Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur (JU 002) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Personeel in Perspectief, monitor gemeenten 2001; Stichting A+O fonds gemeenten Arbeidsmarktmonitor sector juridisch; DUO (2001) Trendbericht IPG 2002; Deloitte & Touche Diverse functiebeschrijvingen Diverse interviews dhr. G. Klompmaker/Gemeente Naarden dhr. W. de Weijer/Gemeente Stedebroec dhr. T. Sluijters/Gemeente De Bilt dhr. H. Hockx/Gemeente Amsterdam dhr. F.R. Biesta/Gemeente Den Haag mw. M. IJlst/Gemeente Haren dhr. N. van Vuuren/Gemeente Delft Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Vereniging van Nederlandse Gemeenten dd dd Administratief juridisch medewerker (+afdelingsnaam) Administratief medewerker (+afdelingsnaam) Beleidsondersteunend medewerker (+afdelingsnaam) Binnendienstmedewerker Front office medewerker Back office medewerker (+afdelingsnaam) Bestuurshulp Medewerker (+afdelingsnaam) Loopbaanmogelijkheden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur kan op twee manieren doorstromen: enerzijds door een HBO-opleiding (HBO bestuurskunde of JHBO rechten) te voltooien, anderzijds door specifieke gespecialiseerde kennis gecombineerd met werkervaring te vergaren. Baanverandering waarbij het accent op administratie blijft liggen is, doordat veel procedures in beginsel gelijk zijn, wel mogelijk. In voorkomende gevallen kan een aanvullende cursus of opleiding gericht op een specifiek beleidsterrein gewenst zijn. Indicatie: deze functies zijn te vinden tot en met schaal 8. Juridisch getinte functies in de schalen 9 en hoger vereisen een HBO werk- en denkniveau en hebben een accent op beleidsondersteuning en -voorbereiding. Het betreft namelijk redelijk specialistische functies waarvoor kennis van wet- en regelgeving, procedures en te voeren beleid op een specifiek terrein van gemeentelijk(e) zorg/beheer noodzakelijk zijn. Mogelijke werkplekken voor de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur zijn: - gemeenten en gemeentelijke instanties - provincies en provinciale instellingen - waterschappen - ministeries - rechterlijke instanties - zelfstandige bestuursorganen. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur kan werken bij diverse overheidsorganen en instellingen waar hij belast is met (een deel van) de (administratieve) handelingen rondom bezwaarschriftprocedures, de aanvraag van vergunningen, de voorbereiding van (straf)processen, de advisering richting college, het opstellen van beschikkingen, het maken van de diverse verordeningen en de behandeling en uitvoering van aansprakelijkheidsstellingen. De medewerker voert daarnaast beleidsondersteunende taken uit. Hij kan direct klantcontact hebben en de (aan)vraag vervolgens uitwerken op de computer. Behalve contact met klanten heeft de administratief juridisch medewerker ook veel contact met directe collega's en zijn leidinggevende. In veel gevallen bestaat er een front en back office binnen de organisatie. De mate van klantcontact is afhankelijk van de plaats van de administratief juridisch medewerker binnen de organisatie. Iedere organisatie heeft een eigen indeling van front en back office: gescheiden of geïntegreerde front en back office en/of specifieke balies. Print: 06-oktober-2004 Pagina 2 van 14

3 De verdeling junior, medior en senior houdt automatisch in dat er variatie is in de complexiteit van werkzaamheden, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In dit profiel wordt uitgegaan van functionaris (mbo) die volledig zelfstandig werkt, de kern van het vakgebied volledig beheerst, reeds beschikt over een behoorlijke dosis ervaring en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid heeft (indicatie: schaal 7). rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Hij werkt veelal onder leiding van een afdelingsmanager en is voornamelijk uitvoerend bezig. In hoeverre de medewerker beslissingsbevoegd of tekenbevoegd is, is onderwerpafhankelijk en is geregeld in een mandaatbesluit dat per organisatie verschillend kan zijn. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur werkt in een organieke organisatie; er is altijd terugval op een inhoudelijke deskundige mogelijk. Het beroep wordt gekenmerkt door standaardopdrachten die volgens vastgestelde procedures en met toepassing van complexe wet- en regelgeving afgewikkeld moeten worden. De medewerker moet zicht houden op veranderende, regelgeving en in voorkomende gevallen signaleren dat procedures aangepast moeten worden. Eigen oordeelsvorming en gedragsbepaling zijn van groot belang. Meestal is de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur belast met de uitwerking van een deel van de totale procedure. De medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de beslissing of hij een opdracht zelf afwerkt of een collega raadpleegt. Hij moet in staat zijn prioriteiten in zijn eigen werk te stellen en moet ook (mee)werken aan procesbewaking. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is klantgericht en werkt conform wettelijke en interne regelgeving en procedures. Hij is punctueel, taalkundig vaardig en gedisciplineerd en heeft terzake doende juridische en vakinhoudelijke kennis. Uiteraard is hij communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast is hij assertief genoeg om collega's en burgers duidelijk te maken waarom iets niet kan en hoe het eventueel wel zou kunnen. Hij moet de grens tussen de mogelijkheden van de organisatie en de dienstverlening richting burger aangeven en bewaren. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur voert te allen tijde het beleid uit ook als hij er niet volledig achter staat. Daarnaast moet hij het beleid uitvoeren zonder aanziens des persoons: hij moet integer zijn en altijd beseffen dat hij werkt voor een bestuursorgaan. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen In de jaren negentig werden veel (kleine) gemeenten samengevoegd uit oogpunt van efficiency. Door deze schaalvergroting(en) maakt het mensgerichte element plaats voor productiegericht afhandelen van een aanvraag. Daar staat tegenover dat veel gemeenten ertoe overgaan een één-loket of front en back office organisatie te bouwen. "Dicht bij de klant" en "klant- en servicegericht" zijn principes die in steeds grotere mate toegepast worden. De specifieke aard van het werk (werken met procedures en wettelijke regelingen) zal niet veranderen; er zal altijd overheidsregulering nodig zijn. Sommige nieuwe wetten kunnen vergaande gevolgen hebben voor de taakinhoud of de procedurele gang van zaken; de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet flexibel genoeg zijn om deze adequaat op te vangen. De beleidsmatige ruimte van lagere overheden groeit doordat er meer kaderwetgeving ontwikkeld wordt. Het ontwikkelen van lokaal beleid gebeurt niet door de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur op MBO-niveau, de uitvoering van het beleid wel. Technologische ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur meer via internet werkt en minder direct klantcontact heeft, het zogeheten e-governement. Daarnaast worden steeds meer databases gekoppeld en moet de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur steeds vaker de juiste informatie opvragen en/of controleren. Voor het werken met sommige landelijke databases moet een toelatingsexamen gedaan worden. De roep van burgers om meer en duidelijke informatie heeft geleid tot de formering van front en back offices. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur die in de front office werkt is meer gericht op face-to-face voorlichting geven dan zijn collega in de back office, die zich voornamelijk bezighoudt met de daadwerkelijke afhandeling van een aanvraag. Voorlichting komt uiteraard ook in de back office voor maar dan voornamelijk telefonisch of schriftelijk. Veel producten worden direct geleverd aan de balie, voor meer ingewikkelde producten c.q. producten die tijd vragen wordt alles geregeld door de front office medewerker. Hij fungeert dan als procescoördinator. De administratief juridisch medewerker kan voor een deel van de taak als specialist in de back office werken en voor een ander deel van de tijd in de front office. Print: 06-oktober-2004 Pagina 3 van 14

4 Internationale ontwikkelingen Europese regelgeving kan gevolgen hebben voor de inhoud van het werk of de hoeveelheid maar niet zozeer voor de procedurele kant van de taken. Print: 06-oktober-2004 Pagina 4 van 14

5 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Voert wettelijke regelingen en/of procedures uit 2 Geeft voorlichting en/of advies 3 Verricht beleidsondersteunende werkzaamheden Print: 06-oktober-2004 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 1 Voert wettelijke regelingen en/of procedures uit proces De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur ontvangt een verzoek van een rechtspersoon om een schriftelijke beslissing (besluit) van een bestuursorgaan. Hij verzamelt alle relevante gegevens en verifieert deze. Zo wordt een dossier opgemaakt of gecompleteerd. Vervolgens past hij wet- en regelgeving toe op de gegevens. Dan stelt hij een rapportage en een (concept)beschikking op. Afhankelijk van mandaatstelling neemt de medewerker of de leidinggevende een besluit over het verzoek. De beschikking wordt kenbaar gemaakt en gearchiveerd. Het proces is gebonden aan termijnen die te allen tijde in acht moeten worden genomen. Daarnaast behandelt de medewerker informatievragen voor de commissie bezwaar en beroep. Hij verzamelt en verifieert daartoe alle relevante gegevens en overhandigt een compleet dossier aan de betreffende commissie. rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft een uitvoerende, ondersteunende rol. Hij draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk (qua planning en controle). Een eventuele tekenbevoegdheid is afhankelijk van de mandaatstelling binnen de organisatie. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur voert zelfstandig, routinematige werkzaamheden uit waarin soms complexe wet- en regelgeving wordt toegepast. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft bij de uitvoering van de kerntaak contact met de aanvrager, met (al dan niet hiërarchisch hogere) collega's, met direct betrokkenen en belanghebbenden, en met overige overheidsdiensten (Politie, Brandweer, GG en GD, scholen, uitvoeringsinstellingen ed.). De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur maakt gebruik van computers, informatiesystemen, wetteksten, juridische databanken, jurisprudentie, (interne) brochures, etc. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet te allen tijde zorgvuldig en consequent zijn. Zijn besluiten kunnen grote gevolgen hebben voor de belanghebbenden. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen binnen de organisatie moet worden genomen. In sommige organisaties is dit duidelijk verwerkt in de interne procedures maar vaak zal de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur zelf deze afweging moeten kunnen maken. Print: 06-oktober-2004 Pagina 6 van 14

7 KERNTAAK 2 Geeft voorlichting en/of advies proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur krijgt vragen naar informatie. Elke vraag moet hij vervolgens concretiseren, hij moet de vraag achter de vraag achterhalen, de vraag verhelderen en de startkennis van de vragensteller achterhalen. Zo nodig verzamelt hij overige informatie. Vervolgens beantwoordt hij de vraag of hij verwijst de vragensteller door. De medewerker moet nagaan of de informatie voldoet aan de wens van de vrager en hem zo nodig attenderen op alternatieve of aanvullende informatie (inspelen op de latente informatiebehoefte). Vervolgens registreert hij de informatieaanvraag. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft een uitvoerende rol. Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur kan geen bindende uitspraken doen (tenzij hij gemandateerd is). Het geven van informatie en/of advies gebeurt over het algemeen volgens een vaste (interne) procedure. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet er voor zorgen dat hij de aanvrager niet beïnvloedt. De onderwerpen waar hij mee te maken krijgt zijn zeer divers. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met burgers of collega's. Informatiebronnen als internet, (interne) brochures, databases, wetteksten en jurisprudentie. Het resultaat is een zo volledig mogelijk geïnformeerde vragensteller. Met name als de aanvrager een (voor hem) negatief advies krijgt moet de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur ervoor zorgen dat de aanvrager de argumentatie begrijpt en inziet waarom zaken zijn zoals ze zijn. Zelf afhandelen versus verwijzen De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat deze door anderen in de organisatie behandeld moet worden. In sommige organisaties speelt dit niet omdat de interne procedures hierin voorzien, maar vaak zal de medewerker zelf deze afweging moeten maken. Hij moet dus zijn grenzen blijven bewaken. Tijd versus kwaliteit De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de informatie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinformatie of dat hij dieper ingaat op de (latente) behoefte van de klant. Ook hier geldt dat hij zijn grenzen moet blijven bewaken. Wel of niet informatie melden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft een signaalfunctie t.o.v. de gemeente en moet zich voortdurend afvragen of zijn informatie van waarde is voor de organisatie. Hij moet regelmatig beslissen of hij de informatie meldt bij zijn leidinggevende of niet. Wel of niet volledig informeren Voorlichtingsbeleid kan politiek gevoelig zijn; de medewerker beschikt soms over meer informatie dan naar buiten gebracht mag worden. De medewerker moet afwegen welke informatie naar buiten mag worden gebracht. Print: 06-oktober-2004 Pagina 7 van 14

8 KERNTAAK 3 Verricht beleidsondersteunende werkzaamheden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur voert (in opdracht) beleidsvoorbereidende activiteiten uit. Hij voert draagvlak- en behoefteonderzoek uit. Ook evalueert hij beleid. Tevens stelt hij passende communicatie-instrumenten op. Op aanvraag van collega's (al dan niet hiërarchisch hoger) verricht de medewerker administratieve werkzaamheden ten behoeve van beleidsondersteuning, zoals notuleren, archiveren, bijeenkomsten organiseren, data invoeren en andere voorkomende activiteiten. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur werkt zelfstandig op aanvraag van de betrokken collega. Het voorbereiden en evalueren van beleid vereist inzicht in de (interne) procedures. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is initiatiefrijk en creatief. Het opstellen van communicatie-instrumenten vereist inzicht in de doelgroep en in de huisstijl van het orgaan waar de medewerker werkzaam is. De administratieve werkzaamheden zijn over het algemeen routinematig waarbij de juridische kennis van de medewerker als duidelijke meerwaarde tot haar recht komt. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met collega's en derden. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur maakt gebruik van naslagwerken en moderne communicatiemiddelen. De beleidsvoorbereiding en -evaluatie zijn conform interne procedures uitgevoerd. De communicatie-instrumenten voldoen aan de huisstijl en zijn toegesneden op de doelgroep. Wel of niet volledig informeren Voorlichtingsbeleid kan politiek gevoelig zijn; de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur beschikt soms over meer informatie dan naar buiten gebracht mag worden. De medewerker moet afwegen welke informatie naar buiten mag worden gebracht. Print: 06-oktober-2004 Pagina 8 van 14

9 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Meedenken met de cliënt en grenzen stellen De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave mee te denken met de cliënt en alle mogelijke alternatieven aan te dragen, maar is gelijkertijd gebonden aan de (interne) grenzen van de dienstverlening en het beleid. 2 Werken volgens de regels of afwijken De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave conform regels en procedures te werken maar moet wel in staat zijn in te schatten wanneer het gerechtvaardigd is om van procedurele regels af te wijken. In voorkomende gevallen moet hij zijn leidinggevende consulteren. 3 Vertrouwen of verder onderzoeken De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave om altijd een afweging te maken tussen het "woord" van de cliënt en de mogelijkheden tot verder onderzoek. Hij moet daarom een inschatting kunnen maken van de betrouwbaarheid van ontvangen informatie. 4 Verantwoordelijkheid versus bevoegdheid De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave om in voorkomende gevallen te bepalen of hijzelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of een vraag te beantwoorden of dat dit door de leidinggevende gedaan moet worden. 5 Tijd versus kwaliteit De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave om gezien de beperkt beschikbare tijd te bepalen of hij meer of minder tijd aan een taak moet besteden. Print: 06-oktober-2004 Pagina 9 van 14

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Informatie en advies verschaffen X X X 2 Gegevens verzamelen en verifiëren X X X 3 Rapporteren X X 4 Wet- en regelgeving toepassen X X 5 Beleidsondersteunende werkzaamheden verrichten X 6 Administratieve werkzaamheden verrichten X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 7 Optimalisering dienstverlening X X X 8 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X 9 Eigen werkzaamheden plannen X X X sociaal-communicatieve (SC) 10 Omgaan met diverse culturele achtergronden X X X 11 Omgaan met agressief en/of non-coöperatief gedrag X X X 12 Samenwerken X X X 13 Participeren binnen (werk)overleggen X X X ontwikkelings (ON) 14 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden X X X 15 Eigen handelen evalueren en bijstellen X X X Print: 06-oktober-2004 Pagina 10 van 14

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Informatie en advies verschaffen X X X X X 2 Gegevens verzamelen en verifiëren X X X X X 3 Rapporteren X X X X X 4 Wet- en regelgeving toepassen X X X X X 5 Beleidsondersteunende werkzaamheden verrichten X X X X X 6 Administratieve werkzaamheden verrichten X X X X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 7 Verbeteringsvoorstellen doen X X X X X 8 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X X X 9 Eigen werkzaamheden plannen X X X X X sociaal-communicatieve (SC) 10 Omgaan met diverse (culturele) achtergronden X X X X X 11 Omgaan met agressief en/of non-coöperatief gedrag X X X X X 12 Samenwerken X X X X X 13 Participeren binnen (werk)overleggen X X X X X ontwikkelings (ON) 14 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden X X X X X 15 Eigen handelen evalueren en bijstellen X X X X X KERNOPGAVE Print: 06-oktober-2004 Pagina 11 van 14

12 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM Nr. 2 VM Nr. 3 VM De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat op adequate wijze informatie en advies aan derden te verschaffen ten behoeve van volledige informatievoorziening. Achterhaalt de kern van de vraag Beantwoordt de vraag of verwijst de aanvrager door Vertaalt juridisch jargon in begrijpelijk Nederlands Checkt of informatie goed is overgekomen Legt het gesprek vast en rapporteert zo nodig Goed geïnformeerde cliënt of collega Ingeval van negatieve adviezen is de boodschap tactvol overgebracht gegevens te verzamelen en te verifiëren ten behoeve van het nemen van een besluit of het beantwoorden van een informatievraag. Maakt dossier aan of zoekt bestaand dossier op Vraagt relevante gegevens op (mondeling of schriftelijk) Verifieert alle gegevens Wint zienswijze/advies van derden in Stelt (standaard)correspondentie op Bewaakt termijnen en rappeleert Completeert dossier Overhandigt dossier aan beslisser of commissie bezwaar en beroep Dossier met alle relevante en geverifieerde gegevens om een rechtvaardig besluit te kunnen nemen is tijdig aangeleverd Dossier met alle relevante en geverifieerde gegevens om een informatievraag te kunnen beantwoorden is tijdig aangeleverd een schriftelijke rapportage op te stellen ten behoeve van een juiste besluitvorming. Nr. 4 VM Nr. 5 VM Schrijft de relevante gegevens op Maakt onderscheid tussen objectieve en subjectieve gegevens Past de regels voor de bescherming van de privacy toe Een bondig overzicht van relevante gegevens in correct Nederlands wet- en regelgeving toe te passen ten behoeve van een rechtmatige vaststelling van een recht. Past wet- en regelgeving toe op verzamelde gegevens Stelt een (concept-)rapportage en/of besluit op Laat de rapportage en/of het besluit controleren en ondertekenen Registreert en archiveert de rapportage en/of het besluit Maakt het besluit (zo nodig) openbaar Een rechtmatig besluit beleidsondersteunende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van beleidsuitvoering. Voert behoefte- en draagvlakonderzoek uit Evalueert beleid Rapporteert aan betrokkenen Kiest communicatiemiddel bij beleidsinstrument Stelt schriftelijke communicatiemiddelen voor de doelgroep op Adequate beleidsvoorbereiding en -evaluatie Adequate inzet communicatiemiddelen Print: 06-oktober-2004 Pagina 12 van 14

13 Nr. 6 VM administratieve werkzaamheden te verrichten ten behoeve van beleidsondersteuning. Nr. 7 BOS Bereidt bijeenkomsten voor Notuleert tijdens bijeenkomsten Houdt administratie bij van beleidsuitvoering Adequate organisatie en verslaglegging van bijeenkomsten Adequate administratie een bijdrage te leveren aan de optimalisering van dienstverlening. Nr. 8 BOS Nr. 9 BOS Signaleert klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten Geeft klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten door aan de direct leidinggevende Stelt veelvoorkomende klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten aan de orde tijdens werkoverleggen Bruikbare (kwaliteits)verbeteringsvoorstellen om te gaan met vertrouwelijke informatie om de belangen van de eigen organisatie en de privacy van cliënten te borgen. Reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de organisatie en de privacy van cliënten kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke documenten conform (wettelijke) voorschriften Vraagt uitsluitend de voor het dossier benodigde gegevens op Weegt het belang van de cliënt (privacy) af tegen de informatiebehoefte van de organisatie Gebruikt cliëntgegevens uitsluitend als daartoe een wettelijke basis is Privacywet- en regelgeving wordt nageleefd de eigen werkzaamheden te plannen ten behoeve van een efficiënt werkproces. Nr. 10 SC Stelt prioriteiten Schat de benodigde en beschikbare tijd in Houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden Overlegt zo nodig met collega's of de leidinggevende Houdt ruimte voor onverwachte zaken Maakt werkplanning Efficiënte planning van de eigen werkzaamheden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat om zich op adequate wijze op te stellen tegenover collega's en derden met verschillende (culturele) achtergrond. Staat collega's en derden representatief te woord Toont inzicht in attitudes en interesses van gesprekspartners Houdt rekening met de culturele achtergrond van de gesprekspartner Behandelt mensen met verschillende normen en waarden gelijkwaardig Herkent normafwijkend gedrag en reageert hierop adequaat Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden De medewerker wordt door collega's en derden als dienstverlenend ervaren De gesprekspartner ontvangt de gevraagde informatie/dienstverlening op efficiënte en correcte wijze Respectvolle benadering van de cliënten en collega's Print: 06-oktober-2004 Pagina 13 van 14

14 Nr. 11 SC om te gaan met personen die agressief en/of non-coöperatief gedrag vertonen. Nr. 12 SC Nr. 13 SC Past conflictvoorkomende en conflicthanterende maatregelen toe Treedt zelfverzekerd op Handelt volgens regels en procedures Een zoveel mogelijk beheersbare situatie Betreffende personen worden op passende wijze benaderd Betreffende personen worden niet geprovoceerd samen te werken met interne en externe relaties ten behoeve van een goede uitvoering van zijn taken. Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op Houdt rekening met belangen en omstandigheden van zowel de relaties als van de eigen organisatie. Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden Ondersteunt collega's bij uitvoering van werkzaamheden Communiceert op juiste wijze met collega's en relaties De medewerker wordt gezien als goede representant van de organisatie en als een kundig collega Efficiënt werkproces binnen (werk)overleggen te participeren. Nr. 14 ON Nr. 15 ON Stelt zich actief op Formuleert ideeën/informatie helder, eenduidig en inhoudelijk correct Maakt (zo nodig) overlegverslagen Handelt conform de bedrijfsregels Spreekt en schrijft correct Nederlands en/of een moderne vreemde taal Heeft een constructieve bijdrage geleverd aan het verloop van het overleg Zijn eigen informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt De organisatie wordt (bij externe overleggen) op een correcte wijze gerepresenteerd De adminstratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden en nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen, toe te passen en door het verbeteren van zijn eigen functioneren actief bij te dragen in verbetering van de bedrijfsvoering. Leest regelmatig vakliteratuur Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Heeft aantoonbaar en actief bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van werkzaamheden Is op de hoogte van de inhoudelijke wijzigingen op zijn vakgebied De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat om zijn eigen handelen op adequate wijze te evalueren en op basis van verkregen inzichten bij te stellen. Vergelijkt gevolgd proces en behaald resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden Kijkt positief kritisch naar zichzelf Brengt aantoonbare verbeteringen aan in zijn werkwijze Print: 06-oktober-2004 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement en Contactcenterbranche Cohort:

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker informatiedienstverlening Crebonummer: 22162, 90522, 90523 Sector: Informatiedienstverlening Branche: Informatiedienstverlening Opleidingsdomein: Economie en administratie

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie