Opleidingenjaarplan Directie IJ sselmeergebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingenjaarplan Directie IJ sselmeergebied"

Transcriptie

1

2 Opleidingenjaarplan Directie IJ sselmeergebied 1995 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Diredie llsselrneergebied mei 1995

3 OPLEIDINGENJAARPLAN 1995 DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opleidingenbudget 3. Overdracht opleidingen van D2 naar D3 4. Verhouding opleidingenbudget en kosten opleidingenplanning 5. Status en uitvoering van het opleidingenjaarplan 6. Voorstellen opleidingen Voorstel centrale projecten groepsopleidingen Totaaloverzicht en kengetallen 9. Planning individuele opleidingen

4 Opleidingen die binnen een organisatie uitgevoerd worden dienen een afgeleide te zijn van de organisatiedoelstellingen en het strategisch beleid dat t.a.v. die doelstellingen gevoerd wordt. Dit geldt zowel voor individuele als voor groepsopleidingen. I Individuele opleidingen In dit deel van het opleidingenplan worden de functie-, loopbaan- en persoonsgerichte opleidingen geplaatst voor zowel de zittende medewerkers als voor de herplaatsingskandidaten. opleidingen kunnen een ondersteuning bieden teneinde op een positieve manier een wending te geven aan het herplaatsingskandidaatschap. Bij opleidingen gericht op het functioneren van het individu gaat het zowel om functie- en vakbekwaamheid in enge zin (kennis) als om functioneringsvereisten (=organisatiegedrag). Hieronder zijn verschillende behoeften te formuleren : a. bijspijkeren: de medewerker in staat stellen zich toe te rusten voor de huidige functie; b. bijblijven: de medewerker in staat stellen ontwikkelingen binnen het vak te volgen om zodoende goed te blijven functioneren; c. voorbereiden: de medewerker voorbereiden op een nieuwe taak of functie. De daarop gerichte opleiding moet zijn capaciteiten/ gedragsrepertoire in overeenstemming brengen met de eisen die de nieuwe taak of functie aan de persoon zal stellen. Bij op loopbaan-ontwiklceling gerichte opleidingen gaat het om 'het tot ontwikkeling brengen van een loopbaan'. Opleidingen kunnen daarbij een belangrijk instrument zijn, zowel in handen van de organisatie als in handen van het individu. De organisatie kan loopbaanontwikkeling gebruiken omdat zij er voor dient zorg te dragen dat men in de toekomst over een voldoende adequate bemanning beschikt. Het individu kan opleidingen aanwenden voor loopbaanontwikkeling vanuit de vraag: 'Wat wil ik over 5 jaar bereikt hebben? Wat voor soort werk hoort daarbij, welke functie is passend? Persoonsgerichte opleidingen zijn opleidingen voortkomend uit,individuele initiatieven en behoeften. Hiervoor voldoet de studiekostenregeling. In deze regeling zijn de criteria

5 beschreven waaraan iemand moet voldoen om voor gedeeltelijke vergoeding in tijd en geld in aanmerking te komen. Centrale projecten groepsopleidingen Deze opleidingen vormen het strategische deel van het opleidingenjaarplan. De behoefte aan deze opleidingen komt voort uit veranderingen die van invloed zijn op de organisatie. Dit kunnen zijn: omgevingsveranderingen, veranderingen in technologie, veranderingen in taken van de organisatie en gewenste cultuurveranderingen betrekking hebbend op houdingsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn: projectmatig werken, kantoorautomatisering, functioneringsgesprekken, contracten. Het functioneringsgesprek vormt een goed uitgangspunt om te komen tot een individueel opleidingenplan. In de toekomst zou iedere opleiding gebaseerd moeten zijn op een functioneringsgesprek. Een behoeftebespreking in de staven en het DT ligt ten grondslag aan de keuze voor de centraal georganiseerde projekten l'groepsopleidingenll. Bij de bepaling van de noodzaak tot opleiden van zowel de individuele als de groepsopleidingen worden de uitgangspunten en doelstellingen gehanteerd, die neergelegd zijn in de Meerjarenvisie opleidingen.

6 2. Opleidingenbudget Ten aanzien van het budget wordt een splitsing gehanteerd tussen de centrale projekten groepsopleidingen (de opleidingscoordinator houdt de uitputting hiervan bij) en de individuele opleidingen. Dit laatste budget voor individuele opleidingen wordt net zoals andere jaren toegewezen aan de hoofdafdeling die de uitputting ervan bewaakt. P&O als budgethouder, beheert echter het totale opleidingenbudget. Financiering opleidingenjaarplan 1995 Totale opleidingenbudget 1995: r 3. (centrale pro jecten groepsopleidingen) L 45. (individuele opleidingen van hoofd- en stafafdelingen) Dit bedrag is inclusief het knelpunt van floo.ooo,--

7 Verdeling opleidingenbudget individueleopleidingen op basis van een gewogen schaalgemiddelde per hoofd-/stafafdeling:

8 3. Overdracht opleidingen van D2 naar D3 Met ingang van 1995 verandert het cursusaanbod en de financiering ervan tussen D2 en D3. opleidingen worden gezien als een hulpmiddel om cultuur, beleid) procedures en werkwijzen door de Hoofddirectie vastgesteld uit te dragen. O~leidingen die de gemeenschap-, pelijke norm en werkwijze uitdragen worden in de toekomst permanent door D2 aangeboden en betaald. Opleidingen die dit in mindere mate in zich hebben worden in de toekomst we1 door D2 ontwikkeld. Nadat de pilotuitvoering ervan heeft plaats gevonden worden de opleidingen. 'over de schutting gezet'. Dat wil zeggen dat D3 rechtstreeks zaken doet met het uitvoerende opleidingsinstituut en zelf de opleidingen ook betaald. D2 is voornemens de inhoud en kwaliteit van de opleiding te blijven bewaken. Dit betekent dat D3 zelf meer geld en tijd aan opleidingen zal moeten gaan besteden. Het totale opleidingsbudget van RWS (15,5 miljoen) zal de komende jaren niet substantieel wijzigen. Dit houdt in dat na verloop van tijd voor nieuwe opleidingen, die na de pilot-uitvoering 'over de schutting' worden gezet, centraal geen financiele middelen worden meegegeven. Deze moeten decentraal worden vrijgemaakt uit het reguliere budget van de directies. Voor de bestaande opleidingen die nu afgestoten worden door D2 zal in de meeste gevallen geen budget meegaan omdat het grootste deel van de doelgroep aan deze cursussen heeft meegedaan en de cursussen in de visie van HW op onderhoudsniveau zijn aangekomen. Voor het jaar 1995 werd hiervoor slechts f37.,-- aan financiele middelen meegegeven aan RDIJ.

9 4. Verhouding opleidingenbudget en kosten opleidingenplanning Uit het totaaloverzicht valt af te lezen dat er voor 1995 een negatief verschil is van f447.18,-- Hierbij dient opgemerkt te worden dat wellicht nog een deel ten laste kan komen van het budget om-, her- en bijscholing RIJP. Niet elke afdeling die daarvoor in aanmerking komt heeft daar volop gebruik van gemaakt. De verwachting is dat aan Arbo-opleidingen niet het bedrag van f uitgegeven zal worden daar over 1994 slechts een budget van f27.911,-- uitgegeven is. De groepsopleidingen PEP LI en het Veranderingsproces CX kunnen gefinancierd worden uit het budget heroverweging RIJP. Ten aanzien van kantoorautomatiserinq is er in het opleidingenbudgetbudget een reservering opgenomen t. b.v. het windows-traject dat naar verwachting in het najaar van 1995 gestart gaat worden. ook ten behoeve van het project functioneringsgesprekken en projectmatig werken is een reservering opgenomen, waarvan op dit moment niet gezegd kan worden of er gebruik van gemaakt gaat worden. Kijkend naar de individuele opleidingen zitten de grootste knelpunten bij AN, CX en WV.

10 5. Status en uitvoering van het opleidingenjaarplan Na accordering door de Directie zijn in principe alle opleidingen die in het plan vermeld staan goedgekeurd. Toestemming voor het volgen van elke individuele opleiding wordt aangevraagd via het formulier Machtigingsaanvraag opleidingen. Voor een opleiding die in het opleidingenplan vermeld staat en waarbij de kosten van de opleiding niet meer dan 1% afwijken van het in het opleidingenplan gereserveerde bedrag is alleen de handtekening van de aanvrager en het afdelingshoofd vereist. Daarna mag de medewerker zich aanmelden. De aanvraag gaat ter fiattering naar P&O. Voor opleidingen die we1 vermeld staan maar waarvan de kosten meer afwijken dan 1% van het gereserveerde bedrag is we1 de handtekening van het hoofdafdelingshoofd vereist. Indien een opleiding niet in het opleidingenplan vermeld staat is we1 het advies van de personeelsconsulent en de handtekening van het hoofdafdelingshoofd vereist. De medewerker mag zich pas aanmelden voor de opleiding als het Machtigingsformulier administratief verwerkt is en als bewijs van toestemming retour komt van P&O. Enkele hoofdafdelingen hanteren intern de afspraak dat alle opleidingen, voordat ze tot uitvoering komen, goedgekeurd dienen te worden door het betreffende stafoverleg van die hoofdafdeling. Aanvragen die niet in het opleidingenplan vermeld staan en een bedrag van f 3.,-- te boven gaan, vereisen ook nog een accordering door het DT. Bij deze uitvoering komt nadrukkelijker de rol van het (hoofd)afdelingshoofd in het hele individuele opleidingengebeuren in beeld. Hij bewaakt in inhoudelijke en financiele zin de uitvoering van het opleidingenplan van zijn af deling. P&O blijft als budgethouder eindverantwoordelijke voor opleidingen binnen de organisatie.

11 6. Voorstellen opleidingen 1995 Uit de ingediende opleidingsplannen van de hoofd-en stafafdelingen voor 1995, blijkt men zich vooral te richten op individuele opleidingen. Met name gericht op het kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige functie-eisen (bijv. de aandacht voor milieu-zaken en bestuurlijke opl. bij RS). De voorstellen voor individuele opleidingen zijn terug te vinden in de opleidingsoverzichten per hoofd- c.q. stafafdeling. 7. Voorstel centrale projecten groepsopleidingen 1995 Wat de groepsopleidingen aangaat leven er wensen t.a.v. de voortzetting van reeds in gang gezette projecten groepsopleidingen en van enkele nieuwe projecten. Vooreerst wordt voorgesteld de volgende projecten groepsopleidingen in 1995 uit te voeren: 1. Functioneringsgesprekken De trainingen functioneringsgesprekken voor 1995, vinden vnl. plaats bij ID. Bij AN, WV, P&O en SJ zal dit n.a.v. de evaluatie over 1994 nog onder de aandacht gebracht moeten worden. Voorstel: verder gaan met dit traject. Raming circa 35 dagdelen opleiding en begeleiding. Kosten f4.,- 2. Projedmatig werken Deze activiteit is in de fase van begeleiding op de werkvloer gekomen. Trainingen vinden nog slechts plaats op individuele basis. Noodzakelijk is we1 via evaluatie in kaart te brengen of er nu daadwerkelijk projectmatig gewerkt wordt. Aansluiting en vervolg zit grotendeels.in de cursus kwaliteitszorg van Rijkswaterstaat. Intern overleg bij de directie IJsselmeergebied is hierbij noodzakelijk. Reservering: f25.,-- (2 dagdelen t.b.v. cursus en begeleiding). 3. Rondetafelgesprek RDIJ/ TIP De TIP-activiteit is voor de doelgroep afgerond. Voorstel: in het voorjaar 1995 weer een Rondetafelgesprek te organiseren tussen HID, directieleden, afdelingshoofden en personeelsfunctionarissen. Thema?

12 4. Management opleiding lager kader. Deze opleiding stond voor 1994 reeds op het programma. Het woxdt hoogst noodzakelijk dat deze opleiding er komt. Mede uit de trainingen functioneringsgesprekken blijkt bij de lagere leidinggevenden een groeiende behoefte aan trainingen t.a.v. gespreksvaardigheden. Voorstel: in 1995 een opleidingtraject voor lager leidinggevende organiseren. Uitgangspunten bij deze opleiding dienen door de directie gedragen te worden. Kosten 2 groepen van elk 3 modules f5.,-- excl. accommodatie. 5. Kantoorautomatisering Er is behoefte aan: * een opleiding nieuwe KA-gebruikers (19 medewerkers). Kosten: f6..-- * beginners-cursus windows (5 medewerkers). De invoering van windows zal behoefte scheppen aan opleidingen voor specifieke windows toepassingen, zoals excel en wp 6.. Kosten 17.,-- 6. Mediatraining Een opleiding 'Omgaan met de mediar t.b.v. een professionele presentatie van medewerkers van de directie IJsselmeergebied naar de media toe. De behoefte bestaat vnl. bij AN, wv en Rs. Kosten 1 groep f6.,-- 7. Geb~ikersopleidingen automatisering Msdos, wordperfect, dbase en excel. Geschatte kosten f6., Arbo-opleidingen Bedrijfshulpverlening 85.1 Solas Buitendienstmedewerkers ~erkeersveiligheidstrainingen 19.5 Vervoer gevaarlijke stoffen 6. Totaal: ~f: garantiebedrag Ninisterie 75,. Ten laste van RDIJ:

13 9. PEP (Personal efficiency program) Aanvraag vanuit LI Kosten: f3.,-- lo. Teamvoniing AN Aanvraag vanuit ANW, ANP Kosten 1 groep: f3., Veranderingsproces CX Begeleiding en workshops. Kosten: flo.ooo, Bouwprocesbesluit Deze opleidingsdag wordt weliswaar niet gefinancierd door de directie IJsselmeergebied maar doet we1 een groot beroep op het tijdsbeslag. Ca. 9 medewerkers, 1 dag. Naast de bovenstaande opleidingen zullen we ook in 1995 te maken krijgen met opleidingen aangeboden door de Hoofddirectie. De hoofddirectie is momenteel bezig met de ontwikkeling van diverse opleidingen. Niet bekend is wanneer de opleidingen exact aangeboden worden. Daarnaast worden er waarschijnlijk nog andere opleidingen aangeboden. De directie RDIJ zal wat dit betreft aangewezen zijn op een tweesporenbeleid: zelf trachten een goed opleidingenjaarplan te maken waar tevens ruimte in zit om in te springen op een aantrekkelijk cursusaanbod. De volgende opleidingsactiviteiten zijn bij HW in ontwikkeling: * Kwaliteitszorg, Projectleider A. Korteweg, DWW. Aanbod cursus: sept. 1995; duur ca. 6 dagen Doelgroep: projectleiders * Groenvoorziening. Aanbod cursus: sept. 1995; duur? Doelgroep: kantonniers, opzichters. * RWS Nieuwe Stijl Mogelijkheid tot maatwerkopleidingen/activiteiten. Min of meer een vervolg op TIP-activiteiten. * WVO, basisopleiding vergunningverleners er handhavers. Pilot draait in 1995, aanbieding van de cursus zelf in 1996.

14 Totaal kosten projecten groepsopleidingen: Functioneringsgesprekken: 4. Projectmatig werken 25. Management lager kader 5. Mediatraining 6. Gebruikersopleidingen automatisering 6. Arbo-opleidingen PEP LI Teamvorming AN 3. Veranderingsproces CX Totaal : Budget : Tekort :

15 PLANNING INDIVIDUELE OPLElDlNGEN PLANNING GROEPSOPLEIDINGEN TOTAAL UDGET DlIDZ. OHBR DIVERSE TOTAAL GEM. UURLOON AANTAL UREN TOTAAL UREN INDIVIDUELE OPLElDlNGEN GEMIDDELDE UURLOON UREN GROEPSOPLEIDINGEN GEMIDDELDE UURLOON TOTAAL UREN UREN PER MEDEWERKER TlJD IN GELD PER MEDEWERKER BESCHIKBAAR BUDGET PER MEDEWERKER (TOTAAL 48 MEDEWERKERS) (VOOR ZOVER IN HET OPLEIDINGSPLAN IS VERMELDI

16

17

18

19 Pagina 3

20 Pagina 4

21

22

23

24 Pagina 8

25

26 PEE DE TECHNISCH WACU-NAT I PEPPING ARB EHBO 32 PEPPING TECHNISCH RADAR ISLUISPERS ROSENOAHL-HERTEL. J.' AUTOMATISERING BESTAR-MIGRATIE Pagina 1

27 Pagina 11

28

29 AFDELING CXt DOLL. J. 13) DOLL, J. 11) DOLL. J. ' (1) HARMSEN, G. BEDRIJFSVOERING BEDRIJFSVOERING TECHNISCH AUTOMATISERING KORTE "NIET RWS" CURSUSSEN BEST.INF.KUNDE ADM. O.U. ELEMENTARE ACCOUNTANTS CONTROL KANTOORAUTOMATISERING I Pagina 1

30

31 SUB-TOTAAL AFDELING CXPP BULO. F.,EULO. F. (11 AUTOMATISERING AUTOMATISERING DBASE IV VOOR GEVORDEROEN KANTOORAUTOMATISERING Pagina 3

32 .. AFDELING RCXPP HEIKAMP. J. (41 HIETBRINK, B. (4) BEDRIJFSVOERING MANAGEMENT H.B.O. FlNANClEN T.P.M. MODULE COMMUNICATIE SUBTOTAAL Pagina 4

33 I I I I N AAM CATEGORIE ~OPLEIDING PLANNING ~REGULIER JGROEPS IHWID~.~ I OHB I DN. (KNUPUNT I TUD AFDELING WVT POSTMA. 5. POSTMA. 5. I I I I I I I ARBO - NVB-TRAINING 8 ARB B.H.V Pagina 5

34 Pagina 1

35

36 HOOFDAFDELING LI I I I I I I I I I I BUDGET NAAM REMMELZWAAL. A. CATEGORIE BEDRIJFSVOERING OPLElDlNG VEGETATIEKUNDE PLANNING REGULIER 4 GROEPS HWIDI-2 OH6 4 DIV. KNELPUNT TUD 2 I I I 1 I I SUB-TOTAAL 86)

37

38 AFDELING LIU ALGEMEEN ANHOLTS. G. ANHOLTS, G. ANHOLTS. G. I I I I I I I I I I SUB-TOTAAL 1268[ ( 53( I I I I I I I BEDRIJFSVOERING AUTOMATISERING AUTOMATISERING BEDRUFSVOERING SEMINARS SYMPHONY DATAFLEX SOCIALE VAARDIGHEDEN a 6 1 o o

39

40 SUB-TOTAAL , I I I I I I I I I AFDELING LIV ~BEDRIJFSVOERING SEMINARS 6 6 ( o o o o o 16 BOLKS. ti. WINIA. M. WINIA, M. - ~AUTOMATISERING 1 AUTOMATISERING 1 AUTOMATISERING WP-MACRO'S WP-MACRO'S WP-GEVORDERDEN 5 1 o 5 o o o o I I I I I I 1 I I I I I I 1! 1 I I I I SUB-TOTAAL Pagina 1

41 Pagina 2

42 RIEL VAN, T. Pagina 1

43 Pagina 2

44 Pagina 1

45 ~. ~ HOOFDAFDELINC SO OPLEIDINGEN 1995 Herziene versie d.d ~ ~~.~ AFDELING SOA MANAGEMENT.. ~. ~. KAA, J. VAN DE. MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT VERSPRII.1.E. W

46 HOOFDAFDELINC SO OPLElDlNCEN 1995 Herziene versie d.d

47 - ~- ~ Herziene versie d.d NAAM CATEGORIE OPLElDMG ;-&;C,'"' :(YAARVAN OPLEID3NOENPLAN... $Cr.:.,&<,. il:v.:i99s:,.... re~irw. lrte vcrric P&O A ELINGSOP DOORN. I. VAN BEDRUFSVOERING... SEMMARSiSYMPOSlA DOORN, I. VAN MANAGEMENT MANAGEMENT EERBEEK, G. VAN BEDRIIFSVOERING SEMlNARSlSVMPOSlA GAAL, J. BEDRIJFSVOERING SEMMARSiSSYMPOSlA GAAL, 1. AUTOMATISERMG AUTOMATISERMG ~- GAAL, I.. BEDRUFSVOERMG..- AsSERTlVlTElTSTRAMMG HOFMAN. E. BEDRIIFSVOERMG SEMMARSISYMPOSIA MAANEN, C. VAN -- BEDRUFSVOEIUNG p-. SEMMARSISYMPOSM...- MAANEN, C. VAN BEDRIJFSVOERMG ~- SECRETARIAL MANAGER.~ MAANEN. C. VAN BEDRUFSVOERING TIME MAN. & ASSERTIVITEIT MAANEN, C. VAN. BEDRlJFSVOERlNG.... SECRETARSSE OMMEN, K. VAN... BEDRIJFSVOERMG SEMMARSiSYMPOSLA..... OMMEN.. K. VAN BEDRlJFSVOERlNG UAV-KONTRAKTEN OVERAL, S. BEDRIJFSVOERING SEMINARSISYMPOSIA ~..- OVERAL. S. MANAGEMENT' MODULE COMMUNICATIETECIM OVERAL, S.... BEDRllFSVOERMG _ KWALITEITSZORG _ RWS-PROI.LDR OVERAL, S. MANAGEMENT MODULE VERGADERTECHNIEK _ VERAL.S.. TECHNISCH. PRAKTlJKlNSTRUKTIE VBC. -~ SEUBEL, H.. -- MILIEU... NATTE - _ WATERBWlsAGGERWRK. -_ SEIIBEL, H. BEDRIJFSVOERMG SEMINARSISYMPOSIA SEUBEL, _ H. BEDRIJFSVOERMG KWALITEITSZORG. RWS-PROJ.LDR -~ -- SUMOIO,,~ SOP... ~-.. - ~ L.V. KASBUDGET I I -~ ~- AIW cn Virwr ujn inmiddd. ~ ~ m k~mania k ~ ~ in. de hvricnc venirl ~

48 ~. HOOFDAFDELING SO OPLEIDINGEN 1995 Herziene versie d.d TOTAAI. TOTAAL TO'AAL TOTAAL SO. - ~ ~~~~ ~.~

49 ~ ~ ~~~~ ~ -- ~ HOOFDAFDELING SO OPLEIDINGEN 1995 Herziene versie d.d ~ ~l. 1 I I ~~~~ ISTE VERSIE: HERZIENE VERSIE : -~ - ~ Totaal planning.. 135' Beschikbaar regulier budget ~~. Sub-saldo Beschikbaar budget OHB I :I KNELPUNT I ~~ I --.. '~ ~- ~ ~

50 Pagina 1

51 RUINSMA, P. Pagina 2

52 Pagina 3

53

54

55 OPLPLAN HOOFDAFDELING WV BUDGET NAAN RFDELING CATEGORIE OPLEIDING PLANNING REGULIER GROEPS HW/DI- OHBRYP DN. KNELPUNT TIJD DIJKSTRA, Y. WV TECHNISCH SEMINARS/LEERGANGEN DIVERSE wv BEST. -JURIDISCH S'~POSIA/CONGRESSEN 1 1 o o o o o 4 DIVERSE WV MANAGEMENT S~POSIA/CONGRESSEN DIVERSE WV MILIEU SYMPOSIA/CONGRESSEN DIVERSE WV TECHNISCH SYMPOSIA/CONGRESSEN NADORT VAN DE, A. WV MANAGEMENT DIV.PA CURSUSSEN NADORT VAN DE, A. WV MANAGEMENT V 6 W EN EUR.UNIE Tataal WV OAVIDSE, N. WVB BEDRIJFSVOERLNG DI'J'EIISE LOO 1 24 MULLEM, K. WVS AUTOMATISERING DZV",i?SG 5C 7 5No C 24 Totaal WYB ??r? 48 BLAAK, A. WVL MILIEU LANDSCHAPSECOLOGIE 1 1 ' O 16 BLAAK, A. * WVL MILIEU AFVALSTOFFEN,MILIEU,VEILIGH DIESEN VAN, A. WVL AUTOMATISERING ARCCAD DIESEN VAN, A.' WVL AUTOMATISERING BESTAR-MIGRATIE DIESSEN VAN, A. ( ' 94 WVL BEDRIJFSVOERINGWEER 6 GLADHEID DIJKSTRA, M. ('94) WVL BEDRIJFSVOERINGWEER 6 GLADHEID DIVERSE WVL TECHNISCH KWALITEITSZORG RWS-WERKEN. 4 DIVERSE (1) WVL ARB E.H.B.O. VERLENGING DIVERSE (15) WVL TECHNISCH VERKEERSVEILIGHEIDSTRAINING 4 o 4 o o o o 12 EWAART,.L. ('94) WVL BEDRIJFSVOERINGWEER 6 GLADHEID GEBBEKEN, E. WVL ARB REANIMATIE. GEBBEKEN, H. WVL ARB B.H.V GEBBEKEN, H. WVL BEDRIJFSVOERING ORIENTATIE PERS.ZAKEN GRAAF DE, H. WVL TECHNISCH KWALITEITSZORG RWS-WERKEN 8 GRAAFF DE, H. WVL TECHNISCH WORKSHOP CONSERVERINGEN HELSDINGEN, T. WVL ARB B.H.V HELSDINGEN, T. WVL TECHNISCH WEGWIJSDAGEN WEGBOUWKUNDE HELSDINGEN, T. WVL TECHNISCH RATIONEEL WEGBEHEER

56

57 Pagina 2 - OPLPLAN

58 Pagina 3

59 OPLPLAN URKSTRA A. STRUCTURELE BENAD.BEREIKB Pagina 4

60 1. i OPLPLAN i :: Pagina 5

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Een opleidingsplan maken

Een opleidingsplan maken Een opleidingsplan maken Wanneer u binnen uw bedrijf regelmatig te maken heeft met opleiding en scholing van medewerkers, loont het de moeite een opleidingsplan te maken. Met behulp van een opleidingsplan

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

PPS. - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat b Dlrectle lirrelmeergeb~ed. , Directie llsselrneergebied. I Projedvoorstel. Project Plannings Systeem

PPS. - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat b Dlrectle lirrelmeergeb~ed. , Directie llsselrneergebied. I Projedvoorstel. Project Plannings Systeem - w - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat b Dlrectle lirrelmeergeb~ed Mlnlrterle van Verkeer en Wateirtaat PPS Project Plannings Systeem I Projedvoorstel I, Directie llsselrneergebied , * PROJECTVOORSTEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is 43600118_Brochure_WerkGevers - 210 x 210 mm - FC - pagina 1 Met de werken straks al bij u juiste U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0957 d.d. 23-10-2012 Onderwerp Vaststellen gewijzigde regeling opleidingsfaciliteiten en wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De volgende Regeling

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een hoofd voor de afdeling die kennis heeft

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek 1

Formulier Functioneringsgesprek 1 Formulier Functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: Personeelsnummer: Functie: Afdeling/Team: Periode voor functioneringsgesprek van / tot: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende:

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Status Beleidsnotitie Notitie Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 11 mei 2010 Datum vaststelling bestuurder

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit PERSONEELSBELEID FMVG 2009 Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit Taskforce groei Delft, december 2009 HOOFDDOELSTELLINGEN PERSONEELSBELEID FMVG Nr Beleidsthema s Doelstellingen 1 Kwaliteit medewerkers

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Overheid j. gemeente Oost Gelre

Overheid j. gemeente Oost Gelre Convenant Detacheren Partijen: ^ Berkeiland lïj GEMEENTE i HAAKSBERGEN Aalten' Overheid j Oost Gelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Si Winterswijk hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Van Swieten Instituut

Van Swieten Instituut Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding 1 Van Swieten Instituut Het Martini Ziekenhuis hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

OPLEIDEN. Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Persoonlijke gegevens

OPLEIDEN. Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Persoonlijke gegevens OPLEIDEN Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijke gegevens naam adres postcode + woonplaats (mobiel) telefoonnummer geboortedatum e-mail werkzaam bij sinds functie Wat doet u nu binnen uw functie?

Nadere informatie

Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling

Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling Looptijd: 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018 Aanbod voor werknemers metalektrobedrijven A+O wil werknemers van metalektrobedrijven ondersteunen bij het

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING VERSIE 005 OKTOBER 2013 Onderhoud en ontwikkeling van vakbekwaamheid voor gecertificeerde loopbaanprofessionals (RL s) Bewijsstukken tot het minimum aantal punten (16, resp.

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen

Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 3 Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Opleidingsbeleid Alliantie VO Mei 2009 1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Competente, vitale en betrokken medewerkers met hart voor onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs maakt zich er

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Betreft : Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Vergaderdatum 25 september 2014 Gemeenteblad 2014 / 57 Agendapunt 12 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014 strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad mei 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden wordt steeds complexer. De ligduur wordt in zijn

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 april 2012 Aanleiding

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit BELEIDSSTUK 20 Vaststelling door

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake salariëring Bureau Jeugdzorg Vragen van het lid van Provinciale Staten mevrouw Lestrade-Brouwer d.d. 21 juni 2008 Bijlage(n) 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 165254 Registratiedatum: 18-12-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 52-15-WV Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Wetswijziging onderwijshuisvesting Besluit: - Akkoord gaan

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( R.I.& E) Smedinghuiscomplex

Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( R.I.& E) Smedinghuiscomplex 1 ARBO PLAN VAN AANPAK 2001/ 2002 EN VERDER INLEIDING. In de vergaderingen van het Arbo Milieuzorg Team (AMT) van november 2000 is gesproken over het Jaarverslag en Plan van Aanpak inzake ARBO aangelegenheden.

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nummer 177 Dienst Dienst Ruimte, Wonen en Economie Datum 31 mei 2001 Betreft Aanbesteding Meertaxi geen. Bijlage(n) Samenvatting

Raadsvoorstel. Nummer 177 Dienst Dienst Ruimte, Wonen en Economie Datum 31 mei 2001 Betreft Aanbesteding Meertaxi geen. Bijlage(n) Samenvatting Raadsvoorstel Nummer 177 Dienst Dienst Ruimte, Wonen en Economie Datum 31 mei 2001 Betreft Aanbesteding Meertaxi geen Bijlage(n) Samenvatting De aanbestedingsprocedure voor het Meertaxi vervoer is doorlopen

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente

Nadere informatie

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 3.4 Scholing Inhoud blz. 1. Regelgeving 2 2. Nascholingsbudget 2 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 4. Procedure voor het tot stand komen van een ( meerjaren-)nascholingsplan

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie