NERF HRM-implementatie augustus 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NERF HRM-implementatie augustus 2005"

Transcriptie

1 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005

2 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens de Human Resource Management (HRM) benadering. Deze benadering gaat er vanuit dat een organisatie het beste presteert als medewerkers de kans krijgen om hun sterke kanten optimaal in te zetten en hun minder sterke eigenschappen kunnen ontwikkelen. Als voornaamste kenmerken van HRM zien wij: de opvatting dat HRM een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het strategisch beleid van de organisatie het belang dat toegekend wordt aan de permanente ontwikkeling van de kwaliteiten van de medewerkers als strategische succesfactor de noodzaak om de verschillende HRM-instrumenten onderling beter af te stemmen in relatie tot gestelde doelen de opvatting dat HRM primair een verantwoordelijkheid van de (integraal) manager is de opvatting dat de medewerker nadrukkelijk actief een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn ontwikkeling. 1

3 1. De opzet van de jaargesprekscyclus Om in een organisatie het werk beter te structureren, de sturing en beoordeling van werknemers te verbeteren en om ook de ontwikkeling van medewerkers (loopbaanbeleid) handen en voeten te geven kan een systeem van personele jaargesprekken worden gebruikt. De personele jaargesprekscyclus kan gezien worden als de rode draad voor de vormgeving van het gewenste HRM-beleid in een organisatie. Zij krijgt concreet gestalte in een aantal gesprekken tussen de manager en ieder van zijn medewerkers. In het kort komt het erop neer dat de manager en de medewerker met elkaar in gesprek zijn en heldere afspraken maken over de resultaten die de medewerker dient te behalen. Deze afspraken dienen meetbaar (te beoordelen) en afrekenbaar (te bezoldigen) te zijn. De jaargesprekscyclus beoogt: het werk beter structureren de werknemers effectiever aan te sturen op basis van resultaten en gemaakte afspraken een beter instrumentarium te bieden voor het nemen van rechtspositionele beslissingen, o.a. op het vlak van beloning de zelfstandigheid van werknemers te stimuleren de kwaliteit van het management te behouden c.q. te verbeteren een bijdrage te leveren aan het zelflerend vermogen van de organisatie te bevorderen dat reële afspraken worden gemaakt over o.a. prioriteiten, posterioriteiten, werkbelasting e.d. met de individuele werknemer de ontwikkeling van de competenties van de medewerker te stimuleren en actief vorm te geven. De jaargesprekscyclus bestaat uit drie soorten gesprekken die jaarlijks gevoerd moeten worden: een planningsgesprek, een voortgangsgesprek, een evaluatie- en beoordelingsgesprek. Planningsgesprek Voortgangsgesprek Evaluatie- en beoordelings -gesprek In de gesprekken worden tussen de (integraal) manager en medewerker SMART-afspraken (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) gemaakt en worden de tot dan toe bereikte resultaten geëvalueerd en beoordeeld. Op deze manier ontstaat een systematiek van personele planning en control. 2

4 2. Het Planningsgesprek Het planningsgesprek heeft een tweezijdig karakter en moet leiden tot concrete afspraken over te behalen resultaten (output en outcome) door de medewerker, de ontwikkeling van diens competenties en over de daartoe eventueel benodigde middelen en faciliteiten. Het gaat hier dus over zowel de wat-vraag (aard en omvang van de prestaties) als om de hoe-vraag (de manier waarop). Doelstelling van het planningsgesprek is dat de manager en de medewerker helderheid verkrijgen over wederzijdse verwachtingen voor de komende periode. Deze periode kan gekoppeld zijn aan de periode van de planning- en controlcyclus, vaak één kalenderjaar. De medewerker heeft de gelegenheid het planningsgesprek voor te bereiden door een werkplan/persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op te stellen. Een POP is een op het lijf van de individuele medewerker geformuleerd ontwikkelings- of leerplan. Dit plan kan zowel functiegerelateerde- als nietfunctiegerelateerde elementen in zich dragen. Het vormt input voor het planningsgesprek. De afspraken gemaakt tijdens het planningsgesprek worden vastgelegd via een formulier en zijn input voor zowel het voortgangsgesprek als het evaluatie- en beoordelingsgesprek. 3. Het Voortgangsgesprek Het voortgangsgesprek heeft tot doel de realisering van de resultaat- en ontwikkelafspraken uit het planningsgesprek te volgen en te ondersteunen. Zo nodig worden de afspraken nader ingevuld, aangevuld dan wel bijgesteld. Ook deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De manager en medewerker bepalen samen op welke manier het voortgangsgesprek wordt ingericht. Minimaal vindt één voortgangsgesprek per jaar plaats. Indien dit door één van de partijen noodzakelijk wordt gevonden, kan worden afgesproken meer voortgangsgesprekken te voeren. 4. Het Evaluatie- en Beoordelingsgesprek Deze fase uit de jaargesprekscyclus omvat twee onderdelen: evaluatie beoordeling. Beide onderdelen kunnen in één gesprek aan de orde komen. Er kan ook gekozen worden om het evaluatiegesprek en het beoordelingsgesprek te scheiden. De evaluatie Voorafgaand aan de afloop van de afgesproken periode bekijken de manager en medewerker gezamenlijk in hoeverre de, eventueel tijdens het voortgangsgesprek bijgestelde, afspraken uit het planningsgesprek zijn gerealiseerd en zonodig welke factoren een rol hebben gespeeld bij het wel of niet realiseren van die afspraken. Het evaluatiegesprek heeft dus een tweezijdig karakter. De conclusies zullen in het eerstvolgende planningsgesprek basis zijn voor nieuwe afspraken voor de komende periode. De beoordeling Het beoordelingsgesprek heeft een eenzijdig karakter, waarin de manager zijn oordeel geeft over het functioneren van de medewerker. De resultaten kunnen gebruikt worden als input voor beheersmatige beslissingen, o.a. op het gebied van de beloning. 3

5 5. Het maken van afspraken en beoordelen In het planningsgesprek en mogelijk ook tijdens het voortgangsgesprek maken de manager en medewerker resultaat- en ontwikkelafspraken. De afspraken worden door de manager vastgelegd en vastgesteld. De medewerker tekent voor akkoord dan wel voor gezien. De vastgelegde afspraken vormen het kader voor de beoordeling en de beloning Resultaatafspraken ( wat-vraag ) Resultaatafspraken hebben betrekking op te realiseren producten en/of diensten, ook wel output genoemd. Met behulp van de voor de functie aanwezige functiebeschrijving en het afdelings(jaar)plan worden concrete resultaatafspraken geformuleerd die binnen de afgesproken periode door de medewerker moeten worden bereikt c.q. gerealiseerd. Belangrijk hierbij is dat de manager zicht heeft en geeft op: de hoeveelheid en kwaliteit van de eisen welke aan de medewerker gesteld worden (wat wil de manager en wat heeft de manager nodig); de financiële ruimte die beschikbaar is (wat kan de manager); de mogelijkheden en ambities van de medewerker (wat wil en kan de medewerker). Als regel wordt per medewerker een beperkt aantal resultaatafspraken gemaakt Ontwikkelafspraken in relatie tot competenties ( hoe-vraag ) Bij ontwikkelafspraken gaat het om punten waarin de medewerker een ontwikkeling wil of moet doormaken, waarbij het van belang is dat de manager en medewerker samen onderzoeken wat de medewerker kan en wil. Deze ontwikkelafspraken hebben betrekking op kennis, vaardigheden en gedrag binnen de functie, nodig om de functie goed uit te kunnen voeren. De ontwikkelafspraken worden verbonden aan de geformuleerde resultaatafspraken omdat een duurzame groei wordt voorgestaan. Of een medewerker over voldoende kwaliteiten beschikt en bereid is deze in de praktijk te brengen, is niet alleen af te meten aan het werkresultaat maar ook aan de manier waarop dat resultaat wordt bereikt. De manager en medewerker bepalen samen welke competenties uit het geheel van de vastgestelde functiecompetenties verder worden ontwikkeld. Vervolgens worden voor de gekozen competenties (SMART) ontwikkelafspraken gemaakt. Bij het maken van deze ontwikkelafspraken worden tevens afspraken gemaakt over de benodigde middelen en faciliteiten om de gewenste ontwikkeling te kunnen maken. Gedacht kan hierbij worden aan vorming en opleiding, coaching bijvoorbeeld door de manager, ondersteuning van collega s, toegang tot bepaalde informatie of overleggen, secretariële ondersteuning, benodigde apparatuur e.d. Tenslotte komen tijdens het gesprek de eventuele beloningsconsequenties van de diverse afspraken naar voren. 4

6 BIJLAGE: de betekenis van het functiedocument Een functiedocument bestaat uit: 1. een korte omschrijving van de positie van de functie binnen de organisatie 2. een resultaatgerichte beschrijving van de functie 3. een aantal specifiek op de functiegerichte competenties, beschreven naar het gewenste niveau. Het functiedocument is een instrument dat de integraal manager ten dienste staat bij zijn HRM-taak. Dit betreft niet alleen de werving en selectie van kandidaten die aan de functievereisten voldoen (aard en niveau van de kennis en de vereiste competenties), maar ook het jaarlijks maken van afspraken met en het beoordelen van de functievervuller. Maar ook voor de functievervuller zelf is het functiedocument een belangrijk document: het vormt het kader waarbinnen hij zijn werkzaamheden dient te verrichten en waarin staat vermeld welke kennis, vaardigheden en houding van hem worden verwacht. Het functiedocument speelt een belangrijke rol tijdens het planningsgesprek, het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. functiedocument planningsgesprek/ functioneringsgesprek beoordelingsgesprek taken/ resultaatgebieden WAT aard/ niveau kennis competenties HOE prestatie-indicatoren/ aard, omvang en kwaliteitsniveau prestaties werkwijzen/aanpak geleverde prestaties: aard, omvang, Kwaliteitsniveau gevolgde werkwijzen/ aanpak aanpassing functie aanpassing prestaties/ werkwijzen afspraken opleiding/ ontwikkeling beloning 5

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 102 12 juni 2015 Regeling Jaargesprekkken RUD Zeeland Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Functioneren aan de UvA

Functioneren aan de UvA Functioneren aan de UvA Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 1 maart 2001, zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 10 januari 2006 INHOUD Functioneren aan de UvA...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015

Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015 Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015 Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding------------------------------------------------------------------------------------3 2. Achtergrond------------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

HRPR-model legt fundament voor slimmer, plezieriger en prestatiegerichter werken

HRPR-model legt fundament voor slimmer, plezieriger en prestatiegerichter werken THEMA COMPETENTIES: PERFORMANCE MANAGEMENT Drs. P. Dona, directeur Consultancy Arbo Unie Nederland (peterdona@msn.com) Op zoek naar juiste match tussen persoonlijke en gemeenschappelijke ambities HRPR-model

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden?

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Toetsingsrapport Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Status : Eindrapport Door: L.A.F.M. Kerklaan & A.A. de Waal Datum: 31 oktober 2007 1 Inhoud 1. Introductie 4 1.1. Opdracht

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie