Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O"

Transcriptie

1 Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer budgetten 4 22 Organiseren van trainingen 5 23 Aanmelding 5 24 Kosten 6 25 Studieopdrachten 7 26 Het gebruik van studieovereenkomsten 7 27 Algemene huisregels bij trainingen 8 28 Hardheidsclausule 9 3 RAAKVLAKKEN MET ANDER BELEID 9 4 BIJLAGEN 9 41 De bijlagen vormen een integraal onderdeel van het beleid 9 Inleiding Het voorliggende beleidsstuk is geschreven om de beleidsregels vast te leggen inzake training en opleiding binnen de overheid van St Maarten Voorheen was het beleid vastgelegd in de nota Organisatie Ontwikkeling voor wat betreft de verdeling van het budget, en het rondschrijven Procedure Studiekosten ( ) voor wat betreft de vergoeding van studiekosten van individuele overheidsdienaren Die twee beleidsstukken worden vervangen door deze nota Vanwege de vergaande integratie van het HRD beleid met het Performance Management systeem van de overheid zijn de regels voor HRD aangepast Voortaan kan het verstrekken van studie-faciliteiten alleen nog maar op basis van de criteria die in deze nota zijn vastgelegd De nota Beleidsregels HRD is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 1 wordt uitleg gegeven over de definities die gebruikt worden in de nota In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beleidsregels omtrent het volgen van een cursus Tenslotte worden in hoofdstuk 3 de raakvlakken met ander beleid vermeld Hoofdstuk 4 beschrijft de verplichte templates voor studieovereenkomsten die gebruikt moeten worden voor arbeidsovereenkomsten en ambtenaren die in de bijlagen zijn opgenomen PAGINA 2 VAN 9

3 Beleidsregels HRD Hieronder worden de begrippen uitgelegd die gehanteerd worden in deze nota 1 Definities Binnen de organisatie worden verschillende termen door elkaar gebruikt Daarbij kent niet iedereen dezelfde betekenis toe aan deze termen Het is dan ook belangrijk om eerst de begrippen die in deze nota worden gebruikt te definiëren a Ambtenaar: de ambtenaar in dienst van het land Sint Maarten, wiens bezoldiging niet bij afzonderlijke verordening is geregeld b Beoordelingsautoriteit: de leidinggevende van de directe leidinggevende van de ambtenaar in het kader van de beoordeling of, bij gebreke van een dergelijke leidinggevende, de directe leidinggevende van de ambtenaar c Beoordelingscyclus: Het proces waarin, door middel van gesprekken, manager en medewerker afspraken maken over de te leveren resultaten in de functie van de medewerker gedurende de periode van 1 jaar Het planningsgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek maken onderdeel uit van de beoordelingscyclus Planningsgesprek: Dit is het eerste gesprek van de beoordelingscyclus, waarin de medewerker afspraken maakt met zijn manager over de doelen in zijn werk voor de komende periode Deze doelen dienen SMART te worden beschreven De medewerker zal beoordeeld worden op basis van realisatie van de doelen, de mate waarin en hoe Functioneringsgesprek: het 2 e gesprek in de beoordelingscyclus De medewerker en leidinggevende bespreken hoe de werkzaamheden verlopen om tot de afgesproken resultaten in het planningsgesprek te komen Afspraken kunnen bijgesteld en aangepast worden Er wordt nog niet beoordeeld in dit gesprek Beoordelingsgesprek: Het laatste gesprek in de beoordelingscyclus waarin de medewerker beoordeeld wordt op de resultaatafspraken die hij met zijn manager heeft gemaakt tijdens het planningsgesprek Er wordt niet enkel beoordeeld of resultaten (tijdig) behaald zijn maar ook hoe tot het resultaat is gekomen De manager dient hiervoor de heersende beoordelingssystematiek te hanteren d Opleiding: systematische ontwikkeling van de kennis,vaardigheden en attitudes die een medewerker nodig heeft om een bepaald beroep of samenstelsel van taken adequaat uit te voeren Het vormt veelal een geheel van modules of studiejaren en na afloop wordt een officieel erkend diploma of rang of graad of titel verleend e Overheidsdienaar: alle medewerkers in dienst van de overheid f Persoonlijk Ontwikkelplan (POP): In een POP legt de medewerker samen met zijn leidinggevende vast welke ontwikkeling hij de aankomende periode wil doormaken en welke vervolgstap hij in zijn loopbaan voor ogen heeft In het plan PAGINA 3 VAN 9

4 wordt ook ingegaan op de opleiding, trainingen en coaching of ander soort begeleiding die kan bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen De verantwoordelijkheid voor het doormaken van de ontwikkeling ligt bij de medewerker zelf g Studieopdracht: opdracht van het bevoegd gezag zoals bedoeld in art 76 van de LMA h Studieovereenkomst: een overeenkomst tussen medewerker en werkgever waarin afspraken gemaakt worden omtrent het volgen van en de kosten van een training of opleiding Dit kan de vorm hebben van een overeenkomst naar burgerlijk recht met arbeidscontractanten of een Landsbesluit met bijbehorend studievoorwaardenformulier voor ambtenaren i Training: een leertraject waarin kennis en kunde over een specifiek onderwerp wordt overgebracht Het dient ter bevordering van het functioneren en/of competenties van de medewerker Het gaat vaak om een kortdurend traject waarbij na afloop een certificaat wordt uitgewerkt Een training wordt ook aangeboden onder de noemer cursus of workshop Algemene training: Algemene trainingen worden georganiseerd en gefaciliteerd door P&O ten behoeve van de gehele organisatie Deze trainingen zijn te verdelen in de categorieën: communicatie, administratieve ondersteuning, beleid, en management Algemene trainingen zijn veelal verplichte trainingen, trainingen die noodzakelijk zijn om je werk goed uit te kunnen voeren Vakspecifieke training: Het gaat om trainingen die niet op de gehele organisatie van toepassing zijn, deze trainingen dienen afgeleid te worden van de afdelingsplannen Deze trainingen dragen bij aan het verbeteren van de prestatie van een individu of afdeling Toekomstgerichte training: Het voorbereiden van een medewerker op een toekomstige functie De functie en training zijn gedefinieerd in het POP 2 Beleidsregels In dit hoofdstuk worden de beleidsregels geformuleerd Daarnaast worden deze nader toegelicht en waar nodig worden procedurele regels gesteld 21 Beheer budgetten a De afdeling P&O beheert het budget algemene trainingen Jaarlijks heeft P&O een budget beschikbaar om algemene trainingen te organiseren Deze trainingen zijn te verdelen in de categorieën: communicatie, administratieve ondersteuning, beleid, en management Het gaat veelal om verplichte trainingen, trainingen die noodzakelijk zijn om je werk goed uit te kunnen voeren De overheid betaalt de volledige kosten van deze trainingen (muv 24b) Het jaarlijks P&O budget is beperkt en zal niet de gehele algemene trainingsbehoefte kunnen dekken Het werkelijk beschikbare budget bepaalt hoe vaak en voor hoeveel medewerkers per jaar een training wordt aangeboden PAGINA 4 VAN 9

5 Indien het aanbod van P&O niet de totale trainingsbehoefte uit de organisatie dekt is een afdeling vrij om uit eigen (vakspecifiek) budget een algemene training te (laten) organiseren b Een SG beheert het budget van vakspecifieke trainingen Jaarlijks heeft een Ministerie een budget beschikbaar voor vakspecifieke trainingen Vakspecifieke trainingen worden georganiseerd op initiatief van een afdeling binnen de overheid Deze trainingen dragen bij aan het verbeteren van de prestatie van een individu of afdeling en zijn gericht op de toekomst Het budget voor vakspecifieke trainingen wordt beheerd door de SG Een SG bepaalt of een training plaats zal vinden 22 Organiseren van trainingen a De afdeling P&O organiseert algemene trainingen Afdeling P&O beheert het budget voor algemene trainingen, en is ook de organisator en facilitator van de algemene trainingen Ten behoeve van de algemene trainingen stelt P&O een trainingskalender op in overleg met de SG s b Vakspecifieke trainingen worden door een ministerie georganiseerd Vakspecifieke trainingen zijn niet op de gehele organisatie van toepassing maar zijn specifiek voor een dienst of afdeling Deze trainingen dienen afgeleid te worden van de afdelingsplannen en worden door een ministerie zelf gefinancierd Deze trainingen worden ook door het ministerie zelf geïnitieerd en georganiseerd Er is wel een informatieplicht naar P&O over vakspecifieke opleidingen De afdeling P&O moet op de hoogte zijn van alle opleidingsactiviteiten binnen de overheidsorganisatie 23 Aanmelding a Aanmelding voor algemene trainingen gebeurt door de afdelings- of de diensthoofden Jaarlijks maakt P&O een trainingskalender met algemene trainingen die wenselijk zijn om te organiseren De managers zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van hun medewerkers (hiervoor zijn formulieren beschikbaar) P&O is verantwoordelijk voor de samenstelling van de groepen waarbij wordt getracht een trainingsgroep te laten bestaan uit deelnemers van de verschillende ministeries Bij het aanmelden moeten de volgende criteria in acht worden genomen; Een medewerker heeft met zijn leidinggevende afspraken over de training gemaakt in zijn POP Een medewerker heeft met zijn leidinggevende afspraken over de training gemaakt in zijn planningsgesprek De training is noodzakelijk om een functie (beter) uit te kunnen oefenen PAGINA 5 VAN 9

6 b Aanmelding voor vakspecifieke trainingen gebeurt door de afdelings- of de diensthoofden Een afdeling/ministerie initieert en organiseert zelf een vakspecifieke training voor een groep medewerkers of een individu Indien gewenst kan een ministerie de centrale afdeling P&O vragen om ondersteuning 24 Kosten a Verplichte trainingen worden 100% door de overheid gefinancierd Algemene trainingen en vakspecifieke trainingen met een verplicht karakter worden volledig door de overheid gefinancierd b Voor toekomstgerichte trainingen draagt de cursist 25% van de kosten Een toekomstgerichte training is een training waarvoor de medewerker afspraken heeft gemaakt in zijn/haar POP Het kan gaan over een algemene training of een vakspecifieke training Een training is toekomst gericht wanneer die niet noodzakelijk is voor het beter uitoefenen van de huidige functie, maar bedoeld is om de medewerker voor te bereiden op een toekomstige functie Indien deze wens van de medewerker gezien wordt als meerwaarde voor de (toekomstige) organisatie kan de overheid hierin investeren Naast de inspanningen van de medewerker wordt van hem ook verwacht dat hij 25% van de kosten betaald Toekomstgerichte trainingen zijn geen recht, ze kunnen enkel worden gerealiseerd wanneer hiervoor voldoende budget beschikbaar is c Geen vergoeding voor individuele aanvragen We kennen enkel deze twee soorten van training: Algemeen of Vakspecifiek P&O is verantwoordelijk voor de algemene trainingen en de verschillende ministeries (en afdelingen) zijn verantwoordelijk voor de vakspecifieke trainingen Aanmeldingen voor trainingen worden door afdelings- of diensthoofden gedaan Individuele verzoeken voor vergoedingen van gevolgde of te volgen trainingen welke niet zijn opgenomen in een Planningsgesprek of POP, vallen buiten deze twee categorieën en komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking d Kosten van trainingen kunnen worden teruggevorderd Wanneer deelnemers door overtreding van de huisregels ( 27) worden uitgesloten van het verder volgen van een begonnen training, of niet in staat zijn de training succesvol af te ronden, kunnen gemaakte kosten worden teruggevorderd Bij toekomstgerichte trainingen en studieopdrachten worden de afspraken over de kosten (en overige voorwaarden, zoals terugbetalingsverplichtingen) in een studieovereenkomst vastgelegd PAGINA 6 VAN 9

7 25 Studieopdrachten a Een studieopdracht is een vakspecifieke training Een studieopdracht wordt opgesteld voor ambtenaren door het bevoegd gezag indien zij verplicht zijn een opleiding te volgen Een dergelijke opdracht wordt gelijkgesteld aan een vakspecifieke training en komt ten laste van het vakspecifieke budget b Kosten van studieopdrachten worden voor 100% door de overheid gedragen De kosten voor een opleiding of training, opgenomen in een studieopdracht worden 100% betaald door de overheid zoals omschreven in artikel 76 van de LMA c Kosten van studieopdrachten kunnen worden teruggevorderd Bij studieopdrachten worden afspraken en voorwaarden (zoals terugbetalingsverplichting) in een studieovereenkomst vastgelegd 26 Het gebruik van studieovereenkomsten a Een studieovereenkomst is verplicht bij studieopdrachten De afspraken die gemaakt worden over een studieopdracht worden vastgelegd in een studieovereenkomst Omdat in dergelijke gevallen ook terugbetalingsverplichtingen gelden is het aangaan van een studieovereenkomst verplicht Bij het maken van de afspraken moet het volgende in acht worden genomen; Een studieopdracht is geen dienstreis Een budget moet naar alle redelijkheid en billijkheid worden opgesteld (art 76 LMA) Enkel de noodzakelijke kosten mogen worden opgevoerd Enkel kosten die de medewerker aangaan, en niet zijn gezinsleden of anderen mogen worden opgevoerd in de begroting Indien er gereisd moet worden ten behoeve van de studieopdracht wordt enkel 1 retourticket vergoed Indien de medewerker de studieopdracht staakt, dan wel niet met succes afrondt, is de medewerker gehouden de kosten, dadelijk en desgevraagd in twee termijnen aan de overheid terug te betalen Indien de medewerker na het succesvol beëindigen van de studieopdracht binnen 3 jaar het dienstverband met de overheid beëindigt, is de medewerker gehouden aan een terugbetalingsverplichting in verband met de betaalde opleidingskosten ter hoogte van 100% gedurende het eerste jaar, 75% in het tweede jaar en 50% in het derde jaar PAGINA 7 VAN 9

8 b Een studieovereenkomst is verplicht bij toekomstgerichte trainingen Bij toekomstgerichte trainingen gelden terugbetalingsverplichtingen Om er van verzekerd te zijn dat alle partijen zich bewust zijn van hun wederzijdse verplichtingen is het gebruik van een studieovereenkomst verplicht In de studieovereenkomst wordt tenminste opgenomen dat: 25% van de kosten voor rekening komen van de medewerker en op welke manier dat wordt verrekend Doorgaans met het salaris Indien de medewerker de training staakt, dan wel niet met succes afrond, is de medewerker gehouden de kosten van de training, dadelijk en desgevraagd in drie termijnen aan de overheid terug te betalen Indien de medewerker na het succesvol beëindigen van de training binnen 3 jaar het dienstverband met de overheid beëindigt, is de medewerker gehouden aan een terugbetalingsverplichting in verband met de betaalde opleidingskosten ter hoogte van 100% gedurende het eerste jaar, 75% in het tweede jaar en 50% in het derde jaar c Een studieovereenkomst kan worden gebruikt in andere gevallen Hoewel in andere gevallen de kosten voor 100% voor de overheid zijn, kan er voor worden geopteerd met de deelnemers een studieovereenkomst aan te gaan De redenen kunnen velerlei zijn maar hebben meestal ten doel deelnemers te doordringen van mogelijke sancties bij overtreding van de huisregels 27 Algemene huisregels bij trainingen Door de overheid wordt geld en tijd geïnvesteerd in training en opleiding van medewerkers Een training levert iets op voor de medewerker en voor de organisatie Er wordt van de medewerker verwacht dat hier iets tegenover staat Hiertoe gelden de volgende de volgende uitgangspunten: Aanwezigheid Indien een medewerker is aangemeld wordt er verwacht dat hij/zij aanwezig is Er wordt ook van een leidinggevende verwacht dat een medewerker de tijd krijgt de training bij te wonen Motivatie & Inzet Enkel wanneer er sprake is van motivatie om deel te nemen aan een training zal er ook geleerd worden Motivatie moet van de medewerker zelf komen maar hier kan op gestuurd worden door de leidinggevende Houding & Gedrag Tijdens een training gelden de regels van de trainer en/of trainingslocatie Deze regels hebben tot doel om een ideale leeromgeving te creëren Er wordt verwacht dat medewerkers deze regels kennen en zich hieraan houden, en er wordt verwacht dat leidinggevenden hierop sturen Indien een medewerker zich niet houdt aan de huisregels bij trainingen kunnen disciplinaire maatregelen genomen worden en wordt dit meegenomen bij de jaarlijkse beoordeling PAGINA 8 VAN 9

9 Wanneer medewerkers door overtreding van de huisregels worden uitgesloten van het verder volgen van een begonnen training, of niet in staat zijn de training succesvol af te ronden, kunnen gemaakte kosten worden teruggevorderd Per training, afhankelijk van de aard en de locatie, kunnen aanvullende regels worden gegeven Medewerkers die worden ingeschreven voor een cursus krijgen een exemplaar van de huisregels 28 Hardheidsclausule Het bevoegde gezag kan toepassing van deze beleidsregels achterwege laten of daarvan afwijken indien strikte toepassing ervan in individuele gevallen leidt tot onbillijkheid van overwegende aard 3 Raakvlakken met ander beleid Het hier beschreven beleid heeft raakvlakken met ander beleid Dit is soms aanvullend welke hieronder is weergegeven a LMA: art 76 is de grondslag voor de studieopdracht (AB 2010, GT No 25); b Performance management (BC120808,12): Het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en de beoordelingen van de functionaris vormen de belangrijkste grondslagen waarop een overheidsdienaar aan trainingen kan deelnemen c Organizational Culture, Core Values and Strategic Competencies (BC ,22): Hierin zijn competenties opgenomen waarop de overheidsdienaren op worden beoordeeld 4 Bijlagen 41 De bijlagen vormen een integraal onderdeel van het beleid Naast het uniform toepassen van de regels streven we er ook naar om uniforme documenten te hanteren a Studieovereenkomst voor contractanten Voor overheidsdienaren met een arbeidsovereenkomst wordt een studieovereenkomst gesloten b Landsbesluit voor ambtenaren Ambtenaren kunnen geen overeenkomst naar burgerlijkrecht aangaan maar krijgen een LB wat een eenzijdige rechtshandeling is Om er zeker van te zijn dat de ambtenaar weet wat de voorwaarden zijn die daar aan verbonden zijn staan die in een verklaring welke hij moet tekenen De verklaring vormt een integraal een integraal onderdeel van het LB c Studievoorwaarden bij het Lansbesluit Dit is de verklaring bedoeld onder 41b PAGINA 9 VAN 9

Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels voor: Her- en overplaatsing 2012 Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB 2012/1409 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Her- en overplaatsingsbeleid 3 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Uitkeringen bij wijze van pensioen

Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitvoeringsregels voor de toekenning en berekening van de hoogte van de uitkering. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O St. Maarten, juni 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie