Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum (IDV 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Verbeek, A.E. Het beroepsbeeld van de archivaris: zelfbeeld en omgevingsbeeld.; Universiteit van Amsterdam. SCO Kohnstam Instituut. In opdracht van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. (2000) DIVA. Competentieprofielen DIVA. Op: Amsterdam: DIVA; Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. (2001) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie Bestuur IDV dd dd archiefmedewerker historisch documentatiecentrum archiefmedewerker historisch archief Loopbaanmogelijkheden De markt- en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de functies binnen de informatiedienstverleningssector naar elkaar toe groeien. De archieffuncties in de verschillende fasen van archivering gaan geleidelijk in elkaar over. Daarnaast vindt functieverbreding plaats. De overstap naar een andere functie binnen de sector wordt daardoor gemakkelijker; de employability van medewerkers neemt toe. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is werkzaam in een organisatie (klein, middelgroot, groot, profit, non-profit) waar sprake is van een archiefdepot/archiefbewaarplaats. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum verzorgt het inlichtingenwerk en assisteert bij de organisatie van presentaties en promotieactiviteiten. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum werkt bij het beheren van het informatieaanbod onder verantwoordelijkheid van de archivaris. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is verantwoordelijk voor het verzorgen van het inlichtingenwerk en ondersteunt de archivaris bij het presenteren van het informatieaanbod. Hij heeft een dienstverlenende rol ten aanzien van de klanten van het historisch documentatiecentrum en is verantwoordelijk voor het tijdig geven van de benodigde informatie en voorlichting. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is medeverantwoordelijk voor de vastlegging van informatie. Hij levert een bijdrage aan het behoud van het cultuurhistorische erfgoed. Bij geconstateerde of te verwachten tekortkomingen in het depotbeheer heeft hij een adviserende rol naar zijn leidinggevende of het management. Bij calamiteiten in het depot handelt hij snel en adequaat. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum werkt zelfstandig of onder een leidinggevende, volgens procedures of richtlijnen. De complexiteit van zijn werk ligt in het nemen van de juiste beslissingen t.a.v. klantvragen. Bij complexe vragen moet hij deze tijdig doorspelen aan een collega met de juiste expertise. Omdat in het archief gewerkt wordt met historische informatie, moet hij een praktische kennis hebben van de collectie en haar historie. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is zich bewust van het belang van de kwaliteit van de dienstverlening. De klantvraag staat centraal en de archiefmedewerker controleert of de geboden informatie aansluit bij de gestelde vraag. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum hecht aan een geordend depot. Hij werkt geordend, methodisch, systematisch en nauwgezet. Hij is zich bewust van de belangen van een goed beheer. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is gericht op informatieoverdracht. Hij is sociaal vaardig, kan een klantvraag analyseren en kan associatief denken. Bovendien heeft hij interesse in historische thema s. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Instellingen zoals historische archieven en bibliotheken, integreren in toenemende mate. Deze ontwikkelingen corresponderen met een toenemende belangstelling voor het culturele erfgoed. Mede door vernieuwingen in het (voortgezet) onderwijs, zullen de bezoekersaantallen van archiefinstellingen Print: 23-december-2003 Pagina 2 van 13

3 Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen toenemen. Door deze aspecten veranderen de eisen die aan het personeel worden gesteld bijvoorbeeld op het gebied van communicatieve vaardigheden, houding en servicegerichtheid. Ze worden steeds belangrijker. De Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum heeft te maken met archiefwet- en regelgeving. De Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum krijgt te maken met gedigitaliseerde documenten, wanneer deze in de toekomst worden overgebracht naar het archief. In het inlichtingenwerk krijgt de Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum te maken met digitale bronnen. Het combineren van informatie uit archieven en van het internet, om daarmee het informatieaanbod optimaal te maken, vraagt van de medewerker nieuwe competenties. N.v.t. Digitalisering van informatie vergemakkelijkt uitwisseling daarvan ook internationaal. Print: 23-december-2003 Pagina 3 van 13

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Organiseert en beheert het informatieaanbod 2 Verzorgt het inlichtingenwerk 3 Verzorgt presentaties en promotieactiviteiten Print: 23-december-2003 Pagina 4 van 13

5 KERNTAAK 1 Organiseert en beheert het informatieaanbod proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum ontvangt informatie, selecteert en verwerkt deze en legt metadata vast. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum verzorgt de bewaring van de ontvangen informatie, afhankelijk van regelingen, afspraken of praktische omstandigheden. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum levert een bijdrage aan het behoud van cultuurhistorische informatie door een (goed) depotbeheer. Het beheren van het informatieaanbod is een vraaggerichte, uitvoerende taak, waarbij de archiefmedewerker historisch documentatiecentrum medeverantwoordelijk is voor het in stand houden van informatie. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum assisteert hierbij de archivaris. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum werkt planmatig volgens procedures of richtlijnen. Het behoud van cultuurhistorische informatie vraagt om een zorgvuldig depotbeheer. De archiefmedewerker vervult ook een belangrijke rol bij het signaleren van gebreken in de bewaaromstandigheden en handelt snel bij het constateren daarvan. Hij moet de juiste besluiten kunnen nemen wanneer zich calamiteiten voordoen. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum beheert het informatieaanbod voor collega s en klanten. Bij het beheren van het informatieaanbod maakt de archiefmedewerker historisch documentatiecentrum gebruik van relevante communicatie-, registratie- en selectiemiddelen. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum maakt gebruik van een archiefdepot/archiefbewaarplaats conform wet- en regelgeving. Bij het beheren van het informatieaanbod wordt van de archiefmedewerker historisch documentatiecentrum een planmatige, nauwgezette en tijdige aanpak verwacht. De kwaliteit van zijn werk is af te meten aan de mate waarin de informatie vindbaar is en de mate waarin bij calamiteiten is gehandeld. Tijd versus kwaliteit De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is en de risico s van onjuiste plaatsing van informatie regelmatig bepalen of hij meer of minder tijd besteedt aan het archiveren van informatie. Directe service versus zorgvuldig beheer (korte en lange termijn belang van klant en organisatie) De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is in concrete gevallen bepalen of directe dienstverlening noodzakelijk is of dat de tijd beter aan het zorgvuldig beheren van het informatieaanbod besteed kan worden. Print: 23-december-2003 Pagina 5 van 13

6 KERNTAAK 2 Verzorgt het inlichtingenwerk proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum analyseert een klantvraag. Vervolgens maakt hij de klant wegwijs in de systemen of maakt hij een vertaling naar de beschikbare systemen, raadpleegt hij de systemen, stelt vast of de vraag beantwoord kan worden, analyseert de bron voor informatie en draagt de informatie over of stelt deze beschikbaar. Wanneer de vraag niet beantwoord kan worden of de bron niet beschikbaar is, verwijst de archiefmedewerker historisch documentatiecentrum de klant zo mogelijk naar een andere instelling of informatiebron. Dienstverlening staat centraal in de kerntaak. Van de archiefmedewerker historisch documentatiecentrum wordt dan ook een actief luisterend, dienstverlenend en communicatief sterk optreden verwacht. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is verantwoordelijk voor het juiste antwoord op vragen. Ook met een verwijzing naar andere instellingen of informatiebronnen kan de klant tevreden zijn. Bij complexe vragen moet hij tijdig verwijzen naar een collega met de juiste expertise. Analyseren van de klantvraag is niet altijd eenvoudig. Snelheid van vraagbeantwoording kan op gespannen voet staan met de te leveren kwaliteit. Aan de verwachting van een klant kan niet altijd worden voldaan. Hier moet de medewerker mee om kunnen gaan. Collega s, (direct) leidinggevende en klanten. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum maakt gebruik van archiefapplicaties die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum maakt tijdens het inlichtingenwerk gebruik van bronnen, collecties en zoektalen. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet voldoen aan eisen ten aanzien van de juiste vorm, de gewenste inhoud en de tijdige levering van informatie. Tijd versus kwaliteit De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de informatie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinformatie of dat hij dieper ingaat op de behoefte van de klant. Prioritering De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet regelmatig bepalen of hij ingaat op het informatieverzoek van een klant of doorgaat met de uitvoering van zijn overige taken. Print: 23-december-2003 Pagina 6 van 13

7 KERNTAAK 3 Verzorgt presentaties en promotieactiviteiten proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum verstrekt algemene inlichtingen aan individuele vragenstellers en ontvangt en begeleidt (groepen) bezoekers. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum maakt hierbij gebruik van beschikbaar voorlichtingsmateriaal. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum ondersteunt bij voorlichtings- en educatieve activiteiten (lezingen, rondleidingen, instructies, video s, presentaties e.d) volgens draaiboeken. Hij assisteert bij het organiseren en inrichten van exposities en tentoonstellingen. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum heeft een zelfstandige, uitvoerende rol bij het verstrekken van algemene informatie aan klanten. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum heeft een adviserende rol betreffende de actualiteit en informatiewaarde van voorlichtingsmateriaal. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum heeft een ondersteunende rol bij de organisatie van educatieve activiteiten. De complexiteit is beperkt. De goede uitvoering vereist wel een adequaat voorraadbeheer van educatie-, voorlichtings- en pr-materialen. Collega's, (direct) leidinggevende en klanten. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum maakt bij het voorlichten van de klant gebruik van educatie-, voorlichtings- en pr-materialen. De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet relevante informatie overdragen, die afgestemd is op de doelgroep en daarbij op het juiste moment het juiste voorlichtingsmateriaal gebruiken. Tijd versus kwaliteit De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de instructie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinstructie of dat hij dieper ingaat op de behoefte van de klant. Prioritering De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet regelmatig bepalen of hij ingaat op het informatieverzoek van een klant of doorgaat met de uitvoering van zijn overige taken. Huidige gebruikers bedienen versus nieuwe werven De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet regelmatig bepalen of de activiteiten afgestemd worden op de huidige gebruikers of dat er activiteiten worden ontwikkeld om een nieuwe doelgroep te bereiken. Zelfstandigheid versus bevoegdheid: De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen binnen de organisatie moet worden genomen. Print: 23-december-2003 Pagina 7 van 13

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Werkdruk versus kwaliteit De archiefmedewerker staat voor de opgave om de eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening af te wegen tegen de tijdsdruk die de hoeveelheid werk in combinatie met de kwaliteitseisen met zich mee brengt. 2 Combinatie communicatieve en solotaken De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum staat voor de opgave om de communicatieve kant het inlichtingenwerk en de presentatie te combineren met de solotaken van het beheren van het informatieaanbod. 3 Flexibel versus procedures en richtlijnen De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum staat voor de opgave om flexibel te zijn bij zijn taakuitoefening in combinatie van het werken volgens procedures en richtlijnen. Print: 23-december-2003 Pagina 8 van 13

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Selecteren, registreren, bewaren van het informatieaanbod X 2 Het depot beheren X 3 Informatie beschikbaar stellen en informatie verstrekken X 4 De collectie presenteren en promoten X X 5 Praktische kennis van de collectie en haar historie toepassen X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 6 Ontwikkelingen in klantvragen en knelpunten signaleren X X X 7 Eigen werkzaamheden plannen X X X 8 Oplossingen voorstellen in onvoorziene situaties X X X sociaal-communicatieve (SC) 9 Collegiaal samenwerken X X X 10 Met klanten communiceren X X X ontwikkelings (ON) 11 Feedback vragen en ontvangen X X X 12 Vakkennis bijhouden X X X Print: 23-december-2003 Pagina 9 van 13

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN KERNOPGAVE BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Selecteren, registreren, bestemming bepalen informatieaanbod X X X 2 Het depot beheren X X X 3 Informatie beschikbaar stellen en informatie verstrekken X X X 4 De collectie presenteren en promoten X X X 5 Praktische kennis van de collectie en haar historie toepassen X X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 6 Ontwikkelingen in klantvragen en knelpunten signaleren X X X 7 Eigen werkzaamheden plannen X X X 8 Oplossingen voorstellen in onvoorziene situaties X X X sociaal-communicatieve (SC) 9 Collegiaal samenwerken X X X 10 Met klanten communiceren X X X ontwikkelings (ON) 11 Feedback vragen en ontvangen X X X 12 Vakkennis bijhouden X X X Print: 23-december-2003 Pagina 10 van 13

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM Nr. 2 VM het informatieaanbod te selecteren, te verwerken en metadata te registreren en te bewaren, afhankelijk van regelingen, afspraken of praktische omstandigheden. Ontvangt en registreert documenten Onderscheidt soorten materiaal en behandeling Het informatieaanbod is afgehandeld/afgedaan conform richtlijnen en procedures het depot te beheren, t.b.v. een duurzame bewaring. Nr. 3 VM Nr. 4 VM Nr. 5 VM Controleert dagelijkse bewaaromstandigheden (klimaat en veiligheid) Zoekt bescheiden in de bewaarplaats en plaatst ze terug Voert de materiële verzorging uit van archieven en archiefbescheiden Houdt de plaatsingsadministratie en (depot)inventaris bij Voert functioneel applicatiebeheer uit Het informatieaanbod is duurzaam beheerd en bewaard informatie beschikbaar te stellen en informatie te verstrekken t.b.v. een optimale informatievoorziening. Beantwoordt vragen en stemt daarbij stijl en taalgebruik af op de klant Stelt zonodig gerichte vragen om vast te stellen of hij de vraag van de klant goed begrepen heeft Geeft/verzendt informatie tijdig (gevraagd/ongevraagd) en in de gewenste vorm Past speciale behandeling toe bij bijzondere onderdelen van de collectie (bijvoorbeeld audiovisueel materiaal) Past procedures, richtlijnen en reglementen toe met het oog op eventuele beperkingen op beschikbaarstelling (waaronder toegangscontrole) Maakt gebruikers wegwijs in de studiezaal en/of het archief Instrueert gebruikers over het gebruik van zoek- en hulpmiddelen Houdt uitleen- of klantenadministratie bij Bedient en verzorgt klein onderhoud apparatuur voor beschikbaarstelling Verwijst naar collega of andere instelling De klant heeft beschikking over relevante, juiste en zo volledig mogelijke informatie (in de juiste vorm) of wordt verwezen naar een andere instelling de collectie aan (groepen van) klanten te presenteren en te promoten t.b.v. het vergroten van de kennis over de collectie. Verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en educatieve activiteiten Geeft instructie bij gebruik van bronnen en voor het vinden van informatie Assisteert bij het organiseren en inrichten van exposities en tentoonstellingen Ontvangt en begeleidt (groepen) bezoekers Verzorgt het (voorraad-)beheer van materiaal en apparatuur voor educatie-, voorlichtingsen pr- doeleinden Een goede presentatie van de collectie, conform de eisen ten aanzien van vormgeving en inhoud praktische kennis van de collectie en haar historie toe te passen. Heeft enige kennis van nationale, regionale en plaatselijke historie, geschiedschrijving en chronologie Heeft enige kennis van de eigen collectie en de toegangen en van hun historie Heeft enige bekendheid met de thema s die onderzoekers bestuderen en kan deze verbinden met de collectie Heeft enige kennis van de aanpak en methodologie van onderzoek van klanten De kennis van de collectie en haar historie is praktisch toegepast Print: 23-december-2003 Pagina 11 van 13

12 Nr. 6 BOS Nr. 7 BOS ontwikkelingen in klantvragen en knelpunten in de dienstverlening te signaleren en erover te rapporteren. Signaleert pro-actief knelpunten in de dienstverlening Geeft mondeling of schriftelijk adequaat geformuleerde praktische adviezen aan het management over het beantwoorden van (toekomstige) klantvragen en over de gewenste dienstverlening in relatie tot klantvragen Draagt informatie over de gewenste aanpassingen op het juiste moment aan de juiste persoon over Hanteert taalgebruik passend bij het doel en afgestemd op de persoon aan wie de informatie is gericht Beschrijft gewenste wijzigingen mondeling of schriftelijk op adequate wijze De belanghebbende wordt tijdig, juist en volledig geïnformeerd over ontwikkelingen in de klantvraag en gewenste aanpassingen in de dienstverlening de eigen werkzaamheden te plannen. Nr. 8 BOS Nr. 9 SC Stelt prioriteiten, rekening houdend met de eisen en omstandigheden Besteedt de nodige aandacht aan activiteiten die cruciaal zijn voor de voortgang van het werkproces en voor de levering van kwaliteit Overlegt zonodig over de planning met de direct-leidinggevende Stemt opdrachten zonodig af met de direct-leidinggevende, het management of de opdrachtgever De werkzaamheden zijn tijdig, nauwgezet en in de juiste volgorde verricht oplossingen voor te stellen in onvoorziene situaties, om daardoor de voortgang van werkzaamheden te waarborgen. Brengt oorzaak en gevolg van problemen in kaart Mobiliseert personen die een oplossing kunnen bieden Schat situaties goed in en neemt heldere, weloverwogen besluiten De gekozen oplossing is de beste/meest haalbare collegiaal samen te werken met andere informatieprofessionals binnen en buiten de organisatie. Stemt gedrag en presentatie af op relaties binnen en buiten de organisatie, rekening houdend met zijn eigen positie binnen het netwerk en met de belangen en omstandigheden van zowel relaties als van de eigen organisatie Stelt zich coörperatief, flexibel en dienstverlenend op ten opzichte van collega's en klanten Werkt doelgericht samen met collega's Relaties beschouwen de archiefmedewerker historisch documentatiecentrum als goed gekwalificeerd Print: 23-december-2003 Pagina 12 van 13

13 Nr. 10 SC De archiefmedewerker historisch documentatiecentrum is in staat op adequate wijze met klanten te communiceren. Nr. 11 ON Nr. 12 ON Stelt gerichte vragen met als doel de vraag helder te krijgen Stelt controlevragen om zeker te zijn van een juist begrip van de vraag Onderscheidt hoofd- en bijzaken van de informatie Maakt optimaal gebruik van de beschikbare hulpmiddelen Geeft de klant een duidelijk en zo volledig mogelijk antwoord of geeft helder aan waarom de vraag niet beantwoord kan worden Blijft vriendelijk, rustig en servicegericht wanneer de klant niet tevreden is Gaat adequaat om met ontevreden en/of lastige klanten Kiest communicatiemiddelen, taal en taalgebruik, passend bij het doel en afgestemd op de persoon aan wie de informatie is gericht Communiceert zo nodig zowel schriftelijk als mondeling in een gewenste moderne vreemde taal De klant ervaart de verkregen informatie als een juist antwoord op de gestelde vraag en de organisatie als servicegericht feedback op het eigen functioneren te vragen en te ontvangen en zijn handelen zo nodig bij te stellen. Vraagt op eigen initiatief naar de kwaliteit van uitgevoerde werkprocessen en geleverde prestaties Stelt zijn handelen bij op basis van verkregen inzichten Gaat in geval van kritische opmerkingen niet in de verdediging Gebruikt feedback om eventueel noodzakelijke verbeteringen in het functioneren aan te brengen vakkennis bij te houden, nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen en zijn leer- en ontwikkelbehoeften te benoemen en om te zetten in acties. Leest regelmatig vakliteratuur Draagt mogelijk te volgen opleidingen, cursussen of trainingen aan Stelt functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Draagt aantoonbaar en actief bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van werkzaamheden Print: 23-december-2003 Pagina 13 van 13

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bibliotheekmedewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bibliotheekmedewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Bibliotheekmedewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bibliotheekmedewerker (IDV 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekmedewerker Bibliotheekmedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bemiddelt tussen klant en informatie

Kerntaak 1: Bemiddelt tussen klant en informatie Kerntaak 1: Bemiddelt tussen klant en informatie Werkproces 1.1: Handelt klantvragen af De informatiebeheerder opent het gesprek of neemt de vraag in ontvangst op andere wijze. Hij stelt vast wat de vraag

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Informatiedienstverlening Branche: Informatiedienstverlening Beroepengroep: Medewerker informatiedienstverlening Versie 2008-2009 Medewerker informatiedienstverlening

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Netwerkbeheerder (ICT 006) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER INFORMATIEDIENSTVERLENING

TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER INFORMATIEDIENSTVERLENING TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER INFORMATIEDIENSTVERLENING Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De medewerker informatiedienstverlening is in staat om op adequate wijze gebruikmakend

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

(voorbeelden van wat we willen zien)

(voorbeelden van wat we willen zien) Formatief beoordelingsformulier Assistent Communicatiemedewerker niv. 4 crebo 90531 - Studentenversie - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: Coach: Onderdelen Kerntaak 1: Assisteert bij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretaresse (SE 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Stedenbouwkundig tekenaar (SBT) Algemene informatie

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: SLB: Studentversie Onderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Assisteert

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 06-januari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Directiesecretaresse/managementassistent

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie