Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7"

Transcriptie

1 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: Bouwradius LOB K. Hermans, A. Hildenbrant en L. van Helden versie: 7 Bouwvaardige competenties UTA functies en sociaalcommunicatieve competenties; Arbeid Opleidingen Consult BV (2001) Handboek functie-indeling architectenbureaus; Adviescommissie personeelszaken architectenbureaus (2002) Beroepsprofiel tekenaar; Kenteq (2002) Interviews en workshop met functionarissen en leidinggevende (2003) profiel Stedenbouwkundig medewerker (in ontwikkeling); Bouwradius Groep (2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Bouwkundig tekenaar Loopbaanmogelijkheden KBB Bouwradius dd dd De bouwkundig tekenaar kan doorgroeien naar functies zoals, hoofdtekenaar of projectleider. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De bouwkundig tekenaar is werkzaam in de sector bouw, veelal in tekenkamers bij architectenbureaus, leveranciers van bouwproducten, aannemers, adviesbureaus, woningbouwcorporaties of overheidsinstanties. De tekenaar verricht de werkzaamheden vrijwel volledig op kantoor achter de computer. De mensen waarmee hij in direct contact komt zijn andere tekenaars, architecten, adviseurs, projectleiders en leveranciers. De tekenaar die werkzaam is bij architecten en ingenieursbureaus verzorgt het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met bestektekeningen en/ of werktekeningen. Wanneer de tekenaar werkzaam is bij bouwbedrijven verzorgt hij voornamelijk de werktekeningen. In beide gevallen moeten de tekeningen voldoen aan de wet- en regelgeving, wettelijk vastgestelde normen en de richtlijnen of tekenafspraken van het bedrijf. De tekenaar zal voor en tijdens het tekenwerk verschillende documenten raadplegen zoals projectgegevens, bouwbesluit en productinformatie van leveranciers. Overige werkzaamheden van de tekenaar omvatten, het voorbereiden van de bouwaanvraag (met enkele bijbehorende berekeningen), het leveren van informatie aan de bestekschrijver en het controleren van het bestek, het in beeld brengen (opmeten, registreren en mogelijk ook fotograferen) van een bestaand werk. Bij kleinere projecten behoort ook het houden van toezicht tijdens de uitvoering tot zijn werkzaamheden (voornamelijk namens een architecten bureau). De tekenaar heeft primair een uitvoerende en een controlerende rol. De tekenaar is verantwoordelijk voor de productie van het tekenwerk vanaf het schetsontwerp. Hij werkt in projectverband met anderen aan hetzelfde project maar verricht het tekenwerk zelfstandig. Hij toetst zijn eigen werk (en mogelijk dat van anderen) op wetgeving, normering en tekenafspraken. De tekenaar is tevens verantwoordelijk voor een goede administratie van de gegevens die voortkomen uit zijn werkzaamheden. De tekenaar valt onder eindverantwoordelijkheid van een leidinggevende. De tekenaar dient standaarden (bijvoorbeeld, bestaande tekeningen en tekenafspraken) op de juiste manier te gebruiken en/ of toe te passen. Problemen die tijdens het tekenwerk duidelijk worden moet hij tijdig onderkennen. Vervolgens mogelijk oplossingen aan te dragen zonder de praktische uitvoerbaarheid hierbij uit het oog te verliezen. Er is sprake van afbreukrisico tijdens de uitvoering dus gedegen controle van het tekenwerk is een must. De tekenaar is accuraat tijdens het vervaardigen en controleren van het tekenwerk. Hij heeft een probleemoplossend vermogen bij het zoeken van bouwkundige en ontwerptechnische oplossingen en is nieuwsgierig en geïnteresseerd in het vak. TRENDS / INNOVATIES Print: 05-januari-2005 Pagina 2 van 13

3 Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen De doorlooptijd van projecten wordt korter het is dus zaak voor de tekenaar om met meer mensen samen te werken. Er komt steeds meer nadruk op efficiënt werken de tekenaar moet hierin mee kunnen gaan. Met regelmaat veranderende wetgeving en normering. Toename op het gebied van product- en proceskwaliteit (Bouwbesluit ISO normering enz.) arbo en milieu (duurzaam bouwen). Materiaalgebruik dient steeds duurzamer te zijn. Bij grotere bedrijven zal het vak tekenaar steeds breder worden. Toename van de Europese wet- en regelgeving. Print: 05-januari-2005 Pagina 3 van 13

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verzamelt benodigde informatie. 2 Verricht tekenwerk. 3 Controleert het tekenwerk. 4 Maakt en onderhoudt het (tekeningen)archief. 5 Levert informatie aan voor, en controleert het bestek. Print: 05-januari-2005 Pagina 4 van 13

5 KERNTAAK 1 Verzamelt benodigde informatie. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's KERNTAAK 2 Verricht tekenwerk. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's Wanneer de tekenaar een schetsontwerp overgedragen krijgt (veelal van een architect) moet hij projectgegevens verzamelen. De projectgegevens bestaat uit schetsontwerpen, programma van eisen, productinformatie van bouwproducten, etc. Over het algemeen is deze informatie beschikbaar via de leidinggevende of via telefonisch contact met een leverancier. Mogelijk moet de informatie verzameld worden door een bestaand gebouw op te meten. Tijdens het verrichten van het tekenwerk zal de tekenaar van verschillende leveranciers relevante productgegevens verzamelen en verwerken. De tekenaar zal zelf zijn informatiebronnen moeten vinden en contacten moeten leggen met collega s en externe partijen t.b.v. het verzamelen van de informatie. Het verzamelen van relevante projectgegevens is ten behoeven van het eigen tekenwerk of in geval van productinformatie van leveranciers ook voor collega s. De productinformatie moet in dat geval volgens afspraak bewaard worden. De tekenaar moet de verkregen informatie beoordelen op relevantie. De informatie moet ondersteunend zijn voor het verrichten van het verdere tekenwerk. Betrokkenen zijn collega s en/ of derden waar de informatie vandaan dient te komen. Voorbeelden zijn leveranciers van bouwproducten, externe bureaus (constructeurs en overige adviseurs). -Kantoorhulpmiddelen (telefoon, fax, schrijfgerei, etc.). -Computer met internetaansluiting. De contacten met derden zijn naar tevredenheid. De tekenaar beschikt over relevante informatie voor het verdere tekenwerk. -In hoeverre kan men zelf vooruit en in hoeverre moet men advies of informatie inwinnen. -Er dient een afweging gemaakt te worden tussen relevantie, bruikbaarheid en volledigheid. De tekenaar krijgt ontwerptekeningen in schetsvorm aangeleverd met daarbij een mondelinge en/ of schriftelijke toelichting van de ontwerper. Wanneer de tekenaar voldoende informatie tot zijn beschikking heeft begint hij met het tekenwerk. Hij vertaalt de ontwerptekeningen naar bestek-, werk-, en detailtekeningen. De tekening worden systematisch opgebouwd uit o.a. verschillende bestaande elementen en/ of componenten. Later worden bouwdetails en maatvoering toegevoegd. De uitwerkingen dienen te voldoen aan wet- en regelgeving en geldende tekenafspraken. Het tekenwerk gebeurd vooral met een tekenprogramma op de computer. Wanneer de tekeningen klaar zijn zullen deze gedistribueerd moeten worden naar de betrokkenen. De tekenaar heeft een zelfstandige uitvoerende rol bij het tekenen. Hij dient ervoor te zorgen dat het ontwerp uitgewerkt wordt volgens de wet- en regelgeving en geldende tekenafspraken. Hij brengt bij probleemsituaties tijdens het tekenwerk de juiste mensen bij elkaar, of de juiste mensen op de hoogte van het probleem. Schakelt vrij regelmatig om tussen tekenwerk. Dit kunnen andere tekeningen van hetzelfde project zijn (een ander type tekening) of mogelijk van een ander project. De tekenaar moet de consequenties overzien van bouwkundige oplossingen en tekentechnische beslissingen. Leidinggevende, architect, adviseurs leveranciers en tekenaars. -Computer met daarop geïnstalleerd tekenprogramma (CAD-programma). De tekeningen zullen systematisch opgebouwd moeten worden. De tekeningen dienen een zo goed mogelijke vertaling te zijn van de projectgegevens en zullen volgens wet- en regelgeving en tekenafspraken moeten kloppen. -Relatie tussen theoretische oplossingen en praktische uitvoerbaarheid. Print: 05-januari-2005 Pagina 5 van 13

6 KERNTAAK 3 Controleert het tekenwerk. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat Tijdens het tekenen en op het moment dat de tekeningen gereed zijn moeten deze gecontroleerd worden. Bij de controle van het tekenwerk wordt er getoetst op wettelijke eisen, normen, tekenafspraken en praktische uitvoerbaarheid. Het controleren gaat met behulp van het bouwbesluit en verschillende NEN-normen. Ook het controleren van tekenwerk van anderen hoort hierbij. Indien nodig moeten er correcties op de tekeningen gemaakt worden of moeten de opmerkingen doorgegeven worden aan de verantwoordelijke. De tekenaar heeft een controlerende en uitvoerende rol. Hij moet tekeningen grondig controleren op het voldoen aan voorschriften, maatvoering en andere eisen. Indien nodig zullen correcties moeten worden uitgevoerd. Controleert de tekenaar tekeningen van een ander (bijv. constructeur of installateur) dan heeft hij enkel een signalerende rol en moeten zijn opmerkingen doorgegeven worden. De vele externe eisen die aan de tekeningen gesteld worden zorgen ervoor dat er met veel zaken rekening gehouden moet worden. De tekeningen moet grondig gecontroleerd worden i.v.m. een groot afbreukrisico. Het zijn veelal eigen tekeningen die gecontroleerd moeten worden, het is dan moeilijk om afstand te bewaren en objectief te controleren. Tekeningen die op een beeldscherm worden weergegeven zijn moeilijk te controleren door een gebrek aan overzicht. Leidinggevende, architect, adviseurs en andere tekenaars. -Computer met daarop geïnstalleerd tekenprogramma (CAD-programma). -Bouwbesluit. -NEN-normen. Alle tekeningen worden systematisch nagekeken. Uiteindelijk levert de tekenaar complete tekeningen af die geschikt zijn voor volgende werkzaamheden (gereed voor bouwaanvraag, werktekeningen zijn geschikt voor uitvoering). keuzes en dilemma's KERNTAAK 4 Maakt en onderhoudt het (tekeningen)archief. -Tijdsdruk en nauwkeurigheid, de tekenaar moet de tekeningen nauwkeurig nakijken maar heeft ook de maken met de tijd waarbinnen dit moet gebeuren. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De tekenaar legt een tekeningendossier aan. Dit dossier begint meestal met een ordner die langzaam uitgebreid wordt met aanvullingen. Hiervoor moeten alle tekeningen verzameld en gebundeld worden en moeten er tekeninglijsten aangemaakt worden. Ook moeten alle voor het project relevante verslagen en rapporten bewaard worden. De rapporten of verslagen komen hoofdzakelijk van externe adviesbureaus en zijn van belang bij de bouwaanvraag. Nadat het project afgesloten is moeten de dossiers gearchiveerd worden zowel digitaal als analoog. De tekenaar heeft een uitvoerende rol bij het onderhouden van het (tekeningen)archief aan de hand van bedrijfsregels en/ of andere afspraken. Er wordt verwacht dat er een overzichtelijk geheel gemaakt wordt. De tekeningen moeten actueel gehouden worden door de tekenaar, alle wijzigingen moeten op de tekening doorgevoerd worden en de versienummering moet in orde zijn. De tekeningen en verslagen moet juist genummerd worden. Alle informatie moet op een willekeurig tijdstip snel geraadpleegd kunnen worden. Leidinggevende, architect en tekenaars. -Kantoorhulpmiddelen (ordners en/ of stofmappen, etc.). -Computer met daarop geïnstalleerd een tekstverwerkingsprogramma. Alle essentiële gegevens moet verzameld en/ of aangemaakt (geadministreerd) worden. Na de afsluiting van een project moeten de gegevens volledig worden gearchiveerd. De gegevens moeten snel opvraagbaar zijn, ook voor collega s. -Hoofd van bijzaken onderscheiden. -Welke gegevens zijn relevant om te archiveren? Print: 05-januari-2005 Pagina 6 van 13

7 KERNTAAK 5 Levert informatie aan voor, en controleert het bestek. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De tekenaar moet gegevens aanleveren aan de bestekschrijver zodat deze het bestek kan schrijven. De tekenaar haalt deze informatie grotendeels uit de reeds bestaande tekeningen. Wanneer de bestekschrijver genoeg gegevens heeft begint hij met het schrijven van het bestek. Indien de bestekschrijver nog vragen heeft dan zal hij deze aan de tekenaar stellen. Wanneer het bestek gereed is komt het bij de tekenaar terecht. De tekenaar zal stap voor stap het bestek doorlopen en vergelijken met de reeds complete bestektekeningen. Het bestek wordt gecontroleerd op juistheid en compleetheid. De tekenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor het bestek aan de bestekschrijver. De bestekschrijver is verantwoordelijk voor het produceren van het bestek. Wanneer het bestek gereed is heeft de tekenaar een controlerende rol, hierna moet hij zijn bevindingen terugkoppelen naar de bestekschrijver. De bestekschrijver is in veel gevallen buiten het bureau (extern adviesbureau) hierdoor gaat de communicatie minder vlot. De bestekschrijver begint al aan het bestek voordat de bestektekeningen afgerond zijn, de tekenaar moet hem dus op andere manieren van informatie voorzien. Bestekschrijver, tekenaars, architect en/ of leidinggevende. -Kantoorhulpmiddelen (telefoon, fax, etc.). -Reeds uitgewerkte tekeningen. De communicatie met de bestekschrijver is naar tevredenheid. De bestekschrijver heeft genoeg informatie ontvangen zodat deze een compleet bestek kan schrijven. Uiteindelijk komt het bestek overeen met de bestektekeningen. -Welke informatie is relevant voor de bestekschrijver? Print: 05-januari-2005 Pagina 7 van 13

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 De bouwkundig tekenaar staat voor de opgave om alle betrokkenen bij een bepaald project (waarvoor de tekenaar werkzaam is) te woord te staan en van een eenduidig antwoord te kunnen voorzien. Dit kan ook betekenen dat hij de betrokkenen (door)verwijst naar een ander persoon. Complicerende factoren zijn hierbij dat de tekenaar veelal aan verschillende projecten zal werken en dat er vaak snel een antwoord verwacht wordt. 2 De bouwkundig tekenaar staat voor de opgave om de uitwerkingsopdracht die hij ontvangt steeds duidelijk te krijgen alvorens hij met de uitwerking ervan begint. Complicerende factoren hierbij zijn, onduidelijke uitleg van bijvoorbeeld de architect en gegevens die nog niet bekend zijn. 3 De bouwkundig tekenaar staat voor de opgave om zich constant te realiseren wat de consequenties zijn die bepaalde esthetische of bouwkundige beslissingen met zich mee brengen voor de uitvoerende partij. Complicerende factoren hierbij zijn dat de uitwerking van de plannen veelal in 2D zijn, het is moeilijk om een totaal overzicht te krijgen van de situatie. 4 De bouwkundig tekenaar staat voor de opgave om binnen de gegeven kaders zelfstandig uitwerkingsoplossingen te bedenken of erover mee te denken. Complicerende factoren hierbij zijn, de oplossingen mogen geen afbreuk doen aan het ontwerp van de architect, geen zicht op de gehele context en niet reële ontwerpvoorstellen. Print: 05-januari-2005 Pagina 8 van 13

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 2 Tekenen van het bouwkundig ontwerp. 3 Controleren van tekeningen. 4 Visueel inventariseren van een bestaande situatie. bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 1 Doorgronden van het bouwkundig ontwerp. 5 Zelfstandig werken. 7 Ordenen en registreren van projectgegevens. sociaal-communicatieve (SC) 6 Samenwerken 8 Mondeling communiceren. ontwikkelings (ON) 9 Ontwikkelingen in het vakgebied. 10 Ontvangen van feedback. KERNTAAK Print: 05-januari-2005 Pagina 9 van 13

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 2 Tekenen van het bouwkundig ontwerp. 3 Controleren van tekeningen. 4 Visueel inventariseren van een bestaande situatie. bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 1 Doorgronden van het bouwkundig ontwerp. 5 Zelfstandig werken. 7 Ordenen en registreren van projectgegevens. sociaal-communicatieve (SC) 6 Samenwerken 8 Mondeling communiceren. ontwikkelings (ON) 9 Ontwikkelingen in het vakgebied. 10 Ontvangen van feedback. KERNOPGAVE Print: 05-januari-2005 Pagina 10 van 13

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 BOS De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze een bouwkundig ontwerp te doorgronden zodat hij zijn vervolgwerkzaamheden kan verrichten. Nr. 2 VM Bestudeert aangeleverde (schets) ontwerp (tekening en toelichting). Bestudeert aanvullende informatie. Signaleert onduidelijkheden en noteert deze. Bespreekt zijn bevindingen met de persoon die het ontwerp heeft aangeleverd. De bouwkundig tekenaar heeft het ontwerp dusdanig doorgrond dat hij de gevraagde uitwerkingswerkzaamheden kan verrichten. De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze een bouwkundige tekening uit te werken, zodat het bouwkundig ontwerp geschikt is voor verder overleg en besluitvorming. Nr. 3 VM Nr. 4 VM Maakt in de juiste stappen een tekening (van grof naar fijn). Werkt volgens algemene en specifieke bouwkundige eisen en richtlijnen. Zet de verschillende bouwkundige elementen/ onderdelen in de juiste maatvoering. Verwerkt diverse wijzigingen en/ of aanpassingen. Maakt o.a. in samenspraak keuzes in het al dan niet tekenen van gegevens in een bepaalde tekening. Het bouwkundig (schets) ontwerp is volgens de ontwerpvisie en richtlijnen uitgewerkt en voldoet aan de algemene en specifieke bouwkundige eisen en richtlijnen. De bouwkundige tekening is dusdanig opgebouwd dat aanpassingen en/ of wijzigingen snel uit te voeren zijn. De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze tekeningen van zichzelf en van derde te controleren zodat dat de tekeningen geschikt zijn voor verder overleg (communicatie) en besluitvorming. Systematisch controleren van eigen tekeningen tijdens het tekenen. Tekeningen van derde (bijv. constructeur) systematisch controleren. Signaleert tegenstrijdigheden tussen verschillende tekeningen (bijv. tussen plattegrond en geveltekeningen). Vraagt uitleg aan betrokkenen over onduidelijkheden. Informeert betrokkenen bij incompleetheid of fouten in tekeningen. De tekeningen worden met een minimum aan fouten en compleet opgeleverd. Verschillende tekeningen komen overeen. De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze ter plekke een goede visuele inventarisatie te maken van een bestaande bouwkundige situatie en deze uit te tekenen. Bezoekt een toekomstige bouwplaats. Meet de relevante maten van een bestaand gebouw op. Bestudeer mogelijke bestaande (bestek) tekeningen. Maakt foto s van de situatie. Zowel tekenaar als architect hebben een duidelijk beeld van de bestaande situatie. Een bouwkundige tekening van de bestaande situatie. De bouwkundige tekening is dusdanig opgebouwd dat aanpassingen en/ of wijzigingen snel uit te voeren zijn. Print: 05-januari-2005 Pagina 11 van 13

12 Nr. 5 BOS De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze zijn taken zelfstandig uit te voeren, t.b.v. een goede voortgang. Nr. 6 SC Nr. 7 BOS Voert zijn werk uit zonder dat de leidinggevende daar direct op toeziet. Stelt zelf de prioriteiten in zijn werk. Onderneemt op eigen initiatief actie bij diverse situaties/ problemen/ vragen. Neemt binnen aangegeven kaders zelfstandig beslissingen. Controleert zijn eigen werk. Bepaalt zelf wanneer hij dient te overleggen met de leidinggevende of anderen. De voortgang en kwaliteit van het werk worden mede bepaald door de keuzes en handelingen van de tekenaar. De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze samen te werken met de architect en mensen van andere disciplines en afdelingen, zodat de werkzaamheden soepel en inhoudelijk optimaal verlopen. Leeft zich in m.b.t. de belangen, wensen en (on)mogelijkheden van de verschillende collega s partijen. Is zich bewust van zijn taak, rol en verantwoordelijkheden. Communiceert begrijpelijk voor de betreffende partij/ collega. Ondersteunt collega s/ partijen indien nodig en mogelijk. Komt afspraken na en spreekt anderen aan op het nakomen van afspraken. De bouwkundig tekenaar draagt bij aan een goed functionerend team t.b.v. het realiseren van bouwkundige plannen en producten. De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze de (digitale) bouwkundige projectgegevens te ordenen en registreren zodat de gegevens snel zijn terug te vinden. Nr. 8 SC Nr. 9 ON Gaat zorgvuldig om met de projectgegevens. Legt de gegevens vast volgens het gehanteerde systeem. Beheert digitale bestanden m.b.t. eigen bouwkundige tekeningen. De projectgegevens zijn eenvoudig te vinden, ook voor collega's. De gegevens zijn overzichtelijk opgeslagen. De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze mondeling te communiceren met de verschillende betrokkenen, zodat de voortgang van hemzelf en de betrokkenen gewaarborgd is. Luistert actief naar de informatiegever en vragensteller. Vraagt door bij onduidelijkheden. Geeft naar aanleiding van vragen, duidelijke uitleg over bouwkundige zaken. Brengt standpunten naar voren in groepsoverleg. De bouwkundig tekenaar heeft steeds een juist beeld van de situatie/ problemen. De collega s en anderen hebben op een prettige en duidelijke manier informatie/ uitleg/ toelichting gekregen. De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden zodat hij op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Toont zijn betrokkenheid door bij te blijven met ontwikkelingen. Toont zijn betrokkenheid door werkend te leren. Toont zijn kwaliteitsbewustzijn ook bij nieuwe ontwikkelingen. De tekenaar ontwikkeld zich binnen zijn vakgebied en blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en veranderde inzichten. Print: 05-januari-2005 Pagina 12 van 13

13 Nr. 10 ON De bouwkundig tekenaar is in staat om op adequate wijze feedback te ontvangen over zijn functioneren zodat dit leidt tot verbetering van het uitvoeren van de werkzaamheden. Is bereid te luisteren naar feedback van collega of leidinggevende. Maakt onderscheid tussen feedback op functioneren en persoonlijke kritiek. Leidt uit feedback verbeterpunten af. De tekenaar heeft inzicht in de kwaliteit van zijn werkprocessen en tussenproducten. De kwaliteit van de werkprocessen en tussenproducten verbetert voortdurend. Print: 05-januari-2005 Pagina 13 van 13

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Stedenbouwkundig tekenaar (SBT) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0 profiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-5-2005 Versie 3.0 Print: 01-juni-2005 Pagina 1 van 12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL restauratiemedewerker architectenbureau

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Tekenaar

Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Beroepscompetentieprofiel Tekenaar SBW O&R04/7/043/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties met

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Technisch tekenaar TGI Algemene informatie datum: 12-05-2003 versie: 1 Onder regie van Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig werkvoorbereider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 8

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig werkvoorbereider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 8 profiel Bouwkundig werkvoorbereider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 8 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig werkvoorbereider (WV) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 profiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kopersbegeleider (KB) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 profiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kam-coördinator (KAMCO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Technisch commercieel medewerker (TCM)

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver SBW O&R04/7/050/jab/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: Technisch tekenen. Crebonr » Tekenaar werktuigkundige installaties (Crebonr )

Profiel van kwalificatiedossier: Technisch tekenen. Crebonr » Tekenaar werktuigkundige installaties (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Technisch tekenen Crebonr. 23123» Tekenaar werktuigkundige installaties (Crebonr. 25316) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Techniek en procesindustrie (Crebonr.

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek Kerntaak B1-K1 Tekent een product of installatie De tekenaar ontwerper elektrotechniek heeft een diversiteit

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Verkoper grafmonumenten Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3

Beroepscompetentieprofiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3 profiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Onderhoudsopzichter Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Machine-operator natuursteenbedrijf (MO)

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Polijster natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

Architectenbureaus C o n s t r u c t i e

Architectenbureaus C o n s t r u c t i e Handboek functie- indeling Architectenbureaus C o n s t r u c t i e Dit document bevat de functiebeschrijvingen van de functiefamilie Constructie, zoals opgenomen in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus,

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider natuursteen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001)

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001) profiel: Opsluiter Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A ALGEMENE INFORMATIE Datum: januari 2005 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 profiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider steenachtige

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Draadvonkverspaner Algemene informatie datum: 01-11- 2002 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenetq, afdeling kwalificatiestrucuur

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 4 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 profiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 22 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig opzichter Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003 Beroepstypering Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 3 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Lasser Algemene informatie datum: 8 december 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en) Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2 Beroepsprofiel opperman bestratingen niveau 2 In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Matrijzenmaker Algemene informatie datum: 01-11- 2002 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenteq, afdeling kwalificatiestrucuur

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar werktuigkundige installaties

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar werktuigkundige installaties BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar werktuigkundige installaties Kerntaak B1-K1 Tekent een product of installatie De tekenaar werkt volgens standaard werkwijzen. Hij

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie