nl. 160 mjn zijn; inclusief onze eigen bijdrage van 10% ofwel 16 mjn. Bij nadere uitleg bleek dat dit bruto uitgelegd kon worden: 160 mjn is 90%. Totaal derhalve 178 mjn. Het projectgebonden aandeel is daarmee 2 mjn hoger. De stelling klopt dat de verhoging niet in de begroting zat en ook niet in de besprekingen/toelichtingen tot nu zat; Had eerder gedeeld moeten worden. 6. Onderwerp Ontwerp Jaarrekening/-verslag 2015 WPM De voorliggende jaarrekening/-verslag 2015 conform vast te stellen. Instemmen met de bestemming van het rekeningsaldo 2015 en de verrekening met de reserves. Kennisnemen van de rapportage van Ernst & Young Accountants aan het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei over de uitkomsten controle en overige informatie Advies Opmerkingen De commissie adviseert positief. 1. Toelichting op personeelskosten: Gestegen van 13,8 naar 14,7 mjn. De vermelde omschrijving is vaag. De voorzitter geeft aan dat de externe kosten verhoogd zijn; Dhr. Van Roy vult aan dat de personeelskosten geraamd worden op het aantal fte s. Bij ziekte dienen de processen door te lopen en wordt soms personeel ingehuurd. De post vacatures is daarvoor bedoeld, maar niet voldoende gebleken. De sociale lasten zijn 1 a 2 ton hoger uitgevallen dan geraamd. De onderuitputting door vertrek van personeel is daarin dan al verdisconteerd. 2. Voldoen de reserves aan de normen, nu van het overschot niets in de algemene reserve wordt gestort? De Algemene reserve is in stand gebleven en voldoet aan de normen. 7. Onderwerp Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL: -nadere toelichting op financiële cijfers door dhr. Kuipers; -film over de Regelkamer en Verdigo b.v. bestuur: In te stemmen met de ontwerp Meerjarenraming en de ontwerp Begroting 2017 Waterschapsbedrijf Limburg en af te zien van het indienen van een formele zienswijze. Advies Opmerkingen De commissie adviseert positief 1. Is de aanstaande verbouwing en investering van invloed op de begroting? De voorzitter geeft aan dat de kosten te allen tijde bij de beide organisaties in de kostentoedeling tot uitdrukking komen. Hij spreekt uit dat terecht wordt gesteld, dat door goed de exacte investeringen inzichtelijk te houden elk afzonderlijk bestuur zijn kredieten kan vaststellen en daarmee de kostentoedeling zuiver kan houden. Dat is iets waar alle waterschappen wettelijk rekening mee dienen te houden. 2. Is rekening gehouden met een eventuele verandering van de huurinkomsten?

4 De cijfers zoals deze er nu liggen zijn meegenomen; het gaat over totaal 7,2 mjn. in de meerjarenraming. Formeel liggen m.b.t. de huur nog geen nieuwe afspraken. In de komende periode kan dit op inhoud mogelijk aangepast gaan worden. 3. In verband met de KRW-doelen: kan Verdigo b.v. voldoen aan de aangescherpte maatregelen? Er zijn inderdaad enkele toppen in de grafiek. De kunst is, om het gelijkmatiger te krijgen. Daar kun je derhalve op anticiperen. Zulks wordt momenteel onderzocht. Ter Kennisname 8. Onderwerp Voorlopige jaarrekening BsGW 2015 De commissie neemt een en ander voor kennisgeving aan. Opmerkingen 1. er wordt een negatief vermogen vermeld op de balans. Wat is het vooruitzicht m.b.t. het jaarresultaat Antwoord: De negatieve balans is voor 100% te wijten aan proceskosten van WOZ-bezwaren. Dit wordt de komende jaren rechtgetrokken via de post toetreding Libelle gemeenten met toestemming van de accountant. Er wordt op landelijk niveau een wijziging van de wetgeving nagestreefd. De post huisvesting blijft gelijk en dient te passen in het bestaande budget en heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de deelnemers. 2. Is er in 2016 wel rekening gehouden met de hogere proceskosten? Het is opgenomen; doch apart gezet middels die doorbetaling van de lagere bijdrage. Daarvan is een staatje beschikbaar. Toezegging: Het staatje minimaal/maximaal opvragen bij BsGW en bij het verslag voegen. 9. Onderwerp Partnercontract Voorstel Kennis te nemen met de gemaakte afspraken tussen de beide waterschappen en de provincie Limburg door middel van de ondertekening van het partnercontract. Advies De commissie neemt kennis van de informatie. Opmerkingen 1. Een lid spreekt uit zich ongemakkelijk te voelen bij de spuit- en bemestingsvrije stroken die mensen bij brief opgelegd hebben gekregen. Hij vraagt of daar in het kader van het onderhavige niet in de vorm van een tegemoetkoming, serieus naar gekeken kan worden. Zou er niet actief naar die mensen gereageerd kunnen worden, met name om het akkerrandenproject daar neer te leggen. Antwoord: In het gehele beheergebied liggen 90 ha. mestvrije zones. Daarvan is een groot gedeelte in eigendom van het waterschap. De insteek is nl.: In een beekherstelproject wordt die grond aangekocht. Zou je nu in het kader van agrarisch natuurbeheer zo n zone onder het partnercontract kunnen laten vallen en er opbrengend vermogen van maken? Vanwege de afstroming vanuit die akkerrand wordt overwogen om die zone zelfs uit te breiden. Om die reden wordt snelheid gemaakt met het beekherstel om die afstroming fors te beperken. De voorzitter vat samen dat in een kort memo aangegeven wordt wat er gedaan wordt en wat gecommuniceerd wordt. Toezegging: In een volgende commissievergadering bespreken. Daarin wordt meegenomen dat de problematiek van de eigenaren waarop de steller doelt en die nog geen compensatie hebben gekregen, in dat memo worden meegenomen. 2. Hoe is het prijsbeleid bij de aankoop van grond; is dat marktconform? Antwoord: WPM gaat geen gronden meer kopen; het beleid is gericht op

5 Rondvraag en sluiting 10. Volgletter Rondvraag a. b. c. d. e. 11. Onderwerp Sluiting f. het afwaarderen van gronden. Het zal - als het al gebeurt - in de sfeer van marktconform zijn. Ook dat verandert. De inzet is dat grond in bezit blijft van de eigenaar. Eventueel met een beheersvergoeding. Het bedrijf zou beter gepositioneerd moeten kunnen worden; dat is de betere binnenkomer voor het waterschap bij beekherstel. 3. Onder de uitgangspunten valt ook: Aanpak wateroverlast; Wat valt daar onder; ook zo n situatie als die van gisteren in Baarlo? Antwoord: er zijn veel knelpunten bijgekomen, zo is gebleken. Buffers bleken niet te werken; roosters zaten vol. Het zijn echter niet enkel WPMzaken; ook gemeenten staan aan de lat c.q. soms medeveroorzakers. Met name Kwistbeek, welke vandaag nog aan de orde komt heeft hoge prioriteit in dezen. Het combineren van de WB21-knelpunten met herinrichting c.q. geld uit het partnercontract gebeurt in het MIP. 1. De toezending van de vergaderstukken was een chaos; erg onprettig. Daarenboven waren deze soms niet te openen. 2. Data van vergaderingen is erg onduidelijk. (Het laatste staatje wordt tijdens de vergadering nog, door een lid andermaal rondgestuurd.). 3. Er is een meerjarenprogramma voor subirrigatie. 4. Er worden complimenten gemaakt over de Tielebeek en het aanjaagsubsidie t.b.v. het wandel-/struinpad. 5. Storende gang van zaken m.b.t. de stukken en in het algemeen over de noodzaak van het telkens vernieuwen van het wachtwoord. - de voorzitter geeft aan te zullen laten bekijken wat er aan gedaan kan worden. 6. Het feit dat één lid de aansluitende vergadering cie. Bestuur niet in beeld heeft, ligt niet aan de ipad maar aan de (lay-out van de) website WPM! Bijlage: BsGW-gegevens zoals toegezegd onder punt 8:

6

7

de heren J.A.M. Arntz en J.J.A.M. van den Borne, beiden vertegenwoordiger van de fractie 50PLUS;

de heren J.A.M. Arntz en J.J.A.M. van den Borne, beiden vertegenwoordiger van de fractie 50PLUS; NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI EN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS GEHOUDEN OP DINSDAG 28 JUNI 2016 IN DE ROERZAAL VAN HET WATERSCHAPS- BEDRIJF

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda Concept-besluitenlijst van de zesde openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie Fusie, gehouden op 13 september 2016 om 19.30 uur bij het Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond Aanwezig: mevrouw

Nadere informatie

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur Project

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur Project ARCHIEF *2013.29087* Corsa-nr. 2013.29087 Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur 18-12-2013 Project Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap

Nadere informatie

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Verslag vergadering Algemeen Bestuur DIR Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum 23-3-2016 Tijdstip 15.00 uur Corsanr. Onderwerp Aanwezig Afwezig Unit-manager Notulist vrosch/2016.06539 Verslag vergadering

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.2058 *B.18.2058* Landgraaf, 16 november 2018 ONDERWERP: 3e -5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW

Nadere informatie

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden:

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden: Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017 Mededelingen - Uitoefenen van taken voor derden: Eind januari 2017 hebben de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in het

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart 2007 Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN:

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart 2007 Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN: WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN: G. Aldag G.J.M. Billekens,, H.E.G. Frenken, P.C.M. Freij, J.A.M.

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen. Voorlopige uitslagen 20 maart 2015

Waterschapsverkiezingen. Voorlopige uitslagen 20 maart 2015 Waterschapsverkiezingen Voorlopige uitslagen 20 maart 2015 Waterschapsverkiezingen 2015 De voorlopige uitslag Programma Het verloop van de verkiezingen Opkomstcijfers De voorlopige uitslag 2015 en 2017

Nadere informatie

Aanwezig: de heren Ten Brink (voorzitter), Küpers (secretaris-directeur), Batelaan, Douwstra en Sinnema en de dames Heeringa en Hidding (verslag).

Aanwezig: de heren Ten Brink (voorzitter), Küpers (secretaris-directeur), Batelaan, Douwstra en Sinnema en de dames Heeringa en Hidding (verslag). «~~ Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur op 4 juni 2018 Aanwezig: de heren Ten Brink (voorzitter), Küpers (secretaris-directeur), Batelaan, Douwstra en Sinnema en de dames Heeringa en Hidding (verslag).

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college

aan kopie van datum raad college Memo aan kopie van datum raad college 27062012 betreft Regioraad 4 juli 2012 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 4 juli aanstaande treft u in dit memo per

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit Programma

Voorstel raad en raadsbesluit Programma Voorstel raad en raadsbesluit Programma Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1763 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Landgraaf, 9 oktober 201 7 ONDERWERP: le en 2e begrotingswijziging 2018

Nadere informatie

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

VERSLAG Extra PHO Bestuur en Middelen d.d

VERSLAG Extra PHO Bestuur en Middelen d.d VERSLAG Extra PHO Bestuur en Middelen d.d. 20-03-2019 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Katwijk Lisse Kees van Velzen Arie van Erk Adger van Helden Kees van der Zwet Teylingen

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-Kuiper, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31

Nadere informatie

Commissie Beleid, Plannen en Projecten

Commissie Beleid, Plannen en Projecten Commissie Beleid, Plannen en Projecten ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Concept verslag commissievergadering Beleid, Plannen en Projecten van 30 november 2011 Aanwezig: de heren Bolhuis, In t Hout,

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI-19-00499 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 BsGW Agendapunt 19. Raadsvoorstelnummer 2019-29 Voorstel: 1. In

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Verslag Algemeen Bestuur Datum 4-4-2018 Tijdstip 16.00 uur Corsanr. Onderwerp Aanwezig Afwezig Unit-manager Notulist vrosch/2018.07152 Verslag Algemeen Bestuur Broeck, P.F.C.W.

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control Datum: 26 november 2012.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control Datum: 26 november 2012. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control 2012 Datum: 26 november 2012 Portefeuillehouder: dhr. E. Goldsteen Decosnummer: 124 Informant: Jan van der

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken')

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken') Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14240 Datum : 29 mei 2012 Programma : Diverse programma s Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr.

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 25-05-2011 Tijdstip 15.00 uur Locatie kamer 117-118 Archiefnr. porten/2011.07431 Onderwerp Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25-5-2011 CONCEPT!! Aanwezig: WRO

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 22 december 2016

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 22 december 2016 Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 22 december 2016 Aan- en afwezigen Naam Functie Deelnemer Aan- of afwezig Namens het algemeen bestuur GR Ferm Werk Mevr. Y. Koster-Dreese

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017

Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017 DB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: Agendapunt: Het Algemeen Bestuur 11 juli 2018 Ed Langereis (directiesecretaris) Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017 8 (Nazending)

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 Aanwezig: Afwezig: W. van Beek, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, J. Munnik en

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 13 februari 2015 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Hillegom A. de Jong Noordwijk G. van Duin Kaag en Braassem H.P.M. Hoek

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.0918 B.17.0918 Landgraaf, 12 mei 2017 ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2018-2022 BsGW Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Homme Geertsma De heer Nic Dusink Zijn afwezig:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 10 juli juni 2019 Planning & Audit Leon Bramer Maarten van Helden

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 10 juli juni 2019 Planning & Audit Leon Bramer Maarten van Helden Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 25 juni 2019 Planning & Audit Leon Bramer Maarten van Helden AGENDAPUNT JAARDOEL VERTROUWELIJK J/N Zienswijzen begroting 2020 [Kies een pictogram]

Nadere informatie

Commissie Beleid, Plannen en Projecten

Commissie Beleid, Plannen en Projecten Commissie Beleid, Plannen en Projecten ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Concept verslag commissievergadering Beleid, Plannen en Projecten van 28 november 2012 Aanwezig: de heren Bolhuis, In t Hout,

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

LIMBURG. Voorstel aan het AB

LIMBURG. Voorstel aan het AB WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2018.07927 Portefeuillehouder M. Bouts Onderwerp Vaststellen en afsluiten kredieten op basis van MIP 2019-2028 Agendapuntnr.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer :

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer : AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari 2015 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 15.01.11. Onderwerp : Goedkeuring begroting 2015 Stichting Westerwijs c.a. Marum : 27 januari 2015 Doel raadsvoorstel

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad d.d

Verslag Wmo-raad d.d Verslag Wmo-raad d.d. 3-10-2017 Aanwezige leden: M. Lemeer, A.J. van de Berg, H. Vaasen, J. Verbeet, G. Maas, P. Kerkhofs, Mevr. M. Kaak-Pels, L. Lemmens, Mevr. M. Walczak, Ph. Frenken, R. Roelofs, P.

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 22-12-2014 Tijdstip 15.00 uur Corsanr. Onderwerp AB-leden VROSCH/2014.11377 Verslag Algemeen Bestuur Schrijen, J.J. (voorzitter) Dupont, R.E.W.M. (lid) Nusteling, A.M.C.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

*128* B&W besluitenlijst. Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019

*128* B&W besluitenlijst. Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019 *128* Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven MPM (burgemeester) De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder); De heer P.H.G. Verlinden (wethouder); De heer

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Verslag. vergaderdatum 6 juli 2018

Verslag. vergaderdatum 6 juli 2018 Verslag Status CONCEPT vergadering Algemeen Bestuur vergaderdatum 6 juli 2018 Deelnemers Provincie Utrecht mevrouw M. Pennarts (voorzitter) Gemeente Amersfoort de heer K. Kraanen Gemeente Baarn mevrouw

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 6 juli 2017 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper, voorzitter,

Nadere informatie

Ill I III INI I III II III IMI

Ill I III INI I III II III IMI Ill I III INI I III II III IMI Onderwerp: Uitvoering programmaplan Deltaprogramma Maas Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Rein Dupont Datum: 30-09-2015 Vergaderingnummer: 8 Agendapunt: 17 Registratienummer:

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 8 februari 2019

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 8 februari 2019 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 8 februari 2019 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Besluitenlijst (incl. presentielijst) gezamenlijke vergadering Bestuurscommissie

Nadere informatie

Feitenrelaas besluitvorming dossier huisvesting WSL

Feitenrelaas besluitvorming dossier huisvesting WSL Feitenrelaas besluitvorming dossier huisvesting WSL 15 oktober 2014: startbijeenkomst 2AB s inzake fusie. In aanpak traject fusie is huisvesting als prioritair thema benoemd. 14 april 2015: opdracht onderzoek

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: M. van Bockel onderwerp: AP03.2a_Reactie zienswijzen ontwerp 1 e Begrotingswijziging 2018 t.b.v.: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Algemeen Fout! Ongeldige bes tandsnaam. Verslag Algemeen Bestuur Datum 7-12-2016 Tijdstip Corsanr. kuiper/2016.10576 Onderwerp Verslag AB 7 dec 2016 Aanwezig Afwezig Unit-manager Notulist G.H.M. Driessen

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 AGENDAPUNT 7 Aan het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. De vaststelling van het jaaruitgavenbudget (JUB) 2017 zal plaatsvinden in de AB-vergadering van

Voorstel aan het AB. De vaststelling van het jaaruitgavenbudget (JUB) 2017 zal plaatsvinden in de AB-vergadering van W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2016.06964 Onderwerp Vaststellen en aanpassen van kredieten op basis van MIP 2017-2026 Agendapuntnr.

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E B E S L U I T V O R M E N D

O P L E G N O T I T I E B E S L U I T V O R M E N D O P L E G N O T I T I E B E S L U I T V O R M E N D Onderwerp Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Status Openbaar

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame

Nadere informatie

Iwan Bean vertegenwoordiger DO H10 Ismael el Barzouhi (agendapunt 4 en 5) Ed Botticher (agendapunt 7)

Iwan Bean vertegenwoordiger DO H10 Ismael el Barzouhi (agendapunt 4 en 5) Ed Botticher (agendapunt 7) Verslag Onderwerp : GR Bestuur Datum : 10 september 2018 Aanwezigen : Inge Zweerts de Jong gemeente Wassenaar - namens de H5 Piet Vreugdenhil gemeente Westland namens H4 Kavita Parbhudayal gemeente Den

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 23 mei 2018 Aanwezig: de heren Doeven (voorzitter), Van Erp, Fonhof, Hofstra

Nadere informatie

Alle zienswijzen overwegende stelt het Dagelijks Bestuur voor om de Eerste Bestuursrapportage 2018 ongewijzigd vast te stellen.

Alle zienswijzen overwegende stelt het Dagelijks Bestuur voor om de Eerste Bestuursrapportage 2018 ongewijzigd vast te stellen. Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: M. van Bockel onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen Eerste Bestuursrapportage 2018 t.b.v.: AB d.d. 15 oktober 2018 bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8 Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling (lichte vorm) t..b.v. het uitvoeren van de Participatiewet door de gemeente Helmond en het beschikbaar stellen van een krediet in de kosten

Nadere informatie

Statenvoorstel 74/16 A

Statenvoorstel 74/16 A Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0754 B.18.0754 Landgraaf, 24 april 2018 ONDERWERP: ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023 BsGW Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM EN TIJDSTIP:

Nadere informatie

MDR 3 JULI 2014 MD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE MIDDEN-DELFLANDRAAD OP 20 DECEMBER Nr. Agendapunt Besluit

MDR 3 JULI 2014 MD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE MIDDEN-DELFLANDRAAD OP 20 DECEMBER Nr. Agendapunt Besluit MDR 3 JULI 2014 MD 2013-454097188 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE MIDDEN-DELFLANDRAAD OP 20 DECEMBER 2013 Aanwezig dhr. R.A.M. van der Sande (Provincie Zuid-Holland), dhr. S.M. Brandligt (gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Herinrichting Venlose Molenbeek; ontwerp projectplan Waterwet. Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder: dr. Joke Kersten.

Onderwerp: Herinrichting Venlose Molenbeek; ontwerp projectplan Waterwet. Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder: dr. Joke Kersten. Onderwerp: Herinrichting Venlose Molenbeek; ontwerp projectplan Waterwet Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: dr. Joke Kersten Datum: 30-09-2015 Vergaderingnummer: 8 Agendapunt: 9 Registratienummer: 2015.08852

Nadere informatie