Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010

2 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright Vereniging van Nederlandse n 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse n. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Laboratoria naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, Thorbecke, TOG Nederland en SenS Vastgoed. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 3

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2009, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2009, versie 1.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Geen wijzigingen 2 Beschrijving van de archetypen Geen wijzigingen 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Geen wijzigingen 4 Beschrijving van de marktgegevens Onderbouwing geactualiseerd 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Bijlage 4 Kengetallen per archetype Marktanalyse Aangepast n.a.v. ontwikkeling bouwkosten en nieuwe referenties Nijmegen, Leiden, Leiden, Cranendonk en Amsterdam toegevoegd Smallingerland, Zutphen, Terneuzen, Sneek en Hoogeveen verwijderd Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 Strekking van deze taxatiewijzer Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Laboratoria 6 2 Beschrijving van de archetypen Toelichting op de archetypen Toelichting op de archetypen 8 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Laboratoria Beschrijving van de marktgegevens Toelichting op de marktgegevens 10 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Grond Taxatieverslag Bijlage 1 - Bronnen Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Bijlage 3 - Kengetallen per archetype Bijlage 4 - Rapportage Onderbouwende marktgegevens Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer Deze taxatiewijzer is expliciet bedoeld om te worden gebruikt voor de waardebepaling in het kader van de wet WOZ. Deze taxatiewijzer is een specifieke aanvulling op de Algemene taxatiewijzer. In de algemene taxatie wijzer staat de systematiek van waarderen detaillistisch beschreven. De hoofdstukken in de algemene taxatiewijzer, over technische afschrijving, levensduur, verbouw, renovatie en grondwaarden, zijn recentelijk aangepast en daardoor van bijzonder belang. Deze taxatiewijzer geeft specifieke toelichting of richtlijnen voor de beschreven objecten in deze wijzer. 1.1 Algemeen Deze taxatiewijzer geldt voor belastingjaar 2011 met als waardepeildatum 1 januari 2010 en is met name een handvat met betrekking tot de waardering van die categorie objecten waaronder laboratoria vallen. In deze taxatiewijzer is als taxatiemethodiek gekozen voor het waarderen middels de gecorrigeerde vervangingswaarde gegeven het feit dat er onvoldoende transacties van laboratoria plaatsvinden om de waarde te bepalen op basis van verkooptransacties. Hoewel in deze taxatie-instructie kengetallen zoals bouwkosten worden genoemd, geldt hiervoor dat deze kengetallen plaatselijk van elkaar kunnen verschillen. n blijven derhalve zelf verantwoordelijk om in de eigen regio deze kengetallen te toetsen aan de plaatselijke markt. Alle vervangingswaarden gelden op prijspeildatum 1 januari 2010 en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Laboratoria Er zijn verschillende typen laboratoria te onderscheiden: Beproevingslaboratoria Onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria Kalibratielaboratoria Beproevingslaboratoria Beproevingslaboratoria (ook wel testlaboratoria genoemd) voeren in het algemeen routinematige onderzoeken uit. Doordat de beproevingen regelmatig worden uitgevoerd, is het mogelijk deze onderzoeken nauwkeurig te omschrijven. Onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria Een speciale categorie beproevingslaboratoria zijn de onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria waar de verscheidenheid in analyses en werkzaamheden veel groter is en waar proeven niet routinematig en soms ook eenmalig worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderzoekslaboratoria zijn: R&Dlaboratoria van bedrijven, universiteitslaboratoria en wetenschappelijke onderzoekinstellingen. Kalibratielaboratoria Een ander type laboratorium is het kalibratielaboratorium. Kalibratielaboratoria voeren zeer specifieke metingen, keuringen en kalibraties uit om te zorgen dat de door andere laboratoria gebruikte meetinstrumenten, referentiematerialen en fysische standaarden van de juiste waarden zijn voorzien. Goede instrumenten en referentiematerialen en fysische standaarden moeten zelf continu herijkt worden. Naast verschillende typen laboratoria zijn er binnen de laboratoriumwereld verschillende soorten disciplinegerichte laboratoria te onderscheiden: Medische laboratoria; Milieulaboratoria; Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 6

7 Productcontrolelaboratoria, zoals: - Laboratoria voor chemisch en fysisch onderzoek van materialen zoals bouwmaterialen, metaal, verf, aardolie enzovoort. - Laboratoria voor voedingsmiddelen en diervoeders. De geanalyseerde bouwsommen geven aan dat er geen verschillende cijfers per type laboratorium kunnen worden bepaald. De mogelijkheid bestaat dat er laboratoria getaxeerd worden die wat betreft de ruwbouw, afbouw of installaties aan bijzondere eisen moeten voldoen. Men zou kunnen denken aan laboratoria waar door het gebruik van radioactief materiaal bijzondere eisen worden gesteld aan ruwbouw en installaties. Laboratoria zijn in een groot aantal gevallen onderdeel van een groter geheel. Te denken valt aan bloedbanken bij ziekenhuizen en laboratoria als onderdeel van een universiteit. De strekking van deze taxatiewijzer beperkt zich tot richtlijnen bij de waardering van zelfstandige WOZ-objecten, dus tot de in het kader van artikel 16 van de Wet WOZ afgebakende belastingobjecten met een laboratoriumfunctie. Deze richtlijnen kunnen ondersteunend worden gehanteerd bij de waardering van deelobjecten met een laboratoriumfunctie. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 7

8 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3) 2.1 Toelichting op de archetypen Taxatiewijzer Laboratoria Codering Nummer Code Omschrijving 1 F Laboratorium < 2500 m² traditioneel 2 F Laboratorium < 2500 m² luxe, bijzondere architectuur 3 F Laboratorium > 2500 m² traditioneel 4 F Laboratorium > 2500 m² luxe, bijzondere architectuur 2.2 Toelichting op de archetypen In deze taxatiewijzer wordt onderscheid gemaakt tussen vier archetypes: Laboratorium < m² traditioneel: Hier wordt bedoeld een rechthoekig laboratorium met een plat dak. De constructie is van beton en de gevelafwerking beton, glas of baksteen. De afwerking is van een gemiddelde kwaliteit. Laboratorium < m² luxe, bijzondere architectuur: Er is een groot verschil in kleinere laboratoria die, zoals hierboven beschreven, eenvoudig zijn gebouwd en laboratoria die zich onderscheiden door opvallende architectuur, uitgebreide installaties, luxe afwerking of een van deze factoren. Dit komt tot uiting in aanzienlijk hogere bouwkosten per m² voor deze objecten. Daarom is een extra archetype toegevoegd aan de bestaande archetypen. Laboratorium > m² traditioneel: Hier wordt bedoeld een rechthoekig laboratorium met een plat dak. De constructie is van beton en de gevelafwerking beton, glas of baksteen. De afwerking is van een gemiddelde kwaliteit. Laboratorium > m² luxe, bijzondere architectuur: In de laatste jaren zijn meerdere kleine en grootschalige laboratoria gebouwd met een opvallende architectuur, uitgebreide installaties en/of met een luxe afwerking. De bouwkosten per m² wijken hiervan dan ook significant af van de traditioneel gebouwde laboratoria. Naast het afwerkingniveau is er bij de vaststelling van de archetypes ook rekening gehouden met de omvang. De omvang beïnvloedt de bouwkosten per vierkante meter. Enerzijds kunnen er bij de inkoop van materialen kortingen worden bedongen anderzijds zijn de kosten voor grootschalige projecten vaak hoger omdat er mede doordat er meerdere bouwlagen worden gerealiseerd, meer verkeersruimten en liften moeten worden gerealiseerd en de fundering zwaarder moet zijn. De inkoopkortingen kunnen door de omvang van de hedendaagse aannemers ook bij kleinschalige projecten worden gerealiseerd. Daardoor kunnen de bouwkosten per vierkante meter van kleinschalige projecten lager liggen dan bij grootschalige projecten. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 8

9 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Laboratoria Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 9

10 4 Beschrijving van de marktgegevens (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 4) 4.1 Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van bouwgegevens naar de desbetreffende waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDB-indexcijfer. BDB staat voor Bureau Documentatie Bouwwezen. Het BDB publiceert jaarlijks de indexcijfers voor diverse onroerende zaken. Het BDB geeft al jaren inzicht in de kostenontwikkeling in de branche. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op zgn. input -cijfers, zoals de CAO s, de materiaalkosten, de materieelafschrijvingen en de projectgerelateerde opslagen voor de algemene kosten, de winst en het risico. In onderstaande tabel en grafiek staan de indexcijfers volgens opgave van BDB van 1997 t/m Omdat het definitieve indexcijfer 2010 niet tijdig beschikbaar was, is in de taxatiewijzer 2010 uitgegaan van een prognosecijfer. Om dezelfde reden werd ook in de taxatiewijzer 2009 uitgegaan van een prognosecijfer (voor 2009). Hoewel het definitieve cijfer voor 2009 inmiddels bekend is, is besloten het gebruikte geprognosticeerde indexcijfer voor 2009 te handhaven. Tabel 1: Indexeringstabel (2003 = 100) Indexeringstabel BDB excl. BTW (2003 = 100) Jaar Index 81,6 84,4 86,4 89,8 93,8 98,2 100,0 101,5 106,2 105,6 110,5 117,9 122,7 121,1 Schema 1: BDB-index (2003 = 100) BDB index 140,0 130,0 120,0 Index 110,0 100,0 BDB index 90,0 80,0 70, Jaar Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 10

11 Hieronder staan in vier grafieken de relatie tussen de bouwkosten per vierkante meter van de gebruikte referenties en de uiteindelijke kengetallen weergegeven. De gebruikte bouwkosten zijn evenals de kengetallen geïndexeerd. m2 prijs voor klein en traditioneel Referenties Kengetallen Borsele (SaBeWa) Cranendonk Zijpe Middelburg Lelystad Langedijk m2 prijs voor klein en luxe Referenties (geindexeerd naar 2010) Kengetallen De Bilt Amsterdam Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 11

12 m2 prijs voor groot en traditioneel Referenties Kengetallen Kengetallen Rheden Hoogeveen Leiden Nijmegen m2 prijs voor groot en luxe Referenties Kengetallen Kengetallen Zw ijndrecht Leiden Amsterdam Den Haag Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 12

13 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze voor de diverse waardebepalende elementen te worden gemaakt. De kengetallen van de archetypes Traditioneel en Luxe sluiten niet bij elkaar aan. Het is dus mogelijk dat een gewogen gemiddelde van beide kengetallen moet worden gebruikt. De gewichten voor dit gemiddelde dient de taxateur te bepalen op grond van eigen waarneming. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen of indien gebouwd is met materialen zoals houten of staalplaten gevels. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware constructies of indien gebouwd wordt met materialen. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevende betekenis. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Een andere reden om af te wijken van de vermelde bedragen kan zijn dat het object groter of kleiner is dan de gemiddelde grootte van het archetype. Bij grotere gebouwen zal er meestal een efficiencyvoordeel zijn en bij kleinschaliger bouwen ligt de prijs per vierkante meter doorgaans hoger. Voor het bepalen van de correctiefactor wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. De vervangingswaarde is onderverdeeld in de onderdelen ruwbouw, afbouw en installaties. De overige kosten zijn over deze componenten verdeeld. Voor de archetypes zijn deze onderdelen uitgesplitst en is een percentageverdeling vermeld. Hiervoor zijn ook bandbreedtes opgesteld. Bij soberder uitgevoerde gebouwen zullen bijvoorbeeld de onderdelen afbouw en installaties een kleiner deel uitmaken van de vervangingswaarde en zal de ruwbouw een grotere component zijn. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 13

14 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 14

15 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 15

16 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen WOZ-Datacenter ( Bureau Documentatie Bouwwezen ( Stichtingskosten/bouwvergunningen/taxaties diverse gemeenten Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 16

17 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set Taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn al in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 17

18 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobject 3161 Omschrijving Laboratorium -ring F Nummer 1 - Laboratorium <2500m2 Traditioneel Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal 500 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19% BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 18

19 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Omschrijving Laboratorium -ring F Nummer 2 - Laboratorium <2500m2 Luxe bijzondere architectuur Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal 800 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19% BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 19

20 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Omschrijving Laboratorium -ring F Nummer 3 - Laboratorium >2500m2 Traditioneel Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal 4500 m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19% BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 20

21 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3161 Omschrijving Laboratorium -ring F Nummer 4 - Laboratorium >2500m2 Luxe biizondere architectuur Standaard grootte (BVO) archetype Materiaal m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19% BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling vervangingswaarde per (m2) % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde verdeling exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 40% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 30% Installaties 30% % - 25% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 21

22 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Sneek Woonplaats Sneek Bouwkosten 100% Ruwbouw 40,00% Afbouw 30,00% Installaties 30,00% Jaar 2005 Index 13,88% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1556 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving getaxeerd als CNW. In deze praktijk: 6 huisartsen, apotheek, huid-oedeemtherapeut, eerstelijns psycholoog, oefentherapeut, mensendieck, tandartspraktijk. F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 22

23 Hoogeveen Woonplaats Hoogeveen Bouwkosten 100% Ruwbouw 37,07% Afbouw 35,12% Installaties 27,80% Jaar 2006 Index 14,56% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 433 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Tandartspraktijk. Bg behandelkamers, verd. kantine, kantoor en pantry (96 m2). F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 23

24 Terneuzen Woonplaats Terneuzen Bouwkosten 100% Ruwbouw 40,00% Afbouw 30,00% Installaties 30,00% Jaar 2004 Index 19,23% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 375 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 852 per m2 Omschrijving. F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 24

25 Lelystad Woonplaats Lelystad Bouwkosten 100% Ruwbouw 61,54% Afbouw 0,00% Installaties 38,46% Jaar 2006 Index 14,56% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 648 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving uitbreiding laboratorium tbv Tuberculineproduktie. F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 25

26 Langedijk Woonplaats Noord-Scharwoude Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2007 Index 9,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 230 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 26

27 Woonplaats Budel Cranendonck Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2008 Index 2,65% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 900 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving geheel oprichten van een medisch bewegingscentrum F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 27

28 Lelystad Woonplaats Lelystad Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2005 Index 13,88% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 289 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving betreft woning met tandartspraktijkruimte van 117m2 in nieuwbouwwijk. F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 28

29 Middelburg Woonplaats Middelburg Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2007 Index 9,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 300 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 986 per m2 Omschrijving Fysico Nadorst F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 29

30 Dongen Woonplaats Dongen Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2007 Index 9,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 215 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving tandartspraktijk F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 30

31 Zijpe Woonplaats Petten Bouwkosten 100% Ruwbouw 66,56% Afbouw 0,00% Installaties 33,44% Jaar 2007 Index 9,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2061 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Laboratorium voor nucleair onderzoek F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 31

32 Borsele (SaBeWa) Woonplaats Nieuwdorp Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2004 Index 19,23% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 358 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 996 per m2 Omschrijving Nieuw laboratorium F Laboratorium <2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 32

33 Woonplaats De Bilt Bilthoven Bouwkosten 100% Ruwbouw 40,00% Afbouw 29,99% Installaties 30,01% Jaar 2005 Index 13,88% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1420 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving RIVM F Laboratorium <2500m2 Luxe bijzondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 33

34 Smallingerland Woonplaats Drachten Bouwkosten 100% Ruwbouw 43,29% Afbouw 41,49% Installaties 15,21% Jaar 2005 Index 13,88% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 432 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Betreft groepspraktijk. F Laboratorium <2500m2 Luxe bijzondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 34

35 Amsterdam Woonplaats Amsterdam Bouwkosten 100% Ruwbouw 51,00% Afbouw 49,00% Installaties 0,00% Jaar 2008 Index 2,65% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 70 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving deze praktijk/kantoorruimte is gebouwd op de plaats van een oude garage in een bouwblok en bestaat uit sout. en een tussenverdieping. F Laboratorium <2500m2 Luxe bijzondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 35

36 Zutphen Woonplaats Zutphen Bouwkosten 100% Ruwbouw 40,00% Afbouw 30,00% Installaties 30,00% Jaar 2005 Index 13,88% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 521 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Betreft bestaand gedeelte op de foto. F Laboratorium <2500m2 Luxe bijzondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 36

37 Rheden Woonplaats Velp Bouwkosten 100% Ruwbouw 40,00% Afbouw 30,00% Installaties 30,00% Jaar 2003 Index 21,02% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3156 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving.aanname voor opdeling bouwkosten. F Laboratorium >2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 37

38 Leiden Woonplaats Leiden Bouwkosten 100% Ruwbouw 53,10% Afbouw 20,35% Installaties 26,55% Jaar 2008 Index 2,65% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2750 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving laboratoriumgebouw met kantoorruimte voor het onderzoek van allergieën, de productiehal met laboratoria als apart object toegevoegd, jh oortweg 17 F Laboratorium >2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 38

39 Hoogeveen Woonplaats Hoogeveen Bouwkosten 100% Ruwbouw 40,00% Afbouw 30,00% Installaties 30,00% Jaar 2006 Index 14,56% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5267 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bedrijfsverzamelgebouw voor zorggerelateerde ondernemingen. 9 gedeelten/woz-objecten. Praktijkruimten, spreekruimten, kantoren en gymzaal. Geheel te beschouwen als kantoorgebouw/praktijkruimte, 3141/3162 of Aankoop grond , m2 (05/12/2003). F Laboratorium >2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 39

40 Woonplaats Nijmegen Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2005 Index 13,88% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 6711 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bouw Bloedbank-Donorcentrum (Labs, Kantoren, mag.ruimten) F Laboratorium >2500m2 Traditioneel Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 40

41 Woonplaats Leiden Bouwkosten 100% Ruwbouw 21,98% Afbouw 19,94% Installaties 58,08% Jaar 2008 Index 2,65% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3271 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving dit is de productiehal met diverse laboratoria, micro biologisch, biochemisch, als een doos in de hal, verder cleanrooms en productieruimten en overige faciliteiten eromheen, behorend bij het laboratorium J. H. Oortweg 15 F Laboratorium >2500m2 Luxe biizondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 41

42 Amsterdam Woonplaats Amsterdam Bouwkosten 100% Ruwbouw 30,42% Afbouw 33,12% Installaties 36,47% Jaar 2007 Index 9,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 8883 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot kantoor met laboratorium. F Laboratorium >2500m2 Luxe biizondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 42

43 Zwijndrecht Woonplaats Zwijndrecht Bouwkosten 100% Ruwbouw 40,00% Afbouw 30,00% Installaties 30,00% Jaar 2003 Index 21,02% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5300 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bijzondere arhitectuur, aluminium gevelafwerking, stalen constructie. F Laboratorium >2500m2 Luxe biizondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 43

44 Den Haag Woonplaats Den Haag Bouwkosten 100% Ruwbouw 67,03% Afbouw 0,00% Installaties 32,97% Jaar 2004 Index 19,23% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Nieuwbouw Nederlands Forensisch Instituut. Overige kosten F Laboratorium >2500m2 Luxe biizondere architectuur Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 44

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2011 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen

Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen Vraagprijs 50,00 per vierkante meter per jaar Het object beschikt over een representatieve zelfstandige kantoorruimte en een bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte is door

Nadere informatie

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Overheidsgebouwen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Object Het object beschikt over een representatieve zelfstandige showroom

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Overheidsgebouwen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Nutsvoorzieningen, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

DONGEN Vierbundersweg 15

DONGEN Vierbundersweg 15 DONGEN Vierbundersweg 15 TE HUUR De bedrijfsruimte met kantoor/showroom, magazijnruimte en verhard buitenterrein, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt in Dongen. - Finish oud van circa 1.300 m². - Ververij

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Bouwkostenindex T Ir. J. A. G. Dukers

Bouwkostenindex T Ir. J. A. G. Dukers Bouwkostenindex T2010 1 Bouwkostenindex Ir. J. A. G. Dukers 1. Inleiding T2010 3 2. C.B.S.-indexcijfers T2010 4 3. B.D.B.-indexcijfers T2010 5 4. M.B.K.-indexcijfers T2010 6 5. Waarvoor kunnen indexcijfers

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 18 Sport

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 18 Sport Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 18 Sport Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Sport, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom op de Nijverheidstraat 13 in Edam

Nadere informatie

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1.

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1. Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010 Januari 2010 Versie 1.4 Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht

Nadere informatie

Ligging: Jacob Catsstraat 74 A, 5921 XE VENLO-BLERICK

Ligging: Jacob Catsstraat 74 A, 5921 XE VENLO-BLERICK TE KOOP Jacob Catsstraat 74 A 5921 XE VENLO-BLERICK Bedriijjffsruiimte eventueell geschiikt voor grootschalliige detaiill-- handell met eiigen parkeerpllaats nabiijj centrum Venllo--Blleriick Vraagprijs

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 verzorging Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer verzorging, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning.

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning. TAXATIERAPPORT OPDRACHTGEVER Naam Adres Postcode en plaats Telefoon E-mail TAXATEUR Naam Iman Verhelst Registraties Vastgoedcert RMT V668886248 NRVT RT 521380868 Naam kantoor De Koopmakelaar Adres kantoor

Nadere informatie

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R.

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Notitie Kostenvergelijk vloersystemen Project 6903 - Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Akse E-mail mr.akse@bbn.nl Doorkiesnummer

Nadere informatie

Valeriusstraat 5 3122 AM Schiedam

Valeriusstraat 5 3122 AM Schiedam TE KOOP / TE HUUR Valeriusstraat 5 3122 AM Schiedam Koop: Huur: vraagprijs 795.000,00 kosten koper vraagprijs 79.000,00 per jaar excl BTW en eventuele service kosten Omschrijving Vrijstaand en luxe uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN

RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN Datum onderzoek: Vanaf augustus 2012 Datum rapport: 15 februari 2013 Samenvatting Het doel van het thematische onderzoek

Nadere informatie

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3 Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Inhoud blz. 1 Inleiding...2 2 Doel en status...2 3 Aard en omvang gemeentelijk vastgoed...2 4 Richtlijnen bij de aan-

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie