De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken"

Transcriptie

1 De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken

2 Status Beleidsnotitie Notitie Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 11 mei 2010 Datum vaststelling bestuurder 11 mei 2010 Datum bespreking Centrale Verwantenraad n.v.t. Datum bespreking Cliëntenraad n.v.t. Datum bespreking Ondernemingsraad Schriftelijk instemming 18 mei 2010 Datum evaluatie doelstelling Datum evaluatie beleid Effectbespreking van de totstandkoming van deze notitie 2

3 Inleiding In dit reglement zijn een aantal afspraken vastgelegd, voortvloeiende uit de CAO Gehandicaptenzorg en afspraken binnen De Lichtenvoorde. In dit reglement staan procedures en de criteria beschreven voor het management en de medewerkers voor het aanvragen van opleiding, vorming en training en de criteria voor het toekennen c.q. afwijzen van de aanvraag. In 2009 is De Lichtenvoorde gestart met de Academie De Lichtenvoorde; een ontwikkel/leertraject voor alle medewerkers ongeacht functie. Voor zover mogelijk en van toepassing zullen wij scholingen/trainingen, collectief danwel individueel, onder de vlag van deze academie plaatsen. In die gevallen waarin dit reglement geen antwoord geeft op uw vraag kunt u terecht bij uw leidinggevende. Deze kan zich laten adviseren door de adviseur personeelszaken. Daar waar leidinggevende staat kan gelezen worden: bestuurder, clustermanager en/of manager Bedrijsbureau. 3

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk Onderwerp Bladzijde 1. Algemeen Opleidingsbeleidsplan 1.2 Opleidingsjaarplan 1.3 Jaarlijkse inventarisatie 1.4 Opleidingsbudget 1.5 Opleidingscommissie 2. Aanvraagprocedures Collectief op initiatief van de leidinggevende 2.2 Individueel op initiatief van de leidinggevende 2.3 Individueel op initiatief van de medewerker 2.4 Symposia en studiedagen 2.5 Afwijzing Beroep 3. Vergoedingen studiekosten en verlof Algemeen 3.2 Definitie opleidingskosten 3.3 t/m 3.6 Vergoedingsregelingen 3.7 Bijzondere situaties 9 4. Terugbetalingsregeling Totale opleidingskosten 4.2 Gedeeltelijke terugbetaling 4.3 Bijzondere situaties 5. Begeleiding van de medewerker 11 Aanvraagformulieren 12 t/m 14 4

5 1. Algemeen 1.1 Opleidingsbeleidsplan De Lichtenvoorde ontleent voor het Opleidingsbeleid speerpunten uit het strategisch beleid van de organisatie. Deze zijn gericht op een brede kwaliteitsontwikkeling en innovatie van de dienstverlening van De Lichtenvoorde. De uitwerking van de speerpunten en de manier waarop opleiden kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de strategische speerpunten staan beschreven in het opleidingsbeleidsplan. In 2009 is De Lichtenvoorde gestart met de Academie De Lichtenvoorde; een ontwikkel/leertraject voor iedere medewerker, ongeacht zijn of haar functie. Alle scholingen die in de komende jaren ontwikkeld/georganiseerd gaan worden zullen voor zover mogelijk in de Academie geplaatst worden. 1.2 Opleidingsjaarplan De concrete opleidings-, vormings- en trainingsactiviteiten per jaar staan beschreven in een opleidingsjaarplan. In dit plan is het opleidingsbeleid vertaald naar opleidingsactiviteiten die in het betreffende jaar worden uitgevoerd. 1.3 Jaarlijkse Inventarisatie In de periode van juni tot september inventariseert het management op verzoek van de afdeling P&O, uitgaande van het vastgestelde opleidingsbeleid, de collectieve en individuele opleidingsnoodzaak en opleidingsbehoefte voor het komende jaar. Deze inventarisatie wordt vastgelegd in een opleidingsjaarplan. Gekoppeld aan het beschikbare opleidingsbudget en, na vaststelling door de bestuurder in december, is dit plan maatgevend voor opleidings-, vormings- en trainingsactiviteiten in het betreffende jaar. 1.4 Opleidingsbudget Het opleidingsbudget dient ter dekking van de kosten van opleidingsactiviteiten zoals cursus- en school- en lesgelden, aanschaf opleidingsmateriaal en reis- en verblijfkosten. De Lichtenvoorde werkt met een centraal opleidingsbudget. De adviseur personeelszaken is budgethouder. Het opleidings-budget wordt jaarlijks door de bestuurder vastgesteld. 1.5 Opleidingscommissie Aanvragen voor opleiding, vorming en training worden door een opleidingscommissie getoetst aan het opleidingsbeleidsplan en opleidingsjaarplan. Deze commissie komt op afroep bijeen. De commissie bestaat uit: - Een clustermanager -Een teammanager - De personeelsadviseur -De medewerker personeelszaken 5

6 2. Aanvraagprocedures 2.1 Collectief op initiatief van de leidinggevende a. De leidinggevende vraagt de collectieve opleidingsactiviteit aan bij de afdeling P&O onder verwijzing naar het opleidingsjaarplan. b. Na goedkeuring maakt de medewerker P&O, in overleg met de leidinggevende, afspraken met de uitvoerder van de opleidingsactiviteit over tijdstip, kosten, resultaten, en dergelijke. c. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. De leidinggevende ontvangt een kopie. d. Collectieve scholingen passen binnen de structuur van academie De Lichtenvoorde. Bij de opzet van de scholing wordt hiermee rekening gehouden zodat voldaan wordt aan alle voorwaarden en voor medewerkers vooraf duidelijk is wat van hen verwacht wordt in dit kader. e. Na afloop van de opleidingsactiviteit ontvangt P&O van de leidinggevende/ docent een lijst met deelnemers en een kort evaluatieverslag over de uitvoering en de resultaten van de scholing/training. f. Als het gaat om het aanbieden van collectieve scholing vanuit de organisatie dan heeft de Lichtenvoorde, in het kader van urenbegroting/dienstrooster de volgende uitgangspunten: iemand met een dienstverband tussen de 80% en 100% heeft 5 scholingsdagen op jaarbasis 60% en 80% heeft 4 scholingsdagen op jaarbasis 40% en 60% heeft 3 scholingsdagen op jaarbasis 20% en 40% heeft 2 scholingsdagen op jaarbasis 0% en 20% heeft 1 scholingsdag op jaarbasis Bovenstaande is geen verworven recht; het is een begrotingssystematiek In het kader van Academie De Lichtenvoorde is het reëel te verwachten dat teams boven de jaarlijks begrote scholingsuren zullen komen. Zodra inzichtelijk gemaakt is in hoeverre er sprake is van overschrijding kan er een appel gedaan worden op de WVA gelden die vrijkomen in het kader van de Academie De Lichtenvoorde. De beslissing hierover ligt bij het management Medewerkers kunnen/mogen op eigen initiatief deelnemen aan cursussen indien plek beschikbaar is. Instemming van de leidinggevevende is wel nodig. In het kader van het scholingstraject van Avansplus is er een afwijkende afspraak, namelijk dat de medewerkers de opleiding in werktijd volgen, (een schooldag is een werkdag) en dat huiswerk eigen tijd is. 2.2 Individueel op initiatief van de leidinggevende a. De leidinggevende vraagt de individuele opleidingsactiviteit aan bij de afdeling P&O onder verwijzing naar het opleidingsjaarplan. b. De opleidingscommissie toetst de activiteit aan het opleidingsjaarplan en adviseert met betrekking tot mogelijke aanbieders van de scholing/training. c. Na goedkeuring door de opleidingscommissie worden afspraken vastgelegd in een studieovereenkomst tussen De Lichtenvoorde en de medewerker. De leidinggevende ontvangt een kopie. d. De medewerker toetst bij de afdeling P&O in hoeverre de opleidingsactiviteit past binnen de structuur van de academie. De afdeling P&O zal waar mogelijk en haalbaar hierin de medewerker ondersteunen. 2.3 Individueel op initiatief van de medewerker 6

7 a. De medewerker vraagt in het kader van loopbaanontwikkeling een opleiding aan bij de clustermanager. De medewerker motiveert zijn aanvraag. De clustermanager legt de vraag voor aan de opleidingscommissie. b. De opleidingscommissie bij monde van de adviseur personeelszaken stemt deze aanvraag af met de leidinggevende. Samen nemen zij een besluit. Bij eventuele twistpunten wordt de situatie aan het managementteam voorgelegd. c. Na goedkeuring worden afspraken vastgelegd in een studieovereenkomst tussen De Lichtenvoorde en de werknemer. De leidinggevende ontvangt een kopie. d. Ook hier kan de medewerker bij de afdeling P&O laten toetsen in hoeverre deze opleidingsactiviteit kan passen/past in de structuur van Academie De Lichtenvoorde 2.4 Symposia en studiedagen a. De medewerker vraagt altijd toestemming aan de leidinggevende. b. Na toestemming van de leidinggevende en duidelijke afspraken over vergoeding in tijd en kosten met de leidinggevende schrijft de medewerker zich in. c. Symposia en studiedagen passen in de structuur van Academie De Lichtenvoorde. 2.5 Afwijzing Indien aanvragen voor collectieve en/of individuele opleidingsactiviteiten worden afgewezen ontvangt de aanvrager een gemotiveerd antwoord van de opleidingscommissie. 2.6 Beroep Een medewerker kan, na een gemotiveerde (gedeeltelijk) afwijzing van een studieaanvraag, beroep aantekenen bij de bestuurder en eventueel een klacht indienen bij de Klachtencommissie. 7

8 3. Vergoedingen studiekosten en verlof 3.1 Algemeen Uitgangspunt is dat de medewerker zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het op peil houden van zijn kennis en vaardigheden. Opleiding, vorming en training zijn in een aantal situaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de werkgever. Deze situaties staan hierna beschreven. Indien een medewerker in kader van het opleidingsbeleid een opleiding volgt dient hij of zij daartoe door de organisatie ook in staat worden gesteld om de lessen te volgen. Dit betekent dat bij het inroosteren rekening wordt gehouden met de les- en examentijden. 3.2 Definitie opleidingskosten: - cursus- en leskosten, schoolgelden. - kosten voor de deelname aan examens - kosten van aanschaf van voorgeschreven studiemateriaal zoals boeken - reiskosten op basis van openbaar vervoer, bus en trein tweede klasse of eigen vervoer volgens het belastingvrije tarief. - verblijfkosten, indien noodzakelijk om de opleiding te kunnen volgen. 3.3 De opleiding wordt gevolgd in opdracht van de werkgever Vergoeding opleidingskosten: 100% Vergoeding les- en examentijd: 100% Terugbetalingsregeling : niet van toepassing De opleiding is van belang voor de huidige functie binnen de instelling. Vergoeding opleidingskosten: 75% Vergoeding reiskosten: 100% op declaratiebasis Vergoeding les- en examentijd: 50%, uitzonderingen in overleg met de leidinggevende Terugbetalingsregeling: van toepassing (zie hoofdstuk 4) De opleiding is van belang voor een toekomstige functie binnen de instelling. Vergoeding opleidingskosten 75% Vergoeding reiskosten 100% op declaratiebasis Vergoeding les- en examentijd 0%, uitzonderingen in overleg met de leidinggevende Terugbetalingsregeling Van toepassing (zie hoofdstuk 4) 8

9 3.4.3 De opleiding is van belang voor een HBO functie in het primaire proces. Wanneer medewerkers zich melden met het verzoek een HBO agogische opleiding te volgen, zullen de volgende filters worden ingezet: Inhoudelijk procedureel filter: Wordt de opleiding/studie gevolgd voor een HBO functie in het primaire proces - voorafgaand aan de aanvraag zal de medewerker een POP traject moeten hebben doorlopen; - de medewerker moet de wens hebben om op een HBO werkplek in het primaire proces te werken. Organisatorisch filter: - aanvragen in dit kader dienen 1 maart van het betreffende jaar bij de opleidingscommissie binnen te zijn, waarbij wordt uitgegaan dat de studie wordt begonnen in september van dat zelfde jaar; - door het management wordt een budget vastgesteld; - wanneer medewerkers aan bovengenoemd procedureel filter voldoen, telt de volgorde van aanvraag in deze; Vergoeding opleidingskosten: 50% Vergoeding reiskosten: 100% op declaratiebasis. Vergoeding les- en examentijd: 0% Terugbetalingsregeling: van toepassing (zie hoofdstuk 4) Aanvulling overeen te komen afspraken - Wanneer iemand opleidingsgeld heeft ontvangen en een jaar op een HBO functie in het primaire proces heeft gewerkt, heeft de medewerker alsnog aanspraak op nog eens een vergoeding van 25% (deze 25% staat los van de terugbetalingsregeling) van de opleidingskosten. NB Het volgen van een HBO opleiding valt tot op heden niet binnen de structuur van Academie De Lichtenvoorde. Mogelijk zal dit op termijn wijzigingen. 3.5 De relevantie van de opleiding voor de huidige of toekomstige functie is laag. Er is wel een aantoonbare relevantie met de Gehandicaptenzorg of huidige functie. Vergoeding opleidingskosten: 25% Vergoeding reiskosten: 100% op declaratiebasis. Vergoeding les- en examentijd: 0% Terugbetalingsregeling: van toepassing (zie hoofdstuk 4) 3.6 Symposia en studiedagen Vergoeding kosten: Vergoeding tijd: in overleg met de leidinggevende in overleg met de leidinggevende 3.7 Bijzondere situaties Het managementteam kan, in bijzondere situaties, afwijkend van bovenstaande regeling beslissen. 9

10 4. Terugbetalingsregeling. 4.1 Terugbetaling totale opleidingskosten De medewerker dient de gehele tegemoetkoming in de opleidingskosten terug te betalen indien de medewerker: - Er niet in slaagt de studie met goed gevolg af te sluiten wegens feiten of omstandigheden die naar het oordeel van het managementteam aan de medewerker te wijten zijn. - De opleiding voortijdig afbreekt. - Voor het beëindigen van de opleiding/studie ontslag neemt of ontslagen wordt wegens aan de medewerker zelf te wijten omstandigheden. 4.2 Gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten De medewerker dient een gedeelte van de tegemoetkoming in de opleidingskosten terug te betalen indien de medewerker: - Binnen twee jaren na het beëindigen van de opleiding ontslag neemt of ontslagen wordt wegens aan de medewerker zelf te wijten omstandigheden. Voor iedere maand dat het dienstverband na het voltooien van de opleiding korter duurt dan 24 maanden wordt 1/24 door de medewerker terugbetaald. 4.3 Bijzondere situaties Het managementteam kan, in bijzondere situaties, afwijkend van bovenstaande regeling beslissen. 10

11 5. Begeleiding van de medewerker 5.1 De leidinggevende volgt de voortgang van de opleiding van de medewerker en begeleidt hem daarbij. Bij ernstige vertraging of beëindiging van de opleiding neemt de leidinggevende contact op met P&O. Tevens is er in het kader van academie De Lichtenvoorde ook een academiecoach aangesteld, die daar waar nodig en gewenst zowel de individuele medewerker als teammanager zal ondersteunen/adviseren in het opleidingstraject. 5.2 Na afronding van de opleiding stuurt de medewerker een kopie van het diploma of certificaat naar P&O. Deze kopie wordt geregistreerd en toegevoegd aan het (geautomatiseerde) personeelsdossier. 11

12 Individuele opleidingsactiviteiten Verzoek tegemoetkoming opleidingskosten Dit verzoek indienen bij de leidinggevende die het met een advies zal doorsturen naar de adviseur personeelszaken. Gegevens aanvrager Naam en voorletters Adres Geboortedatum Functie Team/afdeling Aantal uur werkzaam Datum in dienst Gegevens opleiding (eventueel opleidingsinformatie bijvoegen) Naam opleiding: Doel van de opleiding: Opleidingsinstituut: Opleidingsduur: jaar/maanden Datum aanvang opleiding: Verwachte einddatum Opleiding leidt op tot diploma/certificaat: 0 ja 0 nee Motivatie aanvraag opleiding (in afstemming met de leidinggevende): Kosten lnschrijfgeld : Les/cursusgeld : Examengeld : Boeken/leermiddelen : Reiskosten (verwachte) * op basis van OV-trein 2e klasse : Overige (benoemen) : Totaal Ondergetekende, aanvrager, verklaart bekend te zijn met het opleidingsreglement van De Lichtenvoorde Datum: Handtekening aanvrager 12

13 Aanvraag individuele opleiding. Advies in combinatie met aanvraag van de medewerker naar adviseur personeelszaken sturen. Naam medewerker: Naam leidinggevende: Voorziening: Advies leidinggevende: 1. Staat deze individuele opleiding vermeld in het opleidingsjaarplan? ja/nee. 2. Hoe dient deze aanvraag gefinancierd te worden als deze niet vermeld staat in het opleidingsjaarplan? 3. Past deze aanvraag in het opleidingsbeleid van De Lichtenvoorde? Motiveer kort. Datum: Handtekening: 13

14 Aanvraag collectieve opleidingsactiviteiten Team(s): Naam leidinggevende: Staat deze collectieve opleidingsactiviteit vermeld in het opleidingsjaarplan? ja/nee. 2. Hoe dient deze aanvraag gefinancierd te worden als deze niet vermeld staat in het opleidingsjaarplan? 3. Past deze aanvraag in het opleidingsbeleid van De Lichtenvoorde? Motiveer kort. 4. Op welke opleidingsactiviteit zoals training, workshop, cursus heeft deze aanvraag betrekking? 5. Voor welke groep medewerkers geldt deze aanvraag? Functie: Aantal: 6. Vindt de opleidingsactiviteit plaats in werktijd, eigen tijd of een combinatie. (Kosten van vervanging vallen onder het opleidingsbudget) 7. Wensen met betrekking tot tijdstip van uitvoering. 8. Duur van de opleidingsactiviteit? 9. Wat dient het resultaat te zijn van deze opleidingsactiviteit? Geef een zo concreet mogelijke beschrijving. Datum: Handtekening: 14

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

Van Swieten Instituut

Van Swieten Instituut Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding 1 Van Swieten Instituut Het Martini Ziekenhuis hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Studiekostenvergoedingsreglement

Studiekostenvergoedingsreglement Pagina: 1 van 6 Doelstelling Art. 1 1. De regeling studiekostenvergoeding heeft ten doel om door middel van een tegemoetkoming in de studiekosten werknemers te stimuleren op eigen initiatief deel te nemen

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 17.2, derde lid Ook bij het volgen van een verplichte opleiding Ja kunnen de opleidingskosten

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân.

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29299 7 april 2015 Regeling Studiefaciliteiten SWF Voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân Mei 2015 De ontwikkeling en kwaliteit

Nadere informatie

RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof

RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof Datum vaststelling : 02-02-2006 Eigenaar : Personeelsconsulent Vastgesteld door : MT Datum aanpassing aan : 20-01-2015 RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Functionerings- en ontwikkelingsbeleid

Functionerings- en ontwikkelingsbeleid Lichtenvoorde, H. van Driel, bestuurder en P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Functionerings- en ontwikkelingsbeleid Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum Datum bespreking MT 25 mei 2010 Datum vaststelling

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: invoering individueel loopbaanbudget Besluiten:Behoudens advies van de commissie A. Met terugwerkende kracht tot 1 januari

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 58 12 december 2008 nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Notitie Invalpool De Lichtenvoorde

Notitie Invalpool De Lichtenvoorde Notitie Invalpool De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum Datum bespreking MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking Centrale Verwantenraad

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING \ INLEIDING Het beleid ten aanzien van nascholing en professionalisering (kort: scholing) is belangrijk. Dit schoolspecifieke gedeelte omvat de volgende onderdelen: ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling gemeente Waalwijk

Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling gemeente Waalwijk Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling gemeente Waalwijk regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling 1 Het College van de gemeente Waalwijk; Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 3.4 Scholing Inhoud blz. 1. Regelgeving 2 2. Nascholingsbudget 2 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 4. Procedure voor het tot stand komen van een ( meerjaren-)nascholingsplan

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEIDSPLAN 2011-2016

SCHOLINGSBELEIDSPLAN 2011-2016 SCHOLINGSBELEIDSPLAN 2011-2016 Bespreking in SD-breed 07-02-2011 Bespreking in MT 15-02-2011 Bespreking SD-KTL breed 15-03-2011 Advies MR 21-03-2011 Bespreking door MT 07-11-2011 Advies MR 16-11-2011 Vaststelling

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Sinds oktober 2006 is het LCR

Nadere informatie

Acis professionaliseringsplan

Acis professionaliseringsplan Acis professionaliseringsplan 1. Vooraf In de afgelopen jaren is er vanuit het bovenschoolse PAB budget (Personeels- en Arbeidsmarkt Beleid) van de Acis scholen geld besteed voor de bekostiging van schoolse

Nadere informatie

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Personeelsbeleidplan sept 2007 Inleiding Voor elke school is er een budget personeelsbeleid (BPB), waarvan 20% beschikbaar is voor scholing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Gaat het om een verplichte opleiding of training, die alleen buiten werktijd wordt gegeven, dan zult u hem die uren moeten compenseren.

Gaat het om een verplichte opleiding of training, die alleen buiten werktijd wordt gegeven, dan zult u hem die uren moeten compenseren. Scholing 1. Algemeen Veel werkgevers vinden het steeds belangrijker dat hun werknemers zich voortdurend scholen. Het zorgt dat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied of

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, mei 2013 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau Versie: juni 2014 1 1 Status Beleidsnotitie Representatiekosten Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau

Nadere informatie

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional:

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional: Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, In oktober 2005 is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen geopend. Inschrijving

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 1 Inleiding Werken in het primair onderwijs vraagt om een brede inzetbaarheid van mensen. De samenleving is voortdurend in beweging en doet ook regelmatig een appèl op het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013 Onderhandelingsresultaat CAO VGZ 19 december 2013 Inhoudsopgave 1. Doel en Looptijd 2. Meer marktconform maken van secundaire arbeidsvoorwaarden 2a. Meer marktconform maken consignatieregeling 3. Vernieuwing

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Beoordelen en functioneren Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Inhoudsopgave Het beoordelingsgesprek - Definitie en doel 2 - Duidelijkheid vooraf 2 - De voorbereiding van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES 2015 DEN HAAG Ons kenmerk BSD/2015.717 RIS 285401 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit BELEIDSSTUK 20 Vaststelling door

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Regeling Scholingsfaciliteiten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Regeling Scholingsfaciliteiten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Regeling Scholingsfaciliteiten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overwegende, dat het wenselijk is een kaderregeling met betrekking tot het verlenen van faciliteiten

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN OVEREENKOMST DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN NHTV. 1 Ondergetekenden: Stichting NHTV internationaal hoger onderwijs Breda - Mgr. Hopmanstraat 15-4817 JT Breda - Nederland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Kwaliteitsdocument Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Doel o Afspraken met betrekking tot persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerker zijn vastgelegd o Deze dienen

Nadere informatie

Volg het proces per kwartaal, waardoor er onverwachts geen grote overschrijdingen aan het eind van het jaar kunnen ontstaan.

Volg het proces per kwartaal, waardoor er onverwachts geen grote overschrijdingen aan het eind van het jaar kunnen ontstaan. Do: stap naar de WKR en bij het proces. De inventarisatie is een goede basis om met de OR - Bij ons kostte implementatie veel tijd omdat er eerst commitment moest zijn op onderzoek en inventarisatie, er

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Voorbeeld POP-formulieren

Voorbeeld POP-formulieren Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Voorbeeld POP-formulieren Uit thema 8 (Gestructureerd opleiden) van de Denktank Slimmer Scholen Dóór bedrijven,

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 12.4 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Scholing voor uta-personeel 130 Declaratieregeling stervensbegeleiding

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie