Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012

2 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Crematoria naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, GeoTax, Ortec Finance, Thorbecke, TOG Nederland, Wiberg en SenS Vastgoed. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 3

4 Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Crematoria, prijspeil 2011, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Crematoria, prijspeil 2011 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Geen wijzigingen 2 Beschrijving van de archetypes Gewijzigd 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Gewijzigd 4 Onderbouwende marktgegevens geïndexeerd en tekst aangepast 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Gewijzigd 6 Grond Gewijzigd 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Werktuigenvrijstelling en luchtzuiveringsinstallaties Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetypes Kengetallen aangepast op basis van onderbouwende marktgegevens. Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens geïndexeerd Taxatiewijzer Crematoria Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Crematoria Werktuigenvrijstelling en luchtzuiveringsinstallatie BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPES Inhoudsopgave archetypen Toelichting op de archetypes Cashflowmethode versus gecorrigeerde vervangingswaarde HOE OM TE GAAN MET FUNCTIONELE AFSCHRIJVING Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) Verandering van de bouwwijze (FC2) Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Excessieve gebruikskosten (FC4) BESCHRIJVING VAN DE MARKTGEGEVENS Toelichting op de marktgegevens Van marktgegeven naar kengetal BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES Vervangingswaarde Levensduur en restwaarde Restwaarde in relatie tot functionaliteit De beoogde gebruiksperiode en de restwaarde GROND Grondprijzenbeleid Waardebepaling grond Bodemverontreiniging TAXATIEVERSLAG...18 BIJLAGE 1 - BRONNEN...19 BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST...20 BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN BIJ ARCHETYPE...21 BIJLAGE 4 - RAPPORTAGE ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS...33 Taxatiewijzer Crematoria Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen Deze taxatiewijzer is expliciet bedoeld om te gebruiken voor de waardebepaling van aula s, uitvaartcentra en crematoria in het kader van de Wet WOZ. In deze wijzer zijn archetypen opgenomen die betrekking hebben op de belangrijkste bouwperiodes van deze objecten aula s en crematoria. De archetypes zijn naar bouwjaarklasse nader onderverdeeld. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Crematoria Aula s hebben een langere geschiedenis en werden gebruikt voor het opbaren van de overledenen. In de naoorlogse periode nam de bevolkingsgroei hard toe. Mede dit leidde vanaf de jaren 60 tot een sterke groei van het aantal crematoria en uitvaartcentra. Wat het afkaderen van de begrippen betreft, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen aula s en uitvaartcentra (soms rouwcentra genoemd). Aula s zijn, wanneer deze een zelfstandig WOZ-object vormen, qua grootte en luxe vaak vrij bescheiden. Zij worden doorgaans uitvaartcentra genoemd als er naast de aula en bezoekersruimte diverse andere faciliteiten aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld expeditieruimte, koffiekamers, afgezonderde bezoekersruimten etc. De omvang van de opstallen en de eigendomssituatie zijn leidend voor het onderscheid. Een uitvaartcentrum wordt veelal geëxploiteerd door een private organisatie, echter organisaties zonder winstoogmerk komen ook voor. Aan de niet gebouwde onderdelen van een begraafplaats of een crematorium hoeft uit doelmatigheidsoogpunt geen waarde te worden toegekend. Immers voor de watersysteemheffing (zie waterschapswet) zijn deze onderdelen "ongebouwd" en de gemeente hanteert meestal een vrijstelling. De gebouwde onderdelen en de daaraan dienstbare grond moet wel getaxeerd worden. Het niet toekennen van een waarde heeft geen gevolgen voor de objectafbakening van de begraafplaats. Het geheel blijft, indien voldaan wordt aan de overige voorwaarden van artikel 16 van de Wet Woz, een samenstel van gebouwde en niet gebouwde eigendommen. Wel getaxeerd moeten worden: aula, opslagruimten, crematorium en portierloge. Niet getaxeerd worden: begraafplekken, grafkelders, grafmonumenten, grafstenen, urnenmuur, stooiveld voor as en wegen op de begraafplaats. Voor wat betreft de parkeerplaats van een begraafplaats hangt het al dan niet taxeren af van het dienstbaar zijn aan het gebouwd eigendom, de aula of het crematorium. Wanneer de parkeerplaats dienstbaar is aan het gebouwd eigendom dient deze getaxeerd te worden. Overigens hebben vrijwel alle gemeenten met betrekking tot begraafplaatsen en crematoria een vrijstelling in de OZB-verordening opgenomen, zodat de bepaling van de WOZ-waarde alleen van belang is voor de watersysteemheffing voor gebouwde onroerende zaken. Voor de vervangingswaardes en overige kengetallen gelden bandbreedtes. De gebruiker van deze wijzer dient rekening te houden met het feit dat per archetype marges in de bandbreedtes zijn om een hogere dan wel lagere herbouwwaarde te hanteren voor het desbetreffende specifieke object. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 6

7 1.3 Werktuigenvrijstelling en luchtzuiveringsinstallatie De NER (Nederlandse Emissie Richtlijn) is aangevuld en gewijzigd voor wat betreft de bijzondere regeling voor crematoria. Dit werd eind 2004 door InfoMil - een initiatief van de ministeries van VROM en van Economische Zaken - naar buiten gebracht. De wijzigingen zijn voortgekomen uit de OSPAR Recommendation, die op 27 juni 2003 was aangenomen en die op haar beurt weer een gevolg was van de wereldwijde reglementen over kwik en kwikverbindingen in het milieu door de UNEP (United Nations Environmental Programme). De belangrijkste wijzigingen zijn: De nieuwe richtlijn geldt voor álle crematoria in Nederland, waarbij de implementatietermijn afhankelijk is van het aantal crematies per jaar (zie tabel). Alle vliegas - ook van filtersystemen die niet met een additief werken - moet worden aangeboden en afgevoerd door een inzamelaar. Als er een nieuwe oven wordt geplaatst, voordat het crematorium volgens de onderstaande tabel aan de beurt is voor een filter, dan is het niet verplicht direct een filter te plaatsen. Hierdoor kan een exploitant beslissen om de gehele installatie gefaseerd te vernieuwen. Wél dient een nieuw te plaatsen oven direct geschikt te zijn om er in een later stadium een filter op aan te kunnen sluiten. Tabel Aantal crematies per jaar op peildatum 1 januari 2004 Toepassen emissiebeperkende technieken en voldoen aan de Emissie-eis van kwik- en kwikverbindingen voor 31 december van: > > < > < < De reiniging kent verschillende typen rookgasinstallaties (dioxine, furanen, kwik etc.), die echter één ding gemeen hebben: ze staan binnen waarbij slechts de ventilatoren buiten het pand zijn aangebracht, benevens de kanaalafvoer. De installaties zijn onmiskenbaar aan te merken als werktuigen in de zin van de wet. Redengevend daarvoor is dat zij zich kwalificeren als onroerend, brengen krachten over dan wel zijn onderdeel van het crematieproces en kunnen zonder beschadiging (aan het werktuig) worden verwijderd. Aan het laatste criterium, welke ziet op de stelling dat het werktuig niet als gebouwd eigendom is aan te merken, wordt voldaan door de binnenopstelling. Het is reeds hierom voldoende aansluiting te zoeken bij het arrest EPON-Nijmegen (Hoge Raad 8 juli 1997, nr , Belastingblad 1997, blz. 711, BNB 1997/294, FED 1997/767). Hierin stelde de HR dat van onroerende zaken die binnen een gebouw zijn opgesteld niet kan worden gezegd dat zij op zichzelf zijn aan te merken als gebouwde eigendommen en dat zij dus buiten de vrijstelling vallen. Alleen buiten een gebouw opgestelde werktuigen kunnen als gebouwde eigendommen in de zin van de uitzondering op de vrijstelling worden aangemerkt. Aangaande de verwijderbaarheid met behoud van waarde, wordt verwezen naar VELSEN (Hof Amsterdam 6 augustus 2004, nr. 00/01993, M IV, Belastingblad 2004, blz. 1159). Hierin stelt het Hof dat enige beschadiging niet in de weg staat aan toepassing van de vrijstelling, zolang het niet gaat om beschadigingen van betekenis (MvT, Kamerstukken II, 1997/98, nr , nr. 3, blz. 4.). Voorts is de waardevermindering niet beperkt tot bedrijfseconomische gedragingen. Uit HR 15 april 1980, nr , BNB 1980/183 volgt dat meer wordt gelet op de technische, fysieke toestand van het werktuig als zelfstandige zaak dan op de bedrijfseconomische waarde ervan. De noodzaak tot demonteren vormt evenmin een beletsel voor toepassing van de vrijstelling. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 7

8 2 Beschrijving van de archetypes (zie voor de kengetallen per archetype; bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZ-object Kengetal Kengetal L780000N Aula 1930 Aula/bezoekersruimte L781000N Aula Aula/bezoekersruimte L782000N Aula Aula/bezoekersruimte L783000N Aula Aula/bezoekersruimte L783010N Uitvaartcentrum Aula/bezoekersruimte L784000N Aula Aula/bezoekersruimte L784010L Uitvaartcentrum Aula/bezoekersruimte L785000N Aula 2001 Aula/bezoekersruimte L785010L Uitvaartcentrum 2001 Aula/bezoekersruimte U793000N Crematorium Mortuarium/crematorium U794000L Crematorium Mortuarium/crematorium U795000L Crematorium 2001 Mortuarium/crematorium Toelichting op de archetypes Een solitaire aula is doorgaans een gemeentelijk of kerkelijk object. Soort-object-code is echter in beide gevallen Aula s komen veel voor op of nabij begraafplaatsen en kerken. De soortobject-code is dan 3377, de deelobjectcode Aula s maken meestal deel uit van de voorzieningen (deelobject 8450) in een uitvaartcentrum of een crematorium (deelobject 8480 mortuarium/crematorium). Uitvaartcentra komen zowel voor in combinatie met een crematorium, in dat geval geldt de soortobject-code 3379, of als solitair object. Solitaire crematoria komen in mindere mate voor. Crematoria liggen vaak aan de rand van de bebouwde kom op een flink perceel grond. Ditzelfde kan gelden voor uitvaartcentra, maar doorgaans is het perceel wat bescheidener. In het geval het een aula betreft, is de kavel vaak het kleinst. Uitvaartcentra is de enige categorie in deze taxatiewijzer opgenomen objecten die ook vaak in woonwijken ligt. Er is een kleine categorie aula s welke als uiterst eenvoudig te typeren is. Ze bevatten weinig meer dan een opbaarruimte. Er is dus geen bezoekersruimte. Deze objecten hebben veelal de eigenschappen van praktijkruimten etc. Ze zijn doorgaans te vinden in kleine kernen, waar weinig uitvaarten zijn op jaarbasis. Deze taxatiewijzer gaat niet over deze categorie. Hiervoor kan aansluiting worden gezocht in de andere taxatiewijzers. Hier kan tevens een "dummy archetype", of "hwk-methode" worden gekozen. Deze taxatiewijzer is bedoeld als hulpmiddel voor het taxeren van crematoria of aula s welke oorspronkelijk voor dat doel zijn gebouwd. Dit betreft doorgaans de objecten die gelegen zijn aan de rand van de bebouwde kom. Met name in woonwijken (uitvaartcentra) betreft het niet zelden Taxatiewijzer Crematoria Pagina 8

9 herbestemming van bestaande gebouwen. Met name dit laatste aspect zorgt voor een enorme variëteit aan verschijningsvormen. Zo zijn er bijvoorbeeld uitvaartcentra te vinden in voormalige herenhuizen of kantoren. Hierin voorziet deze taxatiewijzer niet. Als uitvaartcentra voor het huidige gebruik zijn gebouwd dan is het gebouw zodanig specifiek dat om die reden de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt bepaald. In andere gevallen kunnen de aanpassingen aan het gebouw zodanig zijn dat er ook sprake is van een specifieke bouw. De hoeveelheid beschikbare gegevens uit de marktanalyse is voor het bepalen van een aantal kengetallen te gering. Daarom is er vaak geen gemiddelde hoogte bij de diverse archetypes opgenomen. Als het herontwikkelde objecten betreft die bovendien nog eens gelegen zijn binnen de bebouwde kom, dan is de afweging courant / incourant aan de orde. Als de taxateur besluit tot een waardering als incourant object, dan kunnen Reed Business Information taxatieboekjes of de FGH- Vastgoedexploitatiewijzer als hulpmiddel dienen. 2.3 Cashflowmethode versus gecorrigeerde vervangingswaarde. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat te allen tijde gekeken moet worden of de uiteindelijke waarde zoals die getaxeerd is na technische en functionele correctie niet onder de waarde uitkomt die vastgesteld wordt voor soortgelijke objecten met de Operationele/Discounted-Cash-flow methode. Bij goed draaiende vaak commercieel geëxploiteerde ondernemingen is de status incourant, die aan deze objecten wordt toegekend, niet zo expliciet als bijvoorbeeld een object uit de procesindustrie. De taxateur zal dit moeten inschatten. Meer informatie over de keuze "waarde in het economisch verkeer" of de "gecorrigeerde vervangingswaarde" voor de waardebepaling, staat in hoofdstuk 3 van de taxatiewijzer Algemeen deel waardepeildatum 1 januari Taxatiewijzer Crematoria Pagina 9

10 3 Hoe om te gaan met functionele afschrijving Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. In deze taxatiewijzer wordt ingegaan op de aandachtspunten die specifiek gelden voor Crematoria. Functionaliteit crematoria Opbaarruimtes bestaan vaak uit twee bij elkaar horende delen, waarvan circa 15 m² de feitelijke opbaarkamer en circa 20 tot 25 m² erbij behorende ruimte voor de nabestaanden is. Airco of topkoeling worden steeds meer gangbaar. De functionele routing is erg belangrijk: ontvangstruimte, aula, koffiekamers, veel brede gangen voor goede doorstroming, veel gangen voor gescheiden logistiek. Per aula minimaal twee koffiekamers van minmaal 50 m² en maximaal 200 m² voorzien van schuifwanden. Momenteel zijn er ca. 0,85 sterftes per inwoners per jaar. Met het oog op de vergrijzing is de voorspelling dat in 2035 dit 1,2 à 1,3 per 1000 inwoners zal zijn. Vanaf 100 opbaringen per jaar is een uitvaartcentrum economisch levensvatbaar, hiervoor is al snel circa 500 m² nodig, bij 250 opbaringen is circa 750 m² nodig en tot 500 opbaringen circa m². 3.1 Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. De factor wordt berekend via de formule: FC1 = benodigde capaciteit aanwezige capaciteit Capaciteit van de aula of het crematorium staat wel of niet in verhouding tot de regionale behoefte aan de betreffende functie. 3.2 Verandering van de bouwwijze (FC2) Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. De factor wordt berekend via de formule: FC2 = 1,000 - bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze bouwkosten actuele bouwwijze bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Taxatiewijzer Crematoria Pagina 10

11 3.3 Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. De factor wordt berekend via de formule: FC3 = 1,000 - kosten voor herstel gebreken waarde na technische en voorlopige functionele correctie (FC1 en C2) 3.4 Excessieve gebruikskosten (FC4) Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. De factor wordt berekend via de formule: FC4 = 1,000 - contant gemaakte excessieve gebruikskosten waarde na technische en voorlopige functionele correctie (FC1, FC2 en C3) Taxatiewijzer Crematoria Pagina 11

12 4 Beschrijving van de marktgegevens Zie voor de gebruikte marktgegevens; bijlage Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van bouwgegevens naar de desbetreffende waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDB-indexcijfer. Het BDB (Bureau Documentatie Bouwwezen) publiceert jaarlijks de indexcijfers voor diverse onroerende zaken. Het BDB geeft al jaren inzicht in de kostenontwikkeling in de branche. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op zgn. input -cijfers, zoals de CAO s, materiaalkosten, materieelafschrijvingen en de projectgerelateerde opslagen voor de algemene kosten, de winst en het risico. Voor een uitgebreide beschrijving met betrekking tot de invloed van de marktomstandigheden op de kostenontwikkelingen, wordt verwezen naar marktontwikkelingen (1.2) het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. In onderstaande tabel en grafiek staan de indexcijfers volgens opgave van BDB.. Indexeringstabel BDB Utiliteitsbouw, excl. BTW (2008 = 100) Jaar Index 73,29 76,16 79,60 83,31 84,82 86,05 90,12 89,61 93,69 100,00 104,08 102,71 105, Van marktgegeven naar kengetal Hoewel een enkel gegeven niet binnen de opgegeven bandbreedte past, geeft een uitzondering geen basis om af te wijken van de voor het merendeel van de objecten correcte bandbreedte. De in deze taxatiewijzer vermelde kengetallen zijn gebaseerd op de actuele bouwkosten vermeld in deze wijzer en de informatie van de stichting Bureau Documentatie Bouwwezen. Deze kengetallen zijn aangepast op basis van de geanalyseerde bouwkosten. Archetype L785000N bouwkosten per m2 (geindexeerd) excl BTW Bouwkosten in Gemiddeld Kengetal wpd Volgnummer marktgegeven Taxatiewijzer Crematoria Pagina 12

13 Archetype L785010L bouwkosten per m2 (geindexeerd) excl BTW Bouwkosten in Gemiddeld Kengetal wpd Volgnummer marktgegeven Archetype U795000N bouwkosten geindexeerd per m2 (geindexeerd) excl BTW Bouwkosten in Gemiddeld Hoogste Laagste Kengetal w pd Volgnummmer marktgegeven Taxatiewijzer Crematoria Pagina 13

14 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes 5.1 Vervangingswaarde In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen of indien gebouwd is met inferieure materialen zoals houten- of staalplaten gevels. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware constructies of indien gebouwd wordt met superieure materialen. Ook kan de vervangingswaarde aangepast worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevende betekenis. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Voor de beschreven archetypes is een bandbreedte voor de vervangingswaardes per vierkante meter van 30 opgenomen. De vermelde bedragen betreffen het minimum, het gemiddelde en het maximum van de bandbreedte. Afwijkingen naar boven of naar beneden ten opzichte van het gemiddelde met betrekking tot zaken als het afwerkingniveau, de gebruikte materialen en de architectonische vormgeving dienen bij voorkeur in deze bandbreedte te worden opgevangen. Bij afwijkingen die niet binnen de bandbreedte zijn op te vangen, dient door de taxateur aangegeven te worden op grond waarvan de afwijking plaatsvindt. Een andere reden om af te wijken van de vermelde bedragen kan zijn dat het object groter of kleiner is dan de gemiddelde grootte van het archetype. Bij grotere gebouwen zal er meestal een efficiencyvoordeel zijn en bij kleinschaliger bouwen ligt de prijs per vierkante meter doorgaans hoger. Voor het bepalen van de correctiefactor wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. De vervangingswaarde is onderverdeeld in de onderdelen ruwbouw, afbouw en installaties. De overige kosten zijn over deze componenten verdeeld. Voor de archetypes zijn deze onderdelen uitgesplitst en is een percentage vermeld. Hiervoor zijn ook bandbreedtes opgesteld. Bij soberder uitgevoerde gebouwen zullen bijvoorbeeld de onderdelen afbouw en installaties een kleiner deel uitmaken van de vervangingswaarde en zal de ruwbouw een grotere component zijn. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 14

15 5.2 Levensduur en restwaarde Voor een beschrijving hoe om te gaan met levensduur en restwaarde wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. 5.3 Restwaarde in relatie tot functionaliteit Doorgaans worden aula s en crematoria goed onderhouden dan wel tijdig verbouwd en/of gerenoveerd. In veel gevallen wordt de levensduur dus telkens verlengd. Wat de restwaarde betreft, is het relevant een inschatting te maken in hoeverre de functionaliteit van de vestiging in de toekomst behouden kan blijven. Met andere woorden, wat is de waarde van deze opstallen voor de eigenaar/ gebruiker. 5.4 De beoogde gebruiksperiode en de restwaarde Ook de courantheid van het object is een belangrijke leidraad voor het bepalen van de restwaarde. Zo zal de belangstelling van kopers voor uitvaartcentra in woonwijken of nabij het centrum van een plaats doorgaans groter zijn dan voor een uitvaartcentrum dat is gelegen buiten de stad. Deze objecten lenen zich immers vaak goed voor ander gebruik dan wel herontwikkeling. Voor een uitgebreide beschrijving hoe om te gaan met de beoogde gebruiksperiode en de restwaarde wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 15

16 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar deel 1 van deze set taxatiewijzers. 6.1 Grondprijzenbeleid Uit zowel recente als in het verleden uitgevoerde studies is gebleken dat het stellen van bindende normen voor grondwaardes niet mogelijk is, gezien het in Nederland sterk variërende kostenbeeld. Grondkosten worden in hoge mate bepaald door het specifieke gemeentelijk beleid. Hierbij speelt de liberalisering van het grondprijsbeleid een rol. Geconstateerd wordt dat bij de indiening van aanvragen voor grondverwerving de grondkosten veelal worden bepaald door de marktwaarde en niet door de feitelijke grondprijs (kosten verwerving + bouwrijp maken). Wanneer sprake is van een hoge grondprijs per m² dwingt dit een efficiënt grondgebruik af. 6.2 Waardebepaling grond De grondwaarde is de waarde van de direct bij het object in gebruik zijnde oppervlakte plus de waarde van de zogenoemde restgrond (gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden). In prijsbepaling wordt hiermee rekening gehouden. Het kan voorkomen dat gemeenten uitgaan van het zogenaamde fsi-principe (floor-space-index). In die gevallen zal de grondwaarde worden bepaald volgens het volgende uitgangspunt: indien de brutovloeroppervlakte ( BVO ) van de opstal groter is dan de kaveloppervlakte dan wordt de grondprijs vermenigvuldigd met het BVO. Indien de kaveloppervlakte hoger is dan het BVO wordt de grondprijs vermenigvuldigd met de kaveloppervlakte. Dit laatste zal bij aula s en crematoria vaker voorkomen dan de eerste situatie. Als er bij een gemeente geen uitgifteprijzen voor bijzondere bebouwing beschikbaar zijn dan kan wat betreft de grondwaarde in de meeste gevallen aansluiting worden gezocht bij ofwel de uitgifteprijs bijzondere bebouwing van omliggende gemeentes of de uitgifteprijs van bedrijfsterreinen op soortgelijke locaties. Dit kan afhankelijk zijn van de ligging. De taxateur zal hiervoor op de hoogte moeten zijn van lokale uitgifteprijzen dan wel een inschatting moeten maken van de waarde van de grond. In een recente uitspraak heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat een gemeente bij de berekening van de waarde van de grond niet zonder meer de door haar in de zogeheten Nota uitgifteprijzen gehanteerde uitgifteprijzen mag gebruiken als uitgangspunt. De rechtbank overwoog dat de in de nota vermelde uitgifteprijzen slechts bruikbaar zijn als hulpmiddel bij het bepalen van de waarde van de grond, als die prijzen overeenkomen met de actuele marktprijs van die grond (Rechtbank Den Haag, 26 oktober 2011, LJN: BU4913). 6.3 De terreingrootte en afbakening Bij het beoordelen van de terreingrootte is niet alleen de voor het gebouw (de gebouwen) beschikbare grondoppervlakte (dienstbare grond) van belang, maar ook de onbebouwde terreinoppervlakte eromheen, die verschillende functies kan (en volgens het bestemmingsplan mag) hebben. Indien aanwezig zal het onbebouwde terreinoppervlak voldoende ruimte moeten bieden voor: - toegangs- en ontsluitingswegen voor bezoekers, medewerkers, etc. - overige verhardingen, zoals wegen, parkeervoorzieningen, rijwielstallingen etc. - groenvoorzieningen, paden, terrassen, waterpartijen en dergelijke Taxatiewijzer Crematoria Pagina 16

17 Voor het bepalen van de uiteindelijke terreingrootte is men over het algemeen afhankelijk van de lokale situatie, welke ook van invloed kan zijn op de verschijningsvorm van het gebouw. Het verdient aanbeveling om bij de bepaling van de terreingrootte voor crematoria rekening te houden met eventuele toekomstige uitbreidingen en andere wijzigingen van de lay-out op grond van toekomstige ontwikkelingen. Tevens dient rekening te worden gehouden dat er een deel van het kadastrale perceel vaak is vrijgesteld (openbare ruimte of begraafplaats) en derhalve niet in de waardering mag worden meegenomen. 6.4 Bodemverontreiniging Voor een beschrijving van hoe om te gaan met bodemverontreiniging wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 17

18 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van een taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 18

19 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen WOZ-datacenter Taxatiewijzer Crematoria waardepeildatum 1 januari 2011 BDB-indexcijfers Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ (waarderingskamer.nl). Taxatiewijzer Crematoria Pagina 19

20 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 20

21 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 1 Archetype-codering L780000N Archetype-omschrijving Aula 1930 Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte. Standaard grootte (BVO) 200 m2 Bouwperiode 1930 Nadere verfijning archetype Leien Materiaal Traditionele bouw Kapel, vaak rijksmonument dus W.E.V aansluiting huurniveau zalenexploitatie Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,693 0,693 0,693 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Crematoria Pagina 21

22 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 2 Archetype-codering L781000N Archetype-omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 800 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Leien Materiaal Traditionele bouw Kapel, vaak rijksmonument dus W.E.V aansluiting huurniveau zalenexploitatie Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,755 0,755 0,755 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Crematoria Pagina 22

23 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 3 Archetype-codering L782000N Archetype-omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 300 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Leien, pannen of plat Materiaal Traditionele bouw/betonskeletbouw Naarmate bouwjaar ouder is is de bouwwijze meer traditioneel Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 0,833 0,833 0,833 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 23

24 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 4 Archetype-codering L783000N Archetype-omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Leien, pannen of plat Materiaal Traditionele bouw/betonskeletbouw N.v.t. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 0,921 0,921 0,921 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 24

25 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 5 Archetype-codering L783010N Archetype-omschrijving Uitvaartcentrum Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 1000 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Plat dak bitumineuze dakbedekking Materiaal Traditionele bouw/betonskeletbouw N.v.t. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 0,904 0,904 0,904 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 25

26 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 6 Archetype-codering L784000N Archetype-omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Leien, pannen of plat Materiaal Betonskeletbouw Eenvoudige bouw vaak in combinatie met belending Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 0,972 0,972 0,972 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 26

27 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 7 Archetype-codering L784010L Archetype-omschrijving Uitvaartcentrum Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 1125 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Plat dak bitumineuze dakbedekking Materiaal Traditionele bouw/betonskeletbouw N.v.t. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 0,957 0,957 0,957 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 27

28 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 8 Archetype-codering L785000N Archetype-omschrijving Aula 2001 Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 900 m2 Bouwperiode 2001 Nadere verfijning archetype Leien, pannen of plat Materiaal Betonskeletbouw N.v.t. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 28

29 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3378 Omschrijving Aula Nummer 9 Archetype-codering L785010L Archetype-omschrijving Uitvaartcentrum 2001 Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Standaard grootte (BVO) 1000 m2 Bouwperiode 2001 Nadere verfijning archetype Plat dak bitumineuze dakbedekking Materiaal Traditionele bouw/betonskeletbouw In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3379 Omschrijving Crematorium Nummer 10 Archetype-codering U793000N Archetype-omschrijving Crematorium Code onderdeel WOZ-object 8480 Omschrijving Mortuarium/crematorium Standaard grootte (BVO) 1000 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Plat dak bitumineuze dakbedekking Materiaal Traditionele bouw N.v.t. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 0,876 0,876 0,876 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 30

31 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3379 Omschrijving Crematorium Nummer 11 Archetype-codering U794000L Archetype-omschrijving Crematorium Code onderdeel WOZ-object 8480 Omschrijving Mortuarium/crematorium Standaard grootte (BVO) 1000 m2 Bouwperiode Nadere verfijning archetype Plat dak bitumineuze dakbedekking Materiaal Traditionele bouw Veelal 1 bouwlaag gemiddelde hoogte 3 meter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 0,905 0,905 0,905 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 31

32 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3379 Omschrijving Crematorium Nummer 12 Archetype-codering U795000L Archetype-omschrijving Crematorium 2001 Code onderdeel WOZ-object 8480 Omschrijving Mortuarium/crematorium Standaard grootte (BVO) 1875 m2 Bouwperiode 2001 Nadere verfijning archetype Plat dak bitumineuze dakbedekking Materiaal Traditionele bouw/betonskeletbouw In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Crematoria Pagina 32

33 Bijlage 4 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Sittard-Geleen Woonplaats Buchten Bouwkosten Ruwbouw 57, Afbouw 23, Installaties 18, Jaar 2011 Index 2,53 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 501 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Het uitvaartcentrum heeft 2 rouwkamers die 24 per dag beschikbaar zijn. Tevens beschikt het over diverse kantoor- en ontvangstruimten, spreekkamers en speciale koelings- en verzorgingsruimten. Soort-object-code 3378 Omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Archetype code L785000N omschrijving Aula 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Betonskeletbouw Nadere verfijning Leien, pannen of plat N.v.t. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 33

34 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Leidschendam-Voorburg Woonplaats Voorburg Bouwkosten Ruwbouw 0,00 Afbouw 0,00 Installaties 0,00 Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 212 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bouw- en aannemersbedrijf Schouten BV Opmerking Soort-object-code 3378 Omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Archetype code L785000N omschrijving Aula 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Betonskeletbouw Nadere verfijning Leien, pannen of plat N.v.t. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 34

35 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Den Haag Woonplaats Den Haag Bouwkosten Ruwbouw 64, Afbouw 9, Installaties 26, Jaar 2004 Index 26,13 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1619 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Het oprichten van een rouwcentrum (kelder + begane grond). Opmerking Oprichten van een rouwcentrum kelder en begane grond. Soort-object-code 3378 Omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Archetype code L785000N omschrijving Aula 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Betonskeletbouw Nadere verfijning Leien, pannen of plat N.v.t. Taxatiewijzer Crematoria Pagina 35

36 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Breda (Breda-Oosterhout) Woonplaats Breda Bouwkosten Ruwbouw 0,00 Afbouw 0,00 Installaties 0,00 Jaar 2006 Index 21,20 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1375 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Crematorium/uitvaartcentrum, indeling: entree, garderobe, toiletten dames en heren en mindervalidentoilet, spreekkamer, keuken, koffie/condoleancekamer, aula, 6 familiekamers met chapel, kantoorruimte, kleedruimte personeel, kistenberging, koeling. (Het gebouw is geheel gelijkvloers, geen verdiepingen) Opmerking Gebouw is geheel gelijkvloers, geen verdiepingen. Soort-object-code 3378 Omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Archetype code L785010L omschrijving Uitvaartcentrum 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Traditionele bouw/betonskeletbouw Nadere verfijning Plat dak bitumineuze dakbedekking In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Taxatiewijzer Crematoria Pagina 36

37 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Amstelveen Woonplaats Amstelveen Bouwkosten Ruwbouw 0,00 Afbouw 0,00 Installaties 0,00 Jaar 2001 Index 36,45 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 570 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bouw van crematorium. Opmerking Object kleiner dan standaard grootte. Bouwkosten iets hoger dan bandbreedte. Soort-object-code 3378 Omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Archetype code L785010L omschrijving Uitvaartcentrum 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Traditionele bouw/betonskeletbouw Nadere verfijning Plat dak bitumineuze dakbedekking In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Taxatiewijzer Crematoria Pagina 37

38 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Heerde Woonplaats Heerde Bouwkosten Ruwbouw 0,00 Afbouw 0,00 Installaties 0,00 Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1080 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Nieuwe locatie aula te Heerde. Opmerking Strakke afwerking, gangbaar centrum. Soort-object-code 3378 Omschrijving Aula Code onderdeel WOZ-object 8450 Omschrijving Aula/bezoekersruimte Archetype code L785010L omschrijving Uitvaartcentrum 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Traditionele bouw/betonskeletbouw Nadere verfijning Plat dak bitumineuze dakbedekking In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Taxatiewijzer Crematoria Pagina 38

39 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Zoetermeer Woonplaats Zoetermeer Bouwkosten Ruwbouw 41, Afbouw 46, Installaties 12, Jaar 2006 Index 21,20 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1560 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Werktuigenvrijstelling op oven (invest ex BTW) niet meegenomen in berekening. Topkosten verdisconteerd. Opmerking Gebruik gemaakt van duurzame materialen. Voorgevel is uitgevoerd in cortenstaal. Soort-object-code 3379 Omschrijving Crematorium Code onderdeel WOZ-object 8480 Omschrijving Mortuarium/crematorium Archetype code U795000L omschrijving Crematorium 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Traditionele bouw/betonskeletbouw Nadere verfijning Plat dak bitumineuze dakbedekking In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Taxatiewijzer Crematoria Pagina 39

40 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Helmond Woonplaats Helmond Bouwkosten Ruwbouw 70, Afbouw 0,00 Installaties 29, Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 810 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bestaand crematorium Berkendonk aan de Meanderlaan is uitgebreid met 810 m². Opmerking Soort-object-code 3379 Omschrijving Crematorium Code onderdeel WOZ-object 8480 Omschrijving Mortuarium/crematorium Archetype code U795000L omschrijving Crematorium 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Traditionele bouw/betonskeletbouw Nadere verfijning Plat dak bitumineuze dakbedekking In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Taxatiewijzer Crematoria Pagina 40

41 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Zaanstad Woonplaats Wormerveer Bouwkosten Ruwbouw 0,00 Afbouw 0,00 Installaties 0,00 Jaar 2003 Index 28,02 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2184 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Dit betreft een uitvaartcentrum.het centrum heeft een parkeerterrein van 625 m2. Opmerking Object groter dan standaard grootte. Bouwkosten iets lager dan bandbreedte. Soort-object-code 3379 Omschrijving Crematorium Code onderdeel WOZ-object 8480 Omschrijving Mortuarium/crematorium Archetype code U795000L omschrijving Crematorium 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Traditionele bouw/betonskeletbouw Nadere verfijning Plat dak bitumineuze dakbedekking In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Taxatiewijzer Crematoria Pagina 41

42 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Smallingerland Woonplaats Drachten Bouwkosten Ruwbouw 75, Afbouw 0,00 Installaties 24, Jaar 2005 Index 20,47 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2275 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bouwkosten incl overige kosten. Kosten afbouw in ruwbouw. Het uitvaartcentrum beschikt over vijf 24-uurs rouwkamers en een binnencolumbarium waar plaats is voor 300 nisjes. Entree-garderobe 225m2, Sanitairruimte 100m2, Aula 250m2, Kantoor 400m2, Opbaarruimte 180m2, Mortuarium 500m2 en Overige ruimten 620m2. Opmerking Gebruik gemaakt van duurzame materialen, moderne architectuur. Soort-object-code 3379 Omschrijving Crematorium Code onderdeel WOZ-object 8480 Omschrijving Mortuarium/crematorium Archetype code U795000L omschrijving Crematorium 2001 Bouwperiode 2001 Bouwwijze Traditionele bouw/betonskeletbouw Nadere verfijning Plat dak bitumineuze dakbedekking In deze periode meer aandacht voor architectuur en bouwmaterialen Taxatiewijzer Crematoria Pagina 42

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Programma Stedelijke Ontwikkeling Enschede, 5 maart Grondprijsbrief 2013

Programma Stedelijke Ontwikkeling Enschede, 5 maart Grondprijsbrief 2013 Programma Stedelijke Ontwikkeling Enschede, 5 maart 2013 Grondprijsbrief 2013 Inleiding Momenteel is de nieuwe Nota Grondprijsbeleid in voorbereiding, waarin de verschillende taxatie methodieken en verdere

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden Grondprijsbrief 2015 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Object Het object beschikt over een representatieve zelfstandige showroom

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Haaften, Molenstraat 21

Haaften, Molenstraat 21 Haaften, Molenstraat 21 OMSCHRIJVING: Te huur: multifunctioneel pand vanaf 20,= per m² per jaar! In dit bijzondere bedrijfsobject, gelegen aan de voet van de Waalbandijk in Haaften, zijn diverse gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014)

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) NOTA GRONDPRIJZEN 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4 Grondprijzen 2014 1. Algemeen 5 2. Woningbouw 5 3. Bedrijfsterreinen 5 4. Kantoren

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015 ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015 Gemeente Soest Afdeling Samenleving Grondzaken januari 2015 Pagina 1 van 5 Actualisatie van de grondprijzen en grondqoutes 1. Nota Grondprijsbeleid In

Nadere informatie

Tweelingenlaan 99. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Tweelingenlaan 99. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Tweelingenlaan 99 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte, Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. 18.000,- per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 570m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN Op een sfeervolle locatie, midden in de oude kern van Meerssen, is dit statige kantoorpand gelegen aan de Markt. Het

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 Ontwerp en samenstelling: Gemeente Gilze en Rijen Ons kenmerk 14int03410 Afdeling Financiºn, Planning & Control/Planeconomie Eric van Mierlo 16 december 2014 Met

Nadere informatie

Huur winkelruimte op Doelenstraat 6 te Alkmaar per jaar

Huur winkelruimte op Doelenstraat 6 te Alkmaar per jaar Huur winkelruimte op Doelenstraat 6 te Alkmaar 24000 per jaar Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSOBJECT + KANTOREN

BEDRIJFSOBJECT + KANTOREN TE KOOP SITTARD BEDRIJFSOBJECT + KANTOREN NUSTERWEG 61A - 61B, SITTARD VRAAGPRIJS TOTALE OBJECT: EUR 2.300.000,- K.K. UITGEBREIDE INFORMATIE Soort object : Het betreft hier een fraai bedrijfscomplex op

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Kerkstraat 11 Strijen

Kerkstraat 11 Strijen Kerkstraat 11 Strijen Karakteristiek en royaal winkelpand met grote opslagruimte in het onderhuis alsmede eerste verdieping Gelegen op 105 m² eigen grond in het centrum van Strijen Ook ideaal geschikt

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2016 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 juni 2016)

Nota Grondprijzen 2016 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 juni 2016) NOTA GRONDPRIJZEN 2016 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 juni 2016) 23 juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 4 Grondprijzen 2016 1. Algemeen 5 2. Woningbouw 5 3. Bedrijfsterreinen 5 4. Kantoren

Nadere informatie

Te koop / te huur Vrijstaand kantoorgebouw. Spindermolen 44 Hardinxveld-Giessendam

Te koop / te huur Vrijstaand kantoorgebouw. Spindermolen 44 Hardinxveld-Giessendam Te koop / te huur Vrijstaand kantoorgebouw Spindermolen 44 Te koop / te huur Kantoorruimte Spindermolen 44 Betreft : Een geheel vrijstaand kantoorgebouw met eigen parkeerterrein gelegen aan een doorgaande

Nadere informatie

Vastgoed en WOZ-waarde

Vastgoed en WOZ-waarde Weekblad voor Fiscaal Recht, Vastgoed en WOZ-waarde Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2015/1394 Bijgewerkt tot: 17-11-2015 Auteur: Drs. J.E. van den Berg en G.H.T.

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

Voorlopige projectinformatie TE KOOP BEDRIJFSGEBOUW. Energieweg 18 20 2421 LM NIEUWKOOP

Voorlopige projectinformatie TE KOOP BEDRIJFSGEBOUW. Energieweg 18 20 2421 LM NIEUWKOOP Voorlopige projectinformatie TE KOOP BEDRIJFSGEBOUW Energieweg 18 20 2421 LM NIEUWKOOP Adres Algemeen Energieweg 18-20 Nieuwkoop (2421 LM) Een hoogwaardig vrijstaand bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W Onderwerp: bodemprijzen behorend bij de concept nota Grondprijsbeleid 2013-2014 bespreken akkoord p.f.-houder C. van Dijk overleg p.f.-h. afdeling add.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht ALGEMEEN Prachtige en ruime herenwoning gelegen aan de rand van het populaire stadsdeel Wyck, nabij de binnenstad, op slechts enkele honderden meters van het

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ-TAXATIERAPPORT. Kerkewal 40, 8401 CH Gorredijk. w.p.d. 01-01-2010

WOZ-TAXATIERAPPORT. Kerkewal 40, 8401 CH Gorredijk. w.p.d. 01-01-2010 WOZ-TAXATIERAPPORT Kerkewal 40, 8401 CH Gorredijk w.p.d. 01-01-2010 Leenstra Taxaties O.G., Ganzenweide 31, 8446 KR Heerenveen, mobiel: 06-20053241, tel: 0513-623245, fax: 084-7461839 Beëdigd en Register

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN 2015D22099 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf

Nadere informatie

Kantoorruimte Brinkstraat 36-38 7901 LA Hoogeveen

Kantoorruimte Brinkstraat 36-38 7901 LA Hoogeveen Kantoorruimte Brinkstraat 36-38 7901 LA Hoogeveen Vermaas Bedrijfsmakelaardij Willemskade 21 7902 AT Hoogeveen tel: 0528-26 33 43 e-mail : info@vermaas.nl website: www.vermaas.nl Gegevens Type Kantoorruimte

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR INDUSTRIESTRAAT 22 te SITTARD VRAAGPRIJS: EUR 1.950.000,- K.K. HUURPRIJS: EUR 225.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW UITGEBREIDE INFORMATIE

Nadere informatie

Huur winkelpand op Doelenstraat 2 te Alkmaar per jaar

Huur winkelpand op Doelenstraat 2 te Alkmaar per jaar Huur winkelpand op 12000 per jaar Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl Omschrijving Omschrijving

Nadere informatie

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR INDUSTRIESTRAAT 22 te SITTARD VRAAGPRIJS: EUR 1.495.000,- K.K. HUURPRIJS: EUR 165.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW UITGEBREIDE INFORMATIE

Nadere informatie