Regeling opleiding en ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling opleiding en ontwikkeling"

Transcriptie

1 Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) een Regeling Opleiding en ontwikkeling in te voeren; gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 28 maart 2013; gelet op voornoemde bepalingen CAR-UWO en op artikel 160 van de Gemeentewet; besluiten: vast te stellen de volgende: Regeling opleiding en ontwikkeling Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Medewerker: werknemer met een aanstelling bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. b. Leidinggevende: degene onder wiens hiërarchische verantwoordelijkheid de medewerker zijn werkzaamheden verricht. c. Afdelingshoofd:Hoofd of (Adjunct) Directeur van een afdeling. d. Opleidingen: leeractiviteiten, zoals trainingen, cursussen, workshops, coaching, studiedagen, congressen en seminars, gericht op het verkrijgen/versterken van competenties (het geheel aan kennis, vaardigheden en houding en gedrag) die nodig zijn voor het uitoefenen van de huidige c.q. toekomstige functie. e. Verplichte opleidingen: opleidingen voor medewerkers gericht op de noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers binnen de functie, verplicht gesteld door en in het belang van de leidinggevende. f. Individueel loopbaanbudget: door de werkgever beschikbaar gesteld budget van 500,-- per jaar. Bestemd voor loopbaangerichte activiteiten in het kader van de persoonlijke ontwikkeling. De activiteiten zijn gericht op de huidige of toekomstige loopbaan van de medewerker in het verlengde van de functie zowel binnen als buiten de organisatie. g. Opleidingsfaciliteiten: het geheel van de door het college vergoede kosten alsmede toegekende (studie)verlofuren ten behoeve van een opleiding. h. Opleidingskosten: cursus- en lesgelden, evenals examen- en diplomagelden. i. Studiemateriaal: verplicht en niet verplicht voorgeschreven boeken en syllabi en duurzame gebruiksartikelen. j. POP: Persoonlijk ontwikkelplan k. POP-gesprek: gesprek waarin de loopbaanontwikkeling en de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de medewerker besproken wordt. l. POP-formulier: het formulier waarin het persoonlijk ontwikkelplan van de medewerker schriftelijk wordt vastgelegd. m. Gesprekkencyclus: een jaarlijkse cyclus van een drietal gesprekken, te weten planningsgesprek, voortgangsgesprek en resultaatgesprek, en één keer per drie jaar het POP-gesprek.

2 n. Formulier P&O gesprekkencyclus: het formulier waarin de gemaakte afspraken, de resultaten van het voortgangsgesprek en de beoordeling van de medewerker schriftelijk worden vastgelegd. o. Loopbaanadviestraject: traject waarbij de medewerker advies krijgt over loopbaanvragen. Artikel 2 Verplichte opleiding (artikel 15:1:26 CAR-UWO) 1. Dit artikel geldt voor de medewerker als bedoeld in artikel 1 onder a en de medewerker met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan. 2. Voor een verplichte opleiding als bedoeld in artikel 15:1:26 CAR-UWO gelden de volgende opleidingsfaciliteiten: a. volledige vergoeding van de opleidingskosten en verplicht voorgeschreven studiemateriaal; b. reis- en verblijfskosten die de medewerker maakt in het kader van het volgen van een opleiding, worden vergoed conform de Regeling reis- en verblijfkosten. Het reistraject c. de tijd die nodig is voor daadwerkelijke deelname aan de opleiding tot een maximum van 8 uur per dag. d. geen terugbetalingsverplichting. 3. De medewerker is verplicht deel te nemen aan alle lessen, toetsen en examens. Een kopie van het resultaat in de vorm van een certificaat of diploma wordt ingeleverd bij de leidinggevende en opgeslagen in het personeelsdossier. Artikel 3 Opleiding in het kader van het individueel loopbaanbudget (hoofdstuk 17 van de CAR-UWO) 1. In aansluiting op de artikelen 17:3 en 17:4 CAR-UWO gelden de hierna genoemde aanvullende bepalingen ten aanzien van de opleidingen in het kader van het individueel loopbaanbudget. 2. Voor opleidingen in het kader van het individueel loopbaanbudget gelden de volgende opleidingsfaciliteiten: a. de medewerker heeft de mogelijkheid het loopbaanbudget op te sparen of van te voren op te nemen tot ten hoogste 1.500,-. Het loopbaanbudget mag alleen gespaard of van te voren opgenomen worden als er vooraf een bestedingsdoel wordt afgesproken; b. als er geen afspraak is gemaakt over het sparen van het loopbaanbudget, vervalt het loopbaanbudget aan het einde van het jaar; c. het gespaarde loopbaanbudget moet voor 31 december 2015 gebruikt zijn; d. reis- en verblijfskosten die de medewerker maakt in het kader van het volgen van een opleiding, worden vergoed conform de Regeling reis en verblijfkosten. Het reistraject e. afspraken over opleidingsverlof als bedoeld in artikel 7; f. afspraken over de terugbetalingsverplichting van het van te voren gebruikte loop baanbudget volgend op het jaar van ontslag op eigen verzoek of ontslag ten gevolge van aan zichzelf te wijten feiten of omstandigheden. 3. De medewerker is na vastlegging van de afspraken verplicht deel te nemen aan alle lessen, toetsen en examens. Een kopie van het resultaat in de vorm van een certificaat of diploma wordt ingeleverd bij de leidinggevende en opgeslagen in het personeelsdossier. Artikel 4 Opleidingen niet of niet volledig vallende onder artikel 15:1:26 of hoofdstuk 17 van de CAR-UWO. 1. In afwijking van de artikelen 2 en 3 van deze regeling kan in geval van overige opleidingswensen/behoeften de leidinggevende maatwerkafspraken maken met de medewer-

3 ker om hem hierin te faciliteren. Hierbij wordt een goede afweging gemaakt tussen het individueel belang en het organisatiebelang. 2. De vergoeding bedraagt ten hoogste de volledige vergoeding van de opleidingskosten en verplicht voorgeschreven studiemateriaal. 3. Het beschikbare individuele loopbaanbudget wordt, indien mogelijk, als eerste benut. 4. De maatwerkafspraken kunnen betrekking hebben op de volgende opleidingsfaciliteiten: a. vaststellen van een vergoedingspercentage van de opleidingskosten en verplicht voorgeschreven studiemateriaal; b. reis- en verblijfskosten die de medewerker maakt in het kader van het volgen van een opleiding, worden vergoed conform de regeling reis en verblijfkosten. Het reistraject c. afspraken over opleidingsverlof als bedoeld in artikel 7; d. afspraken over de terugbetalingsverplichting. 5. De medewerker is na aanmelding verplicht deel te nemen aan alle lessen, toetsen en examens. Een kopie van het resultaat in de vorm van een certificaat of diploma wordt ingeleverd bij de leidinggevende en opgeslagen in het personeelsdossier. Artikel 5 Vastlegging afspraken opleiding en ontwikkeling 1. De leidinggevende en medewerker leggen in het POP formulier de afspraken vast over opleiding en ontwikkeling. Als er al overeenstemming is bereikt kunnen de afspraken ook vastgelegd worden in het formulier P&O gesprekkencyclus. 2. Het afdelingshoofd stelt de afspraken in het POP formulier of het formulier P&O gesprekkencyclus vast. 3. In de onderling overeengekomen afspraken worden in ieder geval vastgelegd: a. de opleiding; b. de keuze van opleidingsvorm, -instituut, en de te maken kosten; c. de periode gedurende welke een opleiding gevolgd zal worden; d. de beoogde (leer)doelen; e. de rol van de leidinggevende tijdens het traject; f. de hoogte van de vergoeding en afspraken terugbetalingsverplichting; g. het verlof en de tijdsinvestering van de medewerker. 4. Uitgangspunt is dat alle afspraken rond opleiding en ontwikkeling van de medewerker tijdens de gesprekken in de gesprekkencyclus besproken worden. Mochten zich situaties voordoen waarbij tussentijdse opleidingsactiviteiten gewenst zijn, dan is de Regeling opleiding en ontwikkeling eveneens van kracht. De onderling gemaakte afspraken worden bij het POP formulier of het formulier P&O gesprekkencyclus POP formulier in het personeelsdossier gevoegd. 5. Als de medewerker het niet eens is met de vastgestelde POP kan hij, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, bij het college bezwaar aantekenen tegen deze POP. Artikel 6 Terugbetalingsverplichting 1. Er is sprake van een terugbetalingsverplichting bij opleidingen bedoeld in artikel 4 waarvan de kosten 1.500,-- of hoger bedragen als: a. de medewerker de studie niet haalt of de studiebelasting niet aankan op grond van omstandigheden die naar het oordeel van de leidinggevende aan de medewerker zijn te wijten; b. de medewerker op eigen verzoek of ten gevolge van aan zichzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de opleiding waarvoor vergoeding is toegekend of binnen twee jaren na de reguliere afronding van de opleiding. 2. De terugbetalingsverplichting vervalt, als voortzetting van de opleiding redelijkerwijs niet van de medewerker kan worden verlangd.

4 3. Als op de ingangsdatum van het ontslag van de in artikel 6 onder 1 bedoelde termijn van twee jaren een gedeelte is verstreken, wordt de verplichting tot terugbetaling beperkt naar rato van de resterende termijn. 4. Als uitzondering op artikel 6 lid 1 geldt artikel 3 lid 2f. 5. Het afdelingshoofd kan de medewerker op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, ontheffen van de op hem rustende verplichting tot terugbetaling. Artikel 7 Opleidingsverlof 1. Een medewerker die een opleiding volgt van maximaal drie dagen wordt verlof met behoud van bezoldiging verleend voor deelname aan de opleiding; 2. over de inzet van tijd die nodig is om de opleiding (die langer dan drie dagen duurt) te volgen worden maatwerkafspraken gemaakt. Van de medewerker wordt een investering in tijd gevraagd. Voor deze investering kunnen bijvoorbeeld vakantie-uren ingezet worden of flexibele werktijden afgesproken worden; 3. De tijd die aan studeren wordt besteed is eigen tijd. 4. Ter voorbereiding op een examen, kan aan de medewerker verlof worden verleend tot een maximum van vijf maal 4 uur per gehele opleiding; 5. Voor het deelnemen aan examens of tentamens wordt opleidingsverlof met behoud van bezoldiging verleend voor de tijd die nodig is. 6. Onderzoeksopdrachten kunnen in overleg met het afdelingshoofd intern uitgevoerd worden (gedeeltelijk onder werktijd). Artikel 8 Loopbaanadviestraject 1. Op grond van artikel 17:5 van de CAR/UWO heeft een medewerker die ten minste vijf jaar in dienst is van de gemeente één maal per vijf jaar recht op een loopbaanadviestraject; 2. Het loopbaanadviestraject wordt uitgevoerd of doorlopen bij een externe loopbaanadviseur; 3. De kosten van een loopbaanadviestraject komen voor 100% met een maximum van 2000,- per traject voor rekening van de gemeente. Op advies van het afdelingshoofd en P&O kan als het hiervoor bestemde budget het toelaat het maximum bedrag worden verhoogd naar 3000,-. 4. Het individueel loopbaanbudget kan ingezet worden voor het loopbaanadviestraject. 5. Er geldt alleen een terugbetalingsverplichting bij een loopbaanadviestraject indien de medewerker zich onvoldoende inzet voor het traject. Artikel 9 Hardheidsclausule Voor gevallen waarin deze regeling niet voorziet of niet in billijkheid voorziet, kan het college een bijzondere regeling treffen of afwijkend besluiten. Artikel 10 Overgangsrecht Degene aan wie faciliteiten zijn toegekend voor een opleiding op grond van de regeling, die gold voor de inwerkingtreding van de Regeling opleiding en ontwikkeling, behoudt deze faciliteiten.

5 Artikel 11 Intrekken oude verordening 1. Op de datum van de inwerkingtreding van de Regeling opleiding en ontwikkeling worden ingetrokken: a. artikel 15:1:27:1 CAR-UWO; b. de regels over de studiefaciliteiten, vastgelegd in hoofdstuk 17 van de Krimpense Uit werkingsovereenkomst, zoals besloten door het college op 27 april 2010, alsmede de Uitvoeringsregeling Studiefaciliteiten Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling opleiding en ontwikkeling". 2. Deze regeling wordt bekend gemaakt en treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug met ingang van 1 april Krimpen aan den IJssel, 9 april 2013 Burgemeester en wethouders, voornoemd, De secretaris, De burgemeester,

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016 1 januari 2014 30 juni 2016 FNV Kunsten Informatie en Media (FNV Kiem) Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam T. 020 355 36 36 E. algemeen@fnv-kiem.nl W. www.fnv-kiem.nl Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 Definitieve tekst inclusief bijlagen Vastgesteld 17 december 2014 Overleg Arbeidsvoorwaarden W&MD Preambule Een nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven. Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen Verplichtingen Artikel 15:1 De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie