Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5"

Transcriptie

1 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 5 Bouwradius LOB Louise van Helden BNA, Handboek functie-indeling Architectenbureaus, 2002 Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Bestekschrijver Loopbaanmogelijkheden interviews bedrijven BNB gegevens Stichting STABU KBB bouwradius BNB (Bond Nederlandse Bestekschrijvers) dd dd De bestekschrijver kan binnen zijn functie doorstromen naar steeds meer verantwoordelijkheden (zelfstandig of senior bestekschrijver) - Hij kan doorgroeien naar gediplomeerd STABU bestekschrijver en BNB-bestekdeskundige - In nabije toekomst mogelijke ontwikkeling tot bestekadviseur (BNB-cursus). BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden Een bestek is een juridisch document (contractstuk), een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer betreffende het realiseren van een (bouw)werk volgens het ontwerp van de opdrachtgever. In het bouwproces is het bestek tevens het belangrijkste informatie- en werkdocument en vervult een aantal functies, als: - contract tussen opdrachtgever en aannemer - basis voor bestekbegroting - basis voor begroting van de inschrijvers - leidraad en toetsingsinstrument tijdens de uitvoering - referentiedocument bij oplevering en financiele afrekening. Het bestek is primair de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorwaarden. Het bestekboek wordt gebruikt als aanduiding voor het projectspecifieke (maatwerk) geschreven deel van het bestek. Het schrijven van een bestekboek vindt plaats in de bouwvoorbereidingsfase en bestrijkt een relatief korte tijd in het gehele ontwerpproces. De bestekschrijver is auteur van het bestekboek. Hij verzamelt informatie: tekeningen en technische gegevens. Hij bepaalt in samenspraak met projectleider of architect juridische voorwaaren als bouwtijd en opleveringsdatum. Bij het maken van een bestekboek maakt de bestekschrijver bij voorkeur gebruik van de STABU besteksystematiek. Hij volgt de opbouw systematisch, selecteert relevante onderdelen en voert waar nodig projectspecifieke gegevens in. Hij vult specificaties in. Hij dient er zorg voor te dragen dat eventueel door derden aangeleverde onderdelen van het bestekboek (zoals installatie- en constructiegegevens e.d.) tot een op elkaar afgestemde en complete opbouw en inhoud van het bestekboek leiden. De bestekschrijver dient kennis van het bouwproces te hebben. Ook zal hij goed op de hoogte moeten zijn van wet- en regelgeving en te beschikken over ruime en actuele productkennis en voor zover nodig ook van prijzen. De materiaalkeuze hangt namelijk niet alleen af van esthetische en bouwtechnische keuzes maar wordt ook gemaakt op begrotingtechnische gronden. De bestekschrijver werkt bij een architectenbureau of adviesbureau. Hij verricht zijn werkzaamheden vrijwel volledig op kantoor en brengt slechts incidenteel een projectbezoek. De bestekschrijver heeft direct contact met de projectleider, tekenaar en leveranciers van bouwproducten. Afhankelijk van het project, heeft de bestekschrijver in meerdere of mindere mate contact met de ontwerper en adviseurs. De functie van bestekschrijver wordt met name bij kleine en middelgrote bureaus, Print: 05-januari-2005 Pagina 2 van 13

3 nogal eens in combinatie uitgevoerd met die van calculator. In de praktijk blijken veel bestekschrijvers hun loopbaan als calculator of tekenaar te zijn gestart om na enkele jaren praktijkervaring in de (combinatie)functie van bestekschrijver terecht te komen. rol en verantwoordelijkheden complexiteit De bestekschrijver heeft een inventariserende, controlerende, analyserende en redactionele rol. Hij zal aangeleverde projectgegevens kritisch moeten beoordelen. Tevens wordt van hem gevraagd bij het schrijven van het bestekboek, bouwstofkeuzes te maken op grond van esthetische, bouwtechnische en zo mogelijk financiële en beheertechnische gronden. De uitvoerende rol bestaat uit het doorgaans volgens de STABU besteksystematiek maken of indien nodig in een later stadium aanpassen van een bestekboek. De bestekschrijver is verantwoordelijk voor het schrijven van het bestekboek. De architect is veelal eindverantwoordelijke van het bestek. Vanwege de plaats in het bouwproces, wordt een bestekboek vaak gemaakt onder grote tijdsdruk. Als gevolg daarvan kunnen fouten of hiaten in het bestekboek ontstaan. Met name als deze pas aan het licht komen tijdens de uitvoering, kan vertraging en financiële schade het gevolg zijn. Complexiteit ontstaat ook door het werken aan meerdere projecten tegelijk, uiteenlopend naar omvang, verscheidenheid, ontwikkelstadium en betrokken partijen. Bij het maken van het bestekboek geldt dat de bestekschrijver zorg moet dragen voor een juridisch en technisch verantwoord en samenhangend document dat praktisch hanteerbaar is. typerende beroepshouding De bestekschrijver dient te beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij dient een goede kwaliteit van zijn eigen werk na te streven en moet werken volgens een groot aantal voorschriften waaraan een bestekboek moet voldoen. Planmatig, zelfstandig en nauwkeurig werken bij het maken van een bestekboek is hierbij voorwaarde. Omdat de bestekschrijver regelmatig onder tijdsdruk werkt wanneer derden op gegevens wachten, zal hij stressbestendig moeten zijn. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Architecenbureaus stoten steeds vaker taken af o.a. van de bestekschrijver naar gespecialiseerde bureaus. commerciele druk wordt groter als gevolg van de verwarring die ontstaat door (de mazen in) de veranderende wet- en regelgeving. Regelmatig veranderende wet- en regelgeving en normering. Toenemende mate van productvernieuwing. Nieuwe toepassingen. specialisatie Internationalisering, druk van de Europese markt vraagt om internationale projecten. Print: 05-januari-2005 Pagina 3 van 13

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verzamelt informatie en constateert tegenstrijdigheden, hiaten en onduidelijkheden 2 Maakt en controleert bestekboeken 3 Informeert en adviseert betrokkenen Print: 05-januari-2005 Pagina 4 van 13

5 KERNTAAK 1 Verzamelt informatie en constateert tegenstrijdigheden, hiaten en onduidelijkheden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's Om een zo volledig mogelijk beeld van de opdracht te krijgen, zorgt de bestekschrijver ervoor dat hij in een zo vroeg mogelijk stadium over alle relevante informatie van het project beschikt. De gegevens zijn met name: tekeningen, ruimteboeken, afwerkstaten, materiaal- en kleurstaten, EPN berekeningen, soms ook grondmechanische en bouwfysische rapporten en informatie over bouwstoffen. De bestekschrijver ontvangt de gegevens via collega s of rechtstreeks van de opdrachtgever. Hierbij maakt de bestekschrijver vaak gebruik van vragenlijsten. Vervolgens neemt hij met de architect de direct betrokkenen de belangrijkste zaken door. De bestekschrijver constateert eventuele tegenstrijdigheden, hiaten en onduidelijkheden. Afhankelijk van het werk worden gegevens aangeleverd. De bestekschrijver controleert deze en zorgt ervoor dat alle gegevens op elkaar zijn afgestemd. De bestekschrijver wordt in staat geacht zelfstandig alle relevante informatie voor het schrijven van een bestekboek te verzamelen en te controleren. Hij is verantwoordelijk voor de bestekdocumentatie. Bij aanvang van het schrijven van het bestekboek van een werk zijn niet altijd alle gegevens bekend of voorhanden. De bestekschrijver zal er moeite voor moeten doen de belangrijkste gegevens boven tafel te krijgen. Interpretatie van extra gegevens is soms moeilijk als gevolg van het ontbreken van parate kennis op dit gebied bij de bestekschrijver. Opdrachtgever, nevenadviseurs, collega s Tekeningen, rapporten, staten, vragenlijst, berekeningen (al dan niet gedigitaliseerde informatie). Beschikbaarheid over alle relevante informatie om een bestekboek te kunnen maken. De bestekschrijver maakt de juiste afwegingen wanneer hij geconfronteerd wordt met tegenstrijdige belangen van de opdrachtgever enerzijds en de interne bureaucriteria anderzijds. Print: 05-januari-2005 Pagina 5 van 13

6 KERNTAAK 2 Maakt en controleert bestekboeken proces De bestekschrijver maakt en controleert het bestekboek op basis van de door hem verzamelde gegevens. Hierbij volgt hij een gefaseerde aanpak en werkt de aanvullende bepalingen uit. Deze hebben betrekking op zaken als: verplichtingen opdrachtgever en aannemer, uitvoeringsduur, oplevering, bouwstoffengarantie, tijdschema, meer- en minderwerk, betaling, etc. Daarnaast werkt hij de beschrijving van het werk uit. Afhankelijk van het werk of bureau waar hij werkzaam is, maakt de bestekschrijver alleen een deel van het bestekboek en worden andere bestekgegevens door derden aangeleverd. In dat geval controleert de bestekschrijver deze gegevens en zorgt hij ervoor dat de verwerking ervan resulteert in een volledig en op elkaar afgestemd bestekboek. Bij het maken van het bestekboek maakt de bestekschrijver doorgaans gebruik van de STABU besteksystematiek. Ook maakt de bestekschrijver gebruik van STABU bestekteksten van fabrikanten. Deze zijn direct in te passen in het bestekboek. Het is de taak van de bestekschrijver om projectspecifieke gegevens eenduidig, in samenhang en op de juiste plaats in te voeren zodanig dat het bestekboek juridisch en technisch verantwoord is en overeenkomt met de bijbehorende tekening(en). De bestekschrijver zal zich moeten verdiepen in de toe te passen bouwstoffen en kwaliteitseisen. Hij baseert zich hierbij enerzijds op een grote hoeveelheid en zeer gedetailleerde informatie/ documentatie en doet tevens een groot beroep op zijn kennis en ervaring mbt bouwmaterialen- en productkennis, wet- en regelgeving, normering, etc. Als de bestekschrijver het bestekboek in concept gereed heeft, legt hij deze ter controle voor. Eventuele op- en aanmerkingen verwerkt hij vervolgens in het bestekboek. Ook kan het voorkomen dat er nog wijzigingen optreden die aanpassing van het bestek noodzakelijk maken, bijv. omdat in het bestek onjuistheden voorkomen of omdat wijzigingen optreden, zal de bestekschrijver met grote zorgvuldigheid het bestekboek aanpassen en de mogelijke gevolgen voor het bestekboek moeten bewaken. rol / verantwoordelijkheden complexiteit De bestekschrijver is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bestekboek en het stellen van prioriteiten. Hij heeft een uitvoerende rol met een grote zelfstandigheid bij het plannen en organiseren van werkzaamheden, het zoeken naar de juiste informatiebronnen en het maken van de juiste productkeuzes. In de STABU besteksystematiek komen gegevens op verschillende plaatsen terug in een andere context. Dit vereist goed inzicht in het maken van een bestekboek. Materialen moeten voldoen aan verschillende normen (NEN). Kennis van wet- en regelgeving, bouwstoffen, bouwkosten en functionele geschiktheid is absolute vereiste. Prijs-kwaliteit verhouding. Streven naar bepaalde vastgestelde kwaliteit, moet echter wel overeenkomen met begroting. betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's Collega s, adviseurs, fabrikanten en leveranciers, aannemers. Computer met daarop geïnstalleerd een bestekverwerkingsprogramma, gebaseerd op de STABU besteksystematiek, documenten (al dan niet digitaal) met name: weten regelgeving, NEN-normen, grote hoeveelheid productinformatie en documentatie. Bestekboek dat voldoet aan alle kwaliteitseisen Een dilemma kan ontstaan bij de keuze tussen kwaliteit en levertijd. Dit geldt ook voor materiaalkeuze in relatie tot begrotingstechnische ruimte. Print: 05-januari-2005 Pagina 6 van 13

7 KERNTAAK 3 Informeert en adviseert betrokkenen proces rol / verantwoordelijkheden Gedurende de ontwikkeling van het bestekboek geeft de bestekschrijver advies en informatie naar de verschillende betrokken partijen. Bij het verzamelen van tekeningen en andere gegevens, informeert de bestekschrijver betrokkenen over (on)mogelijkheden van toepassing van bepaalde bouwstoffen en adviseert hij alternatieven. Advisering en informatieverschaffing is vaak mondeling, maar ook via en/ of vragenlijsten. In de fase controleren van bestekken, adviseert en informeert de bestekschrijver over het bestekboek in relatie tot eventuele afwijkingen in kosten en mogelijke wijzigingen van gemaakte of gewenste keuzes obv inzichten in bouwstoffen en hun toepassing. Cruciaal bij de totstandkoming van een bestekboek is dat er voortdurend terugkoppeling is. De bestekschrijver neemt het initiatief bij het geven van advies en informatie complexiteit betrokkenen Advisering vraagt om gedegen kennis en inzicht in de materie. Collega s, adviseurs, fabrikanten en leveranciers, aannemers. (hulp-)middelen , vragenlijsten, moeder-/ bureaubestekken, STABU, BNB kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's Partijen zijn goed geïnformeerd en geadviseerd. Alles is gedocumenteerd. De bestekschrijver moet op het juiste moment de juiste informatie verschaffen. Overleg met verschillende betrokkenen over de haalbaarheid van mogelijke adviezen. Print: 05-januari-2005 Pagina 7 van 13

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Er is een aanstaand geschil tijdens de uitvoering. In het bestekboek blijken hiaten te zitten en sommige cruciale punten zijn voor meer uitleg vatbaar. De bestekschrijver kan indirect betrokken raken en moet goed onderlegd zijn om de voorwaarden te kunnen begrijpen en om ze toe te kunnen passen op de projectspecifieke situatie. 2 In zeer korte tijd moet een bestekboek worden gemaakt. De planning is erg krap en blijkt achteraf niet haalbaar. Men levert te laat gegevens aan. Ontvangen materiaal is onvolledig en vraagt om extra inzet. Om toch binnen de planning te blijven, wordt het bestekboek slordig geleverd: niet compleet en met fouten. Tijdens de bouw wordt dit zichtbaar (meerwerk) met alle gevolgen van dien. 3 Tijdens het schrijven van het bestekboek komt de opdrachtgever met een plotselinge wijziging van de opdracht. Hij heeft contact gehad met een energiemaatschappij en wil een proefproject met zonnepanelen. De consequenties beperken zich niet tot een enkele wijziging maar lopen door in vele onderdelen van het werk. Ook begrotingstechnisch heeft de wijziging grote gevolgen. Print: 05-januari-2005 Pagina 8 van 13

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 4 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zaken te interpr 5 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze om te gaan met 6 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze bouwstoffen te b 7 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze tekeningen te le bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 1 De bestekschrijver is in staat om op adequate zijn werkopdracht voo 2 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zorg te dragen v 8 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zelfstandig te w 10 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze mondeling en sc 11 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te werken onder 12 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze ontwikkelingen i sociaal-communicatieve (SC) 3 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te werken in tea 13 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze klantgericht en b ontwikkelings (ON) 9 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te reflecteren op KERNTAAK Print: 05-januari-2005 Pagina 9 van 13

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 4 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zaken te interpr 5 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze om te gaan met 6 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze bouwstoffen te b 7 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze tekeningen te le bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 1 De bestekschrijver is in staat om op adequate zijn werkopdracht voo 2 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zorg te dragen v 8 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zelfstandig te w 10 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze mondeling en sc 11 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te werken onder 12 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze ontwikkelingen i sociaal-communicatieve (SC) 3 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te werken in tea 13 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze klantgericht en b ontwikkelings (ON) 9 De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te reflecteren op KERNOPGAVE X Print: 05-januari-2005 Pagina 10 van 13

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 BOS De bestekschrijver is in staat om op adequate zijn werkopdracht voor te bereiden, zodat deze efficiënt kan worden uitgevoerd. Nr. 2 BOS Nr. 3 SC Ontvangt de werkopdracht ten behoeve van het maken van een bestekboek. Verzamelt alle relevante informatie. Interpreteert en beoordeelt deze informatie. Stelt vast welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tbv het maken van een bestekboek. Schat in samenspraak in hoelang deze werkzaamheden gaan duren. Bepaalt de werkvolgorde en stelt hierbij prioriteiten. Houdt voor zover mogelijk rekening met eventuele knelpunten. Stemt de aanpak van werken af met betrokkenen Een goed voorbereide werkopdracht. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zorg te dragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het af te leveren bestekboek, zodat zowel aan de belangen van de opdrachtgever als die van het eigen bureau tegemoet gekomen wordt. Werkt volgens de verstrekte werkopdracht Werkt volgens vastgestelde procedures in checklists, STABU besteksystematiek en bedrijfsregels. Komt gemaakte afspraken na. Signaleert fouten, verstoringen en afwijkingen tijdens het werkproces en grijpt tijdig in of treft voorzorgsmaatregelen. Controleert bij het maken van het bestekboek de juistheid van de door hem gehanteerde werkwijze. Controleert na afloop het bestekboek. Evalueert het eigen werk-/productieproces. Kwalitatief goed verlopende werkprocessen. Een goede kwaliteit van het afgeleverde bestekboek. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te werken in teamverband ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Nr. 4 VM Neemt actief deel aan besprekingen/ vergaderingen Stelt zich collegiaal op. Draagt bij aan een positieve werksfeer en toont interesse in het werk van anderen. Gaat respectvol om met mensen van andere disciplines, houdt daar rekening mee en overlegt bij eventuele problemen Maakt afspraken met collega s en komt deze na. Stelt gerichte vragen om alle relevante informatie te achterhalen. Verstrekt informatie aan alle belanghebbenden Maakt de juiste afweging op welk moment hulp of advies nodig is. Geeft aan wanneer de werkdruk te hoog is. De bestekschrijver levert in een prettige werksfeer met anderen een gezamenlijke prestatie om doelen te bereiken. De bestekschrijver functioneert effectief binnen een team. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zaken te interpreteren Controleert en beoordeelt aangeleverde gegevens. Stemt gegevens af op het bestekboek. Bestekboek wat voldoet aan eisen. Volledige en juiste gegevens. Print: 05-januari-2005 Pagina 11 van 13

12 Nr. 5 VM De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze om te gaan met technische hulpmiddelen Nr. 6 VM Maakt gebruik van computer en hierbij horende bestekverwerkingsprogramma s gebaseerdop de STABU besteksystematiek voor invoer van gegevens. Vraagt via internet gegevens op. Gebruikt voor een efficiënte communicatie. Gebruik van technische hulpmiddelen levert juiste en actuele gegevens op. De bestekschrijver kent de gangbare computerprogramma s en kan hier efficiënt mee omgaan. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze bouwstoffen te beoordelen Nr. 7 VM Verzamelt, selecteert relevante zaken ten behoeve van bestekboek, met name tekeningen, afwerkstaten, kleur- en materiaalstaten, producten van fabrikanten. Controleert en beoordeelt deze op grond van esthetische, bouwtechnische, beheertehnische en begrotingstechnische criteria. Werkt de gegevens uit. Legt de gegevens vast volgens het gehanteerde systeem. Zorgt voor onderlinge afstemming. Bestekboek waarin opgenomen alle relevante en op elkaar afgestemde zaken. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze tekeningen te lezen en te interpreteren Nr. 8 BOS Leest tekeningen ten behoeve van het maken van een bestekboek. Interpreteert de tekeningen door er gegevens uit te halen voor het uitwerken. Een bestekboek wat volledig aansluit op de tekeningen en visa versa De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze zelfstandig te werken. Nr. 9 ON Voert zijn werk uit zonder dat men daar direct op toe ziet. Stelt zelf prioriteiten in zijn werk. Onderneemt op eigen initiatief actie t.b.v. een goede voortgang in de werkprocessen. Neemt binnen de aangegeven kaders zelf beslissingen. Controleert zijn eigen werk. De voortgang en kwaliteit van het werk wordt mede bepaald door de keuzes en handelingen van de bestekschrijver. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te reflecteren op het werk. Kijkt naar de kwaliteit van uitgevoerde werkprocessen en geleverde prestaties.kijkt naar de kwaliteit van uitgevoerde werkprocessen en geleverde prestaties. Vergelijkt proces en resultaat met procedures, criteria en/of voorbeelden. Analyseert verschillen en overeenkomsten Erkent fouten of onvolkomenheden Brengt aantoonbare verbeteringen aan. Geeft aan op welke wijze de reflectie benut wordt. Print: 05-januari-2005 Pagina 12 van 13

13 Nr. 10 BOS De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze mondeling en schriftelijk te communiceren, zodat alle belanghebbenden doelmatig worden geïnformeerd. Nr. 11 BOS Bepaalt welke informatie wel en niet van belang is vast te leggen. Geeft duidelijke en complete informatie. Gebruikt de gebruikelijke vaktermen. Vult alle vereiste formulieren, werkbronnen en evt. checklists volledig en duidelijk in. Legt verbetervoorstellen vast. Communiceert over de voortang van het project. Gebruikt duidelijk en foutloos Nederlands. Heldere, correcte en duidelijke communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Alle belanghebbenden zijn adequaat geïnformeerd. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze te werken onder tijdsdruk Nr. 12 BOS Stelt de juiste prioriteiten bij tijdsdruk. Werkt zelfstandig en correct bij naderende deadlines. Mobiliseert personen die ondersteuning kunnen bieden. Stelt grenzen aan zichzelf en anderen. Doet geen toezeggingen die niet waar gemaakt kunnen worden. Geeft blijk van organisatorisch vermogen. Werkzaamheden worden ondanks tijdsdruk, in de juiste volgorde, tijdig en volledig uitgevoerd. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden Nr. 13 SC Leest regelmatig vakliteratuur en maakt veelvuldig gebruik van het internet Stelt functionele en realistische leerdoelen Volgt opleidingen en cursussen met inzet Beoordeelt nieuwe zaken als bouwstoffen Doet verbetervoorstellen voor vernieuwing Draagt aantoonbaar en actief bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van werkzaamheden. De bestekschrijver is in staat om op adequate wijze klantgericht en bedrijfsmatig te handelen Heeft inzicht in de wensen en eisen van de opdrachtgever. Heeft inzicht in de eigen bedrijfsbelangen. Verzamelt informatie van de opdrachtgever en koppelt dit terug. Voert regelmatig overleg met de opdrachtgever ten behoeve van een volledig en juist bestekboek. De bestekschrijver is op de hoogte van de wensen en eisen van de opdrachtgever. Zijn handelen is in overeenstemming met het eigen bureau. Dit leidt tot een goed op alle partijen afgestemd bestekboek. Print: 05-januari-2005 Pagina 13 van 13

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Stedenbouwkundig tekenaar (SBT) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver SBW O&R04/7/050/jab/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Technisch tekenaar TGI Algemene informatie datum: 12-05-2003 versie: 1 Onder regie van Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0 profiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-5-2005 Versie 3.0 Print: 01-juni-2005 Pagina 1 van 12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL restauratiemedewerker architectenbureau

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Technisch commercieel medewerker (TCM)

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Tekenaar

Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Beroepscompetentieprofiel Tekenaar SBW O&R04/7/043/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties met

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 profiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kopersbegeleider (KB) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver B&U

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver B&U Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver B&U Status: Definitief Datum: 28 11 2007 Colofon Beroepscompetentieprofiel: Bestekschrijver B&U Status: Definitief Algemene informatie datum: 11-10-07 versie:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Verkoper grafmonumenten Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement b. Functie evaluator multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub b Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek Kerntaak B1-K1 Tekent een product of installatie De tekenaar ontwerper elektrotechniek heeft een diversiteit

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3

Beroepscompetentieprofiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3 profiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Onderhoudsopzichter Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider steenachtige

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Polijster natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A ALGEMENE INFORMATIE Datum: januari 2005 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 profiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 22 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig opzichter Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001)

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001) profiel: Opsluiter Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie