Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Taak en competentieprofielen in de beveiligingsbranche; Arbeid Opleidingen Consult (augustus 2000) Servicedocumenten behorende bij Beveiliger (crebonr ), met name de differentiatie persoonsbeveiliging; ECABO (2003) De competentiegerichte kwalificatiestructuur van de LSOP (Politie Onderwijs- en Kenniscentrum); LSOP Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Persoonsbeveiliger Persoonsbegeleider Body-guard VIP-beveiliger Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderijs bedrijfsleven ECABO Sectiebestuur Beveiliging van ECABO dd dd De persoonsbeveiliger kan, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, doorstromen naar de functie van leidinggevende of naar een coördinerende functie. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De persoonsbeveiliger draagt zorg voor de beveiliging en bescherming van mensen die op grond van hun bekendheid, functie, vermogen of anderszins gevaar (dreigen te) lopen. Opdrachten tot beveiliging worden verstrekt door zowel particulieren, overheid als bedrijfsleven. Het beveiligen van leden van het koninklijk huis en aangewezen diplomaten is overigens voorbehouden aan speciaal opgeleide politiefunctionarissen of marechaussees. Persoonsbeveiligers kunnen incidenteel worden ingezet, waarbij telkens andere VIP s worden beveiligd, maar zij kunnen ook als vaste beveiliger van een VIP worden aangesteld. De werktijden van een persoonsbeveiliger zijn onregelmatig, op elk uur van de dag/nacht kan de persoonbeveiliger worden ingezet. De taken zijn zowel van beveiligende als van dienstverlenende aard, waarbij de beveiligende taak altijd het belangrijkste is. De beveiligingswerkzaamheden zijn te verdelen in preventieve taken (observatie) en in het nabij-beveiligen (close protection). Onderdeel van dit laatste kan het optreden als beveiligingschauffeur zijn. De persoonsbeveiliger werkt afhankelijk van de opdracht zelfstandig of in teamverband. Hij is verantwoording verschuldigd aan een coördinator. Hij geeft zelf geen leiding, maar kan wel een coördinerende taak hebben bij de uitvoering van opdrachten. De taakuitvoering gebeurt aan de hand van standaard richtlijnen, maar de functie vereist wel het creatief oplossen van gevarieerde problemen, waarbij de persoonsbeveiliger gegevens combineert, risico s inschat en naar eigen inzicht maatregelen neemt. De persoonsbeveiliger is stressbestendig, flexibel, oplettend, betrouwbaar, discreet en zeer sociaal vaardig. Hij heeft een goede lichamelijke conditie, een uitstekend observatievermogen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Er komt vraag naar personen die de combinatiefunctie persoonsbeveiliger/chauffeur kunnen uitoefenen; die combinatie heeft voor VIP s een kostenverlagend effect. Persoonsbeveiligers rijden steeds meer mee in de auto met chauffeur van de VIP in plaats van in een back-up voertuig. Ook dit is kostenverlagend en kan dus meer vraag creëren. Er komt vraag naar beveiligingschauffeurs die ook preventieve observaties uitvoeren. Print: 11-mei-2004 Pagina 2 van 15

3 Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Om in de persoonsbeveiliging te mogen werken moet men in ieder geval gediplomeerd zijn als beveiliger. Om ongeüniformeerd te mogen werken, hetgeen in de persoonsbeveiliging gangbaar is, moet men over het certificaat Persoonsbeveiliging van SVPB/ECABO beschikken of over het Vakdiploma beveiliging. Overigens bepaalt de korpsleider van politie of een persoonsbeveiliger vrijstelling krijgt van de uniformplicht. Toenemend gebruik van geavanceerde communicatie- en navigatieapparatuur bv. op het gebied van GPS. Bedrijven stellen vaak bepaalde eisen aan persoonsbeveiligers, bv. op het gebied van speciale rijvaardigheidstechnieken. In sommige bedrijven bestaat de voorkeur voor (ex-)medewerkers van politie of specialisten van defensie zoals van bepaalde marineonderdelen. Verondersteld wordt dat deze mensen over de vereiste competenties beschikken om als persoonsbeveiliger te kunnen werken, zoals op het gebied van wetskennis, speciale rijvaardigheidstechnieken, en sociale en communicatieve vaardigheden. Bijkomend voordeel van deze selectie-eis is dat dit een positief effect heeft op de samenwerkingsrelatie met de politie, omdat ze dezelfde taal spreken. Op Europees niveau wordt gesproken over openstelling van de markt, zodat ook buitenlandse beveiligingsbedrijven op de Nederlandse markt kunnen opereren zonder zich aan de Nederlandse regelgeving te hoeven houden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Nederlandse bedrijven voor persoonsbeveiliging weggeconcurreerd worden, omdat buitenlandse bedrijven minder hoeven te investeren in opleidingen. Print: 11-mei-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Voert preventieve observatieopdrachten uit 2 Voert persoonsbegeleidings-/persoonsbeveiligingsopdrachten uit 3 Treedt op als beveiligingschauffeur Print: 11-mei-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Voert preventieve observatieopdrachten uit proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De persoonsbeveiliger woont een briefing bij, ontvangt het draaiboek en bereidt zich voor; hij verzamelt de benodigde hulpmiddelen en voorwerpen (zoals telefoon, legitimatiebewijs, betalingsmiddelen) en trekt kleding aan die past bij de opdracht. Hij gebruikt het internet om informatie te verzamelen over de VIP en over actuele gebeurtenissen die de veiligheid van de VIP kunnen bedreigen. Dit laatste kan ook onderdeel van de briefing zijn. Hij begeeft zich ter plaatse, stelt zich onopvallend op en observeert volgens instructies en volgens het draaiboek. Hij observeert de persoon, het object, bezoekers en omgeving, naar gelang de opdracht en brengt zo het dagelijkse gebeuren rondom een persoon in kaart. Deze observatie kan zowel dynamisch als statisch zijn. Soms spreekt hij op tactische wijze verdachte personen aan om na te gaan of die verdenking reëel is. Hij kiest hiervoor het volgens hem meest geschikte moment. Hij signaleert afwijkende en bedreigende situaties en beoordeelt of deze afwijkingen direct gemeld moeten worden of alleen gerapporteerd. Hij maakt een verslag/rapport van de observatiegegevens voor de opdrachtgever of voor de coördinator. In dit rapport geeft hij waar mogelijk kwalificaties aan de afwijkingen die hij heeft gesignaleerd. Observeren gebeurt alleen of met een team. De persoonsbeveiliger is verantwoording verschuldigd aan de coördinator. Een persoonsbeveiliger moet uiterst discreet zijn en mag vrijwel niets over zijn werk vertellen aan derden omdat dit risicoverhogend kan werken; dit legt een grote verantwoordelijkheid op hem. Er moet worden gewerkt volgens standaardprocedures maar de persoonsbeveiliger moet in bepaalde gevallen lastige keuzes maken en moet soms ook een beroep doen op zijn creativiteit. Verder is het noodzakelijk om alert te blijven ook al gebeurt er lange tijd niets. Coördinator, collega s, opdrachtgever, publiek. Instructies, draaiboek, plattegronden, kentekenlijst, vervoermiddel, communicatiemiddelen (zoals portofoon, mobilofoon, GSM), navigatiesysteem, laptop/pc, palmtop, GPS, internet, foto- en filmapparatuur, eerdere rapportages van collega s m.b.t. het onderwerp van de betreffende opdracht. De persoonsbeveiliger moet zo observeren dat het publiek het zo min mogelijk in de gaten heeft. Alle afwijkende zaken moeten worden gerapporteerd waarbij de persoonsbeveiliger een selectie maakt op relevantie. De persoonsbeveiliger geeft op het juiste moment aan de coördinator door dat de dreiging zo hoog is geworden dat er aanpassing van de beveiliging noodzakelijk is. Hierbij worden verschillende gradaties van dreiging gehanteerd. Zelfstandigheid versus verantwoording De persoonsbeveiliger moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan de coördinator of niet. Gesprekstechniek kiezen De persoonsbeveiliger moet afhankelijk van de situatie waarin of de personen waarmee gecommuniceerd moet worden, de juiste gesprekstechniek kiezen. Vertrouwelijkheid versus openheid De persoonsbeveiliger mag in principe niets naar buiten brengen over zijn opdracht, maar heeft wel informatie nodig van derden; hij moet bepalen hoe open hij communiceert. Prioriteiten stellen De persoonsbeveiliger moet op basis van risico-inschatting afwegen waar zijn inzet het meest relevant is. Soms moet hij een belangrijke activiteit onderbreken voor een andere activiteit. Print: 11-mei-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Voert persoonsbegeleidings-/persoonsbeveiligingsopdrachten uit proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De persoonsbeveiliger leest het draaiboek en bereidt zijn aandeel aan de opdracht voor, samen met het team. De coördinator geeft aan welke mate van beveiliging moet worden geleverd en wat de te verwachten dreiging is. De persoonsbeveiliger verzamelt de benodigde hulpmiddelen en voorwerpen (zoals telefoon, portofoon, legitimatiebewijs, betalingsmiddelen) en trekt kleding aan die past bij de opdracht. Het werk kan bestaan uit verschillende taken die niet in elke situatie allemaal relevant zijn, maar die hierna allemaal beschreven worden. De persoonsbeveiliger voert een voorverkenning uit van bezoekadressen van de VIP, bv. wat betreft vluchtwegen en de aanwezigheid van safe houses, controleert voertuigen op inzetbaarheid, sabotage en/of explosieven en neemt preventieve maatregelen om onregelmatigheden te voorkomen. Hij bespreekt met de VIP of deze nog wensen heeft waaraan tegemoet gekomen kan worden, zonder de veiligheid van de persoon in gevaar te brengen. De persoonsbeveiliger onderhoudt contacten met personeel van de VIP m.b.t. het programma en de activiteiten van de VIP. Er zijn verschillende manieren van begeleiden en beveiligen. Hij kan opvallend (herkenbaar als beveiliger) of onopvallend (aangepast aan de omgeving) beveiligen. Verder kan de persoonsbeveiliger alleen of met een team de VIP en de omgeving van een afstand in de gaten houden, hij kan direct naast de persoon lopen of hij kan met een team direct rondom de persoon lopen. Dit laatste kan gebeuren in verschillende formaties. De persoonsbeveiliger observeert en meldt afwijkende zaken en instrueert ook anderen (bv. personeel van de VIP) om dit te doen. Zodra er sprake van dreiging is, treedt hij doeltreffend op, bv. door de VIP een vluchtroute te laten gebruiken. Met zijn kennis van crowd control kan hij juist optreden wanneer een groep mensen de veiligheid van de VIP bedreigt. Soms houdt de persoonsbeveiliger een verdachte aan, bv. als die zich onbevoegd ergens bevindt. Hij verliest hierbij de veiligheid van de VIP nooit uit het oog. De mate van beveiliging bieden verschilt; soms is er meer sprake van gezelschap, service en begeleiding bieden, terwijl in andere gevallen de nadruk juist ligt op het beveiligen. Het is aan de persoonsbeveiliger om in overleg met collega s en coördinator te bepalen welke mate van beveiliging nodig is. Procedures verschillen naar gelang de zwaarte van de beveiliging. Om de juiste procedure te kunnen kiezen is het noodzakelijk om over zo veel mogelijk informatie te beschikken zodat de mate van dreiging zorgvuldig kan worden bepaald. De persoonsbeveiliger begeleidt/beveiligt alleen of met een team. Hij is verantwoording verschuldigd aan de coördinator. Een persoonsbeveiliger moet uiterst discreet zijn en mag vrijwel niets over zijn werk vertellen aan derden omdat dit risicoverhogend kan werken; dit legt een grote verantwoordelijkheid op hem. Er moet worden gewerkt volgens standaardprocedures maar de persoonsbeveiliger moet in bepaalde gevallen lastige keuzes maken en moet soms ook een beroep doen op zijn creativiteit. Lastige situaties zijn die waarin de dreiging dermate hoog is dat bv. de werkzaamheden van de VIP onderbroken moeten worden. Een ander aspect dat de complexiteit vergroot ligt in de mate waarin een VIP bereid is om orders aan te nemen van een lager geplaatste, in dit geval de persoonsbeveiliger. Of en in welke mate dit aspect een rol speelt is afhankelijk van de persoonlijkheid van de VIP en de communicatietechnieken van de persoonsbeveiliger. Een laatste factor die de complexiteit vergroot is het feit dat er vaak lange tijd niets bijzonders gebeurt en de persoonsbeveiliger dan toch alert moet blijven. Coördinator, collega s, VIP( s), eventueel personeel van de VIP( s), publiek, medewerkers van politie, personeel van locaties waar de VIP heen gaat. Instructies, draaiboek, plattegronden, kentekenlijst, vervoermiddel, communicatiemiddelen (zoals portofoon, mobilofoon, GSM), navigatiesysteem, laptop/pc, palmtop, GPS, internet. De persoonsbeveiliger moet zorgen voor de veiligheid van de VIP, zonder de VIP en zijn omgeving onnodig te hinderen bij de werkzaamheden. Hij zorgt er daarom voor dat veiligheidsprocedures zijn afgestemd op de dreiging, de VIP, de locatie en het publiek. Strikt uitvoeren van procedures versus tolerantie De persoonsbeveiliger moet afwegen of hij strikt alle procedures uitvoert of dat hij een zekere tolerantie toont ten aanzien van bepaalde procedures ten gunste van de leefbaarheid/werkbaarheid voor de VIP. Hij moet hierbij bepalen of hij die keuze zelf maakt of dat hij iemand moet raadplegen. Gesprekstechniek kiezen De persoonsbeveiliger moet afhankelijk van de situatie waarin of de personen waarmee gecommuniceerd moet worden, de juiste gesprekstechniek kiezen. Handelend optreden versus eigen veiligheid en die van derden De persoonsbeveiliger moet bij incidenten bepalen op welk moment hij in welke Print: 11-mei-2004 Pagina 6 van 15

7 KERNTAAK 3 Treedt op als beveiligingschauffeur mate ingrijpt, rekening houdend met de eigen veiligheid en die van derden. Extra dienstverlening of niet De persoonsbeveiliger moet afwegen of hij bepaalde (extra) dienstverlening biedt of niet. De beveiligende taak mag nooit ondergeschikt zijn aan de dienstverlenende. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De persoonsbeveiliger treedt bij deze kerntaak op als beveiligingschauffeur van een VIP. Voor vertrek controleert de persoonsbeveiliger het voertuig op veiligheidsaspecten, techniek en verzorging. Hij ontvangt instructies van de coördinator, die meerijdt in de VIP-auto of in een volgauto. In sommige gevallen rijdt er een verkenningsauto vooruit. De persoonsbeveiliger observeert tijdens het rijden de omgeving, schat risico s in en reageert adequaat, bv. door de route of de snelheid aan te passen, juist wel of juist niet in te halen etc. Tijdens het rijden neemt hij kenmerken van een situatie in zich op, zoals kentekens, signalementen etc. Als hij geconfronteerd wordt met veranderende situaties, zoals een aanrijding, omleiding of noodgeval, handelt hij adequaat, uitgaande van de veiligheid van de VIP. Als er sprake is van meerdere auto s (zoals een verkenningsauto, VIP-voertuig en volgauto) is het cruciaal dat de verschillende auto s hun handelen rijtechnisch op elkaar afstemmen (bv. combinatierijden). Tijdens de communicatie wordt veel vakjargon gebruikt. Het is bij de uitvoering van deze werkzaamheden van het grootste belang dat de autorit veilig is voor de VIP, zowel wat betreft verkeersveiligheid als wat betreft de specifieke veiligheid. De beveiligingschauffeur maakt gebruik van security rijtechnieken en voertuigbeheersingstechnieken en hij past veiligheidstechnieken toe wanneer moet worden gestopt en in- of uitgestapt. De persoonsbeveiliger moet zo comfortabel mogelijk rijden, veel VIP s willen namelijk kunnen werken tijdens de rit. Voor het werk is het noodzakelijk dat hij afspraken maakt over parkeren, aankomst- en vertrektijden en -plaatsen. Hij moet een gesprek kunnen voeren met de VIP, in het Nederlands en (op basaal niveau) in het Engels. De persoonsbeveiliger werkt alleen of in een team. De veiligheid van de VIP is wat verkeersveiligheid betreft aan hem toevertrouwd en wat de algehele veiligheid betreft aan het eventuele team, hoewel de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de coördinator ligt. Een persoonsbeveiliger moet uiterst discreet zijn en mag vrijwel niets over zijn werk vertellen aan derden omdat dit risicoverhogend kan werken; dit legt een grote verantwoordelijkheid op hem. De hoeveelheid te verwerken informatie en de vertaling daarvan naar de mate van dreiging bepalen de complexiteit. Verder is het complex om een balans vinden tussen het zo veilig mogelijk vervoeren van de VIP, waarbij het soms noodzakelijk is bepaalde manoeuvres te maken die andere weggebruikers niet verwachten, en het zo min mogelijk hinderen van de medeweggebruikers. Doel van dit laatste is het voorkomen van onnodige aandacht en agressie. Coördinator, collega's, VIP('s), medeweggebruikers. Instructies, auto, draaiboek en routes, legitimatiebewijs, parkeergeld, communicatiemiddelen (zoals portofoon, mobilofoon, GSM), navigatiesysteem, GPS. De persoonsbeveiliger vervoert de VIP veilig van A naar B, zonder de aandacht te trekken en zonder (verkeers)regels te overtreden. Regels/interne procedures versus eigen keuzes De persoonsbeveiliger moet afwegen of hij in bepaalde gevallen af mag wijken van procedures omdat er volgens hem grotere belangen zijn. Hij moet kiezen tussen handhaven van de procedure, zelf bepalen dat daarvan mag worden afgeweken of iemand raadplegen die bevoegd is om toestemming te geven om van procedures af te wijken. Handelend optreden versus eigen veiligheid en die van derden De persoonsbeveiliger moet bij incidenten bepalen op welk moment hij in welke mate ingrijpt, rekening houdend met de eigen veiligheid en die van derden. Gesprekstechniek kiezen De persoonsbeveiliger moet afhankelijk van de situatie waarin of de personen waarmee gecommuniceerd moet worden, de juiste gesprekstechniek kiezen. Print: 11-mei-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Gegevens relateren en inschatten van risico's De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om snel gegevens uit allerlei bronnen en eigen waarnemingen te combineren om zodoende in te schatten of er sprake is van dreiging of niet. Hij moet een goed geheugen hebben om zich te kunnen herinneren of hij voor een bepaalde situatie ooit relevante informatie heeft gekregen en zo ja, welke. Gegevens kunnen afzonderlijk niet verdacht lijken, maar in combinatie wel degelijk een teken van verhoogde dreiging zijn. 2 Het juiste moment van handelen kiezen De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om het juiste moment te kiezen om te handelen. Een verkeerd moment kiezen kan als consequentie hebben dat de VIP onnodig wordt gehinderd in zijn werk, of dat een observatieopdracht minder informatie oplevert dan mogelijk was geweest. 3 Proportioneel handelen De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om te bepalen hoe hij ingrijpt bij een bepaalde mate van dreiging. Zijn reactie moet in verhouding staan tot de mate van dreiging. Overdreven zwaar ingrijpen kan verstorend werken, irritatie oproepen en kan zelfs risicoverhogend werken. Nauwelijks ingrijpen kan ertoe leiden dat de VIP in gevaar wordt gebracht. 4 Anderen zo min mogelijk hinderen De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om handelingen uit te voeren waarbij anderen direct of indirect worden gehinderd. Hij moet steeds proberen anderen zo min mogelijk te hinderen, door goed vooruit te denken, zich te verplaatsen in anderen en respect voor hen te tonen. Print: 11-mei-2004 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Observeren en een risicobeeld schetsen 2 Uitvoeren van een voorverkenning 3 Begeleiden van een VIP 4 Vervoeren van een VIP 5 Optreden in acuut bedreigende situaties 6 Nabij beveiligen van een VIP 7 Verdachten aanhouden 8 Conflicten hanteren 9 Eerste hulp verlenen 10 Toepassen van wet- en regelgeving bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Uitvoeren wensen opdrachtgever volgens wettelijke eisen 13 Prioriteiten stellen 14 Wisselen van rol 15 Knelpunten signaleren sociaal-communicatieve (SC) 16 Mensen corrigeren en motiveren 17 Samenwerken met interne en externe relaties 18 Omgaan met agressie 19 Integer en met respect handelen 20 Mondeling en schriftelijk rapporteren ontwikkelings (ON) 21 Eigen handelen evalueren en bijstellen 22 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 23 Vakkennis en ontwikkeling bijhouden KERNTAAK Print: 11-mei-2004 Pagina 9 van 15

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Observeren en een risicobeeld schetsen 2 Uitvoeren van een voorverkenning 3 Begeleiden van een VIP 4 Vervoeren van een VIP 5 Optreden in acuut bedreigende situaties 6 Nabij beveiligen van een VIP 7 Verdachten aanhouden 8 Conflicten hanteren 10 Toepassen van wet- en regelgeving bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Uitvoeren wensen opdrachtgever volgens wettelijke eisen 13 Prioriteiten stellen 14 Wisselen van rol sociaal-communicatieve (SC) 16 Mensen corrigeren en motiveren 17 Samenwerken met interne en externe relaties 18 Omgaan met agressie 19 Integer en met respect handelen 20 Mondeling en schriftelijk rapporteren ontwikkelings (ON) 21 Eigen handelen evalueren en bijstellen 22 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 23 Vakkennis en ontwikkeling bijhouden KERNOPGAVE Print: 11-mei-2004 Pagina 10 van 15

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze preventief te observeren en een risicobeeld te schetsen, zodat de beveiliging optimaal kan worden ingericht en worden aangepast bij verandering van de situatie. Informeert zich over het normale beeld van een woonomgeving, werkomgeving etc., verzamelt relevante informatie over het leven van de VIP en verzamelt benodigde hulpmiddelen Observeert zo onopvallend mogelijk en signaleert afwijkingen van het normale omgevingsbeeld Spreekt zo nodig passanten aan ter informatieverzameling Zoekt naar mogelijke verbanden tussen de verzamelde gegevens en constateert herhaling in gebeurtenissen Bepaalt welke afwijkingen hij direct doorgeeft aan de coördinator en welke hij alleen schriftelijk meldt Signaleert en meldt bedreigende situaties Rapporteert correct en helder, conform voorschriften, zowel schriftelijk als mondeling en gebruikmakend van jargon Een actueel en bruikbaar risicobeeld van de omgeving van de VIP Juist ingeschatte risico s die op tijd zijn gemeld De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze een voorverkenning uit te voeren zodat bij het beveiligen van een VIP ingespeeld kan worden op actuele risico s. Nr. 3 Controleert of het draaiboek uitgevoerd kan worden en constateert eventuele onuitvoerbare procedures Signaleert risico s waar in het draaiboek niet op geanticipeerd is Bepaalt welke afwijkingen en risico s hij direct meldt aan de coördinator en welke later of niet Rapporteert correct en helder, conform voorschriften, zowel schriftelijk als mondeling en gebruikmakend van jargon Actuele veranderingen ten opzichte van de situatie waarvan is uitgegaan in het draaiboek zijn gesignaleerd en gemeld De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze een VIP te begeleiden met als doel het waarborgen van de veiligheid van de VIP. Nr. 4 Leest het draaiboek en bereidt zich voor Informeert bij de VIP naar mogelijke wensen, probeert die zo veel mogelijk in te willigen en biedt weerstand aan niet uitvoerbare wensen Onderhoudt contact met personeel van derden en personeel van de VIP Loopt mee met de VIP en zorgt ervoor dat deze ongehinderd zijn doel kan bereiken Signaleert eventuele risico s en reageert adequaat, zonder de omgeving of de VIP onnodig te hinderen De VIP heeft zijn werkzaamheden en/of privé-activiteiten veilig kunnen uitvoeren waarbij de VIP en zijn omgeving zo min mogelijk gehinderd zijn De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate en veilige wijze een VIP te vervoeren. Leest het draaiboek en bereidt zich voor Controleert de auto op de aspecten veiligheid, techniek en verzorging Rijdt de afgesproken route waarbij hij alleen afwijkt indien hij daartoe opdracht krijgt van de coördinator Maakt afspraken met de VIP en converseert, zo nodig in het Engels Gebruikt security rijtechnieken, voertuigbeheersingstechnieken en andere veiligheidstechnieken op de juiste manier, zo nodig in overleg met chauffeurs van andere beveiligingsauto s Signaleert risico s en reageert daar adequaat op De VIP is veilig vervoerd en op tijd aangekomen Print: 11-mei-2004 Pagina 11 van 15

12 Nr. 5 De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze op te treden in acuut bedreigende situaties, met als doel het snel in veiligheid brengen van de VIP. Nr. 6 Bepaalt of de situatie dermate bedreigend is dat moet worden ingegrepen Zorgt ervoor dat de VIP stopt met zijn werkzaamheden, zonder dat onnodige onrust ontstaat bij aanwezigen Brengt de VIP zo snel en doeltreffend mogelijk in veiligheid Loopt in bepaalde formatie met collega s indien de coördinator hiertoe opdracht geeft Communiceert met coördinator en collega s, met gebruik van jargon Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De VIP is snel en beheerst in veiligheid gebracht terwijl er zo min mogelijk onrust is ontstaan De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze een VIP nabij te beveiligen in een risicovolle situatie met als doel het waarborgen van de veiligheid van de VIP. Nr. 7 Woont briefing bij of leest draaiboek Bepaalt met de teamgenoten de taakverdeling Loopt in de door de coördinator opgedragen formatie Is alert op risico s en reageert daar adequaat op Past technieken van crowd control toe De VIP is snel en veilig door een risicovolle omgeving geleid De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze verdachten aan te houden ter bevordering van de veiligheid van de VIP. Nr. 8 Stelt vast of er juridisch grond is om aan te houden Informeert back-up Zorgt voor de veiligheid van de VIP, collega s en zichzelf Kiest een goed moment om aan te houden Houdt verdachten aan, neemt eventueel goederen in beslag en draagt verdachten over volgens procedures Reageert adequaat op agressief gedrag Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De aanhouding is rechtmatig, er komen geen gegronde claims binnen Rapportages die als basis voor een verantwoordingsdocument kunnen dienen t.b.v. directie/bedrijfsleider, politie, overheid, verzekering etc. De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze conflicten te hanteren, zonder de veiligheid van de VIP uit het oog te verliezen. Nr. 9 Signaleert ongewenst gedrag of wordt erop geattendeerd Analyseert de ernst van de situatie Verzoekt indien nodig om assistentie Verleent assistentie aan collega s op verzoek of op eigen initiatief Bepaalt de juiste procedure en past deze toe Herkent de belangrijkste oorzaken van afwijkend gedrag, zoals alcohol, psychiatrische/psychische afwijkingen, stimulerende of verdovende middelen etc. Het conflict is rustig en adequaat behandeld; er is niet meer onrust ontstaan dan nodig De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze eerste hulp te verlenen aan de VIP. Controleert op gevaar en zorgt ervoor dat er niet meer slachtoffers vallen Beoordeelt de situatie en kiest de juiste acties, bv. door hulp in te roepen Biedt adequaat hulp volgens procedures Houdt toezicht op de situatie Informeert relevante personen Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De juiste hulp is op tijd geboden Print: 11-mei-2004 Pagina 12 van 15

13 Nr. 10 De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze wet- en regelgeving toe te passen. Nr. 11 BOS Nr. 12 BOS Herkent verdachte situaties en kent hierbij zijn wettelijke bevoegdheden om op te treden Stelt vast of er een huisregel of wettelijk voorschrift wordt overtreden en zo ja, welk(e) Hanteert de juiste delictsomschrijving Delicten worden juist omschreven De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie zodat de belangen van de organisatie en de privacy van personen worden gewaarborgd. Schat in welke informatie vertrouwelijk is Reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de organisatie en de privacy van personen kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke documenten op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden Vertrouwelijke informatie is volgens de geldende regels en procedures behandeld, waarbij geen gegevens of informatie aan personen of organisaties zijn verstrekt die de belangen van de organisatie en de privacy van personen schaadt De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze de wensen van de opdrachtgever/vip uit te voeren rekening houdend met wettelijke voorschriften. Nr. 13 BOS Stelt vast welke mogelijkheden de wet biedt om aan de opdracht te kunnen voldoen Voert de opdracht uit binnen de grenzen van de wet Weigert zo nodig opdrachten beargumenteerd en informeert leidinggevende hierover Uitgevoerde werkzaamheden zijn wettelijk toegestaan De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze prioriteiten te stellen, zodanig dat de veiligheid van de VIP gewaarborgd is. Nr. 14 BOS Bepaalt op basis van de urgentiegraad de meest geschikte volgorde voor de uitvoering van taken Weegt bedrijfsmatige belangen af tegen individuele belangen van bv. bezoekers, personeel van derden etc. Weegt af of het verantwoord is om werkzaamheden te onderbreken en elders in te grijpen Houdt rekening met wettelijke voorschriften en wensen van de opdrachtgever/vip Dringende zaken zijn afgehandeld zonder dat dit elders tot nieuwe problemen heeft geleid De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze van rol te wisselen als de situatie daarom vraagt. Nr. 15 BOS Kiest in een situatie de meest geschikte rol om het beoogde effect te bereiken Blijft zakelijk, professioneel en onkreukbaar Voorkomt conflicten Houdt rekening met precedentwerking De juiste rollen zijn gekozen zodat het gewenste resultaat is bereikt De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze knelpunten in de werkuitvoering te signaleren, te rapporteren en oplossingen aan te dragen, voor een optimale beveiliging van de VIP. Signaleert knelpunten in de werkuitvoering en legt deze vast Signaleert onvolkomenheden in de instructies en legt deze vast Draagt oplossingen aan Informeert leidinggevende over knelpunten, onvolkomenheden en mogelijke oplossingen De leidinggevende is adequaat geïnformeerd zodat hij de instructies actueel kan houden en de voorwaarden kan scheppen om het werk uit te kunnen voeren Print: 11-mei-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 16 SC De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze mensen te corrigeren en te motiveren ter bescherming van de VIP. Nr. 17 SC Nr. 18 SC Schat een situatie in Handelt op een manier die past bij de situatie Hanteert een passende gesprekstechniek Blijft respectvol, straalt gezag uit en blijft assertief De mensen reageren volgens de wensen van de persoonsbeveiliger De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze samen te werken met interne en externe relaties op bestuurlijk en/of hiërarchisch niveau in het belang van het functioneren van de organisatie. Neemt deel aan (werk)overleg, briefings of werkoverdracht Stemt gedrag en presentatie af op de relaties Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op zonder hierbij de beveiligingsdoelstellingen uit het oog te verliezen Maakt samenwerkingsafspraken en komt deze na Houdt rekening met belangen en omstandigheden van zowel internen, externen als de eigen organisatie Taken zijn goed verdeeld en op elkaar afgestemd en er is rekening gehouden met ieders bevoegdheden en deskundigheden De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze om te gaan met personen die agressief en/of non-coöperatief gedrag vertonen, ter beveiliging van de VIP. Nr. 19 SC Beoordeelt de situatie en schat in wat de oorzaak is van het storende gedrag Treedt deëscalerend en pro-actief op Past conflicthanterende maatregelen toe Stelt objectieve grenzen aan verbaal geweld Treedt zelfverzekerd op en voorkomt extra spanning Handelt volgens de geldende regels en procedures Een gedeëscaleerde situatie De persoonsbeveiliger is in staat om integer en met respect met mensen om te gaan, ter voorkoming van conflicten. Nr. 20 SC Behandelt personen met verschillende normen en waarden gelijk Gaat integer en respectvol om met alle soorten mensen Herkent normafwijkend gedrag en reageert hierop adequaat Mensen zijn integer en respectvol behandeld De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren. Rapporteert direct indien noodzakelijk of binnen gestelde termijnen. Rapporteert kort en bondig, zowel mondeling als schriftelijk Rapporteert volgens bedrijfsrichtlijnen; schrijft zowel algemene, dienst- als specifieke rapporten Gebruikt gestandaardiseerde rapportageformats Rapporteert in correct Nederlands Gebruikt pc Rapportages voldoen aan de gestelde eisen en kunnen o.a. dienen als bewijsmateriaal voor verzekeraars, overheid en opdrachtgever, als onderbouwing voor aanpassing van de beveiliging, als feitelijke weergave van het risicobeeld en als hulpmiddel voor onderzoeken uitgevoerd door beveiligingsdiensten en/of politie Print: 11-mei-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 21 ON De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze het eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten zo nodig bij te stellen. Nr. 22 ON Vergelijkt het gevolgde proces met de procedure en met de werkwijze(n) die anderen hebben gevolgd Vergelijkt behaald resultaat met de resultaten behaald door anderen Erkent fouten en onvolkomenheden Stelt verbeterpunten vast Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van de eigen werkzaamheden De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze feedback op eigen functioneren te vragen en te ontvangen. Nr. 23 ON Vraagt gericht en op eigen initiatief naar de kwaliteit van uitgevoerde werkprocessen en geleverde prestaties Gaat in geval van kritische opmerkingen niet direct in de verdediging Staat open voor de mening van anderen Heeft inzicht in eigen handelen en in de uitwerking ervan op anderen De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze vakkennis en de eigen ontwikkeling bij te houden. Volgt cursussen en trainingen op gemotiveerde wijze Leest door de werkgever verschafte informatie en verzamelt zelf relevantie informatie Levert bijdragen aan de verbetering van werkprocessen en aan de kwaliteitsverhoging van het geleverde werk Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de werkzaamheden Print: 11-mei-2004 Pagina 15 van 15

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veiligheid en vakmanschap

Veiligheid en vakmanschap Kwalificatiedossier mbo Veiligheid en vakmanschap Kwalificaties Aankomend medewerker grondoptreden Aankomend medewerker maritiem Aankomend onderofficier grondoptreden Aankomend onderofficier maritiem Geldig

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

Algemene gegevens. Praktijkwerkboek Beveiliger. Naam aspirant-beveiliger: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam onderwijsinstelling:

Algemene gegevens. Praktijkwerkboek Beveiliger. Naam aspirant-beveiliger: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam onderwijsinstelling: Praktijkwerkboek Beveiliger Algemene gegevens Naam aspirant-beveiliger: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam onderwijsinstelling: Naam BPV-begeleider onderwijsinstelling: Duur BPV-periode van

Nadere informatie

Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s. Februari 2010

Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s. Februari 2010 Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s NFU 10.1672 1 2 Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s 1. Het risico...4 2. Doelgroepen...4 3. Wettelijk kader...4 4. Ambitieniveau UMC s...6 5. Maatregelen

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Beleid Omgaan met Agressie en Geweld

Beleid Omgaan met Agressie en Geweld Beleid Omgaan met Agressie en Geweld Gemeente Arnhem Versie - Oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en Doel 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 2. Uitgangspunten beleid agressie en geweld 4 2.1 Definitie

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie