Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014

2 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Parkeren naar waardepeildatum 1 januari TDeze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (Bghu), GB Twente en de taxatiebedrijven Antea Group, GeoTax, SMQ, Invast Hotels, KONDAR, Ortec Finance, Van Ameyde Waarderingen, Thorbecke, TOG Nederland, en Wiberg Taxaties.18T Taxatiewijzer Parkeren Pagina 3

4 Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015, versie 1.1 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de UTaxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015, versie 1.1U. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.2 en 1.4 tekst aangepast en geactualiseerd. 2 Beschrijving van de archetypen 2.2: tekst transferia bijgesteld. 3 Aandachtspunten inzake functionele 3.1, 3.2 tekst is aangepast. veroudering 4 Onderbouwende marktgegevens 4.1 en 4.2 tekst uitgebreid, gewijzigd/geactualiseerd, of verplaatst naar hoofdstuk 5. Grafieken geactualiseerd. 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Tekst restwaarde aangevuld. Tekst paalfundering toegespitst; paalfundering is standaard. 6 Grond Geen wijziging. 7 Werktuigenvrijstelling Tekst gewijzigd o.b.v. jurisprudentie. 8 Taxatieverslag Geen wijziging. 9 Rekenschema Geen wijziging. Bijlage 1 Bronnen Geactualiseerd. Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijziging. Bijlage 3 Kengetallen per archetype Aangepast naar wpd Bijlage 4 Marktanalyse Geactualiseerd. Bijlage 5 Overzicht werktuigenvrijstelling Geactualiseerd. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 4

5 16T116T 16TSTREKKING 16T216T 16TBESCHRIJVING 16T316T 16TFUNCTIONELE 16T416T 16TBESCHRIJVING 16T516T 16TBESCHRIJVING 16T616T 16TGROND16T 16T716T 16TWERKTUIGENVRIJSTELLING16T 16T816T 16TTAXATIEVERSLAG16T 16T916T 16TREKENSCHEMA16T INHOUDSOPGAVE VAN DEZE TAXATIEWIJZER16T T1.11 6T 16TStrekking 16T1.21 6T 16TAlgemeen16T 16T1.31 6T 16TSpecifieke 16T1.41 6T 16TWaarde van de taxatiewijzer16t aandachtspunten taxatiewijzer Parkeren16T... 6 in het economische verkeer of gecorrigeerde vervangingswaarde16t... 8 VAN DE ARCHETYPEN16T T2.11 6T 16TInhoudsopgave 16T2.21 6T 16TToelichting archetypen16t... 9 op de archetypen object 3641 en T... 9 VEROUDERING BIJ GEBOUWEN VOOR 16T T3.11 6T 16TNormen 16T3.21 6T 16TBeoordeling en Richtlijnen voor Parkeergarages16T op Functionaliteit16T VAN DE MARKTGEGEVENS1 6T T4.11 6T 16TToelichting 16T4.21 6T 16TVan op de marktgegevens16t marktgegeven naar kengetal16t HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES16T TBIJLAGE 1 - BRONNEN16T TBIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST16T TBIJLAGE 3 - KENGETALLEN PER ARCHETYPE16T TBIJLAGE 4 - ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS16T TBIJLAGE 5 - OVERZICHT INSTALLATIES EN WERKTUIGEN16T...70 Taxatiewijzer Parkeren Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer 1.1 Strekking van de taxatiewijzer De taxatiewijzer Parkeren is expliciet bedoeld voor de taxatie van parkeergarages en parkeerterreinen, zoals omschreven bij de archetype aanduiding in deze wijzer. Deze taxatiewijzer heeft raakvlakken met andere taxatiewijzers zoals de Taxatiewijzer 21 Motorbrandstofverkooppunten en de Taxatiewijzer 4 NS-Stations. Dit staat dan in de tekst aangegeven. Deze taxatiewijzer geeft specifieke toelichting of richtlijnen voor de beschreven objecten in deze wijzer. De algemene systematiek van waarderen staat gedetailleerd beschreven in de Algemene taxatiewijzer. 1.2 Algemeen Het aantal publieke parkeerplaatsen in Nederland kan worden geschat op 8,9 miljoen (2011). Het aantal openbare parkeerplaatsen wordt geraamd op 12,5 tot 15,6 miljoen parkeerplaatsen (2011). Van het totale aantal openbare parkeerplaatsen bevindt zich 81% op en langs de straat, 17% op terreinen en 2% ( ca plaatsen ) in parkeergarages. Er heeft sinds 2011 geen recenter onderzoek hiernaar plaatsgevonden, zodat deze aantallen mogelijk dienen te worden bijgesteld, maar ze geven nochtans een globaal beeld van de populatie en reikwijdte. Eén vijfde van het aantal openbare parkeerplaatsen wordt gereguleerd door gemeenten. Deze plaatsen zijn ingericht, gereguleerd, in parkeerduur beperkt, gecontroleerd, gefiscaliseerd of vergunningplichtig. 1.3 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Parkeren Parkeerruimte is in een groot aantal gevallen onderdeel van een groter geheel. Niet alleen langs wegen, maar ook bij overheids- en bedrijfsgebouwen, winkels en woningen. De strekking van deze taxatiewijzer beperkt zich vooral tot richtlijnen bij de waardering van zelfstandige WOZ-objecten, dus tot de in het kader van artikel 16 van de Wet WOZ afgebakende objecten met parkeren als hoofdfunctie. Overigens kunnen de richtlijnen ondersteunend worden gehanteerd bij de waardering van deelobjecten met een parkeerfunctie. De verschillende afbakeningsmogelijkheden zijn weergegeven in het schema op de volgende pagina. Parkeerruimte in Nederland is in te delen in: Openbare parkeerplaatsen Met uitzondering van individuele parkeerplaatsen langs de openbare weg, kunnen alle openbare parkeergarages en parkeerplaatsen worden aangemerkt als zelfstandige WOZobjecten. Parkeerplaatsen langs de openbare weg vallen onder de in de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten opgenomen objecten (artikel 2, lid 1, wegenvrijstelling) Niet openbare parkeerplaatsen Behalve wanneer een individuele parkeerplaats als een zelfstandig WOZ-object kan worden aangemerkt, zijn niet openbare parkeerplaatsen een deelobject van een ander WOZ-object, en worden als zodanig in combinatie met een ander WOZ-object gewaardeerd. Niet openbare individuele parkeerplaatsen worden in de vrije markt verhandeld en zijn als zodanig als individueel WOZ-object te waarderen op de waarde in het economische verkeer ter plaatse. Samengevat: Taxatiewijzer Parkeren Pagina 6

7 Openbare parkeerplaatsen: Parkeerplaatsen langs de openbare weg, waar al of niet tegen betaling geparkeerd kan worden Parkeerplaatsen op openbare parkeerterreinen, waar al of niet tegen betaling geparkeerd kan worden. Parkeerplaatsen in openbare parkeergarages, waar al of niet tegen betaling geparkeerd kan worden. Transferia, dit zijn eigenlijk tot de voorgaande categorie behorende objecten, die echter in het kader van hun decentrale ligging en grootschaligheid apart benoemd worden. Niet openbare parkeerplaatsen: Niet openbare parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen, bedrijven en instellingen of in betaalde parkeergarage (bij een appartement). Niet openbare parkeerplaatsen in een tot een bedrijf of instelling behorende parkeergarage. Niet openbare (eigen) individuele parkeerplaatsen. Afbakening: Deelobject; onderdeel van weg waardoor waarde buiten aanmerking blijft. Waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer WOZ-object; waardebepaling volgens taxatiewijzer WOZ-object; waardebepaling volgens taxatiewijzer WOZ-object; waardebepaling volgens taxatiewijzer Afbakening: Deelobject; onderdeel van ander WOZ-object; waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer Deelobject; onderdeel van ander WOZ-object; waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer WOZ-object; waarderen naar marktwaarde. Waardering valt buiten de strekking van deze taxatiewijzer Taxatiewijzer Parkeren Pagina 7

8 1.4 Waarde in het economische verkeer of gecorrigeerde vervangingswaarde Parkeerbeleid Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw was het overheidsbeleid gericht op beperking van de automobiliteit; ook het parkeerbeleid maakte hier deel van uit. Inmiddels is hierin een kentering gekomen: niet de parkeerbehoefte is taakstellend voor het parkeerbeleid, maar de inrichting en verkeersregulering in een stedelijk gebied. Door middel van beheersing van parkeernormen, parkeertarieven en een integrale aanpak, wordt hierin sturend opgetreden. Parkeertarieven als instrument Voor een goed functioneren van stads- en winkelcentra is het van belang om te zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen. Voor een belangrijk deel is de detailhandel hiervan afhankelijk. Regulering van het gebruik van deze parkeerruimte kan door parkeerduurbeperking (parkeerschijven) of betaald parkeren. Van de bedrijfsmatig geëxploiteerde parkeergarages en terreinen, die voor het publiek vrij toegankelijk zijn, kan behoudens een enkele extreme uitzondering, gesteld worden dat de parkeertarieven door de (veelal gemeentelijke) overheid vastgesteld worden. Dit betekent, dat de bruto-inkomsten van openbare parkeergarages - en terreinen niet worden bepaald door het vrije marktmechanisme, maar exploitanten in hoofdzaak afhankelijk zullen zijn van het gemeentelijke beleid in deze. Door het ontbreken van vrije prijsvorming kan concurrentie slechts in beperkte mate plaats vinden t.w. door inrichting, grootte van de parkeerplaatsen enz. Ook in 2015 is het gemiddelde tarief bij de Nederlandse parkeergarages weer gestegen met ruim 5 %. Waarde in het economische verkeer Dit waardebegrip gaat uit van een vrije marktwerking, d.w.z. dat de marktwaarde van het object wordt bepaald, uitgaande van de fictie dat het object vrij en onbezwaard kan worden overgedragen in de staat waarin het zich op dat moment (waardepeildatum) bevindt. Zoals hiervoor aangegeven, worden de bruto-inkomsten (tarief maal het aantal betaalde parkeeruren) van een parkeergarage sterk beïnvloed door het gemeentelijk parkeerbeleid ter plaatse. Regelmatig worden parkeergarages voor substantiële bedragen verkocht. Als belangrijkste ingrediënt voor de prijs geldt dan niet de intrinsieke (markt)waarde van het object, maar het geldgenererend vermogen, wat zoals hiervoor toegelicht, wordt beïnvloed door het gemeentelijk parkeerbeleid. Gecorrigeerde vervangingswaarde Artikel 17 lid 3 Wet WOZ geeft aan, dat indien de gecorrigeerde vervangingswaarde leidt tot een hogere waarde, van niet-woningen de gecorrigeerde vervangingswaarde dient te worden bepaald. Bij het bepalen van deze waarde wordt bij de berekening rekening gehouden met: de aard en bestemming van het object de sinds de stichting opgetreden technische en functionele veroudering. Gegeven het feit dat de tarieven van parkeergarages en terreinen zoals hiervoor aangegeven, niet in de vrije markt tot stand komen en dus de waardevaststelling op basis van waarde in het economische verkeer discutabel is, wordt er in het kader van deze taxatiewijzer vanuit gegaan dat de gecorrigeerde vervangingswaardemethodiek de meest gerede methodiek is om te komen tot de WOZ-waarde van een parkeergarage of terrein. Daarbij kan de invloed van gemeentelijk parkeerbeleid en voorgeschreven tarieven worden uitgedrukt in een functionele correctie. In die gevallen waarbij de waarde in het economische verkeer hoger is, moet uiteraard van deze waarde worden uitgegaan. In dit verband wordt verwezen naar de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 17 november 2011 ( LJN:BU4778). Taxatiewijzer Parkeren Pagina 8

9 2 Beschrijving van de archetypen (zie voor de volledige kengetallen per archetype bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Onderdeel WOZobject 1 P Parkeerterrein parkeerterrein 2 P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, open parkeerdek gevels, bovengronds 3 P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, dichte parkeerdek gevels, bovengronds 4 P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, parkeerdek ondergronds 5 P Transferium parkeerdek 6 P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds 7 P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds 8 P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds parkeerdek parkeerdek parkeerdek 2.2 Toelichting op de archetypen object 3641 en 3637 Op basis van het hiervoor onder 1.2 gestelde, kunnen parkeergarages in 8 16Tarchetypen16T worden onderverdeeld. Voor de ring, gebruikt bij de 16Tarchetypen16 T, zijn voor positie 5 en 6 de volgende s gebruikt: Positie 5 Positie 6 Code Gevels Code Ligging 0 Overig 0 Overig 1 Open gevels 1 Bovengronds 2 Dichte gevels 2 Ondergronds Deze s hebben betrekking op de aanwezigheid (of niet aanwezigheid) van gevels bij de parkeergarages en transferia en of deze ondergronds, bovengronds of op een andere manier (verdiept) aangelegd zijn. Verder is afgeweken van de geldende ring voor positie 4 waarbij 7 = Bouwperiode voor 1990 en 8 = Bouwperiode na Parkeergarages Er is voor gekozen parkeergarages primair onder te verdelen in boven- en ondergrondse bouwwerken; uiteraard is een ondergronds bouwwerk van een geheel andere constructie dan een bovengronds bouwwerk. Vanuit het gegeven dat voor 1970 nauwelijks of geen parkeergarages werden gebouwd in Nederland, is gekozen voor parkeergarages van voor 1990 en na Daarnaast onderscheiden we bij bovengrondse parkeergarages open- en dichte gevels. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 9

10 Transferia Een transferium is een overstappunt van auto naar openbaar vervoer. Een transferium is altijd met de auto goed te bereiken: het ligt buiten het centrum, vlakbij de snelweg, vaak aan de rand van een grote stad of bij een knooppunt van openbaar vervoer. Het ligt op een plek waar veel auto's langskomen, op weg naar hetzelfde reisdoel. Een automobilist(e) parkeert er de auto op een bewaakte parkeergelegenheid en stapt over op het openbaar vervoer. Gebruikers hechten vooral belang aan een goede beveiliging en een goede kwaliteit van het aansluitende openbaar vervoer. Transferia leveren een bijdrage aan het behoud en het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnensteden. Transferia zijn te herkennen aan een eigen Transferiumlogo. Een bijzonder aandachtspunt bij transferia zijn eventueel vrijgestelde delen. Er kan sprake zijn van een zodanige verbinding (van gedeeltes) met de weg dat het betreffende gedeelte daaraan dienstbaar is en derhalve vrijgesteld dient te worden. Zie hiervoor verder de uitwerking van het arrest Alkmaar in de taxatiewijzer NS-Stations. Parkeerterreinen Naast gebouwde parkeerfaciliteiten kennen we ook de ongebouwde vorm: een parkeerterrein. Als archetype is deze variant opgenomen, waarbij met name aandacht is gegeven aan (de kosten van) bestrating, omheining en toegang (slagboom). Hoewel de in deze taxatiewijzer opgenomen kengetallen met name bedoeld zijn voor parkeerterreinen als zelfstandig WOZ-object, kunnen (delen van) de kengetallen tevens worden gebruikt bij de waardering van parkeerterreinen als deelobject. Uiteraard betreft het hier uitsluitend het parkeerterrein als apart afgebakend WOZ-object. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 10

11 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Parkeren Voor een algemene beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. 3.1 Normen en Richtlijnen voor Parkeergarages Een parkeergarage moet ontworpen worden als een gebruiksvriendelijke verblijfsruimte. Parkeergarages moeten dan ook aan de volgende norm en richtlijnen voldoen: ESPA-richtlijnen (European Standard Parking Award), die opgesteld zijn door de European Parking Association (EPA) en de Vereniging van Exploitanten van Parkeeraccommodaties in Nederland (Vexpan). De ESPA geeft aan garages een kwaliteitskeurmerk uit. NEN 2443 (Nederlandse norm voor het parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en garages) alsmede de Ontwerpwijzer Gebouwde Parkeervoorzieningen van het C.R.O.W. (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water -en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Voor de belasting ( druk per m² ) wordt NEN 6702 gehanteerd. Parkeergarages moeten voldoen aan de volgende functionele uitgangspunten: ontsloten op één centraal punt met voldoende opstelruimte voor in- en uitgaand verkeer zonder dat de verkeerscirculatie op straat en in de garage wordt belemmerd (per parkeergarage afhankelijk). vanaf 400 à 450 parkeerplaatsen moet de verkeerscirculatie op de parkeervloer en tussen de parkeervloeren gescheiden worden afgewikkeld vanwege het gebruiksgemak en vlotte doorstroming verdient éénrichtingsverkeer met parkeren onder een hoek de voorkeur. voor de veiligheid en overzichtelijkheid heeft een vlakke parkeervloer met een minimum aan verticale elementen (qua aantal en omvang) de voorkeur. De belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten in parkeergarages zijn: (effectieve) parkeervakbreedte minimaal 2,20 m à 2,50 m parkeervakdiepte 5,00 m parkeerhoek bij éénrichtingsverkeer 70 graden parkeerhoek bij tweerichtingsverkeer 90 graden (minimale) rijbaanbreedte bij éénrichtingsverkeer 4,20 m (minimale) rijbaanbreedte bij tweerichtingsverkeer 5,40 m (minimale) draaistraal bij éénrichtingsverkeer 4,50 / 9,00 m (bi/bu) (minimale) draaistraal bij tweerichtingsverkeer 4,50 / 13,00 m (bi/bu) (maximale) hellingspercentage hellingbaan 10% (minimale) vrije hoogten 2,30 m ( 2.10 m onder balken ) beheerdersruimte(n) ca 50 m² 3.2 Beoordeling op Functionaliteit De in deze wijzer opgenomen kengetallen betreffen het midden van de bandbreedte. Dit geldt voor de vervangingswaarde maar ook voor de levensduur en restwaarde. De taxateur dient bij het gebruik van een archetype zich steeds af te vragen of boven of onder het kengetal gewaardeerd moet worden. Afwijkingen buiten de bandbreedte dienen altijd te worden toegelicht. Daarnaast kunnen er aanleidingen zijn voor functionele afschrijvingen. Bij functionele afschrijving dient de taxateur te onderzoeken of er sprake is van een verminderde functionaliteit uitgesplitst in: 1. economische veroudering; 2. verandering bouwwijze; 3. doelmatigheid; 4. excessieve gebruikskosten; Taxatiewijzer Parkeren Pagina 11

12 parkeerbeleid We gaan er vanuit dat de "reguliere vermindering van het gebruiksgenot van een ouder gebouw" reeds is meegenomen in de factor voor technische veroudering. Economische veroudering: De mate waarin er door technische, economische of maatschappelijke ontwikkelingen nog behoefte bestaat aan het betreffende object bepaald de hoogte van de economische veroudering. De laatste jaren staat de behoefte aan parkeergarages onder druk. Zo wordt er steeds minder geparkeerd in het centrum van de grote steden. Met name het parkeren in parkeergarages is afgenomen. Volgens onderzoekers zijn in veel gevallen de tarieven te hoog. De prijs is echter minder van belang in grote steden, waarbij de prijs bij het uitgaan, toeristische attracties of shoppen minder een rol lijkt te spelen. Ook is het parkeerbeleid vaak achterhaald. Daardoor is het aanbod niet goed afgestemd op de vraag van automobilisten. Door de afname kampen veel gemeenten met tekorten in de begroting. Het verhogen van de tarieven om de gemeentekas te spekken werkt daarbij vaak averechts. UGemeentelijk U kan de exploitatie van parkeergarages in hoge mate beïnvloeden. Door voorgeschreven tarieven en parkeervrije uren kunnen aan de exploitatie beperkingen worden opgelegd. De ficties van wet WOZ sluiten dergelijke beperkingen niet uit. In dergelijke situaties dient er functioneel gecorrigeerd te worden. (publiekrechtelijke beperking) Indien de parkeergarage exploitatiebeperking heeft die door (baat hebbende) UondernemersU is voorgeschreven, dan schermen de ficties van de Wet WOZ dit af en hoeft niet hierop gecorrigeerd te worden (privaatrechtelijke beperking). Verandering in bouwwijze: Als een efficiëntere indeling mogelijk is. Door het toenemend gebruik van kunststoffen in auto s worden hogere eisen gesteld aan de brandveiligheid, met in nieuwere garages vaker sprinklerinstallaties. Een aspect dat steeds meer aandacht krijgt is het veiligheidsgevoel. Halflege, galmende en slecht verlichte parkeergarages met veel grote kolommen en onverwachte nissen en openingen worden als bedreigend ervaren. Mensen willen zich veilig voelen in een parkeergarage. In een voor parkeren ontworpen ruimte dient men zich veilig te voelen. Met betere verlichting, en overzichtelijke toegangswegen voor voetgangers kan veel worden verbeterd Doelmatigheid en belemmering gebruiksmogelijkheden: De hoogte van het parkeerdek kan zodanig zijn dat hogere personenauto s (SUV s, MPV s) niet in de parkeergarage kunnen parkeren. In nieuwe parkeergarages wordt rekening gehouden met een grotere hoogte, zodat ook dit soort personenauto s toegang heeft. Daarnaast zal het aan de huidige eisen voldoen van berijdbaarheid, bochtstralen, hellingbanen en de liften het gebruik kunnen beïnvloeden. Excessieve gebruikskosten: De mate waarin er sprake is van bovenmatige gebruikskosten ten gevolge van een niet optimaal functionerend gebouw, of een niet optimale huisvestingssituatie bepalen de afschrijving vanwege excessieve gebruikskosten. Aandachtspunten hierbij zijn: - Overmatige stookkosten energiekosten - Extra klimaatbeheersing - Onvoorziene kosten na calamiteiten - Onvoldoende isolatie - bovenmatig verouderde installatie - bovenmatige personeelskosten - bovenmatige schoonmaakkosten Voor een beschrijving van hoe om te gaan met functionele afschrijving zie ook hoofdstuk 6 van de taxatiewijzer algemeen. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 12

13 4 Beschrijving van de marktgegevens (zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 4) 4.1 Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van de bouwgegevens naar de waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDB-indexcijfer. BDB staat voor Bureau Documentatie Bouwwezen. Het BDB publiceert jaarlijks de indexcijfers voor diverse onroerende zaken. Het BDB geeft al jaren inzicht in de kostenontwikkeling in de branche. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op zgn. input -cijfers, zoals de CAO s, de materiaalkosten, de materieelafschrijvingen en de projectgerelateerde opslagen voor de algemene kosten, de winst en het risico. Tussen de waardepeildata 1 januari 2015 en 1 januari 2016 was wederom sprake van een lage bouwproductie en daarmee samenhangend een overschot bij het aanbod van arbeidskrachten in de bouw en van bouwmaterialen. Door deze ontwikkeling zijn rond de waardepeildatum 1 januari 2016 een groot aantal bouwbedrijven bereid om "onder kostprijs" bouwprojecten uit te voeren. Deze bedrijven nemen dus genoegen met een negatieve opslag voor winst en risico. Deze opslag voor winst en risico maakt ook onderdeel uit van de (ongecorrigeerde) vervangingswaarde die in het kader van de Wet WOZ ingeschat wordt. Doordat echter de aanbestedingsprijzen sterk onder druk staan, is er ook geen ruimte voor stijging van de feitelijke kosten voor bouwmaterialen en voor inzet van arbeid. Daarom is voor de actualisering van de kengetallen naar de waardepeildatum 1 januari 2016 geen generieke indexering toegepast. Er zijn uitsluitend aanpassingen gedaan aan de gehanteerde kengetallen, wanneer de noodzaak voor deze aanpassing naar voren komt uit de geanalyseerde bouwprojecten die kort voor de waardepeildatum 1 januari 2016 zijn of worden gerealiseerd. Naast de door gemeenten verstrekte bouwkosten van parkeergarages, zijn meerdere bronnen van informatie en kennis geraadpleegd: zie Bijlage 1: Bronnen. Opvallend daarbij is dat in de Uitgave van Taxatieboekje Herbouwkosten bedrijfspanden voor met name ondergrondse parkeergarages andere, lagere kengetallen worden genoemd dan uit diverse marktgegevens, zoals beschreven in Bijlage 3 en 4, naar voren komt. Op grond van de andere bronnen en geraadpleegde literatuur is desondanks overeengekomen de in de Taxatiewijzer gehanteerde kengetallen te handhaven. Ook dient rekening te worden gehouden met kosten die wel zijn inbegrepen in de herbouwkosten van de taxatiewijzer, maar niet in de kengetallen van andere bronnen, zoals het taxatieboekje Herbouwkosten Bedrijfspanden. Als bijkomende kosten wordt hier een extra bedrag genoemd voor parkeergarages tussen de 34 - en 41%, bovenop de kengetallen zelf. Deze bijkomende kosten bestaan onder meer ( niet uitputtend ) uit voorbereidings- en begeleidingskosten, heffingen, aanloopkosten en financieringskosten, onvoorziene uitgaven, onderhoudskosten van het terrein en coördinatie. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 13

14 4.2 Van marktgegeven naar kengetal Op de marktgegevens van het WOZ-datacenter die betrekking hebben op parkeren heeft een analyse plaatsgevonden door de producent van deze taxatiewijzer. De als bruikbaar en representatief beoordeelde bouwprojecten zijn opgenomen in bijlage 4. Onderstaand eerst een overzicht van de archetypes met het kengetal van 2015 en N r. Onderdeel WOZ-object Kengetal 2015 Kengetal P Parkeerterrein parkeerterrein 89,80 89,80 2 P Parkeergarage, gebouwd parkeerdek voor 1 januari 1990, open gevels, bovengronds 3 P Parkeergarage, gebouwd parkeerdek voor 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds 4 P Parkeergarage, gebouwd parkeerdek voor 1 januari 1990, ondergronds 5 P Transferium parkeerdek P Parkeergarage, gebouwd na parkeerdek januari 1990, open gevels, bovengronds 7 P Parkeergarage, gebouwd na parkeerdek januari 1990, dichte gevels, bovengronds 8 P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds parkeerdek De archetypes van voor 1990 zijn een afgeleide van de archetypes van na Uit analyse van de onderbouwende objecten is gebleken dat een standaard parkeergarage zowel ondergronds als bovengronds gemiddeld ongeveer m² groot is. Voor garages die veel groter of veel kleiner zijn dan de standaardgrootte, zijn vooralsnog onvoldoende onderbouwingen beschikbaar om daarvoor een apart archetype aan te maken. Bij het waarderen van garages die veel groter of veel kleiner zijn dan de standaardgrootte dient de taxateur er daarom op te letten dat er wellicht een extra correctie van het kengetal nodig is. Bij deels bovengronds/deels ondergronds moet de waarde naar rato worden berekend door opsplitsing van de meters en daar het betreffende ondergrondse of bovengrondse archetype bij te gebruiken. Het archetype voor Parkeerterrein betreft voornamelijk infrastructurele voorzieningen. Zie hiervoor ook de taxatiewijzer algemeen. De parkeergarages bovengronds zijn onderverdeeld in garages met open- en met gesloten gevels. In de praktijk komen ook vaak halfopen gevels voor. De meerkosten van een gesloten gevel ten opzichte van een open gevel zijn vaak niet alleen de kosten voor het dichtmaken van de gevel, maar de meerkosten hebben ook betrekking op voorzieningen voor luchtbehandeling. Bij parkeergarages is geen, of nauwelijks sprake van werktuigenvrijstelling; installaties en hulpmiddelen zijn dienstbaar aan het gebouw zelf. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 14

15 Ter illustratie zijn voor die archetypes, waarvan meerdere marktgegevens beschikbaar zijn, een grafiek toegevoegd, welke inzicht geeft in de variantie ( de mate waarin waarden onderling verschillen). Deze tonen de spreiding van de waarden binnen de bandbreedte, alsmede die waarden die daarbuiten vallen, maar desondanks een betrouwbaar marktgegeven vormen. Parkeergarage, gebouwd na 1990, bovengronds, open gevels. Bruto vervangingswaarde per m P Ondergrens Bovengrens Bruto vloeroppervlakte (m2) Parkeergarage, gebouwd na 1990, bovengronds, dichte gevels. Bruto vervangingswaarde per m P Ondergrens Bovengrens Bruto vloeroppervlakte (m2) Taxatiewijzer Parkeren Pagina 15

16 Parkeergarage, gebouwd na 1990, ondergronds. Dit archetype kent een grote spreiding van bouwkosten. Dat sluit aan bij de onder hoofdstuk 4.1 ( blz. 13 ) genoemde verschillen in bouwkosten. 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen of indien gebouwd is met inferieure materialen zoals staalplaten gevels. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware (betonnen) constructies of indien gebouwd wordt met superieure materialen zoals vliesgevelconstructies. Ook dient de vervangingswaarde aangepast te worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte ( gemiddelde doorrijhoogte ligt tussen de 1,90 en 2,10 m ). Uit marktgegevens komt naar voren dat publieke ondergrondse parkeergarages hogere herbouwkosten hebben dan ondergrondse parkeergarages voor particulier gebruik ( bijv. onder een appartementengebouw ). Dat wordt mede veroorzaakt doordat het voorzieningenniveau ( veiligheid, herkenbaarheid, routering en eventuele invalidenvoorzieningen ) bij publieke garages groter is dan bij garages die alleen toegankelijk zijn voor aanwonenden of abonnementhouders. Ook zijn bij deze laatste geen betalingsvoorzieningen en hulp/assistentievoorzieningen nodig, en stellen aanrij-routes en hellingbanen minder eisen. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 16

17 Ook worden door publiek en gemeente steeds meer eisen gesteld aan veiligheid ( camera s, verlichting, herkenbaarheid ), situering van de vakken ( voorkeur hebben schuin-ingestoken vakken ) en brede hellingbanen. Bij het bepalen van de bandbreedtes van archetype P ( ondergrondse parkeergarages) speelt de gebouwde omgeving, en met name de bovenbouw, een grote rol bij het bepalen van de correcte bandbreedte. Er bestaan grote verschillen in bouwkosten tussen enerzijds ondergrondse parkeergarages zonder bovenbouw ( bijvoorbeeld onder plein, of park) of welke gelegen zijn onder een (appartement) gebouw of winkelcentrum. In geval van bovenliggende bouwlagen worden grondwerk, fundering (heipalen) en voorzieningen gedeeld met de gebruikers van het bovenliggende bouwwerk. Als die gebruikers er niet zijn, zijn er kosten aan het dak (is begane-grondvloer) om geschikt te maken als park of plein. Het is aan de taxateur deze verschillen op correcte wijze in de taxatie te verwerken. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevende betekenis. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Uit de marktanalyse blijkt dat de variatie in o.a. uitvoering, afwerkingsniveau en materiaalgebruik groot is. In slechts een gering aantal gevallen is bij de op het WOZ-datacenter beschikbare gegevens aangegeven of er sprake is van paalfundering. Wij gaan er vanuit dat hiervan meestal wel sprake is geweest en dat derhalve rekening is gehouden met paalfundering in het kengetal. Omdat het gebruik van paalfundering onder andere afhankelijk is van de bodemgesteldheid, de grondwaterstand en het aantal bouwlagen, dient de taxateur zelf te beoordelen of hij met een aftrek rekening moet houden. Restwaarde en afschrijvingspercentage Zowel bij het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:1477) als bij het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2015:5017) zijn de restwaarde en het afschrijvingspercentage onderwerp van geschil geweest. Door toepassing van de werktuigenvrijstelling zijn de installaties die resteren de normale installaties die ook in kantoorpanden, onderwijsinstellingen en overheidsgebouwen aanwezig zijn. Om deze reden zijn de hoven van mening dat voor de restwaarde en het afschrijvingspercentage de normale kengetallen van toepassing zijn. De wetgever heeft, door voor bepaalde onroerende zaken waardering op de gecorrigeerde vervangingswaarde voor te schrijven, willen bereiken dat als waarde van die zaken heeft te gelden de waarde welke die zaken in economische zin voor de eigenaar zelf hebben. Deze waarde wordt gevonden door uit te gaan van de veronderstelling dat voor die zaak een markt is, waar de tegenwoordige eigenaar niet alleen als koper optreedt, maar tevens als koper, die de zaak zou willen verwerven met handhaving van aard en bestemming ervan. Incourante onroerende zaken kunnen voor de eigenaar zelf een hogere waarde hebben dan de op de wijze van artikel 273, lid 3, van de Gemeentewet te bepalen verkoopwaarde. Gezien de aard van het object, de locatie nabij binnensteden en de ruime aanwezigheid van grond lenen deze bouwtypen zich echter ook goed voor verkoop in de markt. Het is aan de taxateur om de maatschappelijke of commerciële waarde na beëindiging van de levensduur te bepalen, waarbij de huidige kengetallen als gemiddelde kunnen worden overgenomen. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 17

18 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. 7 Werktuigenvrijstelling In hoofdstuk 9 van de Taxatiewijzer Algemeen voor waardepeildatum 1 januari 2016 wordt nader ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de werktuigenvrijstelling. In die taxatiewijzer is ook een actueel overzicht gegeven van de jurisprudentie over dit onderwerp. Hieronder wordt slechts beknopt ingegaan op de werktuigenvrijstelling Volgens de Hoge Raad kan er ook buiten een productieproces sprake kan zijn van werktuigen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. (ZieU Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/02425, ECLI:NL:GHDHA:2014:1477. UIn het berechte geval oordeelde de Hoge Raad dat de werktuigenvrijstelling van toepassing kan zijn op installaties in een ziekenhuis. Ook bij installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt, kan sprake zijn van werktuigen in de zin van de werktuigenvrijstelling. De omstandigheid dat veel van die installaties zijn aangebracht vanwege extra wettelijke eisen voor de gezondheidszorg, staat hieraan niet in de weg.u Zie ook UGerechtshof Amsterdam 26 november 2015 nr. 14/00421,U ECLI:NL:GHAMS:2015:5017.U In verhouding tot ziekenhuizen zijn de installaties bij gebouwen ten behoeve van parkeren meestal dienstbaar aan het gebouwde, en niet aan het (productie)proces. Kengetallen In de kengetallen van deze taxatiewijzer zijn géén werktuigen opgenomen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. In deze taxatiewijzer is daarbij uitvoering gegeven aan de bovengenoemde jurisprudentie. In de kengetallen zijn slechts de kosten van installaties begrepen die in hoofdzaak of geheel dienstbaar zijn aan het gebouwde, installaties die roerend zijn of worden ingeplugd zijn niet in de kengetallen opgenomen. In de kengetallen zijn wel opgenomen installaties die dienstbaar zijn aan het gebouw in algemene zin: warmteopwekking en warmtedistributie; afvoeren (regenwater en vuilwater); toevoer van water / gastoevoer / elektriciteit / telefonie; koudeopwekking en distributie; luchtbehandeling, regeling klimaat en sanitair; centrale elektrotechnische voorzieningen, krachtstroom, verlichting, communicatie; beveiliging (brand, braak, milieu); transport (liften en roltrappen;) gebouwbeheer voorzieningen. Uit het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015, de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 20 februari 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 26 november 2015, blijkt dat het van essentieel belang is welke installaties in de waardering zijn meegenomen. Aan de taxatiewijzer is daarom een bijlage 5 toegevoegd waarin is aangegeven welke installaties zijn opgenomen in de geanalyseerde bouwkosten van bijlage 4. De kengetallen van deze taxatiewijzer die zijn gebaseerd op de geanalyseerde bouwkosten, zijn gecorrigeerd voor installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn voor het proces in het gebouw. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 18

19 8 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 19

20 9 Rekenschema Voor een beschrijving en voorbeeld van een rekenschema wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 20

21 Bijlage 1 - Bronnen WOZ-datacenter ESPA-richtlijnen (European Standard Parking Award), zoals die zijn opgesteld door de European Parking Association (EPA) en de Vereniging van Exploitanten van Parkeeraccommodaties in Nederland (Vexpan) NEN 2443 (Nederlandse norm voor het parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en garages) ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) 16Twww.P1.nl16 T; brochure parkeren en vastgoed Kengetallen Kompas bouwkosten COB Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. ANWB parkeerproblemen; test parkeergarages CROW-Kennisplatform voor infrastructuur Taxatiewijzer Parkeren Pagina 21

22 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel van deze set Taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn al in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Parkeren Pagina 22

23 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 1 -ring P Parkeerterrein Code onderdeel WOZ-object 2150 parkeerterrein. Standaard grootte (BVO) 1500 m2 Bouwperiode gebouwd na 1960 archetype geen Materiaal straatwerk/asfalt Parkeerterrein met afrastering en slagboom Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 75% 58,93 67,35 75, % - 35% Afbouw / vaste inrichting 10% 7,86 8,98 10, % - 30% Installaties 15% 11,79 13,47 15, % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% 78,58 89,80 101,03 n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 89,80 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 89,80 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW ,35 8,98 13,47 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 0 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 75% 58,93 67,35 75, % - 35% Afbouw / vaste inrichting 10% 7,86 8,98 10, % - 30% Installaties 15% 11,79 13,47 15, % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% 78,58 89,80 101,03 n.v.t Taxatiewijzer Parkeren Pagina 23

24 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 2 -ring P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, open gevels, bovengronds Standaard grootte (BVO) m2 Bouwperiode gebouwd voor 1 januari 1990 archetype beton/metaal Materiaal beton/staal skelet Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 52% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 33% % - 25% Installaties 15% % - 12% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 442 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 410 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW ,50 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 0,928 0,928 0,928 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 52% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 33% % - 25% Installaties 15% % - 12% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Parkeren Pagina 24

25 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 3 -ring P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds Standaard grootte (BVO) m2 Bouwperiode gebouwd voor 1 januari 1990 archetype beton/metaal Materiaal beton/staal skelet Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 54% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 31% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 493 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 550 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW ,50 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 54% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 31% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Parkeren Pagina 25

26 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 4 -ring P Parkeergarage, gebouwd voor 1 januari 1990, ondergronds Standaard grootte (BVO) m2 Bouwperiode gebouwd voor 1 januari 1990 archetype beton/vloer bovenliggende bebouwing Materiaal beton Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 65% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 20% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 900 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 916 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 65% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 20% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Parkeren Pagina 26

27 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 5 -ring P Transferium Standaard grootte (BVO) m2 archetype beton/tevens parkeerdek Materiaal beton Concept pas sinds 1993 in Nederland toegepast Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 70% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 10% % - 30% Installaties 20% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 359 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 359 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW ,90 71,80 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 70% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 10% % - 30% Installaties 20% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Parkeren Pagina 27

28 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 6 -ring P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds Standaard grootte (BVO) m2 archetype beton/metaal Materiaal betonskelet Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 52% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 33% % - 25% Installaties 15% % - 12% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 410 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 410 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW ,50 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 52% % - 30% Afbouw / vaste inrichting 33% % - 25% Installaties 15% % - 12% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Parkeren Pagina 28

29 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 7 -ring P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds Standaard grootte (BVO) m2 archetype beton/metaal Materiaal betonskelet Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 54% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 31% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 550 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 550 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW ,50 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 54% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 31% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Parkeren Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobject 3637 Parkeergarage Nummer 8 -ring P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds Standaard grootte (BVO) m2 archetype beton/vloer bovenliggende bebouwing Materiaal beton Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 65% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 20% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 35% Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21% BTW 916 vervangingswaarde per m2 excl. 21% BTW 916 per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21% BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onderverdeling % Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde exclusief 21% BTW verdeling per (m³) Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max Ruwbouw 65% % - 35% Afbouw / vaste inrichting 20% % - 30% Installaties 15% % - 35% Overige kosten inclusief TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% Taxatiewijzer Parkeren Pagina 30

31 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2006 Index 21,20% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9100 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 360 per m2 Soort-object Parkeergarage P Transferium beton beton/tevens parkeerdek Concept pas sinds 1993 in Nederland toegepast Taxatiewijzer Parkeren Pagina 31

32 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2008 Index 8,59% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2700 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 289 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 32

33 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 76% Afbouw 16% Installaties 8% Jaar 2010 Index 5,79% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5209 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 366 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 33

34 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 70% Afbouw 10% Installaties 20% Jaar 2010 Index 5,79% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 476 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 34

35 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 72,24% Afbouw 12,38% Installaties 15,38% Jaar 2012 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3420 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 361 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 35

36 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 95,69% Afbouw 4,31% Installaties 0% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 184 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 36

37 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 75,90% Afbouw 22,77% Installaties 1,33% Jaar 2014 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 255 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 37

38 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 65,64% Afbouw 21,24% Installaties 13,13% Jaar 2014 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 8905 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 359 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 38

39 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 67,89% Afbouw 19,77% Installaties 12,34% Jaar 2014 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 339 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, open gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij betonnen dak soms tevens parkeerdek Taxatiewijzer Parkeren Pagina 39

40 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 90,87% Afbouw 0% Installaties 9,13% Jaar 2004 Index 26,13% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9520 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 544 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 40

41 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 79,99% Afbouw 0% Installaties 20,01% Jaar 2009 Index 4,42% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9500 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 502 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 41

42 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2010 Index 5,79% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3307 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 640 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 42

43 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 76,92% Afbouw 23,08% Installaties 0% Jaar 2012 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 6575 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 989 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 43

44 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 58,71% Afbouw 24,79% Installaties 16,50% Jaar 2012 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 559 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 44

45 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 7724 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 654 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 45

46 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 645 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 46

47 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 74,16% Afbouw 10,34% Installaties 15,50% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 5927 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 704 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, dichte gevels, bovengronds betonskelet beton/metaal Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 47

48 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 48% Afbouw 26% Installaties 26% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 971 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 48

49 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 47,99% Afbouw 26,00% Installaties 26,00% Jaar 2008 Index 8,59% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 6200 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 49

50 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 76,17% Afbouw 12,69% Installaties 11,14% Jaar 2005 Index 20,47% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 6500 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 50

51 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2006 Index 21,20% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 800 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 51

52 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 78,97% Afbouw 12,10% Installaties 8,93% Jaar 2006 Index 21,20% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1113 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 52

53 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 100% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 875 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 940 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 53

54 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 9140 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 889 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 54

55 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 76,53% Afbouw 12,24% Installaties 11,22% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 55

56 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 60% Afbouw 20% Installaties 20% Jaar 2007 Index 15,87% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3000 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 772 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 56

57 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2010 Index 5,79% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 57

58 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2010 Index 5,79% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 58

59 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 85,22% Afbouw 0% Installaties 14,78% Jaar 2011 Index 2,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3500 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 59

60 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 84,62% Afbouw 9,26% Installaties 6,12% Jaar 2011 Index 2,53% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 7825 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 60

61 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 83,93% Afbouw 0% Installaties 16,07% Jaar 2012 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2000 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 700 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 61

62 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 78,99% Afbouw 4,86% Installaties 16,15% Jaar 2012 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 825 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 62

63 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 8074 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 63

64 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 70,99% Afbouw 14,57% Installaties 14,44% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 3260 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 64

65 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 0% Afbouw 0% Installaties 0% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 2860 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 622 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 65

66 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 87,94% Afbouw 3,91% Installaties 8,15% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4218 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 757 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 66

67 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 60,85% Afbouw 18,82% Installaties 20,33% Jaar 2013 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 683 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 67

68 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 60,77% Afbouw 11,54% Installaties 27,69% Jaar 2014 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 8307 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 963 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 68

69 Gemeente Woonplaats Bouwkosten 100% Ruwbouw 44,81% Afbouw 28,37% Installaties 26,82% Jaar 2014 Index 0% Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 764 per m2 Soort-object Parkeergarage P Parkeergarage, gebouwd na 1 januari 1990, ondergronds beton beton/vloer bovenliggende bebouwing Bij deels bovengronds/deels ondergronds naar rato berekenen Taxatiewijzer Parkeren Pagina 69

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN

KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN. BouwkostenKompas.nl WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN KENGETALLENKOMPAS BOUWKOSTEN WONINGBOUW UTILITEITSBOUW CIVIELE WERKEN SLOOPWERKEN DUURZAAM BOUWEN BIJKOMENDE KOSTEN BouwkostenKompas.nl Inhoudsopgave Aanbesteden: de juiste aannemer, de juiste prijs 6

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam Object Kleinschalige kantoorvilla bestaande uit begane grond en 3 efficiënt indeelbare verdiepingen in een volgroeide groene setting

Nadere informatie

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein TE HUUR Gelderlandhaven 5 te Nieuwegein Algemeen Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen. Het gebouw is zeer goed onderhouden en heeft een moderne uitstraling. Locatie

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE. Rijksweg 81 III 4255 GH Nieuwendijk

BEDRIJFSRUIMTE. Rijksweg 81 III 4255 GH Nieuwendijk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

WINKELRUIMTE. Krijtstraat 6 4201 GD Gorinchem

WINKELRUIMTE. Krijtstraat 6 4201 GD Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving winkelruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR ORANJEKWARTIER, AMSTERDAM Type : Commerciële ruimten Locatie : Amsterdam, Koningin Wilhelminaplein Parkeerplaatsen : Betaald parkeren Oranjekwartier,

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

ONTWERP EN FINANCIERING VAN PARKEERINFRASTRUCTUUR

ONTWERP EN FINANCIERING VAN PARKEERINFRASTRUCTUUR ONTWERP EN FINANCIERING VAN PARKEERINFRASTRUCTUUR Door Stefaan Lumen, Senior projectleider bij Sweco Parkconsult 1 2016-05-10 Ontwerp van parkeergarages Inhoudstafel Inleiding Wie doet wat? Verschillende

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008

ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008 Nyenrode Real Estate Center de heer prof.dr. T.M. Berkhout MRE MRICS de heer prof.dr. A.C. Hordijk Straatweg 25 3621 BG Breukelen ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008 betreft: Reactie

Nadere informatie

Vastgoed en WOZ-waarde

Vastgoed en WOZ-waarde Weekblad voor Fiscaal Recht, Vastgoed en WOZ-waarde Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2015/1394 Bijgewerkt tot: 17-11-2015 Auteur: Drs. J.E. van den Berg en G.H.T.

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND

TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND TE HUUR GORSLAAN 18 PURMEREND REPRESENTATIEF SPRAAKMAKEND KANTOORPAND CA. 263 M² BVO OP BEGANE GROND CA. 263 M² BVO 1 E VERDIEPING TOTAAL CA. 526 M² BVO AANVAARDING KAN PER DIRECT HUURPRIJS 145,- PER M²

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hollandsch Diep 63 te Capelle aan den IJssel

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hollandsch Diep 63 te Capelle aan den IJssel VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Hollandsch Diep 63 te Capelle aan den IJssel Object Diverse net afgewerkte kantoorruimten gelegen op een zichtlocatie aan het Hollandsch Diep te Capelle aan den

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27 te Utrecht Algemeen Een uniek vrijstaand bedrijfsgebouw dat bestaat uit representatieve kantoor-/showroomruimte en een goed afgewerkte bedrijfs-/productiehal. Het twee-laagse

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO

Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO Totale oppervlakte ca. 4.760 m² VVO TE KOOP/ HUUR DOKTER BLUMENKAMPSTRAAT 3 5914 PV VENLO VRAAGPRIJS 2.100.000 kosten koper HUURPRIJS 25.800 PER MAAND EXCLUSIEF BTW LIGGING & BEREIKBAARHEID Aantrekkelijke

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Hoofdstraat 78, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Hoofdstraat 78, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Hoofdstraat 78, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Huurprijs 124,76 per m² per jaar Omschrijving Algemeen Op een prominente en zeer goed bereikbare locatie gelegen kantoorpand komt de gehele begane grond beschikbaar.

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit hoogwaardige kantoorgebouw met energielabel C, bestaat uit 6 bouwlagen met ruim voldoende

Nadere informatie

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen TE HUUR Lange Dreef 11 te Vianen Algemeen Het betreft een representatief kantoorgebouw gelegen in kantorenpark La Palissade. Het gebouw heeft een moderne uitstraling. De omgeving is parkachtig opgezet

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Vrijblijvende informatie Gelieve discreet met deze informatie om te gaan De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam Object Kleinschalige kantoorvilla van 1.134 m² met eigen tuin met terras en parkeerterrein bestaande uit begane grond en 3 efficiënt

Nadere informatie

Oppervlakte garage doet ertoe voor WOZ-waarde

Oppervlakte garage doet ertoe voor WOZ-waarde Rapport Gemeentelijke Ombudsman Oppervlakte garage doet ertoe voor WOZ-waarde Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 januari 2013 RAI30I08 Samenvatting Bij de flats aan de Van Nijenrodeweg in Amsterdam

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Stephensonweg 6 8 4207 HB Gorinchem (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE Binnenhof1 4286BXAlmkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject...

Nadere informatie

VERKEERSONTSLUITING VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V.

VERKEERSONTSLUITING VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V. VERKEERSONTSLUITING PLAN HART VAN GRAVE VAN DER HORST VASTGOEDINITIATIEF B. V. Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96

Nadere informatie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie RAPPORT BOUWKOSTEN illustratie GEGEVENS Project algemeen Projectnummer 13000B Opdrachtgever Olivier Bouwdeel Fase Algemene indirecte werkzaamheden Referentienummer 13000BZ050132011/0393/0393 Datum 17 mei

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden Grondprijsbrief 2015 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

Gelieve discreet met deze informatie om te gaan

Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

Van Vollenhovenstraat 15, unit 35/36 te Rotterdam Code: PEKL 14.012

Van Vollenhovenstraat 15, unit 35/36 te Rotterdam Code: PEKL 14.012 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Fax: 073 522 09 06 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Peter Klaassen Telefoon:

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT

Vrijblijvende informatie BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT Vrijblijvende informatie BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT VRIJBLIJVENDE INFORMATIE BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT Algemeen : Centraal in de Benelux, midden in het hart van Brabant ligt Oosterhout. Oosterhout

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hollandsch Diep 63B te Capelle aan den IJssel

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Hollandsch Diep 63B te Capelle aan den IJssel VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Hollandsch Diep 63B te Capelle aan den IJssel Object Het betreft een commerciële ruimte van circa 111 m² gelegen op een zichtlocatie aan het Hollandsch Diep 63 B

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ-TAXATIERAPPORT. Kerkewal 40, 8401 CH Gorredijk. w.p.d. 01-01-2010

WOZ-TAXATIERAPPORT. Kerkewal 40, 8401 CH Gorredijk. w.p.d. 01-01-2010 WOZ-TAXATIERAPPORT Kerkewal 40, 8401 CH Gorredijk w.p.d. 01-01-2010 Leenstra Taxaties O.G., Ganzenweide 31, 8446 KR Heerenveen, mobiel: 06-20053241, tel: 0513-623245, fax: 084-7461839 Beëdigd en Register

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie