Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Informatie, materiaal en rapportage n.a.v. een BCP-klankbordgroepbijeenkomst; BCP klankbordgroep-bijeenkomst (17 juni 2003) Informatie, materiaal en rapportage n.a.v. een BCP-klankbordgroepbijeenkomst; BCP klankbordgroep-bijeenkomst (2 juli 2003) Projectgroep Digitaal Rechercheren; Vereniging beveiligingsmanagers Nederland Digitaal Blauw; Raad van Hoofdcommissarissen (mei 2001) NAPS; Total Design Den Haag (oktober 2001) Computercriminaliteit OM krijgt landelijk ICT-expertisecentrum; Opportuun (oktober 2001) Derde voortgangsrapportage met betrekking tot het actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid; Kabinetsstuk (maart 2002) Een digitaal dijkenplan; (mei 2002) Fox-IT forensic IT Experts; Nieuwsbrief (augustus 2002) Opleidingsbrochure Fox-IT, opleiding Rechercheren op de Digitale Snelweg; Fox- IT Forensic IT Experts Cybercriminaliteit stopt niet bij de nationale grens; mr. Geert J. van Rossum (2002-2) Vijfde voortgangsrapportage met betrekking tot het actieplan Terrorisme en Veiligheid; Kabinetsstuk (december 2002) TNO rapport: Strategie, Technologie en Beleid; TNO (2002) Digitaal rechercheren; (april 2004) Politie vooruit met digitaal rechercheren; (april 2004) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Digitaal rechercheur IT security consultant Security consultant IT security manager Particulier rechercheur Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie bestuur ICT dd dd De digitaal rechercheur kan doorstromen naar een functie op HBO-niveau m.b.t. digitaal rechercheren. Op MBOniveau behoort zij-instroom naar ICT-beheerder tot de mogelijkheden. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De digitaal rechercheur is werkzaam in een arbeidsorganisatie waar gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen, zoals bij Internet Service Providers (ISP), Telecom operators, banken en verzekeraars, maar ook bij particuliere recherche-bureaus, IT Dienstverlening en Consultancy. De plek waar de werkzaamheden worden uitgeoefend verschilt: ze kunnen uitgevoerd worden op kantoor of op locatie bij de klant, zowel nationaal als internationaal. De werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van en worden uitgevoerd in opdracht van de afdelingen security, ICT, bedrijfsbeveiliging, EDP audit, controle, finance, algemene zaken, directie en/of van de Raad van Bestuur. De digitaal rechercheur initieert nieuwe onderzoeken. Hiertoe signaleert hij wensen en argumenten voor het uitvoeren van een onderzoek. Een digitaal onderzoek kan ook geïnitieerd worden op basis van een verzoek van interne of externe Print: 11-juni-2004 Pagina 2 van 14

3 opdrachtgevers (klanten, chef, senior, directeur, een afdeling P.Z., etc.). De digitaal rechercheur voert een intakegesprek, stelt de diagnose, formuleert de onderzoeksvraag en stelt een plan van aanpak op. Afhankelijk van de gemaakte afspraken bespreekt hij het plan van aanpak met de interne of externe opdrachtgever en stelt het waar nodig bij. Aan de hand van het opgestelde plan van aanpak voert de digitaal rechercheur het onderzoek uit. Dit onderzoek is gericht op objectieve waarheidsvinding. Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden dient de digitaal rechercheur de proportionaliteit en subsidiariteit in de gaten te houden. Ook dient hij selectief gebruik te maken van onderzoeksmiddelen en zal hij moeten bepalen welke forensisch en juridisch verantwoorde middelen en/of methodieken gehanteerd mogen worden. Ook moet hij er voor zorgen dat het digitale bewijsmateriaal veiliggesteld en doorzoekbaar wordt gemaakt en moet hij het digitale bewijsmateriaal in een format plaatsen zodat analyse en correlatie mogelijk is. Hij kiest zelfstandig welke materiaal veiliggesteld moet worden en welke (juridische) procedures daarbij gehanteerd dienen te worden. Zonodig roept hij daarbij de hulp in van interne of externe deskundigen. Tevens dient de digitaal rechercheur diverse openbare en gesloten bronnen te raadplegen om de daar aangetroffen informatie toe te kunnen voegen aan het veiliggestelde digitale bewijsmateriaal. Daarbij moet hij zichzelf voortdurend de vraag stellen of het materiaal juist en volledig is, of het voldoet aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel en of het juridisch gerechtvaardigd is om het materiaal te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek legt de digitaal rechercheur vast in een rapport en hij licht dit zonodig toe aan de opdrachtgever. De digitaal rechercheur kan ook optreden als getuige-deskundige en ook het inzetten van opsporingsmethoden en technieken met als doel schade te voorkomen cq. te beperken en daders/veroorzakers op te sporen, behoort tot de taak van de digitaal rechercheur. De digitaal rechercheur moet goed en tactisch kunnen communiceren met mensen op allerlei niveaus. Bijvoorbeeld zijn directe collega s, een afdeling P.Z., directies van bedrijven waarvoor hij werkzaam is, politie en justitie, opdrachtgevers, ISPbedrijven, banken en verzekeraars, telecom operators, deurwaarders, schadeonderzoekers, particuliere recherchebureaus, de advocatuur en het Openbaar Ministerie. rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De digitaal rechercheur voert zijn werkzaamheden veelal zelfstandig uit en is -afhankelijk van de grootte van de organisatie of opdracht- verantwoordelijk voor het totale proces of voor een deelproces. Bij de uitvoering van grotere opdrachten dient hij in teamverband te werken. De digitaal rechercheur heeft verschillende rollen: uitvoerend, ondersteunend, initiërend en adviserend. De complexiteit van de taken van de digitaal rechercheur wordt bepaald door een aantal factoren. Zo zijn voor het uitvoeren van de taken brede kennis en inzichten vereist t.a.v. de techniek, de functionaliteit en de organisatie van ICT-middelen en -systemen. De digitaal rechercheur moet namelijk diverse soorten informatiesystemen kunnen analyseren. De snelle innovaties op ICT-gebied zijn daarom van invloed op de complexiteit. Ook zal de digitaal rechercheur zich moeten kunnen verplaatsen in de denkwijze van personen die onderwerp van onderzoek zijn. Tenslotte verhogen de wettelijke kaders waarbinnen een digitaal onderzoek plaatsvindt de complexiteit. Enerzijds omdat deze kaders de mogelijkheden m.b.t. onderzoek kunnen beperken, anderzijds omdat de wetgeving onderhevig is aan wijzigingen waarmee rekening gehouden moet worden. De digitaal rechercheur is communicatief vaardig, integer, betrouwbaar, objectief, flexibel, accuraat en assertief. Hij heeft een analytisch vermogen en kan verbanden leggen tussen de diverse informatiebronnen. Hij kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Steeds meer organisaties zijn afhankelijk van digitale ondersteuning bij de uitvoering van het bedrijfsproces waardoor gevolgen van misbruik desastreus voor de continuïteit van de organisatie kunnen zijn. Het werk van de digitaal rechercheur en de vraag naar digitale rechercheurs zal daardoor toenemen. Steeds strakkere wet- en regelgeving op nationaal niveau en Europees niveau. Hoeveelheid jurisprudentie neemt toe. Samenvoeging van diverse ICT-systemen, nationaal en internationaal (integrale ICT). Toename van het aantal particuliere organisaties dat zich met digitaal rechercheren gaat bezig houden. Kennisuitwisseling met buitenlandse collega s wordt steeds belangrijker. Wet- en regelgeving wordt steeds meer op Europees niveau vastgesteld. Print: 11-juni-2004 Pagina 3 van 14

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Initieert nieuwe onderzoeken 2 Stelt digitaal bewijsmateriaal veilig 3 Verricht onderzoek naar/op bewijsmateriaal Print: 11-juni-2004 Pagina 4 van 14

5 KERNTAAK 1 Initieert nieuwe onderzoeken proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De digitaal rechercheur signaleert wensen en argumenten voor het uitvoeren van nieuwe digitale onderzoeken en neemt in overleg het besluit tot het uitvoeren van een nieuw onderzoek. Een digitaal onderzoek kan door hemzelf geïnitieerd worden, maar ook op basis van een verzoek van interne of externe opdrachtgevers (klanten, chef, senior, directeur, een afdeling P.Z., etc.). De digitaal rechercheur voert een intakegesprek, stelt d.m.v. deductie de diagnose en formuleert de onderzoeksvraag. Vervolgens stelt hij een plan van aanpak op voor de uitvoering van het onderzoek. Hierbij dient hij rekening te houden met geldende wet- en regelgeving en met eventuele in de organisatie geldende standaardmethodieken en formats. Afhankelijk van de gemaakte afspraken bespreekt hij het plan van aanpak met de interne of externe opdrachtgever en stelt hij het waar nodig bij. De digitaal rechercheur voert zijn werkzaamheden veelal zelfstandig uit en is -afhankelijk van de grootte van de organisatie of opdracht- verantwoordelijk voor het totale proces of voor een deelproces. Bij de uitvoering van grotere opdrachten dient hij in teamverband te werken. De digitaal rechercheur heeft een initiërende en adviserende rol en is er verantwoordelijk voor dat de vaste onderdelen in het plan van aanpak, zoals resources, tijd, geld, middelen, planning, product en eindresultaat op adequate wijze beschreven en besproken worden. Daarnaast dient hij ervoor te zorgen dat er geen onderzoeksmethoden gehanteerd worden die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving. De complexiteit van het werk zit o.a. in het feit dat een externe opdrachtgever vaak geen juist beeld kan geven van de onderzoeksvraag. Om tot een juiste vraagstelling te komen zijn een analytisch vermogen, communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht dan ook vereist. De te gebruiken digitale middelen kunnen per organisatie verschillen en de digitaal rechercheur dient daar rekening mee te houden bij het opstellen van het plan van aanpak. De digitaal rechercheur heeft contact met en overlegt met in- en externe opdrachtgevers/probleemeigenaren/klanten zoals het management of een afdeling P.Z. van organisaties waar hij werkzaam is of met politie en justitie, ISP-bedrijven, banken en verzekeraars, telecom operators, deurwaarders, schadeonderzoekers, particuliere recherchebureaus, de advocatuur en het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft hij contact met zijn direct leidinggevende waaraan hij verantwoording aflegt en met collega s en vakgenoten. Ook het onderzoeksobject is hier aan te merken als een betrokkene. De digitaal rechercheur maakt gebruik van moderne methoden en technieken op ICT-gebied, zoals bijvoorbeeld internet, soft- en hardware, GSM, GPRS, , UMTS, computers, smartcards en fraude detectie systemen, specialistische forensische IT hard- en software en netwerken. Het plan van aanpak dient nauwkeurig te zijn samengesteld. De gegevens zoals resources, tijd, geld, middelen, planning, product en eindresultaat dienen op adequate wijze beschreven te worden, zodat de betrouwbaarheid van die gegevens hoog is en de uitvoering van het plan van aanpak vrijwel conform het plan zal zijn. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De digitaal rechercheur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen (binnen de organisatie) genomen moet worden. De digitaal rechercheur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Zelfstandigheid versus deskundigheid Afhankelijk van de complexiteit van een onderzoeksvraag zal de digitaal rechercheur regelmatig moeten bepalen of hij de werkzaamheden zelfstandig uit kan voeren of dat hij in- en/of externe resources moet aanspreken. Print: 11-juni-2004 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 2 Stelt digitaal bewijsmateriaal veilig proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De digitaal rechercheur stelt digitale sporen uit diverse ICT-systemen op een forensisch en juridisch verantwoorde manier veilig. Hij kiest zelfstandig welk materiaal veiliggesteld moet worden en hij bepaalt de wijze waarop het materiaal veiliggesteld moet worden en welke (juridische) procedures gehanteerd dienen te worden. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden dient de digitaal rechercheur de proportionaliteit en subsidiariteit in de gaten te houden. Indien hijzelf niet over de juiste kennis en middelen beschikt om digitale sporen uit een of meerdere systemen veilig te stellen, dient hij de hulp van interne of externe deskundigen in te roepen. De digitaal rechercheur voert zijn werkzaamheden veelal zelfstandig uit en is -afhankelijk van de grootte van de organisatie of opdracht- verantwoordelijk voor het totale proces of voor een deelproces. Bij de uitvoering van grotere opdrachten dient hij in teamverband te werken. De digitaal rechercheur heeft een uitvoerende, ondersteunende en adviserende rol en is er verantwoordelijk voor dat het veiligstellen van digitaal bewijsmateriaal op een juiste, volledige en correcte wijze plaatsvindt. Ook is het zijn verantwoordelijkheid dat hij -indien nodig- tijdig de hulp van interne of externe deskundigen inroept. De complexiteit van het werk zit o.a. in het feit dat ICT-systemen zeer complex kunnen zijn en dat het veilig stellen van sporen daardoor bemoeilijkt kan worden. Ook de hoeveelheid sporen waaruit (wellicht) een keuze gemaakt moet worden, maakt het werk complex. Een andere factor die van invloed is op de complexiteit, is dat het werk vaak op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. De digitaal rechercheur moet daarom ook zelfstanding kunnen bepalen op welke manier het werk het best kan worden uitgevoerd. De digitaal rechercheur heeft contact met en overlegt met in- en externe opdrachtgevers/probleemeigenaren/klanten zoals het management of een afdeling P.Z. van organisaties waar hij werkzaam is of met politie en justitie, ISP-bedrijven, banken en verzekeraars, telecom operators, deurwaarders, schadeonderzoekers, particuliere recherchebureaus, de advocatuur en het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft hij contact met zijn direct leidinggevende waaraan hij verantwoording aflegt en met collega s en vakgenoten. Ook het onderzoeksobject is hier aan te merken als een betrokkene. De digitaal rechercheur maakt gebruik van moderne methoden en technieken op ICT-gebied, zoals bijvoorbeeld internet, soft- en hardware, GSM, GPRS, , UMTS, computers, smartcards en fraude detectie systemen, specialistische forensische IT hard- en software en netwerken. De digitaal rechercheur dient er voor te zorgen dat sporen op een forensisch en juridisch verantwoorde wijze worden veiliggesteld en vastgelegd. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De digitaal rechercheur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen (binnen de organisatie) genomen moet worden. De digitaal rechercheur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Zelfstandigheid versus deskundigheid Afhankelijk van de complexiteit van een onderzoeksvraag zal de digitaal rechercheur regelmatig moeten bepalen of hij de werkzaamheden zelfstandig uit kan voeren of dat hij in- en/of externe resources moet aanspreken. Print: 11-juni-2004 Pagina 6 van 14

7 KERNTAAK 3 Verricht onderzoek naar/op bewijsmateriaal proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's Aan de hand van een opgesteld plan van aanpak voert de digitaal rechercheur het onderzoek uit. Dit onderzoek is gericht op objectieve waarheidsvinding. Tijdens de uitvoering van het onderzoek moet de digitaal rechercheur selectief gebruik maken van onderzoeksmiddelen en zal hij moeten bepalen welke forensisch verantwoorde middelen en/of methodieken gehanteerde mogen worden. Ook moet hij er voor zorgen dat het digitale bewijsmateriaal doorzoekbaar wordt gemaakt en moet hij het digitale bewijsmateriaal in een format plaatsen zodat analyse en correlatie mogelijk is. Daarnaast dient de digitaal rechercheur diverse openbare en gesloten bronnen te raadplegen om de daar aangetroffen extra informatie toe te kunnen voegen aan het overige bewijsmateriaal. Hij moet zich gedurende het proces voortdurend de vraag stellen of het materiaal juist en volledig is, of het voldoet aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel en of het juridisch gerechtvaardigd is om het materiaal te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek legt de digitaal rechercheur vast in een rapport en hij licht dit zonodig toe aan de opdrachtgever. De digitaal rechercheur voert zijn werkzaamheden veelal zelfstandig uit en is -afhankelijk van de grootte van de organisatie of opdracht- verantwoordelijk voor het totale proces of voor een deelproces. Bij de uitvoering van grotere opdrachten dient hij in teamverband te werken. De digitaal rechercheur heeft een uitvoerende, ondersteunende, coördinerende en adviserende rol en is er verantwoordelijk voor dat er een rapport opgeleverd wordt dat antwoord geeft op de gestelde onderzoeksvragen en waaruit blijkt dat aan waarheidsvinding is gedaan. Ook is het zijn verantwoordelijkheid dat hij -indien nodig- tijdig de hulp van interne of externe deskundigen inroept. De complexiteit van het werk zit o.a. in het feit dat digitaal bewijsmateriaal in vele vormen en maten voorkomt. Dit maakt het inzichtelijk (doorzoekbaar) en correleerbaar maken van digitaal bewijsmateriaal complex. Ook het opstellen van een rapportage waarin complexe ICT-zaken op een heldere en duidelijke manier uiteengezet worden, is zeer complex. De digitaal rechercheur heeft contact met en overlegt met in- en externe opdrachtgevers/probleemeigenaren/klanten zoals het management of een afdeling P.Z. van organisaties waar hij werkzaam is of met politie en justitie, ISP-bedrijven, banken en verzekeraars, telecom operators, deurwaarders, schadeonderzoekers, particuliere recherchebureaus, de advocatuur en het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft hij contact met zijn direct leidinggevende waaraan hij verantwoording aflegt en met collega s en vakgenoten. Ook het onderzoeksobject is hier aan te merken als een betrokkene. De digitaal rechercheur maakt gebruik van moderne methoden en technieken op ICT-gebied, zoals bijvoorbeeld internet, soft- en hardware, GSM, GPRS, , UMTS, computers, smartcards en fraude detectie systemen, specialistische forensische IT hard- en software en netwerken. Het eindrapport dient helder, duidelijk, eenduidig, juridisch correct en volledig te zijn. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De digitaal rechercheur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen (binnen de organisatie) genomen moet worden. De digitaal rechercheur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Zelfstandigheid versus deskundigheid Afhankelijk van de complexiteit van een onderzoeksvraag zal de digitaal rechercheur regelmatig moeten bepalen of hij de werkzaamheden zelfstandig uit kan voeren of dat hij in- en/of externe resources moet aanspreken. Print: 11-juni-2004 Pagina 7 van 14

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 De digitaal rechercheur staat voor de opgave om complexe informatiesystemen te analyseren om zo tot objectieve waarheidsvinding te komen. Hiervoor moet de digitaal rechercheur kunnen reflecteren en beschikken over een helikopterview en moet hij een brede kennis hebben van en inzicht hebben in ICTsystemen. Complicerende factoren hierbij kunnen zijn: - de hoeveelheid sporen (zowel verborgen als dwaalsporen) - juridische kaders waarbinnen de werkzaamheden verricht dienen te worden - aangebrachte beveiligingen binnen informatiesystemen. Print: 11-juni-2004 Pagina 8 van 14

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Signaleren van onderzoekswensen 2 Houden intakegesprek, formuleren onderzoeksvraag 3 Opstellen plan van aanpak 4 Vaststellen en veilig stellen van digitale sporen 5 Verrichten van een onderzoek 6 Opstellen van een eindrapport 7 Analyseren van informatiesystemen bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 8 Oplossingen voorstellen in onvoorziene situaties 9 Prioriteiten stellen en overzicht bewaren 10 Omgaan met vertrouwelijke informatie 11 Handelen naar verantwoordelijkheid en bevoegdheid 12 Werkzaamheden planmatig verrichten sociaal-communicatieve (SC) 13 Samenwerken met interne en externe deskundigen 14 Schriftelijk en mondeling communiceren 15 Functioneren in een team ontwikkelings (ON) 16 Nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen 17 Eigen handelen evalueren en bijstellen KERNTAAK Print: 11-juni-2004 Pagina 9 van 14

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 2 Houden intakegesprek, formuleren onderzoeksvraag 3 Opstellen plan van aanpak 4 Vaststellen en veilig stellen van digitale sporen 5 Verrichten van een onderzoek 6 Opstellen van een eindrapport 7 Analyseren van informatiesystemen bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 8 Oplossingen voorstellen in onvoorziene situaties 9 Prioriteiten stellen en overzicht bewaren 10 Omgaan met vertrouwelijke informatie 11 Handelen naar verantwoordelijkheid en bevoegdheid 12 Werkzaamheden planmatig verrichten sociaal-communicatieve (SC) 13 Samenwerken met interne en externe deskundigen 15 Functioneren in een team ontwikkelings (ON) 16 Nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen 17 Eigen handelen evalueren en bijstellen KERNOPGAVE Print: 11-juni-2004 Pagina 10 van 14

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM Nr. 2 VM De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze signalen die wijzen op een behoefte aan digitaal onderzoek op te vangen en te vertalen naar een voorstel voor het uitvoeren van een digitaal onderzoek. Signaleert wensen tot het doen van een digitaal onderzoek Bespreekt gesignaleerde wensen met en doet een voorstel aan zijn leidinggevende Ontvangt van in- en/of externe opdrachtgevers verzoeken tot het doen van onderzoek Interpreteert verzoeken op de juiste wijze en onderneemt de juiste vervolgacties Vraagt de opdrachtgever bij onduidelijkheden om meer informatie Een voorstel voor het uitvoeren van een digitaal onderzoek De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze een intakegesprek te houden zodat de diagnose gesteld en de onderzoeksvraag geformuleerd kan worden. Nr. 3 VM Achterhaalt de concrete onderzoeksvraag door middel van een intakegesprek Stelt de juiste diagnose door het deduceren van verkregen informatie Formuleert de onderzoeksvraag kort en bondig Houdt rekening met digitale (ICT) onderzoeksmogelijkheden De onderzoeksvraag is in overeenstemming met de wens van de opdrachtgever De onderzoeksvraag is zodanig geformuleerd dat onderzoek mogelijk is Het geformuleerde onderzoek is uitvoerbaar De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze een plan van aanpak voor een digitaal onderzoek op te stellen. Nr. 4 VM Hanteert methodieken en formats die in de organisatie waar hij werkzaam is gelden voor het maken van een plan van aanpak (bijv. t.a.v. resources, tijd, geld, middelen, product en eindresultaat) Beschrijft in het plan van aanpak de raakvlakken met de wet Legt het plan van aanpak ter goedkeuring voor aan zijn leidinggevende en/of opdrachtgever en past het eventueel aan Presenteert en verdedigt het plan van aanpak t.o.v. de in- of externe opdrachtgever Houdt rekening met digitale (ICT) onderzoeksmogelijkheden Het plan van aanpak is nauwkeurig en betrouwbaar en is goedgekeurd door de leidinggevende en/of opdrachtgever Het plan van aanpak kan vrijwel ongewijzigd uitgevoerd worden De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze digitale sporen vast te stellen en deze veilig te stellen t.b.v. de bewijsvoering bij een onderzoek. Maakt een verantwoorde keuze uit de hoeveelheid digitaal bewijsmateriaal Maakt een verantwoorde keuze voor de tooling en de manier van veiligstellen Bepaalt welke (juridische) procedures van toepassing zijn Stelt digitale sporen op een forensisch en juridisch verantwoorde manier veilig en vast Houdt subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginselen in de gaten Roept, indien nodig, hulp in van in- en externe deskundigen Hanteert de relevante ICT-methoden en -technieken Het juiste bewijsmateriaal is op de juiste manier en volgens de juiste procedures vastgesteld en veiliggesteld Het bewijsmateriaal is van nut bij de uitvoering van het onderzoek Print: 11-juni-2004 Pagina 11 van 14

12 Nr. 5 VM De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze een onderzoek naar en op digitaal bewijsmateriaal uit te voeren. Nr. 6 VM Hanteert de juiste en bruikbare formats Analyseert en correleert digitaal bewijsmateriaal op correct wijze en trekt de juiste conclusies Kiest de te gebruiken forensisch verantwoorde middelen en/of methodieken Raadpleegt relevante openbare en/of gesloten bronnen Bewaakt voortdurend of het materiaal voldoende bewijskracht heeft en of het voldoet aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel Bewaakt voortdurend of het juridisch gerechtvaardigd is om het materiaal te onderzoeken Hanteert de relevante ICT-methoden en -technieken Een aan de hand van een plan van aanpak verricht onderzoek, waarin het bewijsmateriaal voortdurend getoetst is op bewijskracht en of het is blijven voldoen aan de eisen wat betreft subsidiariteit, proportionaliteit en juridische gerechtvaardigdheid De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze aan de hand van vergaard bewijsmateriaal een eindrapport t.b.v. de opdrachtgever op te stellen. Nr. 7 VM Schrijft een eindrapport dat voldoet aan de door de leidinggevende en/of opdrachtgever gestelde eisen wat betreft bijvoorbeeld methodieken, formats en taal Beschrijft in het rapport de raakvlakken met de wet Legt het rapport ter goedkeuring voor aan zijn leidinggevende en/of opdrachtgever en past het eventueel aan Een heldere en duidelijke rapportage, waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde onderzoeksvragen en waaruit blijkt dat aan waarheidsvinding is gedaan De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze informatiesystemen te analyseren t.b.v. het beantwoorden van onderzoeksvragen en het vaststellen van bewijsmateriaal. Nr. 8 BOS Vergaart kennis en inzicht over informatiesystemen Analyseert informatiesystemen op de juiste wijze zodat relevant digitaal bewijsmateriaal gevonden en de onderzoeksvraag beantwoord wordt Schakelt andere deskundigen in wanneer zijn eigen kennis tekort schiet De analyse van het geautomatiseerde informatiesysteem is correct uitgevoerd De onderzoeksvraag is beantwoord De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze oplossingen voor te stellen in onvoorziene situaties om de voortgang van werkzaamheden te waarborgen. Nr. 9 BOS Brengt oorzaak en gevolg in kaart Mobiliseert personen/organisaties die een oplossing kunnen bieden Weegt voor- en nadelen van oplossingen af Overlegt met alle betrokkenen over de volledigheid en haalbaarheid van mogelijke oplossingen Neemt heldere besluiten Geeft blijk van organisatorisch vermogen Situaties zijn goed ingeschat Heeft waar nodig/mogelijk anderen ingeschakeld Heeft waar nodig/mogelijk alternatieven voorgesteld Gekozen oplossing is de beste/meest haalbare De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren, ordelijk en assertief te zijn en zijn concentratie te behouden. Brengt structuur aan in werkzaamheden Verricht werkzaamheden efficiënt Gedraagt zich professioneel, zelfbewust, overtuigend, objectief en integer Stelt grenzen aan zichzelf en anderen Werkzaamheden worden in de juiste volgorde, tijdig en volledig uitgevoerd Print: 11-juni-2004 Pagina 12 van 14

13 Nr. 10 BOS Nr. 11 BOS De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie en gegevens om de belangen van het bedrijf, de opdrachtgever en de privacy van personen te garanderen. Reageert assertief en discreet op vragen en/of verzoeken die de belangen van het bedrijf, de opdrachtgever en de privacy van personen kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke informatie en gegevens op een wijze die aansluit bij de juiste classificatie Verstrekt geen gegevens of informatie aan personen of organisaties die de belangen van het bedrijf, de opdrachtgever en de privacy van personen kunnen schaden De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze te handelen in overeenstemming met de aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Nr. 12 BOS Stemt voorgenomen activiteiten af met interne en/of externe opdrachtgevers Doet geen beloftes/toezeggingen die niet waar gemaakt kunnen worden Draagt werkzaamheden waarvoor hij niet verantwoordelijk of bevoegd is over aan collega s/leidinggevenden die dat wel zijn De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze zijn eigen werkzaamheden planmatig te verrichten. Nr. 13 SC Nr. 14 SC Stelt prioriteiten en voert werkzaamheden planmatig uit Houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden Overlegt zo nodig met de interne en/of externe opdrachtgever De werkzaamheden worden/zijn tijdig, accuraat en in de juiste volgorde verricht Eigen planning wordt met de nodige flexibiliteit gehanteerd De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze samen te werken met en hulp in te roepen van interne en externe deskundigen in het belang van de te verrichten onderzoeken/werkzaamheden. Schat correct in wanneer en welke in- of externe deskundigen nodig zijn Stemt werkzaamheden met de in- of externe deskundigen af Stelt zich coöperatief en flexibel op en komt afspraken na Werkzaamheden waarvoor hij niet deskundig en/of bevoegd is, zijn tijdig overgedragen aan interne en/of externe deskundigen die dat wel zijn Efficiënte afstemming met interne en externe deskundigen De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze schriftelijk en mondeling te communiceren zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Maakt efficiënt gebruik van communicatiemiddelen Schat goed in welke informatie belangrijk is voor de ontvanger Draagt informatie correct over Schrijft correct Nederlands en Engels Spreekt correct Nederlands en Engels Informatie is inhoudelijk correct en duidelijk overgedragen en wordt op de juiste manier geïnterpreteerd Schriftelijke informatie (rapportage e.d.) bevat geen spel- of taalfouten Print: 11-juni-2004 Pagina 13 van 14

14 Nr. 15 SC De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze te functioneren in een team, zodat het werk efficiënt en in een voor iedereen zo prettig mogelijke sfeer verloopt. Nr. 16 ON Stelt zich collegiaal en assertief op bij het uitvoeren van het werk Werkt team- en doelgericht samen Komt afspraken na Gaat adequaat met leidinggevenden om Reageert adequaat op kritiek en levert zelf opbouwende kritiek Gaat adequaat om met verschillen tussen mensen en hun manier van werken Het werk is efficiënt uitgevoerd Correct en prettig uitgevoerde samenwerkingsactiviteiten De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen. Nr. 17 ON Leest regelmatig vakliteratuur en kijkt naar relevante sites op internet Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken Volgt cursussen/trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Vertaalt innovaties binnen zijn vakgebied naar concrete acties t.b.v. zijn werkzaamheden Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor de aanschaf van nieuwe middelen Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Brengt aantoonbare verbeteringen aan in zijn handelen Is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied Draagt aantoonbaar bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van de werkzaamheden De digitaal rechercheur is in staat om op adequate wijze de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden te bepalen en zijn inzichten op basis van de verkregen informatie bij te stellen. Vraagt op eigen initiatief en gericht naar de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde prestaties Gaat in geval van kritische opmerkingen niet gelijk in de verdediging Vergelijkt gevolgd proces en behaald resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden en analyseert de verschillen en overeenkomsten Erkent fouten en/of onvolkomenheden Geeft zijn eigen grenzen aan Geeft aan op welke wijze feedback gebruikt is of gebruikt zal worden Brengt aantoonbare verbeteringen aan in zijn manier van werken Heeft een positief kritische houding ten opzichte van zichzelf Print: 11-juni-2004 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie