WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3"

Transcriptie

1 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat Stuf-TAX. Deze wijzigingen zullen in de loop van 2006 ook in de programmatuur worden verwerkt. 2. Achtergrond De wijzigingen hebben te maken met de volgende redenen: - Uit de jurisprudentie is de noodzaak gebleken om op de WOZ-beschikking (taxatieverslag) de toestandspeildatum te vermelden in de gevallen dat deze toestandspeildatum op grond van artikel 19 van de Wet WOZ afwijkt van de waardepeildatum. - Door de afschaffing van de OZB gebruikers voor woningen en het "vrijstellen" van het woondeel van gemengde panden voor de OZB gebruikers van niet-woningen is de situatie ontstaan dat de heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting gebruikers kan afwijken van de heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting eigenaren. Dit betekent dat dit gegeven afzonderlijk vastgelegd moet kunnen worden en ook uitgewisseld moet kunnen worden. 3. Inhoud document Bij dit document zijn bijgevoegd: - de gewijzigde of nieuwe definities van gegevens (aanvulling Gegevenswoordenboek WOZ). De wijzigingen betreffen de definitie van de gegevens (15.12, 15.13, 15.21, 15.51, en 91.41). - de gewijzigde record lay-out (gewijzigde inhoud 21-record (15.21 en 15.13), 80- record (nieuw in Stuf-TAX) en 98-record (telling 80-records)). - de gewijzigde procedure gebruik in verband met het uitwisselen van het 80-record. 1 juli

2 Gegevensnummer: Gegevensnaam: reden verschil vastgestelde waarde en waarde onroerendezaakbelastingen Entiteit: 21 "onderbouwing taxatie WOZ-object" Datum opname: oorspronkelijk, gewijzigd per 1 januari 2006 Definitie: Herkomst definitie: Type: Aanduiding dat er sprake is van één of meer omstandigheden die er, ingevolge de wettelijke voorschriften of de geldende belastingverordening, toe leiden dat de OZB-aanslag op een lagere waarde wordt gebaseerd, dan wel dat geen OZB-aanslag wordt opgelegd. Stuf-TAX alfanumeriek Lengte: 1 Domein: Bron: Gebruik: Vergelijken met: waarden uit de volgende codetabel: "leeg" = geen verschil, standaardwaarde B = bedrijfsmatig gebruikte cultuurgrond (kassen) C = niet-bedrijfsmatig gebruikte cultuurgrond D = woondeel of Dienstbaar aan woondoeleinden G = graven op een begraafplaats F = overige (facultatieve) gemeentelijke vrijstellingen K = bestemd voor de openbare eredienst L = landgoed op de voet van Natuurschoonwet 1928 M = meerdere vrijstellingen N = natuurterreinen O = ongebouwd W = waterverdedigings- en waterbeheersingswerken Z = zuiveringsinstallaties gemeente / extern bureau Dit gegeven is alleen relevant, wanneer de onroerende-zaakbelastingen worden geheven naar een andere waarde dan op de WOZbeschikking is vermeld. Afhankelijk van de aard van de "vrijstelling" geeft de gemeente aan of een vrijstelling van toepassing is voor een WOZ-object of doet de taxateur dit bij de opname van het object. De code D in het domein geeft aan dat sprake is van de reden "buiten aanmerking laten woningdeel". Uit het gebruik van code D moet het heffingssysteem afleiden dat deze afwijkende heffingsmaatstaf alleen toegepast moet worden voor de gebruikersaanslag. vrijstelling (GFO OGH) 1 juli

3 Commentaar: Indien dit gegeven de waarde "D" heeft, dan is het gegeven heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting gebruikers lager dan de waarde onroerendezaak-belastingen (15.11), tenzij de waarde onroerendezaak-belastingen (nog) nihil is. Indien dit gegeven de waarde "M" heeft, dan kan de waarde in het gegeven heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting gebruikers lager zijn, omdat het buiten aanmerking laten van de waarde van het woondeel dan één van de van toepassing zijnde "vrijstellingen" kan zijn. 1 juli

4 Gegevensnummer: Gegevensnaam: heffingsmaatstaf onroerende-zaakbelasting gebruikers Entiteit: 21 "onderbouwing taxatie WOZ-object" Datum opname: 1 januari 2006 Definitie: Herkomst definitie: Type: De waarde van het WOZ-object in gehele euro's, zoals dat is bepaald als heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen voor gebruikers. Stuf-TAX numeriek Lengte: 11 Domein: Bron: Gebruik: Vergelijken met: gemeente / extern bureau Dit gegeven wordt altijd gevuld of met de waarde onroerendezaakbelasting (getaxeerde waarde) of met een lagere waarde. Dit gegeven is met name relevant voor WOZ-objecten waarvan de waarde voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen gebruikers voor niet-woningen afwijkt van de vastgestelde waarde in het kader van de Wet WOZ dan wel van de heffingsmaatstaf eigenaren ("15.11 waarde onroerendezaak-belastingen"). Dit doet zich voor bij WOZ-objecten die niet een woning zijn (dus niet meer dan 70% in gebruik als woning of dienstbaar aan woondoeleinden) maar waarbij wel een deel van het WOZ-object (van de niet-woning) als woning wordt gebruikt. In het kader van het niet betrekken van woningen in de onroerendezaak-belasting voor gebruikers wordt bij de aanslag onroerendezaak-belasting voor gebruikers niet-woningen dit woondeel buiten de heffingsmaatstaf gelaten. waarde onroerendezaak-belastingen Commentaar: In de meeste gevallen zal dit gegeven heffingsmaatstaf onroerendezaak-belastingen gebruikers gelijk zijn aan de WOZwaarde. Bij WOZ-objecten waarbij de waarde onroerendezaak-belastingen ("15.11") lager is dan de WOZ-waarde, zal in de meeste gevallen dit gegeven "heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting gebruikers" gelijk zijn aan de "waarde onroerendezaak-belastingen". In die 1 juli

5 gevallen heeft het gegeven "reden verschil vastgestelde waarde en waarde onroerendezaak-belastingen" een waarde ongelijk aan "leeg", "D"of "M". Wanneer sprake is van een "niet-woning" met een woondeel, zal dit gegeven "heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting gebruikers" lager zijn dan de WOZ-waarde. In die gevallen heeft het gegeven "reden verschil vastgestelde waarde en waarde onroerendezaakbelastingen" een waarde gelijk aan "D". Wanneer sprake is van een "niet-woning" met een woondeel, waarbij voor de onroerendezaak-belastingen ook nog andere uitzonderingen gelden (zie gegeven "15.12 reden verschil vastgestelde waarde en waarde onroerendezaak-belastingen") dan is dit gegeven "heffingsmaatstaf onroerendezaak-belastingen gebruikers" lager dan de "waarde onroerendezaak-belastingen", terwijl de "waarde onroerendezaak-belastingen" weer lager is dan de "vastgestelde waarde". In die gevallen heeft het gegeven "reden verschil vastgestelde waarde en waarde onroerendezaak-belastingen" een waarde gelijk aan "M". 1 juli

6 Gegevensnummer: Gegevensnaam: toestandspeildatum Entiteit: 21 "onderbouwing taxatie WOZ-object" Datum opname: 1 januari 2006 Definitie: Herkomst definitie: Type: Het in artikel 18 dan wel 19 van de Wet WOZ bedoelde moment waarop de staat van de onroerende zaak in formele zin maatgevend is voor de waardebepaling Stuf-TAX datum Lengte: 8 Domein: Bron: Gebruik: Vergelijken met: Commentaar: jjjj0101 gemeente / extern bureau Dit gegeven wordt gebruikt om aan te geven of de toestand van de onroerende zaak op de waardepeildatum maatgevend is geweest voor de waardebepaling, of dat sprake is geweest van een afwijkende toestandspeildatum. Dit gegeven bevat altijd een peildatum. In de meeste gevallen zal de toestandspeildatum (15.21) gelijk zijn aan de waardepeildatum (15.20). waardepeildatum De hoofdregel in het kader van de Wet WOZ (artikel 18) is dat de waardepeildatum gelijk is aan de toestandspeildatum. Meestal zal dit gegeven toestandspeildatum ("15.21") dan ook gelijk zijn aan de waardepeildatum ("15.20"). Echter wanneer sprake is van een wijziging van de objectafbakening of van de fysieke toestand, de bestemming of een andere bijzondere omstandigheid, kan op grond van artikel 19 van de Wet WOZ een afwijkende toestandspeildatum gelden. Deze afwijkende toestandspeildatum moet ook op de WOZ-beschikking en het taxatieverslag vermeld worden. Hoewel dit gegeven inhoudelijk eerder thuis hoort in de entiteit 20, is toch gekozen voor opname in entiteit 21. Dit hangt samen met het feit dat voorafgaand aan de invoering van het WOZ-berichtenverkeer dit gegeven wel wordt opgenomen in het uitwisselingsformaat Stuf-TAX, maar nog niet in het uitwisselingsformaat Stuf-WOZ. 1 juli

7 Alleen indien de toestandspeildatum (15.21) afwijkt van de waardepeildatum (15.20) wordt de toestandspeildatum afzonderlijk vermeld op de WOZ-beschikking (beschikkingsregel op het aanslagbiljet) en op het taxatieverslag. 1 juli

8 Gegevensnummer: Gegevensnaam: Entiteit: code vrijstelling OZB 22 "onderdelen voor onderbouwing taxatie WOZ-object" Datum opname: oorspronkelijk, gewijzigd per 1 januari 2006 Definitie: Herkomst definitie: Type: Aanduiding of de vastgestelde WOZ-waarde van het onderdeel van het object volgens de gemeentelijke verordening is vrijgesteld (de waarde buiten aanmerking blijft). Stuf-TAX alfanumeriek Lengte: 1 Domein: Bron: Gebruik: waarden uit de volgende codetabel: "leeg" = geen verschil, standaardwaarde B = bedrijfsmatig gebruikte cultuurgrond (kassen) C = niet-bedrijfsmatig gebruikte cultuurgrond D = woondeel of Dienstbaar aan woondoeleinden F = overige (facultatieve) gemeentelijke vrijstellingen G = graven op een begraafplaats K = bestemd voor de openbare eredienst L = landgoed op basis van Natuurschoonwet 1928 M = meerdere vrijstellingen N = natuurterreinen O = ongebouwd W = waterverdedigings- en waterbeheersingswerken Z = zuiveringsinstallaties gemeente / extern bureau Bij objecten waar voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen een andere waarde dan de vastgestelde waarde in het kader van de Wet WOZ gehanteerd wordt, moet het verschil ook in de onderbouwing tot uitdrukking komen. Met deze entiteit wordt aangegeven welke onderdelen bij de waarde voor de onroerende-zaakbelastingen buiten aanmerking blijven. De tabel is niet eenduidig vast te leggen, omdat de gemeenteraad zelf facultatieve vrijstellingen kan opnemen in de verordening. In de meeste gevallen is de waarde voor de onroerende-zaakbelastingen gelijk aan de in het kader van de Wet WOZ vastgestelde waarde en is dit gegeven voor alle onderdelen van dat WOZ-object leeg. 1 juli

9 De code D in het domein geeft aan dat sprake is van de reden "buiten aanmerking laten woningdeel". Het buiten aanmerking laten van dit deel heeft alleen gevolgen voor de heffingsmaatstaf onroerendezaakbelasting gebruiker (15.13). Vergelijken met: - Commentaar: - 1 juli

10 Gegevensnummer: Gegevensnaam: versie Stuf-TAX Entiteit: 98 "beschrijvende gegevens Stuf-TAX" Datum opname: 1 januari 1999, gewijzigd 1 januari 2002, 1 januari 2006 Definitie: Herkomst definitie: Type: Een aanduiding voor het gehanteerde uitwisselingsformaat Stuf-TAX. Stuf-TAX numeriek Lengte: 2 Domein: Bron: Gebruik: 03 = Stuf-TAX 2003 voldoet aan eisen Waarderingsinstructie = Stuf-TAX versie 4 gemeente / extern bureau Voor uitwisselingsbestanden gebaseerd op het Gegevenswoordenboek WOZ, zoals dit naar aanleiding van de Waarderingsinstructie 2003 is aangepast en gebaseerd op het uitwisselingsformaat en procedure gebruik dat in 2002 is afgesproken wordt de waarde "03" ingevuld. Vergelijken met: - Commentaar: Met dit gegeven kunnen afnemers direct controleren volgens welk formaat het bestand is aangemaakt. Het is daardoor alleen nodig om het voorlooprecord te lezen, voordat de verdere verwerking van een Stuf-TAX bestand wordt opgestart. Met de introductie van versie 4 is het gebruik van versie "02" definitief beëindigd. In versie 4 zijn wijzigingen aangebracht in verband met het kunnen vermelden van de toestandspeildatum op de WOZ-beschikkingen, het kunnen afzonderen van de waarde van een woondeel bij gemengde panden ten behoeve van de heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting gebruikers voor niet-woningen. 1 juli

11 Record-layout Stuf-TAX versie 4 OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord Inhoud voorlooprecord ongewijzigd 2. Indien records met WOZ-objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 3): Stuurrecord, gegevensrecord "20" en telrecord ongewijzigd 3. Indien records met subjecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 4): Stuurrecord, gegevensrecord "30" en "31" en telrecord ongewijzigd 4. Indien records met kadastrale identificaties WOZ-objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 5): Stuurrecord, gegevensrecord "40" en telrecord ongewijzigd 5. Indien records met identificaties eigenaar/gebruiker worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 5a): Stuurrecord, gegevensrecord "60"en telrecord ongewijzigd 1 juli

12 5a. Indien records met statusgegevens van beschikkingen worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 6): Stuurrecord positie lengte type nummer naam gegeven N Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 10) N Deelbestandsidentificatie Stuf-TAX (= 80) A Filler Gegevensrecords positie lengte type nummer naam gegeven N Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 80) N WOZ-objectnummer D Waardepeildatum A Filler N Code status beschikking A Mutatiecode D Ingangsdatum D Einddatum N A-nummer natuurlijk persoon N SoFi-nummer N Aanvulling SoFi-nummer D Datum status A Filler Telrecord positie lengte type nummer naam gegeven N Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 90) N Totaal aantal gegevensrecords deelbestand A Filler 6. Indien records met onderbouwingen taxaties WOZ-objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 7): Stuurrecord positie lengte type nummer naam gegeven N Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 10) N Deelbestandsidentificatie Stuf-TAX (= 21) A Filler 1 juli

13 Gegevensrecords positie lengte type nummer naam gegeven N Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 21) N WOZ-objectnummer N Wijkcode N Buurtcode N Waarde onroerende-zaakbelastingen A Reden verschil vastgestelde waarde en waarde onroerende-zaakbelastingen N Getaxeerde waarde N Heffingsmaatstaf onroerendezaak-belasting gebruikers A Filler A Gehanteerd waarderingsvoorschrift A Monumentaanduiding A Code omzetbelasting A Groepaanduiding vergelijkbare objecten A Type-aanduiding A Soort-object-code A Filler A Aanwezigheid lift A Filler A Indicatie ligging A Filler A Code ontbreken nutsvoorzieningen A Filler N Foto-indexnummer A Financieringsvorm A Aantekening D Taxatiedatum A Taxateur A Inpandige opname A Stijlletter N Percentage gereed A Mutatiecode D Ingangsdatum D Einddatum D Toestandspeildatum A Filler 1 juli

14 Telrecord positie lengte type nummer naam gegeven N Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 90) N Totaal aantal gegevensrecords deelbestand N Totaaltelling N Totaaltelling A Filler 7. Indien records met onderdelen voor onderbouwingen taxaties WOZ-objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 8): Stuurrecord, gegevensrecord "22" en telrecord ongewijzigd 8. Indien records met identificaties marktinformatie worden geleverd worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 9): Stuurrecord, gegevensrecord "23"en telrecord ongewijzigd 9. Indien records met tussentijdse taxaties worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 10): Stuurrecord, gegevensrecord "24"en telrecord ongewijzigd 10. Indien records met gegevens ten behoeve van procesmatige controle objectkenmerken worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 11): Stuurrecord, gegevensrecord "25"en telrecord ongewijzigd 11. Indien records met identificaties extra adressen worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 12): Stuurrecord, gegevensrecord "35" en telrecord ongewijzigd 12. Indien records met identificaties sluimerende WOZ-objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 13): Stuurrecord, gegevensrecord "41" en telrecord ongewijzigd 13 Indien records met kadastrale objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 14): Stuurrecord, gegevensrecord "51" en telrecord ongewijzigd 1 juli

15 14. Indien records met marktinformatie worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 15): Stuurrecord, gegevensrecord "52" en telrecord ongewijzigd 15. Indien records met identificaties WOZ-objecten betrokken bij marktgegevens worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 16): Stuurrecord, gegevensrecord en "53" telrecord ongewijzigd 16. Indien records met kadastrale identificaties marktgegevens worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 17): Stuurrecord, gegevensrecord "54" en telrecord ongewijzigd 17. Indien records met codering soort object worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 18): Stuurrecord, gegevensrecord "91" en telrecord ongewijzigd 18. Indien records met codering onderdelen WOZ-object worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 19): Stuurrecord, gegevensrecord "92" en telrecord ongewijzigd 19. Leveringsbestand eindigt altijd met: Sluitrecord positie lengte type nummer naam gegeven N Recordidentificatiecode (= 98) N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = 53 1 juli

16 Sluitrecord positie lengte type nummer naam gegeven N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = A Filler N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = N Totaal aantal records code = A Filler N Totaal aantal records code = A Filler 1 juli

17 Procedure gebruik Stuf-TAX versie 4 1. Inleiding ongewijzigd 2. Tijdvakken ongewijzigd 3. Procedures 3.1 Initiële aanlevering door de gemeente Een extern bureau zal veelal over een volledig Stuf-TAX bestand van de gemeente willen beschikken voordat activiteiten worden verricht. Dit bestand van de gemeente bevat altijd de volgende entiteiten in de hieronder vermelde volgorde voorzien van de genoemde mutatiecode. De entiteiten met de mutatiecode "N" bevatten gegevens, die door de werkzaamheden van het externe bureau kunnen wijzigen. De entiteiten met mutatiecode "I" bevatten geen gegevens die door de werkzaamheden van het externe bureau kunnen wijzigen, immers een externe bureau kan bijvoorbeeld niet bepalen wie eigenaar is van een onroerende zaak. Voor alle relevante WOZ-objecten worden alle genoemde entiteiten geleverd tenzij een entiteit van het desbetreffende WOZ-object niet relevant is en daarom niet gevuld is. 20 N WOZ-object 30 I Subject (omvat 30- en 31 record) 40 N Kadastrale identificatie WOZ-object 60 I Identificatie eigenaar/gebruiker 80 I Beschikking 21 N Onderbouwing taxatie WOZ-object 22 N Onderdelen voor onderbouwing taxatie WOZ-object 23 N Identificatie marktinformatie 24 N Tussentijdse taxaties (indien ten behoeve van herwaardering naar nieuwe waardepeildatum "I") 25 N gegevens voor procesmatige controle objectkenmerken 35 N Identificatie extra adressen 1 juli

18 41 N Identificatie sluimerend WOZ-object 51 I Kadastrale objecten 52 N Marktinformatie 53 N Identificatie WOZ-objecten betrokken bij marktgegeven en resultaten marktanalyse 54 N Kadastrale identificatie marktinformatie Verder geen wijzigingen in procedure gebruik. 1 juli

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Gegevenswoordenboek WOZ

Gegevenswoordenboek WOZ WAARDERINGSKAMER Gegevenswoordenboek WOZ Beschrijving en definitie van de gegevens in de WOZ-administratie Vastgesteld d.d. 22 maart 2002 GEGEVENSWOORDENBOEK WOZ COLOFON Waarderingskamer De eerste druk

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën, Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 maart 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000051991, houdende regels betreffende de gegevensverstrekking van gemeenten over onroerende

Nadere informatie

GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN

GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen GISVG Koppeling Waarderen derden 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht koppeling GISVG Waarderen derden.

Nadere informatie

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI 11 februari 1999/WDB99/21M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op artikel 9 van

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

NIEUWE Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014

NIEUWE Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 NIEUWE Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 Rode tekst = vervallen of fout, Oranje tekst = afwijkend in huidige verordening/anders geformuleerd, Zwarte tekst = tekst gelijk gebleven, Gele arcering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 januari 2009, Nr.

De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 januari 2009, Nr. Nr. SBC/2008/1280 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spui boulevard 238 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 januari 2009, Nr. SBC/2008/1280;

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Geertruidenberg Datum: 21 oktober 2016 Datum rapport: 22 december 2016 Inleiding Op 21 oktober 2016 hebben wij

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

Argumentatie In de programmabegroting 2016 hebben wij u al meegedeeld dat de tarieven met 2% verhoogd moeten worden.

Argumentatie In de programmabegroting 2016 hebben wij u al meegedeeld dat de tarieven met 2% verhoogd moeten worden. RAADSVOORSTEL Datum: 17 november 2015 Nummer: Onderwerp: Verordening onroerendezaakbelastingen 2016 Voorgesteld raadsbesluit: Het vaststellen van de verordening onroerendezaakbelastingen 2016. Samenvatting

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Regeling belastingcapaciteit BIZ, FI

Regeling belastingcapaciteit BIZ, FI Regeling belastingcapaciteit BIZ, FI «Invoeringswet Financiële-verhoudingswet» 14 november 1996/Nr. VFO93/4/U354 De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, en de Staatssecretaris

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente

Nadere informatie

Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ

Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de gegevenslevering in het kader van het Stuf-WOZ Tekst vastgesteld op: 19 december 1996 VRAAGBAAK GEGEVENSLEVERING

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Onroerende-zaakbelastingen 2012 en vaststellen verordening Onroerendezaakbelastingen

Onderwerp Intrekken verordening Onroerende-zaakbelastingen 2012 en vaststellen verordening Onroerendezaakbelastingen Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28554 Datum : 20 november 2012 Programma : Programma 10 paragraaf 5.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2014 Datum : 25 november 2014 B&W datum : 2 december 2014 Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstellen tarieven OZB 2015

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012

Raadsvergadering d.d.: 15 december Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering d.d.: 15 december Agendanummer: Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012 Samenvatting In de raadsvergadering van 3 november is de begroting

Nadere informatie

Onderwerp Verordening onroerende zaakbelastingen Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Onderwerp Verordening onroerende zaakbelastingen Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening onroerende zaakbelastingen 212-1 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/48 Commissie : --- Onderwerp : Vaststelling Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2005 Samenvatting Hierbij bieden wij u de u de Verordening Onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

*ZEA18E71503* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA18E71503* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA18E71503* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-35587/DV.15-530, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Verordening onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 2016.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 2016. Onderwerp: Verordening Onroerende zaakbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 *ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.16-41112/DV.16-634, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 8 december 2016 Onderwerp: Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen de : VERORDENING OP DE HEFFING

Nadere informatie

Bovenstaande tarieven zijn echter voorlopige tarieven. Voor wat betreft de tarieven voor niet-woningen zal ontheffing worden gevraagd.

Bovenstaande tarieven zijn echter voorlopige tarieven. Voor wat betreft de tarieven voor niet-woningen zal ontheffing worden gevraagd. 2006. Nr. : 06.0150 Dnst. : ID Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2007. Leiden, 28 november 2006. Met ingang van de wetswijziging onroerende zaakbelasting is er sprake

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening onroerende-zaakbelastingen Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening onroerende-zaakbelastingen Deurne 2018 Gemeenteblad nr. 392, 16 november 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017, nr. 69a; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 2 maart 2015 Agendapunt : Onderwerp Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting : Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Beetsterzwaag, 10 februari

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 2017. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 182/2015 Datum : 26 november 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstelling tarieven OZB 2016 Aanleiding Aan

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en de invordering

VERORDENING op de heffing en de invordering VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. 2010-4108 gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2014 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de hoogte, de heffing en invordering van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495; Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december 2011. Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB. ---------------------------------------------- Samenvatting A. Op basis van de door u vastgestelde begroting

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting ons kenmerk ECGF/U201301598

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6 Vergadering: 8 november 2012 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; b e s l u i t

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van november 2017, raadsbesluitnummer..; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

Nadere informatie

raadsvergadering: 12 november 2014 onderwerp: Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015

raadsvergadering: 12 november 2014 onderwerp: Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015 raadsvergadering: 12 november 2014 onderwerp: Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL Voor u ligt het

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake onroerende-zaakbelastingen Stein 2006 (Gem. blad Afd. A 2005, no. 152 );

Gezien het voorstel inzake onroerende-zaakbelastingen Stein 2006 (Gem. blad Afd. A 2005, no. 152 ); 2005, no. 152 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake onroerende-zaakbelastingen Stein 2006 (Gem. blad Afd. A 2005, no. 152 ); gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op

VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015 VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober

Nadere informatie

Verordening onroerendezaakbelastingen

Verordening onroerendezaakbelastingen Verordening onroerendezaakbelastingen Coevorden 2018 No. 2017/ De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. ; gelet op de artikelen 220 tot en met

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015 Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening bedrijveninvesteringszone De Krogten 2017 gemeente Breda

Verordening bedrijveninvesteringszone De Krogten 2017 gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 186015 28 december 2016 Verordening bedrijveninvesteringszone De Krogten 2017 gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende. zaakbelastingen 2012 Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende. zaakbelastingen 2012 Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2012 Verord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Raadsbesluit Nummer: 10 Wettelijke grondslag: artikel 220 tot en met 220h Gemeentewet Besloten in de raadsvergadering van: 17 januari 2018 Besluit om: de volgende verordening vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 bijlage(n)

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN Versie: 1.0 Datum: 29 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Koppelvlak Belastingen Derden 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht Koppelvlak Waarderen Derden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Onroerende - Zaakbelasting 2017 Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Sector : II Nr. : 66b. De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2010, nummer

Sector : II Nr. : 66b. De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2010, nummer Sector : II Nr. : 66b 8/66.10; De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2010, nummer gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

GRIFFIE LEIDEN INGEKOMEN

GRIFFIE LEIDEN INGEKOMEN RAADSVOORSTEL 'li.0119 Begroting: 451-18 Dos: RG-50168 Post: RG-2012-34 BARC: 000352094 BT: B GRI 12-1-2012 9:58:46 Rv nr : 11.0119 B&W-besIuit d.d.: 15-11-2C11 B&W-besluit nr.: 11.1157 Nafam programma

Nadere informatie

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum: 8 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

gelet op de tussen de gemeente Breda en Ondernemersvereniging BiZ Steenakker gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 18 oktober 2016; B E S L U I T:

gelet op de tussen de gemeente Breda en Ondernemersvereniging BiZ Steenakker gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 18 oktober 2016; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 7, eerste en vierde lid, van de

Nadere informatie

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling Richtlijnen voor de uitvoering van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 9 december 2005 WAARDERINGSINSTRUCTIE JAARLIJKSE WAARDEBEPALING COLOFON

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2012;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2012; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2012; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h en 226

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Zundert 2015 Citeertitel: Verordening

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Raadsbesluit nr. Betreft: Verordening bedrijveninvesteringszone Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zuidlaren 2017-2021 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering Bedrijveninvesteringszone Smakterheide Venray 2017

Verordening op de heffing en invordering Bedrijveninvesteringszone Smakterheide Venray 2017 , nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering Bedrijveninvesteringszone Smakterheide Venray 2017 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014-1 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 16 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015; (raadsvoorstel nr. 15bb8822); raadsstuk 15bb8858;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015; (raadsvoorstel nr. 15bb8822); raadsstuk 15bb8858; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 131089 31 december 2015 Verordening BI-zone Spaanse Polder, deelgebied 3 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 VIUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum NSW-status landgoederen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012 Registratienummer: 11.24767 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1010616 Onderwerp Tariefaanpassingen onroerende-zaakbelastingen en leges reisdocumenten voor het jaar 2011. Status besluitvormend Voorstel Door vaststelling van de verordeningen,

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013.

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013. Nummer V117 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; gelet op de artikelen 220 t/m 220h van de Gemeentewet; gehoord het Beraad d.d. 9

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

I. in te trekken de verordening d.d. 13 december 2007, nr. 60a; II. vast te stellen de: Artikel 1

I. in te trekken de verordening d.d. 13 december 2007, nr. 60a; II. vast te stellen de: Artikel 1 Sector Nr. : II : 48a De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2008, nummer 10/48.08; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 16 december 2014 B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 16 december 2014 B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 16 december 2014 B en W-besluit nr.: 141165 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Verordening BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht 2016

Verordening BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht 2016 Verordening BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht 2016 De raad van de gemeente Zwijndrecht; gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, eerste en tweede lid, 3, eerste lid, en 7, eerste en vierde

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van?? september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van?? september 2016; Raadsvergadering : Registratienummer : : Besluitnummer : De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van?? september 2016; gelet op de artikelen 1, eerste,

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie