Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008

2 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright Vereniging van Nederlandse n 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse n. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Pagina 2 van 45

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, Taxon, TOG Nederland en SenS Vastgoed. Taxatiewijzer Pagina 3 van 45

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2007, versie 1.1 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (nietredactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2007, versie 1.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Geen wijziging. 2 Beschrijving van de archetypes 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor parkeren De posities 2 en 3 van de archetypes 1 t/m 7 zijn gewijzigd. Geen wijziging. 4 Beschrijving van de marktgegevens Indexcijfertabel vernieuwd 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijziging. 6 Grond Geen wijziging. 7 Taxatieverslag Geen wijziging. Bijlage 1 Bronnen Geen wijziging. Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijziging. Bijlage 3 Kengetallen per archetype Aangepast naar wpd Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Nieuwe onderbouwingen toegevoegd Taxatiewijzer Pagina 4 van 45

5 INHOUDSOPGAVE 1 Strekking van deze taxatiewijzer in Nederland Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer parkeren: Parkeerruimte als WOZobject Waarde in het economische verkeer of gecorrigeerde vervangingswaarde 7 2 Beschrijving van de archetypes Inhoudsopgave archetypes Toelichting op de archetypes Toelichting op de archetypes parkeergarage object 3641 en Functionele veroudering bij gebouwen voor Normen en Richtlijnen voor Parkeergarages Beoordeling op Functionaliteit 12 4 Beschrijving van de marktgegevens Toelichting op de marktgegevens 14 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Grond Taxatieverslag Bijlage 1 Bronnen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Bijlage 3 Kengetallen per archetype Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Taxatiewijzer Pagina 5 van 45

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 in Nederland Het aantal parkeerplaatsen in Nederland kan worden geraamd op 12,5 tot 15,6 miljoen (2002). Het aantal openbare parkeerplaatsen wordt geraamd op 8,9 miljoen parkeerplaatsen (2002). Van het totale aantal openbare parkeerplaatsen bevindt zich 81% op en langs de straat, 17% op terreinen en 2% in parkeergarages. Eénvijfde van het aantal openbare parkeerplaatsen wordt gereguleerd door gemeenten. Deze plaatsen zijn ingericht, gereguleerd, in parkeerduur beperkt, gecontroleerd, gefiscaliseerd of vergunningplichtig. De parkeerinkomsten van de gemeenten worden verkregen uit 30% van deze plaatsen (0,5 miljoen betaalde plaatsen op 1,7 miljoen gereguleerde openbare parkeerplaatsen (Peiljaar 2002)). Parkeertarieven in Nederland zijn in vrijwel alle gevallen gereguleerd door de overheid; d.w.z. dat niet alleen parkeertarieven in meters en in door de overheid geëxploiteerde parkeergarages en parkeerterreinen door de (gemeentelijke) overheid worden bepaald, ook de tarieven van privaat geëxploiteerde parkeergarages worden door het plaatselijke gemeentebestuur bepaald. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer parkeren: Parkeerruimte als WOZobject Parkeerruimte is in een groot aantal gevallen onderdeel van een groter geheel. Niet alleen langs wegen, maar ook bij overheids en bedrijfsgebouwen, winkels en woningen. De strekking van deze taxatiewijzer beperkt zich vooral tot richtlijnen bij de waardering van zelfstandige WOZobjecten, dus tot de in het kader van artikel 16 van de Wet WOZ afgebakende objecten met parkeren als hoofdfunctie. Overigens kunnen de richtlijnen ondersteunend worden gehanteerd bij de waardering van deelobjecten met een parkeerfunctie. Parkeerruimte in Nederland is in te delen in: Openbare parkeerplaatsen Met uitzondering van individuele parkeerplaatsen langs de openbare weg, kunnen alle openbare parkeergarages en parkeerplaatsen worden aangemerkt als zelfstandige WOZobjecten. Parkeerplaatsen langs de openbare weg vallen onder de in de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten opgenomen objecten (artikel 2, lid 1, wegenvrijstelling) Niet openbare parkeerplaatsen Behalve wanneer een individuele parkeerplaats als een zelfstandig WOZobject kan worden aangemerkt, zijn niet openbare parkeerplaatsen een deelobject van een ander WOZobject, en worden als zodanig in combinatie met een ander WOZobject gewaardeerd. Niet openbare individuele parkeerplaatsen worden in de vrije markt verhandeld en zijn als zodanig als individueel WOZobject te waarderen op de waarde in het economische verkeer ter plaatse. Taxatiewijzer Pagina 6 van 45

7 Samengevat: Openbare parkeerplaatsen: Afbakening: Parkeerplaatsen langs de openbare weg, waar al of niet tegen betaling geparkeerd kan worden Parkeerplaatsen op openbare parkeerterreinen, waar al of niet tegen betaling geparkeerd kan worden. Parkeerplaatsen in openbare parkeergarages, waar al of niet tegen betaling geparkeerd kan worden. Transferia, dit zijn eigenlijk tot de voorgaande categorie behorende objecten, die echter in het kader van hun decentrale ligging en grootschaligheid apart benoemd worden. Deelobject; onderdeel van weg waardoor waarde buiten aanmerking blijft. Waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer WOZobject; waardebepaling volgens taxatiewijzer WOZobject; waardebepaling volgens taxatiewijzer WOZobject; waardebepaling volgens taxatiewijzer Niet openbare parkeerplaatsen: Afbakening: Niet openbare parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen, bedrijven en instellingen of in betaalde parkeergarage (bij een appartement). Niet openbare parkeerplaatsen in een tot een bedrijf of instelling behorende parkeergarage. Niet openbare (eigen) individuele parkeerplaatsen. Deelobject; onderdeel van ander WOZobject; waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer Deelobject; onderdeel van ander WOZobject; waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer WOZobject; waarderen naar marktwaarde. Waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer 1.3 Waarde in het economische verkeer of gecorrigeerde vervangingswaarde Parkeerbeleid Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw was het overheidsbeleid gericht op beperking van de automobiliteit; ook het parkeerbeleid maakte hier deel van uit. Inmiddels is hierin een kentering gekomen: niet de parkeerbehoefte is taakstellend voor het parkeerbeleid, maar de inrichting en verkeersregulering in een stedelijk gebied. Door middel van beheersing van parkeernormen, parkeertarieven en een integrale aanpak, wordt hierin sturend opgetreden. Taxatiewijzer Pagina 7 van 45

8 Parkeertarieven als instrument Voor een goed functioneren van stads en winkelcentra is het van belang om te zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen. Voor een belangrijk deel is de detailhandel hiervan afhankelijk. Regulering van het gebruik van deze parkeerruimte kan door parkeerduurbeperking (parkeerschijven) of betaald parkeren. Van de bedrijfsmatig geëxploiteerde parkeergarages en terreinen, die voor het publiek vrij toegankelijk zijn, kan behoudens een enkele extreme uitzondering, gesteld worden dat de parkeertarieven door de (veelal gemeentelijke) overheid vastgesteld worden. Dit betekent, dat de brutoinkomsten van openbare parkeergarages en terreinen niet worden bepaald door het vrije marktmechanisme, maar exploitanten in hoofdzaak afhankelijk zullen zijn van het gemeentelijke beleid in deze. Door het ontbreken van vrije prijsvorming kan concurrentie slechts in beperkte mate plaats vinden t.w. door inrichting, grootte van de parkeerplaatsen enz. Waarde in het economische verkeer Dit waardebegrip gaat uit van een vrije marktwerking, d.w.z. dat de marktwaarde van het object wordt bepaald, uitgaande van de fictie dat het object vrij en onbezwaard kan worden overgedragen in de staat waarin het zich op dat moment (waardepeildatum) bevindt. Zoals hiervoor aangegeven, worden de brutoinkomsten (tarief maal het aantal betaalde parkeeruren) van een parkeergarage sterk beïnvloed door het gemeentelijk parkeerbeleid ter plaatse. Regelmatig worden parkeergarages voor substantiële bedragen verkocht. Als belangrijkste ingrediënt voor de prijs geldt dan niet de intrinsieke (markt)waarde van het object, maar het geldgenererend vermogen, wat zoals hiervoor toegelicht, wordt beïnvloed door het gemeentelijk parkeerbeleid. Gecorrigeerde vervangingswaarde Artikel 17 lid 3 Wet WOZ geeft aan, dat indien de gecorrigeerde vervangingswaarde leidt tot een hogere waarde, van nietwoningen de gecorrigeerde vervangingswaarde dient te worden bepaald. Bij het bepalen van deze waarde wordt bij de berekening rekening gehouden met: de aard en bestemming van het object de sinds de stichting opgetreden technische en functionele veroudering. Gegeven het feit dat de tarieven van parkeergarages en terreinen zoals hiervoor aangegeven, niet in de vrije markt tot stand komen en dus de waardevaststelling op basis van waarde in het economische verkeer discutabel is, wordt er in het kader van deze taxatiewijzer vanuit gegaan dat de gecorrigeerde vervangingswaardemethodiek de meest gerede methodiek is om te komen tot de WOZwaarde van een parkeergarage of terrein. In die gevallen waarbij de waarde in het economische verkeer hoger is, moet uiteraard van deze waarde worden uitgegaan. Taxatiewijzer Pagina 8 van 45

9 2 Beschrijving van de archetypes (zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypes Nummer Taxatiewijzer Code parkeren CODERING ARCHETYPE 1 P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, open gevels, bovengronds. 2 P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds. 3 P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, ondergronds. 4 P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds. 5 P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds. 6 P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds. 7 P Transferium 8 P Parkeerterrein 2.2 Toelichting op de archetypes Op basis van het hiervoor onder 1.2 gestelde, kunnen parkeergarages in 8 archetypes worden onderverdeeld. Voor de ring, gebruikt bij de archetypes, zijn voor positie 5 en 6 de volgende s gebruikt: Positie 5 Positie 6 Code Gevels Code Ligging 0 Overig 0 Overig 1 Open gevels 1 Bovengronds 2 Dichte gevels 2 Ondergronds Deze s hebben betrekking op de aanwezigheid (of niet aanwezigheid) van gevels bij de parkeergarages en transferia en of deze ondergronds, bovengronds of op een andere manier (verdiept) aangelegd zijn. Verder is afgeweken van de geldende ring voor positie 4 waarbij 7 = Bouwperiode voor 1990 en 8= Bouwperiode na Taxatiewijzer Pagina 9 van 45

10 2.3 Toelichting op de archetypes parkeergarage object 3641 en 3637 Parkeergarages Er is voor gekozen parkeergarages primair onder te verdelen in boven en ondergrondse bouwwerken; uiteraard is een ondergronds bouwwerk van een geheel andere constructie dan een bovengronds bouwwerk. Vanuit het gegeven dat voor 1970 nauwelijks of geen parkeergarages werden gebouwd in Nederland, is gekozen voor parkeergarages van voor 1990 en na Daarnaast onderscheiden we bij bovengrondse parkeergarages open en dichte gevels. Transferia Een transferium is een overstappunt van auto naar openbaar vervoer. Een transferium is altijd met de auto goed te bereiken: het ligt vlakbij de snelweg, vaak aan de rand van een grote stad of bij een knooppunt van openbaar vervoer. Het ligt op een plek waar veel auto's langskomen, op weg naar hetzelfde reisdoel. Een automobilist(e) parkeert er de auto op een bewaakte parkeergelegenheid en stapt vlot en voordelig over op openbaar vervoer. Trein, bus, metro, tram of boot brengen hem of haar snel naar de bestemming. Gebruikers hechten vooral belang aan een goede beveiliging en een goede kwaliteit van het aansluitende openbaar vervoer. Transferia leveren een bijdrage aan het behoud en het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland. Door bepaalde gebieden van autoverkeer te ontlasten, kunnen transferia ook bijdragen aan de verbetering van het werk en/of woongenot. Transferia zijn te herkennen aan een eigen Transferiumlogo. Vrijgestelde delen: Een bijzonder aandachtspunt bij transferia zijn eventueel vrijgestelde delen. Er kan sprake zijn van een zodanige verbinding (van gedeeltes) met de weg dat het betreffende gedeelte daaraan dienstbaar is en derhalve vrijgesteld dient te worden. Zie hiervoor verder de uitwerking van het arrest Alkmaar in de taxatiewijzer NSstations. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat startte in samenwerking met ANWB en vervoerbedrijven in 1993 met de ontwikkeling van het concept. Om erachter te komen of transferia kunnen bijdragen aan minder autogebruik en verbetering van de bereikbaarheid, zijn er sinds 1995 proeftransferia gebouwd. Tot dusver wijzen de effecten die met de openstelling van transferia bereikt zijn, niet op een onverdeeld succes van het concept transferia. Het gebruik blijft in veel gevallen achter bij de verwachtingen. Transferia die al langere tijd operationeel zijn, worden wel relatief intensief gebruikt. In 1995 is het eerste transferium (Groningen, Noorddijk) in gebruik genomen. Sindsdien zijn de hieronder vermelde transferia ontwikkeld. Arnhem Gelredome Amsterdam Arena 't Schouw A44 Renesse Westerschouwen Utrecht Westraven Hoorn NS station Ridderkerk A15 Groningen Noorddijk Sittard NS station Rotterdam Alexander NS Station Rotterdam Slinge Metrostation Breukelen Barneveld NS station Taxatiewijzer Pagina 10 van 45

11 Parkeerterreinen Naast gebouwde parkeerfaciliteiten kennen we ook de ongebouwde vorm: een parkeerterrein. Als archetype is deze variant opgenomen, waarbij met name aandacht is gegeven aan (de kosten van) bestrating, omheining en toegang (slagboom). Hoewel de in deze taxatiewijzer opgenomen kengetallen met name bedoeld zijn voor parkeerterreinen als zelfstandig WOZobject, kunnen (delen van) de kengetallen tevens worden gebruikt bij de waardering van parkeerterreinen als deelobject. Uiteraard betreft het hier uitsluitend het parkeerterrein als apart afgebakend WOZobject. Taxatiewijzer Pagina 11 van 45

12 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Voor een algemene beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. 3.1 Normen en Richtlijnen voor Parkeergarages Een parkeergarage moet ontworpen worden als een gebruiksvriendelijke verblijfsruimte. Parkeergarages moeten dan ook aan de volgende norm en richtlijnen voldoen: ESPArichtlijnen (European Standard Parking Award), die opgesteld zijn door de European Parking Association (EPA) en de Vereniging van Exploitanten van Parkeeraccommodaties in Nederland (Vexpan). NEN 2443 (Nederlandse norm voor het parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en garages) alsmede de Ontwerpwijzer Gebouwde Parkeervoorzieningen van het C.R.O.W. (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Parkeergarages moeten voldoen aan de volgende functionele uitgangspunten: ontsloten op één centraal punt met voldoende opstelruimte voor in en uitgaand verkeer zonder dat de verkeerscirculatie op straat en in de garage wordt belemmerd (per parkeergarage afhankelijk). vanaf 400 à 450 parkeerplaatsen moet de verkeerscirculatie op de parkeervloer en tussen de parkeervloeren gescheiden worden afgewikkeld vanwege het gebruiksgemak en vlotte doorstroming verdient éénrichtingsverkeer met parkeren onder een hoek de voorkeur. voor de veiligheid en overzichtelijkheid heeft een vlakke parkeervloer met een minimum aan verticale elementen (qua aantal en omvang) de voorkeur. De belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten in parkeergarages zijn: (effectieve) parkeervakbreedte 2,40 à 2,50 m parkeervakdiepte 5,00 m parkeerhoek bij éénrichtingsverkeer 70 graden parkeerhoek bij tweerichtingsverkeer 90 graden (minimale) rijbaanbreedte bij éénrichtingsverkeer 4,20 m (minimale) rijbaanbreedte bij tweerichtingsverkeer 5,40 m (minimale) draaistraal bij éénrichtingsverkeer 4,50 / 9,00 m (bi/bu) (minimale) draaistraal bij tweerichtingsverkeer 4,50 / 13,00 m (bi/bu) (maximale) hellingspercentage hellingbaan 10% (minimale) vrije hoogten 2,40 m beheerdersruimte(n) ca 50 m² 3.2 Beoordeling op Functionaliteit Evenals bij overige WOZobjecten die worden getaxeerd op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde, wordt de aftrek voor functioneel verlies van een object beoordeeld op basis van de volgende uitgangspunten: Economische veroudering: Hierbij moet gedacht worden aan afname of toename van de behoefte aan het object in kwestie in technisch, economisch of maatschappelijk opzicht. Aangezien de behoefte aan parkeergarages alleen maar toeneemt, zal behoudens uitzonderingen geen sprake kunnen zijn van economische veroudering. Taxatiewijzer Pagina 12 van 45

13 Verandering in bouwwijze: Als relatief recent gerealiseerde bouwwerken, heeft de bouwwijze van parkeergarages nog weinig wijziging ondergaan. De plaatsing en dikte van de kolommen kunnen de indeling en het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage beïnvloeden. Tegenwoordig zijn slankere kolommen beschikbaar waardoor een efficiëntere indeling mogelijk is. Belemmering gebruiksmogelijkheden: De hoogte van het parkeerdek kan zodanig zijn dat recent gebouwde hogere personenauto s (SUV s, MPV s) niet in de parkeergarage kunnen parkeren. In nieuwe parkeergarages wordt rekening gehouden met een grotere hoogte, zodat ook dit soort personenauto s er kan parkeren. Daarnaast zal het aan de huidige eisen voldoen van berijdbaarheid, bochtstralen, hellingbanen en de liften het gebruik kunnen beïnvloeden. Excessieve gebruikskosten: Er is sprake van excessieve gebruikskosten, wanneer de kosten van exploitatie van de parkeergarage bovenmatig zijn. Taxatiewijzer Pagina 13 van 45

14 4 Beschrijving van de marktgegevens (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 4) In de bijlage 4 zijn zowel bruikbare als nietbruikbare marktgegevens opgenomen. 4.1 Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van de bouwgegevens naar de waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDBindexcijfer. BDB staat voor Bureau Documentatie Bouwwezen. Het BDB publiceert jaarlijks de indexcijfers voor diverse onroerende zaken. Het BDB geeft al jaren inzicht in de kostenontwikkeling in de branche. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op zgn. input cijfers, zoals de CAO s, de materiaalkosten, de materieelafschrijvingen en de projectgerelateerde opslagen voor de algemene kosten, de winst en het risico. In onderstaande tabel en grafiek staan de indexcijfers volgens opgave van BDB van 1996 t/m Tabel 1: Indexeringstabel Indexeringstabel BDB excl. BTW BDBindex 80,64 81,56 84,35 86,4 89,79 93,84 98, ,45 106,24 105,64 110,45 117,89 Index % naar het volgende jaar 1,1% 3,4% 2,4% 3,9% 4,5% 4,7% 1,8% 1,5% 4,7% 0,6% 4,6% 6,7% 0,0% Index % naar ,2% 44,5% 39,8% 36,4% 31,3% 25,6% 20,0% 17,9% 16,2% 11,0% 11,6% 6,7% 0,0% Vermenigvuldigingsfactor voor ,462 1,445 1,398 1,364 1,313 1,256 1,200 1,179 1,162 1,110 1,116 1,067 1,000 Grafiek 1: BDBindex BDB Index Index Jaar Index BDB Taxatiewijzer Pagina 14 van 45

15 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen of indien gebouwd is met inferieure materialen zoals staalplaten gevels. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware (betonnen) constructies of indien gebouwd wordt met superieure materialen zoals vliesgevelconstructies. Ook dient de vervangingswaarde aangepast te worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevende betekenis. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Uit de marktanalyse blijkt dat de variatie in o.a. uitvoering, afwerkingsniveau en materiaalgebruik groot is. Bij geen van de op het WOZdatacenter beschikbare gegevens is aangegeven of er sprake is van paalfundering. Wij gaan er vanuit dat hiervan meestal wel sprake is geweest en dat derhalve gemiddeld genomen rekening is gehouden met paalfundering in het kengetal. Omdat het gebruik van paalfundering onder andere afhankelijk is van de bodemgesteldheid, de grondwaterstand en het aantal bouwlagen, dient de taxateur zelf te beoordelen of hij met een bijtelling of aftrek rekening moet houden. Taxatiewijzer Pagina 15 van 45

16 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZobject dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Pagina 16 van 45

17 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Pagina 17 van 45

18 Bijlage 1 Bijlage 1 Bronnen WOZdatacenter ESPArichtlijnen (European Standard Parking Award), zoals die zijn opgesteld door de European Parking Association (EPA) en de Vereniging van Exploitanten van Parkeeraccommodaties in Nederland (Vexpan). in Nederland door Koos van Dijken (uitgave 100bv) NEN 2443 (Nederlandse norm voor het parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en garages) ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) Ontwerpwijzer Gebouwde Parkeervoorzieningen van het C.R.O.W. (publicatie 99) Eindrapport Evaluatie Transferia (module) MuConsult B.V. Taxatiewijzer Pagina 18 van 45

19 Bijlage 2 Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel van deze set Taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn al in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Pagina 19 van 45

20 Bijlage 3 Bijlage 3 Kengetallen per archetype Taxatiewijzer Pagina 20 van 45

21 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortparkeren P Nummer: Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, open gevels, bovengronds 1 Code onderdeel WOZobject 2130 parkeerdek Standaard grootte (BVO): van 3000 tot 5000 m² Bouwperiode: gebouwd voor 1 januari 1990 beton/staal skelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 76% % 30% / vaste inrichting 16% % 25% 8% % 12% Overige kosten 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten huidige bouwwijze 400 exclusief 19% BTW 444 m² ruwbouw afbouw installaties per per m² inclusief BTW Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,0 bouwwijze 1,000 1,000 1,000 76% Overige kosten Onderverdeling % verdeling TOTALEN 100% per m² Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max % 30% % 25% % 12% Inclusief / vaste inrichting 16% % per m³ Taxatiewijzer Pagina 21 van 45

22 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kort parkeren P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds Nummer: 2 Code onderdeel WOZobject 2130 parkeerdek Standaard grootte (BVO): van 3000 tot 5000 m² Bouwperiode: gebouwd na 1 januari 1990 betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 76% % 30% / vaste inrichting 16% % 25% 8% % 12% Overige kosten 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze 444 per m² Kengetallen per waardepeildatum inclusief BTW 528 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief 19% BTW 444 per m² ruwbouw afbouw installaties Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,0 bouwwijze 1,000 1,000 1, per m² Onderverdeling % verdeling Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 76% % 30% / vaste inrichting 16% % 25% 8% % 12% Overige kosten Inclusief TOTALEN 100% per m³ Taxatiewijzer Pagina 22 van 45

23 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kort parkeren P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, ondergronds Nummer: 3 Code onderdeel WOZobject 2130 parkeerdek Standaard grootte (BVO): van 2000 tot 4000 m² Bouwperiode: gebouwd voor 1 januari 1990 beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 53% % 35% / vaste inrichting 21% % 30% 26% % 35% Overige kosten 0% 0 0 0% 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten huidige bouwwijze 888 exclusief 19% BTW 944 m² ruwbouw afbouw installaties per per m² inclusief BTW Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,0 bouwwijze 1,000 1,000 1,000 53% Overige kosten Onderverdeling % verdeling TOTALEN 100% per m² Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max % 35% % 30% % 35% Inclusief / vaste inrichting 21% % per m³ Taxatiewijzer Pagina 23 van 45

24 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kort parkeren P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds Nummer: 4 Code onderdeel WOZobject 2130 parkeerdek Standaard grootte (BVO): van 2000 tot 4000 m² Bouwperiode: gebouwd na 1 januari 1990 beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 48% % 35% / vaste inrichting 26% % 30% 26% % 35% Overige kosten 0% 0 0 0% 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze 944 per m² Kengetallen per waardepeildatum inclusief BTW Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief 19% BTW 944 per m² ruwbouw afbouw installaties Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,0 bouwwijze 1,000 1,000 1, per m² Onderverdeling % verdeling Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 48% % 35% / vaste inrichting 26% % 30% 26% % 35% Overige kosten Inclusief TOTALEN 100% per m³ Taxatiewijzer Pagina 24 van 45

25 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kort parkeren P Nummer: Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds 5 Code onderdeel WOZobject 2130 parkeerdek Standaard grootte (BVO): van 3000 tot 5000 m² Bouwperiode: gebouwd voor 1 januari 1990 beton/staal skelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 43% % 35% / vaste inrichting 31% % 30% 26% % 35% Overige kosten 0% 0 0 0% 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten huidige bouwwijze 500 exclusief 19% BTW 610 m² ruwbouw afbouw installaties per per m² inclusief BTW Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,0 bouwwijze 1,000 1,000 1,000 43% Overige kosten Onderverdeling % verdeling TOTALEN 100% per m² Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max % 35% % 30% % 35% Inclusief / vaste inrichting 31% % per m³ Taxatiewijzer Pagina 25 van 45

26 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kort parkeren P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds Nummer: 6 Code onderdeel WOZobject 2130 parkeerdek Standaard grootte (BVO): van 3000 tot 5000 m² Bouwperiode: gebouwd na 1 januari 1990 betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 41% % 35% / vaste inrichting 29% % 30% 30% % 35% Overige kosten 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze 610 per m² Kengetallen per waardepeildatum inclusief BTW 726 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief 19% BTW 610 per m² ruwbouw afbouw installaties Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,0 bouwwijze 1,000 1,000 1, per m² Onderverdeling % verdeling Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 41% % 35% / vaste inrichting 29% % 30% 30% % 35% Overige kosten Inclusief TOTALEN 100% per m³ Taxatiewijzer Pagina 26 van 45

27 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kort parkeren P Transferium 5 2 Nummer: 7 Code onderdeel WOZobject 2130 parkeerdek Standaard grootte (BVO): van 8000 tot m² Bouwperiode: gebouwd na 1 januari 1990 beton beton/tevens parkeerdek Concept pas sinds 1993 in Nederland toegepast Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 53% % 35% / vaste inrichting 21% % 30% 26% % 35% Overige kosten 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten huidige bouwwijze 333 exclusief 19% BTW 333 m² ruwbouw afbouw installaties per per m² inclusief BTW Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,0 bouwwijze 1,000 1,000 1,000 53% Overige kosten Onderverdeling % verdeling TOTALEN 100% per m² Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max % 35% % 30% % 35% Inclusief / vaste inrichting 21% % per m³ Taxatiewijzer Pagina 27 van 45

28 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kort parkeren P Parkeerterrein 0 2 Nummer: 8 Code onderdeel WOZobject 2150 parkeerterrein Standaard grootte (BVO): van 1000 tot 2000 m² Bouwperiode: gebouwd na 1960 straatwerk/asfalt geen Parkeerterrein met afrastering en slagboom Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 53% % 35% / vaste inrichting 21% % 30% 26% % 35% Overige kosten 0% TOTALEN 100% n.v.t. Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze 83 per m² Kengetallen per waardepeildatum inclusief BTW 99 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief 19% BTW 83 per m² ruwbouw afbouw installaties Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 25% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0,0 bouwwijze 1,000 1,000 1, per m² Onderverdeling % verdeling Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min max min max 53% % 35% / vaste inrichting 21% % 30% 26% % 35% Overige kosten Inclusief TOTALEN 100% per m³ 94 n.v.t. Taxatiewijzer Pagina 28 van 45

29 Bijlage 4 Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Taxatiewijzer Pagina 29 van 45

30 Bijlage 4 Amsterdam Amsterdam Bouwkosten 38% 12% 20% Datum 2006 Geindexeerde bouwkosten Index 1, m² 767 m² Soortobject 3641 Code onderdeel WOZobject P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja parkeergarage tbv 48 woningen parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Amsterdam Amsterdam Bouwkosten 38% 13% 24% Datum 2005 Geindexeerde bouwkosten Index 1, m² 671 m² Soortobject Code onderdeel WOZobject 3641 P open gevels, overige typen parkeervoorziening is dit gegeven bruikbaar: ja half onder half bovengronds, open gevels parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Taxatiewijzer Pagina 30 van 45

31 Bijlage 4 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Bouwkosten Datum 2006 Geindexeerde bouwkosten Index 1, m² 270 m² Soortobject 3641 Code onderdeel WOZobject P dichte gevels, bovengrondse parkeergarage parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats is dit gegeven bruikbaar: nee 2 bouwlagen (3417m m2) 2e bouwlaag echter open parkeerdek Landgraaf Landgraaf Bouwkosten Datum 2006 Index 1,12 Geindexeerde bouwkosten m² 32 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, bovengrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee bouw parkeergarage bij 53 bejaardenappartementen. ondergronds Taxatiewijzer Pagina 31 van 45

32 Bijlage 4 Sint Oedenrode Sint Oedenrode Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten m² 555 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, overige typen parkeervoorziening is dit gegeven bruikbaar: ja Huizen Huizen Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten m² 468 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Taxatiewijzer Pagina 32 van 45

33 Bijlage 4 Eindhoven Eindhoven Bouwkosten Datum 2006 Index 1,12 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² m² 3641 P dichte gevels, overige typen parkeervoorziening is dit gegeven bruikbaar: nee appartementen met parkeergarage parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Leidschendam Leidschendam Bouwkosten Datum 2007 Index 1,07 Soortobject Code onderdeel WOZobject Geindexeerde bouwkosten m² m² 3641 P parkeerterrein, overige typen parkeervoorziening is dit gegeven bruikbaar: nee parkeergarage wordt parkeerplaatsen parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Taxatiewijzer Pagina 33 van 45

34 Bijlage 4 Echt Echt Bouwkosten Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject Datum 2008 Index 1, m² m² P parkeerterrein, overige typen parkeervoorziening parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats is dit gegeven bruikbaar: nee melding moet gecorrigeerd worden door gemeente Assen Assen Bouwkosten Datum 2006 Index 1,12 Geindexeerde bouwkosten m² m² Soortobject Code onderdeel WOZobject 3641 P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee appartementen met winkels en parkeergarage; 4712m3 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Taxatiewijzer Pagina 34 van 45

35 Bijlage 4 Wijchen Wijchen Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² m² 3641 P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja 13 parkeerpl. Voor 9 woningen en 2 bedrijven; 1200m3 inhoud parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Lelystad Lelystad Bouwkosten Datum 2004 Index 1,16 Geindexeerde bouwkosten m² 323 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, bovengrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Taxatiewijzer Pagina 35 van 45

36 Bijlage 4 Leeuwarden Leeuwarden Bouwkosten Datum 2003 Index 1,18 Geindexeerde bouwkosten m² 778 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Rhoon Rhoon Bouwkosten Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject Datum 2006 Index 1, m² m² 3641 P parkeerterrein, overige typen parkeervoorziening is dit gegeven bruikbaar: nee waarschijnlijk meerdere objecten op één Bvg parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Taxatiewijzer Pagina 36 van 45

37 Bijlage 4 Maastricht Maastricht Bouwkosten % % Datum 11% 2005 Index ,11 Geindexeerde bouwkosten m² m² Soortobject 3641 Code onderdeel WOZobject P #N/B is dit gegeven bruikbaar: ja parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Maastricht Maastricht Bouwkosten % % % Datum 2006 Index 1,12 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² m² 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Taxatiewijzer Pagina 37 van 45

38 Bijlage 4 Ede Ede Bouwkosten Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject Datum 2006 Index 1, m² 757 m² 3641 P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja bouwvergunning meldt per 1106 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Den Haag Den Haag Bouwkosten % % Datum 2006 Index 1,12 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² m² 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee Taxatiewijzer Pagina 38 van 45

39 Bijlage 4 Den Haag Den Haag Bouwkosten Datum 2007 Index 1,07 Geindexeerde bouwkosten m² 687 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Assen Assen Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten m² 444 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee Taxatiewijzer Pagina 39 van 45

40 Bijlage 4 Leeuwarden Leeuwarden Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² 559 m² 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats P open gevels, bovengrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Breda Breda Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten m² m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee Taxatiewijzer Pagina 40 van 45

41 Bijlage 4 Heerenveen Heerenveen Bouwkosten Datum 2007 Index 1,07 Geindexeerde bouwkosten m² 819 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Bergen NH Bergen NH Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² 897 m² 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Taxatiewijzer Pagina 41 van 45

42 Bijlage 4 Amsterdam Amsterdam Bouwkosten Datum 2007 Index 1,07 Geindexeerde bouwkosten m² 736 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, bovengrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Velsen Velsen Bouwkosten Datum 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² 442 m² 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Taxatiewijzer Pagina 42 van 45

43 Bijlage 4 Amsterdam Amsterdam Bouwkosten Datum 2004 Index 1,16 Geindexeerde bouwkosten m² 375 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P open gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja Eindhoven Eindhoven Bouwkosten Datum 2007 Index 1,07 Geindexeerde bouwkosten m² 205 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P open gevels, bovengrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee Taxatiewijzer Pagina 43 van 45

44 Bijlage 4 Lelystad Lelystad Bouwkosten Datum 2006 Index 1,12 Geindexeerde bouwkosten m² 226 m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, bovengrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee Woerden Woerden Bouwkosten Datum 2007 Index 1,07 Geindexeerde bouwkosten m² m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee Taxatiewijzer Pagina 44 van 45

45 Bijlage 4 Amsterdam Amsterdam Bouwkosten % % Datum 4% 2006 Index ,12 Geindexeerde bouwkosten m² m² Soortobject 3641 parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark Code onderdeel WOZobject parkeerplaats P dichte gevels, ondergrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: nee Barneveld Barneveld Bouwkosten Datum 2006 Index 1,12 Geindexeerde bouwkosten Soortobject Code onderdeel WOZobject m² 331 m² 3641 P open gevels, bovengrondse parkeergarage is dit gegeven bruikbaar: ja transferium, kosten spoorbrug: parkeergarage geëxploiteerd voor kortpark parkeerplaats Taxatiewijzer Pagina 45 van 45

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam Object Volledig gerestyled en gemoderniseerd kantoorgebouw Pythagoras bestaande uit 1.263 m² kantoorruimte en 28 parkeerplaatsen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR ORANJEKWARTIER, AMSTERDAM Type : Commerciële ruimten Locatie : Amsterdam, Koningin Wilhelminaplein Parkeerplaatsen : Betaald parkeren Oranjekwartier,

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT www.arthurvanschendelstraat500.nl Omschrijving Algemeen Het kantoorgebouw aan de Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht is een van de meest bekende kantoorgebouwen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL vanaf ca. 140 m² b.v.o. A12 voldoende Prominent Vastgoed B.V. Electronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaal

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153 n ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Te huur kantoorpand Groningensingel 51 Arnhem

Te huur kantoorpand Groningensingel 51 Arnhem Van Herk Groep Lichtenauerlaan 30 3062 ME Rotterdam Postbus 4068 3006 AB Rotterdam T: (010) 241 15 55 E: info@vanherkgroep.nl I: www.vanherkgroep.nl Te huur kantoorpand Groningensingel 51 Arnhem 6835 EB

Nadere informatie

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**.

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**. Appelgaarde 2-4 INVESTERINGSMOGELIJKHEID KANTOOR-/BEDRIJFSGEBOUW TOTALE OPPERVLAKTE CIRCA 5.400 M² BVO PERCEELOPPERVLAKTE CIRCA 5.097 M² PARKEERPLAATSEN OP EIGEN TERREIN ALGEMEEN: Het betreft een solide

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

TE HUUR Hogehilweg 17. te Amsterdam

TE HUUR Hogehilweg 17. te Amsterdam TE HUUR Hogehilweg 17 te Amsterdam Algemeen Kantoorgebouw La Reine is gelegen in het zakencentrum van Amsterdam zuidoost. De bedrijvigheid is zeer gevarieerd, evenals de sferen en omgevingen waar de verschillende

Nadere informatie

Te huur kantoorpand Groningensingel 51 Arnhem

Te huur kantoorpand Groningensingel 51 Arnhem Van Herk Groep Lichtenauerlaan 30 3062 ME Rotterdam Postbus 4068 3006 AB Rotterdam T: (010) 241 15 55 E: info@vanherkgroep.nl I: www.vanherkgroep.nl Te huur kantoorpand Groningensingel 51 Arnhem 6835 EB

Nadere informatie

TE HUUR. Plein 1953 no. 29 te Rotterdam

TE HUUR. Plein 1953 no. 29 te Rotterdam TE HUUR Plein 1953 no. 29 te Rotterdam Betreft Op een mooie locatie aan een hoek gelegen winkelruimte aan het W.C. Plein 1953 te Rotterdam, nabij de winkelstraat Slinge. Bevoorrading van de winkel kan

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Wijnhaven 36-94 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Wijnhaven 36-94 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Wijnhaven 36-94 te Rotterdam Object Nette en functionele kantoorruimte aan de Wijnhaven 36-94 in het centrum van Rotterdam. Op loopafstand zijn haltes van metro,

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie