Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008

2 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Busstations Pagina 2 van 25

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer busstations naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, Taxon, TOG Nederland, en SenS Vastgoed. Taxatiewijzer Busstations Pagina 3 van 25

4 Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Busstations, prijspeil 2007, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer busstations, prijspeil 2007, versie 1.0 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Actualiteit aangepast 2 Beschrijving van de archetypes 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Verwerken van opmerkingen taxatietechnische kerngroep Geen wijzigingen 4 Onderbouwende marktgegevens Aangepast naar wpd Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Aangepast naar wpd Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Aangepast naar wpd Taxatiewijzer Busstations Pagina 4 van 25

5 INHOUDSOPGAVE 1 Strekking van deze taxatiewijzer Algemeen Belaste onroerende zaken Remises / werkplaatsen 7 2 Beschrijving van de archetypes (zie voor de kengetallen per archetype; bijlage 3) Inhoudsopgave archetypen Toelichting op de archetypes 8 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Busstations Effecten van de Wet personenvervoer Technische afschrijving Functionele afschrijving 9 4 Beschrijving van de marktgegevens (zie voor de gebruikte marktgegevens; bijlage 4) Toelichting op de marktgegevens 12 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Grond Grondprijzenbeleid Waardebepaling grond De terreingrootte Bodemverontreiniging 15 Bijlage 1 - Bronnen 16 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst 17 Bijlage 3 - Marktanalyse 18 Bijlage 4 - Kengetallen per archetype 24 Taxatiewijzer Busstations Pagina 5 van 25

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer Deze taxatiewijzer is expliciet bedoeld om te worden gebruikt voor de waardebepaling in het kader van de wet WOZ. In deze wijzer zijn herbouwwaardes opgenomen die betrekking hebben op de werkplaatsen van busmaatschappijen (hoofdcode 3635, 3171 of 3173). 1.1 Algemeen Bij busstations zullen de meeste mensen in eerste instantie niet denken aan werkplaatsen, maar aan de centrale op- en overstapplaatsen voor reizigers. Uit navraag bij gemeenten blijkt echter dat er maar weinig van dergelijke objecten in de WOZ-bestanden aanwezig zijn. Veel busstations vallen geheel of gedeeltelijk onder de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten wet WOZ. Zij vallen onder artikel 2, eerste lid, aanhef en sub d, te weten openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken. Een busstation behoort dus vaak tot de openbare weg. Er zijn slechts weinig busstations die voldoen aan de criteria om wél belast te worden. Een weg (lees: busstation) is openbaar (niet belast) als er aan een aantal criteria wordt voldaan (artikel 4, eerste lid, onderdeel I t/m III van de Wegenwet): 1. De weg is gedurende dertig jaren voor een ieder toegankelijk geweest; 2. De weg is gedurende tien achtereenvolgende jaren onderhouden door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap; 3. De rechthebbende moet aan het perceel de bestemming openbare weg hebben gegeven. Om de vraag te beantwoorden of een terrein openbaar is, is de feitelijke openbaarheid van het terrein van het busstation niet doorslaggevend (Hoge Raad 21 september 2001, nr , BNB 2001/378 en Belastingblad 2001, blz. 996). De beoordeling hangt in de praktijk sterk af van de feitelijke omstandigheden zoals hiervoor genoemd. De volgende zaken werken hierbij ondersteunend. Staan er bijvoorbeeld borden verboden in te rijden (uitgezonderd bussen) of borden eigen terrein. Dan is in dat geval de kans groter dat er wel sprake is van een te waarderen WOZ-object. Van belang hierbij zijn de volgende uitspraken van het Gerechtshof: AM7962, Gerechtshof Amsterdam, 02/06224 AN7436, Gerechtshof Amsterdam, 02/01089 en Hof s-gravenhage, MK III, 30 juni 2004, nr. 02/1435). Over het eerstgenoemde arrest dient te worden opgemerkt dat er cassatie is aangetekend bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft hierin uitspraak gedaan op LJN: AY9491, Hoge Raad, Actualiteit Door de privatisering van de busorganisaties moeten zij ook zelf het onderhoud plegen aan de bussen of dat door derden laten doen. In het verleden werden de bussen onderhouden in gemeentelijke werkplaatsen. Het komt voor dat gemeenten die locaties niet willen afstaan of dat nieuwbouw nog niet gereed is op het moment van privatisering. Wellicht dat er in de toekomst huurcijfers gaan komen voor dit soort objecten. De uitgifte van de licenties om in een bepaald gebied het vervoer te verzorgen kent een kortere looptijd dan de levensduur van de gebouwen (zie ook de passage blz.10 wet op personenvervoer). Door deze privatisering zullen in de toekomst remises en werkplaatsen verhuurd of verkocht gaan worden. Derhalve zal marktinformatie ontstaan die gebruikt kan worden voor de waardebepaling in het economisch verkeer. Tevens kan aansluiting gezocht worden bij de markt voor werkplaatsen van soortgelijke objecten. Het is dan ook aan te bevelen om naast de gecorrigeerde vervangingswaarde tevens de waarde in het economisch verkeer te bepalen. Taxatiewijzer Busstations Pagina 6 van 25

7 1.2 Belaste onroerende zaken De wél voor de WOZ belaste onroerende zaken op een busstation betreffen vooral de opstallen die bij de vervoersmaatschappijen in gebruik zijn. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om voorzieningen voor het personeel en soms voor reizigers. De personeelsvoorzieningen zijn vaak ondergebracht in kantoorgebouwen of semi-permanente opstallen. Dit zijn courante onroerende zaken en zij vallen daarom buiten de strekking van deze taxatiewijzer. In enkele gevallen zijn er op busstations wachtruimtes voor het publiek aanwezig die, evenals bijvoorbeeld een stationshal van de NS, gewaardeerd moeten worden. Informatie hierover kan gevonden worden in de Taxatiewijzer NS-Stations. Deze geeft vervangingswaardes, levensduren en restwaardes voor overkappingen en wachtruimtes. 1.3 Remises / werkplaatsen Een ander deel van de in de gemeentelijke bestanden aanwezige busstations betreft de remises / werkplaatsen van busmaatschappijen. Gezien de functie wordt hiervoor ook hoofdcode 3171 (Werkplaats/ garage) of 3173 (Onderhoud/ reparatie) gebruikt. Veel taxateurs typeren deze objecten als courant. Echter gelet op artikel 17 lid 3 zal voor het grootste deel van deze objecten tevens de gecorrigeerde vervangingswaarde moeten worden bepaald. Als de waarde in het economisch verkeer ( WEV ) wordt bepaald, dient men rekening te houden met het feit dat bij de geldende bestemming meestal weinig andere typen organisaties in de markt zijn voor dit soort specifieke onroerende zaken. Met andere woorden ; de groep potentiële huurders / kopers is vaak beperkt. Te denken valt aan transportbedrijven, touroperators, vrachtwagendealers en reparatiebedrijven. Uitzonderingen zijn de gevallen waarin het gaat om een locatie die interessant is voor herontwikkeling tot bijvoorbeeld woningbouw. Doorgaans zijn de aanwezige opstallen specifiek t.b.v. het verrichten van werkzaamheden aan bussen gebouwd. Hierbij gelden andere criteria dan voor het bouwen van een gewone werkplaats. Veel eerder kan aansluiting geworden worden bij werkplaatsen voor vrachtwagens. Als gekeken wordt naar de investeringen die gemoeid zijn met het realiseren van een nieuwe buswerkplaats, wasstraat, tankplaats, ondergrondse brandstoftanks etc, dan is de vervangingswaarde (GVW) veelal hoger dan de waarde in het economische verkeer (WEV). Bij de opstallen t.b.v. het verrichten van werkzaamheden aan trams is sprake van zwaardere constructies (en dus hogere vervangingswaardes). Taxatiewijzer Busstations Pagina 7 van 25

8 2 Beschrijving van de archetypes (zie voor de kengetallen per archetype; bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypen Taxatiewijzer Busstations Nummer Codering archetype Onderdeel WOZ-object Code Omschrijving Code Omschrijving 1 U busstation, voor werkplaats 2 U busstation, 1945 t/m werkplaats 3 U busstation, 1966 t/m werkplaats 4 U busstation, 1986 t/m werkplaats 5 U Busstation, na werkplaats 2.2 Toelichting op de archetypes De verschillende archetypen hebben alle betrekking op de werkplaats met als verschil dat er leeftijdscategorieën zijn gemaakt. Taxatiewijzer Busstations Pagina 8 van 25

9 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Busstations 3.1 Effecten van de Wet personenvervoer Sinds 1 januari 2001 is de Wet personenvervoer van kracht. Deze wet verdeelt Nederland in 72 zogenoemde concessiegebieden. Voor 1 januari 2007 moeten alle concessies die betrekking hebben op het streekvervoer zijn aanbesteed. Voor 1 januari 2009 moeten alle concessies, die betrekking hebben op het stadsvervoer, zijn aanbesteed. Bovendien mogen de aandelen van vervoersmaatschappijen na 1 januari 2007 niet meer in overheidshanden zijn. De concessies hebben een looptijd van 6 jaar. Het concessiebeleid heeft verregaande impact op het huisvestingsbeleid van busmaatschappijen. Als bijvoorbeeld een bestaande maatschappij zijn concessie in een gebeid verliest, kunnen gebouwen en materieel nutteloos worden (de nieuwe concessiehouder is verplicht de chauffeurs -maar niet de onroerende zaken- over te nemen). Dit betekent dat investeringen in nieuwe opstallen zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Het liefst gaat een busmaatschappij voor 6 jaar huren. Zo kan het zijn dat voor een klein nieuw concessiegebied een stuk terrein wordt gehuurd bij een lokaal transportbedrijf. Hier gaat het dan om WEV. Werkplaatsen worden vanwege het gemoeide investeringsbedrag bij voorkeur zoveel mogelijk gecentraliseerd voor meerdere concessiegebieden. Om de kosten toch te drukken, komt het in toenemende mate voor dat werkplaatsen werk verrichten aan andere bussen of vrachtwagens dan die van de eigen busmaatschappij. Zo verricht Techno Service Nederland (TSN), een volle dochter van Connexxion, op diverse plaatsen in Nederland werk voor Iveco (vrachtwagenmerk). Bij de nieuwbouw van werkplaatsen wordt steeds meer rekening gehouden met toekomstige afstoting (verkoop). Overbodige voorzieningen (vierkante meters) blijven achterwege. 3.2 Technische afschrijving In deze paragraaf worden een aantal opmerkingen gemaakt over de technische afschrijving. Als gekeken wordt naar de gangbare levensduur voor bedrijfsopstallen, zo n 20 tot 25 jaar, kan geconcludeerd worden dat de levensduur in veel gevallen aanzienlijk is verlengd. De oudere opstallen zijn niet zonder onderhoud gebleven. In veel gevallen zijn de oorspronkelijke opstallen nauwelijks meer te herkennen. Qua functionele (technische) mogelijkheden hoeven oudere opstallen dan ook nauwelijks onder te doen voor modernere opstallen. Vaak zijn echter de opstallen door het ruimtegebruik minder efficiënt (te verwerken in functionele afschrijving). Vanzelfsprekend is dit iets dat de taxateur van geval tot geval zal moeten beoordelen. 3.3 Functionele afschrijving Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. In deze taxatiewijzer wordt ingegaan op de aandachtspunten die specifiek gelden voor busstations. In deze paragraaf worden een aantal regels geformuleerd die gehanteerd kunnen worden bij de vaststelling van de functionele afschrijving. De totale functionele afschrijving wordt onderverdeeld naar vier afzonderlijke elementen zoals deze ook in de Waarderingsinstructie zijn vermeld. Veelal zijn bepaalde zaken die van invloed Taxatiewijzer Busstations Pagina 9 van 25

10 zijn op de totale functionele afschrijving al deels of geheel verwerkt in andere elementen of moeten op een andere wijze berekend worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende zaken: Indien een ruimte in een gebouw te groot is en nu kleiner aangelegd zou worden, dan moet alleen op dat deel van deze ruimte worden afgeschreven en niet op de totale oppervlakte. Een deel van het object staat nu tijdelijk leeg in afwachting van een herinrichting. In dit geval dient er niet functioneel afgeschreven te worden. Een deel van het object heeft tijdelijk een andere functie ingevuld. In dit geval dient er niet functioneel afgeschreven te worden. De normkosten welke in de taxatiewijzer zijn vermeld, zijn gemiddelde normen die zich binnen een bepaalde bandbreedte bevinden. Om te voorkomen dat er een cumulatie optreedt in de functionele afschrijving, dat continu de onderkant van de bandbreedte van de normkosten wordt overschreden en om dubbeltellingen e.d. te voorkomen wordt geadviseerd om binnen een bandbreedte van 10% niet functioneel af te schrijven. Dit houdt in dat wanneer de totale functionele afschrijving minder dan 10% bedraagt, er niet functioneel wordt afgeschreven. Een uitzondering op deze bandbreedte is bijvoorbeeld wanneer een deel van het object leeg staat en het de bedoeling is dat dit niet meer structureel opgevuld wordt met de huidige bestemming of een andere bestemming. In dat geval kan op dat deel van de oppervlakte wel geheel functioneel worden afgeschreven. Hieronder worden enkele opmerkingen gemaakt ten aanzien van de onderverdeling zoals deze in de Waarderingsinstructie staat. Economische veroudering Bij de bepaling van de economische veroudering is het van belang of de capaciteit van de werkplaats in verhouding staat tot de behoefte in het concessiegebied aan de betreffende werkplaats. Als richtlijn geldt: per circa 25 bussen is behoefte aan 1 werkplaats. Met het verbeteren van de techniek, waardoor het onderhoud aan bussen steeds minimaler wordt, is het streven deze norm in de nabije toekomst naar 1:35 te brengen. Verandering in bouwwijze Er wordt alleen functioneel afgeschreven op basis van verandering in bouwwijze als de huidige bouwwijze goedkoper is dan de oorspronkelijke bouwwijze. Belemmering in gebruiksmogelijkheden/ doelmatigheid Bij de bepaling van de afschrijving voor doelmatigheid is de hoogte van de opstallen van belang. Deze dient minimaal 5 meter te zijn. Voor de inrijhoogte geldt een minimale hoogte van 4 meter. De draagkracht van de vloer dient minimaal circa kg/m² te zijn. Het terrein dient te voorzien in ruime manoeuvreermogelijkheden, in verband met in- en uitrijden. Voor de verhouding opstal versus terrein moet dan ook gedacht worden aan 1:3. Van belang zijn verder de aanwezigheid van een wasstraat en een tankmogelijkheid. Tegenwoordig wordt het tanken en het wassen vaak in elkaars verlengde gerealiseerd zonder overkapping. Dit is efficiënter. Met de meest efficiënte versie van tanken en wassen is een investering van circa ,-- gemoeid. De meest efficiënte wasstraat en tankplaats bestaat uit een vloeistofdichte vloerplaat met gescheiden opvang voor vloeistoffen, afmetingen circa 35 m¹ bij 6 m¹, waarvan 20 m¹ bij 6 m¹ voor het wassen. Bouwkosten van een dergelijke vloerplaat zijn circa De vervangingswaarde voor vrijgestelde wasinstallaties zijn circa De vervangingswaarde van opvangputten, leidingwerk etc. is à De vervangingswaarde voor een dieseltank van 40 m³ is circa Taxatiewijzer Busstations Pagina 10 van 25

11 Excessieve gebruikskosten De excessieve gebruikskosten bij busstations betreffen hoofdzakelijk excessieve onderhoudskosten en stookkosten. Exploitatielasten moeten dus bovengemiddeld zijn. Dit geldt vooral voor de oudere opstallen. Huurwaardekapitalisatie versus gecorrigeerde vervangingswaarde. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat te allen tijde gekeken moet worden of de uiteindelijke waarde zoals die getaxeerd is na technische en functionele correctie niet onder de waarde uitkomt die vastgesteld wordt voor soortgelijke objecten met de huurwaardekapitalisatiemethodiek. De status incourant die aan deze objecten wordt toegekend is niet zo expliciet als bijvoorbeeld een object uit de procesindustrie. Taxatiewijzer Busstations Pagina 11 van 25

12 4 Beschrijving van de marktgegevens (zie voor de gebruikte marktgegevens; bijlage 4) 4.1 Toelichting op de marktgegevens In deze taxatiewijzer is voor de indexering de index van het Bureau Documentatie Bouwwezen gebruikt. Indexeringstabel BDB excl. BTW ,79 93,84 98, ,45 106,24 105,64 110,58 117,89 Taxatiewijzer Busstations Pagina 12 van 25

13 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes 5.1 In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen of indien gebouwd is met inferieure materialen zoals houten- of staalplaten gevels. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware (betonnen) constructies of indien gebouwd wordt met superieure materialen zoals vliesgevelconstructies. Ook dient de vervangingswaarde aangepast te worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevende betekenis. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Voor de beschreven archetypes is een bandbreedte voor de vervangingswaardes per vierkante meter van 30% opgenomen. De vermelde bedragen betreffen het minimum, het gemiddelde en het maximum van de bandbreedte. Afwijkingen naar boven of naar beneden ten opzichte van het gemiddelde met betrekking tot zaken als het afwerkingsniveau, de luxe, de gebruikte materialen en de architectonische vormgeving dienen bij voorkeur in deze bandbreedte te worden opgevangen. Bij afwijkingen die niet binnen de bandbreedte zijn op te vangen dient door de taxateur aangegeven te worden op grond waarvan de afwijking plaats vindt. Een andere reden om af te wijken van de vermelde bedragen kan zijn gelegen in het feit dat het object groter of kleiner is dan de gemiddelde grootte van het archetype. Bij grotere gebouwen zal er meestal een efficiencyvoordeel zijn en door kleinschaliger te bouwen zal de prijs per meter hoger kunnen liggen. De bandbreedtes voorzien hier niet in. De vervangingswaarde is onderverdeeld in de onderdelen ruwbouw, afbouw, installaties. De overige kosten zijn over deze componenten verdeeld. Voor de archetypes zijn deze onderdelen uitgesplitst en is een percentage verdeling vermeld. Hiervoor zijn geen bandbreedtes opgesteld. Per gebouw kunnen hier wel afwijkingen ten opzichte van het archetype ontstaan. Bij soberder uitgevoerde gebouwen zullen de onderdelen afbouw, installaties en overige kosten een kleiner deel uitmaken van de vervangingswaarde en zal de ruwbouw een grotere component vormen. Levensduur en restwaarde Ook voor de levensduur en de restwaarde zijn bandbreedtes opgenomen. Ook hierbij geldt dat het midden van de range het gemiddelde betreft. Zie verder het algemene deel van de taxatiewijzers. Taxatiewijzer Busstations Pagina 13 van 25

14 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. 6.1 Grondprijzenbeleid Uit zowel recente als in het verleden uitgevoerde studies is gebleken dat het stellen van bindende normen voor grondwaardes niet mogelijk is, gezien het in Nederland sterk variërende kostenbeeld. Grondkosten worden in hoge mate bepaald door het gemeentelijk beleid inzake de grondexploitatie. Hierbij speelt de liberalisering van het grondprijsbeleid een rol. Geconstateerd wordt dat bij de indiening van aanvragen voor grondverwerving de grondkosten veelal worden bepaald door de marktwaarde en niet door de feitelijke grondprijs (kosten verwerving + bouwrijp maken). Ook is er in een steeds groter deel van de gevallen sprake van een onderhandelingssituatie. 6.2 Waardebepaling grond De grondwaarde is de waarde van de direct bij het object in gebruik zijnde oppervlakte plus de waarde van de zogenoemde restgrond (gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden). In prijsbepaling wordt hiermee rekening gehouden. Het kan voorkomen dat gemeenten uitgaan van het zogenaamde fsi-principe (floor-space-index). In die gevallen zal de grondwaarde worden bepaald volgens het volgende uitgangspunt: indien de bruto vloeroppervlakte van de opstal groter is dan de kaveloppervlakte, wordt de grondprijs vermenigvuldigd met het bruto vloeroppervlakte. Indien de kaveloppervlakte hoger is dan het bruto vloeroppervlakte wordt de grondprijs vermenigvuldigd met de kaveloppervlakte. Voor het bepalen van de grondwaarde kan in de meeste gevallen aansluiting worden gezocht bij ofwel de uitgifte prijs van bedrijfsterrein op soortgelijke locaties of die in andere plaatsen. Een en ander is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de ligging c.q. liggingswaarde. De taxateur zal hiervoor op de hoogte moeten zijn van locale uitgifteprijzen, prijzen in de regio, dan wel een inschatting moeten maken van de marktwaarde van de grond. 6.3 De terreingrootte Bij het beoordelen van de terreingrootte is niet alleen de voor het gebouw (de gebouwen) beschikbare grondoppervlakte (dienstbare grond) van belang, maar ook de onbebouwde terreinoppervlakte eromheen, die verschillende functies kan (en volgens het bestemmingsplan mag) hebben. De niet bebouwde terreinoppervlakte moet met name voldoende ruimte bieden voor tanken, wassen, manoeuvreren en parkeren. Het parkeren vindt tegenwoordig zoveel mogelijk op open terrein plaats. Het stallen van de bussen in een overdekte stalling is iets uit het verleden. Geprobeerd wordt de bussen zoveel mogelijk van 6:00 uur s ochtends tot 24:00 s avonds te laten rijden. Voor het bepalen van de uiteindelijke terreingrootte is men over het algemeen afhankelijk van de lokale omstandigheden, die ook van invloed kunnen zijn op de verschijningsvorm van het gebouw. Betreft het bijvoorbeeld een locatie in een dichtbebouwd gebied of gaat het om ligging op een bedrijventerrein? Taxatiewijzer Busstations Pagina 14 van 25

15 Steeds vaker doet zich de situatie voor dat met een kleiner terrein genoegen moet worden genomen dan wenselijk lijkt, als gevolg van een schaarste aan bouwgrond en, mede daardoor, hoge grondkosten. Het onbebouwde terreinoppervlakte kan zijn gereduceerd door het tot een minimum beperken van parkeervoorzieningen voor voertuigen en door het parkeren op en onder een parkeerdek te concentreren. Zo gaat bijvoorbeeld in voorjaar 2007 in Utrecht het buitenterrein van het GVU voorzien worden van een parkeerdek (van circa m²) voor zowel auto s als bussen. Ook gezamenlijk grondgebruik kan tot een reductie van de onbebouwde terreinoppervlakte leiden. 6.4 Bodemverontreiniging Voor een beschrijving van hoe om te gaan met bodemverontreiniging wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Busstations Pagina 15 van 25

16 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen WOZ-Datacenter Gemeente Utrecht (OGU) Van Dale handwoordenboek Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht Stichtingskosten/bouwvergunningen/taxaties diverse gemeenten Taxatiewijzer Busstations Pagina 16 van 25

17 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Busstations Pagina 17 van 25

18 Bijlage 3 Bijlage 3 - Marktanalyse Taxatiewijzer Busstations Pagina 18 van 25

19 Bijlage 3 KENGETALLEN BUSSTATIONS Soort-object-code 3635 Omschrijving busstation, voor 1945 Arche type code U omschrijving busstations, voor Nummer: 1 Code onderdeel WOZ-object 3420 Omschrijving Werkplaats Standaard grootte (BVO): 2500 m² Bouwperiode: Voor 1945 Bouwwijze: traditioneel, metselwerk en ijzerwerk Dak: Platdak bitumineuze dakbedekking Dak ook combinatie van platdak en zadeldak met beplating Opmerking / Aantekening: Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 55% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 20% Installaties 20% % - 10% Overige kosten 0% % - 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief BTW exclusief 19% BTW 971 m² ruwbouw afbouw installaties per per m² inclusief BTW Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% Factor verandering totaal 0,834 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5,0 bouwwijze 0,834 0,834 0,834 Onderverdeling % verdeling per m² Levensduur Restwaarde exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max % - 30% % - 20% % - 10% Inclusief Ruwbouw 55% Afbouw / vaste inrichting 25% Installaties 20% Overige kosten TOTALEN 100% per m³ Taxatiewijzer Busstations Pagina 19 van 25

20 Bijlage 3 KENGETALLEN BUSSTATIONS Soort-object-code 3635 Omschrijving busstation, 1946 t/m 1965 Arche type code U omschrijving busstations, 1946 t/m 1965 Nummer: 2 Code onderdeel WOZ-object 3420 Omschrijving Werkplaats Standaard grootte (BVO): 2500 m² Bouwperiode: Van 1946 t/m 1965 Bouwwijze: traditioneel, metselwerk en (staal)skelet. Dak: Platdak bitumineuze dakbedekking Dak ook combinatie van platdak en zadeldak met beplating Opmerking / Aantekening: Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 55% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 20% Installaties 20% % - 10% Overige kosten 0% % - 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze exclusief BTW 998 per m² Kengetallen per waardepeildatum inclusief BTW Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief 19% BTW per m² ruwbouw afbouw installaties Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% Factor verandering totaal 0,973 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5,0 bouwwijze 0,973 0,973 0,973 per m² Onderverdeling % verdeling exclusief BTW Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 55% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 20% Installaties 20% % - 10% Overige kosten Inclusief per m³ TOTALEN 100% Taxatiewijzer Busstations Pagina 20 van 25

21 Bijlage 3 KENGETALLEN BUSSTATIONS Soort-object-code 3635 Omschrijving busstation, 1966 t/m 1985 Arche type code U omschrijving busstation, 1966 t/m Nummer: 3 Code onderdeel WOZ-object 3420 Omschrijving Werkplaats Standaard grootte (BVO): 2500 m² Bouwperiode: Van 1966 t/m 1985 Bouwwijze: staalskeletbouw Dak: Platdak bitumineuze dakbedekking N.v.t. Opmerking / Aantekening: Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 55% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 20% Installaties 20% % - 10% Overige kosten 0% % - 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief BTW 833 exclusief 19% BTW 971 m² ruwbouw afbouw installaties per per m² inclusief BTW Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5,0 bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling per m² Levensduur Restwaarde exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max % - 30% % - 20% % - 10% Inclusief Ruwbouw 55% Afbouw / vaste inrichting 25% Installaties 20% Overige kosten TOTALEN 100% per m³ Taxatiewijzer Busstations Pagina 21 van 25

22 Bijlage 3 KENGETALLEN BUSSTATIONS Soort-object-code 3635 Omschrijving busstation, 1986 t/m 2000 Arche type code U omschrijving busstations, 1986 t/m 2000 Nummer: 4 Code onderdeel WOZ-object 3420 Omschrijving Werkplaats Standaard grootte (BVO): 2500 m² Bouwperiode: Van 1986 t/m 2000 Bouwwijze: staalskeletbouw Dak: Platdak bitumineuze dakbedekking N.v.t. Opmerking / Aantekening: Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 55% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 20% Installaties 20% % - 10% Overige kosten 0% % - 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze exclusief BTW 907 per m² Kengetallen per waardepeildatum inclusief BTW Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief 19% BTW per m² ruwbouw afbouw installaties Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% Factor verandering totaal 1,000 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5,5 bouwwijze 1,000 1,000 1,000 per m² Onderverdeling % verdeling exclusief BTW Levensduur Restwaarde Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 55% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 20% Installaties 20% % - 10% Overige kosten Inclusief per m³ TOTALEN 100% Taxatiewijzer Busstations Pagina 22 van 25

23 Bijlage 3 KENGETALLEN BUSSTATIONS Soort-object-code 3635 Omschrijving busstation, 2001 en nieuwer Arche type code U omschrijving busstations, na Nummer: 5 Code onderdeel WOZ-object 3420 Omschrijving Werkplaats Standaard grootte (BVO): Bouwperiode: Bouwwijze: Dak: Opmerking / Aantekening: 2500 m² 2001 en nieuwer staalskeletbouw Platdak bitumineuze dakbedekking N.v.t. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% per m² Levensduur Restwaarde per m³ Onderverdeling % verdeling exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 55% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 20% Installaties 20% % - 10% Overige kosten 0% % - 0% TOTALEN 100% Percentage BTW 19% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten huidige bouwwijze exclusief BTW 982 exclusief 19% BTW 971 m² ruwbouw afbouw installaties per per m² inclusief BTW Bandbreedte vervangingswaarde min. & max. 30% Factor verandering totaal 0,989 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6,5 bouwwijze 0,989 0,989 0,989 Onderverdeling % verdeling per m² Levensduur Restwaarde exclusief BTW Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max % - 30% % - 20% % - 10% Inclusief Ruwbouw 55% Afbouw / vaste inrichting 25% Installaties 20% Overige kosten TOTALEN 100% per m³ Taxatiewijzer Busstations Pagina 23 van 25

24 Bijlage 4 Bijlage 4 - Kengetallen per archetype Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer BUSSTATION Gemeente Woonplaats Den Haag Den Haag Bouwkosten exclusief BTW Ruwbouw Afbouw Installaties Datum 1999 Index 1,36 Geindexeerde bouwkosten Grootte 3573 m² Prijs per eenheid m² FOTO Soort-object-code 3365 Omschrijving Busstation Code onderdeel WOZ-object 3310 Omschrijving Werkplaats Arche type code U omschrijving busstation, 1986 t/m 2000 Bouwperiode: start bouw in sept oplevering in jan Bouwwijze: staalskeletbouw Nadere verfijning: Dak: plat dak met bitumineuze dakbedekking Opmerking / Aantekening: (oa over fundatie / belendingen) werkplaats m², kantoorruimte 495 m² bg en 374 m² 1e verdieping uitzonderlijk hoge bouwkosten, wordt alleen als onderbouwing gebruikt Taxatiewijzer Busstations Pagina 24 van 25

25 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer BUSSTATION Gemeente Woonplaats Utrecht Utrecht Bouwkosten exclusief BTW Ruwbouw 55% Afbouw 25% Installaties 20% Datum 1 januari 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten Grootte 3898 m² Prijs per eenheid 982 m² FOTO Soort-object-code Code onderdeel WOZ-object Arche type code 3365 Omschrijving Busstation 3310 Omschrijving Werkplaats U omschrijving busstation, na 2000 Bouwperiode: start bouw in jan oplevering okt Bouwwijze: staalskeletbouw Nadere verfijning: schroefpalen, voor- en achtergevel halfrond Dak: plat dak met bitumineuze dakbedekking en lichtstraten Opmerking / Aantekening: diagnosestraat 281 m², werkplaats m², magazijnruimte/ expeditie 670 m², (oa over fundatie / belendingen) schadeherstel 464 m², kant/ kantine 670 m² 1e verd, kelder techn ruimte 670 m² Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer BUSSTATION Gemeente Woonplaats Amersfoort Amersfoort Bouwkosten exclusief BTW Ruwbouw Afbouw Installaties Datum 1 januari 2005 Index 1,11 Geindexeerde bouwkosten Grootte 1300 m² Prijs per eenheid 854 m² FOTO Soort-object-code 3171 Omschrijving Werkplaats/ garage Code onderdeel WOZ-object 3420 Omschrijving Werkplaats Arche type code U omschrijving busstation, 2001 en nieuwer Bouwperiode: start bouw juni 2004 oplevering begin 2005 Bouwwijze: staalskeletbouw Nadere verfijning: Dak: plat dak, hoogte 6,5 m¹, met bitumineuze dakbedekking en lichtstraten Opmerking / Aantekening: werkplaats m², 1e verd. magazijnruimte/ opslag 150 m², kantoor 200 m² (oa over fundatie / belendingen) terrein m², diagnosestraat 6,5 m¹ x 36,5 m¹, wasstraat 6,5 m¹ x 36,5 m¹ Taxatiewijzer Busstations Pagina 25 van 25

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27 te Utrecht Algemeen Een uniek vrijstaand bedrijfsgebouw dat bestaat uit representatieve kantoor-/showroomruimte en een goed afgewerkte bedrijfs-/productiehal. Het twee-laagse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer AMS 16 /805 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Object Het object beschikt over een representatieve zelfstandige showroom

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Te huur. Op zichtlocatie en op ruim perceel gelegen moderne bedrijfs-/kantoor-/showroomruimte + P. HULST Hogeweg 6

Te huur. Op zichtlocatie en op ruim perceel gelegen moderne bedrijfs-/kantoor-/showroomruimte + P. HULST Hogeweg 6 Te huur Op zichtlocatie en op ruim perceel gelegen moderne bedrijfs-/kantoor-/showroomruimte + P HULST Hogeweg 6 Kantoorruimte vanaf 90,- per m² p/j Magazijnruimte 40,- per m² p/j Showroomruimte 75,- per

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

APLONIASTRAAT 20 TE ROTTERDAM

APLONIASTRAAT 20 TE ROTTERDAM APLONIASTRAAT 20 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : Een zeer representatieve bedrijfsruimte van circa 1.296 m² op de begane grond en ca. 35 m² op de eerste verdieping, alsmede

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel Object Een representatief bedrijfsobject bestaande uit ca. 4.936 m² opslagruimte met ca. 2.268 m² kantoorruimte,

Nadere informatie

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**.

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**. Appelgaarde 2-4 INVESTERINGSMOGELIJKHEID KANTOOR-/BEDRIJFSGEBOUW TOTALE OPPERVLAKTE CIRCA 5.400 M² BVO PERCEELOPPERVLAKTE CIRCA 5.097 M² PARKEERPLAATSEN OP EIGEN TERREIN ALGEMEEN: Het betreft een solide

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Elektronweg 24. te Utrecht

TE HUUR/TE KOOP Elektronweg 24. te Utrecht TE HUUR/TE KOOP Elektronweg 24 te Utrecht Algemeen Het betreft een bedrijfs-/kantoorcomplex bestaande uit een tweetal productiehallen, een constructiewerkplaats met een machinewerkplaats, een kantinegebouw

Nadere informatie

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 Ontwerp en samenstelling: Gemeente Gilze en Rijen Ons kenmerk 14int03410 Afdeling Financiºn, Planning & Control/Planeconomie Eric van Mierlo 16 december 2014 Met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:3726

ECLI:NL:RBROT:2015:3726 ECLI:NL:RBROT:2015:3726 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2015 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 5775 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Ligging: Jacob Catsstraat 74 A, 5921 XE VENLO-BLERICK

Ligging: Jacob Catsstraat 74 A, 5921 XE VENLO-BLERICK TE KOOP Jacob Catsstraat 74 A 5921 XE VENLO-BLERICK Bedriijjffsruiimte eventueell geschiikt voor grootschalliige detaiill-- handell met eiigen parkeerpllaats nabiijj centrum Venllo--Blleriick Vraagprijs

Nadere informatie

Te Huur Hoogvliet - Klompenmakerstraat 71 Bedrijfspand met kantoor

Te Huur Hoogvliet - Klompenmakerstraat 71 Bedrijfspand met kantoor Voor meer info Bezoek onze website Te Huur Hoogvliet - Klompenmakerstraat 71 Bedrijfspand met kantoor Gelegen op bedrijventerrein Gadering Totaal ca. 3.700m² met buitenterrein van ca. 2.263m² Uitstekend

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Europalaan 6 te 's-hertogenbosch 125 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op Europalaan 6 te 's-hertogenbosch 125 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op Europalaan 6 te 's-hertogenbosch 125 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep Financiele verkenning Nieuwbouw Primair onderwijs In samenwerking met: MFA project Testschool 1 Algemene gegevens Datum 25 1 2010 Model steller Renske Schoenmaker Opdrachtgever Jan Schraven Bedrijf Telefoon

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2011

Grondprijzenbrief 2011 Grondprijzenbrief 2011 concept vooraf Sinds 2008 zijn de hoogtijdagen van de bouw voorbij. Investeringsbeslissingen voor huisvesting bij bedrijven worden op de langere termijn gezet of beperkter doorgevoerd.

Nadere informatie

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom op de Nijverheidstraat 13 in Edam

Nadere informatie

Frederik Hendrikstraat 35-37, Naaldwijk

Frederik Hendrikstraat 35-37, Naaldwijk Frederik Hendrikstraat 35-37, Naaldwijk 639.000,- k.k. Bedrijfsruimte met ruim buitenterrein bestaande uit showroom, werkplaats en kantoorruimte met opslag! Nabij het centrum van Naaldwijk gelegen. \ Bel

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Waardepeildatum 1 januari 2005 Taxatiewijzer Woonwagens Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2005 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Bedrijfsruimte met 2 parkeerplaatsen Geheel circa 175 m². KEIZERSVELD 68A 5803 AN Venray TE KOOP. HUURPRIJS 700,00 PER MAAND excl. BTW.

Bedrijfsruimte met 2 parkeerplaatsen Geheel circa 175 m². KEIZERSVELD 68A 5803 AN Venray TE KOOP. HUURPRIJS 700,00 PER MAAND excl. BTW. Bedrijfsruimte met 2 parkeerplaatsen Geheel circa 175 m² TE KOOP KEIZERSVELD 68A 5803 AN Venray HUURPRIJS 700,00 PER MAAND excl. BTW. LIGGING Het object ligt op bedrijventerrein Keizersveld met uitstekende

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: 078 770 47 14 E: i.kaya@dordrecht.nl

Nadere informatie