Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie Aard voorstel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel."

Transcriptie

1 Voorstel voor Commissie Watersysteem Vergaderdatum 25 maart 2015 Onderwerp Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u448 Portefeuillehouder R. Broeze Opsteller/indiener B. Ordelmans J.F.W. Clasie Aard voorstel Bespreekstuk Vertrouwelijkheid Geen Besluit dagelijks bestuur 10 maart 2015 Commissie Watersysteem 25 maart 2015 Besluit algemeen bestuur 15 april 2015 Het dagelijks bestuur stemt in met doorgeleiding naar de commissie Watersysteem. I. Voorstel Samengevat wordt voorgesteld: 1. een aanvullend investeringskrediet van beschikbaar te stellen voor afronding van het project Landinrichting Rijssen; 2. deze additionele investering te verwerken in de Meerjarenverkenning II. Inleiding De Landinrichting Rijssen bestaat uit diverse modules die vanaf circa 1998 in uitvoering zijn gebracht. Alle werkzaamheden zijn in opdracht van de Landinrichtingscommissie Rijssen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) voorbereid én uitgevoerd. Hierbij is afgesproken dat zowel de provincie Overijssel als het waterschap bijdraagt in de kosten. De modules Rectum en Notter-Zuna zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd en afgerekend met DLG. De overige modules Elsenerbeek, Rijssen-West en Regge, afkomstig uit het oorspronkelijke plan uit 1998, zijn bij een planwijziging in 2002 opnieuw vastgesteld. In 2010 zijn vervolgens wijzigingen doorgevoerd in de modules (UMNS) en in 2012 is een additionele afspraak gemaakt over het opnemen van een deel van de Midden Regge in de Landinrichting Rijssen. Vanaf eind 2012 is overleg gevoerd met DLG met betrekking tot alle landinrichtingen over de aanlevering van bewijsstukken, wijze van afrekenen en controle daarop door de accountant. In verband met ILG-subsidie is in 2013 en de eerste helft van 2014 hard gewerkt aan de uitvoeringsmaatregelen. Maart 2014 is de eerste conceptnota grondkosten Rijssen-west en Notter-Zuna met de gehanteerde uitgangspunten voor de verrekening van grondkosten van DLG ontvangen. Over met name de verrekening van de grondkosten Elsenerbeek, die deel uitmaakte van Rijssen-west, was er verschil van mening. Op 8 oktober 2014 is hierover in een overleg tussen waterschap, landinrichtingscommissie, DLG en provincie Overijssel overeenstemming bereikt. Begin november 2014 zijn de inrichtingskosten van de modules Rijssen-West en Regge inzichtelijk gemaakt door DLG. pagina 1 /5

2 Dit heeft geleid tot intensief overleg en uitgebreide controle op bewijsstukken. Begin 2015 is dit in orde bevonden en daarmee is duidelijkheid ontstaan over de aan het waterschap toe te rekenen kosten. Hieruit blijkt dat het verstrekte krediet niet toereikend is om het project af te ronden. Deze toename wordt onder paragraaf VI. Financiën nader toegelicht. III. Beoogd effect Met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet kan de financiële afhandeling van de inrichtingsmaatregelen Rijssen-West en Regge plaatsvinden en kunnen de laatste resterende projectwerkzaamheden worden uitgevoerd om de Landinrichting Rijssen te voltooien. De gerealiseerde maatregelen binnen de Landinrichting Rijssen sluiten goed aan bij de doelen van het waterschap. Bij het ontwerpen zijn beleidsvelden als de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer (WB21) meegenomen. Tevens maken de reconstructiedoelen water, landbouw, natuur, landschap en recreatie en toerisme deel uit van de inrichting. IV. Argumenten Afspraken met provincie Overijssel gestand doen Voor de Landinrichting Rijssen zijn in 1998 afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over de verdeling van de voorbereidings-, grond en inrichtingskosten betrekking hebbende op het waterlopensysteem. Beide partijen hebben zich toen gecommitteerd aan een evenredige bijdrage van 50% in het project. Hierbij is afgesproken af te rekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten. V. Risico s en kanttekeningen Bij het opstellen van de Begroting 2015 (september 2014) was de toename in de kosten op dat moment nog niet bekend en is met deze toename dus ook geen rekening gehouden. Het tekort aan krediet betekent dat er sprake is van onrechtmatigheid. Door alsnog krediet voor dit project beschikbaar te stellen wordt de onrechtmatigheid opgeheven. VI. Financiën Na kredietverlening in 1999 (startkrediet) en 2012 (aanvullend krediet) is in totaal een krediet van M 4,4 beschikbaar gesteld voor het project. Nu de afrekeningen van DLG ontvangen zijn, wordt duidelijk dat het krediet met 650 k overschreden gaat worden. Deze overschrijding ontstaat als gevolg van: Verrekening grondkosten Elsenerbeek De grondkosten van de eerder afgesloten modules zijn afgerekend via de bestekken waarbij de extra benodigde meters grond zijn afgerekend. De grondkosten voor Rijssen-west, waaronder de Elsenerbeek, moesten via de Lijst Geldelijke Regelingen afgerekend worden. Hierin wordt aan ingebrachte waterlopen geen waarde toegekend terwijl nieuw gegraven waterlopen tegen de waarde van cultuurgrond worden verrekend. Met name de verlegging van de Elsenerbeek heeft hierdoor tot een kostenverhoging geleid van circa 200 k. Gewijzigde verdeling projectkosten Regge In 2012 is een deel van de Midden Regge als additionele module opgenomen in de Landinrichting. Om de kosten te dekken is met de provincie is overeengekomen de te leveren prestaties mee te nemen in de ILG-subsidie. Voor het waterschap betekende dit dus hogere kosten, zijnde 74% voor het waterschap en 26% voor de provincie. Ten opzichte van de projectraming betekent dit een verhoging aan de kostenkant met circa 200 k. Hier tegenover staat dat op basis van de prestaties bijna 910 k subsidie ontvangen. Wanneer deze kosten niet gemaakt zouden zijn, had het waterschap in de toekomst alle kosten voor dit deel van de Regge zelf moeten dragen. pagina 2 /5

3 Hogere uitvoeringskosten door DLG Zowel de projectvoorbereiding als uitvoering zijn door DLG uitgevoerd. Met name de kosten met betrekking tot contractvorming en de advieskosten ten behoeve van onderzoeken en vergunningen hebben geleid tot een verhoging van circa 125 k. Voor de afronding van het project is verder nog een bedrag van circa 125 k benodigd voor interne uren, het oplossen van enkele kleinere knelpunten in het gebied en rentekosten. In tabelvorm zien de projectfinanciën er daarmee als volgt uit: planning projectkosten uitgaven tot heden kosten nog te realiseren verstrekt krediet aan te vragen krediet Brutokosten Subsidie Nettokosten Het aan te vragen krediet heeft betrekking op de brutokosten. VII. Communicatie Kernboodschap voorstel De Landinrichting Rijssen bestaat uit diverse modules die vanaf circa 1998 in uitvoering zijn gebracht. Alle werkzaamheden zijn in opdracht van de Landinrichtingscommissie door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) voorbereid én uitgevoerd waarbij zowel de provincie Overijssel als het waterschap bijdraagt in de kosten. In het najaar van 2014 is met DLG gesproken over de financiële afwikkeling van de inrichtings- en grondkosten. Rond de jaarwisseling is er duidelijkheid ontstaan over de aan het waterschap toe te rekenen kosten. Hiermee zijn de totale projectkosten inzichtelijk geworden en is een aanvullend krediet noodzakelijk van Communicatie door Landinrichtingscommissie De communicatie in de Landinrichting Rijssen is in de afgelopen jaren, in opdracht van de Landinrichtingscommissie, verzorgd door DLG. De uitvoering van de landinrichting Rijssen is afgerond en de landinrichting zit momenteel in de laatste fase, zijnde de procedure van de Lijst Geldelijke Regelingen (LGR) van de modules Notter-Zuna en Rijssen-West. In februari 2015 zijn hiervoor de voorlichtingsbijeenkomsten, waarna de ter visie legging volgt. VIII. Uitvoering Met het aanvullende investeringskrediet zal de financiële afhandeling van het project kunnen plaatsvinden en worden de laatste resterende projectwerkzaamheden uitgevoerd om de Landinrichting Rijssen te voltooien. Inspraak Het voorstel valt niet onder artikel 2 van de Inspraakverordening Het is tevens van dien aard dat inspraak niet zinvol en nodig wordt geacht. IX. Bijlage(n) Kredietbesluit. pagina 3 /5

4 Besluit kredietaanvraag landinrichting Rijssen Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het advies d.d. 2015, kenmerk gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet; BESLUIT - een aanvullend investeringskrediet van beschikbaar te stellen voor afronding van het project Landinrichting Rijssen; - deze additionele investering te verwerken in de Meerjarenverkenning Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 15 april Het algemeen bestuur voornoemd, dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris pagina 4 /5

5 Bijlage 1 - Kredietbesluit Projectnr. (=element 4 in CODA) P Landinrichting Rijssen de raming (al beschikbaar budget/ krediet) tot en met voorgaande wijziging de verhoging (zie de verlaging (zie de nieuwe raming (zie pagina 5 /5

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding

GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010 Inleiding Conform het Plan van Aanpak voor de realisatiefase van het project OostvaardersWold heeft de projectorganisatie OostvaardersWold de kostenraming

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag agendapunt H.12 1191235 Aan Verenigde Vergadering BEËINDIGING DEELNAME DELFLAND IN HET INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN WESTLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 02-07-2015 1. De afspraken, zoals verwoord

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj Scan nummer 1 van 1 - pagina 1 van 24 Datum 7mei215 Onderwerp Ontwerpbegroting 216 Hefpunt Kenmerk 215/62 Uw Kenmerk Bijlage(s) 3 Rozenburglaan 1 5 Groningen her# Postbus 88 Hefpunt voor belastingen van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Beleidsrekening www.overmaas.nl

Beleidsrekening www.overmaas.nl Beleidsrekening 2008 www.overmaas.nl Inhoudsopgave I Verslag ter verantwoording van het financieel beleid en beheer over 2008... 3 1 Inleiding/samenvatting... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Samenvatting... 6

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 30-06-2015 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 5 Registratienummer: 2015.07330 Voorstel» De voorliggende

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage 12 maart 2010 In opdracht van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Rotterdam Policy Research Corporation Copyright 2010 Kantoor België:

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND 1 Colofon Versie 1 Status Ontwerp; door het dagelijks bestuur vrij te geven voor oordeelsvorming door gemeenten Datum 10 maart 2013 Documentnr. 2 Liquidatieplan

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie