Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

2 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, GeoTax, Ortec Finance, Thorbecke, TOG Nederland, SenS Vastgoed en Wiberg Taxaties. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 3

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer NS-stations, waardepeildatum 1 januari 2011, versie 1.1 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer NS-stations, waardepeildatum 1 januari 2011, versie 1.1 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Gewezen op verkennend onderzoek naar mogelijkheden uitbreiding reikwijdte wijzer 2 Beschrijving van de archetypen Geen wijzigingen 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Geen wijzigingen 4 Beschrijving van de marktgegevens Bedragen aangepast; Tabel BDB-index toegevoegd 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Verhoudingsgetallen toegevoegd 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen 9 Adressen en uitwerking arrest-alkmaar Voor tunnels gewezen op afwijkend arrest station Zaandijk (arrest hof Amsterdam) Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Bedragen aangepast aan marktontwikkelingen Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPEN Inhoudsopgave archetypen Toelichting op de archetypen NS-stations FUNCTIONELE VEROUDERING BIJ PERRONS BESCHRIJVING VAN DE KENGETALLEN Toelichting op de kengetallen BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG REKENSCHEMA ADRESSEN EN UITWERKING ARREST ALKMAAR Adressen Uitwerking arrest-alkmaar BIJLAGE 1 - BRONNEN...19 BIJLAGE 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST...20 BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN PER ARCHETYPE...21 Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen Onder banen voor openbaar vervoer per rail in de zin van de vrijstelling (hierna ook: spoorbanen) dienen te worden verstaan de spoorbanen zelf en de bestanddelen daarvan in de zin van artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek alsmede al hetgeen nodig is om die banen als zodanig te kunnen laten functioneren, dat wil zeggen geschikt te doen zijn om daarop overeenkomstig de heden ten dage aan openbaar vervoer per rail te stellen eisen op een goede en veilige manier voertuigen te laten rijden. Een ruimer functioneel verband voldoende te achten, zou niet in overeenstemming zijn met de kennelijke bedoeling van de wetgever slechts onzelfstandige delen die dezelfde functie als de spoorbaan vervullen in de vrijstelling te laten delen, zoals die onder meer blijkt uit de opmerking dat met name zijn uitgezonderd van de vrijstelling delen die niet dezelfde functie hebben als het voorwerp van de vrijstelling (Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, blz. 25). Mitsdien is onvoldoende dat een voorziening er overwegend op is gericht de vervoerstaak in het algemeen behoorlijk te kunnen vervullen, zoals het geval is bij perrons en laad- en losinstallaties. Alle onderdelen die nodig zijn om de spoorbanen als zodanig op goede en veilige wijze te laten functioneren, zijn vrijgesteld. De overige onderdelen zijn belast. Overigens kunnen bij de stations ook nog onderdelen behoren die vallen onder de vrijstelling voor openbare wegen. Een gedetailleerde uitwerking van het arrest-alkmaar staat in onderdeel 9.2. Geen objecten NS-vastgoed; geen stationsgebouwen In deze taxatiewijzer gaat het uitdrukkelijk om spoor gerelateerde objecten (perrons, overkappingen, wachtruimten, bijbehorende grond en fietsenstallingen) die in eigendom of gebruik zijn bij Railinfratrust/Prorail. Delen van objecten die in eigendom zijn bij NS-Vastgoed worden vaak commercieel geëxploiteerd, op basis van de plaatselijke markt. De marktgegevens (huurcijfers e.d.) hebben dan ook alleen plaatselijke betekenis. De stationsgebouwen zelf zijn bovendien zeker voor de oudere stations- zo divers en uniek zijn en daardoor niet als archetypen kunnen fungeren voor andere stationsgebouwen. Stationsgebouwen (hallen c.a.) moeten apart gewaardeerd worden en vooralsnog niet op basis van deze taxatiewijzer. In overleg met het landelijke taxateursplatform voor gemeentelijke WOZ-taxateurs (GTO), de VNG en de Waarderingskamer vindt momenteel verkennend onderzoek plaats of en in hoeverre het onderhavige deel van de wijzer kan worden uitgebreid tot een wijzer met een meer universeel karakter, dat ook kan worden toegepast op andere incourante railgebonden objecten. (Openbaar vervoer per rail zoals Metro, Randstadrail, enz.) Gebruik gegevens Railinfratrust/Prorail en NS-vastgoed Zowel de objectafbakening als de waardering van NS-stations is niet eenvoudig. Het is van belang dat gemeenten gebruik maken van de gegevens die Railinfratrust/Prorail en NS-Vastgoed hebben. Het gaat om kadastrale gegevens, kadastrale kaarten en gebruikersgegevens maar ook, vooral van belang voor NS-Vastgoedobjecten, om huurgegevens. De gegevens worden centraal geleverd. Het is aan de individuele gemeenten om de gegevens goed in de bestanden te verwerken. In de taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail zijn vooralsnog uitsluitend objecten opgenomen die in eigendom zijn bij Railinfratrust/Prorail. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 6

7 Uitgangspunt voor deze taxatiewijzer zijn de algemene kenmerken, zoals perrons, overkappingen, wachtruimten, fietsenrekken en -kluizen en grond. Bijzondere, regionale kenmerken zijn niet in de uniformiteit betrokken, omdat die te specifiek zijn en niet landelijk zijn. Daardoor bevat deze taxatiewijzer geen aanwijzingen over het waarderen van: 1) Stationsgebouwen en daarin verhuurde ruimten; 2) Rijksmonumenten; 3) Tunnels, looptrappen die niet onder de vrijstelling voor openbare wegen vallen (zie hoofdstuk 9.2); 4) Bijzondere overkappingen; 5) Overige zaken die niet zijn benoemd in de taxatiewijzer, zoals parkeerterreinen. Voor de waardering van parkeerterreinen kan de taxatiewijzer Parkeren worden gebruikt; 6) Metrostations; 7) Stations van regionaal opererende vervoersmaatschappijen zoals Randstandrail. Die zaken zullen in voorkomende gevallen alsnog in de waardering en heffing betrokken moeten worden. In voorkomende gevallen is het raadzaam om met Railinfratrust/Prorail (hoofdstuk 9.1) contact op te nemen en overleg te voeren. In voorgaande jaren is uitgegaan van gegevens van Railinfratrust, afdeling IKA. Voor de waardepeildatum 1 januari 2012 is uitgegaan van de reeds bekende gegevens van Railinfratrust, met uitzondering van de onderdelen Fietsenrekken en Fietskluizen, waarvan de gegevens van een derde afkomstig zijn. Uitgangspunt is de waardering volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde. Een aantal zaken komt niet in de waardering tot uitdrukking, omdat die reeds zijn verdisconteerd in de kosten van het perron. Te denken valt aan (rol-)trappen, liften, zitbanken, afvalbakken. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail De taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail is atypisch, omdat de kengetallen vooral door de Railinfratrust zelf zijn geleverd en in het kader van een convenant tot stand is gekomen. De taxatiewijzer is niet bedoeld voor stationsgebouwen en commerciële objecten van NS-Vastgoed De taxatiewijzer is ook niet van toepassing op spoor gerelateerde objecten die door andere railinfrastructuurbeheerders worden gebruikt zoals bijvoorbeeld RandstadRail, RET, HTM en GVB. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 7

8 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3) Inhoudsopgave archetypen 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZobject 1 F Zijperron zandkeerwandstukken Kengetal 2011 Kengetal 2012 Perron (algemeen) F Zijperron jukken perron (algemeen) F Eilandperron zandkeerwandstuk 6m 4 F Eilandperron zandkeerwandstuk 9m 5 F Eilandperron zandkeerwandstuk 12m perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) F Geconstrueerd perron perron (algemeen) F Eenvoudige overkapping perron (algemeen) F Luxere perronkappen perron (algemeen) F Sporenkappen perron (algemeen) F wachtruimte/abri gesloten 11 F wachtruimte/abri beschut 12 F grond (bestemming spoorwegdoeleinden) 13 F Fietsenrekken overkapping 14 F Fietskluizen overkapping perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) perron (algemeen) Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 8

9 2.2 Toelichting op de archetypen NS-stations 3634 Perrons Er kan onderscheid gemaakt worden tussen eilandperrons en zijperrons met een zand-keerwand en jukkenperrons en geconstrueerde perrons van beton. Een landelijke lijst met perronlengtes per gemeente staat op het WDC. Zijperron Zand-keerwand Een zijperron heeft aan één zijde een spoor. Bij grotere stations is vaak het eerste perron een zijperron, pas aan de overzijde van de eerste sporen ligt dan een eilandperron. Kleinere stations langs de vrije baan zijn vaak voorzien van zijperrons, dit heeft het voordeel dat de sporen niet uit elkaar hoeven worden gelegd voor een perron, dit is vooral het geval bij stations die aan bestaande spoorlijnen worden gebouwd. Nadeel is dat er voor ieder perron een aparte ingang nodig is. Het perron bestaat uit zand met een betonnen keerwand met bovenop stoeptegels. Eilandperron Zand-keerwand Bij een eilandperron kunnen er aan beide zijden van een perron treinen stoppen. Hierdoor kunnen met een perron twee, of meer sporen ontsloten worden. Het perron bestaat uit zand met een betonnen keerwand met bovenop stoeptegels. Jukkenperron Een jukkenperron bestaat uit losse delen die worden gestut op palen. Het perron bestaat uit zand met een keerwand met bovenop stoeptegels. Geconstrueerd perron, beton Een geconstrueerd perron bestaat volledig uit beton. Eenvoudige en luxere perronkappen De overkapping is een voorziening die (een gedeelte van) het perron overspant. Het gaat hier nadrukkelijk niet om stationoverkappingen. Wachtruimte/abri gesloten en beschut Een wachtruimte/abri is een kleine, al dan niet afgesloten wachtruimte voor het openbaar vervoer per trein. Doorgaans kan er uitsluitend worden geschuild tegen de weerselementen. Fietsklem Een fietsklem is een voorziening voor het parkeren van fietsen. Er is een ruime keuze in fietsparkeermeubilair op de markt om het fiets parkeren mogelijk te maken. Fietskluis Een fietskluis is een kluis om een fiets in te bewaren, meestal ter voorkoming van diefstal of beschadiging. Fietskluizen hebben de grootte van één fiets en kunnen afgesloten worden met een slot. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 9

10 3 Functionele veroudering bij perrons Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Voor te korte perrons wordt 10 functioneel afgeschreven, tenzij bijzondere omstandigheden tot een hoger afschrijvingspercentage moeten leiden. Railinfratrust geeft in voorkomende gevallen per gemeente en per station aan waar de bijzondere functionele veroudering dient te worden toegepast. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 10

11 4 Beschrijving van de kengetallen (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 3 en hoofdstuk 4.1 hieronder) 4.1 Toelichting op de kengetallen Bij de samenstelling van de kengetallen is uitgegaan van de bouwkosten die Railinfratrust aan aannemers en dergelijke heeft betaald. Voor de Fietsenrekken en Fietskluizen is voor waardepeildatum 1 januari 2010 informatie bij derden opgevraagd bij de uitvoerder van het project Ruimte voor de fiets. Uit dat onderzoek blijkt dat voor deze onderdelen afwijkende bedragen van toepassing zijn. De kengetallen voor de waardepeildatum 1 januari 2012 zijn geïndexeerd (BDB-index utiliteitsbouw*) ten opzichte van de voorgaande waardepeildatum. De aangepaste kengetallen zijn opgenomen in bijlage 3. De kengetallen voor grond zijn gelijk gebleven. INDEX-cijfers BDB Utiliteitsbouw (2008 = 100) Indexeringstabel BDB Utiliteitsbouw, excl. BTW (2008 = 100) jaar Index 73,29 76,16 79,6 83,31 84,82 86,05 90,12 89,61 93, ,08 102,71 105,98 108,66 Verandering tov voorgaand jaar () 4,08-1,31 3,18 2,53 Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 11

12 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In de taxatiewijzer voor NS-stations RIT/Prorail ontbreken bandbreedtes, met uitzondering van het onderdeel Fietsenrekken overkapping. De bouwkosten zijn bepaald aan de hand van gegevens die Railinfratrust heeft aangeleverd, met uitzondering van de genoemde Fietsenrekken (en Fietskluizen). Omdat het aantal soorten objecten beperkt is tot het aantal genoemde archetypen, wordt alleen gewerkt met bandbreedtes voor de Fietsenrekken. De bouwkosten zijn afhankelijk van het aantal Fietsenrekken dat op een bepaalde plaats wordt geplaatst. Uit gegevens van de aannemer (2010) blijkt de volgende staffel: Aantallen in stuks: Kostprijs per fietsplaats: Verhoudingsgetal (t.o.v. referentieprijs) < ,- 1, ,- 0, ,- 0, > ,- 0, Referentieprijs 998,-- 1 Er is in TIOX opgenomen een gemiddelde waarde per fietsplaats opgenomen en een bandbreedte. De in te vullen kostprijs per fietsplaats is afhankelijk van het aantal fietsplaatsen dat is geplaatst. Zowel kostprijs als aantal fietsplaatsen moet apart, op basis van de verhoudingen in de hiervoor opgenomen staffel, handmatig in TIOX worden ingevoerd. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 12

13 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object wordt ook de daarbij behorende grond gewaardeerd. Bij de waardering van de grond wordt rekening gehouden met de bestemming die op de grond rust. In het verleden werd bij de waardering soms rekening gehouden met bijzondere bestemming die op de grond zou rusten. Thans is het uitgangspunt de bestemming spoorwegdoeleinden. Binnen die bestemming kan het ook mogelijk zijn om gebouwen te vestigen die vallen onder een bijzondere bestemming. Rust de bestemming spoorwegdoeleinden op de grond dan wordt uitgegaan van de volgende grondwaarde. Categorie Prijs per m² Te hanteren prijs per m² Waardepeil excl. Btw Ondergrond 25,-- of de gemeentelijke uitgifteprijs voor gronden met bestemming spoorwegdoeleinden 25,-- of de gemeentelijke uitgifteprijs voor gronden met bestemming spoorwegdoeleinden Railinfratrust geeft aan dat er een tendens is om op en rond de stations kantoorpanden en dergelijke te bouwen. Is dat mogelijk, dan gaat er niet of nauwelijks waardedrukkende invloed uit van de bestemming spoorwegdoeleinden. In dat geval kan worden uitgegaan van reële uitgifteprijzen van grond met bijzondere bestemming of andere bestemming, afhankelijk van de mogelijkheden. Heeft de grond niet de bestemming spoorwegdoeleinden, dan geldt het volgende. Uitgangspunt van de vervangingswaarde van de grond is de reële uitgifteprijs die door de gemeente wordt gehanteerd bij uitgifte van grond met de betreffende bestemming (bijvoorbeeld bijzondere bebouwing) op een soortgelijke locatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximaal te bebouwen oppervlakte en het maximale bouwvolume die op de desbetreffende locatie is te realiseren. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verder verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 13

14 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 14

15 8 Rekenschema Voor een beschrijving van het rekenschema wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 15

16 9 Adressen en uitwerking arrest Alkmaar 9.1 Adressen Het juiste factuuradres en de juiste tenaamstelling is als volgt: Railinfratrust B.V. per adres ProRail B.V. Crediteuren administratie - FDC Postbus GE Utrecht Voor zaken op naam van ProRail B.V. is het juiste factuuradres en de juiste tenaamstelling als volgt: ProRail B.V. Crediteuren administratie - FDC Postbus GE Utrecht 9.2 Uitwerking arrest-alkmaar Let op: dit hoeft niet voor elk station te gelden!! (zie bijv. tunnel) Perrons Railweg vrijstelling Kunstwerk bij railweg Belast Eigendom Perron RIT Perronoverkapping RIT verblijfsruimte op perron wachtruimte op perron dienstgebouw op perron banken, abri s, afvalbakken etc. op perron RIT RIT RIT RIT ondergrond perron RIT Spoorbaan Kunstwerk bij railweg Landwegvrijstelling Railwegvrijstelling Landwegvrijstelling Belast Eigendom rails, wissels RIT bielzen RIT grindbedding RIT dijklichaam RIT stootblokken RIT werkkuil RIT Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 16

17 portalen, bovenleiding RIT seinen, seinpalen RIT spoorverlichting RIT ondergrond spoorbaan RIT RIT transformatorhuisje RIT tunnel (*) (*) RIT ondergrond tunnel (*) RIT Spoorbaan onderstation stroomvoorziening Kunstwerk bij railweg Belast Eigendom RIT relaishuis RIT technische ruimte, omvormergebouw RIT verkeersleidingspost RIT brugpost RIT ondergrond spoorgerelateerde activiteiten Diversen ondergrond onbewaakte fietsenstalling dienstencentrum ( ondergrond) Landwegvrijstelling sport- /ontspanningsruimte ( ondergrond) kantoren, archief ( ondergrond) douaneloodsen ( ondergrond) omliggende grond gebouwen RIT Kunstwerk bij railweg veiligheidsvoorzieningen Railwegvrijstelling Landwegvrijstelling Railwegvrijstelling Belast Eigendom NSV NSV NSV NSV NSV NSV Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 17

18 braakliggende grond NSV voorplein station NSV parkeerplaats reizigers parkeerplaats bedrijfsauto s tussen sporen onbewaakte fietsenrekken** NSV NSV RIT/ NSV fietskluizen** RIT/ NSV RIT: Railinfrastrust NSV: NS-Vastgoed (*) De tunnel is in deze casus een kunstwerk bij landwegen. HR 21 september 2001, nr (Hof Amsterdam 11 juni 1999, nr. P97/2010): Hof: De tunnel vormt de toegang tot de perrons én is een voor eenieder zonder voorafgaande toestemming toegankelijke verbindingsroute tussen de voor- en achterzijde van het stationscomplex en de daaraan grenzende stadsdelen. Hoge Raad: De uitspraak van het hof en de stukken van het geding laten evenwel geen andere gevolgtrekking toe dan dat de tunnel zodanig is verbonden met de wegen aan weerszijden dat hij aan het (voet)verkeer over die wegen dienstbaar is: zoals in s hofs uitspraak besloten ligt, is de tunnel immers nodig om die wegen als zodanig te kunnen laten functioneren. Die tunnel is mitsdien een bij die wegen behorend kunstwerk. De waarde van die tunnel dient derhalve om die reden buiten aanmerking te blijven. Let op: Er is inmiddels ook een arrest gewezen inzake station Zaandijk, waarbij de tunnel niet wordt gezien als een kunstwerk bij landwegen en mitsdien wel mag worden belast. (Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2006, kenmerk P04/03321)In de desbetreffende situatie wordt door de rechter ondergeschikte betekenis toegekend aan de verbinding van de ter weerszijden van de tunnel gelegen wegen. De verbinding wordt hier dus meer gezien als sluiproute. ---De al of niet belastbaarheid van de tunnel dient dus per geval aan de hand van de plaatselijke omstandigheden te worden beoordeeld!--- (**) Het eigendom van fietsenstallingen en fietskluizen gaat over van NSV naar RIT. Dat gebeurt in de komende jaren. Let op de datum kadastrale overdracht. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 18

19 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen Bouwkosten onderdeel bouwkunde IKA-CE (afdeling aankoop Railinfratrust); Overeenstemming waardepeildata 1 januari januari 2011 Railinfratrust VNG Onderzoek collegiale toetsing 2010 Ruimte voor de fiets Wikipedia (voor omschrijvingen van specifieke Archetypen) Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 19

20 Bijlage 2 Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail Pagina 20

21 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 1 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron zand-keerwandstukken Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen). Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 3 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 294 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 294 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 21 Datum 1 mei 2012

22 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 2 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Zijperron jukken Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 3 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 395 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 395 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 22 Datum 1 mei 2012

23 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 3 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 6m Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 6 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 224 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 224 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 23 Datum 1 mei 2012

24 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 4 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 9m Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 9 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 177 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 177 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 24 Datum 1 mei 2012

25 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 5 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eilandperron zand-keerwandstuk 12m Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 12 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 148 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 148 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 25 Datum 1 mei 2012

26 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 6 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Geconstrueerd perron Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m1 Standaard grootte betreft breedte perron Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 484 vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW 484 per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 26 Datum 1 mei 2012

27 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 7 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Eenvoudige overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 584 vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW 584 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 27 Datum 1 mei 2012

28 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 8 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Luxere perronkappen Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 628 vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW 628 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 28 Datum 1 mei 2012

29 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 9 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Sporenkappen Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 805 vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW 805 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 29 Datum 1 mei 2012

30 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 10 Archetype-codering F Archetype-omschrijving wachtruimte/abri gesloten Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 30 Datum 1 mei 2012

31 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 11 Archetype-codering F Archetype-omschrijving wachtruimte/abri beschut Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 31 Datum 1 mei 2012

32 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 12 Archetype-codering F Archetype-omschrijving grond (bestemming spoorwegdoeleinden) Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 m2 Genoemde grondprijs geldt alleen indien er geen andere gegevens voorhanden zijn. Kengetallen per waardepeildatum Naam Minimum waarde Gemiddelde waarde Maximum waarde Percentage BTW 19 Prijs per eenheid 25,00 Kengetallen per waardepeildatum Naam Minimum waarde Gemiddelde waarde Maximum waarde Percentage BTW 19 Prijs per eenheid 25,00 Taxatiewijzer NS Pagina 32 Datum 1 mei 2012

33 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 13 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Fietsenrekken overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 stuks bandbreedte en prijs per fietsplaats handmatig invullen (hoofdstuk 5 van de taxatiewijzer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 50 vervangingswaarde per (stuks) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 50 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW 974 vervangingswaarde per stuks excl. 19 BTW 977 per stuks ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuks) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 33 Datum 1 mei 2012

34 Bijlage 3 KENGETALLEN NS Soortobjectcode 3634 Omschrijving NS-station Nummer 14 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Fietskluizen overkapping Code onderdeel WOZ-object 2490 Omschrijving perron (algemeen) Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 1 stuks Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 vervangingswaarde per (stuks) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per stuks excl. 19 BTW per stuks ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuks) Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer NS Pagina 34 Datum 1 mei 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND REPRESENTATIEF SPRAAKMAKEND KANTOORPAND CA. 263 M² BVO OP BEGANE GROND CA. 263 M² BVO 1 E VERDIEPING TOTAAL CA. 526 M² BVO AANVAARDING KAN PER DIRECT HUURPRIJS 145,- PER M²

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K. Brusselsestraat 84-84A MAASTRICHT TE KOOP Karakteristiek beleggingsobject in deels verhuurde staat, bestaande uit ca. 2.900 m² BVO en 24 parkeerplaatsen op eigen terrein. Diverse mogelijkheden tot herontwikkeling

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Verkoop/verhuur-brochure Wetterwille 2 te Gorredijk Vraagprijs vanaf 565.000,- k.k. Huurprijs 60.000,- per jaar

Verkoop/verhuur-brochure Wetterwille 2 te Gorredijk Vraagprijs vanaf 565.000,- k.k. Huurprijs 60.000,- per jaar Verkoop/verhuur-brochure Vraagprijs vanaf 565.000,- k.k. Huurprijs 60.000,- per jaar terpstramakelaardij.nl TE KOOP EN/OF TE HUUR: in verband met bedrijfsverplaatsing van Energiewacht Groep komt beschikbaar

Nadere informatie

Te Koop. Bouwkavel Dorpsstraat 129 A (HS01) Schellinkhout

Te Koop. Bouwkavel Dorpsstraat 129 A (HS01) Schellinkhout Te Koop Bouwkavel Dorpsstraat 129 A (HS01) Schellinkhout Geachte heer/mevrouw, Wij danken u voor de belangstelling voor deze bouwkavel. Wij hopen dat u met deze brochure een helder inzicht krijgt in de

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP. Tilburg, Charles Stulemeijerweg 17-19

TE HUUR/TE KOOP. Tilburg, Charles Stulemeijerweg 17-19 TE HUUR/TE KOOP Tilburg, Charles Stulemeijerweg 17-19 LIGGING Dit solitaire kantoorgebouw is gelegen op het representatieve kantoren-/bedrijvenpark Het Laar dat zich kenmerkt door bebouwing van met name

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken

Nadere informatie

Vastgoed en WOZ-waarde

Vastgoed en WOZ-waarde Weekblad voor Fiscaal Recht, Vastgoed en WOZ-waarde Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2015/1394 Bijgewerkt tot: 17-11-2015 Auteur: Drs. J.E. van den Berg en G.H.T.

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86L Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN BouwkostenKompas.nl Inhoudsopgave Aanbesteden: de juiste aannemer, de juiste prijs 6

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Damplein 29 Middelburg

Damplein 29 Middelburg Te Koop/Te Huur Monumentale woon- /kantoorruimte Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Bereikbaarheid Bestemming Monumentale woon-/kantoorruimte

Nadere informatie

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Grondprijzentabel 2013 Gemeente Leidschendam-Voorburg

Grondprijzentabel 2013 Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg 2013 Afdeling Ruimtelijk Juridisch Beleid In de Nota Grondprijsbeleid 2011 is het beleid vastgelegd over de te hanteren grondprijzen voor verschillende functies zoals woningbouw,

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. t Goylaan 9-15 UTRECHT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. t Goylaan 9-15 UTRECHT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. t Goylaan 9-15 UTRECHT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 t Goylaan 9-15, UTRECHT Kwaliteiten - Circa 2 minuten van rijksweg A12 - Langjarig verhuurd - Multi tenant gebouw, 89% verhuurd

Nadere informatie

Locatie Rabobank/verfwinkel aan de Kloosterstraat te Grubbenvorst

Locatie Rabobank/verfwinkel aan de Kloosterstraat te Grubbenvorst Gemeente Horst aan de Maas Locatie Rabobank/verfwinkel aan de Kloosterstraat te Grubbenvorst Revisie grondwaardeberekening Metrum, 12 maart 212 Ronald van den IJssel 1/7 Vraagstelling In september 28 heeft

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Elektronweg 24. te Utrecht

TE HUUR/TE KOOP Elektronweg 24. te Utrecht TE HUUR/TE KOOP Elektronweg 24 te Utrecht Algemeen Het betreft een bedrijfs-/kantoorcomplex bestaande uit een tweetal productiehallen, een constructiewerkplaats met een machinewerkplaats, een kantinegebouw

Nadere informatie

TE HUUR HELSINKIHAVEN 3 PURMEREND

TE HUUR HELSINKIHAVEN 3 PURMEREND TE HUUR HELSINKIHAVEN 3 PURMEREND SOLITAIR REPRESENATIEF KANTOORPAND RECENT GEBOUWD (2008) ZICHTLOKATIE NABIJ A7 TOTAAL CA. 527 M² BVO 3 BOUWLAGEN + ARCHIEFKELDER UITSTEKEND BEREIKBAAR INTREKKINGSGEREED!

Nadere informatie

Betreft Nette bedrijfsruimte/showroomruimte gelegen aan de Wolpheartsbocht 456 te Rotterdam.

Betreft Nette bedrijfsruimte/showroomruimte gelegen aan de Wolpheartsbocht 456 te Rotterdam. TE HUUR Wolphaertsbocht 456 te Rotterdam Betreft Nette bedrijfsruimte/showroomruimte gelegen aan de Wolpheartsbocht 456 te Rotterdam. Indicatieve oppervlakte en indeling De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte

Nadere informatie

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden Grondprijsbrief 2015 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Picassolaan 201 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Picassolaan 201 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. KANTOREN Picassolaan 201 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 KANTOREN HET ONLINE PLATFORM VOOR RENDEMENT VOOR KANTORENVERKOOP PICASSOLAAN 201, ALKMAAR Kwaliteiten Ruime vloeren

Nadere informatie

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m²

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² TE HUUR/ TE KOOP Aploniastraat 88 te Rotterdam Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² Indicatieve oppervlakte en indeling

Nadere informatie

J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR

J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR TE HUUR J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR ZEER REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE BEDRIJVENTERREIN BEVELAND 12 A = 1 E VERDIEPING CA. 270 M² BVO 12 B = 2 E VERDIEPING

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum

Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Rijksstraatweg

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE CA. 308 m 2 bvo Stationsgebouw Voerendaal JEUSTRAAT 77 VOERENDAAL TE HUUR HUURPRIJS: EUR 15.000,- PER JAAR

KANTOORRUIMTE CA. 308 m 2 bvo Stationsgebouw Voerendaal JEUSTRAAT 77 VOERENDAAL TE HUUR HUURPRIJS: EUR 15.000,- PER JAAR KANTOORRUIMTE CA. 308 m 2 bvo Stationsgebouw Voerendaal TE HUUR JEUSTRAAT 77 VOERENDAAL HUURPRIJS: EUR 15.000,- PER JAAR OBJECT Karakteristiek stationsgebouw (Bouwjaar 1913), thans volledig omgevormd tot

Nadere informatie

TE HUUR. Bornissestraat 6 te Rotterdam

TE HUUR. Bornissestraat 6 te Rotterdam TE HUUR Bornissestraat 6 te Rotterdam Betreft Bedrijfsruimte met een totale oppervlakte van 2.150m², gelegen aan de rand van de Spaanse Polder op 150 meter van de oprit/afrit van de Rijksweg A20. De ruimte

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030 TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte begane grond ca. 200 m² Kantoorruimte 1 e verdieping ca. 210 m² Johan de Wittstraat 162 a,b 3311 KJ Dordrecht Huurprijs begane grond 2.250,-- per maand Huurprijs

Nadere informatie

Verkoop/verhuur-brochure Expansielaan 4 te Heerenveen Prijs op aanvraag Huurprijs vanaf 1.450,- per maand

Verkoop/verhuur-brochure Expansielaan 4 te Heerenveen Prijs op aanvraag Huurprijs vanaf 1.450,- per maand Verkoop/verhuur-brochure Expansielaan 4 te Heerenveen Prijs op aanvraag Huurprijs vanaf 1.450,- per maand terpstramakelaardij.nl TE HUUR AANGEBODEN: Vrijstaande bedrijfshal met inpandige kantoorruimte

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Standerdmolen 8 te Houten

Standerdmolen 8 te Houten Online executieveiling, 23 juni 2015 9:30 uur Verhuurd kantoorpand De Sijnsmeester Adres Standerdmolen 8 te Houten Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt plaats op

Nadere informatie

Koningsbeltweg 51 *, 1329 AE Almere

Koningsbeltweg 51 *, 1329 AE Almere Koningsbeltweg 51 *, 1329 AE Almere Vraagprijs 95,00 per m² per jaar exclusief BTW Omschrijving Kantoor met eventueel showroom/opslag gelegen op bedrijventerrein 'Sallandsekant', bestaande uit kantoor

Nadere informatie

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM GEEN KIJKDAGEN ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus 24040

Nadere informatie

TE HUUR FLEVOSTRAAT 56

TE HUUR FLEVOSTRAAT 56 TE HUUR FLEVOSTRAAT 56 ROYALE BEDRIJFSRUIMTE: CA. 3.783 M² BVO REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE: CA. 783 M² BVO TOTAAL CA. 4.570 M² BVO HUURPRIJS CA. 23.000,- PER MAAND EXCL. B.T.W.MAAND FLEVOSTRAAT 56 1442

Nadere informatie

mr. dr. W.G. van den Ban Wet waardering onroerende zaken

mr. dr. W.G. van den Ban Wet waardering onroerende zaken mr. dr. W.G. van den Ban Wet waardering onroerende zaken Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebmikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding 1 1.1 Onroerende zaken alsmaatstafvoordebelastingheffing

Nadere informatie

PURMEREND GORSLAAN 18. Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend.

PURMEREND GORSLAAN 18. Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend. PURMEREND GORSLAAN 18 Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend. Metrage : Circa 263 m² op de begane grond en circa 263 m² op de eerste verdieping, deelverhuur mogelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te genereren, hierna ook te noemen: de dienst; de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

B R O C H U R E Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76

B R O C H U R E Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76 B R O C H U R E Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76 M A A S T R I C H T Wilhelminasingel 111 113 Huurprijs: Vanaf 135,- / m² / jr. (excl.) Aanvaarding: Per direct HUUR PER

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Bergen op Zoom Stationsstraat 14-14A Wassenaarstraat 1-1A, 3

Bergen op Zoom Stationsstraat 14-14A Wassenaarstraat 1-1A, 3 Bergen op Zoom Stationsstraat 14-14A Wassenaarstraat 1-1A, 3 Contact L.A.H. de Lobel RT / P.M.A.F. Miltenburg T +31 (0)76-5209209 llobel@dtz.nl / pmiltenburg@dtz.nl Claudius Prinsenlaan 148 4818 CP Breda

Nadere informatie

TE KOOP WOERDEN. 119.000,- kosten koper. Leidsestraatweg 2. winkelruimte

TE KOOP WOERDEN. 119.000,- kosten koper. Leidsestraatweg 2. winkelruimte TE KOOP WOERDEN Leidsestraatweg 2 winkelruimte 119.000,- kosten koper U bent van harte welkom bij Rien Treur Makelaardij BV Rien Treur is deskundige en ervaren RMT en RT makelaar/taxateur die goed op de

Nadere informatie

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND TE HUUR OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR AANGEBODEN DEZE MULTIFUNCTIONELE KANTOORRUIMTES IN DIT MONUMENTALE VOORMALIGE GRAANPAKHUIS. HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND Info; Adres;

Nadere informatie

Keienbergweg 8 te Amsterdam

Keienbergweg 8 te Amsterdam Siriusdreef 16 2132 WT Hoofddorp T 088 222 15 00 KvK 30102719 kontek.nl Kontek heeft vestigingen in Hoofddorp, Eindhoven en Budapest en is onderdeel van 01 KARAKTERISTIEKEN Object Het kantoor met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Huurprijs 120,- per m² per jaar

Huurprijs 120,- per m² per jaar Tesselschadelaan 6, 3842 GB Harderwijk Huurprijs 120,- per m² per jaar Omschrijving TE HUUR: Tesselschadelaan 6 te Harderwijk OBJECT Nieuw gerealiseerde WINKELUNIT gelegen in het recent uitgebreide en

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

TE HUUR. Dommelstraat 5B Eindhoven

TE HUUR. Dommelstraat 5B Eindhoven TE HUUR Dommelstraat 5B Eindhoven Dommelstraat 5B te Eindhoven Locatie : Het betreft een instapklare kantoor-, praktijk- of winkelruimte gelegen in het centrum van Eindhoven. De Dommelstraat kenmerkt zich

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

EXECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen SAMENVATTING PPUBLIC

EXECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen SAMENVATTING PPUBLIC EECUTORIALE VEILING: Stammerkamp 15-17 te Diemen Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW) op maandag 30 september 2013, s avonds vanaf 18:00, Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168 Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie Adresgegevens

Nadere informatie

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht ECLI:NL:RBGEL:2015:1431 http://d Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14

Nadere informatie

Huurprijs 110,- per m² per jaar

Huurprijs 110,- per m² per jaar Berencamperweg 6, 3861 MC Nijkerk Huurprijs 110,- per m² per jaar Omschrijving TE HUUR Berencamperweg 6 te Nijkerk. OBJECT Nette KANTOORRUIMTE in een zeer representatief kantoorgebouw in het unieke Business

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Wijnhaven 65 ROTTERDAM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Wijnhaven 65 ROTTERDAM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Wijnhaven 65 ROTTERDAM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 Wijnhaven 65, Rotterdam Kwaliteiten - Circa 5 minuten van rijksweg A16 - Hoog voorzieningenniveau directe omgeving - Centrale

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten

Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten Datum: 23 november 2010 Bijlage(n): - 1. Inleiding De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet waardering

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Blekerssingel 1-5 AMERSFOORT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Blekerssingel 1-5 AMERSFOORT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Blekerssingel 1-5 AMERSFOORT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 BLEKERSSINGEL 1-5, AMERSFOORT Kwaliteiten Volledige bezetting (single tenant) Langdurig verhuurd (6 jaar) Flexibel indeelbare

Nadere informatie

BEDRIJFS- / KANTOOR- / PRAKTIJKRUIMTE GEMEENTELIJK MONUMENT DE ARK NABIJ CENTRUM PURMEREND TWEEDE VERDIEPING, LINKERVLEUGEL CA.

BEDRIJFS- / KANTOOR- / PRAKTIJKRUIMTE GEMEENTELIJK MONUMENT DE ARK NABIJ CENTRUM PURMEREND TWEEDE VERDIEPING, LINKERVLEUGEL CA. TE HUUR WILHELMINALAAN 1 PURMEREND BEDRIJFS- / KANTOOR- / PRAKTIJKRUIMTE GEMEENTELIJK MONUMENT DE ARK NABIJ CENTRUM PURMEREND TWEEDE VERDIEPING, LINKERVLEUGEL CA. 217 M² BVO HUURPRIJS CA. 1.395,- PER MAAND

Nadere informatie