MJA-Sectorrapport 2012 ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MJA-Sectorrapport 2012 ICT"

Transcriptie

1 MJA-Sectorrapport 2012 ICT

2

3 Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: Status: Definitief Kenmerk: /223/HVDK/CC/ Locatie: Utrecht Contactpersoon: Hans van der Knaap Ondersteunend adviesbureau: ARCADIS Nederland BV

4

5 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik... 2 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik. 3 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP. 4 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler....5 Hoofdstuk 6. Tabellen 8 Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT

6 Samenvatting Kerngegevens Sectorgegevens ICT Aantal MJA-deelnemers in Aantal beschouwde bedrijven voor 2012 in dit rapport 35 Aantal toetreders in Aantal uittreders in Werkelijk energieverbruik 2011 (TJ) Werkelijk energieverbruik 2012 (TJ) Effecten van maatregelen 2012 t.o.v t.o.v. basisjaar 1 Procesefficiencyverbetering 2,2% 12,8% Besparing in de keten [TJ] Duurzame energie [TJ] Resultaten Energieverbruik Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg TJ in Dit is ongeveer 1% hoger dan in Deze toename is de resultante van het treffen van energie besparende maatregelen, de volume toename van productie en invloedsfactoren. Uitvoering van het meerjarenplan van de sector In het meerjarenplan (MJP) heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2012 tot een jaarlijkse besparing van TJ leiden. Na vier jaar bedraagt het jaarlijkse effect van maatregelen TJ. Hiermee is 233% van de MJP-doelstelling gerealiseerd. Het hoge percentage van de realisatie van de MJP-doelstelling wordt vooral veroorzaakt door het grote aandeel aan duurzame energie en daarnaast door de hoge besparingen op zowel het gebied van procesefficiency als ketenefficiency binnen de sector. 1 De sector is in 2008 toegetreden en het grootste deel van de bedrijven in de jaren daarna. Daarom wordt het basisjaar van de sector hier omschreven als "basisjaar" en is het hier noemen van één jaartal niet correct. Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT I

7 Energiebesparing in het proces Procesmaatregelen in 2012 hebben een besparing van 355 TJ opgeleverd. De belangrijkste procesmaatregelen zijn: Optimalisatie/uitbreiding vrije koeling via TSA bij centrale koudeopwekking Rationalisatie transmissienetwerk 2012 Vervangen oudste generatie GSM basisstations Additionele verbetering aandeel vrije koeling in de datacenters Additionele rationalisatie en concentratie telefonie- en transmissieplatformen Cumulatief over 2009 tot en met 2012 zijn voor TJ aan PE-besparingsmaatregelen getroffen hetgeen overeenkomt met 12,8% van het energieverbruik. Energiebesparing in de keten Ketenmaatregelen hebben in 2012 een totale besparing van 467 TJ opgeleverd. De belangrijkste ketenmaatregelen zijn: Besparing 2012 op brandstofverbruik woon-werkverkeer door implementatie HNW Verdere uitrol energiezuiniger klantapparatuur Videoconferenties Papierloos factureren 2012 Ten opzichte van het basisjaar is dit een intensivering van 467 TJ, hetgeen overeenkomt met 2,8 % van het energieverbruik. Inzet duurzame energie De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt TJ (14 TJ duurzame opwekking) in De belangrijkste duurzame-energiemaatregelen zijn: Inkoop groene stroom ( 16 bedrijven, in totaal 11 PJ ) Inkoop groen gas Nederland ( 1 bedrijf, 183 TJ ) Ten opzichte van het basisjaar is dit een intensivering van TJ, hetgeen overeenkomt met 52% van het energieverbruik. Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT II

8 Vooruitblik Algemene ontwikkelingen Binnen de ICT sector zien we dat het absolute energie verbruik bij datacenters toeneemt, terwijl het bij telecom en ICT-dienstverleners daalt. De sterk toenemende vraag naar data opslag en verwerking, wordt deels gecompenseerd door meer efficiente IT en zuiniger koeling. De stijging van het energieverbruik bij de datacenters was in 2012 lager dan in Convenantactiviteiten In het nieuwe MJP worden door de bedrijven 471 maatregelen gerapporteerd, grotendeels op gebied van proces efficiency. Hiermee wordt een ambitie neergezet van ruim 20% energie efficiency verbetering (3,2 PJ) met zekere en voorwaardelijke maatregelen. De Routekaart ICT 2030 is de basis voor de branchebrede initiatieven voor energiebesparing in de sector en met ICT in andere sectoren. Binnen de sector zijn er diverse pilots en onderzoeken op het gebied van groene software en zuinige datacenter koeling. De uitkomsten en ervaringen hiervan worden gedeeld binnen de MJA-gebruikersgroepen en op de bedrijvendagen. Energiebesparing is een actueel thema binnen het Energieakkoord van de SER, de topsector energie en de ICT-doorbraakprojecten. Nederland ICT is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen om de acties uit de Routekaart ICT 2030 hierop goed te laten aansluiten. Bijvoorbeeld ICT-oplossingen voor slim energiemanagement op verschillende terreinen, ook met oog op uitrol van de slimme meter. Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT III

9 Hoofdstuk 1. Inleiding Dit rapport bevat de resultaten van de sector in het kader van het MJA3-convenant. De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 5 geven u overzichten van: de ontwikkeling van het energieverbruik van de sector vanaf 2010; de verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar; de spiegeling ten opzichte van het meerjarenplan (MJP) van de sector; de ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf Hoofdstuk 6 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen. Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de methodiek kunt u vinden in de Handreiking Monitoring op de website van Agentschap NL. Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 1

10 Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik Onderstaande grafiek laat het jaarlijkse energieverbruik van de sector vanaf 2010 zien 2. Het totale energieverbruik in 2012 van de sector bedraagt TJ. Het electriciteitsverbruik hiervan komt overeen met TJ, 97% van het totale energieverbruik. Hiervan wordt TJ (72%) duurzaam ingekocht. Energieverbruik [TJ primair] Jaarlijks primaire-energieverbruik Elektriciteitsverbruik Aardgasverbruik Verbruik overige brandstoffen Warmteverbruik Basis jaar De sector is in 2008 toegetreden, MJA rapportage vanaf 2010 Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 2

11 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate verschillende factoren de verandering in het energieverbruik tussen het verslagjaar en het jaar daarvóór verklaren Energie [TJ primair] Energieverbruik vorig jaar PE-maatregelen (besparend) 355 Volume-effect (verhogend) Overige invloedsfactoren (ontsparend) 29 Onverklaard (besparend) Energieverbruik verslagjaar Maatregelen in het proces (PE-maatregelen) hebben een besparend effect tot doel (het relatieve energieverbruik wordt minder). De bedrijven geven voor 355 TJ besparingsmaatregelen op. Het Volume-effect (effect door verschil in productiehoeveelheid) is verhogend (meer energieverbruik) bij hogere productie of verlagend bij lagere productie. De productiehoeveelheid is ruim toegenomen, wat een groter energieverbruik tot gevolg heeft van TJ. Het deel Overige invloedsfactoren is de optelsom van alle invloedsfactoren die de sector heeft gerapporteerd, zoals hogere/lagere capaciteitsbezetting ten opzichte van vorig jaar of gunstige/ongunstige weersomstandigheden ten opzichte van vorig jaar. Van de 37 bedrijven hebben 9 bedrijven samen 13 invloedsfactoren aangegeven. Deze invloedsfactoren hebben een ontsparend effect gehad van 29 TJ. In 2011 hebben 10 bedrijven invloedsfactoren gerapporteerd De post Onverklaard is de restpost. Deze restpost is besparend wanneer het verwachte energieverbruik in het monitoringjaar (de optelsom van de eerste vier posten in de grafiek) hoger is dan het werkelijke energieverbruik. Hoe kleiner de restpost, des te beter het werkelijke energieverbruik in de sector is verklaard. Deze restpost is groot TJ. Er is inmiddels een werkgroep in 2013 opgericht om energietoe- en afnames diepgaander te kunnen verklaren en om de ICT-subgroepen telecom, datacenters en IT dienstverleners alsmede individuele bedrijven beter met onderbouwing te helpen. In 2013 zou dit moeten leiden tot een beter verklaarde verandering in energiegebruik en een kleiner onverklaard deel. Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 3

12 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP Onderstaande grafiek geeft de jaarlijkse ontwikkeling aan van het effect van de getroffen EEPmaatregelen binnen de sector ten opzichte van het EEP-basisjaar. De horizontale lijn is de MJP-doelstelling voor 2012 op basis van zekere en voorwaardelijke maatregelen.( 5033 TJ = 38,8% ) 80% Voortschrijdend resultaat versus MJP-doelstelling Doelstelling Resultaat Aandeel van energieverbruik 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% In de afgelopen 4 jaren zijn op procesgebied maatregelen genomen met een totale besparing van TJ. De doelstelling in het MJP was TJ. Hierdoor is 11% meer dan de doelstelling van het MJP op PE-gebied gerealiseerd. Ten opzichte van het basisjaar is op het gebied van ketenefficiency een intensivering van 467 TJ bereikt, hetgeen ruim 4 keer de ambitie van KE in het MJP betreft. Op het gebied van opwekking van duurzame energie is de eigen opwekking met 14 TJ boven de prognose van 10 TJ en is de intensivering van de inkoop van duurzame electriciteit met TJ 3 keer de doelstelling van TJ. In absolute zin is in totaal TJ bespaard, 233% van de MJP doelstelling van TJ. In relatieve zin is 68,1% bespaard, hetgeen 180% van de MJP doelstelling van 38,8% is. Het verschil in bovenstaande realisaties wordt verklaard uit de gevolgde rekenmethodiek en de zeer grote toename in energieverbruik van de sector. Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 4

13 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler Het MJA3-convenant kent drie pijlers: procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. De grafieken geven de jaarlijkse effecten per pijler vanaf weer. Deze resultaten zijn aangegeven als percentage van het energieverbruik van de sector. 14% PE-maatregelen (cumulatief vanaf 2009) PE-besparing 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% De bedrijven hebben in 2012 nieuwe maatregelen op het gebied van procesefficiency genomen met een besparing van 355 TJ, 2,2% ten opzichte van het energieverbruik. Belangrijke procesmaatregelen zijn: Optimalisatie/uitbreiding vrije koeling via TSA bij centrale koudeopwekking Rationalisatie transmissienetwerk 2012 Vervangen oudste generatie GSM basisstations Additionele verbetering aandeel vrije koeling in de datacenters Additionele rationalisatie en concentratie telefonie- en transmissieplatformen Cumulatief over 2009 tot en met 2012 zijn voor TJ aan PE-besparingsmaatregelen getroffen en komt daarmee op 12,8% van het energieverbruik. 3 De sector is in 2008 toegetreden, MJA rapportage vanaf 2010 Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 5

14 3,0% KE-maatregelen (jaarlijks effect ten opzichte van basis jaar) KE-productieketen KE-productketen KE-besparing 2,0% 1,0% 0,0% Ketenmaatregelen hebben een besparing van 467 TJ opgeleverd, hetgeen ten opzichte van 2011 een toename van 53 TJ is. In vergelijking met het in deze sector gehanteerde basisjaar is dit een intensivering van 467 TJ, hetgeen overeenkomt met 2,8 % van het energieverbruik. Belangrijke ketenmaatregelen zijn: Besparing 2012 op brandstofverbruik woon-werkverkeer door implementatie HNW Verdere uitrol energiezuiniger klantapparatuur Telepresence Papierloos factureren De sector is in 2008 toegetreden, MJA rapportage vanaf 2010 Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 6

15 60% DE-maatregelen (jaarlijks effect ten opzichte van basis jaar) DE-inkoop DE-opwekking Aandeel DE 50% 40% 30% 20% 10% 0% De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt TJ, waarvan 14 TJ eigen duurzame opwekking in 2012, en bedraagt daarmee bijna 72% van het energieverbruik. Ten opzichte van 2011 is dit een toename van TJ. In vergelijking met het in deze sector gehanteerde basisjaar is dit een intensivering van TJ, hetgeen overeenkomt met 52% van het energieverbruik. De belangrijkste duurzame-energiemaatregelen zijn: Inkoop groene stroom Inkoop groen gas Nederland 3 De sector is in 2008 toegetreden, MJA rapportage vanaf 2010 Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 7

16 Hoofdstuk 6. Tabellen De eerste tabel hieronder bevat de gerapporteerde gegevens over het jaarlijkse energieverbruik en de uitgevoerde maatregelen vanaf De tweede tabel geeft een overzicht van het effect van geplande en gerealiseerde maatregelen op jaarbasis ten opzichte van het MJP-basisjaar. Er is daarbij niet gecorrigeerd voor gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld het productieniveau). De derde tabel geeft een overzicht van alle bedrijven die vanaf 2005 hebben gerapporteerd. Van deze bedrijven zijn alle beschikbare cijfers vanaf 2005 tot en met 2012 in het sectorrapport verwerkt. In de derde kolom is per bedrijf aangegeven of de gegevens over 2012 in dit rapport zijn meegenomen. Alle waarden zijn in TJ primair per jaar. Tabel 1 Energie- en besparingscijfers Resultaten per jaar [TJ] Basis Jaar Werkelijk energieverbruik Besparing door PE-maatregelen KE-besparing in de productieketen KE-besparing in de productketen Inkoop van duurzame energie Opwekking van duurzame energie geen gegevens, want 2010 was eerste jaar van monitoring. 5,6,7 Enkele bedrijven hebben wel reeds eerder genomen maatregelen van 2009 opgegeven. Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 8

17 Tabel 2 Effecten van uitgevoerde maatregelen in 2012 Categorie Subcategorie Effect [TJ] ten opzichte van het basisjaar Verwacht eindresultaat in 2012 (MJP) Gerealiseerd jaarlijks effect t/m verslagjaar Procesmaatregelen Installaties en gebouwen Procesefficiency Energiezorg en gedragsmaatregelen Strategische projecten Subtotaal procesefficiency Maatregelen in de productieketen Ketenefficiency Maatregelen in de productketen Subtotaal ketenefficiency Inkoop van duurzame energie Duurzame energie Opwekking van duurzame energie Subtotaal duurzame energie Totaal Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 9

18 Tabel 3 Deelnemende bedrijven binnen de sector inclusief (historische) uittreders 8 Bedrijfsnaam Status in 2012 Meegenomen in 2012? ATOS NL BV Deelnemer Ja BT Nederland Deelnemer Ja concern Canon Nederland BV Uittreder Nee Cap Gemini Deelnemer Ja concern Centric Deelnemer Ja Cisco Deelnemer Ja COLT Technology Services BV Deelnemer Ja Datacenter Fryslân Deelnemer Ja Dell BV Deelnemer Ja Easynet Deelnemer Ja Equinix Deelnemer Ja eunetworks Datacenter Deelnemer Ja EvoSwitch Deelnemer Ja Fujitsu Technology Solutions bv Deelnemer Ja IBM Amsterdam Dynatos + HDK Deelnemer Ja concern Imtech Deelnemer Ja concern Intel International Deelnemer Ja Interxion Deelnemer Ja KPN Deelnemer Ja concern Level3 Deelnemer Ja Microsoft Deelnemer Ja Ordina Nederland Deelnemer Ja SAP Nederland BV Uittreder Nee Sogeti Nederland BV Deelnemer Ja TCN Data Hotel Groningen Deelnemer Ja TelecityGroup Netherlands Deelnemer Ja Vancis BV Deelnemer Ja Vodafone Deelnemer Ja concern AFAS Software BV Deelnemer Ja Equinix (ZW1) Deelnemer Ja Equinix AM1 en AM2 Deelnemer Ja Global Switch Deelnemer Ja GYRO DC2 Deelnemer Ja Oracle Nederland Deelnemer Ja TCN Datahotel Eemshaven Deelnemer Ja The Datacenter Group Amsterdam Deelnemer Ja UPC Nederland BV Deelnemer Ja concern Toelichting 8 Alle bedrijven hebben 1 inrichting muv de concerns BT, Cap Gemini, IBM, Imtech, KPN, Vodafone en UPC Defintief MJA-Sectorrapport 2012 ICT 10

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018 Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018 Colofon Projectnaam MJA-3 Monitoring RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Ketenmaatregelen in de ICT branche Case 3: Datacenters

Ketenmaatregelen in de ICT branche Case 3: Datacenters Ketenmaatregelen in de ICT branche Case 3: Datacenters Status: Defintief Betrokkenen: Frerik van de Pas Michiel Cuijpers Lieke van Rossum Joost van Capellen Agentschap NL ICT Office BECO BECO BECO Rotterdam,

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra

Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra Markel Redondo/Greenpeace Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Datacentra: Fabrieken van de 21 e eeuw 5 Doelstelling van het onderzoek 6 Werkwijze

Nadere informatie

Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra

Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra Markel Redondo/Greenpeace Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Datacentra: Fabrieken van de 21 e eeuw 5 Doelstelling van het onderzoek 6 Werkwijze

Nadere informatie

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond Energiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Ernergiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Auteur (s) : F. Baan, C. de Laat Afdeling : Gemeenten en MKB Documentnummer : 21528556 Datum : februari

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 WWW.HIVOS.NL INHOUD HIVOS EN 100% DUURZAAM Internationale organisatie Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd. Duurzame

Nadere informatie

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Rapport Delft, juni 2010 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.J. (Martijn) Blom M. (Martine) Smit L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~ Energie-efficiëntie in het datacenter De verschillende initiatieven op een rij 06~ 2010 Energie-efficiëntie in het datacenter: de verschillende initiatieven op een rij Er zijn maar weinig zaken waar zo

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 33 Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 TenneT TSO B.V. CAS 2014-083 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie en Advies 4 2.1 Conclusie 4 2.2 Advies 5 3. Ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie