Formulier Functioneringsgesprek 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier Functioneringsgesprek 1"

Transcriptie

1 Formulier Functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: Personeelsnummer: Functie: Afdeling/Team: Periode voor functioneringsgesprek van / tot: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende: Naam informant: Ondertekening Datum gesprek Akkoord/voor gezien medewerker Datum: Handtekening Akkoord leidinggevende Datum: Handtekening I. Basiscompetenties van de organisatie en de beheersing daarvan Samenwerken / Open houding / Consistent / Verbeteringsgericht / Klantgericht 2 1 Het functioneringsgesprek wordt eenmaal per jaar gehouden 2 Zie voor definitie competentiewoordenboek regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

2 II. Functie beheersing IIa Functie beheersing toegekende rol, niet behorend tot de functie III. Ingebrachte punten medewerker IV. Ingebrachte punten leidinggevende V. Werkbeleving, welzijn, werkdruk en arbeidsomstandigheden VI. Ervaren knelpunten gedurende de functie-uitoefening VII. Samenwerking met en de stijl van managen leidinggevende regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

3 VIII. Voorwaarden om de functie goed te kunnen vervullen Vaardigheden / kennis / kunde IX. Verzuim Kort verzuim / frequent verzuim / lang verzuim X. Integriteit / VOG 3 Dilemma s / nevenwerkzaamheden / financiële belangen XI. Verbeterpunten XII. Werk- of privé omstandigheden welke de functievervulling hebben beïnvloed XIII. Realisatie afspraken uit vorig functioneringsgesprek XIV. Actie Afspraken naar aanleiding van dit functioneringsgesprek Wie 3 Verklaring Omtrent Gedrag regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

4 XV. Actualiteit functieomschrijving XVI. Verwerking door HRM Ontvangstdatum HRM Datum verwerking in Personeelsinformatiesysteem regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

5 Legenda: I. Basiscompetenties van de organisatie en de beheersing daarvan Besproken en beschreven dient te worden in hoeverre de medewerker voldoet aan de basiscompetenties zoals gesteld in onze organisatie. De definities voor deze competenties op operationeel, tactisch en strategisch niveau staan beschreven in het competentie woordenboek van de gemeente Waalwijk. II. Functie beheersing Besproken en beschreven dient te worden, een en ander aan de hand van de functiebeschrijving en de daarbij behorende functie-eisen, in hoeverre de medewerker voldoet aan de aan de functie gestelde eisen. Voor een groot deel van de functies zijn specifieke competenties beschreven in het competentiewoordenboek, deze kunnen als onderlegger dienen bij het beschrijven van dit onderwerp. Andere meer algemene onderwerpen/competenties zijn: 1. Kwantiteit van het werk: productiviteit, efficiency, werktempo, tijdigheid, doorzetten, regelmaat 2. Kwaliteit van het werk: werkwijze doordachtheid, volledigheid, accuratesse, bruikbaarheid, betrouwbaarheid verbeeldingskracht 3. Contactuele vaardigheden: omgaan en samenwerken met collega s, loyaliteit, klant- en servicegerichtheid, taakopvatting, integrerend vermogen 4. Kennis: werk- en denkniveau theoretisch, ervaring, kennis van procedures, kennis van organisatie, analytisch vermogen 5. Zelfstandigheid: problemen oplossen, nakomen van afspraken, beslissingen en initiatieven nemen, eigen werk organiseren, realiteitszin 6. Uitdrukkingsvaardigheid: mondeling, schriftelijk, formuleren/redigeren, duidelijkheid, inleving 7. Leidinggeven 4 : werk van anderen organiseren, plannen, coördineren, controleren, delegeren, initiëren van en omgaan met veranderingen, beïnvloedingsvermogen, helikopterkwaliteiten IIa Functie beheersing toegekende rol, niet behorend tot de functie Hier dient beschreven te worden of de medewerker extra rollen vervult en zo ja hoe- die niet behoren tot zijn primaire takenpakket. Te denken valt aan de toegevoegde rol van webredacteur of vertrouwenspersoon. III. IV. Ingebrachte punten medewerker Gespreksonderwerpen die de medewerker zelf voor het functioneringsgesprek wil opvoeren, dit kunnen er meerdere zijn. Ingebrachte punten leidinggevende Gespreksonderwerpen die de leidinggevende zelf voor het functioneringsgesprek wil opvoeren, dit kunnen er meerdere zijn. 4 Indien van toepassing regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

6 V. Werkbeleving, welzijn, werkdruk en arbeidsomstandigheden Besproken en beschreven dient te worden hoe de werkbeleving van de medewerker is, hoe zijn of haar welzijn is, of er sprake is van werkdruk en hoe de arbeidsomstandigheden worden ervaren. Bijvoorbeeld: 1. is er voldoende kennis over de risico s van het werk en de maatregelen om het werk gezond en veilig te doen? 2. In hoeverre wordt veilig en gezond gedrag vertoont? 3. Wat wordt gemist of belemmerd het veilig en gezond werken? 4. Is bekend waar ongewenst gedrag gemeld kan worden? 5. Is er sprake van ongewenst gedrag op de werkvloer? 6. Is er sprake geweest van agressie op de werkvloer? 7. Is er verbetering nodig op gebied van veiligheid, werkplek, verlichting, hulpmiddelen, werkmethoden, planning, organisatie, structuur, etc. 8. Zijn er gezondheidsklachten gerelateerd aan het werk? 9. Etc. VI. VII. VIII. Ervaren knelpunten gedurende de functie-uitoefening Besproken en beschreven dient te worden welke belemmeringen de medewerker heeft ervaren bij het uitoefenen van zijn functie. Te denken valt dan aan: 1. Zijn de te behalen resultaten duidelijk? 2. Is het duidelijk welke competenties verwacht worden? 3. Is er sprake van te veel of te weinig verantwoordelijkheden? 4. Is er sprake van goede informatieoverdracht / communicatie /overleg? 5. Is er sprake van voldoende/goede samenwerking? 6. Is er sprake van goede randvoorwaarden? 7. Is er sprake van voldoende uitdaging in de functie? 8. Is er sprake van voldoende waardering voor bereikte resultaten? 9. Wordt er serieus omgegaan met vragen, ideeën, problemen, klachten, etc.? Samenwerking met en de stijl van managen leidinggevende Besproken en beschreven dient te worden hoe de medewerker de samenwerking met en het functioneren van de leidinggevende heeft ervaren. Voorwaarden om de functie goed te kunnen vervullen Besproken en beschreven dient te worden wat de medewerkernodig acht voor een goede functievervulling. Te denken valt dan aan het verbeteren van vaardigheden / kennis / kunde door het volgen van een coaching traject, cursus of opleiding regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

7 IX. Verzuim Besproken en beschreven dient te worden of er sprake was van kort, frequent of langdurig verzuim. En welke afspraken daartoe zijn gemaakt. Zie ook punt 5. X. Integriteit / VOG Besproken en beschreven dient te worden of de medewerker integriteitdilemma s heeft ervaren tijdens het uitoefenen van zijn functie. En er dient getoetst te worden op er sprake is van (veranderde) nevenwerkzaamheden (in- of extern) of financiële belangen. Ook wordt aandacht besteed of er a.g.v. veranderde functie-eisen of functie een Verklaring Omtrent Gedrag benodigd is. Aan de orde kan komen: 1. Is er sprake geweest van een mogelijk integriteitdilemma? 2. Weet je waar mogelijke integriteitschendingen gemeld kunnen worden? 3. Is er sprake van veranderde nevenwerkzaamheden of financiële belangen, zo ja welke? 4. Is er sprake van verandering in functie of veranderde functie-eisen? Is daartoe een Verklaring Omtrent Gedrag nodig? XI. XII. XIII. XIV. XV. Verbeter punten Besproken en beschreven dient te worden welke punten verbetering behoeven en worden daartoe afspraken gemaakt. Werk- of privé omstandigheden welke de functievervulling hebben beïnvloed Besproken en beschreven dient te worden of er omstandigheden zijn geweest die het functioneren op een negatieve of positieve manier hebben beïnvloed. Realisatie afspraken uit vorig functioneringsgesprek Besproken en beschreven dient te worden in hoeverre de afspraken uit vorig functioneringsgesprek zijn gerealiseerd en of dit nog verdere aandacht behoeft. Afspraken naar aanleiding van dit functioneringsgesprek Hier dient besproken en beschreven te worden welke afspraken er naar aanleiding van het gesprek en betreffende onderwerpen worden gemaakt om het functioneren op peil te houden, te krijgen of om nog beter te kunnen functioneren.duidelijk moet zijn wie eigenaar is van de gemaakte afspraak. De afspraken dienen SMART te worden geformuleerd. S = Specifiek: Wat gaan we precies doen? M = Meetbaar: Na bepaalde periode moet meetbaar zijn of de gestelde doelen zijn bereikt? A = Acceptabel: Medewerker en leidinggevende zijn het eens over wat gedaan moet worden? R = Realistisch: Kan het doel binnen de gestelde termijn bereikt worden? T = Tijdsgebonden: Wat is de gestelde deadline? Actualiteit functieomschrijving Hier dient besproken en beschreven te worden of de huidige functieomschrijving inhoudelijk nog klopt of dat deze bijstelling behoeft. Indien er sprake is van essentieel inhoudelijke wijzigingen dan dient dit voorgelegd te worden aan de afdeling HRM. De HRM-adviseur zal iom bureau Leeuwendaal bezien of de functieomschrijving aanpassing behoeft regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

8 Formulier POP-gesprek 5 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: personeelsnummer: Functie: Afdeling / Team: Laatste Pop-gesprek: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende: Ondertekening: Datum gesprek: Akkoord medewerker Datum: Handtekening Akkoord leidinggevende Datum: Handtekening 5 N.b. Het POP wordt tenminste eenmaal in de drie jaar opgesteld en jaarlijks geëvalueerd regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

9 I. Opleiding, kennis en vaardigheden A. Welke opleiding(en), cursussen of trainingen heb je gevolgd? Naam Opleiding Opleidingsinstituut Van Tot Diploma B. Welke opleiding, cursus, training, seminar heb je dit jaar gevolgd of volg je momenteel? Naam Opleiding Opleidingsinstituut Van Tot Diploma (wordt verwacht) C. Welke opleiding zou je willen volgen? 1. II. Loopbaan A. Welke functies heb je in het verleden bekleed? Naam werkgever Functie Van Tot Belangrijkste werkzaamheden B. Welke functie vervul je momenteel? Functie Afdeling Van Tot Belangrijkste werkzaamheden heden C. Waar ben je het meest succesvol in (geweest) en waarom? (je kunt hier een functie, specifieke opdracht, rol of taak noemen (mag ook langer geleden zijn) regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

10 D. Welke prestaties/ervaringen vind je belangrijk voor het verloop van je loopbaan en waarom? E. Waar ben je in jouw beleving het minst goed in/wat zijn je leerpunten? (je kunt hier een of meerdere specifieke opdrachten, rollen, taken noemen) III. Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden A. Wat zijn drie sterke punten van jezelf en waarom vind je dat? B. Wat zijn drie zwakke punten van jezelf en waarom vind je dat? C. Welke eigenschappen of persoonlijke vaardigheden zou je verder willen ontwikkelen? IV. Zelfbeeld A. Deze vragen gaan over je huidige functie: 1. Waarom heb je voor dit vak gekozen? 2. Waarom heb je voor deze organisatie dan wel de vroegere gemeente gekozen? 3. Wat vind je leuk in je werk? Wat vind je belangrijk in je werk? 4. Wat vind je niet leuk (werk gerelateerd)? regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

11 5. Waar wil je beter in worden? 6. Heb je een voorkeur voor een bepaalde specialisatie of juist generalisatie? B. Deze vragen gaan over je arbeidstoekomst: 1. Welke uitdagingen en groeimogelijkheden biedt je huidige functie? 2. Hoe lang wil je in je huidige functie blijven? 3. Welk (soort) functie zou je over 2 jaar willen vervullen? 4. Welke (soort) functie wil je over 5 jaar of op langere termijn vervullen? V. Doelstellingen: Wat wil je bereiken/verbeteren 1. Ben je voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie? 2. Zie jij kansen en of bedreigingen voor de organisatie in de toekomst? 3. Voor welk(e) punt(en) van het afdelingsplan wil jij je inzetten? 4. Wat heb je nodig aan ondersteuning om je wensen en ambities te realiseren? 5. Sluiten je eigen wensen en ambities aan op de behoefte van het team? 6. Sluiten je eigen wensen en ambities aan bij de ontwikkeling en ambities van de gemeente Waalwijk? 7. In welke vorm leveren je voorgestelde wensen, ambities en ontwikkelingsactiviteiten een bijdrage aan de organisatie gemeente Waalwijk? regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

12 VI. Conclusie & afspraken POP 1. Samenvatting IV & V 6 2. Leerdoelen en trajectafspraken 7 3. Loopbaanwensen 8 6 Beschreven dient te worden wat het overall beeld is van medewerker en leidinggevende op de organisatie en de mogelijkheden die dat biedt voor de medewerker in de nabije toekomst 7 Beschreven dient te worden welke leerdoelen (incl. argumentatie) voor de looptijd van het POP worden gesteld en welk traject daartoe wordt ingezet. De eventuele opleidingsafspraken dienen te worden meegenomen in het jaarlijkse opleidingsplan van de afdeling. Let op: dit betekent niet dat de opleidingswensen al zijn toegekend. 8 Beschreven dient te worden welke loopbaanwensen (incl. argumentatie) de medewerker voor de langere termijn heeft. Let op: het vastleggen hiervan betekent niet dat de loopbaanwensen kunnen worden gehonoreerd regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Naam medewerker : Datum voorgaand gesprek : Functie : Gespreksdatum : Naam leidinggevende : >1 Evaluatie werkafspraken vorige functioneringsgesprek > 2 Inzet & instelling

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Gestructureerd opleiden

Gestructureerd opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 8 Gestructureerd opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven In de "Denktank Slimmer Scholen bespraken P&O

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie