MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven"

Transcriptie

1 MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven

2

3 Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Tankopslag en -overslagbedrijven Datum: 6 juni 2013 Status: Definitief Kenmerk: /223/LM/NWK/ Locatie: Utrecht Contactpersoon: Laurent Minère Ondersteunend adviesbureau: ARCADIS Nederland BV

4

5 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik... 1 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik... 2 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP... 3 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler... 5 Hoofdstuk 6. Tabellen... 7 Databaseversie d.d.: :23

6 Samenvatting Kerngegevens Sectorgegevens Tankopslag en overslagbedrijven Aantal MJA-deelnemers in Aantal beschouwde bedrijven voor 2012 in dit rapport 19 Aantal toetreders in Aantal uittreders in Werkelijk energieverbruik 2012 (TJ) Effecten van maatregelen 2012 t.o.v t.o.v Procesefficiencyverbetering 0,1% 16,1% Besparing in de keten [TJ] -72,5 35,3 Duurzame energie [TJ] 0,1 0,1 Resultaten Energieverbruik De Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB) had 19 leden in VOTOB vertegenwoordigt ongeveer 95% van het energieverbruik van alle onafhankelijke tankopslagbedrijven. Het totale werkelijke energieverbruik van VOTOB bedroeg TJ in Dit is ongeveer 0,2% hoger dan in Er waren in 2012 zowel besparende als ontsparende invloedsfactoren (zoals meer of minder doorzet van gekoelde vloeibare gasproducten, omgevingstemperatuur en renovatiewerkzaamheden) die per saldo een licht ontsparend effect hadden ten opzichte van Uitvoering van het meerjarenplan van de sector In het meerjarenplan (MJP) heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2012 tot een jaarlijkse besparing van 296,8 TJ leiden. Na vier jaar bedraagt het jaarlijkse effect van maatregelen 213,1 TJ. De realisatie van de MJP-doelstelling is vrijwel identiek bij procesefficiency (72% PE-realisatie) en bij ketenefficiency (71% KE-realisatie). Energiebesparing in het proces Procesmaatregelen in 2012 hebben een besparing van 2,5 TJ opgeleverd. De belangrijkste nieuwe procesmaatregelen waren Efficiëntere stoomketel, Optimalisatie en automatisering temperatuurregeling en Optimalisatie en onderhoud tracing. De besparingen door procesmaatregelen waren in 2012 minder dan in voorgaande jaren, vooral als gevolg van de uitstel van geplande maatregelen bij een groot bedrijf waar de productieactiviteiten gedurende enkele maanden zijn stilgelegd. Energiebesparing in de keten Ketenmaatregelen hebben in 2012 een totale besparing van 35,3 TJ opgeleverd. De belangrijkste ketenmaatregel is Opvang en energetische benutting van vrijkomende VOS-dampen. De besparingen door ketenmaatregelen zijn in 2012 sterk teruggelopen ten opzichte van 2011, na het gedwongen stopzetten van een groot samenwerkingsproject (levering van koelwater ten behoeve van conditionering gasopslag) als gevolg van het faillissement van het partnerbedrijf. I

7 Inzet duurzame energie Duurzame energie wordt in de sector marginaal toegepast (0,1 TJ in 2012). Het gaat om zonnepanelen bij het kantoorgedeelte van een tankopslagbedrijf, waarvan de capaciteit in 2012 is uitgebreid. Vooruitblik Algemene ontwikkelingen Er blijft een wereldwijde vraag naar efficiënte, veilige en duurzame opslagdiensten. Door de onbalans tussen productie en (industriële) consumptie zijn extra verplaatsing van energie, chemicaliën en plantaardige oliën nodig. Ook de verwachte groei van het wereldwijde energieverbruik zorgt voor een toename in opslagcapaciteit. De groei van de tankopslagsector richt zich met name buiten Europa als gevolg van de relatief zwakkere Europese economie. In Nederland is de vraag naar opslag van ruwe olie en gasolie lager. Duurzaamheid, waaronder energiebesparing, en veiligheid zijn de belangrijkste thema s voor VOTOB. VOTOB heeft samen met een aantal branches 1 die te maken hebben met het Besluit risico s zware ongevallen (BRZO) in september 2011 middels het actieplan Veiligheid Voorop een eerste stap gezet om veiligheidsbeleid meer proactief in te vullen. In het actieplan Veiligheid Voorop heeft VOTOB zich gecommitteerd om jaarlijks verslag uit te brengen aan de betrokken departementen en de Tweede Kamer over de verbeteringen op veiligheidsgebied. In 2012 heeft VOTOB als nadere invulling van Veiligheid Voorop het VOTOB Veiligheidsplan geïnitieerd. Dit plan geeft inzicht in het veiligheidsniveau van de tankopslagbedrijven en ondersteunt bedrijven bij het opstellen van verbeterplannen. Op basis van deze verbeterplannen maakt VOTOB een branchebreed actieprogramma en zal VOTOB communiceren over de geaggregeerde resultaten van de leden. Er is in de sector een voortdurend spanningsveld tussen duurzaamheid, energie, milieu en veiligheid. Dat vraagt om een prioriteitstelling, afstemming en samenwerking. Samenwerking onderling, met de overheid, andere sectoren en kennisinstellingen. Middels deze samenwerking wil de sector succesvol zijn en blijven op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Convenantactiviteiten De sector zette het vorige jaar sterk in op maatregelen rondom stoom en heet water en zal dit continueren. Samen met Agentschap NL wil de sector de huidige en mogelijke projecten omtrent ombouw stoom warm water inventariseren. Daarnaast wil de sector graag participeren in de gedragspilot van Agentschap NL waarbij op directieniveau van de MJA-partners duidelijk wordt gemaakt wat het MJA tot op heden heeft opgeleverd en nog op kan leveren. 1. Verbond van Handelaren in Chemische producten (VHCP), Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB). II

8 Hoofdstuk 1. Inleiding Dit rapport bevat de resultaten van de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB) in het kader van het MJA3-convenant. De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 5 geven u overzichten van: de ontwikkeling van het energieverbruik van VOTOB vanaf 2005; de verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar; de spiegeling ten opzichte van het meerjarenplan (MJP) van VOTOB; de ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf Hoofdstuk 6 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen. Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de methodiek zijn in de Handreiking Monitoring op de website van Agentschap NL beschikbaar. Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik Onderstaande grafiek laat het jaarlijkse energieverbruik van VOTOB vanaf 2005 zien. Het energieverbruik is in 2012 met 0,2% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Jaarlijks primaire-energieverbruik Elektriciteitsverbruik Aardgasverbruik Verbruik overige brandstoffen Warmteverbruik Energieverbruik [TJ primair] Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 1 van 8

9 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate verschillende factoren de verandering in het energieverbruik tussen het verslagjaar en het jaar daarvóór verklaren Energie [TJ primair] Energieverbruik vorig jaar PE-maatregelen (besparend) 3 Volume-effect (verhogend) 154 Overige invloedsfactoren (ontsparend) 10 Onverklaard (besparend) 158 Energieverbruik verslagjaar Nieuwe maatregelen in het proces (PE-maatregelen) hebben dit jaar een beperkt besparend effect gehad (3 TJ). Het Volume-effect (154 TJ) is verhogend, als gevolg van de grotere productievolumes die bedrijven in 2012 hebben gerapporteerd. Deze toename is echter niet terug te zien in een hoger energieverbruik in Er waren zowel besparende als ontsparende invloedsfactoren in 2012 (zoals gekoelde doorzet, omgevingstemperatuur en renovatiewerkzaamheden). Deze Overige invloedsfactoren hadden per saldo een ontsparend effect van 10 TJ ten opzichte van Ook dit jaar bleek het lastig te zijn om de productie-activiteiten in de sector (verpompingen en tankverwarming) in termen van energieverbruik per eenheid product te kwantificeren. Dit is naar verwachting een belangrijke oorzaak voor de relatief hoge restpost Onverklaard (158 TJ besparend, ongeveer 6,7% van het energieverbruik in 2012). In totaal is 93,3% van het energieverbruik in 2012 verklaard. Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 2 van 8

10 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP Onderstaande grafiek geeft de jaarlijkse ontwikkeling aan van het effect van de getroffen EEPmaatregelen binnen VOTOB ten opzichte van het EEP-basisjaar (meestal 2008). De horizontale lijn is de MJP-doelstelling voor 2012 op basis van zekere en voorwaardelijke maatregelen. 14% Voortschrijdend resultaat versus MJP-doelstelling Doelstelling Resultaat Aandeel van energieverbruik 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% De MJA3 kent drie pijlers: procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. Ketenefficiency kan nog worden onderverdeeld in twee categorieën: deelketen productie en deelketen product. Voor duurzame energie is eveneens een splitsing mogelijk: inkoop en (eigen) opwekking. Uitsplitsing van de resultaten naar de verschillende pijlers levert onderstaande grafiek op. Ook hier worden de jaarlijkse cijfers gepresenteerd ten opzichte van de situatie in het EEPbasisjaar. 8% Voortschrijdend resultaat per pijler PE KE-productie KE-product DE-inkoop DE-opw ekking Aandeel van energieverbruik 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% De uitsplitsing per pijler laat duidelijk zien dat PE-besparingen de grootste bijdrage leveren in de MJP-resultaten. Het PE-resultaat was in de eerste 3 jaar bijzonder hoog (7,0% in 3 jaar) maar is in 2012 zeer beperkt geweest (groei van 0,1%). Dit is vooral het gevolg van de uitstel Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 3 van 8

11 van geplande maatregelen bij een groot bedrijf waar de productieactiviteiten gedurende enkele maanden zijn stilgelegd. De algehele teruggang van de MJP-realisatie in 2012 is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de veel lagere realisatie in de categorie KE-productie. Dit komt door het beëindigen van een project waarbij koelwater van een nabijgelegen bedrijf werd gebruikt voor de koeling van gasopslag. Dit project had een groot effect in 2011 (69 TJ) maar is in 2012 weggevallen als gevolg van het faillissement van de leverancier van het koelwater. De realisatie over de periode bedraagt 72% van de effecten die in het MJP waren verwacht (213,1 TJ gerealiseerd ten opzichte van 296,8 TJ gepland). Na correctie voor de productievariaties over de MJP-periode komt deze realisatie lager uit op 66% (8,5% besparing gerealiseerd ten opzichte van 12,9% gepland). Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 4 van 8

12 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler De grafieken geven de jaarlijkse effecten per pijler in de periode weer, en een projectie op basis van 14 energie-efficiency plannen (EEP s) van deelnemende tankopslag- en-overslagbedrijven. De gerealiseerde en verwachte resultaten zijn aangegeven als percentage van het energieverbruik van VOTOB. De lijn in de grafieken geeft de trend voor de werkelijke en verwachte effecten van maatregelen over de periode Procesefficiency 30% PE-maatregelen (gerealiseerd t/m gepland vanaf 2013) 25% PE-besparing 20% 15% 10% 5% 0% De realisatie van PE-besparingen is in de periode met gemiddeld 2,68% per jaar toegenomen ten opzichte van MJA3-referentiejaar De werkelijke realisatie was in 2011 en 2012 lager dan de trend. De verwachting voor de komende jaren, op basis van de nieuwe EEP s, is dat de PE-besparingen met 2,87% per jaar verder zullen toenemen. De bedrijven richten zich in de komende vier jaar in hoofdzaak op de ombouw van stoom- naar heetwaterverwarming, en op de toepasing van energiebesparende verlichting en efficiëntere aandrijving van pompen. Ketenefficiency 7% KE-maatregelen (gerealiseerd t/m gepland vanaf 2013) KE-productieketen Vervallen samenw erkingsproject 2011 Lineair (KE-productieketen ) 6% KE-besparing 5% 4% 3% 2% 1% 0% Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 5 van 8

13 Na correctie voor de tijdelijke piek in 2011 (als gevolg van het stopzetten van het koelwateruitwisselingsproject) bedraagt de realisatie van KE-besparingen in de periode gemiddeld 0,25% per jaar. De verwachte KE-besparing voor de periode bedraagt gemiddeld 1,97% per jaar. Het gaat hierbij vooral om het gebruik van restwarmte en een betere benutting van VOS-dampen. De gemiddelde trend over de hele periode bedraagt 0,48% per jaar. Duurzame energie 0,006% DE-maatregelen (jaarlijks effect ten opzichte van 2005) DE-inkoop DE-opw ekking 0,005% 0,004% Aandeel DE 0,003% 0,002% 0,001% 0,000% Duurzame energie is tot nu toe slechts marginaal toegepast. Het gaat om zonnepanelen bij het kantoorgedeelte van een tankopslagbedrijf, waarvan de capaciteit in 2012 is uitgebreid. Maatregelen op het gebied van (duurzame) omgevingswarmte en energie-opwekking uit biomassa zijn vanaf 2013 gepland. Hiermee zou de DE-dekkingsgraad van het energieverbruik van de tankopslagsector naar ongeveer 0,6% in de periode kunnen stijgen, zoals is aangegeven in de volgende grafiek. 0,7% DE-maatregelen (gerealiseerd t/m gepland vanaf 2013) DE-opw ekking DE-inkoop 0,6% 0,5% Aandeel DE 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 6 van 8

14 Hoofdstuk 6. Tabellen De eerste tabel hieronder bevat de gerapporteerde gegevens over het jaarlijkse energieverbruik en de uitgevoerde maatregelen vanaf De tweede tabel geeft een overzicht van het effect van geplande en gerealiseerde maatregelen op jaarbasis ten opzichte van het MJP-basisjaar Er is daarbij niet gecorrigeerd voor gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld het productieniveau). De derde tabel geeft een overzicht van alle bedrijven die vanaf 2005 (ooit) hebben gerapporteerd. Van deze bedrijven zijn alle beschikbare cijfers vanaf 2005 tot en met 2012 in het sectorrapport meegenomen. In de derde kolom is per bedrijf aangegeven of de gegevens over 2012 in dit rapport zijn verwerkt. Alle waarden zijn in TJ primair per jaar. Tabel 1 Energie- en besparingscijfers Resultaten per jaar [TJ] Werkelijk energieverbruik Besparing door PE-maatregelen KE-besparing in de productieketen KE-besparing in de productketen Inkoop van duurzame energie Opwekking van duurzame energie Tabel 2 Effecten van uitgevoerde maatregelen in 2012 Effect [TJ] ten opzichte van basisjaar 2008 Categorie Subcategorie Verwacht eindresultaat in 2012 (MJP) Gerealiseerd jaarlijks effect t/m verslagjaar Procesmaatregelen 121,6 127,7 Installaties en gebouwen 49,5 17,6 Procesefficiency Energiezorg en gedragsmaatregelen 79,5 34,9 Strategische projecten 0,0 0,0 Subtotaal procesefficiency 250,5 180,2 Maatregelen in de productieketen 46,3 32,7 Ketenefficiency Maatregelen in de productketen 0,0 0,0 Subtotaal ketenefficiency 46,3 32,7 Inkoop van duurzame energie 0,0 0,0 Duurzame energie Opwekking van duurzame energie 0,0 0,1 Subtotaal duurzame energie 0,0 0,1 Totaal 296,8 213,1 Tabel 2 laat verschuivingen zien tussen planning en realisatie per subcategorie. De realisatie is uiteindelijk zowel bij PE als bij KE achtergebleven, na de terugval van KE in Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 7 van 8

15 Tabel 3 Deelnemende bedrijven binnen de sector inclusief (historische) uittreders Bedrijfsnaam Status in Meegenomen 2012 in 2012? Toelichting Botlek Tank Terminal BV Deelnemer Ja Toetreder in 2012 Eurotank Amsterdam BV Deelnemer Ja Toetreder in 2011 Haan Oil Storage BV Deelnemer Ja LBC Rotterdam BV Deelnemer Ja Mercuria Terminals Flushing BV (Europaweg) Deelnemer Ja Odfjell Terminals (Rotterdam) BV Deelnemer Ja Oiltanking Amsterdam BV (Westpoort 7451) Deelnemer Ja Standic BV Deelnemer Ja Vesta Terminals Flushing BV (Buitenhaven Oost/West) Deelnemer Ja 2 inrichtingen in 1 rapport Vopak Terminal Amsterdam Petroleumhaven BV Deelnemer Ja Vopak Terminal Botlek BV (Zuid/Noord) Deelnemer Ja 2 inrichtingen in 1 rapport Vopak Terminal Chemiehaven BV Deelnemer Ja Vopak Terminal Europoort BV/Laurenshaven BV Deelnemer Ja 2 inrichtingen in 1 rapport Vopak Terminal TTR BV Deelnemer Ja Vopak Terminal Vlaardingen BV Deelnemer Ja Vopak Terminal Vlissingen BV Deelnemer Ja Definitief MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Pagina 8 van 8

MJA-Sectorrapport 2012 ICT

MJA-Sectorrapport 2012 ICT MJA-Sectorrapport 2012 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 13 06 13 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Hans van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 ICT

MJA-Sectorrapport 2014 ICT MJA-Sectorrapport 2014 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: ICT Datum: 150716 Status: definitief Kenmerk: 1235678/HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MJA- Sectorrapport 2013 ICT

MJA- Sectorrapport 2013 ICT MJA- Sectorrapport 2013 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 140717 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir. J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MEERJARENPLAN ENERGIE EFFICIENCY ICT-sector 2013-2016

MEERJARENPLAN ENERGIE EFFICIENCY ICT-sector 2013-2016 MEERJARENPLAN ENERGIE EFFICIENCY ICT-sector 2013-2016 Woerden, juli 2013 Versie: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2009-2012... 4 2.1 Meer Jaren Afspraken 2005-2020 (MJA3)... 4 2.2

Nadere informatie

Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren

Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Januari 2015 Croeselaan 15 Postbus 8242 3503 RE Utrecht t +31 (0)88 042 42 42 e info@rvo.nl

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018 Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018 Colofon Projectnaam MJA-3 Monitoring RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE

Nadere informatie

Meerjarenafspraken energie-efficiency. Resultaten 2007

Meerjarenafspraken energie-efficiency. Resultaten 2007 Meerjarenafspraken energie-efficiency Resultaten 2007 Inhoudsopgave Inleiding MJA3 komt eraan! 7 Deelname MJA (monitoring) 8 Kerncijfers MJA 10 Resultaten MJA2 Energie-efficiencyverbetering 15 Energiebesparende

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Datum: mei 2015 Status: definitief Ondertekening: Naam : T.M.A. Vos-Schuurke

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016 te Nieuwegein September 2012 Status document: definitief concept 1.0 bladzijde 1 van 34 MJA-sector : ICT Looptijd : 2013-2016 Vestigingsadres Ringwade 1, Nieuwegein Postadres

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 33 Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 TenneT TSO B.V. CAS 2014-083 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie en Advies 4 2.1 Conclusie 4 2.2 Advies 5 3. Ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde

Nadere informatie

C02-monitor stadsregio Rotterdam

C02-monitor stadsregio Rotterdam C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 m DCMR milieudienst Rijnmond C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 Auteur (s) Afdeling Bureau Documentnummer Datum :K. Groen :Expertisecentrum :KenV :21435803 :19

Nadere informatie

Margarine Vetten Oliën

Margarine Vetten Oliën Productschap Margarine Vetten Oliën Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Een gezamenlijk

Nadere informatie

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Rapport Delft, juni 2010 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.J. (Martijn) Blom M. (Martine) Smit L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond Themarapport Monitoring 2009 Voetafdruk Biobrandstoffen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie