Strategisch Opleidingsbeleid

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Opleidingsbeleid"

Transcriptie

1 Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch opleidingsbeleid Hoe verder? 10 tips voor een effectief leer- en opleidingsbeleid Tips voor mogelijke extra financieringsbronnen van uw opleidingsbeleid en activiteiten Deze handreiking biedt handvatten bij het: Formuleren van het strategisch opleidingsbeleid Vertalen van het beleid in concrete opleidingsplannen Houden van individuele gesprekken met medewerkers over hun leer- en ontwikkelingswensen Formuleren, (laten) uitvoeren en monitoren van jaarlijkse opleidingsplannen Waaruit bestaat deze handreiking? De handreiking bestaat uit een inleidende instructie met handige tips om zelf aan de slag te gaan met het formuleren van (strategisch) opleidingsbeleid en het opstellen van een strategisch opleidingsplan (bijlage 1). 1. Wat is strategisch opleidingsbeleid? Strategisch opleidingsbeleid is een cyclisch proces waarin de organisatie aangeeft op welke wijze leren en opleiden een rol speelt in het realiseren van de organisatiedoelen. Het maakt deel uit van het HRM / personeelsbeleid en is gericht op het daadwerkelijk veranderen van gedrag en werkwijzen van teams/afdelingen en individuele medewerkers. Niet los van elkaar, maar in een doordachte samenhang. In de cyclus kan onderscheid gemaakt worden in: a. Meerjaren strategisch opleidingsbeleid b. Opleidingsjaarplan c. Ontwikkelgesprekken om te komen tot een persoonlijk ontwikkel plan Wat levert een strategisch opleidingsbeleid op? Een strategisch opleidingsbeleid biedt de organisatie: De mogelijkheid snel in te kunnen spelen op veranderingen nu en in de toekomst Gekwalificeerde, competente en gemotiveerde medewerkers Vitale en wendbare (oudere) medewerkers Een secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers, waardoor zij betrokken blijven bij de organisatie a. Strategisch opleidingsbeleid In een strategisch opleidingsbeleid legt u vast hoe uw organisatie met behulp van leren en opleiden nu en in de nabije toekomst voorziet in de behoefte aan competente medewerkers. Het strategisch opleidingsbeleid bevat een aantal samenhangende uitgangspunten over de doelstelling van de organisatie en de rol van leren en opleiden om de organisatiedoelen te realiseren. Ook in relatie tot de doelen en het functioneren van de individuele medewerkers. Het strategisch opleidingsbeleid beschrijft daarmee de ambities van de organisatie en de kaders voor de activiteiten die plaatsvinden om medewerkers op te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling. b. Opleidingsjaarplan De doelen en uitgangspunten uit het strategisch opleidingsbeleid voor uw organisatie kunt u jaarlijks vertalen in een opleidingsjaarplan. Dit is een praktisch en gedetailleerd plan waarin, binnen het beschikbare budget, de doelstellingen en beoogde resultaten worden uitgewerkt in leer- en opleidingsactiviteiten voor verschillende functiegroepen en/of teams/afdelingen. In het plan staat wie, wanneer, met welk doel en tegen welke kosten door wie wordt opgeleid.

2 c. Ontwikkelgesprekken, persoonlijk ontwikkel plan en de A&O-Ontwikkelscan Door middel van gesprekken waarin ontwikkelmogelijkheden en plannen voor de toekomst worden gemaakt, kunt u met uw medewerkers individueel of in teamverband bespreken wat hun bijdrage is aan het realiseren van de organisatiedoelen en wat hun persoonlijke ambities zijn. Ook de A&O-Ontwikkelscan draagt bij aan het bespreekbaar maken van ambitie en mogelijkheden voor ontwikkeling. De scan en bijbehorende informatiebladen treft u aan op de website van het A&O-fonds Waterschappen Ook het Persoonlijk Ontwikkelgesprek is hiervoor een optie. In zo n gesprek maakt u afspraken over wat zij aan leer- en opleidingsactiviteiten gaan ondernemen om zich verder te ontwikkelen en hoe zij dat gaan doen. Deze gesprekken kunnen deel uitmaken van de jaarlijkse gesprekscyclus. Onderstaand schema laat zien hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden: a. Strategisch opleidingsbeleid Strategisch organisatiebeleid (speerpunten en prioriteiten) Waar staat onze organisatie over 3 jaar? Wat zijn de speerpunten van beleid voor de komende 3 jaar? Welke competenties vraagt dit van medewerkers? Welke rol kan leren en opleiden hierbij spelen? b. Opleidingsjaarplan Leren en opleidingen worden afgeleid van Leren en opleiden binnen het vakgebied het strategisch beleid: van de medewerkers of gericht op Welke leer- en opleidingsactiviteiten Individueel: persoonlijk ontwikkelplan loopbaanbeleid: (POP) mogelijk als onderdeel / van worden dit jaar uitgevoerd? functioneringsgesprekken Met welke inhoud? Hoe en wanneer aanbieden? Alleen of samen met andere organisaties? Welke leer- en opleidingsactiviteiten zijn gewenst om binnen het vakgebied up to date te blijven? Welke leer- en opleidingsactiviteiten vloeien voort uit het loopbaanbeleid c. Individueel: ontwikkelgesprekken Strategisch beleid Aanleren van competenties op basis van strategisch opleidingsbeleid Loopbaanbeleid Leren en opleiden gericht op de eigen loopbaanontwikkeling (binnen / buiten de organisatie). Vakgebied Leren en opleiden om bij te blijven op vakgebied TIP 1 Zorg voor draagvlak binnen de organisatie van medewerkers als het gaat om het opstellen en uitvoeren van strategisch opleidingsbeleid. TIP 2 De Wet op de ondernemingsraden geeft aan dat een Ondernemingsraad instemmingsrecht heeft als het gaat om opleidingsbeleid. Schakel daarom de OR tijdig in.

3 Redenen om leer- en opleidingsbeleid planmatig aan te pakken: Opleiden levert een bijdrage aan het realiseren van de doelen en beleidsvoornemens van de organisatie Erkenning van het belang van competenties en de ontwikkeling van medewerkers Focus op belangrijke speerpunten voor de medewerker(s) en de organisatie Structurele aandacht voor leren en opleiden van medewerkers waardoor leer- en opleidingsactiviteiten logisch voortvloeien uit gesprekken met medewerkers en actieplannen van teams/afdelingen Vooraf duidelijkheid over de beoogde resultaten van leer- en opleidingsactiviteiten Reservering van tijd en geld voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van individuen en groepen Mogelijke kostenbesparing door andere vormen van leren in te zetten binnen de organisatie bijvoorbeeld door inzet in projecten, coaching door ervaren collega s Kwaliteitsverbetering door na te denken over de vraag: is een cursus de beste oplossing voor deze leervraag of kunnen we via andere vormen van leren de competenties beter aanleren? Kosten voor opleiden zijn inzichtelijk en daardoor beter beheersbaar 2. Hoe komt u tot het opleidingsplan Voordat u begint... Voordat u start met het opstellen van het opleidingsplan is het van belang om eerst na te denken over een aantal vragen die van belang zijn voor draagvlak binnen uw organisatie. Deze vragen zijn: Hoe gaat u de medewerkers betrekken bij en informeren over het strategisch beleid en het daaruit voortvloeiende opleidingsplan van de organisatie? Hoe betrek je de OR bij het ontwikkelen / vaststellen van strategisch opleidingsbeleid en het opleidingsplan? Hoe gaat u leren en opleiden deel uit laten maken van ons organisatiebeleid en bestaande procedures? Hoe informeert/instrueert u de direct leidinggevenden over hun rol bij het leren en opleiden in de organisatie? Denk aan het werken met ontwikkelgesprekken, persoonlijke ontwikkel plannen en/of het nadenken over de vraag of een opleiding of cursus buiten de deur de meest passende oplossing is voor de leervraag die er ligt. Het opstellen van (strategisch) opleidingsbeleid of een opleidingsplan doe je er niet even bij. Het kost tijd om relaties te leggen tussen organisatiedoelen en mogelijke leer- en opleidingsactiviteiten. Ook het betrekken van de OR kost tijd. De stappen Het strategisch opleidingsbeleid wordt bepaald door de situatie en doelstelling van de organisatie. Dit beïnvloedt de wijze waarop het strategisch opleidingsbeleid het beste tot stand kan komen. Zo kunt u beginnen met het vertalen van het strategisch organisatie- en personeelsbeleid naar een strategisch opleidingsbeleid. Dit kan dan weer vertaald worden in een strategisch opleidingsplan. Ook kunt u er voor kiezen om alle opleidings- en ontwikkelwensen te vertalen in een concreet opleidingsplan. Uitgangspunt is uw situatie en uw doelstelling. Het opstellen van het Opleidingsplan Met behulp van het format strategisch opleidingsplan (bijlage 2) kunt u de opleidingsplannen voor het komende jaar van uw organisatie structureel in kaart brengen. U krijgt hiermee een overzicht van: De relatie tussen het opleidingsplan en de strategie van de organisatie De relatie tussen het opleidingsplan en de individuele wensen van de medewerkers / teams / afdelingen De relatie tussen het opleidingsplan en wettelijke regelgeving, CAO afspraken etc. De gewenste opbrengsten De opleidingskosten voor een jaar

4 Hoe te werken met dit format en wat levert het op? Om het format van het opleidingsjaarplan te kunnen invullen is het wenselijk om input te krijgen vanuit het strategische opleidingsbeleid van de organisatie en/of vanuit de afdelingsplannen en de individuele persoonlijke ontwikkel plannen of ontwikkelgesprekken. Dat draagt bij tot samenhang en richting aan de jaarlijkse keuze voor de leer en opleidingsactiviteiten. De leer- en opleidingsdoelstellingen die geformuleerd zijn vanuit het strategisch opleidingsbeleid geven de richting aan waarin de organisatie zich de komende jaren wil ontwikkelen. De afdelingsplannen en ontwikkelgesprekken geven de wensen aan hoe medewerkers / teams, afdelingen zichzelf willen ontwikkelen binnen de organisatie. Hierin passen leer- en opleidingsvragen die aansluiten bij bijvoorbeeld leeftijdbeleid, loopbaanbeleid, vakinhoudelijke ontwikkeling ed. Ook is het goed om te kijken aan welke wettelijke scholingsverplichtingen uw organisatie moet voldoen en wat de organisatie wil investeren aan opleiding en ontwikkeling. Voordat u aan het werk gaat... Om leer- en opleidingsactiviteiten voor het komend jaar in kaart te brengen is het goed om ook met andere opties rekening te houden die bijdragen aan ontwikkeling zoals bijvoorbeeld intervisie, coaching door collega s, leren op en van het werk, uitvoeren van projecten, snuffelstage e.d. Hoe bepaalt u de opleidingsnoodzaak? Door per vraagstuk (bijv. over het functioneren van een medewerker) na te gaan: Wat is het probleem? Welke mogelijke oplossingen er zijn voor dit probleem. Bijvoorbeeld: is dat een opleiding om te volgen of moeten er zaken op de werkplek veranderd worden? Of is een andere taakinhoud mogelijk? Leidt de voorgestelde leer- of opleidingsactiviteit inderdaad tot het verwerven van de vereiste competenties? Welk effectief alternatief is het goedkoopste? Zijn de benodigde competenties aanleerbaar? Wil de medewerker de vaardigheden leren? Kan de medewerker de vaardigheden leren? Als de vaardigheden eenmaal zijn geleerd, moeten ze ook worden toegepast in de werksituatie. Of dit gebeurt hangt af van de volgende factoren: Waardering van de werkomgeving m.b.t. de toepassing van nieuwe vaardigheden Mogelijkheid om in de werksituatie de nieuwe competenties toe te passen

5 Tien tips voor een effectief leer- en opleidingsbeleid 1. Bespreek jaarlijks in het MT of het organisatiebeleid, en de eventuele werkplannen die hiervan worden afgeleid, consequenties hebben voor de gewenste deskundigheid (competenties) van medewerkers. Bepaal of deze deskundigheid in huis is en zo niet, wie zich hierin zou moeten ontwikkelen en met welk resultaat. Verwerk het resultaat van de bespreking in het opleidingsplan (als dat er is), dat fungeert als rode draad bij leren en ontwikkelen. Ook geeft dit de samenhang en het onderscheid tussen de verschillende teams/afdelingen aan. 2. Maak jaarlijks een opleidingsplan met daarin een overzicht van de leer- en opleidingsactiviteiten per team/afdeling. Benoem ook het beoogde resultaat, zodat duidelijk wordt hoe het budget voor opleiden is besteed en of de opbrengst in verhouding staat met de investering (in tijd en geld). 3. Leg per team/afdeling een link naar het strategisch beleid en het afdelings- / teamwerkplan door na te gaan welk actiepunt uit het werkplan vraagt om nieuwe deskundigheid (competenties). Bespreek tot welke leer- en opleidingsactiviteiten dit zou moeten leiden en welke resultaten deze moeten opleveren. Leg deze ook vast in het opleidingsplan. 4. Stel voor de geplande leeractiviteiten in het opleidingsplan vast welk resultaat u verwacht en hoe u dit kunt evalueren. Bespreek wat betreffende medewerkers verder nodig hebben om dit resultaat in de praktijk te realiseren en eventueel te delen met collega s. 5. Bepaal op verschillende momenten (vooraf, tijdens en achteraf) het rendement van een leer- en opleidingsactiviteit om bij te kunnen sturen en extra ondersteuning te kunnen bieden. 6. Kies bij nieuwe leer- en opleidingsactiviteiten de vorm die het beste past bij het doel, de organisatie en de betrokken medewerker(s). Dat wil zeggen, bepaal het gewenste resultaat en de wijze waarop iemand dit het beste en snelste kan bereiken. Bepaal vervolgens de investering in tijd en geld en vergelijk dit met het gewenste resultaat. Werk als variant ook eens een leeractiviteit uit die binnenshuis gedaan kan worden. Vergelijk de opties en maak een keuze. 7. Maak expliciet wat binnen het werk al doende geleerd wordt of kan worden. Niet omdat het zo aardig is om alle werk als leeractiviteiten voor medewerkers te benoemen, maar om te bepalen waar je adequater op kunt coachen en sturen (in resultaat, tijd en geld). 8. Stimuleer het leren op de werkplek door medewerkers vragen te stellen over hun aanpak en hun visie. Nodig hen hierdoor uit te reflecteren en te experimenteren met nieuwe werkwijzen. 9. Daag medewerkers uit om te leren in hun werk door ze specifieke opdrachten of taken te geven. Bespreek het resultaat en deel dit met het team/afdeling. 10. Zorg ervoor dat het leren na cursussen of trainingen doorgaat, bijvoorbeeld door medewerkers hierop aan te sturen, extra tijd te geven om te oefenen en taken te geven die hen uitdagen het geleerde toe te passen.

6 Tips voor mogelijke extra financieringsbronnen van uw opleidingsbeleid en activiteiten Denk hierbij aan het gebruik van impulsregeling Strategisch Opleidingsbeleid van het A&O-fonds Waterschappen. Meer informatie treft u aan op Check ook regelmatig de sites van de Belastingdienst (Wet Vermindering Afdracht (WVA)voor scholing van oudere werknemers. Daarnaast zijn er ESF-subsidieregelingen, scholingsregelingen vanuit de ministeries van OCW, sociale en economische zaken die gericht zijn op het opscholen van medewerkers of op het scholen van medewerkers die met ontslag bedreigd worden. Er zijn ook subsidiemogelijkheden aan te boren voor samenwerkingsprojecten tussen werkveld en beroepsonderwijs. Het Platform Beroepsonderwijs geeft jaarlijks een nieuwe subsidieregeling (innovatiearrangement) uit. Neem hiervoor contact op met een MBO / HBO onderwijsinstelling in uw omgeving.

Handreiking strategisch opleidingsbeleid. voor organisaties in de kunsteducatie

Handreiking strategisch opleidingsbeleid. voor organisaties in de kunsteducatie Handreiking strategisch opleidingsbeleid voor organisaties in de kunsteducatie Voorwoord Inleiding In de CAO Kunsteducatie 2006-2008 (privaat) is opgenomen dat de werkgever jaarlijks een scholingsplan

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Een opleidingsplan maken

Een opleidingsplan maken Een opleidingsplan maken Wanneer u binnen uw bedrijf regelmatig te maken heeft met opleiding en scholing van medewerkers, loont het de moeite een opleidingsplan te maken. Met behulp van een opleidingsplan

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN

EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN 3.3 EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN WAAROM POP S INVOEREN? De medewerkers denken systematisch na over hun werk en loopbaanwensen. De (groei)wensen worden geëxpliciteerd door de medewerkers.

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Kwaliteitsdocument Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Doel o Afspraken met betrekking tot persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerker zijn vastgelegd o Deze dienen

Nadere informatie

Van ambitie naar collectief leren. Masterclass 2

Van ambitie naar collectief leren. Masterclass 2 Van ambitie naar collectief leren Masterclass 2 Cyclus op lokaal niveau check Ambitie ontwikkelen Product en proces evalueren Informatie verzamelen Actie uitvoeren Collectief leren studie/ analyse doen

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

Maatwerk & opleidingsadvies

Maatwerk & opleidingsadvies WO Maatwerk & opleidingsadvies HBO IS DE WATERKENNIS VAN JOUW ORGANISATIE OP PEIL? MBO H2O www.wateropleidingen.nl Lifelong Learning in de watersector Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van doorstroming

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

Stap 1 : Het loopbaangesprek

Stap 1 : Het loopbaangesprek Stap 1 : Het loopbaangesprek In deze eerste stap sta je stil bij de doelen en verwachtingen van het gesprek en wat nodig is voor een succesvol loopbaangesprek. We geven vijf tips die je vervolgens zelf

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingsplan (BOP) Format

Bedrijfsopleidingsplan (BOP) Format Bedrijfsopleidingsplan (BOP) Format Dit bedrijfsopleidingsplan is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Doelen en aanleiding

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink

Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink Inhoud Wat levert een LLL de werknemer op? Wat levert een LLL de werkgever op? Tips voor werkgevers om rendement te verhogen Wat

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Herregistratie-eisen EIF en voor ICT groepen

Herregistratie-eisen EIF en voor ICT groepen Herregistratie-eisen EIF en voor ICT groepen A L G E M E N E I N F O R M A T I E D O O R A L E T T E B R U N E T D E R O C H E B R U N E + T H E S R A H I L T E - O L D E S C H E P E R, B E I D E N A R

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Jaargesprek. Ontwikkelingsgerichte jaargesprekken voeren

Jaargesprek. Ontwikkelingsgerichte jaargesprekken voeren Ontwikkelingsgerichte jaargesprekken voeren Als je als Scouting Nederland als onderdeel in je toekomstvisie hebt opgenomen uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven,

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Steeds meer instellingen breiden de zorgplannen voor cliënten uit met een beweegplan! Zo wordt bewegen een onderdeel van een bestaande

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Cursusprogramma PVT en sociaal beleid

Cursusprogramma PVT en sociaal beleid Cursusprogramma PVT en sociaal beleid Consultaat info@consultaat.nl T 073 6900334 Inleiding De PVT heeft adviesrecht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden in de organisatie en instemmingsrecht met betrekking

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Status Beleidsnotitie Notitie Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 11 mei 2010 Datum vaststelling bestuurder

Nadere informatie

Introductie van het POP-formulier

Introductie van het POP-formulier Introductie van het POP-formulier Wat is een POP? Iedere medewerker beschikt over kwaliteiten en talenten. Optimale benutting en ontwikkeling van deze competenties zijn zowel in het belang van de organisatie

Nadere informatie

Begeleiding startende leraren (BSL)

Begeleiding startende leraren (BSL) Begeleiding startende leraren (BSL) Workshop tijdens landelijke BSL dag, 15 oktober 2015 René Veldhoen, AOC Oost Marjolein Wallenaar, Stoas - Piety Runhaar, WU Programma 1. Introductie op het Wageningse

Nadere informatie

PRODUCTIVITEIT

PRODUCTIVITEIT PRODUCTIVITEIT INFO@INVENTED.NL WWW.INVENTED.NL DATUM DOCUMENT NR UW REFERENTIE 17-5-2017 VO- 537 Training productiviteit Beste deelnemer, Hartelijk dank voor je interesse in onze training productiviteit.

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Bijlage 6. Format scholing

Bijlage 6. Format scholing Bijlage 6 Format scholing 1 2 Regionaal Scholingsplan Regionale aanpak kindermishandeling Inge Anthonijsz, senior adviseur NJi Nathalie Sie, implementatieadviseur NJi Utrecht, februari 2009 3 4 Het maken

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014 strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad mei 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden wordt steeds complexer. De ligduur wordt in zijn

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Aline Schelfaut Miranda Vermeiren 22 mei 2013 Op de agenda Intro Kwalitatief leer- en opleidingsbeleid Het persoonlijk

Nadere informatie

Leren en Ontwikkelen VISIE. voor medewerkers met een laag opleidingsniveau. Handreiking bij vertaling Visiekaart

Leren en Ontwikkelen VISIE. voor medewerkers met een laag opleidingsniveau. Handreiking bij vertaling Visiekaart Leren en Ontwikkelen voor medewerkers met een laag opleidingsniveau Handreiking bij vertaling Visiekaart Een grote groep nieuwe medewerkers heeft een laag opleidingsniveau en is niet in het bezit van een

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Talent management. Een sterkere organisatie door talentmanagement

Talent management. Een sterkere organisatie door talentmanagement Talent management Een sterkere organisatie door talentmanagement Inleiding Talentmanagement is een van de belangrijkste onderwerpen binnen een organisatie. Organisaties die daadwerkelijk hierop inzetten

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

1. Voorbereiden. Horizontaal doorlopende leerlijn. Verticaal doorlopende leerlijn. 3. Uitvoeren

1. Voorbereiden. Horizontaal doorlopende leerlijn. Verticaal doorlopende leerlijn. 3. Uitvoeren Verticaal doorlopende leerlijn Beleidscyclus Om de doorlopende leerlijn een stevige basis te bieden, is het van belang dat het een fundamentele plek krijgt in het beleidsplan. Tevens is het belangrijk

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder. Jan Booij, tri-plus. Programma

Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder. Jan Booij, tri-plus. Programma Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder Jan Booij, tri-plus Programma Wie ben ik Duurzame Inzetbaarheid? Wat speelt een rol? Aanpak Wat kun je als OR Afsluiting Wat is het profiel van een

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

1. Introductie. In deze handleiding staat de werkwijze van de jaarcyclus van foto naar actiefilm beschreven met bijbehorende formats.

1. Introductie. In deze handleiding staat de werkwijze van de jaarcyclus van foto naar actiefilm beschreven met bijbehorende formats. Introductie 1 1. Introductie Eén van de methodieken om te werken aan inzetbaarheid van medewerkers is de jaarcyclus van afdelingsfoto naar actiefilm. Deze methodiek is ontwikkeld door Anieta Scholten 1.

Nadere informatie

SPELEND NAAR MOBILITEIT

SPELEND NAAR MOBILITEIT Mobiliteitsspel SPELEND NAAR MOBILITEIT Dit Mobiliteitsspel laat je spelen met een scala aan instrumenten die mobiliteit bevorderen. Elk instrument is een verdere verkenning waard, maar in dit spel ben

Nadere informatie

Implementeren en formuleren van het personeels- en organisatiebeleid en het adviseren hierin.

Implementeren en formuleren van het personeels- en organisatiebeleid en het adviseren hierin. HRM Adviseur Omgevingsdienst West-Holland Leiden Startdatum 1-2-2019 Einddatum 31-12-2019 Optie tot verlenging ja Aantal uur per week 24,00 1. DOEL VAN DE AFDELING Het bieden van ondersteuning, zoals secretariële

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: invoering individueel loopbaanbudget Besluiten:Behoudens advies van de commissie A. Met terugwerkende kracht tot 1 januari

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid OR pak je rol!

Duurzame inzetbaarheid OR pak je rol! Duurzame inzetbaarheid OR pak je rol! mr. E.A. (Ernst) van Win 6 maart 2018 Levensdomeinen Lijfelijkheid: lichaam en geest Sociale context: sociale relaties Arbeid en prestatie Materiële zekerheid Waarden,

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie