Opleidingenjaarplan Directie IJ sselmeergebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingenjaarplan Directie IJ sselmeergebied"

Transcriptie

1

2 Opleidingenjaarplan Directie IJ sselmeergebied 1995 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Diredie llsselrneergebied mei 1995

3 OPLEIDINGENJAARPLAN 1995 DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opleidingenbudget 3. Overdracht opleidingen van D2 naar D3 4. Verhouding opleidingenbudget en kosten opleidingenplanning 5. Status en uitvoering van het opleidingenjaarplan 6. Voorstellen opleidingen Voorstel centrale projecten groepsopleidingen Totaaloverzicht en kengetallen 9. Planning individuele opleidingen

4 Opleidingen die binnen een organisatie uitgevoerd worden dienen een afgeleide te zijn van de organisatiedoelstellingen en het strategisch beleid dat t.a.v. die doelstellingen gevoerd wordt. Dit geldt zowel voor individuele als voor groepsopleidingen. I Individuele opleidingen In dit deel van het opleidingenplan worden de functie-, loopbaan- en persoonsgerichte opleidingen geplaatst voor zowel de zittende medewerkers als voor de herplaatsingskandidaten. opleidingen kunnen een ondersteuning bieden teneinde op een positieve manier een wending te geven aan het herplaatsingskandidaatschap. Bij opleidingen gericht op het functioneren van het individu gaat het zowel om functie- en vakbekwaamheid in enge zin (kennis) als om functioneringsvereisten (=organisatiegedrag). Hieronder zijn verschillende behoeften te formuleren : a. bijspijkeren: de medewerker in staat stellen zich toe te rusten voor de huidige functie; b. bijblijven: de medewerker in staat stellen ontwikkelingen binnen het vak te volgen om zodoende goed te blijven functioneren; c. voorbereiden: de medewerker voorbereiden op een nieuwe taak of functie. De daarop gerichte opleiding moet zijn capaciteiten/ gedragsrepertoire in overeenstemming brengen met de eisen die de nieuwe taak of functie aan de persoon zal stellen. Bij op loopbaan-ontwiklceling gerichte opleidingen gaat het om 'het tot ontwikkeling brengen van een loopbaan'. Opleidingen kunnen daarbij een belangrijk instrument zijn, zowel in handen van de organisatie als in handen van het individu. De organisatie kan loopbaanontwikkeling gebruiken omdat zij er voor dient zorg te dragen dat men in de toekomst over een voldoende adequate bemanning beschikt. Het individu kan opleidingen aanwenden voor loopbaanontwikkeling vanuit de vraag: 'Wat wil ik over 5 jaar bereikt hebben? Wat voor soort werk hoort daarbij, welke functie is passend? Persoonsgerichte opleidingen zijn opleidingen voortkomend uit,individuele initiatieven en behoeften. Hiervoor voldoet de studiekostenregeling. In deze regeling zijn de criteria

5 beschreven waaraan iemand moet voldoen om voor gedeeltelijke vergoeding in tijd en geld in aanmerking te komen. Centrale projecten groepsopleidingen Deze opleidingen vormen het strategische deel van het opleidingenjaarplan. De behoefte aan deze opleidingen komt voort uit veranderingen die van invloed zijn op de organisatie. Dit kunnen zijn: omgevingsveranderingen, veranderingen in technologie, veranderingen in taken van de organisatie en gewenste cultuurveranderingen betrekking hebbend op houdingsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn: projectmatig werken, kantoorautomatisering, functioneringsgesprekken, contracten. Het functioneringsgesprek vormt een goed uitgangspunt om te komen tot een individueel opleidingenplan. In de toekomst zou iedere opleiding gebaseerd moeten zijn op een functioneringsgesprek. Een behoeftebespreking in de staven en het DT ligt ten grondslag aan de keuze voor de centraal georganiseerde projekten l'groepsopleidingenll. Bij de bepaling van de noodzaak tot opleiden van zowel de individuele als de groepsopleidingen worden de uitgangspunten en doelstellingen gehanteerd, die neergelegd zijn in de Meerjarenvisie opleidingen.

6 2. Opleidingenbudget Ten aanzien van het budget wordt een splitsing gehanteerd tussen de centrale projekten groepsopleidingen (de opleidingscoordinator houdt de uitputting hiervan bij) en de individuele opleidingen. Dit laatste budget voor individuele opleidingen wordt net zoals andere jaren toegewezen aan de hoofdafdeling die de uitputting ervan bewaakt. P&O als budgethouder, beheert echter het totale opleidingenbudget. Financiering opleidingenjaarplan 1995 Totale opleidingenbudget 1995: r 3. (centrale pro jecten groepsopleidingen) L 45. (individuele opleidingen van hoofd- en stafafdelingen) Dit bedrag is inclusief het knelpunt van floo.ooo,--

7 Verdeling opleidingenbudget individueleopleidingen op basis van een gewogen schaalgemiddelde per hoofd-/stafafdeling:

8 3. Overdracht opleidingen van D2 naar D3 Met ingang van 1995 verandert het cursusaanbod en de financiering ervan tussen D2 en D3. opleidingen worden gezien als een hulpmiddel om cultuur, beleid) procedures en werkwijzen door de Hoofddirectie vastgesteld uit te dragen. O~leidingen die de gemeenschap-, pelijke norm en werkwijze uitdragen worden in de toekomst permanent door D2 aangeboden en betaald. Opleidingen die dit in mindere mate in zich hebben worden in de toekomst we1 door D2 ontwikkeld. Nadat de pilotuitvoering ervan heeft plaats gevonden worden de opleidingen. 'over de schutting gezet'. Dat wil zeggen dat D3 rechtstreeks zaken doet met het uitvoerende opleidingsinstituut en zelf de opleidingen ook betaald. D2 is voornemens de inhoud en kwaliteit van de opleiding te blijven bewaken. Dit betekent dat D3 zelf meer geld en tijd aan opleidingen zal moeten gaan besteden. Het totale opleidingsbudget van RWS (15,5 miljoen) zal de komende jaren niet substantieel wijzigen. Dit houdt in dat na verloop van tijd voor nieuwe opleidingen, die na de pilot-uitvoering 'over de schutting' worden gezet, centraal geen financiele middelen worden meegegeven. Deze moeten decentraal worden vrijgemaakt uit het reguliere budget van de directies. Voor de bestaande opleidingen die nu afgestoten worden door D2 zal in de meeste gevallen geen budget meegaan omdat het grootste deel van de doelgroep aan deze cursussen heeft meegedaan en de cursussen in de visie van HW op onderhoudsniveau zijn aangekomen. Voor het jaar 1995 werd hiervoor slechts f37.,-- aan financiele middelen meegegeven aan RDIJ.

9 4. Verhouding opleidingenbudget en kosten opleidingenplanning Uit het totaaloverzicht valt af te lezen dat er voor 1995 een negatief verschil is van f447.18,-- Hierbij dient opgemerkt te worden dat wellicht nog een deel ten laste kan komen van het budget om-, her- en bijscholing RIJP. Niet elke afdeling die daarvoor in aanmerking komt heeft daar volop gebruik van gemaakt. De verwachting is dat aan Arbo-opleidingen niet het bedrag van f uitgegeven zal worden daar over 1994 slechts een budget van f27.911,-- uitgegeven is. De groepsopleidingen PEP LI en het Veranderingsproces CX kunnen gefinancierd worden uit het budget heroverweging RIJP. Ten aanzien van kantoorautomatiserinq is er in het opleidingenbudgetbudget een reservering opgenomen t. b.v. het windows-traject dat naar verwachting in het najaar van 1995 gestart gaat worden. ook ten behoeve van het project functioneringsgesprekken en projectmatig werken is een reservering opgenomen, waarvan op dit moment niet gezegd kan worden of er gebruik van gemaakt gaat worden. Kijkend naar de individuele opleidingen zitten de grootste knelpunten bij AN, CX en WV.

10 5. Status en uitvoering van het opleidingenjaarplan Na accordering door de Directie zijn in principe alle opleidingen die in het plan vermeld staan goedgekeurd. Toestemming voor het volgen van elke individuele opleiding wordt aangevraagd via het formulier Machtigingsaanvraag opleidingen. Voor een opleiding die in het opleidingenplan vermeld staat en waarbij de kosten van de opleiding niet meer dan 1% afwijken van het in het opleidingenplan gereserveerde bedrag is alleen de handtekening van de aanvrager en het afdelingshoofd vereist. Daarna mag de medewerker zich aanmelden. De aanvraag gaat ter fiattering naar P&O. Voor opleidingen die we1 vermeld staan maar waarvan de kosten meer afwijken dan 1% van het gereserveerde bedrag is we1 de handtekening van het hoofdafdelingshoofd vereist. Indien een opleiding niet in het opleidingenplan vermeld staat is we1 het advies van de personeelsconsulent en de handtekening van het hoofdafdelingshoofd vereist. De medewerker mag zich pas aanmelden voor de opleiding als het Machtigingsformulier administratief verwerkt is en als bewijs van toestemming retour komt van P&O. Enkele hoofdafdelingen hanteren intern de afspraak dat alle opleidingen, voordat ze tot uitvoering komen, goedgekeurd dienen te worden door het betreffende stafoverleg van die hoofdafdeling. Aanvragen die niet in het opleidingenplan vermeld staan en een bedrag van f 3.,-- te boven gaan, vereisen ook nog een accordering door het DT. Bij deze uitvoering komt nadrukkelijker de rol van het (hoofd)afdelingshoofd in het hele individuele opleidingengebeuren in beeld. Hij bewaakt in inhoudelijke en financiele zin de uitvoering van het opleidingenplan van zijn af deling. P&O blijft als budgethouder eindverantwoordelijke voor opleidingen binnen de organisatie.

11 6. Voorstellen opleidingen 1995 Uit de ingediende opleidingsplannen van de hoofd-en stafafdelingen voor 1995, blijkt men zich vooral te richten op individuele opleidingen. Met name gericht op het kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige functie-eisen (bijv. de aandacht voor milieu-zaken en bestuurlijke opl. bij RS). De voorstellen voor individuele opleidingen zijn terug te vinden in de opleidingsoverzichten per hoofd- c.q. stafafdeling. 7. Voorstel centrale projecten groepsopleidingen 1995 Wat de groepsopleidingen aangaat leven er wensen t.a.v. de voortzetting van reeds in gang gezette projecten groepsopleidingen en van enkele nieuwe projecten. Vooreerst wordt voorgesteld de volgende projecten groepsopleidingen in 1995 uit te voeren: 1. Functioneringsgesprekken De trainingen functioneringsgesprekken voor 1995, vinden vnl. plaats bij ID. Bij AN, WV, P&O en SJ zal dit n.a.v. de evaluatie over 1994 nog onder de aandacht gebracht moeten worden. Voorstel: verder gaan met dit traject. Raming circa 35 dagdelen opleiding en begeleiding. Kosten f4.,- 2. Projedmatig werken Deze activiteit is in de fase van begeleiding op de werkvloer gekomen. Trainingen vinden nog slechts plaats op individuele basis. Noodzakelijk is we1 via evaluatie in kaart te brengen of er nu daadwerkelijk projectmatig gewerkt wordt. Aansluiting en vervolg zit grotendeels.in de cursus kwaliteitszorg van Rijkswaterstaat. Intern overleg bij de directie IJsselmeergebied is hierbij noodzakelijk. Reservering: f25.,-- (2 dagdelen t.b.v. cursus en begeleiding). 3. Rondetafelgesprek RDIJ/ TIP De TIP-activiteit is voor de doelgroep afgerond. Voorstel: in het voorjaar 1995 weer een Rondetafelgesprek te organiseren tussen HID, directieleden, afdelingshoofden en personeelsfunctionarissen. Thema?

12 4. Management opleiding lager kader. Deze opleiding stond voor 1994 reeds op het programma. Het woxdt hoogst noodzakelijk dat deze opleiding er komt. Mede uit de trainingen functioneringsgesprekken blijkt bij de lagere leidinggevenden een groeiende behoefte aan trainingen t.a.v. gespreksvaardigheden. Voorstel: in 1995 een opleidingtraject voor lager leidinggevende organiseren. Uitgangspunten bij deze opleiding dienen door de directie gedragen te worden. Kosten 2 groepen van elk 3 modules f5.,-- excl. accommodatie. 5. Kantoorautomatisering Er is behoefte aan: * een opleiding nieuwe KA-gebruikers (19 medewerkers). Kosten: f6..-- * beginners-cursus windows (5 medewerkers). De invoering van windows zal behoefte scheppen aan opleidingen voor specifieke windows toepassingen, zoals excel en wp 6.. Kosten 17.,-- 6. Mediatraining Een opleiding 'Omgaan met de mediar t.b.v. een professionele presentatie van medewerkers van de directie IJsselmeergebied naar de media toe. De behoefte bestaat vnl. bij AN, wv en Rs. Kosten 1 groep f6.,-- 7. Geb~ikersopleidingen automatisering Msdos, wordperfect, dbase en excel. Geschatte kosten f6., Arbo-opleidingen Bedrijfshulpverlening 85.1 Solas Buitendienstmedewerkers ~erkeersveiligheidstrainingen 19.5 Vervoer gevaarlijke stoffen 6. Totaal: ~f: garantiebedrag Ninisterie 75,. Ten laste van RDIJ:

13 9. PEP (Personal efficiency program) Aanvraag vanuit LI Kosten: f3.,-- lo. Teamvoniing AN Aanvraag vanuit ANW, ANP Kosten 1 groep: f3., Veranderingsproces CX Begeleiding en workshops. Kosten: flo.ooo, Bouwprocesbesluit Deze opleidingsdag wordt weliswaar niet gefinancierd door de directie IJsselmeergebied maar doet we1 een groot beroep op het tijdsbeslag. Ca. 9 medewerkers, 1 dag. Naast de bovenstaande opleidingen zullen we ook in 1995 te maken krijgen met opleidingen aangeboden door de Hoofddirectie. De hoofddirectie is momenteel bezig met de ontwikkeling van diverse opleidingen. Niet bekend is wanneer de opleidingen exact aangeboden worden. Daarnaast worden er waarschijnlijk nog andere opleidingen aangeboden. De directie RDIJ zal wat dit betreft aangewezen zijn op een tweesporenbeleid: zelf trachten een goed opleidingenjaarplan te maken waar tevens ruimte in zit om in te springen op een aantrekkelijk cursusaanbod. De volgende opleidingsactiviteiten zijn bij HW in ontwikkeling: * Kwaliteitszorg, Projectleider A. Korteweg, DWW. Aanbod cursus: sept. 1995; duur ca. 6 dagen Doelgroep: projectleiders * Groenvoorziening. Aanbod cursus: sept. 1995; duur? Doelgroep: kantonniers, opzichters. * RWS Nieuwe Stijl Mogelijkheid tot maatwerkopleidingen/activiteiten. Min of meer een vervolg op TIP-activiteiten. * WVO, basisopleiding vergunningverleners er handhavers. Pilot draait in 1995, aanbieding van de cursus zelf in 1996.

14 Totaal kosten projecten groepsopleidingen: Functioneringsgesprekken: 4. Projectmatig werken 25. Management lager kader 5. Mediatraining 6. Gebruikersopleidingen automatisering 6. Arbo-opleidingen PEP LI Teamvorming AN 3. Veranderingsproces CX Totaal : Budget : Tekort :

15 PLANNING INDIVIDUELE OPLElDlNGEN PLANNING GROEPSOPLEIDINGEN TOTAAL UDGET DlIDZ. OHBR DIVERSE TOTAAL GEM. UURLOON AANTAL UREN TOTAAL UREN INDIVIDUELE OPLElDlNGEN GEMIDDELDE UURLOON UREN GROEPSOPLEIDINGEN GEMIDDELDE UURLOON TOTAAL UREN UREN PER MEDEWERKER TlJD IN GELD PER MEDEWERKER BESCHIKBAAR BUDGET PER MEDEWERKER (TOTAAL 48 MEDEWERKERS) (VOOR ZOVER IN HET OPLEIDINGSPLAN IS VERMELDI

16

17

18

19 Pagina 3

20 Pagina 4

21

22

23

24 Pagina 8

25

26 PEE DE TECHNISCH WACU-NAT I PEPPING ARB EHBO 32 PEPPING TECHNISCH RADAR ISLUISPERS ROSENOAHL-HERTEL. J.' AUTOMATISERING BESTAR-MIGRATIE Pagina 1

27 Pagina 11

28

29 AFDELING CXt DOLL. J. 13) DOLL, J. 11) DOLL. J. ' (1) HARMSEN, G. BEDRIJFSVOERING BEDRIJFSVOERING TECHNISCH AUTOMATISERING KORTE "NIET RWS" CURSUSSEN BEST.INF.KUNDE ADM. O.U. ELEMENTARE ACCOUNTANTS CONTROL KANTOORAUTOMATISERING I Pagina 1

30

31 SUB-TOTAAL AFDELING CXPP BULO. F.,EULO. F. (11 AUTOMATISERING AUTOMATISERING DBASE IV VOOR GEVORDEROEN KANTOORAUTOMATISERING Pagina 3

32 .. AFDELING RCXPP HEIKAMP. J. (41 HIETBRINK, B. (4) BEDRIJFSVOERING MANAGEMENT H.B.O. FlNANClEN T.P.M. MODULE COMMUNICATIE SUBTOTAAL Pagina 4

33 I I I I N AAM CATEGORIE ~OPLEIDING PLANNING ~REGULIER JGROEPS IHWID~.~ I OHB I DN. (KNUPUNT I TUD AFDELING WVT POSTMA. 5. POSTMA. 5. I I I I I I I ARBO - NVB-TRAINING 8 ARB B.H.V Pagina 5

34 Pagina 1

35

36 HOOFDAFDELING LI I I I I I I I I I I BUDGET NAAM REMMELZWAAL. A. CATEGORIE BEDRIJFSVOERING OPLElDlNG VEGETATIEKUNDE PLANNING REGULIER 4 GROEPS HWIDI-2 OH6 4 DIV. KNELPUNT TUD 2 I I I 1 I I SUB-TOTAAL 86)

37

38 AFDELING LIU ALGEMEEN ANHOLTS. G. ANHOLTS, G. ANHOLTS. G. I I I I I I I I I I SUB-TOTAAL 1268[ ( 53( I I I I I I I BEDRIJFSVOERING AUTOMATISERING AUTOMATISERING BEDRUFSVOERING SEMINARS SYMPHONY DATAFLEX SOCIALE VAARDIGHEDEN a 6 1 o o

39

40 SUB-TOTAAL , I I I I I I I I I AFDELING LIV ~BEDRIJFSVOERING SEMINARS 6 6 ( o o o o o 16 BOLKS. ti. WINIA. M. WINIA, M. - ~AUTOMATISERING 1 AUTOMATISERING 1 AUTOMATISERING WP-MACRO'S WP-MACRO'S WP-GEVORDERDEN 5 1 o 5 o o o o I I I I I I 1 I I I I I I 1! 1 I I I I SUB-TOTAAL Pagina 1

41 Pagina 2

42 RIEL VAN, T. Pagina 1

43 Pagina 2

44 Pagina 1

45 ~. ~ HOOFDAFDELINC SO OPLEIDINGEN 1995 Herziene versie d.d ~ ~~.~ AFDELING SOA MANAGEMENT.. ~. ~. KAA, J. VAN DE. MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT VERSPRII.1.E. W

46 HOOFDAFDELINC SO OPLElDlNCEN 1995 Herziene versie d.d

47 - ~- ~ Herziene versie d.d NAAM CATEGORIE OPLElDMG ;-&;C,'"' :(YAARVAN OPLEID3NOENPLAN... $Cr.:.,&<,. il:v.:i99s:,.... re~irw. lrte vcrric P&O A ELINGSOP DOORN. I. VAN BEDRUFSVOERING... SEMMARSiSYMPOSlA DOORN, I. VAN MANAGEMENT MANAGEMENT EERBEEK, G. VAN BEDRIIFSVOERING SEMlNARSlSVMPOSlA GAAL, J. BEDRIJFSVOERING SEMMARSiSSYMPOSlA GAAL, 1. AUTOMATISERMG AUTOMATISERMG ~- GAAL, I.. BEDRUFSVOERMG..- AsSERTlVlTElTSTRAMMG HOFMAN. E. BEDRIIFSVOERMG SEMMARSISYMPOSIA MAANEN, C. VAN -- BEDRUFSVOEIUNG p-. SEMMARSISYMPOSM...- MAANEN, C. VAN BEDRIJFSVOERMG ~- SECRETARIAL MANAGER.~ MAANEN. C. VAN BEDRUFSVOERING TIME MAN. & ASSERTIVITEIT MAANEN, C. VAN. BEDRlJFSVOERlNG.... SECRETARSSE OMMEN, K. VAN... BEDRIJFSVOERMG SEMMARSiSYMPOSLA..... OMMEN.. K. VAN BEDRlJFSVOERlNG UAV-KONTRAKTEN OVERAL, S. BEDRIJFSVOERING SEMINARSISYMPOSIA ~..- OVERAL. S. MANAGEMENT' MODULE COMMUNICATIETECIM OVERAL, S.... BEDRllFSVOERMG _ KWALITEITSZORG _ RWS-PROI.LDR OVERAL, S. MANAGEMENT MODULE VERGADERTECHNIEK _ VERAL.S.. TECHNISCH. PRAKTlJKlNSTRUKTIE VBC. -~ SEUBEL, H.. -- MILIEU... NATTE - _ WATERBWlsAGGERWRK. -_ SEIIBEL, H. BEDRIJFSVOERMG SEMINARSISYMPOSIA SEUBEL, _ H. BEDRIJFSVOERMG KWALITEITSZORG. RWS-PROJ.LDR -~ -- SUMOIO,,~ SOP... ~-.. - ~ L.V. KASBUDGET I I -~ ~- AIW cn Virwr ujn inmiddd. ~ ~ m k~mania k ~ ~ in. de hvricnc venirl ~

48 ~. HOOFDAFDELING SO OPLEIDINGEN 1995 Herziene versie d.d TOTAAI. TOTAAL TO'AAL TOTAAL SO. - ~ ~~~~ ~.~

49 ~ ~ ~~~~ ~ -- ~ HOOFDAFDELING SO OPLEIDINGEN 1995 Herziene versie d.d ~ ~l. 1 I I ~~~~ ISTE VERSIE: HERZIENE VERSIE : -~ - ~ Totaal planning.. 135' Beschikbaar regulier budget ~~. Sub-saldo Beschikbaar budget OHB I :I KNELPUNT I ~~ I --.. '~ ~- ~ ~

50 Pagina 1

51 RUINSMA, P. Pagina 2

52 Pagina 3

53

54

55 OPLPLAN HOOFDAFDELING WV BUDGET NAAN RFDELING CATEGORIE OPLEIDING PLANNING REGULIER GROEPS HW/DI- OHBRYP DN. KNELPUNT TIJD DIJKSTRA, Y. WV TECHNISCH SEMINARS/LEERGANGEN DIVERSE wv BEST. -JURIDISCH S'~POSIA/CONGRESSEN 1 1 o o o o o 4 DIVERSE WV MANAGEMENT S~POSIA/CONGRESSEN DIVERSE WV MILIEU SYMPOSIA/CONGRESSEN DIVERSE WV TECHNISCH SYMPOSIA/CONGRESSEN NADORT VAN DE, A. WV MANAGEMENT DIV.PA CURSUSSEN NADORT VAN DE, A. WV MANAGEMENT V 6 W EN EUR.UNIE Tataal WV OAVIDSE, N. WVB BEDRIJFSVOERLNG DI'J'EIISE LOO 1 24 MULLEM, K. WVS AUTOMATISERING DZV",i?SG 5C 7 5No C 24 Totaal WYB ??r? 48 BLAAK, A. WVL MILIEU LANDSCHAPSECOLOGIE 1 1 ' O 16 BLAAK, A. * WVL MILIEU AFVALSTOFFEN,MILIEU,VEILIGH DIESEN VAN, A. WVL AUTOMATISERING ARCCAD DIESEN VAN, A.' WVL AUTOMATISERING BESTAR-MIGRATIE DIESSEN VAN, A. ( ' 94 WVL BEDRIJFSVOERINGWEER 6 GLADHEID DIJKSTRA, M. ('94) WVL BEDRIJFSVOERINGWEER 6 GLADHEID DIVERSE WVL TECHNISCH KWALITEITSZORG RWS-WERKEN. 4 DIVERSE (1) WVL ARB E.H.B.O. VERLENGING DIVERSE (15) WVL TECHNISCH VERKEERSVEILIGHEIDSTRAINING 4 o 4 o o o o 12 EWAART,.L. ('94) WVL BEDRIJFSVOERINGWEER 6 GLADHEID GEBBEKEN, E. WVL ARB REANIMATIE. GEBBEKEN, H. WVL ARB B.H.V GEBBEKEN, H. WVL BEDRIJFSVOERING ORIENTATIE PERS.ZAKEN GRAAF DE, H. WVL TECHNISCH KWALITEITSZORG RWS-WERKEN 8 GRAAFF DE, H. WVL TECHNISCH WORKSHOP CONSERVERINGEN HELSDINGEN, T. WVL ARB B.H.V HELSDINGEN, T. WVL TECHNISCH WEGWIJSDAGEN WEGBOUWKUNDE HELSDINGEN, T. WVL TECHNISCH RATIONEEL WEGBEHEER

56

57 Pagina 2 - OPLPLAN

58 Pagina 3

59 OPLPLAN URKSTRA A. STRUCTURELE BENAD.BEREIKB Pagina 4

60 1. i OPLPLAN i :: Pagina 5

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Scholingsbudgetten van Regionale Politiekorpsen

Scholingsbudgetten van Regionale Politiekorpsen Scholingsbudgetten van Regionale Politiekorpsen Zoetermeer 23 mei 2002 Sten Willemsen Economisch onderzoek voor de publieke sector Italiëlaan 33 Postbus 7001 2701 AA Zoetermeer tel. 079 341 47 31 fax 079

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Gestructureerd opleiden

Gestructureerd opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 8 Gestructureerd opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven In de "Denktank Slimmer Scholen bespraken P&O

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

~ Bibliotheek. Poslbiis 9070 6800 ED Arnhem Tcl 026-368 I36 83. Datum retour:

~ Bibliotheek. Poslbiis 9070 6800 ED Arnhem Tcl 026-368 I36 83. Datum retour: ~ Bibliotheek Poslbiis 9070 6800 ED Arnhem Tcl 026-368 I36 83 Datum retour: I In houdsopgave - --_- I. Inleiding 4 2. Directiesecretaris 5 3. De communicatieafdeling 6 4. Communicatie in de lijn 7 5. Knelpunten

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart 2010 1 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie