Vakgroep Architectuur en Stedenbouw Voorzitter: prof. dr. B. Verschaffel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakgroep Architectuur en Stedenbouw Voorzitter: prof. dr. B. Verschaffel"

Transcriptie

1 De architectuur van het schoolcomplex in de Belgische context ( ) Kritische analyse en interpretatie van het scholenbouwdiscours, van de iconografie van het schoolgebeuren en van het architectuurontwerp The Architecture of the Educational Complex in the Belgian Context ( ) A Critical Analysis and Interpretation of the Discourse on the Building of Schools, of the Iconography of Schooling, and of the Design of the School Architecture Maarten Van Den Driessche Promotor: prof. dr. B. Verschaffel Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur Vakgroep Architectuur en Stedenbouw Voorzitter: prof. dr. B. Verschaffel Facuiteit Ingenieurswetenschappen Academiejaar UNIVERSITEIT GENT

2 INHOUDSOPGAVE o Inleiding Hetschoolcomplexalsontwerpvraagstelling:methodologie Eerste type bronnen Design Manuals Tweede type bronnen contextualiserende literatuur , net officiele scholenbouwdiscours in de Belgische context Primair bronnenmateriaal: wetteksten, hygienetraktaten, politiekpedagogische manifesten Opbouwvandescriptie Drie delen, drie type bronnen: teksten, afbeeldingen, projecten Opbouw scriptie, körte samenvatting hoofdstukken Enkele theoretische uitgangspunten De relatieve duurzaamheid van de architecturale vorm endeveranderlijkheidvandefunctie Het schoolprogramma ende relatieve autonomic van de architectuur Hardware / software / gebruik Structurele tijd / Conjuncturele tijd / Het evenement Het 'architectuurontwerp' als evenement: een momentvan reflectie en kritiek 63 DEEL I ELEMENTEN VAN HET SCHOLENBOUWDISCOURS 1 Aflijnen, aanduiden, afmeten, optekenen: de architectuurtekening in de Belgische scholenbouwwetgeving ( ) de verzelfstandiging vande schoolse ruimte en het ontstaan van de 'school' als instelling Beschrijvingvanhetprogramma,bij wijzevanverordening De onaangepaste klas als literair motief Deontwikkelingvanmodelleerprogramma's De school als totaalomgeving De metrische objectiveringen de normalisatie De architectuurtekening endenietbeschrevenrand 102 de belijning, de figuur 30

3 2 De standaardisatiebladen: van modelproject naar bouwmodule ( ) Van de moduleerbaarheid naar de standaardisatie Dewegnaarhetmodulairenormalisatie De introductie van de schoolplicht, de specialisatie van het schoolprogramma en de uitbreidingvan het normenstelsel Denormalisatieendeindustrialiseringvanhetbouwen De normalisatiebladen: een bijzonder format, de vorm van het systeem De vormvan het systeem Van metrisch stelsel naar modulair raster De normalisatie van het ontwerpproces: bouwelementen, functionele gehelen, ontwerpmodulen, gebouwtypes De industriele standaardisatie, het einde van de vernaculaire, ambachtelijke bouwtraditie? Het lichaam als maatstaf, maten als lichaamsbeeld: het vitruviaanse schema, de gemiddelde man & het kind als inverse figuur ( /iAc)' De medische inspectie, de thoracograaf en de vitruviaanse figuur Het meetbare lichaam als norm Het lichaam in het architectuurtraktaat: de Vitruviaanse Figuur Van het fenomenologische lichaam naar het algebraische en geometrische lichaamsbeeld De stafvan het kompas versus de stiftvan de thoracograaf antropometrie, demografie, quetelets "gemiddelde man" als lichaamsideaal De context van het werk De verruiming van een mathematische methode De gemiddelde man als onderzoeksmethode De gemiddelde man als concept Het kind als inverse figuur de zieke, de onzindelijke, de onmondige, de idioot, de crimineel,

4 4 Bouwhuid, schoolbank, spelmateriaal: van het ideale lichaam naar de optimale omgeving ( ) De referentie aan het lichaam, verschillende schaalniveaus, het lichaam als meervoudig schaalelement De dimensies van de klas: vanuit het perspectief van de leerling ofvan de leerkracht Het lichaam als schaalelement Demografle,wetgevingendepolitiekeruimte Het geometrische gabariet, plan en het plot van het schoolgebouw Schoolbank, de opstelling van het meubilair en het klaslokaal De schoolbank, het lichaam, het meettoestel Het oogonderzoek als klasdispositief De medische blik, de mechaniekvan het oog De proefopstelling als klasdispositief Het oogonderzoek: Signalen en ruis De bouwhuid, het klimaat, het lichaamscomfort & het schoolregime: het gebouw als zonnewijzer de bouwenveloppe als technische filter HetVitruviaanse schema als zonnewijzer De verlichting: de inplanting, de orientatie, het venster, inrichting en decoratie Van het binnenklimaat, naar het lichaamscomfort en het schoolregime Het meubelontwerp, de maat van het lichaam & de figuur van het kind Zithouding, de variabele lichaamsmaat en het lichaamscomfort De groei van het kind, de gebruiksregime; ofhoe de genormaliseerde lichaamsmaten ontoereikend zijn om de werking van het schoolmeubiliair te beschrijven Van variabele zithouding naar variabel regime, Het schoolgebouw, het meubilair en de vorming Kritiek op het schoolmeubilair, het ontstaan van de leeromgeving en het spelmateraal (hetgeval Montessori) De Reformpedagogiek: ambivalente kritiek op het gemedicaliseerde kindbeeld Leeromgeving als een genormaliseerd milieu Ontwikkelingsmateriaal, test en meetapparatuur?

5 5 Hygiene, Fatsoen en leefregel: van maatstok naar speelveld (beknopte genealogievan de hygieneliteratuur) Drieverschillende vertoogtypeshetvertoog versus praktijken De beschaafdheid, de monastieke traditie: twee Stromingen Het discours versus praktijken De Wik, de kledij, het speelveld... aspecten van het schoolprogramma De fatsoenliteratuur: de semantiek van het gezicht en de verschijningsruimte Het lichaam als gewaad: het uniform, de mode en de bescherming Het gebouw als speelveld: de theatrale logica in de fatsoenliteratuur 25s 5.3 Lichaamsbeeld, architectuuropvatting Over de gelaagdheid van de schoolse ruimte: De tekenles, het schoolmuseum, de studiereis (17 Oktober 1875) Twee stichtingsreden en de schoolse ruimte, of hoe de beperkingen van de schoolarchitectuur in de toespraken worden blootgelegd De tekenles als ideaaltypische onderwijssituatie In de marge: Tekenen, deductieenrepresentatievankennis De tekenles, het 'Vom Kinde Aus' en de crisis van het meesterlijke gezag Het ateliervan de meesterambachtsman, het schoolgebouw, de fabriek De froebelgiften: Tekenen en het speien als imitatie van..., en anticipatie op het werkelijke leven Het schoolmuseum, de kring van het leren Aard van de collectie, hetmuseum in een tijd van de mechanische reproductie de museale scenografie: geheugentheater, enscenering van het leren Het schoolgebouw en het curriculum geheugendispositief? Van schoolmuseum naar schooltelevisie, het oplossen van het plan De schoolreis, een wereld buken de school?

6 DEEL II ILLUSTRATIES ALS DENKBEELDEN: ICONOGRAfiSCHE ATLAS Beeidkatern I Beeidkatern II Beeldkatem III Beeidkatern IV Beeld van de school, het modelproject als utopisch ideaal Van lichaamsmaat naar lichaamsbeeld: het vitruviaanse schema 445 Meetapparatuur schoolmeubilair, spelmateriaal 495 Klasportretten: het klasgebeuren als situatie, hetklasvertrekalslocatie 545 3S1 DEEL in DE ReAeXTVITEIT VAN DEONTWERPPROCES: DRIE PROJECTEN EN ENKELE BEDENKINGEN Denkbeeidige reconstructies van het ontwerpproces als methode Intermezzo: het kind als denkbeeld: een manier om het schoolontwerp te lezen Het kind als personage Defiguurvanhetkindendeontwerppraktijk Deherinnering,deverbeeldingendedeconstructievandeidylle Infantia en de conditie van het kindzijn 'De Man onder de Boom'... en de ruimte van het samenzijn Over Tektonieken de referentie aan historische voorbeelden Het'programma van eisen'versus de'bestaanswil van de school' Het schoolideaal de'man onder de Boom' Van het schoolideaal naar het ontwerpvoorstel het ontstaanvan de planfiguur bedenken, fabriceren, stichten De vertelling, de kamer ende ruimte van het samenzijn Illustraties

7 9 De primitieve hut, het hinkelraster en de lege tussenruimte over tektoniek: banale, seriele bouwsels als referentie WCotten als readymades, 'as found' als ontwerpstrategie De lege gebouwen en het variable gebruik Schoolideaal (I) Speiende kinderen in de Chisendale Road in het URgrid Schoolidealen en de iconografle van de Heilige Hieronymus: de studeercel (II) en de woestijn (III) Het plan: patio en paviljoen Illustraties De scenografie van het schoolgebeuren en de negatieve ruimte van de school de nieuwe inplanting en het belang van duidelijkheid zwakke grenzen en achterkantplekken dubbele Massen: de'binnenklas'& de'buitenklas' voorkant en achterkant Parcours' of gematerialiseerde trajecten & een blik op de wereld 72s 10 Illustraties Naschrift: de drie projecten en de ontwerpvraagstelling enkele afgeleide figuren De omgang met de site de referentie aan de lichaamsgestalte de architectuur als setting figuren en de architectuurtekening Illustraties

8 DEEL IV BIJ WIJZE VAN BESLUIT: i Het scholenbouwdiscours, de opdracht en het momentvan het ontwerp 764 % De architectuurtekening en de introductie van het beeld Het ontwerp als kritisch reflexieve praktijk, en de relatieve autonomic van de architectuur 771 DEEL V BIBLIOGRAfiE 1 Primair bronnenmateriaal 780 Deel I Hoofdstuk 1 & DeelIHoofdstuk3,4(&5) 780 Deel IHoofdstuk Deel IHoofdstuk Deel IIITeksti 78z DeelIIITekst2 783 DeelIIITekst3 784 z Modellenboeken, ontwerpgidsen, themanummers tijdschriften 784 negentiende eeuw 784 eeuw twintigste 786 eenentwintigste eeuw Secundaire Literatuur

SCHOOLGEBOUWEN ALS KNOOPPUNTEN VAN RELATIES

SCHOOLGEBOUWEN ALS KNOOPPUNTEN VAN RELATIES SCHOOLGEBOUWEN ALS KNOOPPUNTEN VAN RELATIES NAAR EEN THEORETISCH DENKKADER VOOR DE SCHOLENBOUW EN HET SCHOLENBOUWBELEID IN VLAANDEREN Kennis & Advisering SCHOOLGEBOUWEN ALS KNOOPPUNTEN VAN RELATIES NAAR

Nadere informatie

IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL

IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL SCHOOL BEDRIJF cultuureducatie talentontwikkeling bewegen JEUGDHUIS SPORTVELD PARK BIBLIOTHEEK particperen KINDEROPVANG RTC DKO levensecht leren MUSEUM zorg BUURTHUIS THEATER

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Druplot: interactief genereren van grafieken in Drupal

Druplot: interactief genereren van grafieken in Drupal Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: prof. dr. ir. J. Van Campenhout Druplot: interactief genereren van grafieken in Drupal door Sylvie

Nadere informatie

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? COLOFON September 2014 Publiekspublicatie op basis van NRO-review naar de rol van de leraar bij onderzoekend leren Marijn Tanis,

Nadere informatie

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele gehalte EVA VERSTRAETE Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 49 9000 Gent VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele

Nadere informatie

Sturen op klantwaarde

Sturen op klantwaarde Sturen op klantwaarde Instrumenten voor woningcorporaties t.b.v. een vraaggericht assetmanagement PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

De school als oefenplaats voor democratie

De school als oefenplaats voor democratie De school als oefenplaats voor democratie Een mixed-methods evaluatieonderzoek naar de werkzaamheid van een schoolbreed programma voor democratische burgerschapsvorming in de basisschool Sophie Verhoeven

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

De Menselijke Maat in de IT

De Menselijke Maat in de IT De Menselijke Maat in de IT Wetenschappelijk pionierswerk in het achterhalen en toepasbaar maken van de aandachtsgebieden van de menselijke maat in de IT. Michiel Rutteman Afstudeernummer: 37 IK Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M.

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M. Tilburg University Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M. Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2015 Link to publication

Nadere informatie

Ontwikkeling van een virtuele robot in Java3D

Ontwikkeling van een virtuele robot in Java3D Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep ELIS Voorzitter: Prof. dr. ir. J. Van Campenhout Ontwikkeling van een virtuele robot in Java3D door Dieter Van Uytvanck Promotor: Prof. dr. ir. K. De Bosschere

Nadere informatie

Ik heb u nodig! Masterthese Elline de Wilde Universiteit Utrecht Prof. C. Bakker. Masterscriptie Elline de Wilde Universiteit Utrecht

Ik heb u nodig! Masterthese Elline de Wilde Universiteit Utrecht Prof. C. Bakker. Masterscriptie Elline de Wilde Universiteit Utrecht Ik heb u nodig! Onderzoek naar de identiteitsontwikkeling bij reformatorische jongeren binnen de drieslag gezin, kerk en school in het spanningsveld van heteronomie, autonomie en in antithese met de cultuur

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Managementsamenvatting... 5. 1. Inleiding..9

Managementsamenvatting... 5. 1. Inleiding..9 2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting..... 5 1. Inleiding..9 2. Onderwijsvrijheid en de aanhoudende zorg der regering......10 2.1. Van deugdelijkheid naar kwaliteit... 10 2.2. Van planning naar governance.....11

Nadere informatie

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs Maart 2007 Marja van Graft Pierre Kemmers Verantwoording

Nadere informatie

Leanmanagement in de gemeentelijke organisatie: een stap in de richting van succesvolle implementatie

Leanmanagement in de gemeentelijke organisatie: een stap in de richting van succesvolle implementatie 2014 Leanmanagement in de gemeentelijke organisatie: een stap in de richting van succesvolle implementatie Een verkennend onderzoek naar de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie van

Nadere informatie

Thermische breuk van dubbele glazen gevels: parameterstudie

Thermische breuk van dubbele glazen gevels: parameterstudie Thermische breuk van dubbele glazen gevels: parameterstudie Niels Balcaen Promotor: prof. dr. ir.-arch. Jan Belis Begeleider: Marc Vandebroek Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

BELEGGERSBANK IN C R I S I S T I J D BETEKENISGEVING EN PROFILERING IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE CRISIS

BELEGGERSBANK IN C R I S I S T I J D BETEKENISGEVING EN PROFILERING IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE CRISIS BELEGGERSBANK IN C R I S I S T I J D BETEKENISGEVING EN PROFILERING IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE CRISIS NAAM: MATTHIJS WERKMAN STUDENTNUMMER: 0480568 OPLEIDING:UNIVERSITEIT UTRECHT DEPARTEMENT BESTUURS- EN

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren

Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren Care for handicapped persons, inclusion and organizing (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit voor

Nadere informatie

De Belgische revolutie in het Parijse modeveld: Een analyse aan de hand van Pierre Bourdieu

De Belgische revolutie in het Parijse modeveld: Een analyse aan de hand van Pierre Bourdieu UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE VAKGROEP WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAP ACADEMIEJAAR 2007-2008 De Belgische revolutie in het Parijse modeveld: Een analyse aan de hand van Pierre

Nadere informatie

STUDIEPROFIEL WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015

STUDIEPROFIEL WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015 STUDIEPROFIEL WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015 2 Geachte Student, Mijn collega s en ik heten u van harte welkom bij de studierichting Werktuigbouwkunde (Wb) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Nadere informatie

Nederlandse variant van de daltontaak

Nederlandse variant van de daltontaak Nederlandse variant van de daltontaak Beeld aan het eind van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw Daltonplan Educational Research & Development Luuck J.M. Sanders Inleiding De Nederlandse

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie