Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

2 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep(TTK). Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (Bghu) en de taxatiebedrijven Antea Group, GeoTax, KONDAR WOZ diensten, Invast Hotels, Ortec Finance, Van Ameyde Waarderingen, Thorbecke, TOG Nederland, en Wiberg Taxaties De gemeenten Den Haag en Zoetermeer maken in samenwerking met de VNG deel uit van de werkgroep. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 3

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer NS-stations, waardepeildatum 1 januari 2014, versie 1.1 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer NS-stations, waardepeildatum 1 januari 2014, versie 1.1 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Geen wijzigingen 2 Beschrijving van de archetypen Archetype F Zijperron zandkeerwandstukken is gesplitst in 3 archetypes F , F en F Archetype F en Archetype F (wachtruimte/abri beschut) vervallen nieuw F en F En uitgebreid met Archetype F wachtruimte/abbri beschut eenvoudig. Er is een archetype toegevoegd voor liften F De teksten zijn aangepast op de introductie van de nieuwe archetypen 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Geen wijzigingen 4 Beschrijving van de marktgegevens aangepast 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen 9 Adressen en uitwerking arrest-alkmaar Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetypen Archetype F Zijperron zandkeerwandstukken is gesplitst in 3 archetypes F , F en F Archetype F en Archetype F (wachtruimte/abri beschut) vervallen nieuw F en F En uitgebreid met Archetype F wachtruimte/abbri beschut eenvoudig. Er is een archetype toegevoegd voor liften F Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPEN Inhoudsopgave archetypen Toelichting op de archetypen NS-stations FUNCTIONELE VEROUDERING BIJ PERRONS BESCHRIJVING VAN DE KENGETALLEN Toelichting op de kengetallen BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG REKENSCHEMA ADRESSEN EN UITWERKING ARREST ALKMAAR Adressen Uitwerking arrest-alkmaar BIJLAGE 1 - BRONNEN BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN PER ARCHETYPE Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen Onder banen voor openbaar vervoer per rail in de zin van de vrijstelling (hierna ook: spoorbanen) dienen te worden verstaan de spoorbanen zelf en de bestanddelen daarvan in de zin van artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek alsmede al hetgeen nodig is om die banen als zodanig te kunnen laten functioneren, dat wil zeggen geschikt te doen zijn om daarop overeenkomstig de heden ten dage aan openbaar vervoer per rail te stellen eisen op een goede en veilige manier voertuigen te laten rijden. Een ruimer functioneel verband voldoende te achten, zou niet in overeenstemming zijn met de kennelijke bedoeling van de wetgever slechts onzelfstandige delen die dezelfde functie als de spoorbaan vervullen in de vrijstelling te laten delen, zoals die onder meer blijkt uit de opmerking dat met name zijn uitgezonderd van de vrijstelling delen die niet dezelfde functie hebben als het voorwerp van de vrijstelling (Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, blz. 25). Mitsdien is onvoldoende dat een voorziening er overwegend op is gericht de vervoerstaak in het algemeen behoorlijk te kunnen vervullen, zoals het geval is bij perrons en laad- en losinstallaties. Alle onderdelen die nodig zijn om de spoorbanen als zodanig op goede en veilige wijze te laten functioneren, zijn vrijgesteld. De overige onderdelen zijn belast. Overigens kunnen bij de stations ook nog onderdelen behoren die vallen onder de vrijstelling voor openbare wegen. Een gedetailleerde uitwerking van het arrest-alkmaar staat in onderdeel 9.2. Geen objecten NS-vastgoed; geen stationsgebouwen In deze taxatiewijzer gaat het uitdrukkelijk uitsluitend om spoorgerelateerde objecten (perrons, overkappingen, wachtruimten, bijbehorende grond en fietsenstallingen) die in eigendom of gebruik zijn bij Railinfratrust/ProRail. Delen van objecten die in eigendom zijn bij NS-Vastgoed worden vaak commercieel geëxploiteerd, op basis van de plaatselijke markt. De marktgegevens (huurcijfers e.d.) hebben dan ook alleen plaatselijke betekenis. De stationsgebouwen zelf zijn bovendien, zeker voor de oudere stations, zo divers en uniek dat zij daardoor niet als archetypen kunnen fungeren voor andere stationsgebouwen. Stationsgebouwen (hallen e.a.) moeten apart gewaardeerd worden en vooralsnog niet op basis van deze taxatiewijzer. In overleg met het landelijke taxateursplatform voor gemeentelijke WOZ-taxateurs (GTO), de VNG en de Waarderingskamer vindt onderzoek plaats of en in hoeverre het onderhavige deel van de wijzer kan worden uitgebreid tot een wijzer met een meer universeel karakter, die ook kan worden toegepast op andere incourante railgebonden objecten. (Openbaar vervoer per rail zoals Metro, Randstadrail, enz.) Hiervoor zijn investeringsgegevens vereist. Om hierover de beschikking te krijgen dient met name te worden geleund op door ProRail te verstrekken investeringsgegevens. ProRail is verantwoordelijk voor de aanbesteding en de bouw van alle NS-stations. Inclusief de renovatie van (delen van)bestaande NS-stations. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond volgt de juridische overdracht aan NS-Vastgoed van de door deze laatste te exploiteren gedeelten. Gebruik gegevens Railinfratrust/ProRail en NS-vastgoed Zowel de objectafbakening als de waardering van NS-stations is niet eenvoudig. Het is van belang dat gemeenten gebruik maken van de gegevens die Railinfratrust/ProRail en NS-Vastgoed hebben. Het gaat om kadastrale gegevens, kadastrale kaarten en gebruikersgegevens maar ook, vooral van belang voor NS-Vastgoedobjecten, om huurgegevens. De gegevens worden centraal geleverd. Het is aan de individuele gemeenten om de gegevens goed in de bestanden te verwerken. In de taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail zijn vooralsnog uitsluitend objecten opgenomen die in eigendom zijn bij Railinfratrust/ProRail. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 6

7 In juli 2014 heeft de rijksoverheid verschillende organisaties samengevoegd tot het Rijks vastgoedbedrijf. ProRail / Railinfratrust vallen hier ook onder. Uitgangspunt voor deze taxatiewijzer zijn de algemene kenmerken, zoals perrons, overkappingen, wachtruimten, liftinstallaties en (rol)trappen, fietsenrekken en -kluizen en grond. Bijzondere kenmerken zijn niet betrokken, omdat die te specifiek zijn. Daardoor bevat deze taxatiewijzer geen aanwijzingen over het waarderen van: 1) Stationsgebouwen en daarin verhuurde ruimten. 2) Rijksmonumenten. 3) Tunnels, looptrappen die niet onder de vrijstelling voor openbare wegen vallen (zie hoofdstuk 9.2). 4) Bijzondere overkappingen. 5) Overige zaken die niet zijn benoemd in de taxatiewijzer, zoals parkeerterreinen. Voor de waardering van parkeerterreinen kan de taxatiewijzer Parkeren worden gebruikt. 6) Metrostations. 7) Stations van regionaal opererende vervoersmaatschappijen zoals Randstadrail. Die zaken zullen in voorkomende gevallen alsnog in de waardering en heffing betrokken moeten worden. In voorkomende gevallen is het raadzaam om met Railinfratrust/ProRail (hoofdstuk 9.1) contact op te nemen en overleg te voeren. In voorgaande jaren is uitgegaan van gegevens van Railinfratrust, afdeling IKA. Voor de waardepeildatum 1 januari 2015 is ook uitgegaan van, de door de werkgroep geïnterpreteerde gegevens van Railinfratrust. Met uitzondering van de onderdelen Fietsenrekken en Fietskluizen, waarvan de gegevens van een derde afkomstig zijn. Uitgangspunt is de waardering volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde. Een aantal zaken komt niet in de waardering tot uitdrukking, omdat die reeds zijn verdisconteerd in de kosten van het perron. Te denken valt aan perron gebonden zitbanken, afvalbakken rookpalen enz. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail De taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail is atypisch, omdat de kengetallen vooral door de Railinfratrust zelf zijn geleverd en de wijzer in het kader van een convenant tot stand is gekomen. De taxatiewijzer is in de huidige vorm niet bedoeld voor stationsgebouwen en commerciële objecten van NS-Vastgoed. De taxatiewijzer is ook nog niet van toepassing op spoor gerelateerde objecten die door andere railinfrastructuurbeheerders worden gebruikt zoals bijvoorbeeld RandstadRail, RET, HTM en GVB. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 7

8 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3) Inhoudsopgave archetypen 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZobject 1 F Zijperron zandkeerwandstukken 3m1 2 F Zijperron zandkeerwandstukken 4,5m1 3 F Zijperron zandkeerwandstukken 6m1 Kengetal 2014 Kengetal 2015 perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) F Zijperron jukken perron (algemeen) F Eilandperron zandkeerwandstuk 6m1 6 F Eilandperron zandkeerwandstuk 9m1 7 F Eilandperron zandkeerwandstuk 12m1 perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) F Geconstrueerd perron perron (algemeen) F Eenvoudige overkapping perron (algemeen) F Luxere perronkappen perron (algemeen) F Sporenkappen perron (algemeen) F wachtruimte/abri gesloten 13 F wachtruimte/abri beschut 14 F wachtruimte/abri beschut envoudig 15 F grond (bestemming spoorwegdoeleinden) 16 F Fietsenrekken overkapping 17 F Fietskluizen overkapping perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) F liftinstallatie perron (algemeen) Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 8

9 2.2 Toelichting op de archetypen NS-stations 3634 Perrons Er kan onderscheid gemaakt worden tussen eilandperrons en zijperrons met een zandkeerwand en jukkenperrons en geconstrueerde perrons van beton. Een landelijke lijst met perronlengtes per gemeente staat op het WDC. Zijperron Een zijperron heeft aan één zijde een spoor. Bij grotere stations is vaak het eerste perron een zijperron, aan de overzijde van de eerste sporen ligt dan een eilandperron. Kleinere stations langs de vrije baan zijn vaak voorzien van zijperrons, dit heeft het voordeel dat de sporen niet uit elkaar hoeven worden gelegd voor een perron, dit is vooral het geval bij stations die aan bestaande spoorlijnen worden gebouwd. Nadeel is dat er voor ieder perron een aparte ingang nodig is. Eilandperron Bij een eilandperron kunnen er aan beide zijden van een perron treinen stoppen. Hierdoor kunnen met een perron twee, of meer sporen ontsloten worden. Waarde van perrons Perrons moeten zeer nauwkeurig worden aangelegd. De hoogte van de perrons en de afstand tot het spoor dienen niet te veranderen door het gebruik. De constructie dient daarom voor tientallen jaren zeer stabiel te blijven. De trillingen veroorzaakt door passerende treinen mogen dus geen verzakkingen en/of verschuivingen veroorzaken. Een perron moet daardoor aan zeer hoge kwaliteitseisen voldoen. Het onderheien van deze constructie is daarom ook niet ongebruikelijk. De opbouw van het perrongedeelte bestaat uit een zandbed bedekt met tegelwerk of betonplaten. De constructie moet bestand zijn tegen hoge constante zijwaartse druk.. Door de hoge kwaliteitseisen zijn de bouwkosten van perrons veel hoger dan bijvoorbeeld een troittoir. De taxatiewijzer geeft kentallen per m². De lengte van de perrons is van belang voor de waardebepaling. ProRail heeft een landelijke lijst met perronlengtes per gemeente beschikbaar gesteld. Deze kunt u vinden op het WOZdatacenter. Perrons bouwkundige typen Er kan onderscheid gemaakt worden tussen eilandperrons en zijperrons met een keerwand en jukkenperrons en geconstrueerde perrons van beton. Perrons met Keerwanden Deze constructie komt het meeste voor. Een Betonnen element houdt de zandbedding tegen en door zijn de van de vorm wordt het gewicht van de zandbedding voor stabiliteit gebruikt. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 9

10 Perrons met Jukken Een Jukken perron is een prefab constructie die betonnen jukken, waarop een betonnen perronplaat is gelegd. Er is een grote verscheidenheid aan maten en typen, ter vereenvoudiging is daar een archetype voor gemaakt Geconstrueerd perron, beton Een geconstrueerd perron bestaat volledig uit beton. Dit komt vooral voor wanneer de perrons niet op maaiveld niveau liggen. De constructie kan meteen verenigd zijn met het spoorgedeelte. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 10

11 Liften taxeren per 1 januari 2015 en 1 januari In eerdere taxatiewijzers is aangeduid dat liften en trappen betrokken zijn in de perronprijs. Het is de vraag of dit juist is. In een recente uitspraak heeft de rechter bevestigd dat de Liftinstallatie als separaat onderdeel betrokken kan worden in de taxatie. Gezien de stichtingskosten van een liftinstallatie is het niet mogelijk dat de kosten van de lift in de relatief lage perronprijzen zijn begrepen ( Rechtbank Gelderland 10 juni 2014, nr. AWB 13/5210 en AWB 13/5212, (nog niet gepubliceerd ). ProRail is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. De uitkomst van het hoger beroep zal echter waarschijnlijk na het uitbrengen van deze taxatiewijzer bekend worden. Met ProRail is afgesproken de uitkomst van het beroep te volgen. Misschien zal nog wel een verschil gemaakt moeten worden tussen liften die uitsluitend bedoeld zijn om bij het spoor te komen en dus meegetaxeerd moeten worden en liftinstallaties die ook nog een functie hebben om van de ene naar de nadere kant van het station te komen. In dit kader is het interessant als de stations niet meer vrij toegankelijk zijn en afsluitbaar worden door middel van poorten. De werkgroep heeft van deze procedure de bijbehorende bouwkundige opgaven en onderzoeken van derde in handen en hieruit blijkt dat de stichtingskosten van een liftinstallatie ca per/m² zijn. Hiervan zijn 45 installaties die vrijgesteld zijn in het kader van de werktuigvrijstelling. Resteert /m² BVO. De oppervlakte van de lift wordt gemeten door het buitenwerks oppervlak wat de liftinstallatie bestrijkt. Gemeenten die al vanaf 1 januari 2015, prijspeil 1 januari 2014 de liftinstallaties hebben meegenomen in de waardering, kunnen zich met deze genoemde uitspraak verdedigen totdat de uitspraak van het hoger beroep van ProRail bekend is. (Rol) Trappen Analoog voor de liften gelden ook de trappen en andere aanhorige delen van het perron. Trappen kunnen apart gespecificeerd worden. Met moet uitdrukkelijk rekening houden met het arrest Alkmaar dat de trappen en liften uitsluitend dienstbaar zijn aan het perron. Voor trappen en roltrappen zijn vooralsnog geen archetypen voorzien. Dit wordt nader onderzocht. Eenvoudige en luxere perronkappen De overkapping is een voorziening die (een gedeelte van) het perron overspant. Het gaat hier nadrukkelijk niet om stationsoverkappingen. Wachtruimte/abri gesloten en beschut Een wachtruimte/abri is een kleine, al dan niet afgesloten wachtruimte voor het openbaar vervoer per trein. Doorgaans kan er uitsluitend worden geschuild tegen de weerselementen. Fietsklem Een fietsklem is een voorziening voor het parkeren van fietsen. Er is een ruime keuze in fietsparkeermeubilair op de markt om het fiets parkeren mogelijk te maken. Fietskluis Een fietskluis is een kluis om een fiets in te bewaren, meestal ter voorkoming van diefstal of beschadiging. Fietskluizen hebben de grootte van één fiets en kunnen afgesloten worden met een slot. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 11

12 3 Functionele veroudering bij perrons Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Voor te korte perrons wordt 10 functioneel afgeschreven, tenzij bijzondere omstandigheden tot een hoger afschrijvingspercentage moeten leiden. Railinfratrust geeft in voorkomende gevallen per gemeente en per station aan waar de bijzondere functionele veroudering dient te worden toegepast. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 12

13 4 Beschrijving van de kengetallen (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 3 en hoofdstuk 4.1 hieronder) 4.1 Toelichting op de kengetallen Bij de samenstelling van de kengetallen is uitgegaan van de bouwkosten die Railinfratrust aan aannemers en dergelijke heeft betaald. Voor de Fietsenrekken en Fietskluizen is voor waardepeildatum 1 januari 2010 informatie bij derden opgevraagd bij de uitvoerder van het project Ruimte voor de fiets. Uit dat onderzoek blijkt dat voor deze onderdelen afwijkende bedragen van toepassing zijn. De kengetallen gebouwd zijn voor de waardepeildatum 1 januari 2015 geïnterpreteerd en geactualiseerd ten opzichte van de voorgaande waardepeildatum. De kengetallen zijn opgenomen in bijlage 3. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 13

14 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In de taxatiewijzer voor NS-stations RIT/ProRail ontbreken bandbreedtes, met uitzondering van het onderdeel Fietsenrekken overkapping. De bouwkosten zijn bepaald aan de hand van gegevens die Railinfratrust heeft aangeleverd, met uitzondering van de genoemde Fietsenrekken (en Fietskluizen). Omdat het aantal soorten objecten beperkt is tot het aantal genoemde archetypen, wordt alleen gewerkt met bandbreedtes voor de Fietsenrekken. De bouwkosten zijn afhankelijk van het aantal Fietsenrekken dat op een bepaalde plaats wordt geplaatst. Uit gegevens van de aannemer (2010) blijkt de volgende staffel: Aantallen in stuks: Kostprijs per fietsplaats: Verhoudingsgetal (t.o.v. referentieprijs) < ,- 1, ,- 0, ,- 0, > ,- 0, Referentieprijs 998,- 1 Er is in TIOX naast een gemiddelde waarde per fietsplaats tevens een bandbreedte opgenomen. De in te vullen kostprijs per fietsplaats is afhankelijk van het aantal fietsplaatsen dat is geplaatst. Bij gebruikmaking van het TIOX-rekenmodel dient zowel de kostprijs als het aantal fietsplaatsen apart handmatig in TIOX te worden ingevoerd. En wel op basis van de verhoudingen in de hiervoor opgenomen staffel. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 14

15 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object wordt ook de daarbij behorende grond gewaardeerd. Bij de waardering van de grond wordt rekening gehouden met de bestemming die op de grond rust. In het verleden werd bij de waardering soms rekening gehouden met bijzondere bestemming die op de grond zou rusten. Thans is het uitgangspunt de bestemming spoorwegdoeleinden. Binnen die bestemming kan het ook mogelijk zijn om gebouwen te vestigen die vallen onder een bijzondere bestemming. Rust de bestemming spoorwegdoeleinden op de grond dan wordt uitgegaan van de volgende grondwaarde. Categorie Prijs per m² Te hanteren prijs per m² Waardepeildatum Ondergrond excl. btw 25,- of de gemeentelijke uitgifteprijs voor gronden met bestemming spoorwegdoeleinden 25,- of de gemeentelijke uitgifteprijs voor gronden met bestemming spoorwegdoeleinden Heeft de grond niet de bestemming spoorwegdoeleinden, dan geldt het volgende: Uitgangspunt van de vervangingswaarde van de grond is de reële uitgifteprijs die door de gemeente wordt gehanteerd bij uitgifte van grond met de betreffende bestemming (bijvoorbeeld bijzondere bebouwing) op een soortgelijke locatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximaal te bebouwen oppervlakte en het maximale bouwvolume die op de desbetreffende locatie is te realiseren. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verder verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 15

16 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 16

17 8 Rekenschema Voor een beschrijving van het rekenschema wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 17

18 9 Adressen en uitwerking arrest Alkmaar 9.1 Adressen Het juiste factuuradres en de juiste tenaamstelling zijn als volgt: Railinfratrust B.V. per adres ProRail B.V. Crediteuren administratie - FDC Postbus GE Utrecht Voor zaken op naam van ProRail B.V. is het juiste factuuradres en de juiste tenaamstelling als volgt: ProRail B.V. Crediteuren administratie - FDC Postbus GE Utrecht 9.2 Uitwerking arrest-alkmaar Let op: dit hoeft niet voor elk station te gelden!! (zie bijv. tunnel) Perrons Railweg vrijstelling Kunstwerk bij railweg Landwegvrijstelling Belast Eigendom Perron RIT Perronoverkapping RIT verblijfsruimte op perron RIT wachtruimte op perron RIT dienstgebouw op perron RIT banken, abri s, afvalbakken etc. op perron RIT ondergrond perron RIT Spoorbaan Kunstwerk bij railweg Railwegvrijstelling Landwegvrijstelling Belast Eigendom rails, wissels RIT bielzen RIT grindbedding RIT dijklichaam RIT stootblokken RIT werkkuil RIT portalen, bovenleiding RIT seinen, seinpalen RIT spoorverlichting RIT veiligheidsvoorzieningen RIT Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 18

19 Spoorbaan Kunstwerk bij railweg Belast Eigendom ondergrond spoorbaan RIT transformatorhuisje RIT tunnel (*) (*) RIT ondergrond tunnel (*) RIT onderstation stroomvoorziening RIT relaishuis RIT technische ruimte, omvormergebouw RIT verkeersleidingspost RIT brugpost RIT ondergrond spoorgerelateerde activiteiten Diversen ondergrond onbewaakte fietsenstalling dienstencentrum ( ondergrond) Landwegvrijstelling sport- /ontspanningsruimte ( ondergrond) kantoren, archief ( ondergrond) douaneloodsen ( ondergrond) omliggende grond gebouwen RIT Kunstwerk bij railweg Railwegvrijstelling Landwegvrijstelling Railwegvrijstelling Belast Eigendom NSV NSV NSV NSV NSV NSV braakliggende grond NSV voorplein station NSV parkeerplaats reizigers NSV parkeerplaats bedrijfsauto s tussen sporen onbewaakte fietsenrekken** NSV RIT/ NSV fietskluizen** RIT/ NSV RIT: Railinfrastrust NSV: NS-Vastgoed Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 19

20 (*) De tunnel is in deze casus een kunstwerk bij landwegen. HR 21 september 2001, nr (Hof Amsterdam 11 juni 1999, nr. P97/2010): Hof: De tunnel vormt de toegang tot de perrons én is een voor eenieder zonder voorafgaande toestemming toegankelijke verbindingsroute tussen de voor- en achterzijde van het stationscomplex en de daaraan grenzende stadsdelen. Hoge Raad: De uitspraak van het Hof en de stukken van het geding laten evenwel geen andere gevolgtrekking toe dan dat de tunnel zodanig is verbonden met de wegen aan weerszijden dat hij aan het (voet)verkeer over die wegen dienstbaar is: zoals in s Hofs uitspraak besloten ligt, is de tunnel immers nodig om die wegen als zodanig te kunnen laten functioneren. Die tunnel is mitsdien een bij die wegen behorend kunstwerk. De waarde van die tunnel dient derhalve om die reden buiten aanmerking te blijven. Let op: Er is inmiddels ook een arrest gewezen inzake station Zaandijk, waarbij de tunnel niet wordt gezien als een kunstwerk bij landwegen en mitsdien wel mag worden belast. (Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2006, kenmerk P04/03321)In de desbetreffende situatie wordt door de rechter ondergeschikte betekenis toegekend aan de verbinding van de ter weerszijden van de tunnel gelegen wegen. De verbinding wordt hier dus meer gezien als sluiproute. ---De al of niet belastbaarheid van de tunnel dient dus per geval aan de hand van de plaatselijke omstandigheden te worden beoordeeld!--- (**) Het eigendom van fietsenstallingen en fietskluizen gaat over van NSV naar RIT. Dat gebeurt in de komende jaren. Let op de datum kadastrale overdracht. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 20

21 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen Bouwkosten onderdeel bouwkunde IKA-CE (afdeling aankoop Railinfratrust); Overeenstemming waardepeildata 1 januari januari 2014 Railinfratrust VNG Onderzoek collegiale toetsing 2010 Ruimte voor de fiets Wikipedia (voor omschrijvingen van specifieke Archetypen) Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 21

22 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 22

23 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 1 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron zand-keerwandstukken 3m1 Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen). Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Standaardbreedte perron is 3 meter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 340 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 340 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 23

24 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 2 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron zand-keerwandstukken 4,5m1 Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Standaardbreedte perron is 4,5 meter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 300 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 300 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 24

25 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 3 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron zand-keerwandstukken 6m1 Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algmeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Standaardbreedte perron is 6 meter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 260 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 260 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 25

26 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 4 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron jukken Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 450 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 450 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 26

27 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 5 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 6m1 Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Standaardbreedte perron is 6 meter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 255 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 255 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 27

28 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 6 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 9m1 Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Standaardbreedte perron is 9 meter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 225 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 225 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 28

29 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 7 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 12m1 Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Standaardbreedte perron is 12 meter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 195 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 195 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 8 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Geconstrueerd perron Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 650 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 650 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 30

31 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 9 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eenvoudige overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 800 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 800 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 31

32 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 10 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Luxere perronkappen Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 860 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 860 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 32

33 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 11 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Sporenkappen Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 33

34 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 12 Archetype-codering F Archetype-omschrijving wachtruimte/ abri gesloten Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 34

35 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 13 Archetype-codering F Archetype-omschrijving wachtruimte/ abri beschut Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 35

36 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 14 Archetype-codering F Archetype-omschrijving wachtruimte/ abri beschut eenvoudig Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 36

37 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 15 Archetype-codering F Archetype-omschrijving grond (bestemming spoorwegdoeleinden) Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Genoemde grondprijs geldt alleen indien er geen andere gegevens voorhanden zijn. Kengetallen per waardepeildatum Naam Minimum waarde Gemiddelde waarde Maximum waarde Percentage BTW 21 Prijs per eenheid 25,00 Kengetallen per waardepeildatum Naam Minimum waarde Gemiddelde waarde Maximum waarde Percentage BTW 21 Prijs per eenheid 25,00 Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 37

38 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 16 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Fietsenrekken overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 stuks bandbreedte en prijs per fietsplaats handmatig invullen (hoofdstuk 5 van de taxatiewijzer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 50 Onder vervangingswaarde per (stuks) Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 50 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per stuks Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW 975 vervangingswaarde per stuks excl. 21 BTW 975 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder vervangingswaarde per (stuks) Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 38

39 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 17 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Fietskluizen overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 stuks Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Onder vervangingswaarde per (stuks) Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per stuks Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per stuks excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder vervangingswaarde per (stuks) Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 39

40 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 18 Archetype-codering F Archetype-omschrijving liftinstallatie Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 0 m2 Geen functionele afschrijving. Kengetal is exclusief werktuigen. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail Pagina 40

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:3726

ECLI:NL:RBROT:2015:3726 ECLI:NL:RBROT:2015:3726 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2015 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 5775 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**.

De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa m² BVO* en m² VVO**. Appelgaarde 2-4 INVESTERINGSMOGELIJKHEID KANTOOR-/BEDRIJFSGEBOUW TOTALE OPPERVLAKTE CIRCA 5.400 M² BVO PERCEELOPPERVLAKTE CIRCA 5.097 M² PARKEERPLAATSEN OP EIGEN TERREIN ALGEMEEN: Het betreft een solide

Nadere informatie

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND REPRESENTATIEF SPRAAKMAKEND KANTOORPAND CA. 263 M² BVO OP BEGANE GROND CA. 263 M² BVO 1 E VERDIEPING TOTAAL CA. 526 M² BVO AANVAARDING KAN PER DIRECT HUURPRIJS 145,- PER M²

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014 Datum rapport: 2 februari 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

TE KOOP SLENKSTRAAT 201 PURMEREND

TE KOOP SLENKSTRAAT 201 PURMEREND TE KOOP SLENKSTRAAT 201 PURMEREND KANTOORRUIMTE TE KOOP NABIJ CENTRUM, NABIJ NS-STATION INTREKKINGSGEREED OPPERVLAKTE 204 M² BVO TE VERDELEN IN 6 KANTOORRUIMTES VRAAGPRIJS 199.000,- K.K. VRIJ VAN BTW 1

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Leiden Datum onderzoek: 17 februari 2016 Datum rapport: 12 mei 2016 Inleiding De gemeente Leiden heeft de uitvoering

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie