Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012

2 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Laboratoria naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven GeoTax, Wiberg, Oranjewoud, Ortec Finance, Thorbecke, TOG Nederland en SenS Vastgoed. De taxatiewijzer 2012 gaat (net als die van 2011) ten opzichte van de taxatiewijzer 2010 uit van een nieuwe archetypering. De archetypering van het te taxeren object volgens de taxatiewijzer 2010 is dus niet relevant voor de archetypering van het te taxeren object volgens de taxatiewijzer Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 3

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2012, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2012, versie 1.0 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 2 Beschrijving van de archetypen Tekst aangepast mbt indexering en gebruik van referenties Bijlage 3 Kengetallen per archetype Trendmatig verhoogd op basis van de referenties en de BDB-index Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2011, versie 1.1 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2011, versie 1.1. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Geen wijzigingen 2 Beschrijving van de archetypen kengetallen en tekst gewijzigd 3 Aandachtspunten betreffende functionele veroudering Berekening toegevoegd 4 Onderbouwende marktgegevens Onderbouwing geactualiseerd. 4.3 Werktuigvrijstelling is toegevoegd 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Aanvulling: Prijzenboekje Dutch Association of Cost Engineers (DACE), 28e editie Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Meer dan trendmatig verhoogd op basis van de referenties Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Science Park, Amsterdam toegevoegd, Westduinweg, Zijpe toegevoegd, Westelijke Parallelweg, Zwijndrecht verwijderd, Laan van Ypenburg, Den Haag verwijderd Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE. 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Laboratoria BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPEN Toelichting op de archetypen HOE OM TE GAAN MET FUNCTIONELE AFSCHRIJVING Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) Verandering van de bouwwijze (FC2) Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Excessieve gebruikskosten (FC4) Berekening Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) Verandering van de bouwwijze (FC2) Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Excessieve gebruikskosten (FC4) BESCHRIJVING VAN DE MARKTGEGEVENS Toelichting op de marktgegevens Van marktgegeven naar kengetal Werktuigvrijstelling BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG BIJLAGE 1 17 BIJLAGE 2 18 BIJLAGE 3 19 BIJLAGE 4 21 Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Algemeen Deze taxatiewijzer geldt voor belastingjaar 2013 met als waardepeildatum 1 januari 2012 en is vooral een handvat voor de waardering van die categorie objecten waaronder laboratoria vallen. Deze taxatiewijzer bevat kengetallen die bij toepassing van de gecorrigeerde vervangingswaarde gebruikt kunnen worden. Indien lokaal voldoende marktgegevens voorhanden zijn, kan ook een waarde in het economische verkeer bepaald worden. Hoewel in deze taxatiewijzer kengetallen zoals bouwkosten worden genoemd, geldt dat deze kengetallen plaatselijk van elkaar kunnen verschillen. Gebruikers blijven daarom zelf verantwoordelijk om in de eigen regio deze kengetallen te toetsen aan de plaatselijke markt. Alle vervangingswaarden gelden op prijspeildatum 1 januari 2012 en zijn exclusief BTW. 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Laboratoria Op basis van de focus zijn er verschillende soorten laboratoria te onderscheiden: Scheikundige laboratoria: zuiveren van stoffen die in de natuur voorkomen of het produceren van stoffen die niet in de natuur voortkomen. Op het WOZ-datacenter is dit onder andere Westduinweg 3 te Zijpe. Natuurkundige laboratoria: natuurkundige experimenten zoals supergeleiders. Op het WOZ-datacenter is dit onder andere Science Park 104 te Amsterdam. Biologische laboratoria: onderzoek naar levende organismen: Op het WOZ-datacenter is dit onder andere J. H. Oortweg 17 te Leiden, Klinische-chemische laboratoria: onderzoek naar biochemische processen: Op het WOZdatacenter is dit onder andere J. H. Oortweg 15 te Leiden. Kwaliteitslaboratoria: ter controle van de kwaliteit van de producten in een organisatie Ziekenhuislaboratoria: bestaat vaak uit meerdere onderdelen zoals een klinischchemisch/hematologisch, een medisch microbiologisch, een farmaceutisch toxicologisch en een pathologisch laboratorium. Op het WOZ-datacenter zijn dit onder andere Plesmanlaan 125 te Amsterdam, Geert Grooteplein Zuid 34 te Nijmegen; Forensisch laboratorium: onderzoekt toedracht van misdrijven en identiteit van misdadigers. Uit bovenstaande opsommingen blijkt dat de diversiteit erg groot is. Er zijn echter onvoldoende referenties beschikbaar op het WOZ-datacenter om de bovenstaande typen te onderbouwen. De vaststelling dat er onvoldoende bruikbare onderbouwingen beschikbaar zijn voor een archetypering naar bouwperiode, grootte, doel of discipline komt echter niet tegemoet aan de behoefte aan een meer gedifferentieerde archetypering bij het taxeren van een laboratorium. Om enigszins tegemoet te komen aan de gestelde behoefte zijn twee archetypes bepaald op basis van afwerkingniveau, die wel onderbouwd kunnen worden met behulp van de beschikbare en bruikbare bouwkostengegevens: namelijk Laboratorium Normaal en Laboratorium Bijzonder. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 6

7 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3) Inhoudsopgave archetypen laboratoria. Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZ-object Kengetal 2011 Kengetal F Laboratorium, normaal, gemiddeld afwerkingsniveau 2 F Laboratorium, bijzonder, luxe afwerkingsniveau. Laboratorium Laboratorium De kengetallen zijn met de BDB-index verhoogd. Twee referenties die vorig naar nog wel werden gebruikt zijn dit jaar niet meegenomen als referentie omdat het bouwjaar van deze referenties ondertussen te ver in het verleden ligt. De nieuwe kengetallen van beide archetypes liggen onder het gemiddelde van de bouwkosten van de nu gebruikte referenties. Dit is in lijn met de bouwkosten zoals gepubliceerd door de Dutch Association of Cost Engineers in hun 28 e editie van het prijzenboekje op bladzijde 138. De kengetallen bevinden zich iets onder de bandbreedte in het prijzenboekje voor niet ingerichte laboratoria. De taxateur heeft de vrijheid om af te wijken van de kengetallen door gebruik te maken van de bandbreedte rond de kengetallen. 2.1 Toelichting op de archetypen In deze taxatiewijzer wordt onderscheid gemaakt tussen twee archetypes laboratoria: Normaal en Bijzonder. Deze archetypering wijkt af van de gebruikte typering in de taxatiewijzers voor de prijspeilen tot en met In de taxatiewijzer tot en met 2010 was de archetype indeling gemaakt op basis van grootte. Deze indeling is verlaten en vervangen door een indeling naar afwerkingniveau ( normaal en bijzonder ). Echter, voor de codering van de archetypes in de taxatiewijzers voor prijspeil 2011 en 2012 (huidige taxatiewijzer) is gebruik gemaakt van bestaande coderingen. De taxateur moet zich er van bewust zijn dat de indeling naar archetype (archetypering) in de huidige wijzer dus afwijkt van die in de vorige taxatiewijzers, terwijl dezelfde archetype aanduiding wordt gebruikt. De naam dekt dus een andere lading. Laboratorium: Een laboratorium wordt gedefinieerd als een ruimte waarin kennisintensieve fysieke arbeid wordt verricht. Het laboratorium kan van normaal tot bijzonder zijn uitgevoerd. Normale laboratoria zijn meestal een rechthoekig laboratorium met een plat dak. De constructie is van beton en de gevelafwerking beton, glas of baksteen. De afwerking is van een gemiddelde kwaliteit. Bijzondere laboratoria hebben als kenmerken een opvallende architectuur, uitgebreide installaties, luxe afwerking of een combinatie van deze factoren. Dit komt tot uiting in aanzienlijk hogere bouwkosten per m² voor deze objecten. De mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld dat er laboratoria getaxeerd worden die wat betreft de ruwbouw, afbouw of installaties aan bijzondere eisen moeten voldoen. Men zou kunnen denken aan laboratoria waar door het gebruik van radioactief materiaal bijzondere eisen worden gesteld aan ruwbouw en installaties. Normaliter Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 7

8 bedragen de aandelen van ruwbouw, afbouw en installaties respectievelijk 35, 30 en 35 procent. De gemiddelde bouwkosten per vierkante meter geïndexeerd naar 1 januari 2012 bedraagt 1.500,- euro voor normale laboratoria, met een bandbreedte van 1.000,- tot 2.000,- euro. Voor bijzondere laboratoria bedragen de gemiddelde bouwkosten 2.500,- euro met een bandbreedte van 2.000,- tot 3.000,- euro. De gemiddeldes, ofwel kengetallen, voor deze archetypes zijn in lijn met cijfers die de Dutch Association of Cost Engineers publiceert voor niet ingerichte laboratoria in haar meest recente Prijzenboekje, de 28 e editie 1 op bladzijde 138. Laboratoria zijn in een groot aantal gevallen onderdeel van een groter geheel. Te denken valt aan bloedbanken bij ziekenhuizen en laboratoria als onderdeel van een universiteit of een huisof tandartsenpraktijk. De strekking van deze taxatiewijzer beperkt zich tot richtlijnen bij de waardering van zelfstandige WOZ-objecten, dus tot de in het kader van artikel 16 van de Wet WOZ afgebakende belastingobjecten met een laboratoriumfunctie. Deze richtlijnen kunnen ondersteunend worden gehanteerd bij de waardering van deelobjecten met een laboratoriumfunctie. Voor laboratoria, zoals hierboven bedoeld, is geen apart archetype in deze taxatiewijzer opgenomen. Voor het waarderen van dergelijke objecten, kan gebruik worden gemaakt van het archetype Medisch Overig in de taxatiewijzer Ziekenhuizen (N ) Reed Busisness, DACE Prijzenboekje 28 e editie. In het prijzenboekje worden laboratoria niet onderverdeeld naar verschillende archetypen Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 8

9 3 Hoe om te gaan met functionele afschrijving Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. 3.1 Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) Onder economische veroudering wordt met name de bezettingsgraad verstaan. Bij de benodigde capaciteit wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld het anticiperen op groei, de behoefte aan "piekcapaciteit" etc. Deze factor voor de functionele correctie geldt voor de ruwbouw, inrichting en de installaties. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers op bladzijde 49. Voorbeelden van economische en maatschappelijke veroudering zou bijvoorbeeld zijn een laboratoriumgebouw voor onderzoek naar bakeliet. 3.2 Verandering van de bouwwijze (FC2) Voor elk van de gebouwdelen ruwbouw, inrichting en installaties wordt een functionele correctie als gevolg van een verandering van de bouwwijze bepaald, indien de bouwkosten van de oorspronkelijke bouwwijze van het onderdeel hoger zijn dan bij de actuele bouwwijze. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers op bladzijde 50. Specifiek voor laboratoria kan de bouwwijze veranderen door bijvoorbeeld innovaties in trillingsvrije gebouwen. 3.3 Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) Onder belemmeringen van de gebruiksmogelijkheden worden alle gebreken van het gebouw geplaatst die niet onder één van de drie andere categorieën zijn geplaatst. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers op bladzijde 51. In het bijzonder voor laboratoria kan dit gaan om nieuwe verboden om hinder en overlast voor omwonenden te voorkomen. 3.4 Excessieve gebruikskosten (FC4) Excessieve gebruikskosten ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van het ontbreken van isolatievoorzieningen, zodat er meer energiekosten zijn. De formule en de bijbehorende toelichting zijn opgenomen in het algemene deel van de taxatiewijzers op bladzijde 51.Zo kunnen de veiligheidseisen voor laboratoria worden aangepast waardoor er duurdere veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 9

10 3.5 Berekening De functionele afschrijving wordt berekend door de factoren uit 3.1 tot en met 3.4 met elkaar te vermenigvuldigen: Functionele afschrijving = FC1 * FC2 * FC3 * FC Economische en maatschappelijke veroudering (FC1) FC1 = benodigde capaciteit aanwezige capaciteit Verandering van de bouwwijze (FC2) FC2 = 1,000 - bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze bouwkosten actuele bouwwijze bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Belemmering gebruiksmogelijkheden (FC3) FC3 = 1,000 - kosten voor herstel gebreken waarde na technische en voorlopige functionele correctie (FC1 en C2) Excessieve gebruikskosten (FC4) FC4 = 1,000 - contant gemaakte excessieve gebruikskosten waarde na technische en voorlopige functionele correctie (FC1, FC2 en C3) Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 10

11 4 Beschrijving van de marktgegevens (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 4) 4.1 Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van bouwgegevens naar de desbetreffende waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDB-indexcijfer. Dit is nader uitgewerkt in de algemene deel van de Taxatiewijzer bladzijde 12. Tabel 1: Indexeringstabel (2003 = 100) Indexeringstabel BDB Utiliteitsbouw, excl. BTW (2003 = 100) jaar Index 86,4 89,8 93,8 98,2 100,0 101,5 106,2 105,6 110,5 117, ,1 124,9 128,1 Schema 1: BDB-index (2003 = 100) Indexeringstabel BDB Utiliteitsbouw, excl. BTW (2003 = 100) Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 11

12 4.2 Van marktgegeven naar kengetal De kengetallen zijn het geïnterpreteerde gemiddelde van de geïndexeerde bouwkosten van de verschillende referenties. De bouwkosten van de referenties zijn geïndexeerd naar prijspeildatum. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de gemiddelde bouwkosten en de kengetallen van elkaar afwijken. 4.3 Werktuigvrijstelling Voor het bepalen van kengetallen per archetype wordt gebruik gemaakt van marktinformatie voor zover deze beschikbaar en bruikbaar is. De belangrijkste bron hierbij is het WOZdatacenter. De door gemeenten aan het WOZ-datacenter beschikbaar gestelde bouw- en stichtingskosten worden na analyse en controle door het WOZ-datacenter gepubliceerd en beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van de onderbouwingen te waarborgen geldt een inspanningsverplichting voor het verzamelen en analyseren van marktgegevens door de gemeente waarin het object ligt. De gerealiseerde stichtingskosten zijn als uitgangspunt genomen voor de kengetallen die aan de basis staan van de waardering. Dit uitgangspunt sluit aan op het waarderingsvoorschrift voor de gecorrigeerde vervangingswaarde. De kengetallen zijn onderverdeeld in drie onderdelen: ruwbouw; afbouw/vaste inrichting; installaties. Per archetype is aangegeven hoe hoog de bouwkosten gemiddeld per vierkante meter zijn. Daarbij is steeds aangegeven welk deel van de bouwkosten betrekking heeft op welke bouwcomponent (ruwbouw, afbouw/vaste inrichting en installaties). Ten aanzien van de component installaties doet de vraag zich voor wanneer sprake is van werktuigvrijstelling. Met andere woorden, is bij de bepaling van het kengetal rekening gehouden met bouwkosten die betrekking hebben op bouwkosten die onder de werktuigvrijstelling vallen. In hoofdstuk 9 van de taxatiewijzer algemeen pp 2012 wordt nader ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de werktuigvrijstelling. Volgens artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ komt het in het kort er op neer dat een onroerende zaak een vrijgesteld werkruig betreft als het werktuig van een onroerende zaak kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan de werktuigen wordt toegebracht en dat het werktuig niet als een op zichzelf gebouwd eigendom is aan te merken. In de jurisprudentie over werktuigvrijstelling is het begrip zodanig uitgekristalliseerd dat voldoende duidelijk is wat onder werktuigen verstaan moet worden. Wil het om werktuigen gaan dan moet er in hoofdzaak sprake zijn van dienstbaarheid aan het (productie)proces dat in het gebouw of door middel van het werk plaatsvindt. De Hoge Raad heeft bepaald dat werktuigen geen zaken of onderdelen zijn die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan een gebouw, in die zin dat zij het gebouw beter geschikt maken voor gebruik. Onder installaties (niet vrijgesteld) vallen in algemene zin: warmteopwekking en warmtedistributie; afvoeren (regenwater en vuilwater); toevoer van water / gastoevoer / elektriciteit / telefonie; koudeopwekking en distributie; luchtbehandeling, regeling klimaat en sanitair; centrale elektrotechnische voorzieningen, krachtstroom, verlichting, communicatie; Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 12

13 beveiliging (brand, braak, milieu); transport (liften en roltrappen; gebouwbeheersvoorzieningen. Praktisch gezien is alles wat in een laboratorium wordt aangesloten op- of ingeplugd in het leidingennetwerk een vrijgesteld werktuig. Zijn het werktuigen die dienstbaar zijn aan het gebouw en dus niet vrijgesteld? Of zijn het werktuigen die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het productieproces. In het laatste geval vallen de werktuigen mogelijk wel onder de werktuigenvrijstelling. Er is momenteel een discussie gaande in hoeverre bij de beoordeling van de bouwkosten in voldoende mate rekening is gehouden met de werktuigenvrijstelling. Vooralsnog staat de VNG op het standpunt dat bij de bepaling van de kengetallen in de taxatiewijzers gebruik is gemaakt van bouwkosten die geen betrekking hebben op roerende zaken dan wel op werktuigen (gebouwinstallaties) die onder de werktuigen vrijstelling zouden vallen. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 13

14 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze voor de diverse waardebepalende elementen te worden gemaakt. De kengetallen van de archetypes Normaal en Bijzonder sluiten op elkaar aan. De waarde per vierkante meter waarmee een object mee wordt getaxeerd dient de taxateur te bepalen op grond van eigen waarneming. In beginsel dient de gekozen waarde per vierkante meter binnen de bandbreedte te liggen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen of indien gebouwd is met materialen zoals houten gevels. Voor de vervangingswaarde dient ook een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware constructies of indien gebouwd wordt met duurdere materialen. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevende betekenis. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. De vervangingswaarde is onderverdeeld in de onderdelen ruwbouw, afbouw en installaties. De overige kosten zijn over deze componenten verdeeld. Voor de archetypes zijn deze onderdelen uitgesplitst en is een percentageverdeling vermeld. Hiervoor zijn ook bandbreedtes opgesteld. Bij soberder uitgevoerde gebouwen zullen bijvoorbeeld de onderdelen afbouw en installaties een kleiner deel uitmaken van de vervangingswaarde en zal de ruwbouw een groter component zijn. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 14

15 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 15

16 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 16

17 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen WOZ-Datacenter ( Bureau Documentatie Bouwwezen ( Stichtingskosten/bouwvergunningen/taxaties diverse gemeenten Prijzenboekje Dutch Asssociation of Cost Engineers 28 e editie Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 17

18 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set Taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn al in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 18

19 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN LABORATORIA Soortobjectcode 3161 Omschrijving Laboratorium Nummer 1 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Laboratorium, normaal, gemiddeld afwerkingsniveau Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium. Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen 4500 m2 n.v.t. platdak combinatie Fundering op palen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 58% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 35% % - 40% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 35% Installaties 35% % - 40% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 58% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 19% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 19% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 35% % - 40% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 35% Installaties 35% % - 40% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 19

20 Bijlage 3 KENGETALLEN LABORATORIA Soortobjectcode 3161 Omschrijving Laboratorium Nummer 2 Archetype-codering F Archetype-omschrijving Laboratorium, bijzonder, luxe afwerkingsniveau. Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal Opmerkingen m2 n.v.t. platdak combinatie Fundering op palen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 36% Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 35% % - 40% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 35% Installaties 35% % - 40% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 36% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze vervangingswaarde per m2 Actuele bouwkosten huidige bouwwijze excl. 19% BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19% BTW ruwbouw afbouw installatie incl. 19% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onderverdeling % verdeling vervangingswaarde per (m2) Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 19% BTW per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 35% % - 40% Afbouw / vaste inrichting 30% % - 35% Installaties 35% % - 40% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% n.v.t Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 20

21 Bijlage 4 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer LABORATORIA Gemeente Woonplaats Leiden Leiden (BSGR) Bouwkosten 100% Ruwbouw 53,10% Afbouw 20,35% Installaties 26,55% Jaar 2008 Index 8,59% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2750 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Laboratoriumgebouw met kantoorruimte voor het onderzoek van allergieën, de productiehal met laboratoria als apart object toegevoegd, J.H. Oortweg 17. Dit bouwkostengegeven is in het jaar 2010 als onderbouwing gebruikt voor archetype F (Laboratorium, < 2500 m2, traditioneel). Archetypering heeft miv taxatiewijzer 2011 geen betrekking meer op grootteklassen, maar op afwerkingsniveau (normaal vs bijzonder). Soort-object-code 3161 Omschrijving Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium Archetype code F omschrijving Laboratorium, normaal, gemiddeld afwerkingsniveau Bouwperiode n.v.t. Bouwwijze combinatie Nadere verfijning platdak Opmerkingen Fundering op palen Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 21 Datum 21 novemberl 2012

22 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer LABORATORIA Gemeente Amsterdam Woonplaats Amsterdam Bouwkosten 100% Ruwbouw 44,47% Afbouw 35,70% Installaties 19,83% Jaar 2010 Index 5,79% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9790 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Dit laboratoriumgebouw voor elementair natuurkundig onderzoek ligt aan de rand van het Sciencepark Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost.Het bestaat uit drie parallelle onderdelen: een smalle kantoorvleugel, een centraal volume met experimenteerruimtes en een deel met werkplaatsen. Tussen de drie delen liggen twee binnenstraten die de trillingsgevoelige experimenteerruimtes fysisch loskoppelen van de andere bouwdelen. Deze twaalf meter hoge binnenstraten maken het mogelijk op elke gewenste plek aan weerzijden van de boven elkaar gelegen experimenteerruimtes grote apparatuur te plaatsen. Het middelste bouwdeel wordt onderbroken door een centrale hal die beide binnenstraten verbindt en via grote trappen ook de verdiepingen. De binnenstraten zijn ook op de koppen van het gebouw gekoppeld. Dwars hierop zijn loopbruggen gemaakt, die op de verdiepingen circuits laten ontstaan. niks op aan te merken Soort-object-code 3161 Omschrijving Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium Archetype code F omschrijving Laboratorium, normaal, gemiddeld afwerkingsniveau Bouwperiode n.v.t. Bouwwijze combinatie Nadere verfijning platdak Opmerkingen Fundering op palen Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 22 Datum 21 novemberl 2012

23 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer LABORATORIA Gemeente Nijmegen Woonplaats Nijmegen Bouwkosten 100% Ruwbouw 0,00% Afbouw 0,00% Installaties 0,00% Jaar 2005 Index 20,47% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 6711 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Bouw Bloedbank-Donorcentrum (laboratoria, kantoren, magazijnruimten). Dit bouwkostengegeven is in het jaar 2010 als onderbouwing gebruikt voor archetype F Archetypering heeft miv taxatiewijzer 2011 geen betrekking meer op grootteklassen, maar op afwerkingsniveau (normaal vs bijzonder). Soort-object-code 3161 Omschrijving Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium Archetype code F omschrijving Laboratorium, normaal, gemiddeld afwerkingsniveau Bouwperiode n.v.t. Bouwwijze combinatie Nadere verfijning platdak Opmerkingen Fundering op palen Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 23 Datum 21 novemberl 2012

24 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer LABORATORIA Gemeente Zijpe Woonplaats Petten Bouwkosten 100% Ruwbouw 66,56% Afbouw 0,00% Installaties 33,44% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2061 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Laboratorium voor nucleair onderzoek Opmerking Soort-object-code 3161 Omschrijving Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium Archetype code F omschrijving Laboratorium, normaal, gemiddeld afwerkingsniveau Bouwperiode n.v.t. Bouwwijze combinatie Nadere verfijning platdak Opmerkingen Fundering op palen Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 24 Datum 21 novemberl 2012

25 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer LABORATORIA Gemeente Amsterdam Woonplaats Amsterdam Bouwkosten 100% Ruwbouw 30,42% Afbouw 33,12% Installaties 36,47% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 8883 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot kantoor met laboratorium. Dit bouwkostengegeven is in de jaren 2008, 2009 en 2010 als onderbouwing gebruikt voor archetype F (Laboratorium, < 2500 m2, traditioneel). Archetypering heeft miv taxatiewijzer 2011 geen betrekking meer op grootteklassen, maar op afwerkingsniveau (normaal vs bijzonder). Soort-object-code 3161 Omschrijving Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium Archetype code F omschrijving Laboratorium, bijzonder, luxe afwerkingsniveau. Bouwperiode n.v.t. Bouwwijze combinatie Nadere verfijning platdak Opmerkingen Fundering op palen Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 25 Datum 21 novemberl 2012

26 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer LABORATORIA Gemeente Woonplaats Leiden Leiden (BSGR) Bouwkosten 100% Ruwbouw 21,98% Afbouw 19,94% Installaties 58,08% Jaar 2008 Index 8,59% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3271 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Dit is de productiehal met diverse laboratoria, micro biologisch, biochemisch, als een doos in de hal, verder cleanrooms en productieruimten en overige faciliteiten eromheen, behorend bij het laboratorium J. H. Oortweg 15. Dit bouwkostengegeven is in het jaar 2010 als onderbouwing gebruikt voor archetype F (Laboratorium, < 2500 m2, traditioneel). Archetypering heeft miv taxatiewijzer 2011 geen betrekking meer op grootteklassen, maar op afwerkingsniveau (normaal vs bijzonder). Soort-object-code 3161 Omschrijving Laboratorium Code onderdeel WOZ-object 3710 Omschrijving Laboratorium Archetype code F omschrijving Laboratorium, bijzonder, luxe afwerkingsniveau. Bouwperiode n.v.t. Bouwwijze combinatie Nadere verfijning platdak Opmerkingen Fundering op palen Taxatiewijzer Laboratoria Pagina 26 Datum 21 novemberl 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2011 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Jan van den

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Waardepeildatum 1 januari 2005 Taxatiewijzer Woonwagens Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2005 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer AMS 16 /805 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 27-03-2017 Zaaknummer 16_2753 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie TIOX

Handleiding Webapplicatie TIOX Q Delft - Rap512f Rapport Handleiding Webapplicatie TIOX VNG 888 - VNG- TIOX Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie