Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Notulen van vergaderingen met de stuurgroep en de werkgroep Brugjaar Politie De competentiegerichte kwalificatiestructuur; LSOP 'Naar een programmatisch kader voor de Politieonderwijsraad. Een verkenning van het politieonderwijs met het reguliere onderwijs.' (november 2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Potentieel LSOP student Toekomstig aspirant van politie Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Politieacademie dd dd Een medewerker die voldoet aan het beroepscompetentieprofiel Doorstroom Politie is goed voorbereid op een studie bij het LSOP voor de volgende kwalificatieniveaus: 2: assistent politiemedewerker 3: politiemedewerker 4: allround politiemedewerker. Afhankelijk van de vooropleiding van de leerling stroomt hij na het goed doorlopen van het selectietraject door naar één van de bovengenoemde niveaus. In de meeste gevallen is dat niveau 2: assistent politiemedewerker. De verworven competenties bieden voorts een basis om bij andere overheidsinstanties of in de particuliere sector opgeleid te worden in beveiligingsberoepen. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding Het beroepscompetentieprofiel Doorstroom Politie heeft geen directe arbeidsmarktrelevantie, maar heeft wel een belangrijke maatschappelijke functie. Mensen die nog te jong zijn om in te kunnen stromen bij de politie kunnen zich voorbereiden op het werken bij de politie en de daarvoor benodigde opleidingen. Het werk bij de politie vereist goede communicatieve en sociale vaardigheden, het kunnen toepassen en handhaven van wet- en regelgeving en vooral een houding die gezag uitstraalt. Problemen in de samenleving moeten worden benaderd vanuit twee optieken, die van wet- en ordehandhaving én die van hulpverlening. De medewerker werkt onder directe leiding en is niet hiërarchisch verantwoordelijk voor anderen of andermans werk. Hij draagt wel verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn eigen taken volgens de werkinstructies die hij hiervoor heeft gekregen. Wetgeving heeft over het algemeen een generalistisch karakter. In specifieke situaties is er ruimte voor interpretatie van die regelgeving, de zogenaamde discretionaire bevoegdheid. Deze interpretatieruimte maakt het werk complex. Bij de interpretatie wordt de medewerker beïnvloed door persoonlijke motieven en externe factoren, zoals beleidsuitgangspunten, publieke opinies, druk van eventuele omstanders, een soms overbelast rechtssysteem, etc. De medewerker is alert, rustig, evenwichtig, behulpzaam, actief, zelfverzekerd, representatief, gedisciplineerd, integer, sociaal vaardig, taalvaardig, durft initiatief te nemen en heeft een groot inschattingsvermogen. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Vraag naar veiligheid en beveiliging neemt toe, mede door dreiging van terrorisme Toename van de criminaliteit Toename gevoelens van onveiligheid Een veranderende samenleving: -mensen worden steeds mondiger -minder sociale controle -vervaging tussen publiek- en privaatdomein. Het thema veiligheid komt steeds hoger op de agenda van de politiek te staan. De overheid heeft invloed op het functioneren van de politie o.a. door prestatiecontracten op te stellen. Dit heeft onder meer invloed op het personeelsbeleid van korpsen, bv. wat betreft het aannemen en opleiden van aspirant agenten. Print: 05-oktober-2004 Pagina 2 van 14

3 Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Verdergaande automatisering van o.a. de communicatiemiddelen, zoals het C 2000 systeem. Dit systeem is een gezamenlijk netwerk voor de radiocommunicatie die de politie, brandweer en ambulancediensten in staat stellen om hun hulpverlening sneller, effectiever en met meer onderlinge samenhang uit te voeren. Vanuit de samenleving en politiek is er veel kritiek op organisaties die belast zijn met de veiligheidszorg in onze samenleving. Betrokken organisaties, veelal overheidsorganisaties, kiezen daardoor onder publieke druk voor een meer bedrijfsmatige aanpak waarbij begrippen als effectiviteit en efficiëntie centraal staan. De begrippen HRM, lerende organisatie en kwaliteitszorg (INK) zijn in de publieke sector geen onbekende begrippen meer. Onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld: Politiemonitor, data uit eigen bedrijfsprocessystemen, resultaatgegevens van het Openbaar Ministerie of het CBS) hebben hun invloed op het gevoerde beleid. Op dit moment vinden er experimenten plaats om politiechefs en de politieorganisatie af te rekenen en te korten op hun budget wanneer bepaalde doelstellingen niet gerealiseerd worden. Ook de steeds verdergaande automatisering heeft zijn invloed. Door verder te automatiseren tracht men te bereiken dat de medewerkers ontlast worden van hun administratieve taken en daardoor meer voor hun eigenlijke werkzaamheden ingezet kunnen worden. Uitwisseling van informatie, samenwerking en systeemuitwisseling met politie organisaties, zoals Europol en Interpol, worden steeds belangrijker. Print: 05-oktober-2004 Pagina 3 van 14

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Informeert en communiceert met externe relaties 2 Treedt op in publiek domein en draagt bij aan de gemeenschappelijke veiligheidszorg Print: 05-oktober-2004 Pagina 4 van 14

5 KERNTAAK 1 Informeert en communiceert met externe relaties proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De medewerker legt en onderhoudt in- en externe contacten. Deze contacten vinden plaats in de vorm van baliegesprekken, in- en uitgaande telefoongesprekken, klachtenafhandeling en het te woord staan van publiek op straat. Hij houdt hierbij rekening met de normen en waarden van de verschillende mensen en culturen. De medewerker verzamelt zelf informatie of ontvangt zowel mondeling als schriftelijk informatie van internen (collega s en leidinggevenden) en/of externen. Hij verwerkt deze informatie mede door gebruik te maken van geautomatiseerde bedrijfsprocessystemen. De (gevraagde) informatie koppelt hij mondeling of schriftelijk terug. De medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen taakuitvoering en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. De medewerker voert eenvoudige procedures uit. Hij moet echter regelmatig afwijken van de routine, omdat hij vaak te maken heeft met onverwachte situaties waarin hij snel en adequaat dient te handelen. Wat de complexiteit tevens verhoogt is dat hij voortdurend moet afwegen wat in voorkomende situaties de juiste beroepshouding is. De medewerker heeft te maken met leidinggevende(n), collega s, publiek, medewerkers gemeentelijke afdelingen/diensten en medewerkers van andere hulpdiensten. Geautomatiseerde systemen, registratiemiddelen, telefonie en radiografie. De medewerker voert procedures consequent uit en weet in situaties waar geen procedures voor zijn adequaat te handelen, door zelf actie te ondernemen of hulp in te roepen. Gesprekstechniek kiezen De medewerker moet afhankelijk van de situatie waarin of de persoon waarmee gecommuniceerd moet worden de juiste gesprekstechniek kiezen. Afwegingen maken tussen ethiek en wet- en regelgeving De medewerker moet bijna in elke situatie een afweging maken tussen ethiek en de mogelijkheden van de wet- en regelgeving. Hij moet bepalen wanneer de dienstverlening ophoudt en hij strikt de wet- en regelgeving moet handhaven. Print: 05-oktober-2004 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 2 Treedt op in publiek domein en draagt bij aan de gemeenschappelijke veiligheidszorg proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De taak is voornamelijk preventief van aard, maar soms is repressief handelen noodzakelijk. De medewerker ontvangt instructies en verzamelt overige relevante informatie en hulpmiddelen. De medewerker neemt waar, observeert en schat situaties in. Op basis van deze informatie beoordeelt hij of de veiligheid in het geding is en of er problemen kunnen ontstaan of zijn die een bedreiging vormen voor de gemeenschappelijke veiligheidszorg. Hij herkent normafwijkend gedrag in en buiten de organisatie en treedt passend op. Hij intervenieert zodanig dat de gemeenschappelijke veiligheid wordt bevorderd. Op basis van zijn bevoegdheden en prioriteitstelling gaat hij over tot het op heterdaad aanhouden van verdachte(n) van een strafbaar feit. Zo nodig verdedigt hij zichzelf. Door het uitvoeren van preventief toezicht wordt (kleine) criminaliteit en vandalisme voorkomen dan wel teruggedrongen. Hij rapporteert aan zijn leidinggevende(n). De medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen taakuitvoering en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. De medewerker werkt volgens standaardprocedures. Voor de veiligheid in het publieke domein bestaat een verscheidenheid aan regelgeving. Deze regelgeving bestaat onder meer uit wettelijke bepalingen, beleidsnotities en instructies. De regelgeving beschrijft hoe de werkelijkheid eruit zou moeten zien. De complexiteit van de werkzaamheden ligt hierin dat de medewerker deze regelgeving zo dicht mogelijk moet benaderen, zonder een al te rigide opstelling. De medewerker heeft tijdens de uitvoering van de kerntaak te maken met leidinggevende(n), collega s, publiek, medewerkers gemeentelijke afdelingen/diensten en medewerkers van andere hulpdiensten. Geautomatiseerde systemen, registratiesystemen, telefonie en radiografie. De medewerker voert procedures consequent uit en weet in situaties waar geen procedures voor zijn adequaat te handelen, door zelf actie te ondernemen of hulp in te roepen. Gesprekstechniek kiezen De medewerker moet afhankelijk van de situatie waarin of de persoon waarmee gecommuniceerd moet worden de juiste gesprekstechniek kiezen. Afwegingen maken tussen ethiek en wet- en regelgeving De medewerker moet bijna in elke situatie een afweging maken tussen ethiek en de mogelijkheden van de wet- en regelgeving. Hij moet bepalen wanneer de dienstverlening ophoudt en hij strikt de wet- en regelgeving moet handhaven. Print: 05-oktober-2004 Pagina 6 van 14

7 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Bepalen juiste houding De medewerker staat geregeld voor de opgave om te bepalen welke houding het meest geschikt is, de dienstverlenende of de toezichthoudende, rekening houdend met de persoon of personen en de omstandigheden. 2 Vaststellen van geoorloofd/ongeoorloofd gedrag De medewerker staat geregeld voor de opgave om te bepalen of er sprake is van ongeoorloofd gedrag d.w.z. strafbaar gedrag en zo ja, van welk strafbaar feit er sprake is. Print: 05-oktober-2004 Pagina 7 van 14

8 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Algemene surveillance uitvoeren 2 Gericht toezicht houden 3 Meldingen afhandelen 4 Wet- en regelgeving toepassen 5 Informatie verzamelen, verwerken en uitwisselen 6 Baliegesprekken voeren 7 Verdachten aanhouden 8 Conflicten hanteren 9 Eerste hulp verlenen 10 Informeren en verwijzen publiek bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Prioriteiten stellen 13 Wisselen van rol 14 Knelpunten signaleren sociaal-communicatieve (SC) 15 Samenwerken met interne en externe relaties 16 Mensen corrigeren en motiveren 17 Omgaan met agressie en non-coöperatief gedrag 18 Integer en met respect handelen 19 Mondeling en schriftelijk rapporteren ontwikkelings (ON) 20 Eigen handelen evalueren en bijstellen 21 Feedback op eigen functioneren vragen en ontvangen 22 Vakkennis en ontwikkeling bijhouden KERNTAAK Print: 05-oktober-2004 Pagina 8 van 14

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 4 Wet- en regelgeving toepassen 5 Informatie verzamelen, verwerken en uitwisselen 7 Verdachten aanhouden bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 12 Prioriteiten stellen 13 Wisselen van rol sociaal-communicatieve (SC) 15 Samenwerken met interne en externe relaties 16 Mensen corrigeren en motiveren 17 Omgaan met agressie en non-coöperatief gedrag 18 Integer en met respect handelen 19 Mondeling en schriftelijk rapporteren ontwikkelings (ON) 20 Eigen handelen evalueren en bijstellen 21 Feedback op eigen functioneren vragen en ontvangen 22 Vakkennis en ontwikkeling bijhouden KERNOPGAVE Print: 05-oktober-2004 Pagina 9 van 14

10 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 De medewerker is in staat om op adequate wijze een algemene surveillance uit te voeren ter bevordering van de orde en veiligheid in het publieke domein. Nr. 2 Woont dagelijkse briefing bij Leest (voorgaande) dienstrapportages Verzamelt vooraf benodigde hulpmiddelen Signaleert op alerte wijze onregelmatigheden en overtredingen Spreekt personen aan op ongewenst gedrag Corrigeert overtreders van regels in de openbare ruimte Verleent hulp en schakelt andere instanties in Onderhoudt via verbindingsmiddelen contact met centrale meldkamer Handelt servicegericht en hulpvaardig Een correct uitgevoerde surveillance waarbij adequaat is gereageerd op onregelmatigheden en overtredingen De medewerker is in staat om op adequate wijze toezicht uit te oefenen ter realisering van een vooraf bepaalde doelstelling. Nr. 3 Stelt zich op de hoogte van de doelstelling en ontvangt instructies Leest de relevante wet- en/of regelgeving, die hem wordt aangereikt Voert de instructies uit Signaleert en meldt ook onregelmatigheden die buiten de doelstelling van het gericht toezicht houden vallen Handelt servicegericht en hulpvaardig De doelstelling wordt gehaald De medewerker is in staat om op adequate wijze ontvangen meldingen af te handelen. Nr. 4 Noteert de melding op een daarvoor bestemd formulier en controleert deze inhoudelijk en taalkundig Onderzoekt de melding Handelt de melding zelf af of schakelt een andere instantie in Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies Koppelt informatie terug aan de melder Gebruikt de juiste ICT-toepassingen Een afgehandelde melding conform de geldende procedures De melder ervaart de verkregen informatie als correct en volledig De medewerker is in staat om op adequate wijze wet- en regelgeving toe te passen. Herkent verdachte situaties Stelt vast of er een wettelijk voorschrift wordt overtreden en zo ja, welk Hanteert de juiste delictomschrijving Delicten worden juist omschreven Correct afgehandelde situaties Print: 05-oktober-2004 Pagina 10 van 14

11 Nr. 5 De medewerker in staat om op adequate wijze informatie te verzamelen, te verwerken en uit te wisselen. Nr. 6 Verzamelt informatie Verwerkt informatie c.q. stelt rapporten, verslagen en dergelijke op Communiceert en rapporteert informatie in correct Nederlands en in tenminste één moderne vreemde taal, zowel formeel als informeel Gebruikt zo nodig de juiste ICT-toepassingen, communicatiemiddelen en/of andere middelen Informatieverstrekking volgens de geldende regels en procedures en in correct Nederlands en/of in een moderne vreemde taal De medewerker is in staat om op adequate wijze baliegesprekken te voeren. Nr. 7 Ontvangt en registreert bezoekers Handelt verzoeken op correcte en representatieve wijze af Bedient de telefoon Maakt doeltreffend gebruik van de beschikbare (ICT-) middelen Hanteert de juiste gesprekstechnieken Spreekt correct Nederlands en/of tenminste één moderne vreemde taal Handelt servicegericht en hulpvaardig Efficiënte en klantvriendelijke ontvangst van en informatievoorziening aan bezoekers conform bedrijfsregels en etiquette De medewerker is in staat om op adequate wijze verdachten aan te houden ter bevordering van de orde en veiligheid in het publieke domein. Nr. 8 Stelt vast of er juridisch grond is om aan te houden Informeert back-up Kiest een goed moment om aan te houden Houdt verdachten aan, neemt eventueel goederen in beslag en draagt verdachten over volgens procedures Past zo nodig zelfverdedigingtechnieken toe Zorgt voor de veiligheid van zichzelf, de aangehoudene(n) en anderen Reageert adequaat op agressief gedrag Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De aanhouding is rechtmatig, er komen geen gegronde claims binnen De medewerker is in staat om op adequate wijze conflicten te hanteren en om te gaan met agressie, ter bevordering van de orde en veiligheid in het publiek domein. Signaleert ongewenst gedrag of wordt erop geattendeerd Analyseert de ernst van de situatie Verzoekt indien nodig om assistentie Verleent assistentie aan collega s op verzoek of eigen initiatief Bepaalt de juiste procedure en past deze toe Herkent de belangrijkste oorzaken van afwijkend gedrag, zoals alcohol, psychiatrische/psychische afwijkingen, stimulerende of verdovende middelen, suikerziekte etc. Het conflict is rustig en adequaat behandeld; er is niet meer onrust ontstaan dan nodig Print: 05-oktober-2004 Pagina 11 van 14

12 Nr. 9 De medewerker is in staat om op adequate wijze eerste hulp te verlenen. Nr. 10 Controleert op gevaar en zorgt ervoor dat er niet meer slachtoffers vallen Beoordeelt de situatie en kiest de juiste acties Biedt adequaat hulp volgens procedures Houdt toezicht op de situatie en roept zo nodig hulp in Informeert relevante personen Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De juiste hulp is op tijd geboden De medewerker is in staat om op adequate wijze publiek in het publiek domein te informeren en indien nodig te verwijzen. Nr. 11 BOS Staat mensen met vragen te woord en stelt zich dienstverlenend op Beantwoordt vragen en verwijst indien nodig naar publicaties of personen Raadpleegt relevantie informatiebronnen Wijst de weg met behulp van plattegronden of andere hulpmiddelen Combineert een hulpvaardige houding met een gezond wantrouwende houding Een volledig en juist geïnformeerd of doorverwezen publiek De medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie zodat de belangen van de organisatie en de privacy van personen worden gewaarborgd. Nr. 12 BOS Schat in welke informatie vertrouwelijk is Reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de organisatie en de privacy van personen kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke documenten op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden Past (wettelijke) regels, afspraken en procedures correct toe Vertrouwelijke informatie is volgens de geldende regels en procedures behandeld, waarbij geen informatie aan personen of organisaties is verstrekt die de belangen van de organisatie en de privacy van personen schaadt De medewerker is in staat om op adequate wijze prioriteiten te stellen. Nr. 13 BOS Bepaalt op basis van de urgentiegraad de meest geschikte volgorde voor de uitvoering van taken Weegt bedrijfsmatige belangen af tegen individuele belangen Weegt af of het verantwoord is om werkzaamheden te onderbreken en elders in te grijpen Houdt rekening met wettelijke voorschriften en wensen van de opdrachtgever Dringende zaken zijn afgehandeld zonder dat dit elders tot nieuwe problemen heeft geleid De medewerker is in staat om op adequate wijze van rol te wisselen als de situatie daarom vraagt ter optimalisering van zijn effectiviteit. Kiest in een situatie de meest geschikte rol om het beoogde effect te bereiken Blijft zakelijk, professioneel en onkreukbaar Voorkomt conflicten Houdt rekening met precedentwerking De juiste rollen zijn gekozen zodat het gewenste resultaat is bereikt Print: 05-oktober-2004 Pagina 12 van 14

13 Nr. 14 BOS De medewerker is in staat om op adequate wijze knelpunten in de werkuitvoering te signaleren, te rapporteren en oplossingen aan te dragen. Nr. 15 SC Nr. 16 SC Signaleert knelpunten in de werkuitvoering Signaleert onvolkomenheden in de instructies Draagt oplossingen aan Informeert leidinggevende De leidinggevende is adequaat geïnformeerd zodat hij de instructies actueel kan houden en de voorwaarden kan scheppen om het werk uit te kunnen voeren De medewerker is in staat om op adequate wijze samen te werken met interne en externe relaties op verschillende bestuurlijke en/of hiërarchische niveaus in het belang van het functioneren van de organisatie. Neemt deel aan (werk)overleg, briefings of werkoverdracht Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op Stemt gedrag en presentatie af op de positie van de relaties Maakt samenwerkingsafspraken en komt deze na Houdt rekening met de belangen en omstandigheden van zowel internen, externen als de eigen organisatie Ondersteunt zo nodig collega s bij het uitvoeren van het werk en is tegelijk voldoende assertief Vraagt op juiste moment hulp of advies van anderen of de leidinggevende Stelt de leidinggevende op tijd op de hoogte van vorderingen/resultaten Draagt werkzaamheden waarvoor hij niet bevoegd is over aan anderen of aan de leidinggevende De medewerker heeft een bijdrage geleverd aan het doelmatig uitvoeren van de opdracht, en er is rekening gehouden met ieders bevoegdheden en deskundigheden De medewerker is in staat om op adequate wijze mensen te corrigeren en te motiveren zodat zijn interventies effect hebben. Nr. 17 SC Schat een situatie in Handelt op een manier die past bij de situatie Hanteert een passende gesprekstechniek Blijft respectvol, straalt gezag uit en blijft assertief De mensen reageren volgens de wensen van de medewerker De medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met personen die agressief en/of non-coöperatief gedrag vertonen. Nr. 18 SC Beoordeelt de situatie en schat in wat de oorzaak is van het storende gedrag Treedt deëscalerend en pro-actief op Past conflicthanterende maatregelen toe Stelt objectieve grenzen aan verbaal geweld Treedt zelfverzekerd op en voorkomt extra spanning Handelt volgens de geldende regels en procedures Een gedeëscaleerde situatie De medewerker is in staat om integer en met respect met mensen om te gaan. Verplaatst zich in mensen met verschillende waarden en normen Behandelt mensen met verschillende waarden en normen gelijk Gaat integer en respectvol om met alle soorten mensen Herkent normafwijkend gedrag en reageert hierop adequaat De mensen zijn op een respectvolle wijze benaderd Print: 05-oktober-2004 Pagina 13 van 14

14 Nr. 19 SC De medewerker is in staat om op adequate wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren. Nr. 20 ON Rapporteert kort en bondig, zowel mondeling als schriftelijk Rapporteert volgens bedrijfsrichtlijnen; schrijft zowel algemene, dienst- als specifieke rapporten Gebruikt gestandaardiseerde rapportageformats Rapporteert in correct Nederlands Gebruikt pc Rapportages voldoen aan de gestelde eisen en kunnen dienen als bewijsmateriaal voor verzekeraars, overheid en opdrachtgever De medewerker is in staat om zijn handelen op adequate wijze te evalueren en op basis van verkregen inzicht zijn handelen bij te stellen. Nr. 21 ON Vergelijkt het gevolgde proces met procedures en de werkwijze(n) die anderen hebben gevolgd Vergelijkt behaald resultaat met de resultaten behaald door anderen Erkent fouten of onvolkomenheden Stelt verbeterpunten vast Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden De medewerker is in staat om op adequate wijze feedback op zijn eigen functioneren te vragen en te ontvangen. Nr. 22 ON Vraagt op eigen initiatief en gericht naar de kwaliteit van uitgevoerde werkprocessen en geleverde prestaties Gaat in geval van kritische opmerkingen niet direct in de verdediging Staat open voor de mening van anderen Heeft inzicht in eigen handelen en in de uitwerking ervan op anderen De medewerker is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden en nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen. Volgt cursussen en trainingen op gemotiveerde wijze Leest vakbladen Volgt ontwikkelingen op eigen vakgebied in de media Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Levert bijdragen aan de verbetering van werkprocessen en aan de kwaliteitsverhoging van het geleverde werk Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de werkzaamheden Print: 05-oktober-2004 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mobiel beveiliger (V 006) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Werkproces 1.1: Bereidt een surveillance voor De assistent toezicht en veiligheid ontvangt instructies waarin hij wordt geïnformeerd over

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 profiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker stadstoezicht (V 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid

Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid Werkproces 1.1: Voert toegangs- en uitgangscontroles uit De beveiliger controleert of bezoekers en personeel aan de toelatingseisen voldoen respectievelijk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Winkelsurveillant (V 007) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie profiel Mobiel beveiliger Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: ECABO ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Evenementenbeveiliger (V 005) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie

ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie profiel Winkelsurveillant Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van - kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie

Nadere informatie

Format Beroepscompetentieprofiel. Beroepscompetentieprofiel Beveiliger. Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0.

Format Beroepscompetentieprofiel. Beroepscompetentieprofiel Beveiliger. Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0. Format profiel profiel Beveiliger Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Stichting ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Werkproces 1.1: Bereidt een surveillance voor De medewerker toezicht en veiligheid ontvangt instructies waarin hij wordt geïnformeerd over

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen)

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Naam kandidaat Geboortedatum Nummer legitimatiebewijs Naam evenementenbeveiligingsorganisatie: Praktijkperiode

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Beveiliger (V 004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3.

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Optreden op plaats delict

Optreden op plaats delict INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 1 van 17 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 2 van

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

Optreden bij overlast door fietsers in voetgangersgebieden

Optreden bij overlast door fietsers in voetgangersgebieden INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Aanhouden op heterdaad bij diefstal of beroving

Aanhouden op heterdaad bij diefstal of beroving INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Optreden bij niet correct aangeboden afval

Optreden bij niet correct aangeboden afval INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden)

Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden) Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden) Functie De Lifeguard draagt zorg voor de veiligheid van gasten, collega s en zichzelf. Hij houdt toezicht op de

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger Beveiliger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Telefonist/receptionist

Telefonist/receptionist Telefonist/receptionist Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Coördinator beveiliging Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Coördinator beveiliging Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-5-2004 Versie 1 profiel Coördinator beveiliging Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Coördinator beveiliging (V 013) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Gebouwenbeheer behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: calibris Ontwikkeld door: Calibris 2 van 6 1. Algemene informatie D1: Gebouwenbeheer niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Werkproces 1.1: Treedt op als centraal aanspreekpunt De ontvangt gasten, begroet hen en staat hen vriendelijk te woord. Hij inventariseert

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Optreden bij zoekgeraakte kinderen

Optreden bij zoekgeraakte kinderen INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Preventief en repressief optreden bij zakkenrollen, autoinbraken, fietsendiefstal, fietsverlichting etc.

Preventief en repressief optreden bij zakkenrollen, autoinbraken, fietsendiefstal, fietsverlichting etc. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Toezicht op openbare voorzieningen

Toezicht op openbare voorzieningen INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie