Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015

2 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Cultuur naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (Bghu) en de taxatiebedrijven Antea Group, GeoTax, KONDAR Overheid, Invast Hotels, Ortec Finance, Van Ameyde Waarderingen, Thorbecke, TOG Nederland, en Wiberg Taxaties. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 3

4 Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 2015, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 2015, versie 1.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging Bijlage 5 Overzicht onderdelen werktuigen Gewijzigde versie Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 2014, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 2014, versie 1.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Geen wijzigingen 2 Beschrijving van de archetypen Geen wijzigingen 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering 4 Onderbouwende marktgegevens 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen Geactualiseerd Tabellen van kengetallen en marktgegevens toegevoegd onder Hoofdstuk 4.4 Kengetallen van Schouwburgen/concert/theater gewijzigd naar aanleiding van nieuwe marktanalyses Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Aangepast naar waardeniveau Bijlage 4 Marktanalyse Extra onderbouwingen toegevoegd Bijlage 5 Overzicht onderdelen werktuigen Nieuw toegevoegd om een nadere uitsplitsing te geven van de al dan niet aanwezige installaties in gebouwen binnen de taxatiewijzer Taxatiewijzer Cultuur Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Cultuur BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPEN Inhoudsopgave archetypen Cultuur, soortobjectcodes 3411 t/m Toelichting op de archetypen Culturele objecten, 3411 t/m FUNCTIONELE VEROUDERING BIJ GEBOUWEN VOOR CULTURELE DOELEINDEN BESCHRIJVING VAN DE MARKTGEGEVENS Toelichting op de marktgegevens Cultuur Van marktgegeven naar kengetal Wijzigingen ten opzichte van de vorige waardepeildatum Overzicht tabellen per kengetal Werktuigenvrijstelling BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG REKENSCHEMA BIJLAGE 1 - BRONNEN BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN PER ARCHETYPE BIJLAGE 4 - RAPPORTAGE ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS BIJLAGE 5 - OVERZICHT ONDERDELEN WERKTUIGEN Taxatiewijzer Cultuur Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen Deze taxatiewijzer geeft richtlijnen bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde naar waardepeildatum 1 januari 2015 van gebouwen die gebruikt worden voor culturele doeleinden. In deze taxatiewijzer zijn de kengetallen van de meest voorkomende gebouwen in de vorm van archetypen weergegeven. Hierbij is een onderscheid aangebracht door een onder te maken naar bouwjaarklassen. Voor diverse culturele activiteiten geldt dat deze kunnen plaatsvinden in allerlei typen gebouwen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedoeld op een agrarisch museum in een agrarische schuur. Deze objecten vallen buiten het bereik van deze taxatiewijzer. Bij de waardebepaling van dergelijke objecten dient aansluiting te worden gezocht bij de taxatiewijzers die gelden voor de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Bij gebouwen die gebuikt worden voor culturele doeleinden is op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 de B.T.W.-positie van de eigenaar doorslaggevend of de waarde of exclusief B.T.W. bepaald dient te worden. Indien een gebouw dat gebruikt wordt voor culturele doeleinden bestaat uit meerdere gebouwdelen met verschillende bouwjaren dient voor elk van deze gebouwdelen aansluiting te worden gezocht bij de kengetallen van de bijbehorende archetypen. Bij het opstellen van de taxatiewijzer is uitgegaan van de criteria zoals deze gesteld zijn in het reglement voor het verlenen van het keurmerk van het Strategieberaad WOZ-Datacenter (Keurmerk SWDC). 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Cultuur Binnen de categorie Cultuur zijn meerdere voor culturele doeleinden gebruikte gebouwen te onderscheiden. Schouwburg, concertgebouw en theater (soortobjectcode 3411) Gebouwen met als onderscheidend vermogen een podium en kleedruimtes. In de taxatiewijzer zijn archetypen opgenomen voor de standaard schouwburgen, concertgebouwen en theaters. Daarnaast is een indicatief archetype opgenomen voor openlucht-theaters. Tenslotte is nog een archetype opgenomen voor de zogenaamde culturele megagebouwen: zeer grote gebouwen met meerdere culturele activiteiten verenigd in één gebouw. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit type gebouw substantieel hogere bouwkosten heeft dan de eerder genoemde standaard gebouwen. De variatie in bouwstijl en toegepaste materialen is echter erg groot. Dergelijke objecten dienen behandeld en gewaardeerd te worden als individuele objecten. Geadviseerd wordt om de bouwkosten per m2 van deze objecten slechts als indicatie te gebruiken. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 6

7 Congresgebouw (soortobjectcode 3412) Voor congresgebouwen zijn geen aparte archetypen opgesteld. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat congrescentra vrijwel altijd gevestigd zijn in bijvoorbeeld hotels, schouwburgen, evenementenhallen en theaters. Bij de waardebepaling van congresgebouwen dient aansluiting te worden gezocht bij de kengetallen in deze taxatiewijzers. Museum (soortobjectcode 3413) De gebouwen die gebruikt worden als museum zijn zeer divers. Bij het opstellen van de archetypen is een extra onderscheid gemaakt naar gemiddeld en luxe afwerkingsniveau. Gebouwen met een luxe afwerkingsniveau hebben meestal niet alleen een hoger afwerkingsniveau (component afbouw), maar ook extra installatietechnische voorzieningen (component installaties). Met name het type voorwerpen dat geëxposeerd wordt geeft een indicatie over het afwerkingsniveau. Expositiehal en evenementenhal (soortobjectcode 3414) Onder een expositiehal of evenementenhal wordt een gebouw verstaan dat multifunctioneel is opgezet ten einde diverse soorten al dan niet culturele activiteiten te kunnen organiseren. Dit type gebouw is voornamelijk na de oorlog gebouwd. Voor evenementenhallen op het gebied van sport dient u aansluiting te zoeken bij sporthallen en stadions. Bioscoop en filmhuis (soortobjectcode 3415) In de taxatiewijzer zijn archetypen opgenomen voor bioscopen en voor filmhuizen. Filmhuizen zijn vaak kleinschaliger, hebben minder voorzieningen en een minder luxe afwerkingsniveau. Filmhuizen zijn vaak ook in vooroorlogse gebouwen gevestigd, terwijl bioscopen vrijwel altijd na de tweede wereldoorlog zijn opgericht. Bibliotheek (soortobjectcode 3416) Bibliotheken maken met name in de middelgrote en grote steden vaak onderdeel uit van een gebouw met meerdere al dan niet culturele activiteiten, zoals multifunctionele accommodaties, brede scholen of universiteiten. In dat geval dient aansluiting te worden gezocht bij de kengetallen van de archetypen in die andere taxatiewijzers. In de grote steden zijn zeer grote bibliotheken / gemeentearchieven (bouwkundig vergelijkbaar met bibliotheken) gebouwd, al dan niet in samenhang met voorzieningen voor andere culturele activiteiten. Bij de waardebepaling van dergelijke gebouwen dient aansluiting te worden gezocht bij de kengetallen voor culturele megagebouwen die zijn opgenomen bij de schouwburgen, concertgebouwen en theaters. Overige gebouwen bij een object dat gebruikt wordt voor culturele doeleinden Indien een gebouw dat gebruikt wordt voor culturele doeleinden bestaat uit één of meer gebouwdelen die buiten de strekking van deze taxatiewijzer vallen en die derhalve niet bij de archetypen zijn beschreven, dan dient aansluiting te worden gezocht bij de kengetallen van de archetypen in andere taxatiewijzers. Hierbij valt te denken aan een cultureel centrum (deel 11: taxatiewijzer Overheidsgebouwen). Taxatiewijzer Cultuur Pagina 7

8 Subsidieregelingen In voorkomende gevallen is er sprake van een subsidieregeling. Het Hof heeft geoordeeld dat bij de bepaling van de vervangingswaarde slechts rekening mag worden gehouden met subsidies die zouden kunnen worden verkregen ter zake van het tot stand brengen van een dergelijk object, voor zover dit subsidies zijn die op grond van geldende regelingen van overheidswege verstrekt worden aan een ieder die een dergelijk object tot stand brengt. Het Hof oordeelt dat de stelling dat de subsidies die belanghebbende voor de stichting of de exploitatie van het object heeft gekregen geen subsidies zijn als hiervoor bedoeld aangezien er geen regelingen bestaan op grond waarvan subsidies verstrekt worden aan een ieder die een object als het onderhavige tot stand brengt (Gerechtshof Amsterdam, 29 augustus 2001, LJN AD3583, nr. 00/130). Taxatiewijzer Cultuur Pagina 8

9 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de kengetallen per archetype; bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypen Cultuur, soortobjectcodes 3411 t/m SCHOUWBURGEN, CONCERTZALEN EN THEATERS C11 1 ST 1 3 Bouwjaar 1930 en ouder Standaard gebouw, metselwerk, luxe afwerking C11 2 ST 1 3 Bouwjaar van 1931 t/m 1945 Standaard gebouw, metselwerk, luxe afwerking C11 4 ST 1 3 Bouwjaar van 1946 t/m 1985 Standaard gebouw, metselwerk, luxe afwerking C11 6 ST 5 1 Bouwjaar 1986 en nieuwer Standaard gebouw, meer gevelmat, eenvoudige afwerking C11 6 ST 5 2 Bouwjaar 1986 en nieuwer Standaard gebouw, meer gevelmat, gemiddelde afwerking C11 6 ST 5 3 Bouwjaar 1986 en nieuwer Standaard gebouw, meer gevelmat, luxe afwerking C11 6 ME 5 3 Bouwjaar 1986 en nieuwer Megagebouw, meer gevelmaterialen, luxe afwerking C11 0 OP 0 0 Niet van toepassing Openluchttheater met podium en tribune 3413 MUSEA C Bouwjaar 1930 en ouder Metselwerk, gemiddelde afwerking C Bouwjaar 1930 en ouder Metselwerk, luxe afwerking C Bouwjaar van 1931 t/m 1945 Metselwerk, gemiddelde afwerking C Bouwjaar van 1931 t/m 1945 Metselwerk, luxe afwerking C Bouwjaar van 1946 t/m 1985 Metselwerk, gemiddelde afwerking C Bouwjaar van 1946 t/m 1985 Metselwerk, luxe afwerking C Bouwjaar 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen, gemiddelde afwerking C Bouwjaar 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen, luxe afwerking 3414 EVENEMENTEN- EN EXPOSITIEHALLEN C Bouwjaar van 1946 t/m 1985 Meerdere gevelmaterialen, gemiddelde afwerking C Bouwjaar 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen, gemiddelde afwerking 3415 BIOSCOPEN EN FILMHUIZEN C15 2 FH 1 2 Bouwjaar 1945 en ouder Filmhuis, metselwerk, gemiddelde afwerking C15 4 FH 1 2 Bouwjaar van 1946 t/m 1985 Filmhuis, metselwerk, gemiddelde afwerking C15 4 BC 1 3 Bouwjaar van 1946 t/m 1985 Bioscoop, metselwerk, luxe afwerking C15 6 FH 5 2 Bouwjaar 1986 en nieuwer Filmhuis, meerdere gevelmaterialen, gemiddelde afwerking C15 6 BC 5 3 Bouwjaar 1986 en nieuwer Bioscoop, meerdere gevelmaterialen, luxe afwerking 3416 BIBLIOTHEKEN C Bouwjaar 1945 en ouder Metselwerk, gemiddelde afwerking C Bouwjaar van 1946 t/m 1965 Metselwerk, gemiddelde afwerking C Bouwjaar van 1966 t/m 1985 Metselwerk, gemiddelde afwerking C Bouwjaar van 1986 t/m 2000 Metselwerk, gemiddelde afwerking C Bouwjaar 2001 en nieuwer Metselwerk, gemiddelde afwerking Taxatiewijzer Cultuur Pagina 9

10 2.2 Toelichting op de archetypen Culturele objecten, 3411 t/m 3416 In dit hoofdstuk zijn per objectsoort de archetypen opgenomen. Achtereenvolgens zijn de archetypen voor schouwburgen/concertgebouwen/theaters, musea, expositiehallen/ evenementenhallen, bioscopen/filmhuizen en bibliotheken opgenomen. Via deze archetypen worden de meest voorkomende gebouwen beschreven. Afhankelijk van het aantal beschikbare marktgegevens zijn één of meer nadere verfijningen aangebracht. De archetypecodering bestaat uit 8 posities en is als volgt opgebouwd: Positie 1: C (cultuur) Positie 2 en 3: het type cultureel gebouw (laatste 2 posities van de soortobjectcode) 11: schouwburg, concertgebouw en theater 13: museum 14: expositiehal en evenementenhal 15: bioscoop en filmhuis 16: bibliotheek Positie 4: de bouwperiode 0: bouwjaar niet van belang 1: bouwjaar 1930 en ouder 2: bouwjaar van 1931 tot en met : bouwjaar van 1946 tot en met : bouwjaar van 1966 tot en met : bouwjaar van 1986 tot en met : bouwjaar 2001 en nieuwer (in enkele gevallen zijn bouwjaarperiodes samengevoegd. In die gevallen is het cijfer van de meest recente bouwperiode gehanteerd) Positie 5 en 6: een nadere verfijning van het archetype: 00: geen nadere verfijning aangebracht ST: standaard gebouw ME:cultureel megagebouw OP: openluchttheater BC: bioscoop FH: filmhuis Positie 7: het materiaal van de gevel: 0: niet van toepassing 1: metselwerk 2: hout 3: beton 4: metaal 5: combinatie van gevelmaterialen Positie 8: het afwerkingsniveau 0: niet van toepassing 1: eenvoudig afwerkingsniveau 2: gemiddeld afwerkingsniveau 3: luxe afwerkingsniveau Taxatiewijzer Cultuur Pagina 10

11 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor culturele doeleinden Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 11

12 4 Beschrijving van de marktgegevens De onderbouwende marktgegevens zijn opgenomen in bijlage Toelichting op de marktgegevens Cultuur De herbouwwaarden van de objecten zijn een voortzetting van in eerdere WOZ tijdvakken gevonden cijfers aangevuld met de cijfers opgenomen in het WOZ-datacenter. Voorzover geen sprake is van met bouwprojecten onderbouwde kengetallen, is sprake van geïndexeerde kengetallen uit het vorige WOZ-tijdvak. De kengetallen van de archetypen zijn mede hiervan afgeleid. De beschikbare marktgegevens zijn op basis van de vermelde kenmerken en foto s beoordeeld op bruikbaarheid. Van deze reeksen is het gemiddelde bepaald als zijnde normale bouw. De herbouwwaarde voor de archetypen eenvoudig en luxe zijn berekend uit de reeks onder, respectievelijk boven normaal. Het resultaat betreft een landelijk gemiddelde. Als gevolg van de landelijke verschillen in de bodemgesteldheid zullen de bouwkosten in veen en kleigebieden hoger zijn en op de zandgronden lager. Dit verschil zit in de kosten van de fundering. Tussen de waardepeildata 1 januari 2014 en 1 januari 2015 was sprake van een zeer lage bouwproductie en daarmee samenhangend een overschot bij het aanbod van arbeidskrachten in de bouw en van bouwmaterialen. Door deze situatie op de markt voor bouwprojecten, was er in deze periode geen ruimte voor stijging van de bouwkosten en daarmee voor het doorberekenen van een (beperkte) stijging van de loonkosten en de kosten voor bouwmaterialen. Daarom is voor de actualisering van de kengetallen naar de waardepeildatum 1 januari 2015 geen generieke indexering toegepast. Er zijn uitsluitend aanpassingen gedaan aan de gehanteerde kengetallen, wanneer de noodzaak voor deze aanpassing naar voren komt uit de geanalyseerde bouwprojecten die kort voor de waardepeildatum 1 januari 2015 in de realisatiefase zitten. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 12

13 4.2 Van marktgegeven naar kengetal Voor de Taxatiewijzer Cultuur worden de kengetallen vastgesteld aan de hand van de ingevoerde bouwkosten op het WOZ datacenter. Alvorens de onderbouwingen te gebruiken worden deze gescreend. Bij het screenen zijn bepaalde onderbouwingen afgevallen vanwege bijvoorbeeld onvolledige informatie of onrealistische kosten. Veel kosten zijn niet uitgesplitst naar archetype en dit is ook lang niet altijd mogelijk. Met de bruikbare(en bruikbaar gemaakte) gegevens worden de kengetallen getoetst. In de meeste gevallen wordt gekeken naar de gemiddelde bouwkosten van alle bruikbare onderbouwingen. Wanneer de onderbouwingen het kengetal ondersteunen is het kengetal opgehoogd. In meerdere gevallen zijn binnen dezelfde objectcategorie meerdere archetypen aanwezig die met name afwijken qua voorzieningen en/of toegepaste materialen. Deze onderlinge verschillen hebben geleid tot luxere of minder luxe archetypen. Indien geen of onvoldoende onderbouwingen aanwezig zijn voor een bepaald archetype, is aansluiting gezocht bij de kengetallen van deze vergelijkbare voldoende onderbouwde- archetypen, waarna via kengetallen van elementenprijzen (de zogenaamde elementenbegrotingen) de onderlinge verschillen tot uitdrukking zijn gebracht in verschillen in prijzen per m2 voor de ruwbouw, afbouw en installaties. Naast de onderlinge relaties binnen een objectcategorie, zijn op dezelfde wijze ook onderlinge relaties gelegd tussen de verschillende objectcategorieën. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 13

14 Onderstaand de onderbouwing van de oudere archetype via een koppeling met nieuwbouw archetypen. Archetype Nadere onderbouwing Ruwbouw Afbouw Installaties C111ST13 C116ST53 Lager, goedkopere materialen Lager, minder luxe afwerking C112ST13 C116ST53 Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking C114ST13 C116ST53 Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking C C Hoger, verdiepinghoogte Lager, minder luxe en duur metselwerk afwerking C C Hoger, verdiepinghoogte Lager, minder luxe en duur metselwerk afwerking C C Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking C C Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking C C Lager, Lager, minder luxe verdiepingshoogte / afwerking C C Lager, Lager, minder luxe verdiepingshoogte / afwerking C C Vergelijkbaar Lager, minder luxe afwerking C152FH12 C156FH52 Lager, Lager, minder luxe verdiepingshoogte afwerking C154BC13 C156BC53 Lager, goedkopere Vergelijkbaar materialen C154FH12 C156FH52 Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking C C Hoger, Lager, minder luxe verdiepingshoogte afwerking C C Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking C C Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking C C Lager, goedkopere Lager, minder luxe materialen afwerking Lager, minder installaties Lager, minder installaties Lager, minder installaties Vergelijkbaar Lager, minder installaties Vergelijkbaar Lager, minder installaties Vergelijkbaar Lager, minder installaties Vergelijkbaar Vergelijkbaar Lager, minder installaties Vergelijkbaar Lager, minder installaties Lager, minder installaties Lager, minder installaties Lager, minder installaties Taxatiewijzer Cultuur Pagina 14

15 4.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige waardepeildatum Archetype Omschrijving WPD 2014 WPD 2015 C110OP00 Openluchttheater C111ST en ouder, metselwerk, luxe afwerking C112ST , metselwerk, luxe afwerkingsniveau C114ST , metselwerk, luxe afwerkingsniveau C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,eenvoudige afwerking C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking C en ouder, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C en ouder, metselwerk, luxe afwerkingsniveau C , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C , metselwerk, luxe afwerkingsniveau C , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C , metselwerk, luxe afwerkingsniveau C en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking C , meer gevelmaterialen, gemiddeld afwerking C en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking C152FH en ouder, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C154BC , metselwerk, luxe afwerkingsniveau C154FH , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C156BC en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking C156FH en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C en ouder, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau C en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Taxatiewijzer Cultuur Pagina 15

16 4.4 Overzicht tabellen per kengetal Taxatiewijzer Cultuur Pagina 16

17 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 17

18 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 18

19 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 19

20 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 20

21 4.5 Werktuigenvrijstelling In hoofdstuk 9 van de Taxatiewijzer Algemeen wordt nader ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de werktuigenvrijstelling. Volgens artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ komt het in het kort er op neer dat een onroerende zaak een vrijgesteld werktuig betreft als het werktuig van een onroerende zaak kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan de werktuigen wordt toegebracht en dat het werktuig niet als een op zichzelf gebouwd eigendom is aan te merken. Volgens de Hoge Raad kan er ook buiten een productieproces sprake kan zijn van werktuigen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. (Zie Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/02425, ECLI:NL:GHDHA:2014:1477). In het berechte geval oordeelde de Hoge Raad dat de werktuigenvrijstelling ook van toepassing kan zijn op installaties in een ziekenhuis. Ook bij installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt, kan sprake zijn van werktuigen in de zin van de werktuigenvrijstelling. De omstandigheid dat veel van die installaties zijn aangebracht vanwege extra wettelijke eisen voor de gezondheidszorg, staat hieraan niet in de weg. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof. In deze uitspraak van het Hof is sprake van een werktuigenvrijstelling van 40 van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de wel meegetaxeerde installaties. In de beoordeling door de Hoge Raad heeft echter geen toetsing aan de criteria uit de jurisprudentie over "dienstbaar aan het gebouw" of "verwijderbaarheid met behoud van waarde" plaatsgevonden. Deze 40 is gebaseerd op de inbreng van Deloitte in de procedure en deze inbreng is noch bij de rechtbank noch bij het hof inhoudelijk getoetst aan de jurisprudentie. In de opsomming die heeft geleid tot deze 40 worden diverse soorten installaties, die in het algemeen worden aangemerkt als "dienstbaar aan het gebouw" nu voor een bepaald percentage aangemerkt als vrijgesteld werktuig. Ook worden diverse installaties genoemd, die in het algemeen worden aangemerkt als "niet verwijderbaar met behoud van waarde". De Rechtbank Amsterdam heeft ná het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015 geoordeeld dat in de kengetallen van de Taxatiewijzer Ziekenhuizen géén kosten zijn begrepen van werktuigen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. De gemeente heeft dit met een rapport van IGG Bointon de Groot dat een kostenuitsplitsing van een algemeen ziekenhuis bevat aannemelijk gemaakt. (Rechtbank Amsterdam 20 februari 2015, nr. AWB 12/1572, nog niet gepubliceerd). Het genoemde rapport van IGG is opgenomen als losse bijlage bij de taxatiewijzer ziekenhuizen. In de kengetallen van deze taxatiewijzer zijn, naar onze mening géén werktuigen opgenomen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. Deze mening is dus inmiddels bevestigd door de Rechtbank Amsterdam. In de taxatiewijzer is wel uitvoering gegeven aan het arrest van de Hoge Raad, omdat werktuigen die zuiver gericht zijn op het medisch proces zoals in operatiekamer, IC's etc. bij de WOZ-waardebepaling op basis van (de kengetallen uit) deze taxatiewijzer buiten aanmerking blijven. In de kengetallen zijn slechts de kosten van installaties begrepen die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het gebouw, en die niet zonder beschadiging van betekenis kunnen worden verwijderd. Installaties die roerend zijn en of na de oplevering in een gebouw worden aangebracht of ingeplugd zijn ook niet in de kengetallen opgenomen. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 21

22 In de kengetallen opgenomen installaties die hoofzakelijk dienstbaar zijn aan het gebouw zijn in algemene zin: warmteopwekking en warmtedistributie; afvoeren (regenwater en vuilwater); toevoer van water / gastoevoer / elektriciteit / telefonie; koudeopwekking en distributie; luchtbehandeling, regeling klimaat en sanitair; centrale elektrotechnische voorzieningen, krachtstroom, verlichting, communicatie; beveiliging (brand, braak, milieu); transport (liften en roltrappen;) gebouwbeheer voorzieningen. Uit het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015 en de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 februari 2015 blijkt dat het van essentieel belang is om aannemelijk te maken welke installaties in de waardering zijn meegenomen. Aan de taxatiewijzer is daarom een bijlage toegevoegd waarin een uitsplitsing is gegeven van de installaties van gebouwen waarop deze taxatiewijzer ziet (zie bijlage 5). Van iedere installatie is aangegeven of de kosten ervan zijn opgenomen in de bouwkosten die ten grondslag aan de kengetallen van deze taxatiewijzer. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 22

23 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes De bij de archetypen genoemde bandbreedte geeft de bandbreedte ten opzichte van het gemiddelde aan. Indien een percentage van 20 is genoemd wil dat zeggen dat de bandbreedte op plus of min 10 van het gemiddelde is gesteld. In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Een nadere motivering van de reden van afwijking is in dergelijke gevallen gewenst. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen of indien gebouwd is met inferieure materialen zoals houten of staalplaten gevels. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware (betonnen) constructies of indien gebouwd wordt met superieure materialen zoals vliesgevelconstructies. Ook dient de vervangingswaarde aangepast te worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevende betekenis. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Nadat op basis van de kengetallen van de archetypen een keuze is gemaakt dienen de volgende correcties bepaald te worden: Een correctie voor de grootte van het gebouw Een correctie voor het type fundering Een correctie voor de bereikbaarheid van de bouwlocatie Correctie voor de grootte van het gebouw Kleinere gebouwen hebben hogere bouwkosten per m² dan grotere gebouwen. Voor het bepalen van de juiste correctiefactor wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Correctie voor het type fundering Bij de archetypen is de vervangingswaarde genoemd voor gebouwen die zijn gefundeerd op palen. Voor afwijkende typen fundering dient een correctie te worden toegepast. De wijze van corrigeren is beschreven in het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Correctie voor de bereikbaarheid van de bouwlocatie Een deel van de vervangingswaarde wordt verklaard door de zogenaamde overige of algemene kosten. Dit zijn de kosten die niet direct zijn terug te voeren op het daadwerkelijke bouwen. De wijze van corrigeren is beschreven in het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 23

24 6 Grond Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 24

25 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 25

26 8 Rekenschema Voor een beschrijving van het rekenschema ten behoeve van de waardebepaling volgens de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 26

27 Bijlage 1 - Bronnen Gegevens van het WOZ-Datacenter Aannemersrekeningen van diverse aannemers en architecten Kostenkengetallen Bouwprojecten van Reed Business Information DACE- prijzenboekje Bouwkostenmanagement van Elsevier Bedrijfsinformatie Het dagblad Cobouw Het tijdschrift Bouwmarkt van Reed Business Information Het tijdschrift VerBOUWblad van Bouwgarant Het tijdschrift Bouwwereld van Reed Business Information CBS- / BDB- / RWU- en GWW-indexcijfers Waarderingsinstructies Taxatiewijzer Cultuur Pagina 27

28 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Cultuur Pagina 28

29 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 1 Archetype-codering C110OP00 Archetype-omschrijving Openluchttheater Code onderdeel WOZ-object 7720 Omschrijving Podium. Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 0 locatie x1000 n.v.t. Openluchttheater n.v.t. Gemiddelde bouwlocatie, kengetallen hebben betrekking op overdekt podium en tribune (let op: bedragen maal 1000 euro) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 Onder vervangingswaarde per (locatie x1000) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per locatie x1000 excl. 21 BTW Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde per locatie x1000 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder vervangingswaarde per (locatie x1000) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Cultuur Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 2 Archetype-codering C111ST13 Archetype-omschrijving 1930 en ouder, metselwerk, luxe afwerking Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en ouder standaard schouwburg metselwerk gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 30

31 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 3 Archetype-codering C112ST13 Archetype-omschrijving , metselwerk, luxe afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Standaard grootte (BVO) 2500 m Nadere verfijning archetype standaard schouwburg Materiaal metselwerk gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 31

32 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 4 Archetype-codering C114ST13 Archetype-omschrijving , metselwerk, luxe afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Standaard grootte (BVO) 2500 m Nadere verfijning archetype Materiaal Standaard schouwburg Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 32

33 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 5 Archetype-codering C116ME53 Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal m en nieuwer Cultureel megagebouw Meerdere gevelmaterialen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 33

34 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 6 Archetype-codering C116ST51 Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, meer gevelmaterialen,eenvoudige afwerking Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving concertzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en nieuwer standaard schouwburg meerdere gevelmaterialen gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, eenvoudig afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 34

35 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 7 Archetype-codering C116ST52 Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en nieuwer standaard schouwburg meerder gevelmaterialen gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 35

36 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Nummer 8 Archetype-codering C116ST53 Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en nieuwer Standaard schouwburg Meerdere gevelmaterialen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer).grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 36

37 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 9 Archetype-codering C Archetype-omschrijving 1930 en ouder, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en ouder Geen nadere verfijning Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,910 1,000 0,974 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 37

38 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 10 Archetype-codering C Archetype-omschrijving 1930 en ouder, metselwerk, luxe afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en ouder Geen nadere verfijning Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,966 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 38

39 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 11 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) 2500 m Nadere verfijning archetype Geen nadere verfijning Materiaal Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 39

40 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 12 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , metselwerk, luxe afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) 2500 m Nadere verfijning archetype Geen nadere verfijning Materiaal Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 40

41 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 13 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) 2500 m Nadere verfijning archetype Materiaal Geen nadere verfijning Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.6 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 41

42 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 14 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , metselwerk, luxe afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) 2500 m Nadere verfijning archetype Materiaal Geen nadere verfijning Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.6 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 42

43 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 15 Archetype-codering C Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en nieuwer Geen nadere verfijning Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 43

44 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3413 Omschrijving Museum Nummer 16 Archetype-codering C Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 2500 m en nieuwer Geen nadere verfijning Meerdere gevelmaterialen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 44

45 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3414 Omschrijving Evenementenhal/expositiehal Nummer 17 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , meer gevelmaterialen, gemiddeld afwerking Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) m Nadere verfijning archetype Materiaal Geen nadere verfijning Meerdere gevelmaterialen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,00 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 12 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,00 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 45

46 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3414 Omschrijving Evenementenhal/expositiehal Nummer 18 Archetype-codering C Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal m en nieuwer Geen nadere verfijning Meerdere gevelmaterialen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 12 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 46

47 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Nummer 19 Archetype-codering C152FH12 Archetype-omschrijving 1945 en ouder, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 1500 m en ouder Filmhuis Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode 1930 en ouder samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 47

48 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Nummer 20 Archetype-codering C154BC13 Archetype-omschrijving , metselwerk, luxe afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Standaard grootte (BVO) 7500 m Nadere verfijning archetype Materiaal Bioscoop Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 48

49 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Nummer 21 Archetype-codering C154FH12 Archetype-omschrijving , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Standaard grootte (BVO) 1500 m Nadere verfijning archetype Materiaal Filmhuis Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 49

50 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Nummer 22 Archetype-codering C156BC53 Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 7500 m en nieuwer Bioscoop Meerdere gevelmaterialen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 6 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 50

51 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Nummer 23 Archetype-codering C156FH52 Archetype-omschrijving 1986 en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 1500 m en nieuwer Filmhuis Meerdere gevelmaterialen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 51

52 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3416 Omschrijving Bibliotheek Nummer 24 Archetype-codering C Archetype-omschrijving 1945 en ouder, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 1500 m en ouder Diverse dakvormen Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode 1930 en ouder samengevoegd met bouwperiode ) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 0,967 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 52

53 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3416 Omschrijving Bibliotheek Nummer 25 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Standaard grootte (BVO) 1500 m Nadere verfijning archetype Diverse dakvormen Materiaal Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 53

54 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3416 Omschrijving Bibliotheek Nummer 26 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Standaard grootte (BVO) 1500 m Nadere verfijning archetype Diverse dakvormen Materiaal Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 54

55 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3416 Omschrijving Bibliotheek Nummer 27 Archetype-codering C Archetype-omschrijving , metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Standaard grootte (BVO) 1500 m Nadere verfijning archetype Diverse dakvormen Materiaal Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 55

56 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3416 Omschrijving Bibliotheek Nummer 28 Archetype-codering C Archetype-omschrijving 2001 en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Standaard grootte (BVO) Nadere verfijning archetype Materiaal 1500 m en nieuwer Diverse dakvormen Metselwerk Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 56

57 Bijlage 4 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2001 Index 36,45 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 896 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7720 Omschrijving Podium Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C110OP00 Openluchttheater n.v.t. n.v.t. Openluchttheater Gemiddelde bouwlocatie, kengetallen hebben betrekking op overdekt podium en tribune (let op: bedragen maal 1000 euro) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 57

58 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2001 Index 36,45 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 58

59 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 85, Afbouw 0 Installaties 14, Jaar 2004 Index 26,13 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 59

60 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2005 Index 20,47 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4094 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 60

61 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 30, Afbouw 30, Installaties 39, Jaar 2005 Index 20,47 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 61

62 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 62

63 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 57, Afbouw 24, Installaties 17, Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 63

64 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 7000 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 64

65 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 48, Afbouw 31, Installaties 20, Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 8450 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 65

66 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 68, Afbouw 15, Installaties 15, Jaar 2012 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5063 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 66

67 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 42, Afbouw 20, Installaties 37, Jaar 2014 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 7060 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ME en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Cultureel megagebouw Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer). Grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 67

68 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2002 Index 30,33 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 385 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,eenvoudige afwerking 1986 en nieuwer meerdere gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, eenvoudig afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 68

69 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4300 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,eenvoudige afwerking 1986 en nieuwer meerdere gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, eenvoudig afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 69

70 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 47, Afbouw 20, Installaties 32, Jaar 2013 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1810 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,eenvoudige afwerking 1986 en nieuwer meerdere gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, eenvoudig afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 70

71 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2004 Index 26,13 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9300 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking 1986 en nieuwer meerder gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 71

72 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2005 Index 20,47 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4551 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking 1986 en nieuwer meerder gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 72

73 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw 33, Installaties 23, Jaar 2005 Index 20,47 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3200 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking 1986 en nieuwer meerder gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 73

74 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2006 Index 21,20 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2950 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking 1986 en nieuwer meerder gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 74

75 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2684 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking 1986 en nieuwer meerder gevelmaterialen standaard schouwburg gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 75

76 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2750 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Standaard schouwburg Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer).grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 76

77 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4549 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Standaard schouwburg Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer).grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 77

78 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 69, Afbouw 10, Installaties 20, Jaar 2009 Index 4,42 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2009 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Standaard schouwburg Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer).grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 78

79 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 35, Afbouw 33, Installaties 30, Jaar 2012 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3500 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Standaard schouwburg Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer).grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 79

80 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 39, Afbouw 24, Installaties 35, Jaar 2013 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1082 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3411 Omschrijving Schouwburg/Concertzaal/Theater Code onderdeel WOZ-object 7740 Omschrijving Concertzaal of Theaterzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C116ST en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Standaard schouwburg Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer).grote variatie in bouwstijl en toegepaste materialen en daarmee ook een grote variatie in bouwkosten per m2 Taxatiewijzer Cultuur Pagina 80

81 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2006 Index 21,20 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2154 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 1986 en nieuwer Metselwerk Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 81

82 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2008 Index 8,59 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1366 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 1986 en nieuwer Metselwerk Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 82

83 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 34, Afbouw 35, Installaties 30, Jaar 2012 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1854 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 1986 en nieuwer Metselwerk Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 83

84 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 47, Afbouw 20, Installaties 31, Jaar 2013 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1475 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 1986 en nieuwer Metselwerk Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 84

85 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2003 Index 28,02 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9000 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 85

86 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2004 Index 26,13 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1374 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 86

87 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 50, Afbouw 33, Installaties 15, Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5226 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 87

88 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 23, Afbouw 45, Installaties 30, Jaar 2011 Index 2,53 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4125 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3413 Omschrijving Museum Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 88

89 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2005 Index 20,47 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3414 Omschrijving Evenementenhal/expositiehal Code onderdeel WOZ-object 7750 Omschrijving Expositieruimte Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C en nieuwer, meer gevelmaterialen,gemiddelde afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Geen nadere verfijning Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 89

90 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 43, Afbouw 33, Installaties 24, Jaar 2000 Index 42,59 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 7500 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C156BC en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Bioscoop Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 90

91 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2002 Index 30,33 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 7235 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C156BC en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Bioscoop Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 91

92 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2009 Index 4,42 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2262 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C156BC en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Bioscoop Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 92

93 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2390 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C156BC en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Bioscoop Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 93

94 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 66, Afbouw 11, Installaties 22, Jaar 2014 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3000 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C156BC en nieuwer, meer gevelmaterialen, luxe afwerking 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Bioscoop Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, luxe afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 94

95 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2006 Index 21,20 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1702 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3415 Omschrijving Bioscoop/Filmhuis Code onderdeel WOZ-object 7730 Omschrijving Bioscoopzaal Archetype Bouwwijze code Nadere verfijning omschrijving C156FH en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 1986 en nieuwer Meerdere gevelmaterialen Filmhuis Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau (bouwperiode samengevoegd met bouwperiode 2001 en nieuwer) Taxatiewijzer Cultuur Pagina 95

96 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 50, Afbouw 26, Installaties 22, Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 574 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3416 Omschrijving Bibliotheek Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Archetype code C omschrijving 2001 en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 2001 en nieuwer Bouwwijze Metselwerk Nadere verfijning Diverse dakvormen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Taxatiewijzer Cultuur Pagina 96

97 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 42, Afbouw 26, Installaties 31, Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 589 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3416 Omschrijving Bibliotheek Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Archetype code C omschrijving 2001 en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 2001 en nieuwer Bouwwijze Metselwerk Nadere verfijning Diverse dakvormen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Taxatiewijzer Cultuur Pagina 97

98 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3366 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3416 Omschrijving Bibliotheek Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Archetype code C omschrijving 2001 en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 2001 en nieuwer Bouwwijze Metselwerk Nadere verfijning Diverse dakvormen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Taxatiewijzer Cultuur Pagina 98

99 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Bouwkosten Ruwbouw 29, Afbouw 47, Installaties 23, Jaar 2014 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 110 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Soort-object-code 3416 Omschrijving Bibliotheek Code onderdeel WOZ-object 7770 Omschrijving Bibliotheek Archetype code C omschrijving 2001 en nieuwer, metselwerk, gemiddeld afwerkingsniveau 2001 en nieuwer Bouwwijze Metselwerk Nadere verfijning Diverse dakvormen Gefundeerd op palen, gemiddelde bouwlocatie, gemiddeld afwerkingsniveau Taxatiewijzer Cultuur Pagina 99

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Jan van den

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2031 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:2031 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:2031 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 11-04-2013 Datum publicatie 04-09-2013 Zaaknummer 12-00144 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Hoger

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Overheidsgebouwen, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Waardepeildatum 1 januari 2005 Taxatiewijzer Woonwagens Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2005 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 27-03-2017 Zaaknummer 16_2753 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten

Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Jan van den Brink

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer AMS 16 /805 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:3726

ECLI:NL:RBROT:2015:3726 ECLI:NL:RBROT:2015:3726 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2015 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 5775 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Aan de leden van de raad. Geachte leden van de raad,

Aan de leden van de raad. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de leden van de raad. Dienst Publiek ons kenmerk uw brief van/kenmerk bijlage(n) afdeling 07.31233

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Overheidsgebouwen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Overheidsgebouwen, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie TIOX

Handleiding Webapplicatie TIOX Q Delft - Rap512f Rapport Handleiding Webapplicatie TIOX VNG 888 - VNG- TIOX Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie