Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Beroepsprofiel basismilitair (Staf COKL, 1999) Eindtermendocument Assistent orde en veiligheid - differentiatie Assistent vrede en veiligheid (ECABO, ) Handboek Militair (commandant Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht, 2001); Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht Documenten opleiding EMMV; Koninklijke Marine Documenten opleiding IMO; Koninklijke Luchtmacht Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Sectiebestuur Defensie dd dd Matroos/marinier (Koninklijke Marine) Aankomend korporaal (Koninklijke Landmacht) Loopbaanmogelijkheden Een assistent vrede en veiligheid die voldoet aan het beroepscompetentieprofiel kan bij de Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht gaan werken. De assistent dient dan eerst een algemene basisopleiding te volgen. De Koninklijke Landmacht heeft de algemene militaire opleiding (AMO). De Koninklijke Marine heeft voor matrozen de eerste maritiem militaire vorming (EMMV), de bedrijfsveiligheidsopleiding en de opleiding algemene scheepstaken. Voor mariniers is er de eerste vakopleiding tot marinier (EVOMARNS). Vervolgens kan hij doorstromen naar een functieopleiding. De functies waarin de militair terecht kan komen zijn zeer divers, ze variëren van technische of logistieke functies naar de meer operationele functies. Voor aanname bij de Koninklijke Marechaussee of Koninklijke Luchtmacht moet de assistent tevens de opleiding medewerker vrede en veiligheid volgen. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden Het beroepscompetentieprofiel assistent vrede en veiligheid heeft geen werkelijke arbeidsmarktrelevantie, maar wel een duidelijk maatschappelijke functie. Het bereidt de deelnemer voor op een algemene militaire basisopleiding bij de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine. Als onderdeel van de Rijksoverheid levert de krijgsmacht als uitvoerende organisatie een bijdrage aan het veiligheids- en defensiebeleid van Nederland, zowel nationaal als internationaal. De krijgsmachtsdelen dragen bij aan internationale vredesorganisaties als de NAVO, de WEU, de OVSE en de EU. De assistent vrede en veiligheid is werkzaam binnen één van de krijgsmachtsdelen. De werkzaamheden van de assistent vrede en veiligheid bestaan uit het uitvoeren van militaire basistaken, zoals het waarnemen in het terrein, het uitvoeren van een militaire beveiliging en het optreden bij incidenten. rol en verantwoordelijkheden complexiteit De assistent vrede en veiligheid werkt in teamverband, maar voert ook werkzaamheden alleen uit. Hij moet hierbij verantwoording afleggen aan de leidinggevende. De assistent vrede en veiligheid ontvangt opdrachten van de leidinggevende en krijgt zo nodig aanwijzingen voor de aanpak van de opdrachten en de randvoorwaarden waarbinnen de opdrachten uitgevoerd moet worden. Na instructies van de leidinggevende voert hij opdrachten met de groep uit. De assistent vrede en veiligheid voert opdrachten en (standaard)procedures uit waarbij soms eigen interpretatie vereist is. Hij dient oplossingsgericht te werken, maar altijd in overleg met de leidinggevende. Vaak werkt hij onder tijdsdruk. Wat de complexiteit vergroot is dat de assistent vrede en veiligheid opdrachten zelfstandig en vooral in groepsverband uitvoert. Beide situaties vragen verschillende competenties van de assistent vrede en veiligheid. Print: 12-februari-2004 Pagina 2 van 15

3 typerende beroepshouding Adequaat gedrag en houding conform de voor de krijgsmacht geldende regels, waarden en normen zijn uitermate belangrijk. Dit betekent: zich gedragen volgens de gedragscode van het krijgsmachtsdeel, de militaire disciplinaire eisen en de militaire hiërarchie. Verder zijn in belangrijke mate vereist: oplossingsgericht kunnen werken, kunnen samenwerken, initiatief nemen, zelfstandigheid, flexibiliteit, gedisciplineerdheid, verantwoordelijkheidsbewust zijn, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, sociale en communicatieve vaardigheden en een goede fysieke en mentale conditie. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Toenemende gevoelens van onveiligheid, zowel nationaal als internationaal, wat leidt tot het frequenter uitzenden van militairen. Toenemend gevaar voor terrorisme, wat samenwerking vereist met andere landen in de VN, de NAVO, de OVSE en de EU. Dit betekent voor de werkzaamheden een toename van beveiligingsopdrachten en de nadruk op 'joint' (gezamenlijke) en civiele operaties. De krijgsmacht heeft als instrument van de overheid een specifieke positie in de rechtstaat. De doelstellingen en hoofdtaken van de krijgsmacht zijn vastgelegd in de grondwet. De krijgsmacht is een verlengstuk van de politiek. Per 2004 krijgt de krijgsmacht een nieuw besturingsorgaan middels een aantal ingrijpende reorganisaties in de personele en materiële sfeer. Toename automatisering, bijv. wat betreft beveiligingssystemen Toename gebruik informatietechnologie Nieuwe communicatiemiddelen en navigatiesystemen Voortschrijdende technologische ontwikkelingen op het gebied van militaire (hulp)middelen en materieel. Bovenstaande ontwikkelingen vereisen aanvullende competenties. Hiervoor worden de benodigde interne en externe opleidingen ingezet om o.a. de apparatuur op juiste wijze te gebruiken. Ondanks de aangekondigde bezuinigingen in 2003 (verdwijning van arbeidsplaatsen en de opheffing van een aantal militaire bases) zal binnen de krijgsmacht het investeringsniveau worden verhoogd. Deze investeringen zijn nodig om de inzetbaarheid van het personeel te verbeteren. Hierbij gaat het onder meer om de continue beschikbaarheid van technisch hoogwaardig personeel en het vermogen om buiten Nederland ingezet te worden. Dit vereist onder meer flexibiliteit, betrokkenheid, motivatie en samenwerking. Tevens leidt het tot het aanbod van relatief kortlopende contracten. Bij vredesoperaties wordt op verzoek ondersteuning vanuit de Nederlandse krijgsmacht ingezet. Internationale vredesoperaties krijgen een steeds belangrijker rol binnen de krijgsmacht. De verschuiving naar meer internationale vredesoperaties heeft voor het personeel tot gevolg dat zij vaker buiten Nederland werkzaam zijn. Print: 12-februari-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Oriënteert zich op een gebied/terrein 2 Voert een militaire beveiliging uit 3 Treedt op bij incidenten 4 Draagt zorg voor persoonlijke verzorging Print: 12-februari-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Oriënteert zich op een gebied/terrein proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent vrede en veiligheid ontvangt van de leidinggevende de opdracht en maakt hiervoor een plan van aanpak. Hij en de groepsleden verzamelen de benodigde materialen en hulpmiddelen. De groep verplaatst zich te voet en behoudt richting door gebruik te maken van de hulpmiddelen en zonodig te reageren op tekens en signalen. De groep neemt een geschikte positie in om het terrein systematisch te kunnen observeren en beluisteren, wat inzicht in de situatie (veilig/onveilig) van een bepaald terrein oplevert. Waarneembare zaken worden gesignaleerd en gemeld aan de leidinggevende. De assistent vrede en veiligheid participeert actief en levert een bijdrage aan de evaluatie van de opdracht (het proces en het resultaat) met de groepsleden. De assistent vrede en veiligheid voert de activiteit met de groep uit en is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen taakuitvoering. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de leidinggevende. Bij de uitvoering van de taken gaat het vooral om (standaard)procedures, maar in onverwachte situaties dient de assistent vrede en veiligheid snel en adequaat te handelen. Verder vereist de taak, bij gebrek aan materialen of hulpmiddelen, een improviserend vermogen van de assistent. De inzet van vervangende materialen en hulpmiddelen vindt altijd plaats in overleg met de leidinggevende. De assistent vrede en veiligheid heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met de leidinggevende die de opdracht verstrekt en de groepsleden. Kaart, kompas, verrekijker, communicatiemiddelen zoals portofoon, lijnverbindingen, enz. De assistent vrede en veiligheid voert de procedure/opdracht consequent en adequaat uit. In situaties waar geen procedures voor zijn, moet hij altijd contact opnemen met de leidinggevende. Indien hij door omstandigheden niet kan overleggen met de leidinggevende, onderneemt hij zelf actie. Hij gaat vervolgens oplossingsgericht te werk en overlegt met de andere groepsleden. n.v.t. Indien de assistent vrede en veilgheid voor een keuze of dilemma staat, bijv. de keuze wel of niet van de route af te wijken, meldt hij dit altijd aan de leidinggevende. Hij dient oplossingsgericht te kunnen werken, maar altijd in overleg met de leidinggevende. Print: 12-februari-2004 Pagina 8 van 15

6 KERNTAAK 2 Voert een militaire beveiliging uit proces De assistent vrede en veiligheid ontvangt van de leidinggevende de opdracht en maakt hiervoor een plan van aanpak. Hij en de groepsleden verzamelen de benodigde materialen en hulpmiddelen. De groep volgt de vooraf vastgestelde route waarbij richting wordt behouden met behulp van hulpmiddelen. De groep reageert op tekens en signalen, neemt de benodigde gegevens in ontvangst en verstrekt gegevens aan de posten. Opvallende zaken rapporteren de groepsleden direct aan de leidinggevende. Daarnaast kan de groep de opdracht krijgen toezicht te houden op binnenkomende en uitgaande personen en voertuigen. Hierbij worden legitimatiebewijzen gecontroleerd, wordt gevisiteerd* en worden bezittingen in bewaring genomen. De groep verwijst zo nodig bezoekers door en spreekt hen aan indien zij de veiligheid in gevaar brengen. De assistent vrede en veiligheid participeert actief en levert ook een bijdrage aan de evaluatie van de opdracht (het proces en het resultaat) met de groep. * Visiteren mag alleen worden uitgevoerd in opdracht van de leidinggevende en in oefensituaties. rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent vrede en veiligheid voert de activiteit met de groep uit en is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen taakuitvoering. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de leidinggevende. Bij de uitvoering van de taken gaat het vooral om (standaard)procedures, maar in onverwachte situaties (bijv. bij calamiteiten) dient de assistent vrede en veiligheid snel en adequaat te handelen. Het bepalen of een persoon ongewenst is kan lastig zijn en vereist kennis en ervaring. Verder vereist het toegang verlenen of weigeren goede sociale en communicatieve vaardigheden. Over het geheel genomen is de complexiteit echter laag. De assistent vrede en veiligheid heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met de leidinggevende of wachtcommandant, de groepsleden, het beveiligingspersoneel en passanten. Communicatiemiddelen zoals portofoon en mobiele telefoon, draagbare radio, routeschets/-kaart, zaklamp, enz. De assistent vrede en veiligheid voert de procedure/opdracht consequent en adequaat uit. In situaties waar geen procedures voor zijn, moet hij altijd contact opnemen met de leidinggevende. Indien hij door omstandigheden niet kan overleggen met de leidinggevende, onderneemt hij zelf actie. Hij gaat vervolgens oplossingsgericht te werk en overlegt met de andere groepsleden. Afwerken taken versus pro-activiteit De assistent vrede en veiligheid moet afwegen of hij bepaalde (extra) dienstverlening biedt of niet (bijv. het wel of niet begeleiden van bezoekers). Print: 12-februari-2004 Pagina 7 van 15

7 KERNTAAK 3 Treedt op bij incidenten proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent vrede en veiligheid ontvangt een melding van het incident via de leidinggevende, anderen of constateert het incident zelf. Hij zorgt voor veiligheid op de plaats van het incident door het uitvoeren van noodzakelijke maatregelen. Hij roept hulp in via communicatieapparatuur. Vervolgens verlenen hij en/of de groepsleden zo nodig eerste hulp. De assistent vrede en veiligheid koppelt het incident terug aan de leidinggevende en participeert in de evaluatie met de groep. De assistent vrede en veiligheid treedt op met de groep en is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen taakuitvoering. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de leidinggevende. Bij de uitvoering gaat het om (standaard)procedures en snel en adequaat handelen. Verder vereist de taak, bij gebrek aan materialen of hulpmiddelen, een improviserend vermogen van de assistent vrede en veiligheid. De inzet daarvan vindt altijd plaats in overleg met de leidinggevende. De assistent vrede en veiligheid heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met de leidinggevende, groepsleden, slachtoffer(s), meldkamer en/of hulpdiensten, bijv. de ambulance, de politie, de brandweer. Instructiekaarten, noodverband, communicatiemiddelen zoals een portofoon en mobiele telefoon, blusmiddelen, enz. De assistent vrede en veiligheid voert de procedure/opdracht consequent en adequaat uit. In situaties waar geen procedures voor zijn, moet hij altijd contact opnemen met de leidinggevende. Indien hij door omstandigheden niet kan overleggen met de leidinggevende, onderneemt hij zelf actie. Hij gaat vervolgens oplossingsgericht te werk en overlegt met de andere groepsleden. n.v.t. Voor het optreden bij incidenten gelden vaste en strikte procedures. Indien de assistent vrede en veiligheid voor een keuze of dilemma staat, meldt hij dit altijd aan de leidinggevende. Hij dient oplossingsgericht te kunnen werken, maar altijd in overleg met de leidinggevende. Print: 12-februari-2004 Pagina 6 van 15

8 KERNTAAK 4 Draagt zorg voor persoonlijke verzorging proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assisstent vrede en veiligheid draagt continu zorg voor zijn persoonlijke hygiëne bijv. van zijn lichaam, kleding, uitrusting en bij het bereiden en bewaren van voedsel. Tevens neemt hij (preventieve) maatregelen tegen (infectie)ziekten en stress. Hij onderhoudt en bouwt zijn eigen fysieke conditie op door zijn fysieke kracht en uithoudingsvermogen te trainen. Hiervoor krijgt de assistent een eigen trainingsprogramma, aangepast aan zijn behoefte en voert dit uit. Vorderingen houdt hij zelf bij of worden bijgehouden door zijn leidinggevende. Daarnaast kunnen hij en de groep een (fysieke) opdracht ontvangen van de leidinggevende, bijv. ter voorbereiding op een fysiek zware oefening. Hij participeert in de uitvoering en in de evaluatie met de groepsleden. De assistent vrede en veiligheid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke hygiëne. Dit vereist onder alle omstandigheden discipline van de assistent vrede en veiligheid. De assistent vrede en veiligheid voert activiteiten zelfstandig of met de groep uit. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen taakuitvoering. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende. De complexiteit is laag, echter onder fysiek en/of geestelijk zware omstandigheden moet de assistent vrede en veilgheid te allen tijde blijven zorgdragen voor zijn persoonlijke verzorging. Verder vereist zorgdragen voor persoonlijke verzorging bij gebrek aan materieel of hulpmiddelen een improviserend vermogen van de assistent vrede en veiligheid. Dit improviseren vindt altijd plaats in overleg met de leidinggevende. De assistent vrede en veiligheid heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met de leidinggevende en de groepsleden. Trainingsmaterialen, gevechtsrantsoen, instructiekaarten, handboek militair, handboek marinier, enz. De assistent vrede en veiligheid voert de oefeningen/opdrachten consequent uit en weet per situatie in te schatten of hij zelf actie moet ondernemen dan wel hulp moet inroepen. Gedisciplineerd handelen De assistent vrede en veiligheid moet in staat zijn om zichzelf te blijven verzorgen, ook onder fysiek en/of geestelijk verzwaarde omstandigheden. Print: 12-februari-2004 Pagina 5 van 15

9 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Regelgeving/procedures versus eigen moreel besef De assistent vrede en veiligheid staat voor de opgave te handelen volgens de regelgeving en procedures van de krijgsmacht, ook als deze niet in overeenstemming zijn met de eigen normen en waarden. Print: 12-februari-2004 Pagina 9 van 15

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Zich in terreinen verplaatsen X X 2 Een terrein waarnemen X X 3 Beveiligingswerkzaamheden uitvoeren X 4 Een beveiligingsronde lopen X 5 Medische hulp verlenen X X 6 Organisatie rondom een incident uitvoeren X X 7 Fysieke conditie opbouwen en onderhouden X 8 Preventieve maatregelen nemen X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 9 Volgens procedures en regelgeving werken X X X X 10 Voor materieel zorgdragen X X X X sociaal-communicatieve (SC) 11 Met internen en externen samenwerken X X X X 12 Met internen en externen communiceren X X X X ontwikkelings (ON) 13 Eigen handelen evalueren X X X X 14 Feedback geven en ontvangen X X X X Print: 12-februari-2004 Pagina 10 van 15

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 9 Volgens procedures en regelgeving werken ontwikkelings (ON) 13 Eigen handelen evalueren KERNOPGAVE X X Print: 12-februari-2004 Pagina 11 van 15

12 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 De assistent vrede en veiligheid is in staat om zich op adequate wijze te verplaatsen t.b.v. het uitvoeren van opdrachten. Nr. 2 Bedenkt stappen/activiteiten om opdracht uit te voeren i.s.m. collega's en/of leidinggevende Verplaatst zich te voet bij dag en duisternis Geeft zo nodig tekens en signalen en reageert op tekens en signalen Behoudt richting m.b.v. hulpmiddelen Bereikt de bestemming op veilige en verantwoordelijke wijze om vervolgens volgende acties uit te voeren. De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze het terrein waar te nemen t.b.v. inzicht in de situatie. Nr. 3 Bedenkt i.s.m. collega's en leidinggevende stappen/activiteiten om opdracht uit te voeren Kiest geschikte positie Observeert en beluistert systematisch het terrein Signaleert waarneembare zaken zoals wegen en paden en markante zaken zoals stofwolken Voert melding uit in wie, wat, waar en wanneer-vorm Gebruikt op juiste wijze elektronische, optische, communicatie- en/of andere middelen en/of methoden Heeft inzicht in de veiligheid of onveiligheid van een bepaald terrein De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze beveiligingswerkzaamheden uit te voeren t.b.v. de veiligheid van hemzelf en anderen. Nr. 4 Bedenkt i.s.m. collega's en/of leidinggevende stappen/activiteiten om opdracht uit te voeren Controleert toegangsbewijzen Verleent of weigert toegang aan personen om gegronde redenen Visiteert in opdracht van de leidinggevende bezoekers/personeel Spreekt personen aan op gedrag dat veiligheid en orde in gevaar brengt Rapporteert schriftelijk en/of mondeling opvallende zaken aan de wachtcommandant en overlegt in geval van twijfel Gebruikt zo nodig de juiste communicatie- en/of andere middelen Communiceert in correct Nederlands en in het Engels Treedt dienstverlenend op Veilige werksituatie/-omgeving voor hemzelf en anderen De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze een beveiligingsronde te lopen om de veiligheid van een gebied of terrein te bewaken. Bedenkt i.s.m. collega's en/of leidinggevende stappen/activiteiten om de opdracht uit te voeren Volgt vooraf vastgestelde route Behoudt richting Geeft zo nodig tekens en signalen en reageert op tekens en signalen Neemt de benodigde gegevens in ontvangst van (neven)posten en verstrekt gegevens aan (neven) posten Rapporteert mondeling opvallende zaken aan de leidinggevende en draagt de relevante gegevens over aan collega's Gebruikt zo nodig de juiste communicatiemiddelen, andere hulpmiddelen en/of apparatuur Een veilig gebied of terrein Print: 12-februari-2004 Pagina 12 van 15

13 Nr. 5 De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze medische hulp te verlenen aan anderen t.b.v. de gezondheid van zijn teamgenoten en eventuele derden. Nr. 6 Spreekt zo mogelijk het slachtoffer aan Beoordeelt het functioneren van vitale functies van het slachtoffer (luchtweg, ademhalen, bewustzijn, bloedingen) Verleent zo nodig eerste hulp bij botbreuken, (brand) wonden etc. Gebruikt op juiste wijze hulpmiddelen/materialen Roept indien nodig direct hulp in m.b.v. communicatiemiddelen Treedt alert (niet afwachtend) op Voorkomt of beperkt (ernstige) lichamelijke en/of geestelijke consequenties van het ongeval De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze de organisatie rondom een incident uit te voeren t.b.v. de veiligheid. Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 BOS Zet het gebied rondom het incident af Alarmeert de juiste instanties Gebruikt op juiste wijze communicatiemiddelen en/of andere hulpmiddelen Een situatie die, voor zover mogelijk, veilig is voor slachtoffers, omstanders, hulpverleners en hemzelf De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze zijn fysieke conditie op te bouwen en te onderhouden om de krachtinspanningen die van hem verwacht worden te kunnen verrichten. Voert trainingsprogramma s gericht op fysieke kracht en uithoudingsvermogen uit Schat eigen kunnen goed in Merkt tijdig mogelijke blessures op en reageert daar adequaat op Stelt verantwoorde maaltijden samen Goede fysieke basisconditie De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze (preventieve) maatregelen te nemen t.b.v de bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van hemzelf en anderen. Past persoonlijke hygiëne toe Past stresspreventie toe Voert juiste maatregelen uit ter voorkoming en bestrijding van diverse (infectie)ziekten Past medische zelfhulp toe Spreekt buddy aan op onvoldoende verzorging/onverantwoord gedrag wat betreft zijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid Heeft zoveel mogelijk maatregelen getroffen om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze volgens procedures en regelgeving te werken. Gedraagt zich volgens de gedragscode van het krijgsmachtsdeel Volgt instructies op Verzoekt anderen tot het opvolgen van regels en voorschriften en houdt hierbij rekening met de functionele positie van de personen Rapporteert afwijkingen en onregelmatigheden aan de leidinggevende De assistent vrede en veiligheid gedraagt zich volgens de wensen van de organisatie Print: 12-februari-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 10 BOS Nr. 11 SC De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze zorg te dragen voor het materieel t.b.v. persoonlijke bescherming en het direct beschikbaar zijn daarvan voor gebruik. Gebruikt het materieel verantwoord Onderhoudt het materieel Repareert het materieel zo nodig Meldt vermissingen, beschadigingen, zaken die niet zelf hersteld kunnen worden of die ontbreken Goed onderhouden materieel voor een zo optimaal mogelijke bescherming en directe beschikbaarheid voor de assistent vrede en veiligheid De assistent vrede en veiligheid in staat om op adequate wijze samen te werken met internen en externen. Nr. 12 SC Neemt deel aan (werk) overleg Maakt samenwerkingsafspraken en komt deze na Activeert in voorkomende gevallen zijn buddy Communiceert op correct wijze en stemt hierbij het gedrag af op de positie van internen en externen Ondersteunt zo nodig collega's bij het uitvoeren van het werk en is tegelijk voldoende assertief Vraagt op juiste moment hulp of advies van de leidinggevende of anderen Houdt rekening met de belangen en omstandigheden van zowel internen, externen als de eigen organisatie Stelt zich coöperatief en flexibel op De assistent vrede en veiligheid heeft een bijdrage geleverd aan het doelmatig uitvoeren van een opdracht De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze te communiceren met internen en externen. Nr. 13 ON Luistert actief Stelt zo nodig gerichte vragen met als doel de opdracht/vraag helder te krijgen Onderscheidt hoofd- en bijzaken van de informatie Neemt zo nodig het woord Toont empatisch vermogen Maakt op juiste wijze gebruik van de beschikbare hulpmiddelen Hanteert taal passend bij het doel en afgestemd op de persoon waarmee gecommuniceerd wordt Communiceert zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands Communiceert mondeling in het Engels Alle betrokkenen ervaren de verkregen informatie als juist en de relatie ervaart de assistent als vriendelijk en servicegericht De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze zijn eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten de eigen werkzaamheden te verbeteren. Vergelijkt gevolgd proces en behaald resultaat met die van anderen en met procedures Beoordeelt (deel)werkzaamheden in eigen woorden Erkent fouten of onvolkomenheden Stelt verbeterpunten op, zo nodig met leidinggevende Brengt onder leiding van leidinggevende aantoonbare verbeteringen aan in eigen werkzaamheden Print: 12-februari-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 14 ON De assistent vrede en veiligheid is in staat om op adequate wijze feedback op zijn eigen functioneren te vragen en te ontvangen en feedback aan anderen te geven. Vraagt op eigen initiatief en gericht naar de kwaliteit van uitgevoerde werkprocessen en geleverde prestaties Gaat in geval van kritische opmerkingen niet direct in de verdediging Staat open voor de mening van anderen Geeft feedback volgens de feedbackregels aan zijn buddy, individuele groepsleden en/of de gehele groep Heeft inzicht in eigen handelen en de uitwerking die dat op anderen heeft Verleent doelmatige feedback waarbij de assistent vrede en veiligheid de ander inzicht geeft in zijn handelen en de uitwerking die dat op anderen heeft Print: 12-februari-2004 Pagina 15 van 15

Beroepscompetentieprofiel Medewerker vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Medewerker vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Status: Goedgekeurd

Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Orde en veiligheid Branche: Defensie Beroepengroep: Vrede en veiligheid Versie 2008-2009 Vrede en veiligheid 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Vrede en veiligheid 1 VREDE EN VEILIGHEID 1 (CVV01.1/CREBO:53226)

Vrede en veiligheid 1 VREDE EN VEILIGHEID 1 (CVV01.1/CREBO:53226) VREDE EN VEILIGHEID 1 (CVV01.1/CREBO:53226) sd.cvv01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Werkproces 1.1: Bereidt een surveillance voor De assistent toezicht en veiligheid ontvangt instructies waarin hij wordt geïnformeerd over

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Zelfredzaamheid 1 ZELFREDZAAMHEID 1 (CVV02.1/CREBO:53227)

Zelfredzaamheid 1 ZELFREDZAAMHEID 1 (CVV02.1/CREBO:53227) Zelfredzaamheid 1 ZELFREDZAAMHEID 1 (CVV02.1/CREBO:53227) 1 juni 2001 Zelfredzaamheid 1 sd.cvv02.1.v1 ECABO, 1 juni 2001 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mobiel beveiliger (V 006) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 1 van 17 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 2 van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Winkelsurveillant (V 007) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 profiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker stadstoezicht (V 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Evenementenbeveiliger (V 005) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Veiligheid en vakmanschap

Veiligheid en vakmanschap Landelijke Kwalificaties MBO Veiligheid en vakmanschap Crebonummer: 22167, 95081, 95082, 95091, 95092 Sector: Orde en Veiligheid Branche: Defensie Opleidingsdomein: Veiligheid en sport Geldig vanaf: 1

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid

Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid Werkproces 1.1: Voert toegangs- en uitgangscontroles uit De beveiliger controleert of bezoekers en personeel aan de toelatingseisen voldoen respectievelijk

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie profiel Mobiel beveiliger Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: ECABO ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0003 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie

ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie profiel Winkelsurveillant Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van - kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0263 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 Fit!vak brancheorganisatie Postbus 32 6860 AA OOSTERBEEK 1 Inhoudsopgave BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSBEGELEIDER NIV. 4...3 BEROEPSBESCHRIJVING...4

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg

Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg Werkproces 1.1: Neemt professioneel deel aan het verkeer De chauffeur openbaar vervoer bestuurt het voertuig in het verkeer en past verkeersregels toe,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Technisch tekenaar TGI Algemene informatie datum: 12-05-2003 versie: 1 Onder regie van Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Werkproces 1.1: Treedt op als centraal aanspreekpunt De ontvangt gasten, begroet hen en staat hen vriendelijk te woord. Hij inventariseert

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Draadvonkverspaner Algemene informatie datum: 01-11- 2002 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenetq, afdeling kwalificatiestrucuur

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver SBW O&R04/7/050/jab/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001)

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001) profiel: Opsluiter Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie