Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O"

Transcriptie

1 Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer budgetten 4 22 Organiseren van trainingen 5 23 Aanmelding 5 24 Kosten 6 25 Studieopdrachten 7 26 Het gebruik van studieovereenkomsten 7 27 Algemene huisregels bij trainingen 8 28 Hardheidsclausule 9 3 RAAKVLAKKEN MET ANDER BELEID 9 4 BIJLAGEN 9 41 De bijlagen vormen een integraal onderdeel van het beleid 9 Inleiding Het voorliggende beleidsstuk is geschreven om de beleidsregels vast te leggen inzake training en opleiding binnen de overheid van St Maarten Voorheen was het beleid vastgelegd in de nota Organisatie Ontwikkeling voor wat betreft de verdeling van het budget, en het rondschrijven Procedure Studiekosten ( ) voor wat betreft de vergoeding van studiekosten van individuele overheidsdienaren Die twee beleidsstukken worden vervangen door deze nota Vanwege de vergaande integratie van het HRD beleid met het Performance Management systeem van de overheid zijn de regels voor HRD aangepast Voortaan kan het verstrekken van studie-faciliteiten alleen nog maar op basis van de criteria die in deze nota zijn vastgelegd De nota Beleidsregels HRD is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 1 wordt uitleg gegeven over de definities die gebruikt worden in de nota In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beleidsregels omtrent het volgen van een cursus Tenslotte worden in hoofdstuk 3 de raakvlakken met ander beleid vermeld Hoofdstuk 4 beschrijft de verplichte templates voor studieovereenkomsten die gebruikt moeten worden voor arbeidsovereenkomsten en ambtenaren die in de bijlagen zijn opgenomen PAGINA 2 VAN 9

3 Beleidsregels HRD Hieronder worden de begrippen uitgelegd die gehanteerd worden in deze nota 1 Definities Binnen de organisatie worden verschillende termen door elkaar gebruikt Daarbij kent niet iedereen dezelfde betekenis toe aan deze termen Het is dan ook belangrijk om eerst de begrippen die in deze nota worden gebruikt te definiëren a Ambtenaar: de ambtenaar in dienst van het land Sint Maarten, wiens bezoldiging niet bij afzonderlijke verordening is geregeld b Beoordelingsautoriteit: de leidinggevende van de directe leidinggevende van de ambtenaar in het kader van de beoordeling of, bij gebreke van een dergelijke leidinggevende, de directe leidinggevende van de ambtenaar c Beoordelingscyclus: Het proces waarin, door middel van gesprekken, manager en medewerker afspraken maken over de te leveren resultaten in de functie van de medewerker gedurende de periode van 1 jaar Het planningsgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek maken onderdeel uit van de beoordelingscyclus Planningsgesprek: Dit is het eerste gesprek van de beoordelingscyclus, waarin de medewerker afspraken maakt met zijn manager over de doelen in zijn werk voor de komende periode Deze doelen dienen SMART te worden beschreven De medewerker zal beoordeeld worden op basis van realisatie van de doelen, de mate waarin en hoe Functioneringsgesprek: het 2 e gesprek in de beoordelingscyclus De medewerker en leidinggevende bespreken hoe de werkzaamheden verlopen om tot de afgesproken resultaten in het planningsgesprek te komen Afspraken kunnen bijgesteld en aangepast worden Er wordt nog niet beoordeeld in dit gesprek Beoordelingsgesprek: Het laatste gesprek in de beoordelingscyclus waarin de medewerker beoordeeld wordt op de resultaatafspraken die hij met zijn manager heeft gemaakt tijdens het planningsgesprek Er wordt niet enkel beoordeeld of resultaten (tijdig) behaald zijn maar ook hoe tot het resultaat is gekomen De manager dient hiervoor de heersende beoordelingssystematiek te hanteren d Opleiding: systematische ontwikkeling van de kennis,vaardigheden en attitudes die een medewerker nodig heeft om een bepaald beroep of samenstelsel van taken adequaat uit te voeren Het vormt veelal een geheel van modules of studiejaren en na afloop wordt een officieel erkend diploma of rang of graad of titel verleend e Overheidsdienaar: alle medewerkers in dienst van de overheid f Persoonlijk Ontwikkelplan (POP): In een POP legt de medewerker samen met zijn leidinggevende vast welke ontwikkeling hij de aankomende periode wil doormaken en welke vervolgstap hij in zijn loopbaan voor ogen heeft In het plan PAGINA 3 VAN 9

4 wordt ook ingegaan op de opleiding, trainingen en coaching of ander soort begeleiding die kan bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen De verantwoordelijkheid voor het doormaken van de ontwikkeling ligt bij de medewerker zelf g Studieopdracht: opdracht van het bevoegd gezag zoals bedoeld in art 76 van de LMA h Studieovereenkomst: een overeenkomst tussen medewerker en werkgever waarin afspraken gemaakt worden omtrent het volgen van en de kosten van een training of opleiding Dit kan de vorm hebben van een overeenkomst naar burgerlijk recht met arbeidscontractanten of een Landsbesluit met bijbehorend studievoorwaardenformulier voor ambtenaren i Training: een leertraject waarin kennis en kunde over een specifiek onderwerp wordt overgebracht Het dient ter bevordering van het functioneren en/of competenties van de medewerker Het gaat vaak om een kortdurend traject waarbij na afloop een certificaat wordt uitgewerkt Een training wordt ook aangeboden onder de noemer cursus of workshop Algemene training: Algemene trainingen worden georganiseerd en gefaciliteerd door P&O ten behoeve van de gehele organisatie Deze trainingen zijn te verdelen in de categorieën: communicatie, administratieve ondersteuning, beleid, en management Algemene trainingen zijn veelal verplichte trainingen, trainingen die noodzakelijk zijn om je werk goed uit te kunnen voeren Vakspecifieke training: Het gaat om trainingen die niet op de gehele organisatie van toepassing zijn, deze trainingen dienen afgeleid te worden van de afdelingsplannen Deze trainingen dragen bij aan het verbeteren van de prestatie van een individu of afdeling Toekomstgerichte training: Het voorbereiden van een medewerker op een toekomstige functie De functie en training zijn gedefinieerd in het POP 2 Beleidsregels In dit hoofdstuk worden de beleidsregels geformuleerd Daarnaast worden deze nader toegelicht en waar nodig worden procedurele regels gesteld 21 Beheer budgetten a De afdeling P&O beheert het budget algemene trainingen Jaarlijks heeft P&O een budget beschikbaar om algemene trainingen te organiseren Deze trainingen zijn te verdelen in de categorieën: communicatie, administratieve ondersteuning, beleid, en management Het gaat veelal om verplichte trainingen, trainingen die noodzakelijk zijn om je werk goed uit te kunnen voeren De overheid betaalt de volledige kosten van deze trainingen (muv 24b) Het jaarlijks P&O budget is beperkt en zal niet de gehele algemene trainingsbehoefte kunnen dekken Het werkelijk beschikbare budget bepaalt hoe vaak en voor hoeveel medewerkers per jaar een training wordt aangeboden PAGINA 4 VAN 9

5 Indien het aanbod van P&O niet de totale trainingsbehoefte uit de organisatie dekt is een afdeling vrij om uit eigen (vakspecifiek) budget een algemene training te (laten) organiseren b Een SG beheert het budget van vakspecifieke trainingen Jaarlijks heeft een Ministerie een budget beschikbaar voor vakspecifieke trainingen Vakspecifieke trainingen worden georganiseerd op initiatief van een afdeling binnen de overheid Deze trainingen dragen bij aan het verbeteren van de prestatie van een individu of afdeling en zijn gericht op de toekomst Het budget voor vakspecifieke trainingen wordt beheerd door de SG Een SG bepaalt of een training plaats zal vinden 22 Organiseren van trainingen a De afdeling P&O organiseert algemene trainingen Afdeling P&O beheert het budget voor algemene trainingen, en is ook de organisator en facilitator van de algemene trainingen Ten behoeve van de algemene trainingen stelt P&O een trainingskalender op in overleg met de SG s b Vakspecifieke trainingen worden door een ministerie georganiseerd Vakspecifieke trainingen zijn niet op de gehele organisatie van toepassing maar zijn specifiek voor een dienst of afdeling Deze trainingen dienen afgeleid te worden van de afdelingsplannen en worden door een ministerie zelf gefinancierd Deze trainingen worden ook door het ministerie zelf geïnitieerd en georganiseerd Er is wel een informatieplicht naar P&O over vakspecifieke opleidingen De afdeling P&O moet op de hoogte zijn van alle opleidingsactiviteiten binnen de overheidsorganisatie 23 Aanmelding a Aanmelding voor algemene trainingen gebeurt door de afdelings- of de diensthoofden Jaarlijks maakt P&O een trainingskalender met algemene trainingen die wenselijk zijn om te organiseren De managers zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van hun medewerkers (hiervoor zijn formulieren beschikbaar) P&O is verantwoordelijk voor de samenstelling van de groepen waarbij wordt getracht een trainingsgroep te laten bestaan uit deelnemers van de verschillende ministeries Bij het aanmelden moeten de volgende criteria in acht worden genomen; Een medewerker heeft met zijn leidinggevende afspraken over de training gemaakt in zijn POP Een medewerker heeft met zijn leidinggevende afspraken over de training gemaakt in zijn planningsgesprek De training is noodzakelijk om een functie (beter) uit te kunnen oefenen PAGINA 5 VAN 9

6 b Aanmelding voor vakspecifieke trainingen gebeurt door de afdelings- of de diensthoofden Een afdeling/ministerie initieert en organiseert zelf een vakspecifieke training voor een groep medewerkers of een individu Indien gewenst kan een ministerie de centrale afdeling P&O vragen om ondersteuning 24 Kosten a Verplichte trainingen worden 100% door de overheid gefinancierd Algemene trainingen en vakspecifieke trainingen met een verplicht karakter worden volledig door de overheid gefinancierd b Voor toekomstgerichte trainingen draagt de cursist 25% van de kosten Een toekomstgerichte training is een training waarvoor de medewerker afspraken heeft gemaakt in zijn/haar POP Het kan gaan over een algemene training of een vakspecifieke training Een training is toekomst gericht wanneer die niet noodzakelijk is voor het beter uitoefenen van de huidige functie, maar bedoeld is om de medewerker voor te bereiden op een toekomstige functie Indien deze wens van de medewerker gezien wordt als meerwaarde voor de (toekomstige) organisatie kan de overheid hierin investeren Naast de inspanningen van de medewerker wordt van hem ook verwacht dat hij 25% van de kosten betaald Toekomstgerichte trainingen zijn geen recht, ze kunnen enkel worden gerealiseerd wanneer hiervoor voldoende budget beschikbaar is c Geen vergoeding voor individuele aanvragen We kennen enkel deze twee soorten van training: Algemeen of Vakspecifiek P&O is verantwoordelijk voor de algemene trainingen en de verschillende ministeries (en afdelingen) zijn verantwoordelijk voor de vakspecifieke trainingen Aanmeldingen voor trainingen worden door afdelings- of diensthoofden gedaan Individuele verzoeken voor vergoedingen van gevolgde of te volgen trainingen welke niet zijn opgenomen in een Planningsgesprek of POP, vallen buiten deze twee categorieën en komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking d Kosten van trainingen kunnen worden teruggevorderd Wanneer deelnemers door overtreding van de huisregels ( 27) worden uitgesloten van het verder volgen van een begonnen training, of niet in staat zijn de training succesvol af te ronden, kunnen gemaakte kosten worden teruggevorderd Bij toekomstgerichte trainingen en studieopdrachten worden de afspraken over de kosten (en overige voorwaarden, zoals terugbetalingsverplichtingen) in een studieovereenkomst vastgelegd PAGINA 6 VAN 9

7 25 Studieopdrachten a Een studieopdracht is een vakspecifieke training Een studieopdracht wordt opgesteld voor ambtenaren door het bevoegd gezag indien zij verplicht zijn een opleiding te volgen Een dergelijke opdracht wordt gelijkgesteld aan een vakspecifieke training en komt ten laste van het vakspecifieke budget b Kosten van studieopdrachten worden voor 100% door de overheid gedragen De kosten voor een opleiding of training, opgenomen in een studieopdracht worden 100% betaald door de overheid zoals omschreven in artikel 76 van de LMA c Kosten van studieopdrachten kunnen worden teruggevorderd Bij studieopdrachten worden afspraken en voorwaarden (zoals terugbetalingsverplichting) in een studieovereenkomst vastgelegd 26 Het gebruik van studieovereenkomsten a Een studieovereenkomst is verplicht bij studieopdrachten De afspraken die gemaakt worden over een studieopdracht worden vastgelegd in een studieovereenkomst Omdat in dergelijke gevallen ook terugbetalingsverplichtingen gelden is het aangaan van een studieovereenkomst verplicht Bij het maken van de afspraken moet het volgende in acht worden genomen; Een studieopdracht is geen dienstreis Een budget moet naar alle redelijkheid en billijkheid worden opgesteld (art 76 LMA) Enkel de noodzakelijke kosten mogen worden opgevoerd Enkel kosten die de medewerker aangaan, en niet zijn gezinsleden of anderen mogen worden opgevoerd in de begroting Indien er gereisd moet worden ten behoeve van de studieopdracht wordt enkel 1 retourticket vergoed Indien de medewerker de studieopdracht staakt, dan wel niet met succes afrondt, is de medewerker gehouden de kosten, dadelijk en desgevraagd in twee termijnen aan de overheid terug te betalen Indien de medewerker na het succesvol beëindigen van de studieopdracht binnen 3 jaar het dienstverband met de overheid beëindigt, is de medewerker gehouden aan een terugbetalingsverplichting in verband met de betaalde opleidingskosten ter hoogte van 100% gedurende het eerste jaar, 75% in het tweede jaar en 50% in het derde jaar PAGINA 7 VAN 9

8 b Een studieovereenkomst is verplicht bij toekomstgerichte trainingen Bij toekomstgerichte trainingen gelden terugbetalingsverplichtingen Om er van verzekerd te zijn dat alle partijen zich bewust zijn van hun wederzijdse verplichtingen is het gebruik van een studieovereenkomst verplicht In de studieovereenkomst wordt tenminste opgenomen dat: 25% van de kosten voor rekening komen van de medewerker en op welke manier dat wordt verrekend Doorgaans met het salaris Indien de medewerker de training staakt, dan wel niet met succes afrond, is de medewerker gehouden de kosten van de training, dadelijk en desgevraagd in drie termijnen aan de overheid terug te betalen Indien de medewerker na het succesvol beëindigen van de training binnen 3 jaar het dienstverband met de overheid beëindigt, is de medewerker gehouden aan een terugbetalingsverplichting in verband met de betaalde opleidingskosten ter hoogte van 100% gedurende het eerste jaar, 75% in het tweede jaar en 50% in het derde jaar c Een studieovereenkomst kan worden gebruikt in andere gevallen Hoewel in andere gevallen de kosten voor 100% voor de overheid zijn, kan er voor worden geopteerd met de deelnemers een studieovereenkomst aan te gaan De redenen kunnen velerlei zijn maar hebben meestal ten doel deelnemers te doordringen van mogelijke sancties bij overtreding van de huisregels 27 Algemene huisregels bij trainingen Door de overheid wordt geld en tijd geïnvesteerd in training en opleiding van medewerkers Een training levert iets op voor de medewerker en voor de organisatie Er wordt van de medewerker verwacht dat hier iets tegenover staat Hiertoe gelden de volgende de volgende uitgangspunten: Aanwezigheid Indien een medewerker is aangemeld wordt er verwacht dat hij/zij aanwezig is Er wordt ook van een leidinggevende verwacht dat een medewerker de tijd krijgt de training bij te wonen Motivatie & Inzet Enkel wanneer er sprake is van motivatie om deel te nemen aan een training zal er ook geleerd worden Motivatie moet van de medewerker zelf komen maar hier kan op gestuurd worden door de leidinggevende Houding & Gedrag Tijdens een training gelden de regels van de trainer en/of trainingslocatie Deze regels hebben tot doel om een ideale leeromgeving te creëren Er wordt verwacht dat medewerkers deze regels kennen en zich hieraan houden, en er wordt verwacht dat leidinggevenden hierop sturen Indien een medewerker zich niet houdt aan de huisregels bij trainingen kunnen disciplinaire maatregelen genomen worden en wordt dit meegenomen bij de jaarlijkse beoordeling PAGINA 8 VAN 9

9 Wanneer medewerkers door overtreding van de huisregels worden uitgesloten van het verder volgen van een begonnen training, of niet in staat zijn de training succesvol af te ronden, kunnen gemaakte kosten worden teruggevorderd Per training, afhankelijk van de aard en de locatie, kunnen aanvullende regels worden gegeven Medewerkers die worden ingeschreven voor een cursus krijgen een exemplaar van de huisregels 28 Hardheidsclausule Het bevoegde gezag kan toepassing van deze beleidsregels achterwege laten of daarvan afwijken indien strikte toepassing ervan in individuele gevallen leidt tot onbillijkheid van overwegende aard 3 Raakvlakken met ander beleid Het hier beschreven beleid heeft raakvlakken met ander beleid Dit is soms aanvullend welke hieronder is weergegeven a LMA: art 76 is de grondslag voor de studieopdracht (AB 2010, GT No 25); b Performance management (BC120808,12): Het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en de beoordelingen van de functionaris vormen de belangrijkste grondslagen waarop een overheidsdienaar aan trainingen kan deelnemen c Organizational Culture, Core Values and Strategic Competencies (BC ,22): Hierin zijn competenties opgenomen waarop de overheidsdienaren op worden beoordeeld 4 Bijlagen 41 De bijlagen vormen een integraal onderdeel van het beleid Naast het uniform toepassen van de regels streven we er ook naar om uniforme documenten te hanteren a Studieovereenkomst voor contractanten Voor overheidsdienaren met een arbeidsovereenkomst wordt een studieovereenkomst gesloten b Landsbesluit voor ambtenaren Ambtenaren kunnen geen overeenkomst naar burgerlijkrecht aangaan maar krijgen een LB wat een eenzijdige rechtshandeling is Om er zeker van te zijn dat de ambtenaar weet wat de voorwaarden zijn die daar aan verbonden zijn staan die in een verklaring welke hij moet tekenen De verklaring vormt een integraal een integraal onderdeel van het LB c Studievoorwaarden bij het Lansbesluit Dit is de verklaring bedoeld onder 41b PAGINA 9 VAN 9

Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels voor: Her- en overplaatsing 2012 Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB 2012/1409 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Her- en overplaatsingsbeleid 3 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Uitkeringen bij wijze van pensioen

Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitvoeringsregels voor de toekenning en berekening van de hoogte van de uitkering. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O St. Maarten, juni 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Bijzonder verlof 2014

Bijzonder verlof 2014 Bijzonder verlof 2014 Beleidsregels voor het verlenen van vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden op grond van: Hoofdstuk V, van de Regeling vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren.

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân.

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29299 7 april 2015 Regeling Studiefaciliteiten SWF Voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân Mei 2015 De ontwikkeling en kwaliteit

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Reis- en verblijfkosten 2013

Reis- en verblijfkosten 2013 Reis- en verblijfkosten 2013 Beleidregels ten aanzien van dienstreizen en vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten voor overheidsdienaren Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij rondschrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 17.2, derde lid Ook bij het volgen van een verplichte opleiding Ja kunnen de opleidingskosten

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014

Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 S O V V B Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf Het opleidingsfonds voor het Slagersbedrijf (Sovvb) verleent aan werkgevers en werknemers in

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Opgericht 27 juni 1934 aangesloten bij de K.N.Z.B. KvK-nummer 40045742 Postbank 3119495. Waarderingen- en vergoedingenbeleid MZ&PC De Reest

Opgericht 27 juni 1934 aangesloten bij de K.N.Z.B. KvK-nummer 40045742 Postbank 3119495. Waarderingen- en vergoedingenbeleid MZ&PC De Reest Waarderingen- en vergoedingenbeleid MZ&PC De Reest Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Begripsomschrijving 2. Waarderingenbeleid 2.1 Jaarlijkse attentie 2.2 Vrijwilliger van het jaar 2.3 Overige niet-geldelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013 Onderhandelingsresultaat CAO VGZ 19 december 2013 Inhoudsopgave 1. Doel en Looptijd 2. Meer marktconform maken van secundaire arbeidsvoorwaarden 2a. Meer marktconform maken consignatieregeling 3. Vernieuwing

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 139 Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren:

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren: PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 1 PLANNING VAN RESULTATEN EN ONTWIKKELING GESPREKSCYCLUS bestaande uit ten minste 2 functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT Een opleidingsinstituut kan door SFRecreatie erkend worden als opleidingsinstituut indien het instituut cursussen aanbiedt die vallen binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument www.keiwijzer.nl Keiwijzer professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument 360º Feedback

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever.

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever. Bijlage 9 Protocol Beoordelingssysteem Met ingang van 2009 (voor de functie dierenarts) kan de werkgever per jaar een beoordelingssysteem voor alle werknemers in zijn onderneming invoeren zoals omschreven

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Inleiding In de voorliggende notitie wordt het algemeen kader geschetst ten behoeve van de beoordelingsgesprekken van alle personeelsleden op alle

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING SOVVB

SUBSIDIEREGELING SOVVB SUBSIDIEREGELING SOVVB Het opleidingsfonds voor het Slagersbedrijf (Sovvb) verleent aan werkgevers en werknemers subsidie voor de kosten van vele opleidingen, cursussen en trainingen. Op 1 september 2011

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Een opleidingsplan maken

Een opleidingsplan maken Een opleidingsplan maken Wanneer u binnen uw bedrijf regelmatig te maken heeft met opleiding en scholing van medewerkers, loont het de moeite een opleidingsplan te maken. Met behulp van een opleidingsplan

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Recreatie Sociaal fonds 2009/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Het onderwijs hanteert een aantal dossiers dat een beeld van de werknemer geeft. Zo is er het personeelsdossier waarvan de werkgever

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Evaluatie van training en opleiding

Evaluatie van training en opleiding ? how to... #contact - de menselijke factor in customer service Evaluatie van training en opleiding Opleiders en trainers zien het gestructureerd evalueren van hun eigen programma s en activiteiten vaak

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen. De Algemene Raad,

Regeling erkenning opleidingsinstellingen. De Algemene Raad, Regeling erkenning opleidingsinstellingen De Algemene Raad, Gelet op artikel 3, vijfde lid, Verordening op de vakbekwaamheid juncto artikel 6 Regeling vakbekwaamheid, Gelet op artikel 11a Stageverordening

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK Artikel 1- Begripsbepalingen In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: beoordelaar: de hiërarchisch

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie