Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015

2 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright Vereniging van Nederlandse n 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse n. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 2 Versie 1.1 Publiek

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Laboratoria naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (Bghu) en de taxatiebedrijven Antea Group, GeoTax, KONDAR WOZ diensten, Invast Hotels, Ortec Finance, Van Ameyde Waarderingen, Thorbecke, TOG Nederland, en Wiberg Taxaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 3 Versie 1.1 Publiek

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2015, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2015, versie 1.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging Bijlage 5 Overzicht installaties en werktuigen Gewijzigde versie Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2014, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2014, versie 1.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Enige tekstuele wijzigingen 2 Beschrijving van de archetypen Bijgewerkt en tektsuele wijzigingen 3 Aandachtspunten betreffende functionele veroudering Geen wijzigingen 4 Onderbouwende marktgegevens Geactualiseerd, 4.3 tekst werktuigenvrijstelling herzien 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Geactualiseerd Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Geactualiseerd Bijlage 5 Overzicht onderdelen werktuigen Nieuw opgevoerd Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 4 Versie 1.1 Publiek

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Laboratoria BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPEN Toelichting op de archetypen HOE OM TE GAAN MET TECHNISCHE EN FUNCTIONELE AFSCHRIJVING Economische veroudering (FC1) Verandering van de bouwwijze (FC2) Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Excessieve gebruikskosten (FC4) Berekening Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) Verandering van de bouwwijze (FC2) Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Excessieve gebruikskosten (FC4) BESCHRIJVING VAN DE MARKTGEGEVENS Toelichting op de marktgegevens Van marktgegeven naar kengetal Werktuigvrijstelling BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES EN LEVENSDUUR GROND TAXATIEVERSLAG...22 BIJLAGE 1 - BRONNEN...23 BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST...24 BIJLAGE 3 - KENGETALLEN PER ARCHETYPE...25 BIJLAGE 4 - ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS...31 BIJLAGE 5 - OVERZICHT INSTALLATIES EN WERKTUIGEN...67 Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 5 Versie 1.1 Publiek

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen Deze taxatiewijzer geldt voor belastingjaar 2016 met als waardepeildatum 1 januari 2015 en is vooral een handvat voor de waardering van die categorie objecten waaronder laboratoria vallen. Deze taxatiewijzer bevat kengetallen die bij toepassing van de gecorrigeerde vervangingswaarde gebruikt kunnen worden. Indien lokaal voldoende marktgegevens voorhanden zijn, kan ook een waarde in het economische verkeer bepaald worden. Hoewel in deze taxatiewijzer kengetallen zoals bouwkosten worden genoemd, geldt dat deze kengetallen plaatselijk van elkaar kunnen verschillen. Gebruikers blijven daarom zelf verantwoordelijk om in de eigen regio deze kengetallen te toetsen aan de plaatselijke markt. Alle vervangingswaarden gelden op prijspeildatum 1 januari 2015 en zijn exclusief BTW. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Laboratoria Op basis van de functie zijn er verschillende soorten laboratoria te onderscheiden: Kwaliteitslaboratoria: ter controle van de kwaliteit van de producten in een organisatie. Scheikundige laboratoria: zuiveren van stoffen die in de natuur voorkomen of het produceren van stoffen die niet in de natuur voor komen. Natuurkundige laboratoria: natuurkundige experimenten zoals supergeleiders. Biologische laboratoria: onderzoek naar levende organismen. Klinisch chemische laboratoria: onderzoek naar biochemische processen. Ziekenhuislaboratoria: bestaat vaak uit meerdere onderdelen, zoals een klinischchemisch/hematologisch, een medisch microbiologisch, een farmaceutisch toxicologisch en een pathologisch laboratorium. Forensisch laboratorium: onderzoekt toedracht van misdrijven en identiteit van misdadigers. Uit bovenstaande opsommingen blijkt dat de diversiteit erg groot is. Uit een analyse van de voorraad aan laboratoria die bij gemeenten als zodanig geregistreerd zijn, de beperkte set referentiegegevens en de bouwkundige overeenkomsten tussen de laboratoria, is er voor deze taxatiewijzer een indeling gemaakt voor vier types laboratoria. Met ingang van waardepeildatum 1 januari 2014 zijn archetypen beschikbaar voor praktijkruimten. Omdat het in de praktijk regelmatig voor komt dat de waardering van (medische) praktijkruimten wordt benaderd met behulp van de vervangingswaardemethode zijn in deze taxatiewijzer drie types praktijkruimten opgevoerd. Praktijkruimten zijn in feite courante niet-woningen, die bedrijfsmatig worden gebruikt. Daarom heeft het de voorkeur de waarde van deze ruimten te benaderen met behulp van de vergelijkingsmethode of door middel van kapitalisatie van de huur en de waarde te onderbouwen met marktgegevens. Als er echter onvoldoende marktgegevens beschikbaar zijn kan de vervangingswaarde dienstig zijn. Impliciet voorschrift is, dat de waarde in overeenstemming met artikel 17, lid 3 van de Wet waardering onroerende zaken, wordt getoetst vanuit beide invalshoeken. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 6 Versie 1.1 Publiek

7 Soort Type F610KW01 Kwaliteitscontrole laboratoria Standaard Laboratoria voor onderzoek waarin de zuiverheid en de eigenschappen van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten worden getest. Standaard gebouwen, enige gelijkenis met kantoorpanden. Gemiddeld afwerkingsniveau en beperkt extra installaties. F610LB01 Onderzoekslaboratoria Standaard Laboratoria voor toegepast en wetenschappelijk onderzoek in de scheikunde, natuurkunde, biologie en medische wetenschap. Standaard gebouwen, enige gelijkenis met kantoorpanden. Gemiddeld afwerkingsniveau en beperkt extra installaties. F610LB02 Onderzoekslaboratoria Hoogwaardig Laboratoria voor toegepast en wetenschappelijk onderzoek in de scheikunde, natuurkunde, biologie en medische wetenschap. Hoogwaardige gebouwen, enige gelijkenis met kantoorpanden. Hoog afwerkingsniveau en extra installaties. F610LB03 Onderzoekslaboratoria Bijzonder Laboratoria voor toegepast en wetenschappelijk onderzoek in de scheikunde, natuurkunde, biologie en medische wetenschap. Hoogwaardige gebouwen, door specifieke bouw uitsluitend voor gebruik als laboratorium geschikt. Zeer hoog afwerkingsniveau en bijzondere installaties. F610PR01 Praktijkruimte Eenvoudig Ruimten voor de huisvesting van aan medische beroepen gerelateerde praktijken. Eenvoudige gebouwen zonder extra installaties. F620PR02 Praktijkruimte Standaard Ruimten voor de huisvesting van aan medische beroepen gerelateerde praktijken. Standaard gebouwen met weinig of geen extra installaties. F620PR03 Praktijkruimte Hoogwaardig Ruimten voor de huisvesting van aan medische beroepen gerelateerde praktijken. Hoogwaardige gebouwen met weinig tot beperkt extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 7 Versie 1.1 Publiek

8 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3) Inhoudsopgave archetypen laboratoria. Nr. Onderdeel WOZ-object Kengetal Kengetal F610KW01 Kwaliteitscontrole Laboratorium, standaard 2 F610LB01 Onderzoekslaboratorium, standaard 3 F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig 4 F610LB03 Onderzoekslaboratorium, bijzonder Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium F620PR01 Praktijkruimte, eenvoudig Praktijkruimte F620PR02 Praktijkruimte, standaard Praktijkruimte F620PR03 Praktijkruimte, hoogwaardig Praktijkruimte Tussen de waardepeildata 1 januari 2014 en 1 januari 2015 was sprake van een zeer lage bouwproductie en daarmee samenhangend een overschot van het aanbod aan arbeidskrachten in de bouw en van bouwmaterialen. Door deze situatie op de markt voor bouwprojecten, was er in deze periode geen ruimte voor stijging van de bouwkosten en daarmee voor het doorberekenen van een (beperkte) stijging van de loonkosten en de kosten voor bouwmaterialen. Vanwege het beperkte aantal archetypes in de taxatiewijzer naar waardepeildatum 1 januari 2013 en het ontbreken van een archetype voor praktijkruimten zijn de archetypes voor de taxatiewijzer naar waardepeildatum 1januari 2014 volledig opnieuw opgebouwd. Hierbij zijn de kengetallen volledig opnieuw opgebouwd met de toenmalig actuele marktgegevens. Bij de actualistie van de kengetallen naar waardepeildatum 1 januari 2015 zijn de meest actueel opgevoerde bouwkosten geanalyseerd. In deze analyse is gebleken dat er geen reden is om op basis vande nieuw opgevoerde bouwkosten een indexatie toe te passen. Om die reden is voor de actualisering van de kengetallen naar de waardepeildatum 1 januari 2015 geen generieke indexatie toegepast. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 8 Versie 1.1 Publiek

9 2.1 Toelichting op de archetypen Laboratorium: Een laboratorium wordt gedefinieerd als een ruimte waarin kennisintensieve fysieke arbeid wordt verricht. In deze taxatiewijzer wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdtypen laboratoria: Kwaliteitscontrole- en onderzoekslaboratoria. Dit onderscheid is opgevoerd omdat de kwaliteitscontrole laboratoria veelal kleiner van omvang zijn dan de onderzoekslaboratoria. Tevens zijn de kwaliteitscontrole laboratoria door hun functie in de regel eenvoudiger van opzet dan de onderzoekslaboratoria. Omdat er slechts een zeer beperkt aantal kwaliteitscontrole laboratoria in de voorraad is waargenomen, zijn voor deze laboratoria niet meerdere subtypes gedefinieerd. Indien een kwaliteitscontrole laboratorium dusdanige kenmerken heeft dat dit niet binnen de bandbreedte van dit archetype kan worden getaxeerd, kan eventueel aansluiting worden gezocht bij een archetype van onderzoekslaboratoria. De kwaliteitscontrole laboratoria zijn in basis vergelijkbaar met kantoorgebouwen. Deze laboratoria hebben over het algemeen een grotere verdiepingshoogte dan kantoorpanden. Deze gebouwen beschikken beperkt over extra installaties als eenvoudige luchtbehandeling, gastoevoer naar de werkplek, extra brandbeveiliging en soortgelijke installaties om het laboratorium geschikt te maken voor de functie. In deze gebouwen worden eenvoudige tot meer complexe analyses uitgevoerd op producten met een laag veiligheidsrisico. Voor de onderzoekslaboratoria zijn drie subtypes gedefnieerd. Het archetype onderzoekslaboratoria standaard betreft standaard gebouwen, in basis vergelijkbaar met kantoorgebouwen. Deze laboratoria hebben over het algemeen een grotere verdiepingshoogte dan kantoorpanden. Deze gebouwen beschikken beperkt over extra voorzieningen om het gebruik als laboratorium mogelijk te maken. Ze beschikken standaard over een luchtbehandelinginstallatie, waterbehandelinginstallatie en persluchtinstallatie. Op de werkplekken is een aansluiting op binnenriolering, bedrijfswater, demi-water, aardgas, perslucht, koolzuurgas, data en telefonie. Het gebouw is voorzien van vloerafwerking, bestand tegen chemische middelen. Tevens beschikt het object over een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, gasdetectie installatie, laagspanningsinstallatie, noodverlichtingsinstallatie, voorbehandelde ventilatielucht, en afzuigpunten voor zuurkasten. Het archetype onderzoekslaboratoria hoogwaardig betreft gebouwen, veelal gebouwd onder hoogwaardige architectuur, in basis vergelijkbaar met kantoorgebouwen, echter met bijzondere, geavanceerde voorzieningen en installaties om het object geschikt te maken als laboratorium. Hierbij valt te denken aan afgeschermde ruimten, hoogwaardige luchtbehandeling, sprinklerinstallaties, bijzondere stroomvoorzieningen inclusief noodstroom en overige bijzondere installaties. In dit archetype kan worden uitgegaan van ruwbouw, vergelijkbaar aan een kantoor. Bij bijzondere ruwbouw (afscherming, bassins, fundering voor zeer zware apparatuur) kan een extra correctie in opwaartse zin noodzakelijk zijn. Het archetype onderzoekslaboratoria bijzonder betreft gebouwen die gebouwd zijn voor een specifieke laboratoriumfunctie. De laboratoria in dit archetype beschikken over een groot aantal ruimten die door bijzondere maatregelen worden afgeschermd van de omgeving ( clean rooms ). In deze laboratoria wordt gewerkt met materialen die zeer gevaarlijk of zeer kwetsbaar zijn. Ook de laboratoria die gebruikt worden voor de vervaardiging van gespecialiseerde medicijnen vallen onder dit archetype. In deze laboratoria zijn diverse bijzondere bouwkundige elementen toegepast. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een zogenoemd schil in schil concept voor isolatie. Ook zijn de installaties van een bijzonder hoogwaardig niveau. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 9 Versie 1.1 Publiek

10 Praktijkruimte: Een praktijkruimte wordt gedefinieerd als een zelfstandig gebouw met voorzieningen, waarin een vrij medisch beroep wordt uitgeoefend. Voor de (medische) praktijkruimten is een onderverdeling gemaakt in drie subtypen. Deze subtypen zijn volledig terug te voeren naar de bouwwijze van het object en de architectuur. De eenvoudige praktijkruimten zijn gebouwen die gebouwd zijn zonder bijzondere architectuur toe te passen. Sommige van deze gebouwen betreffen ontwerpen die meermalen worden toegepast. De hoogwaardige praktijkruimten zijn gebouwd onder architectuur, waarbij het gebruik van bijzondere gevel- en of dakmaterialen het gebouw onderscheidt van de eenvoudige gebouwen. De bijzondere praktijktuimten zijn gebouwen waar door bijzondere architectuur, vormgeving en materialisatie een gebouw is gecreëerd dat zich onderscheidt van de andere gebouwen. Door de toepassing van hoogwaardige materialen en een hoog afwerkingsniveau hebben deze gebouwen een luxe karakter. Sommige laboratoria of praktijkruimten maken deel uit van een groter geheel. Te denken valt aan bloedbanken bij ziekenhuizen en laboratoria als onderdeel van een universiteit of een huisof tandartsenpraktijk in een zorgcentrum. De taxateur dient er bij de waardering rekening mee te houden dat de taxatiemethodiek van een aan een bedrijf gerelateerd laboratorium als onderdeel van een (veel) groter complex, de taxatiemethodiek moet volgen van het grotere complex. De strekking van deze taxatiewijzer beperkt zich tot richtlijnen bij de waardering van zelfstandige WOZ-objecten, dus tot de in het kader van artikel 16 van de Wet WOZ afgebakende zelfstandige belastingobjecten met een laboratorium- of paktijkruimtefunctie. De in deze taxatiewijzer vermelde archetypen kunnen echter ook ondersteunend worden gehanteerd bij de waardering van deelobjecten met een laboratorium- of praktijkruimtefunctie. Voor het waarderen van niet zelfstandige objecten, kan ook gebruik worden gemaakt van het archetype Medisch Overig in de taxatiewijzer Ziekenhuizen (N ). 3 Hoe om te gaan met technische en functionele afschrijving Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor technische en functionele veroudering die van invloed zijn op de waarde, wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Gezien het belang van de functionele afschrijving wordt er in dit hoofdstuk beknopt op ingegaan. 3.1 Economische veroudering (FC1) Onder economische veroudering wordt de mate waarin er door technische, economische of maatschappelijke ontwikkelingen nog behoefte bestaat aan het betreffende object. In de praktijk komt economische veroudering met name voor omdat er onvoldoende bezettingsgraad van het object is of dat delen van een object leeg staan. Bij de benodigde capaciteit wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld het anticiperen op groei, de behoefte aan "piekcapaciteit" etc. Dit betekent dat het deel dat bestemd is om groei of piekcapaciteit op te vangen als functioneel wordt aangemerkt en niet wordt afgeschreven, ondanks het feit dat de ruimte bijvoorbeeld op de waardepeildatum buiten gebruik is. Deze factor voor de functionele correctie geldt voor de ruwbouw, inrichting en de installaties. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers. Voorbeelden van economische en Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 10 Versie 1.1 Publiek

11 maatschappelijke veroudering zou bijvoorbeeld zijn een laboratoriumgebouw voor onderzoek naar bakeliet. 3.2 Verandering van de bouwwijze (FC2) Voor elk van de gebouwdelen ruwbouw, afbouw en installaties wordt een functionele correctie als gevolg van een verandering van de bouwwijze bepaald, indien de bouwkosten van de oorspronkelijke bouwwijze van het onderdeel hoger zijn dan bij de actuele bouwwijze. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers. Specifiek voor laboratoria kan de bouwwijze veranderen door bijvoorbeeld innovaties in trillingsvrije gebouwen. 3.3 Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Onder belemmeringen van de gebruiksmogelijkheden worden alle gebreken van het gebouw geplaatst die niet onder één van de drie andere categorieën vallen. Dit kunnen (bouwkundige of installatietechnische) gebreken aan het gebouw zelf zijn dan wel een ondoelmatige indeling. De factor wordt zodanig gekozen dat de kosten van herstel minstens in mindering worden gebracht op de waarde. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers. In het bijzonder voor laboratoria kan dit gaan om nieuwe voorschriften om hinder en overlast voor omwonenden te voorkomen of om het aspect veiligheid. 3.4 Excessieve gebruikskosten (FC4) De excessieve gebruikskosten zijn de, ten opzichte van een volledig functioneel object, extra exploitatielasten die door het object worden veroorzaakt. Excessieve gebruikskosten ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van het ontbreken van isolatievoorzieningen, zodat er meer energiekosten zijn. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers. Zo kunnen de veiligheidseisen voor laboratoria worden aangepast waardoor er duurdere veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 11 Versie 1.1 Publiek

12 3.5 Berekening De functionele afschrijving wordt berekend door de factoren uit 3.1 tot en met 3.4 met elkaar te vermenigvuldigen: Functionele afschrijving = FC1 * FC2 * FC3 * FC Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) FC1 = benodigde capaciteit, inclusief piekbelasting en ruimte voor groei aanwezige capaciteit Verandering van de bouwwijze (FC2) FC2 = 1,000 - bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze bouwkosten actuele bouwwijze bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) FC3 = 1,000 - contant gemaakte kosten voor herstel gebreken waarde na technische en voorlopige functionele correctie (FC1 en C2) Excessieve gebruikskosten (FC4) FC4 = 1,000 - contant gemaakte excessieve gebruikskosten waarde na technische en voorlopige functionele correctie (FC1, FC2 en C3) Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 12 Versie 1.1 Publiek

13 4 Beschrijving van de marktgegevens (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 4) 4.1 Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van historische bouwkostengegevens naar de waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDB-indexcijfer. Tabel 1: Indexeringstabel (2008 = 100) Indexeringstabel BDB Utiliteitsbouw, excl. BTW (2008 = 100) jaar Index 76,2 79,6 83,3 84,8 86,1 90,1 89,6 93,7 100,0 104,1 102,7 106,0 108,7 112,0 113,8 114,7 Schema 1: BDB-index (2008 = 100) Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 13 Versie 1.1 Publiek

14 4.2 Van marktgegeven naar kengetal De kengetallen zijn het geïnterpreteerde gemiddelde van de geïndexeerde bouwkosten van de verschillende referenties. De bouwkosten van de referenties zijn geïndexeerd naar prijspeildatum. Het verschil tussen de gemiddelde bouwkosten van de referenties en de kengetallen geven geen aanleiding tot aanpassing van de kengetallen. Hieronder de onderbouwing van de 7 archetypes. Grafiek 1: F610KW01 kwaliteitscontrole laboratoria standaard Grafiek 2: F610LB01 onderzoekslaboratoria standaard Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 14 Versie 1.1 Publiek

15 Grafiek 3: F610LB02 onderzoekslaboratoria hoogwaardig Grafiek 4: F610LB03 onderzoekslaboratoria bijzonder Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 15 Versie 1.1 Publiek

16 Grafiek 5: F620PR01 praktijkruimte eenvoudig Grafiek 6: F620PR02 praktijkruimte standaard Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 16 Versie 1.1 Publiek

17 Grafiek 7: F620PR03 praktijkruimte hoogwaardig Voor de toedeling van de bouwkosten naar ruwbouw, afbouw en installaties is, naast de beschikbare gegevens uit de opgegeven marktcijfers, gebruik gemaakt van een elementbegroting op basis van de NEN2634 voor de onderverdeling bij de standaard objecten. De hoogwaardige en bijzondere objecten zijn hiervan afgeleid. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 17 Versie 1.1 Publiek

18 4.3 Werktuigvrijstelling In hoofdstuk 9 van de taxatiewijzer algemeen waardepeildatum 1 januari 2015 wordt nader ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de werktuigvrijstelling. Hieronder wordt er beknopt ingegaan op werktuigvrijstelling. Volgens de Hoge Raad kan er ook buiten een productieproces sprake kan zijn van werktuigen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. (Zie Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/02425, ECLI:NL:GHDHA:2014:1477). In het berechte geval oordeelde de Hoge Raad dat de werktuigenvrijstelling ook van toepassing kan zijn op installaties in een ziekenhuis. Ook bij installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt, kan sprake zijn van werktuigen in de zin van de werktuigenvrijstelling. De omstandigheid dat veel van die installaties zijn aangebracht vanwege extra wettelijke eisen voor de gezondheidszorg, staat hieraan niet in de weg. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof. In deze uitspraak van het Hof is sprake van een werktuigenvrijstelling van 40% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de wel meegetaxeerde installaties. In de beoordeling door de Hoge Raad heeft echter geen toetsing aan de criteria uit de jurisprudentie over "dienstbaar aan het gebouw" of "verwijderbaarheid met behoud van waarde" plaatsgevonden. Deze 40% is gebaseerd op de inbreng van Deloitte in de procedure en deze inbreng is noch bij de rechtbank noch bij het hof inhoudelijk getoetst aan de jurisprudentie. In de opsomming die heeft geleid tot deze 40% worden diverse soorten installaties, die in het algemeen worden aangemerkt als "dienstbaar aan het gebouw" nu voor een bepaald percentage aangemerkt als vrijgesteld werktuig. Ook worden diverse installaties genoemd, die in het algemeen worden aangemerkt als "niet verwijderbaar met behoud van waarde". De Rechtbank Amsterdam heeft ná het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015 geoordeeld dat in de kengetallen van de Taxatiewijzer Ziekenhuizen géén kosten zijn begrepen van werktuigen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. De gemeente heeft dit met een rapport van IGG Bointon de Groot dat een kostenuitsplitsing van een algemeen ziekenhuis bevat aannemelijk gemaakt. (Rechtbank Amsterdam 20 februari 2015, nr. AWB 12/1572, nog niet gepubliceerd). Het genoemde rapport van IGG is opgenomen als bijlage bij de taxatiewijzer ziekenhuizen. In de kengetallen van deze taxatiewijzer zijn, naar onze mening géén werktuigen opgenomen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. Deze mening is dus inmiddels bevestigd door de Rechtbank Amsterdam. In de taxatiewijzer is wel uitvoering gegeven aan het arrest van de Hoge Raad, omdat werktuigen die zuiver gericht zijn op het proces bij de WOZ-waardebepaling op basis van (de kengetallen uit) deze taxatiewijzer buiten aanmerking blijven. In de kengetallen zijn slechts de kosten van installaties begrepen die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het gebouw, en die niet zonder beschadiging van betekenis kunnen worden verwijderd. Installaties die roerend zijn en of na de oplevering in een gebouw worden aangebracht of ingeplugd zijn ook niet in de kengetallen opgenomen. In de kengetallen opgenomen installaties die hoofzakelijk dienstbaar zijn aan het gebouw zijn in algemene zin: - warmteopwekking en warmtedistributie; - afvoeren (regenwater en vuilwater); - toevoer van water / gastoevoer / elektriciteit / telefonie; - koudeopwekking en distributie; - luchtbehandeling, regeling klimaat en sanitair; - centrale elektrotechnische voorzieningen, krachtstroom, verlichting, communicatie; - beveiliging (brand, braak, milieu); Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 18 Versie 1.1 Publiek

19 - transport (liften en roltrappen;) - gebouwbeheersvoorzieningen. Uit het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015 en de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 februari 2015 blijkt dat het van essentieel belang is om aannemelijk te maken welke installaties in de waardering zijn meegenomen. Aan de taxatiewijzer is daarom een bijlage toegevoegd waarin een uitsplitsing is gegeven van de installaties van gebouwen waarop deze taxatiewijzer ziet (Zie bijlage 5). Van iedere installatie is aangegeven of de kosten ervan zijn opgenomen in de bouwkosten die ten grondslag aan de kengetallen van deze taxatiewijzer. Laboratoria zijn soms voorzien van bijzondere installaties, bijvoorbeeld een afzonderlijk van het openbare riool staand binnenrioleringsysteem voor opvang van proceswater, een afzonderlijk waterleidingsysteem voor gedemineraliseerd water, persluchtsystemen en of (koolzuur) gasinstallatie. Voor de beantwoording van de vraag of deze installaties onder de werktuigvrijstelling vallen moet beoordeeld worden in hoeverre het gebouwgebonden installaties zijn. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 19 Versie 1.1 Publiek

20 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes en levensduur In de taxatiewijzer algemeen waardepeildatum 1 januari 2015 wordt nader ingegaan op de vraag hoe om te gaan met bandbreedtes en de (resterende) levensduur. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 20 Versie 1.1 Publiek

21 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 21 Versie 1.1 Publiek

22 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 22 Versie 1.1 Publiek

23 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen WOZ-Datacenter ( Bureau Documentatie Bouwwezen ( Stichtingskosten/bouwvergunningen/taxaties diverse gemeenten Bouwkostengegevens op elementenniveau BIM Taxatie Totaal online (Cobouw) Bouwkdeelkosten installaties Sdu Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 23 Versie 1.1 Publiek

24 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel van deze set Taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn al in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 24 Versie 1.1 Publiek

25 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobject 3161 Laboratorium Nummer 1 -ring F610KW01 - Kwaliteitscontrole laboratoria, standaard afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium. Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal m2 standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en weinig of geen extra installaties. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,8 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 25 Versie 1.1 Publiek

26 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Laboratorium Nummer 2 -ring F610LB01 - Onderzoekslaboratorium, standaard Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal m2 standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en beperkt extra installaties. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,8 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 26 Versie 1.1 Publiek

27 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Laboratorium Nummer 3 -ring F610LB02 - Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal m2 hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 33% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 33% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4,0 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 25% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 27 Versie 1.1 Publiek

28 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Laboratorium Nummer 4 -ring F610LB03 - Onderzoekslaboratorium, bijzonder Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal m2 bijzonder hoogwaardige gebouwen, zeer hoog afwerking nivo en bijzondere installaties Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 25% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 25% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 45% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 28 Versie 1.1 Publiek

29 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Laboratorium Nummer 5 -ring F620PR01 - Praktijkruimte, eenvoudig Code onderdeel WOZ-object 7020 Praktijkruimte Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal 300 m2 eenvoudig eenvoudige gebouwen zonder extra installaties. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 33% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 35% % - 30% Installaties 35% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 33% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 35% % - 30% Installaties 35% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 29 Versie 1.1 Publiek

30 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Laboratorium Nummer 6 -ring F620PR02 - Praktijkruimte, standaard Code onderdeel WOZ-object 7020 Praktijkruimte Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal 300 m2 Standaard standaard gebouwen met weinig tot beperkt extra installaties. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 35% % - 30% Installaties 35% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 35% % - 30% Installaties 35% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 30 Versie 1.1 Publiek

31 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Laboratorium Nummer 7 -ring F620PR03 - Praktijkruimte, hoogwaardig Code onderdeel WOZ-object 7020 Praktijkruimte Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal 300 m2 hoogwaardig hoogwaardige gebouwen met weinig tot beperkt extra installaties. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 35% % - 30% Installaties 35% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3,4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 30% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 35% % - 30% Installaties 35% % - 20% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 31 Versie 1.1 Publiek

32 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 40% Afbouw 30% Installaties 30% Jaar 2003 Index 28,02% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3156 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610KW01 Kwaliteitscontrole laboratoria, standaard afwerkingsniveau standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en weinig of geen extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 32

33 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 40% Afbouw 30% Installaties 30% Jaar 2004 Index 26,13% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5700 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610KW01 Kwaliteitscontrole laboratoria, standaard afwerkingsniveau standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en weinig of geen extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 33

34 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 61,54% Afbouw 0% Installaties 38,46% Jaar 2006 Index 21,20% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 648 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB01 Onderzoekslaboratorium, standaard standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en beperkt extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 34

35 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 66,56% Afbouw 0% Installaties 33,44% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2061 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB01 Onderzoekslaboratorium, standaard standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en beperkt extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 35

36 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2012 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9200 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 978 per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB01 Onderzoekslaboratorium, standaard standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en beperkt extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 36

37 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 60% Afbouw 13,33% Installaties 26,67% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1200 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB01 Onderzoekslaboratorium, standaard standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en beperkt extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 37

38 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 6450 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB01 Onderzoekslaboratorium, standaard standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en beperkt extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 38

39 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 67,40% Afbouw 0% Installaties 32,60% Jaar 2014 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 698 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB01 Onderzoekslaboratorium, standaard standaard standaard gebouwen, gemiddeld afwerkingsnivo en beperkt extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 39

40 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 48,89% Afbouw 13,33% Installaties 37,78% Jaar 2005 Index 20,47% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 40

41 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2005 Index 20,47% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 6711 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 41

42 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 53,10% Afbouw 20,35% Installaties 26,55% Jaar 2008 Index 8,59% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2750 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 42

43 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 44,47% Afbouw 35,70% Installaties 19,83% Jaar 2010 Index 5,79% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9790 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 43

44 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 65,51% Afbouw 6,77% Installaties 27,71% Jaar 2011 Index 2,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4300 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 44

45 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 65,30% Afbouw 0% Installaties 34,70% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1700 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 45

46 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2014 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4894 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB02 Onderzoekslaboratorium, hoogwaardig hoogwaardig hoogwaardige gebouwen, hoog afwerkingsnivo en extra installaties. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 46

47 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 40% Afbouw 30% Installaties 30% Jaar 2003 Index 28,02% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5300 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB03 Onderzoekslaboratorium, bijzonder bijzonder hoogwaardige gebouwen, zeer hoog afwerking nivo en bijzondere installaties Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 47

48 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 30,42% Afbouw 33,12% Installaties 36,47% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 8883 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB03 Onderzoekslaboratorium, bijzonder bijzonder hoogwaardige gebouwen, zeer hoog afwerking nivo en bijzondere installaties Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 48

49 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 21,98% Afbouw 19,94% Installaties 58,08% Jaar 2008 Index 8,59% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3271 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB03 Onderzoekslaboratorium, bijzonder bijzonder hoogwaardige gebouwen, zeer hoog afwerking nivo en bijzondere installaties Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 49

50 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 35,71% Afbouw 28,57% Installaties 35,71% Jaar 2011 Index 2,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 7441 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB03 Onderzoekslaboratorium, bijzonder bijzonder hoogwaardige gebouwen, zeer hoog afwerking nivo en bijzondere installaties Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 50

51 Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4298 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Laboratorium F610LB03 Onderzoekslaboratorium, bijzonder bijzonder hoogwaardige gebouwen, zeer hoog afwerking nivo en bijzondere installaties Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 51

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Jan van den

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten

Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Jan van den Brink

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 27-03-2017 Zaaknummer 16_2753 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie