Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf"

Transcriptie

1 profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde

2 2

3 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op De kaderfunctionaris neemt de bestratingwerkzaamheden op. Hij leest en interpreteert de werkomschrijving en raadpleegt indien nodig relevante documentatie. De kaderfunctionaris neemt de omvang van het werk op locatie op en stelt het benodigde materiaal, materieel en het aantal manuren vast. Hij beoordeelt of het project volgens de werkomschrijving(en) uitgevoerd kan worden en stelt indien nodig uitvoeringsalternatieven voor. Hij bepaalt of en welke voorzieningen er getroffen moeten worden om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren en maakt hierover duidelijke afspraken met de opdrachtgever. Hij signaleert eventuele bijzonderheden en spreekt deze door met de leidinggevende en/of de opdrachtgever. Hij noteert zorgvuldig gegevens ten behoeve van de administratie en vermeldt duidelijk de gemaakte afspraken. Rol en verantwoordelijkheden De kaderfunctionaris is verantwoordelijk voor een werkopname volgens kwaliteitseisen en de geldende wet- en regelgeving en voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Hij voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. De kaderfunctionaris legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van zijn direct leidinggevende. Complexiteit Van de kaderfunctionaris wordt verwacht dat hij een juiste inschatting kan maken van het benodigde materieel, materiaal en het aantal manuren. Hiervoor is het van belang dat de kaderfunctionaris de juiste meet- en rekentechnieken hanteert. Wanneer hij het werk niet goed opneemt, kan dat nadelige (financiële) gevolgen hebben voor het bedrijf en voor het imago van het bedrijf. Betrokkenen leidinggevende/collega's; opdrachtgever; bewoners. (Hulp)middelen werkomschrijving; (werk- en detail)tekeningen; werkvoorschriften; meet- en rekengereedschap; communicatiemiddelen. Kwaliteit van proces en resultaat De werkzaamheden zijn juist en nauwkeurig bepaald binnen de gestelde norm. De benodigde hoeveelheid materiaal, materieel en manuren is nauwkeurig bepaald. Keuzes en dilemma s tijd versus veiligheid; tijd versus kwaliteit. 3

4 Kerntaak 2 Bereidt het werk voor De kaderfunctionaris bereidt het werk voor. Hij beoordeelt of het project volgens de werkomschrijving uitgevoerd kan worden en stelt indien nodig uitvoeringsalternatieven voor. Hij bepaalt welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verdeelt de werkzaamheden over de medewerkers en maakt een werkplanning. Hij treft de juiste voorzieningen (hij regelt bijvoorbeeld bebording en afzettingen) en zorgt ervoor dat het benodigde materiaal en materieel tijdig op de juiste locatie aanwezig is. Indien nodig huurt hij onderaannemers (zzp ers) in. De kaderfunctionaris zet het profiel en eventuele speciale constructies uit. Hij bespreekt eventuele bijzonderheden met de leidinggevende en/of opdrachtgever. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie. Rol en verantwoordelijkheden De kaderfunctionaris is verantwoordelijk voor de verdeling van de werkzaamheden en voor de organisatie van het materiaal en materieel. Hij voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. Hij is verantwoordelijk voor een werkvoorbereiding volgens kwaliteitseisen en de geldende wet- en regelgeving en voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Hij legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van zijn direct leidinggevende. Complexiteit Voor een goede werkvoorbereiding is het van belang dat de kaderfunctionaris beschikt over organisatorisch vermogen. Daarnaast moet hij vakkundig op (onverwachte) situaties kunnen inspelen en de juiste uitvoeringsalternatieven voorstellen. Wanneer de kaderfunctionaris de werkzaamheden niet goed voorbereid, kan dat resulteren in onnodige vertraging. Dit kan nadelige (financiële) gevolgen voor het bedrijf en voor het imago van het bedrijf hebben. Betrokkenen leidinggevende/collega's; opdrachtgever; bewoners. (Hulp)middelen planning; (werk- en detail)tekeningen; werkvoorschriften; communicatiemiddelen. Kwaliteit van proces en resultaat De voorbereidingen voor het werk zijn op de juiste wijze getroffen. Er is een goede werkplanning gemaakt en de werkzaamheden kunnen veilig en goed worden uitgevoerd. Keuzes en dilemma s afwegen: wel/geen onderaannemers inschakelen; tijd versus veiligheid; tijd versus kwaliteit. 4

5 Kerntaak 3 Geeft leiding aan (een) ploeg(en) straatmakers en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden De kaderfunctionaris stuurt (een) ploeg(en) straatmakers aan en bewaakt de kwaliteit en voortgang van hun werkzaamheden. Hij verdeelt de werkzaamheden over de medewerkers en geeft duidelijke instructies over de uit te voeren werkzaamheden. Hij organiseert toolboxmeetings en ziet er op toe dat er volgens bedrijfsinstructies, kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving wordt gewerkt. De kaderfunctionaris neemt maatregelen om het werk volgens opdracht, binnen de gestelde tijd en binnen budget te kunnen uitvoeren. Bij ziekte en uitval van personeel regelt hij vervanging. Bij onverwachte situaties zoekt hij naar alternatieve oplossingen. Eventueel meerwerk signaleert hij tijdig. Tijdens de werkuitvoering fungeert de kaderfunctionaris als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, personeel en bewoners. Hij beantwoordt vragen, handelt klachten af en neemt deel aan (bouw)vergaderingen. De kaderfunctionaris overlegt regelmatig met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden en spreekt eventuele bijzonderheden door. Hij houdt nauwkeurig de gegevens bij ten behoeve van de projectadministratie (bijv. uren, verbruikte materialen). Rol en verantwoordelijkheden De kaderfunctionaris voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. Hij is verantwoordelijk voor de werkuitvoering van de personen die hij aanstuurt en ziet er op toe dat het werk wordt uitgevoerd volgens kwaliteitseisen en de geldende wet- en regelgeving en voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Hij legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van zijn direct leidinggevende. Complexiteit De kaderfunctionaris moet om kunnen gaan met mensen van verschillende achtergrond en karakter. Hij moet verschillende typen medewerkers kunnen motiveren en stimuleren tot optimale prestaties. Dit vereist sociaal-communicatieve vaardigheden. Hij moet voor verschillende problemen passende oplossingen bedenken. Hij moet goed kunnen inschatten of het werk nog goed en veilig kan worden uitgevoerd en moet flexibel op onverwachte situaties kunnen inspelen. Betrokkenen leidinggevende/collega's; opdrachtgever; bewoners. (Hulp)middelen werkplanning; (werk- en detail)tekeningen; werkvoorschriften; communicatiemiddelen. Kwaliteit van proces en resultaat Er wordt veilig en efficiënt gewerkt. De kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden wordt bewaakt. 5

6 Keuzes en dilemma s tijd versus veiligheid; tijd versus kwaliteit; ingrijpen of niet ingrijpen. Kernopgave 1 Tijd versus veiligheid De bestratingwerkzaamheden moeten te allen tijde veilig worden uitgevoerd. Werkzaamheden moeten echter ook volgens planning verlopen. Veilig werken kost tijd en is uiterst belangrijk. De kaderfunctionaris moet de risico's goed kunnen afwegen. Hij moet goed kunnen inschatten of een werk nog kan worden uitgevoerd zonder dat de veiligheid in het geding is. In het uiterste geval legt hij het werk stil, ook al leidt dit tot vertraging. Indien hij deze afweging niet goed maakt, kunnen er ongelukken gebeuren en/of kan er schade veroorzaakt worden. Kernopgave 2 Tijd versus kwaliteit De kaderfunctionaris moet ervoor zorg dragen dat er volgens planning wordt gewerkt. Snel werken kan echter ten koste gaan van kwaliteit. Hij moet ervoor zorgen dat het werk volgens geldende kwaliteitseisen wordt opgeleverd. Hij moet daarbij de juiste balans vinden tussen tijd en kwaliteit. Kernopgave 3 Leidinggevende taken versus uitvoerende taken De kaderfunctionaris moet de straatmakers duidelijk instrueren en het geduld en de tijd opbrengen om uitleg te geven over de werkwijze en het gewenste resultaat. Hij moet de voortgang en kwaliteit van de projecten bewaken en tegelijkertijd moet hij deze taak combineren met zijn uitvoerende taken. Hij fungeert als aanspreekpunt voor derden. Dit betekent dat hij altijd bereikbaar en aanspreekbaar moet zijn en vragen moet beantwoorden waardoor hij afgeleid wordt van andere taken. Van de kaderfunctionaris wordt verwacht dat hij de juiste balans vindt tussen de leidinggevende en uitvoerende taken. 6

7 COMPETENTIEMATRIX Kerntaken 1. Neemt werk op 2. Bereidt het werk voor 3. Geeft leiding aan een ploeg straatmakers Kernopgaven 1. Tijd versus veiligheid 2. Tijd versus kwaliteit 3. Leidinggevende taken versus uitvoerende taken Competentiematrix: Competenties kerntaken kernopgaven Opnemen van de werkzaamheden X X X X 2. Plannen van het personeel X X X X 3. Organiseren van materiaal en materieel X X X X 4. Profiel uitzetten X X X X 5. Speciale constructies uitzetten X X X X 6. Leidinggeven X X X X 7. Kwaliteit en voortgang bewaken X X X X 8. Projectadministratie voeren X X X X X X 9. Uitvoeren van veiligheids-, arbo- en milieubeleid X X X X X X 10. Omgaan met opdrachtgevers en bewoners X X X X X X 11. Samenwerken X X X X X X 12. Professionele werkrelatie X X X X X X 7

8 BEROEPSCOMPETENTIES EN SUCCESCRITERIA In de volgende competentietabel wordt bij elke competentie d.m.v. een code aangegeven of het een vakmatig-methodische (VM), een bestuurlijk-organisatorische (BOS), een sociaalcommunicatieve (SC) dan wel een ontwikkelingscompetentie (ON) betreft. 1 Opnemen van kleine werken (vm, sc) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze kleine werken op te nemen. 1. leest en interpreteert de werkomschrijving op de juiste wijze, controleert deze op evt. onjuistheden en onderneemt indien nodig gepaste actie 2. raadpleegt indien nodig relevante documentatie en vraagt bij onduidelijkheden aanvullende informatie, vraagt goed door 3. stelt nauwkeurig de omvang van het werk vast en meet secuur 4. denkt vooruit, bepaalt of en welke voorzieningen er getroffen moeten worden om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren en maakt hierover duidelijke afspraken met de opdrachtgever 5. maakt een inschatting van de benodigde manuren, het materieel en materiaal 6. noteert de gegevens zorgvuldig, vermeldt bijzondere wensen van de opdrachtgever De werkzaamheden zijn opgenomen, de benodigde inzet van materieel, materiaal en personeel is bepaald. 2 Plannen van het personeel (vm, sc, bos) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze het personeel in te plannen, zodat het personeel zo efficiënt mogelijk wordt ingedeeld op de lopende en geplande projecten. 1. plant aan de hand van de opdracht en eventueel met behulp van een planningsysteem het personeel en de werkzaamheden in, spreekt met de opdrachtgever de definitieve startdatum van het project af 2. bepaalt eventueel in overleg met de leidinggevende de prioriteiten in de in te plannen werkzaamheden 3. houdt bij de verdeling van het werk rekening met de kwaliteiten van de medewerkers en eventueel de voorkeur voor een bepaald werk, zorgt voor afwisseling in de werkzaamheden 4. denkt vooruit, houdt bij het maken van de planning rekening met de start- en looptijd van geplande en lopende projecten, controleert tussentijds de haalbaarheid van de planning en past de planning indien nodig aan 8

9 5. houdt in de planning rekening met vakantie- en verlofdagen van het personeel 6. past de planning aan bij uitval van het personeel (bijvoorbeeld door ziekte), zorgt ervoor dat er voldoende straatmakers op een werk zijn gepland 7. huurt indien noodzakelijk onderaannemers in, maakt met hen duidelijke afspraken De werkzaamheden zijn efficiënt verdeeld over het personeel. Er zijn voldoende straatmakers om het werk binnen de geplande en afgesproken tijd uit te voeren. 3 Organiseren van materiaal en materieel (vm, sc) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze het materiaal en materieel te organiseren, zodat de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd worden. 1. leest en interpreteert de werkomschrijving, controleert deze op evt. onjuistheden en onderneemt indien nodig gepaste actie 2. stelt zich op de hoogte van de gemaakte afspraken en vraagt bij onduidelijkheden aanvullende informatie 3. toont organisatorisch vermogen en treft de juiste voorzieningen, plaatst bijvoorbeeld waar nodig wegafzettingen 4. organiseert tijdig de aanvoer, afvoer en opslag van materiaal en materieel 5. controleert de afgeleverde materialen op aantal, soort, kwaliteit en evt. beschadigingen 6. neemt bij tekorten, verkeerde en/of te late leveringen contact op met de leverancier(s) De juiste voorbereidingen zijn getroffen. Het werk kan goed, efficiënt, veilig en volgens planning worden uitgevoerd. 4 Profiel uitzetten (vm) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze het profiel uit te zetten, zodat het profiel voldoet aan de tekening of opdracht. 1. controleert of het werk volgens tekening gemaakt kan worden 2. stelt de banden volgens de uitgezette lijn, let hierbij op de breedte, de hoogte en de richting van het straatwerk 3. stelt kolken in lijn met de banden en zorgt ervoor dat de grond om de kolken en putten heen goed verdicht is 4. sluit kolken aan op het riool met behulp van de juiste PVC-passtukken 5. verricht metingen of werkt vanuit bestaande of uitgezette hoogtes, plaatst passtenen, houdt rekening met de wang, de kruin en de richting 9

10 6. zorgt ervoor dat indien nodig zand uitgegraven of bijgestort wordt en de grond opnieuw verdicht wordt De hoogte is uitgezet en de richting is bepaald. De banden zijn gesteld en het profiel is uitgezet volgens tekening of opdracht. 5 Speciale constructies uitzetten (vm) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze speciale constructies, zoals kruisingen, erven, pleinen, rotondes, bochten, drempels en parkeerhavens, uit te zetten, zodat de constructie voldoet aan de kwaliteitseisen en de wensen van de opdrachtgever. 1. controleert of het werk volgens tekening gemaakt kan worden 2. zet de constructie uit volgens tekening of opdracht 3. laat de constructie goed aansluiten bij het overige straatwerk 4. zorgt voor een goede afwatering De constructie is uitgezet volgens tekening of opdracht. 6 Leidinggeven (vm, sc, bos, on) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze leiding te geven aan (een) ploeg(en) straatmakers, zodat de werkzaamheden volgens planning en kwaliteitseisen worden uitgevoerd. 1. geeft kaders en duidelijke instructies aan de medewerkers over de uit te voeren werkzaamheden 2. brengt vakkennis over en fungeert als vraagbaak 3. motiveert en stimuleert de medewerkers tot optimale prestaties, toont waardering voor (individuele) kwaliteiten 4. signaleert problemen in de werkuitvoering, spreekt medewerkers hier direct op aan 5. toont overtuigingskracht en zelfverzekerdheid, geeft duidelijk de eigen grenzen aan, neemt de juiste beslissingen en beargumenteert ze 6. bewaakt de goede sfeer, signaleert problemen in de ploeg en onderneemt direct actie 7. voert (in)formeel werkoverleg met de medewerkers 8. verstrekt relevante informatie over medewerkers aan degene die verantwoordelijk is voor beoordelings- en functioneringsgesprekken De sfeer is goed. De werkzaamheden verlopen optimaal volgens geldende richtlijnen, werkinstructies en kwaliteitseisen. 7 Kwaliteit en voortgang bewaken (vm, bos, on, sc) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden te bewaken. 10

11 1. neemt actief deel aan bouwvergaderingen, spreekt het werk door en maakt duidelijke (werk)afspraken 2. controleert of er volgens afspraken, kwaliteitseisen en geldende weten regelgeving wordt gewerkt 3. controleert of de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd worden, neemt indien nodig maatregelen om het werk binnen de planning te kunnen uitvoeren 4. signaleert problemen in de werkuitvoering tijdig en onderneemt direct gepaste actie, geeft suggesties hoe het werk beter, sneller en veiliger kan worden uitgevoerd 5. toont kostenbewustzijn, signaleert meerwerk en afwijkingen in de planning tijdig en neemt passende maatregelen 6. levert het werk op de juiste wijze op, neemt het werk met de opdrachtgever door 7. overlegt bij twijfel of bijzonderheden met de leidinggevende en de opdrachtgever De kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden is bewaakt. 8 Werkadministratie bijhouden (bos, vm, sc) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze de werkadministratie over de verschillende projecten bij te houden en bij te dragen aan een optimale bedrijfsadministratie, zodat het budget van de projecten bewaakt kan worden. 1. registreert zorgvuldig gemaakte afspraken met de opdrachtgever 2. houdt nauwkeurig weeklijsten en urenstaten bij 3. registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen en middelen in het dagboek en vermeldt zorgvuldig bijzonderheden De projectadministratie is volledig en op correcte wijze gevoerd. Er kan gefactureerd worden. 9 Uitvoeren van veiligheids-, arbo- en milieubeleid (vm, sc) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze wijze zorg en verantwoording te dragen voor een werkuitvoering volgens arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden en optimaal verlopen. 1. zorgt ervoor dat het werk veilig kan worden uitgevoerd, treft de juiste voorzieningen op locatie, regelt tijdig afzettingen en bebording 2. toont verantwoordelijkheidsgevoel, is alert op risico s, onveilige en milieuvervuilende situaties en neemt tijdig maatregelen, durft in het uiterste geval het werk stil te leggen 11

12 3. controleert of de werkzaamheden op de juiste wijze, volgens bedrijfsinstructies en veiligheidseisen worden uitgevoerd en spreekt medewerkers aan op onveilig gedrag 4. ziet er op toe dat er met veilig materieel en materiaal gewerkt wordt en onderneemt indien nodig gepaste actie 5. vervult een voorbeeldfunctie, neemt de veiligheidsmaatregelen in acht, levert een bijdrage aan toolboxmeetings 6. ziet er op toe dat afval- en restmaterialen gescheiden worden afgevoerd 7. overlegt bij twijfel of bijzonderheden met de leidinggevende en de opdrachtgever Er wordt volgens de geldende voorschriften op het gebied van arbo, milieu en veiligheid gewerkt. Ongelukken, schade en gezondheidsrisico s worden voorkomen. 10 Omgaan met opdrachtgevers en bewoners (vm, sc) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze een bijdrage te leveren aan een positief imago van het bedrijf door op klantgerichte wijze contact te onderhouden met derden zoals opdrachtgevers en bewoners. 1. stelt zich representatief op, fungeert als visitekaartje van het bedrijf, zorgt dat hij bereikbaar is en staat opdrachtgevers en bewoners correct te woord 2. overlegt met de opdrachtgever bij onduidelijkheden of bijzonderheden, verstrekt duidelijke informatie en houdt hierbij rekening met de bedrijfsrichtlijnen 3. geeft deskundige adviezen en heldere informatie over uitvoeringsmogelijkheden en alternatieven 4. houdt zich aan de gemaakte afspraken met de opdrachtgever 5. stelt zich verantwoordelijk op, meldt bijvoorbeeld schade die door medewerkers veroorzaakt is, bedenkt bij problemen passende oplossingen 6. reageert adequaat op klachten van de opdrachtgever en neemt overeenstemmend met de bedrijfsrichtlijnen passende maatregelen De relatie met de opdrachtgever en omwonenden is goed, men is tevreden. 11 Samenwerken (vm, bos, sc) De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze met de collega s en leidinggevende(n) van het eigen bedrijf en andere disciplines samen te werken, de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en bij te dragen aan een positieve arbeidssfeer. 12

13 1. gaat in goede harmonie om met collega s en de leidinggevende, draagt bij aan een goede werksfeer 2. vervult een voorbeeldfunctie, toont interesse in het werk van anderen 3. stelt zich collegiaal op, helpt een ander wanneer dit nodig is 4. overlegt met betrokkenen over de aanpak en planning van de werkzaamheden, stemt daar waar nodig de werkzaamheden af 5. levert een constructieve bijdrage aan (bouw)vergaderingen 6. gaat op gepaste wijze om met verschillende typen mensen in verschillende functies en situaties 7. levert op positieve wijze kritiek en staat zelf open voor kritiek 8. raadpleegt en overlegt bij twijfel of bijzonderheden de leidinggevende Er wordt prettig en efficiënt samengewerkt. 12 Professionele werkrelatie De kaderfunctionaris is in staat om op adequate wijze een professionele (vm, bos, on, sc) werkrelatie met de eigen organisatie te onderhouden met als doel de organisatie optimaal te laten functioneren. 1. past zich aan de organisatiecultuur aan en kent zijn plaats en die van anderen binnen de hiërarchie in de organisatie en het arbeidsproces 2. houdt zich aan de werkvoorschriften, volgt instructies van de leidinggevende op, vraagt aanvullende informatie bij onduidelijkheden 3. stelt zich kritisch op ten opzichte van zijn eigen werk en het werk van anderen 4. ontwikkelt zichzelf door betrokkenheid en interesse in de vakgebieden te tonen, opleidingen te volgen en/of vakliteratuur te lezen 5. toont inzet en motivatie, is op tijd aanwezig en werkt ijverig 6. stelt zich loyaal op t.o.v. het bedrijf en collega s 7. toont flexibiliteit, schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden, ook als dit onverwachts moet gebeuren 8. neemt actief deel aan werkoverleg, (informele) functionerings- en/of beoordelingsgesprekken met betrekking tot de eigen functie Positieve ontwikkeling van de eigen competenties. Het functioneren van de organisatie wordt bevorderd. 13

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

datum: 14 juli 2003 Versie: 1

datum: 14 juli 2003 Versie: 1 profiel Straatmaker datum: 14 juli 2003 Versie: 1 Onder regie van: Sociale partners Ontwikkeld door: Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg Brondocument(en) Beroepsprofielen in de gww, SBW, 1999. Eindtermendocument

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2 Beroepsprofiel opperman bestratingen niveau 2 In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Kok (eerste) Algemene kenmerken Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor dak- en thuisloze mensen met langdurende of acute problemen. Wij

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie:

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Aan de hand van deze leertaak verzorg je een maaltijd voor 16 gasten in het schoolrestaurant op afgesproken tijden. Bij de bottelier en de instructeur is eventuele informatie

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Deelnemer naam geboortedatum te: opleiding Eamenlocatie naam bedrijf/locatie adres postcode + plaats code 681-2 Eamenstandaard naam Organiseren van teelt en bedrijf 1.1 Stelt teeltplan

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider

Competentieprofiel Teamleider Competentieprofiel Teamleider 1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Integriteit Het hanteren en handhaven van algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche NB: In dit document staan alle eindtermen beschreven voor de basisopleidingen voor meewerkend voorman-/vrouw en

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 02-7-2004 Versie 1 Datum: 12 12 05 Pagina 1 van 20 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL werkvoorbereider / calculator 1

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria van de afstudeerscriptiebegeleider.

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur data/elektra volgt instructies van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Gww-werk uitvoeren

Kerntaak 1: Gww-werk uitvoeren Kerntaak 1: Gww-werk uitvoeren Werkproces 1.1: Verkeersafzetting inrichten en onderhouden De vakman gww plaatst onder leiding de verkeersafzetting volgens tekening en opdracht. Hij onderhoudt de verkeersafzetting

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Werkproces 1.1: Vaststellen/opnemen werkzaamheden De bouwkundig onderhoudsmedewerker vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur tester mechatronica verzamelt en leest relevante informatie

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert aanlegwerkzaamheden uit in natuur en leefomgeving

Kerntaak 1: Voert aanlegwerkzaamheden uit in natuur en leefomgeving Kerntaak 1: Voert aanlegwerkzaamheden uit in natuur en leefomgeving Werkproces 1.1: Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden De vakbekwaam hovenier verzamelt en controleert de benodigde materialen,

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent C Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent C: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL PROJECTLEIDER BETONSTAALVERWERKEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL PROJECTLEIDER BETONSTAALVERWERKEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL PROJECTLEIDER BETONSTAALVERWERKEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 28-1-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 25 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL van de projectleider betonstaalverwerken

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op Werkproces 1.3: Verdeelt en bewaart producten De manager vershandel, logistiek en transport verdeelt de producten aan de hand van planning/verdeelplan door gegevens

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie