Hugo Mistrate Haarhuis Senior adviseur Fakton - banken en beleggers Jan-Hein Gerritsen Partner Censum Finance & Treasury

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hugo Mistrate Haarhuis Senior adviseur Fakton - banken en beleggers Jan-Hein Gerritsen Partner Censum Finance & Treasury"

Transcriptie

1 C. VERKOOP- EN LIQUIDITEITSOPLOSSINGEN Hugo Mistrate Haarhuis Senior adviseur Fakton - banken en beleggers Jan-Hein Gerritsen Partner Censum Finance & Treasury Gespreksleider: Jimmy Kools Partner en CFO Fakton

2 DE CORPORATIE ALS INVESTERENDE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING P a r a l l e l s e s s i e C Ve r ko o p e n l i q u i d i t e i t s o p l o s s i n g e n 14 fe b r u a r i 2013

3 Introductie Fakton Hugo Mistrate Haarhuis MSc Senior consultant Financial engineering Financieel risico management

4 Waarom? Actualiteit Geen / onvoldoende faciliteringsruimte Kasstromen beter op elkaar afstemmen Vermogen vrij maken t.b.v. uitvoeren strategie

5 Wat wij vragen van u Banken waren (en zijn?) uw kapitaalverschaffers Besef dat er meerdere mogelijkheden zijn Minder afhankelijk dan gedacht Sta wel open om anders te denken, en.

6 Wie zoeken we? We zoeken investeerders die in ons investeren Financiering verstrekken Vastgoed kopen Samen investeren

7 Wie zijn wij? Onze kenmerken 336 mrd WOZ-waarde aan woningen 11,3 mrd aan huurinkomsten Grootste marktpartij van Nederland Georganiseerd

8 Wat zoeken ze (niet)? Wel Stabiele investering Volume kunnen realiseren Sterke voorkeur voor (goede) verhuurde woningen Niet Besluiteloosheid

9 Investeringsdating site Vraag en aanbod is er, maar weten elkaar nog niet te vinden Pensioenfondsen Family offices Private investeerders Banken

10 Producten Verkoop Dispositie Financiering Normale financiering Verkopen kasstromen

11 Verkoop Besluit Beheer Sociale huursector; Regeling vervreemding woongelegenheden; Circulaire MG

12 Toestemming? DAEB

13 Toestemming? Niet-DAEB Kamerbrief dd. 13 feb 2013 Niet-DAEB G e l i b e ra l i s e e rd e w o n i n ge n Te l i b e ra l i s e re n w o n i n ge n Geen winstdeling Verkoop tegen actuele waarde e c h t e a c t u e l e w a a rd e, o f m e t h o d i e k b e l a st i n gdienst? Vooralsnog niet geheel duidelijk

14 Match? Beleggers Miljarden klaar lig gen om te investeren Grote vraag naar huurwoningen Huidige regels niet marktconform Versoepeling regels noodzakelijk Klacht terecht?

15 Match? Beleggers hebben ongeveer 2 miljard euro beschikbaar voor de aankoop van nieuwe huurwoningen, tweemaal zo veel als in Ze hebben grote belangstelling voor corporatiebezit en kunnen vaak armlastige sociale huisvesters ondersteunen bij hun investeringen. Institutionele beleggers willen ongeveer 1 miljard euro investeren en hebben daarbij een voorkeur voor nieuwbouw. Particuliere beleggers willen mogelijk 900 miljoen tot 1 miljard euro investeren, vooral in bestaande huurwoningen. Huurwoningen in het middeldure segment ( euro per maand) zijn favoriet gezien de stijgende vraag in dit segment. Wel wordt de betaalbaarheid volgens de beleggers steeds belangrijker bij de beoordeling van nieuwe projecten. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de particuliere beleggers en 50 procent van de institutionele beleggers interesse hebben in de verwerving van corporatiewoningen, Een groeiend aantal corporaties (54 procent) geeft in het onderzoek aan complexgewijs huurwoningen te willen verkopen door de verslechterde financiële situatie..van de ondervraagde corporaties geeft 64 procent aan dat versoepeling van de regels noodzakelijk is om gereguleerde complexgewijze verkoop mogelijk te maken. De huidige voorwaarden zijn niet marktconform. Dit wordt bevestigd door een groot deel van de ondervraagde beleggers.

16 Match?

17 Match? Investeren is afweging tussen rendement en risico Leiden huidige regels tot mismatch? Te l a a g re n d e m e n t b i j r i s i c o? P roduct sluit niet aan bij tra d i t i o n e l e b e l e g ge r? Ve r ko p e r k r i j gt n i e t w a t ze w i l?

18 Match? Belegger Stabiele investering Exploitatie is leidend, uitponding niet Rendementen P roject IRR 6% Re n d e m e n t E V 8 % B e l e g g e r m e t h o g e r e e i s m o g e l i j k, m a a r i s d a t o n z e b e l e g g e r Geen complexe structuren Beheersbaar en controleerbaar

19 Match? Corporatie Opbrengst maximalisatie D i re c t N o m i n a a l C o ntante waard e Realiseren faciliterings - en/of investeringsruimte Geen complexe structuren Geen imagoschade

20 Match? Beiden zelfde belang Transactie tot stand brengen Ken elkaars belangen Kom van eiland af en werk samen Middels financiële structurering resultaat mogelijk D e n k o.a i n ve rs c h i l WA C C M a a k t p o s i t i e ve d i f fe re n t i a t i e i n N C W m o ge l i j k Politiek heeft gat als iets verkleind

21 Uitwerking Betalingsstructuur S p e e l met ka s st romen Ko o p s o m i n t e r m i j n e n B i e d t d i e n s t e n a a n a l s o n d e rd e e l t ra n s a c t i e B e h e e r A d m i n i s t r a t i e O n d e r h o u d A fd e k k i n g h u u rd e rs r i s i c o Haalbaar O p b re n g st m e t N C W > 7 5 % P ro j e c t re n d e m e n t b e l e g ge r > 6 %

22 Uitwerking Liquiditeitenfonds (LF) I nvesteringsst r u ctuur Ve rs c h aft liquiditeit C o r p o rat i e v e r ko o p t b e z i t a a n L F b e t a a l t L F j a a r l i j k s e p r e m i e p r e m i e g e e f t r e c h t o m w o n i n g e n ( t e r u g ) t e ko p e n t e g e n v o o r a f b e ke n d e v o o r w a a r d e n K a n w o n i n g e n d o o r v e r ko p e n o f ( h e r n i e u w d ) i n e x p l o i t a t i e n e m e n G r i p op bez i t blijft binnen de sector L a a g r i s i co belegger

23 Verloop kasstromen Uitwerking Corporatie Investeerder(s) Premie Investering Koopsom Rendement Liquiditeiten fonds

24 Uitwerking Belegger Verstrekt obligatiefinanciering Voornamelijk direct rendement E x p l o i t a t i e bestaat uit huur en pre m i e Ve r ko o p re s u l t a a t ( i n d i re c t re n d e m e nt) ga a t n a a r p re m i e - b e t a l e r Sterke zekerheid (woningen) Financiële belegging G e e n b e h e e r G e e n o n d e r h o u d

25 Financiering WSW D o e l stelling lage re re n t e H e d e n d a a g s e p r a k t i j k i s a n d e r s E i ge n re ge l s b e p a l e n fa c i l i t e r i n g s r u i m t e B e p e r k e n i n v e s t e r i n g s r u i m t e, t e r w i j l k a s s t r o m e n v o l d o e n d e k u n n e n z i j n G e e n ve r p l i c h t i n g De financieringsmarkt Pe n s i o e n fo n d s e n Ve r ze ke ra a rs D e b t funds Fa m i l y offices

26 Financiering Financiers G rotere volumes L a n g j a r i g S terke ze ke r h e i d Corporaties M i n d e r afhanke l i j k va n huidige financiers G e e n risico toename I nvesteringen z i j n uit te voere n Va stgoed uit huidige borging halen Match met sector!

27 Financiering Verkoop kasstromen Synthetische lening Jaarlijkse vastgesteld bedrag betalen CW van jaarlijkse bedragen wordt aan corporatie uitgekeerd CW, bij aanvang uitgekeerd Periodieke betalingen

28 Financiering Betalingsschema in overleg te construeren Vaste bedragen Inflatie gerelateerd Wel of geen eindaflossing Volledig af te stemmen op individuele wensen

29 Praktijk Alles is maatwerk, geen standaardisering Product Type activa Wo n i n ge n C o m m e rc i e e l va stgoed G ro n d e n M a a t s c h a p p e l i j k va st g o e d Werk samen, anders geen transactie

30 Fakton Fakton als matchmaker Werken vanuit de opgave Financiële kennis Vastgoed kennis Resultaat telt

31 Tot slot Het echte waarom!!!

32 DE CORPORATIE ALS INVESTERENDE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING Financial engineering in de corporatiesector

33 Liquiditeitsoplossingen Financiering op nieuwe leest geschoeid Investeren met behulp van nieuwe financiële producten Utrecht, 14 februari 2013 Jan-Hein Gerritsen Censum Finance & Treasury

34 Agenda 1. Huidige financieringswijze 2. Pensioenfondsen 3. N33 4. Inflatie en huurstijging 5. Status project

35 Huidige financieringswijze (1) Nederlandse Staat WSW Wereldwijde kapitaalmark t Sectorbanken Onderhandse lening Corporaties Optimalisatie van model door inpassen verhandelbaarheid (MTNprogramma) is nu niet meer aan de orde Optimalisatie van model met behulp van derivaten is (voorlopig) niet meer aan de orde

36 Huidige financieringswijze (2) Huidige systeem functioneert, is echter niet perfect: WSW stuurt op krappe liquiditeitspositie; tendens richting projectfinanciering ( maatwerk ) i.p.v. bedrijfsfinanciering Sectorbanken ondervinden hinder van regelgeving in relatie tot natuurlijke mismatch Sovereign is not that sovereign any more Klassieke eindbeleggers mijden systeem Overheid realiseert zich dat gratis achtervang wellicht te veel van het goede is, in ieder geval niet risicoloos is

37 Pensioenfondsen Pensioenfondsen (en andere institutionele beleggers): Waren ooit de financiers van de corporaties Worden onder druk gezet door politiek om meer in NL te beleggen Worden vanwege vergrijzing netto-betaler in plaats van netto-ontvanger Willen gedegen rendement bij zeer beperkt risico: spreiden, spreiden, spreiden Willen liever geen onderhandse producten Kiezen bij behoefte aan sovereign risk voor staatsobligaties Betalen de pensioenen van de huurders Zijn op zoek naar waardevaste beleggingen: Dutch CPI

38 N33 N33 wordt verbreed tussen Assen en Zuidbroek PPS project: eerste project in NL met geld van pensioenfondsen ABP en enkele andere partijen verzorgen 20 jaars consolidatie Ministerie van Financiën accepteert inflation linked financiering

39 % % Huurstijging versus inflatie Inflatie Gerealiseerde huurstijging 8,0 Cumulatief verschil Huurstijging versus Inflatie 30,0 7,0 6,0 5,0 25,0 20,0 4,0 15,0 3,0 10,0 2,0 1,0 0,0 5,0 0,0-1, ,0 Jaren Bron: APG

40 Status project Technisch is het mogelijk: institutionele beleggers zijn geïnteresseerd Groot pensioenfonds is direct betrokken en denkt mee Twee corporaties onderzoeken gedetailleerd of eventuele risico s beheersbaar zijn Meerdere corporaties tonen zich geïnteresseerd en hebben geheimhoudingsverklaring getekend om zich in het project te kunnen verdiepen Geen borging WSW noodzakelijk: oplossing Brussel dossier? Project krijgt in toenemende mate steun uit academische hoek Vooruitzichten: langlopende financiering tenminste concurrerend met WSW geborgde leningen in ruil voor inflatierisico Ministerie: breng geldgever en geldnemer aan tafel

41 DE CORPORATIE ALS INVESTERENDE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING Financial engineering in de corporatiesector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Een verkenning van kansen in de corporatiemarkt 3 september 2012 Status: concept ir. S. de Vos mw. dr. ir. ing. I.I. Janssen 1 P a g i n a Vastgoedmanager ontmoet

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Financiering van gebiedsontwikkeling

Financiering van gebiedsontwikkeling Financiering van gebiedsontwikkeling De nieuwe rol van vastgoedbeleggers en gemeenten Roosmarijn Hegeman roosmarijn.hegeman@gmail.com Masterscriptie MSRE Specialisatie: Gebiedsontwikkeling Begeleider:

Nadere informatie

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd jaargang 4 februari 2014 10 04 Diversificatie 09 Op ontdekkingsreis 20 Nieuwe kansen 24 Beursgenoteerd Vastgoedbeleggers nemen voorzichtig risico s en kijken verder dan de gebaande paden Beleggen in vastgoed

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront)

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Verslag CoP particuliere huursector Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Marieke Jonker-Verkaart, projectleider Platform31 Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31 2 Speelveld, denk-

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?!

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Mei 2014 Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! De Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Investeren in karakteristiek vastgoed

Investeren in karakteristiek vastgoed Investeren in karakteristiek vastgoed Definitief rapport Verrijkte versie met aantekeningen van de RCE Beurs-WTC 21 st Floor Beursplein 37 PO Box 30188 3001 DD Rotterdam The Netherlands E info@fakton.nl

Nadere informatie

Woningcorporaties op eigen benen: verdienen om te kunnen dienen.

Woningcorporaties op eigen benen: verdienen om te kunnen dienen. WORKING PAPER Woningcorporaties op eigen benen: verdienen om te kunnen dienen. Vastgoedbeheer en vermogensbeheer in nieuwe ordening volkshuisvesting Opgesteld ten behoeve van informele FHL-bijeenkomst

Nadere informatie

HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL

HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL Het continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) geeft aan of uw ambities de vermogenspositie van uw corporatie op termijn in gevaar

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015

Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 1 Voorwoord Ogenschijnlijk heeft 2010 duidelijkheid gebracht: Verkiezingen op gemeentelijk en landelijk

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES ontwikkeling koopwoningen. Stec Groep B.V. 26 januari 2011

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES ontwikkeling koopwoningen. Stec Groep B.V. 26 januari 2011 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES ontwikkeling koopwoningen Stec Groep B.V. 26 januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING 1 2. HOE ACTIEF ZIJN WONINGCORPORATIES OP DE KOOPWONINGMARKT? 4 3. WAT VOOR

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF www.financieelwerk.nl -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor u Wonen Een huis kopen

NIEUWSBRIEF www.financieelwerk.nl -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor u Wonen Een huis kopen NIEUWSBRIEF VERZORGD IN SAMENWERKING MET: BRINKLEY ASSURANTIËN EN VAN DE VEERDONK ASSURANTIËN 4 e jaargang, nummer 2, december 2008 www.financieelwerk.nl -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie