Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

2 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, GeoTax, Ortec Finance, Thorbecke, TOG Nederland, SenS Vastgoed en Wiberg Taxaties. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 3

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer NS-stations, waardepeildatum 1 januari 2012, versie 1.1 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer NS-stations, waardepeildatum 1 januari 2012, versie 1.1 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Uitbreiding toelichting algemeen 2 Beschrijving van de archetypen Geen wijzigingen 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Geen wijzigingen 4 Beschrijving van de marktgegevens Geen wijzigingen 5 Beschrijving hoe om te gaan met Geen wijzigingen bandbreedtes 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen 9 Adressen en uitwerking arrest-alkmaar Voor tunnels gewezen op afwijkend arrest station Zaandijk (arrest hof Amsterdam) Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Bedragen aangepast aan marktontwikkelingen Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPEN Inhoudsopgave archetypen Toelichting op de archetypen NS-stations FUNCTIONELE VEROUDERING BIJ PERRONS BESCHRIJVING VAN DE KENGETALLEN Toelichting op de kengetallen BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG REKENSCHEMA ADRESSEN EN UITWERKING ARREST ALKMAAR Adressen Uitwerking arrest-alkmaar BIJLAGE 1 - BRONNEN BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN PER ARCHETYPE Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen Onder banen voor openbaar vervoer per rail in de zin van de vrijstelling (hierna ook: spoorbanen) dienen te worden verstaan de spoorbanen zelf en de bestanddelen daarvan in de zin van artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek alsmede al hetgeen nodig is om die banen als zodanig te kunnen laten functioneren, dat wil zeggen geschikt te doen zijn om daarop overeenkomstig de heden ten dage aan openbaar vervoer per rail te stellen eisen op een goede en veilige manier voertuigen te laten rijden. Een ruimer functioneel verband voldoende te achten, zou niet in overeenstemming zijn met de kennelijke bedoeling van de wetgever slechts onzelfstandige delen die dezelfde functie als de spoorbaan vervullen in de vrijstelling te laten delen, zoals die onder meer blijkt uit de opmerking dat met name zijn uitgezonderd van de vrijstelling delen die niet dezelfde functie hebben als het voorwerp van de vrijstelling (Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, blz. 25). Mitsdien is onvoldoende dat een voorziening er overwegend op is gericht de vervoerstaak in het algemeen behoorlijk te kunnen vervullen, zoals het geval is bij perrons en laad- en losinstallaties. Alle onderdelen die nodig zijn om de spoorbanen als zodanig op goede en veilige wijze te laten functioneren, zijn vrijgesteld. De overige onderdelen zijn belast. Overigens kunnen bij de stations ook nog onderdelen behoren die vallen onder de vrijstelling voor openbare wegen. Een gedetailleerde uitwerking van het arrest-alkmaar staat in onderdeel 9.2. Geen objecten NS-vastgoed; geen stationsgebouwen In deze taxatiewijzer gaat het uitdrukkelijk uitsluitend om spoorgerelateerde objecten (perrons, overkappingen, wachtruimten, bijbehorende grond en fietsenstallingen) die in eigendom of gebruik zijn bij Railinfratrust/Prorail. Delen van objecten die in eigendom zijn bij NS-Vastgoed worden vaak commercieel geëxploiteerd, op basis van de plaatselijke markt. De marktgegevens (huurcijfers e.d.) hebben dan ook alleen plaatselijke betekenis. De stationsgebouwen zelf zijn bovendien zeker voor de oudere stationszo divers en uniek zijn en daardoor niet als archetypen kunnen fungeren voor andere stationsgebouwen. Stationsgebouwen (hallen c.a.) moeten apart gewaardeerd worden en vooralsnog niet op basis van deze taxatiewijzer. In overleg met het landelijke taxateursplatform voor gemeentelijke WOZ-taxateurs (GTO), de VNG en de Waarderingskamer vindt onderzoek plaats of en in hoeverre het onderhavige deel van de wijzer kan worden uitgebreid tot een wijzer met een meer universeel karakter, die ook kan worden toegepast op andere incourante railgebonden objecten. (Openbaar vervoer per rail zoals Metro, Randstadrail, enz.) Hiervoor zijn investeringsgegevens vereist. Om hierover de beschikking te krijgen dient met name te worden geleund op door Prorail te verstrekken investeringsgegevens. Prorail is verantwoordelijk voor de aanbesteding en de bouw van alle NS-stations. Inclusief de renovatie.van (delen van)bestaande NS-stations. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond volgt de juridische overdracht aan NS Vastgoed van de door deze laatste te exploiteren gedeelten. Het gevolg is dat alleen Prorail de gedetailleerde bouwkostengegevens met betrekking tot de bouwprojecten kent. De producenten en de opdrachtgever van de onderhavige wijzer zijn in overleg met Prorail om een format te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om deze bouwkosten te delen, zodat hieruit bruikbare kengetallen kunnen worden herleid voor niet alleen de Prorail- maar ook voor de NS- Vastgoed objecten en aanverwante objecten. Gebleken is inmiddels dat Prorail genegen is om cijfers te verstrekken, maar het is problematisch gebleken om de cijfers op een bruikbare wijze aan de producent te presenteren. Er is overleg gaande om te bewerkstelligen dat de bij Prorail bekende cijfers zodanig worden verwerkt dat zij geschikt worden gemaakt voor gebruik bij de productie van de wijzer. Helaas is hierin vooralsnog onvoldoende vordering gemaakt om op het moment dat deze wijzer voor het onderhavige tijdvak beschikbaar moet komen al over de desbetreffende gegevens te beschikken. Het voornemen blijft om -zodra voldoende concrete Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 6

7 gegevens beschikbaar komen om aanvullende en nieuwe archetypes toe te voegen- de wijzer dienovereenkomstig uit te breiden en te veralgemeniseren.. Gebruik gegevens Railinfratrust/Prorail en NS-vastgoed. Zowel de objectafbakening als de waardering van NS-stations is niet eenvoudig. Het is van belang dat gemeenten gebruik maken van de gegevens die Railinfratrust/Prorail en NS-Vastgoed hebben. Het gaat om kadastrale gegevens, kadastrale kaarten en gebruikersgegevens maar ook, vooral van belang voor NS-Vastgoedobjecten, om huurgegevens. De gegevens worden centraal geleverd. Het is aan de individuele gemeenten om de gegevens goed in de bestanden te verwerken. In de taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail zijn vooralsnog uitsluitend objecten opgenomen die in eigendom zijn bij Railinfratrust/Prorail. Uitgangspunt voor deze taxatiewijzer zijn de algemene kenmerken, zoals perrons, overkappingen, wachtruimten, fietsenrekken en -kluizen en grond. Bijzondere, regionale kenmerken zijn niet in de uniformiteit betrokken, omdat die te specifiek zijn en niet landelijk zijn. Daardoor bevat deze taxatiewijzer geen aanwijzingen over het waarderen van: 1) Stationsgebouwen en daarin verhuurde ruimten; 2) Rijksmonumenten; 3) Tunnels, looptrappen die niet onder de vrijstelling voor openbare wegen vallen (zie hoofdstuk 9.2); 4) Bijzondere overkappingen; 5) Overige zaken die niet zijn benoemd in de taxatiewijzer, zoals parkeerterreinen. Voor de waardering van parkeerterreinen kan de taxatiewijzer Parkeren worden gebruikt; 6) Metrostations; 7) Stations van regionaal opererende vervoersmaatschappijen zoals Randstandrail. Die zaken zullen in voorkomende gevallen alsnog in de waardering en heffing betrokken moeten worden. In voorkomende gevallen is het raadzaam om met Railinfratrust/Prorail (hoofdstuk 9.1) contact op te nemen en overleg te voeren. In voorgaande jaren is uitgegaan van gegevens van Railinfratrust, afdeling IKA. Voor de waardepeildatum 1 januari 2013 is uitgegaan van de reeds bekende gegevens van Railinfratrust, met uitzondering van de onderdelen Fietsenrekken en Fietskluizen, waarvan de gegevens van een derde afkomstig zijn. Uitgangspunt is de waardering volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde. Een aantal zaken komt niet in de waardering tot uitdrukking, omdat die reeds zijn verdisconteerd in de kosten van het perron. Te denken valt aan perrongebonden (rol-)trappen, liften, zitbanken, afvalbakken. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail De taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail is atypisch, omdat de kengetallen vooral door de Railinfratrust zelf zijn geleverd en de wijzer in het kader van een convenant tot stand is gekomen. De taxatiewijzer is in de huidige vorm niet bedoeld voor stationsgebouwen en commerciële objecten van NS-Vastgoed. De taxatiewijzer is ook niet van toepassing op spoor gerelateerde objecten die door andere railinfrastructuurbeheerders worden gebruikt zoals bijvoorbeeld RandstadRail, RET, HTM en GVB. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 7

8 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3) Inhoudsopgave archetypen 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZobject 1 F Zijperron zandkeerwandstukken Kengetal 2012 Kengetal 2013 Perron (algemeen) F Zijperron jukken perron (algemeen) F Eilandperron zandkeerwandstuk 6m 4 F Eilandperron zandkeerwandstuk 9m 5 F Eilandperron zandkeerwandstuk 12m perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) F Geconstrueerd perron perron (algemeen) F Eenvoudige overkapping perron (algemeen) F Luxere perronkappen perron (algemeen) F Sporenkappen perron (algemeen) F wachtruimte/abri gesloten 11 F wachtruimte/abri beschut 12 F grond (bestemming spoorwegdoeleinden) 13 F Fietsenrekken overkapping 14 F Fietskluizen overkapping perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 8

9 2.2 Toelichting op de archetypen NS-stations 3634 Perrons Er kan onderscheid gemaakt worden tussen eilandperrons en zijperrons met een zand-keerwand en jukkenperrons en geconstrueerde perrons van beton. Een landelijke lijst met perronlengtes per gemeente staat op het WDC. Zijperron Zand-keerwand Een zijperron heeft aan één zijde een spoor. Bij grotere stations is vaak het eerste perron een zijperron, pas aan de overzijde van de eerste sporen ligt dan een eilandperron. Kleinere stations langs de vrije baan zijn vaak voorzien van zijperrons, dit heeft het voordeel dat de sporen niet uit elkaar hoeven worden gelegd voor een perron, dit is vooral het geval bij stations die aan bestaande spoorlijnen worden gebouwd. Nadeel is dat er voor ieder perron een aparte ingang nodig is. Het perron bestaat uit zand met een betonnen keerwand met bovenop stoeptegels. Eilandperron Zand-keerwand Bij een eilandperron kunnen er aan beide zijden van een perron treinen stoppen. Hierdoor kunnen met een perron twee, of meer sporen ontsloten worden. Het perron bestaat uit zand met een betonnen keerwand met bovenop stoeptegels. Jukkenperron Een jukkenperron bestaat uit losse delen die worden gestut op palen. Het perron bestaat uit zand met een keerwand met bovenop stoeptegels. Geconstrueerd perron, beton Een geconstrueerd perron bestaat volledig uit beton. Eenvoudige en luxere perronkappen De overkapping is een voorziening die (een gedeelte van) het perron overspant. Het gaat hier nadrukkelijk niet om stationoverkappingen. Wachtruimte/abri gesloten en beschut Een wachtruimte/abri is een kleine, al dan niet afgesloten wachtruimte voor het openbaar vervoer per trein. Doorgaans kan er uitsluitend worden geschuild tegen de weerselementen. Fietsklem Een fietsklem is een voorziening voor het parkeren van fietsen. Er is een ruime keuze in fietsparkeermeubilair op de markt om het fiets parkeren mogelijk te maken. Fietskluis Een fietskluis is een kluis om een fiets in te bewaren, meestal ter voorkoming van diefstal of beschadiging. Fietskluizen hebben de grootte van één fiets en kunnen afgesloten worden met een slot. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 9

10 3 Functionele veroudering bij perrons Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Voor te korte perrons wordt 10 functioneel afgeschreven, tenzij bijzondere omstandigheden tot een hoger afschrijvingspercentage moeten leiden. Railinfratrust geeft in voorkomende gevallen per gemeente en per station aan waar de bijzondere functionele veroudering dient te worden toegepast. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 10

11 4 Beschrijving van de kengetallen (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 3 en hoofdstuk 4.1 hieronder) 4.1 Toelichting op de kengetallen Bij de samenstelling van de kengetallen is uitgegaan van de bouwkosten die Railinfratrust aan aannemers en dergelijke heeft betaald. Voor de Fietsenrekken en Fietskluizen is voor waardepeildatum 1 januari 2010 informatie bij derden opgevraagd bij de uitvoerder van het project Ruimte voor de fiets. Uit dat onderzoek blijkt dat voor deze onderdelen afwijkende bedragen van toepassing zijn. De kengetallen gebouwd zijn voor de waardepeildatum 1 januari 2013 niet geïndexeerd ten opzichte van de voorgaande waardepeildatum. De kengetallen zijn opgenomen in bijlage 3. Ook de kengetallen voor grond zijn gelijk gebleven. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 11

12 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In de taxatiewijzer voor NS-stations RIT/Prorail ontbreken bandbreedtes, met uitzondering van het onderdeel Fietsenrekken overkapping. De bouwkosten zijn bepaald aan de hand van gegevens die Railinfratrust heeft aangeleverd, met uitzondering van de genoemde Fietsenrekken (en Fietskluizen). Omdat het aantal soorten objecten beperkt is tot het aantal genoemde archetypen, wordt alleen gewerkt met bandbreedtes voor de Fietsenrekken. De bouwkosten zijn afhankelijk van het aantal Fietsenrekken dat op een bepaalde plaats wordt geplaatst. Uit gegevens van de aannemer (2010) blijkt de volgende staffel: Aantallen in stuks: Kostprijs per fietsplaats: Verhoudingsgetal (t.o.v. referentieprijs) < ,- 1, ,- 0, ,- 0, > ,- 0, Referentieprijs 998,-- 1 Er is in TIOX naast een gemiddelde waarde per fietsplaats tevens een bandbreedte opgenomen. De in te vullen kostprijs per fietsplaats is afhankelijk van het aantal fietsplaatsen dat is geplaatst. Bij gebruiknmaking van TIOX-rekenmodel dient zowel kostprijs als aantal fietsplaatsen apart handmatig in TIOX worden ingevoerd. En wel op basis van de verhoudingen in de hiervoor opgenomen staffel.. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 12

13 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object wordt ook de daarbij behorende grond gewaardeerd. Bij de waardering van de grond wordt rekening gehouden met de bestemming die op de grond rust. In het verleden werd bij de waardering soms rekening gehouden met bijzondere bestemming die op de grond zou rusten. Thans is het uitgangspunt de bestemming spoorwegdoeleinden. Binnen die bestemming kan het ook mogelijk zijn om gebouwen te vestigen die vallen onder een bijzondere bestemming. Rust de bestemming spoorwegdoeleinden op de grond dan wordt uitgegaan van de volgende grondwaarde. Categorie Prijs per m² Te hanteren prijs per m² Waardepeil excl. Btw Ondergrond 25,-- of de gemeentelijke uitgifteprijs voor gronden met bestemming spoorwegdoeleinden 25,-- of de gemeentelijke uitgifteprijs voor gronden met bestemming spoorwegdoeleinden Railinfratrust geeft aan dat er een tendens is om op en rond de stations kantoorpanden en dergelijke te bouwen. Is dat mogelijk, dan gaat er niet of nauwelijks waardedrukkende invloed uit van de bestemming spoorwegdoeleinden. In dat geval kan worden uitgegaan van reële uitgifteprijzen van grond met bijzondere bestemming of andere bestemming, afhankelijk van de mogelijkheden. Heeft de grond niet de bestemming spoorwegdoeleinden, dan geldt het volgende. Uitgangspunt van de vervangingswaarde van de grond is de reële uitgifteprijs die door de gemeente wordt gehanteerd bij uitgifte van grond met de betreffende bestemming (bijvoorbeeld bijzondere bebouwing) op een soortgelijke locatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximaal te bebouwen oppervlakte en het maximale bouwvolume die op de desbetreffende locatie is te realiseren. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verder verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 13

14 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 14

15 8 Rekenschema Voor een beschrijving van het rekenschema wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 15

16 9 Adressen en uitwerking arrest Alkmaar 9.1 Adressen Het juiste factuuradres en de juiste tenaamstelling is als volgt: Railinfratrust B.V. per adres ProRail B.V. Crediteuren administratie - FDC Postbus GE Utrecht Voor zaken op naam van ProRail B.V. is het juiste factuuradres en de juiste tenaamstelling als volgt: ProRail B.V. Crediteuren administratie - FDC Postbus GE Utrecht 9.2 Uitwerking arrest-alkmaar Let op: dit hoeft niet voor elk station te gelden!! (zie bijv. tunnel) Perrons Railweg vrijstelling Kunstwerk bij railweg Belast Eigendom Perron RIT Perronoverkapping RIT verblijfsruimte op perron wachtruimte op perron dienstgebouw op perron banken, abri s, afvalbakken etc. op perron ondergrond perron RIT Spoorbaan Kunstwerk bij railweg Landwegvrijstelling Railwegvrijstelling Landwegvrijstelling Belast RIT RIT RIT RIT Eigendom rails, wissels RIT bielzen RIT grindbedding RIT dijklichaam RIT stootblokken RIT werkkuil RIT Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 16

17 portalen, bovenleiding RIT seinen, seinpalen RIT spoorverlichting RIT ondergrond spoorbaan RIT RIT transformatorhuisje RIT tunnel (*) (*) RIT ondergrond tunnel (*) RIT Spoorbaan onderstation stroomvoorziening Kunstwerk bij railweg Belast Eigendom RIT relaishuis RIT technische ruimte, omvormergebouw RIT verkeersleidingspost RIT brugpost RIT ondergrond spoorgerelateerde activiteiten Diversen ondergrond onbewaakte fietsenstalling dienstencentrum ( ondergrond) Landwegvrijstelling sport- /ontspanningsruimte ( ondergrond) kantoren, archief ( ondergrond) douaneloodsen ( ondergrond) omliggende grond gebouwen RIT Kunstwerk bij railweg veiligheidsvoorzieningen Railwegvrijstelling Landwegvrijstelling Railwegvrijstelling Belast Eigendom NSV NSV NSV NSV NSV NSV Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 17

18 braakliggende grond NSV voorplein station NSV parkeerplaats reizigers parkeerplaats bedrijfsauto s tussen sporen onbewaakte fietsenrekken** NSV NSV RIT/ NSV fietskluizen** RIT/ NSV RIT: Railinfrastrust NSV: NS-Vastgoed (*) De tunnel is in deze casus een kunstwerk bij landwegen. HR 21 september 2001, nr (Hof Amsterdam 11 juni 1999, nr. P97/2010): Hof: De tunnel vormt de toegang tot de perrons én is een voor eenieder zonder voorafgaande toestemming toegankelijke verbindingsroute tussen de voor- en achterzijde van het stationscomplex en de daaraan grenzende stadsdelen. Hoge Raad: De uitspraak van het hof en de stukken van het geding laten evenwel geen andere gevolgtrekking toe dan dat de tunnel zodanig is verbonden met de wegen aan weerszijden dat hij aan het (voet)verkeer over die wegen dienstbaar is: zoals in s hofs uitspraak besloten ligt, is de tunnel immers nodig om die wegen als zodanig te kunnen laten functioneren. Die tunnel is mitsdien een bij die wegen behorend kunstwerk. De waarde van die tunnel dient derhalve om die reden buiten aanmerking te blijven. Let op: Er is inmiddels ook een arrest gewezen inzake station Zaandijk, waarbij de tunnel niet wordt gezien als een kunstwerk bij landwegen en mitsdien wel mag worden belast. (Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2006, kenmerk P04/03321)In de desbetreffende situatie wordt door de rechter ondergeschikte betekenis toegekend aan de verbinding van de ter weerszijden van de tunnel gelegen wegen. De verbinding wordt hier dus meer gezien als sluiproute. ---De al of niet belastbaarheid van de tunnel dient dus per geval aan de hand van de plaatselijke omstandigheden te worden beoordeeld!--- (**) Het eigendom van fietsenstallingen en fietskluizen gaat over van NSV naar RIT. Dat gebeurt in de komende jaren. Let op de datum kadastrale overdracht. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 18

19 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen Bouwkosten onderdeel bouwkunde IKA-CE (afdeling aankoop Railinfratrust); Overeenstemming waardepeildata 1 januari januari 2011 Railinfratrust VNG Onderzoek collegiale toetsing 2010 Ruimte voor de fiets Wikipedia (voor omschrijvingen van specifieke Archetypen) Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 19

20 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 20

21 Bijlage 3 Bijlage 3 - Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 1 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron zand-keerwandstukken Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen). Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 3 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 294 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 294 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 21

22 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 2 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron jukken Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 3 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 395 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 395 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 22

23 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 3 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 6m Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 6 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 224 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 224 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 23

24 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 4 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 9m Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 9 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 177 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 177 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 24

25 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 5 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 12m Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 12 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 148 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 148 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 25

26 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 6 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Geconstrueerd perron Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 484 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 484 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 26

27 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 7 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eenvoudige overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 584 vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW 584 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 27

28 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 8 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Luxere perronkappen Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 628 vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW 628 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 28

29 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 9 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Sporenkappen Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 805 vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW 805 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 10 Archetype-codering F Archetype-omschrijving wachtruimte/abri gesloten Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 30

31 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 11 Archetype-codering F Archetype-omschrijving wachtruimte/abri beschut Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 31

32 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 12 Archetype-codering F Archetype-omschrijving grond (bestemming spoorwegdoeleinden) Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Genoemde grondprijs geldt alleen indien er geen andere gegevens voorhanden zijn. Kengetallen per waardepeildatum Naam Minimum waarde Gemiddelde waarde Maximum waarde Percentage BTW 19 Prijs per eenheid 25,00 Kengetallen per waardepeildatum Naam Minimum waarde Gemiddelde waarde Maximum waarde Percentage BTW 19 Prijs per eenheid 25,00 Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 32

33 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 13 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Fietsenrekken overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 stuks bandbreedte en prijs per fietsplaats handmatig invullen (hoofdstuk 5 van de taxatiewijzer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 50 vervangingswaarde per (stuks) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 50 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 974 vervangingswaarde per stuks excl. 19 BTW 977 per stuks ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuks) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 33

34 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 14 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Fietskluizen overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 stuks Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (stuks) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per stuks excl. 19 BTW per stuks ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuks) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 34

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:3726

ECLI:NL:RBROT:2015:3726 ECLI:NL:RBROT:2015:3726 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2015 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 5775 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND REPRESENTATIEF SPRAAKMAKEND KANTOORPAND CA. 263 M² BVO OP BEGANE GROND CA. 263 M² BVO 1 E VERDIEPING TOTAAL CA. 526 M² BVO AANVAARDING KAN PER DIRECT HUURPRIJS 145,- PER M²

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014 Datum rapport: 2 februari 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

TE KOOP SLENKSTRAAT 201 PURMEREND

TE KOOP SLENKSTRAAT 201 PURMEREND TE KOOP SLENKSTRAAT 201 PURMEREND KANTOORRUIMTE TE KOOP NABIJ CENTRUM, NABIJ NS-STATION INTREKKINGSGEREED OPPERVLAKTE 204 M² BVO TE VERDELEN IN 6 KANTOORRUIMTES VRAAGPRIJS 199.000,- K.K. VRIJ VAN BTW 1

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**.

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**. Appelgaarde 2-4 INVESTERINGSMOGELIJKHEID KANTOOR-/BEDRIJFSGEBOUW TOTALE OPPERVLAKTE CIRCA 5.400 M² BVO PERCEELOPPERVLAKTE CIRCA 5.097 M² PARKEERPLAATSEN OP EIGEN TERREIN ALGEMEEN: Het betreft een solide

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

BOUWKAVEL. Transportweg ong LP Groot Ammers

BOUWKAVEL. Transportweg ong LP Groot Ammers blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken perceel... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen...

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Verhuurd kantoor-/bedrijfspand op bedrijventerrein Middelland

Verhuurd kantoor-/bedrijfspand op bedrijventerrein Middelland Te koop Verhuurd kantoor-/bedrijfspand op bedrijventerrein Middelland Adres Korenmolenlaan 3 te Woerden Omgevingsfactoren Woerden heeft als stad een unieke ligging centraal in het midden van Nederland

Nadere informatie