Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur (JU 002) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Personeel in Perspectief, monitor gemeenten 2001; Stichting A+O fonds gemeenten Arbeidsmarktmonitor sector juridisch; DUO (2001) Trendbericht IPG 2002; Deloitte & Touche Diverse functiebeschrijvingen Diverse interviews dhr. G. Klompmaker/Gemeente Naarden dhr. W. de Weijer/Gemeente Stedebroec dhr. T. Sluijters/Gemeente De Bilt dhr. H. Hockx/Gemeente Amsterdam dhr. F.R. Biesta/Gemeente Den Haag mw. M. IJlst/Gemeente Haren dhr. N. van Vuuren/Gemeente Delft Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Vereniging van Nederlandse Gemeenten dd dd Administratief juridisch medewerker (+afdelingsnaam) Administratief medewerker (+afdelingsnaam) Beleidsondersteunend medewerker (+afdelingsnaam) Binnendienstmedewerker Front office medewerker Back office medewerker (+afdelingsnaam) Bestuurshulp Medewerker (+afdelingsnaam) Loopbaanmogelijkheden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur kan op twee manieren doorstromen: enerzijds door een HBO-opleiding (HBO bestuurskunde of JHBO rechten) te voltooien, anderzijds door specifieke gespecialiseerde kennis gecombineerd met werkervaring te vergaren. Baanverandering waarbij het accent op administratie blijft liggen is, doordat veel procedures in beginsel gelijk zijn, wel mogelijk. In voorkomende gevallen kan een aanvullende cursus of opleiding gericht op een specifiek beleidsterrein gewenst zijn. Indicatie: deze functies zijn te vinden tot en met schaal 8. Juridisch getinte functies in de schalen 9 en hoger vereisen een HBO werk- en denkniveau en hebben een accent op beleidsondersteuning en -voorbereiding. Het betreft namelijk redelijk specialistische functies waarvoor kennis van wet- en regelgeving, procedures en te voeren beleid op een specifiek terrein van gemeentelijk(e) zorg/beheer noodzakelijk zijn. Mogelijke werkplekken voor de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur zijn: - gemeenten en gemeentelijke instanties - provincies en provinciale instellingen - waterschappen - ministeries - rechterlijke instanties - zelfstandige bestuursorganen. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur kan werken bij diverse overheidsorganen en instellingen waar hij belast is met (een deel van) de (administratieve) handelingen rondom bezwaarschriftprocedures, de aanvraag van vergunningen, de voorbereiding van (straf)processen, de advisering richting college, het opstellen van beschikkingen, het maken van de diverse verordeningen en de behandeling en uitvoering van aansprakelijkheidsstellingen. De medewerker voert daarnaast beleidsondersteunende taken uit. Hij kan direct klantcontact hebben en de (aan)vraag vervolgens uitwerken op de computer. Behalve contact met klanten heeft de administratief juridisch medewerker ook veel contact met directe collega's en zijn leidinggevende. In veel gevallen bestaat er een front en back office binnen de organisatie. De mate van klantcontact is afhankelijk van de plaats van de administratief juridisch medewerker binnen de organisatie. Iedere organisatie heeft een eigen indeling van front en back office: gescheiden of geïntegreerde front en back office en/of specifieke balies. Print: 06-oktober-2004 Pagina 2 van 14

3 De verdeling junior, medior en senior houdt automatisch in dat er variatie is in de complexiteit van werkzaamheden, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In dit profiel wordt uitgegaan van functionaris (mbo) die volledig zelfstandig werkt, de kern van het vakgebied volledig beheerst, reeds beschikt over een behoorlijke dosis ervaring en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid heeft (indicatie: schaal 7). rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Hij werkt veelal onder leiding van een afdelingsmanager en is voornamelijk uitvoerend bezig. In hoeverre de medewerker beslissingsbevoegd of tekenbevoegd is, is onderwerpafhankelijk en is geregeld in een mandaatbesluit dat per organisatie verschillend kan zijn. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur werkt in een organieke organisatie; er is altijd terugval op een inhoudelijke deskundige mogelijk. Het beroep wordt gekenmerkt door standaardopdrachten die volgens vastgestelde procedures en met toepassing van complexe wet- en regelgeving afgewikkeld moeten worden. De medewerker moet zicht houden op veranderende, regelgeving en in voorkomende gevallen signaleren dat procedures aangepast moeten worden. Eigen oordeelsvorming en gedragsbepaling zijn van groot belang. Meestal is de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur belast met de uitwerking van een deel van de totale procedure. De medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de beslissing of hij een opdracht zelf afwerkt of een collega raadpleegt. Hij moet in staat zijn prioriteiten in zijn eigen werk te stellen en moet ook (mee)werken aan procesbewaking. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is klantgericht en werkt conform wettelijke en interne regelgeving en procedures. Hij is punctueel, taalkundig vaardig en gedisciplineerd en heeft terzake doende juridische en vakinhoudelijke kennis. Uiteraard is hij communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast is hij assertief genoeg om collega's en burgers duidelijk te maken waarom iets niet kan en hoe het eventueel wel zou kunnen. Hij moet de grens tussen de mogelijkheden van de organisatie en de dienstverlening richting burger aangeven en bewaren. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur voert te allen tijde het beleid uit ook als hij er niet volledig achter staat. Daarnaast moet hij het beleid uitvoeren zonder aanziens des persoons: hij moet integer zijn en altijd beseffen dat hij werkt voor een bestuursorgaan. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen In de jaren negentig werden veel (kleine) gemeenten samengevoegd uit oogpunt van efficiency. Door deze schaalvergroting(en) maakt het mensgerichte element plaats voor productiegericht afhandelen van een aanvraag. Daar staat tegenover dat veel gemeenten ertoe overgaan een één-loket of front en back office organisatie te bouwen. "Dicht bij de klant" en "klant- en servicegericht" zijn principes die in steeds grotere mate toegepast worden. De specifieke aard van het werk (werken met procedures en wettelijke regelingen) zal niet veranderen; er zal altijd overheidsregulering nodig zijn. Sommige nieuwe wetten kunnen vergaande gevolgen hebben voor de taakinhoud of de procedurele gang van zaken; de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet flexibel genoeg zijn om deze adequaat op te vangen. De beleidsmatige ruimte van lagere overheden groeit doordat er meer kaderwetgeving ontwikkeld wordt. Het ontwikkelen van lokaal beleid gebeurt niet door de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur op MBO-niveau, de uitvoering van het beleid wel. Technologische ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur meer via internet werkt en minder direct klantcontact heeft, het zogeheten e-governement. Daarnaast worden steeds meer databases gekoppeld en moet de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur steeds vaker de juiste informatie opvragen en/of controleren. Voor het werken met sommige landelijke databases moet een toelatingsexamen gedaan worden. De roep van burgers om meer en duidelijke informatie heeft geleid tot de formering van front en back offices. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur die in de front office werkt is meer gericht op face-to-face voorlichting geven dan zijn collega in de back office, die zich voornamelijk bezighoudt met de daadwerkelijke afhandeling van een aanvraag. Voorlichting komt uiteraard ook in de back office voor maar dan voornamelijk telefonisch of schriftelijk. Veel producten worden direct geleverd aan de balie, voor meer ingewikkelde producten c.q. producten die tijd vragen wordt alles geregeld door de front office medewerker. Hij fungeert dan als procescoördinator. De administratief juridisch medewerker kan voor een deel van de taak als specialist in de back office werken en voor een ander deel van de tijd in de front office. Print: 06-oktober-2004 Pagina 3 van 14

4 Internationale ontwikkelingen Europese regelgeving kan gevolgen hebben voor de inhoud van het werk of de hoeveelheid maar niet zozeer voor de procedurele kant van de taken. Print: 06-oktober-2004 Pagina 4 van 14

5 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Voert wettelijke regelingen en/of procedures uit 2 Geeft voorlichting en/of advies 3 Verricht beleidsondersteunende werkzaamheden Print: 06-oktober-2004 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 1 Voert wettelijke regelingen en/of procedures uit proces De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur ontvangt een verzoek van een rechtspersoon om een schriftelijke beslissing (besluit) van een bestuursorgaan. Hij verzamelt alle relevante gegevens en verifieert deze. Zo wordt een dossier opgemaakt of gecompleteerd. Vervolgens past hij wet- en regelgeving toe op de gegevens. Dan stelt hij een rapportage en een (concept)beschikking op. Afhankelijk van mandaatstelling neemt de medewerker of de leidinggevende een besluit over het verzoek. De beschikking wordt kenbaar gemaakt en gearchiveerd. Het proces is gebonden aan termijnen die te allen tijde in acht moeten worden genomen. Daarnaast behandelt de medewerker informatievragen voor de commissie bezwaar en beroep. Hij verzamelt en verifieert daartoe alle relevante gegevens en overhandigt een compleet dossier aan de betreffende commissie. rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft een uitvoerende, ondersteunende rol. Hij draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk (qua planning en controle). Een eventuele tekenbevoegdheid is afhankelijk van de mandaatstelling binnen de organisatie. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur voert zelfstandig, routinematige werkzaamheden uit waarin soms complexe wet- en regelgeving wordt toegepast. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft bij de uitvoering van de kerntaak contact met de aanvrager, met (al dan niet hiërarchisch hogere) collega's, met direct betrokkenen en belanghebbenden, en met overige overheidsdiensten (Politie, Brandweer, GG en GD, scholen, uitvoeringsinstellingen ed.). De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur maakt gebruik van computers, informatiesystemen, wetteksten, juridische databanken, jurisprudentie, (interne) brochures, etc. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet te allen tijde zorgvuldig en consequent zijn. Zijn besluiten kunnen grote gevolgen hebben voor de belanghebbenden. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen binnen de organisatie moet worden genomen. In sommige organisaties is dit duidelijk verwerkt in de interne procedures maar vaak zal de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur zelf deze afweging moeten kunnen maken. Print: 06-oktober-2004 Pagina 6 van 14

7 KERNTAAK 2 Geeft voorlichting en/of advies proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur krijgt vragen naar informatie. Elke vraag moet hij vervolgens concretiseren, hij moet de vraag achter de vraag achterhalen, de vraag verhelderen en de startkennis van de vragensteller achterhalen. Zo nodig verzamelt hij overige informatie. Vervolgens beantwoordt hij de vraag of hij verwijst de vragensteller door. De medewerker moet nagaan of de informatie voldoet aan de wens van de vrager en hem zo nodig attenderen op alternatieve of aanvullende informatie (inspelen op de latente informatiebehoefte). Vervolgens registreert hij de informatieaanvraag. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft een uitvoerende rol. Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur kan geen bindende uitspraken doen (tenzij hij gemandateerd is). Het geven van informatie en/of advies gebeurt over het algemeen volgens een vaste (interne) procedure. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet er voor zorgen dat hij de aanvrager niet beïnvloedt. De onderwerpen waar hij mee te maken krijgt zijn zeer divers. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met burgers of collega's. Informatiebronnen als internet, (interne) brochures, databases, wetteksten en jurisprudentie. Het resultaat is een zo volledig mogelijk geïnformeerde vragensteller. Met name als de aanvrager een (voor hem) negatief advies krijgt moet de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur ervoor zorgen dat de aanvrager de argumentatie begrijpt en inziet waarom zaken zijn zoals ze zijn. Zelf afhandelen versus verwijzen De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat deze door anderen in de organisatie behandeld moet worden. In sommige organisaties speelt dit niet omdat de interne procedures hierin voorzien, maar vaak zal de medewerker zelf deze afweging moeten maken. Hij moet dus zijn grenzen blijven bewaken. Tijd versus kwaliteit De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de informatie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinformatie of dat hij dieper ingaat op de (latente) behoefte van de klant. Ook hier geldt dat hij zijn grenzen moet blijven bewaken. Wel of niet informatie melden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft een signaalfunctie t.o.v. de gemeente en moet zich voortdurend afvragen of zijn informatie van waarde is voor de organisatie. Hij moet regelmatig beslissen of hij de informatie meldt bij zijn leidinggevende of niet. Wel of niet volledig informeren Voorlichtingsbeleid kan politiek gevoelig zijn; de medewerker beschikt soms over meer informatie dan naar buiten gebracht mag worden. De medewerker moet afwegen welke informatie naar buiten mag worden gebracht. Print: 06-oktober-2004 Pagina 7 van 14

8 KERNTAAK 3 Verricht beleidsondersteunende werkzaamheden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur voert (in opdracht) beleidsvoorbereidende activiteiten uit. Hij voert draagvlak- en behoefteonderzoek uit. Ook evalueert hij beleid. Tevens stelt hij passende communicatie-instrumenten op. Op aanvraag van collega's (al dan niet hiërarchisch hoger) verricht de medewerker administratieve werkzaamheden ten behoeve van beleidsondersteuning, zoals notuleren, archiveren, bijeenkomsten organiseren, data invoeren en andere voorkomende activiteiten. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur werkt zelfstandig op aanvraag van de betrokken collega. Het voorbereiden en evalueren van beleid vereist inzicht in de (interne) procedures. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is initiatiefrijk en creatief. Het opstellen van communicatie-instrumenten vereist inzicht in de doelgroep en in de huisstijl van het orgaan waar de medewerker werkzaam is. De administratieve werkzaamheden zijn over het algemeen routinematig waarbij de juridische kennis van de medewerker als duidelijke meerwaarde tot haar recht komt. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur heeft bij de uitvoering van de kerntaak te maken met collega's en derden. De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur maakt gebruik van naslagwerken en moderne communicatiemiddelen. De beleidsvoorbereiding en -evaluatie zijn conform interne procedures uitgevoerd. De communicatie-instrumenten voldoen aan de huisstijl en zijn toegesneden op de doelgroep. Wel of niet volledig informeren Voorlichtingsbeleid kan politiek gevoelig zijn; de administratief juridisch medewerker openbaar bestuur beschikt soms over meer informatie dan naar buiten gebracht mag worden. De medewerker moet afwegen welke informatie naar buiten mag worden gebracht. Print: 06-oktober-2004 Pagina 8 van 14

9 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Meedenken met de cliënt en grenzen stellen De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave mee te denken met de cliënt en alle mogelijke alternatieven aan te dragen, maar is gelijkertijd gebonden aan de (interne) grenzen van de dienstverlening en het beleid. 2 Werken volgens de regels of afwijken De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave conform regels en procedures te werken maar moet wel in staat zijn in te schatten wanneer het gerechtvaardigd is om van procedurele regels af te wijken. In voorkomende gevallen moet hij zijn leidinggevende consulteren. 3 Vertrouwen of verder onderzoeken De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave om altijd een afweging te maken tussen het "woord" van de cliënt en de mogelijkheden tot verder onderzoek. Hij moet daarom een inschatting kunnen maken van de betrouwbaarheid van ontvangen informatie. 4 Verantwoordelijkheid versus bevoegdheid De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave om in voorkomende gevallen te bepalen of hijzelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of een vraag te beantwoorden of dat dit door de leidinggevende gedaan moet worden. 5 Tijd versus kwaliteit De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur staat voor de opgave om gezien de beperkt beschikbare tijd te bepalen of hij meer of minder tijd aan een taak moet besteden. Print: 06-oktober-2004 Pagina 9 van 14

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Informatie en advies verschaffen X X X 2 Gegevens verzamelen en verifiëren X X X 3 Rapporteren X X 4 Wet- en regelgeving toepassen X X 5 Beleidsondersteunende werkzaamheden verrichten X 6 Administratieve werkzaamheden verrichten X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 7 Optimalisering dienstverlening X X X 8 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X 9 Eigen werkzaamheden plannen X X X sociaal-communicatieve (SC) 10 Omgaan met diverse culturele achtergronden X X X 11 Omgaan met agressief en/of non-coöperatief gedrag X X X 12 Samenwerken X X X 13 Participeren binnen (werk)overleggen X X X ontwikkelings (ON) 14 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden X X X 15 Eigen handelen evalueren en bijstellen X X X Print: 06-oktober-2004 Pagina 10 van 14

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Informatie en advies verschaffen X X X X X 2 Gegevens verzamelen en verifiëren X X X X X 3 Rapporteren X X X X X 4 Wet- en regelgeving toepassen X X X X X 5 Beleidsondersteunende werkzaamheden verrichten X X X X X 6 Administratieve werkzaamheden verrichten X X X X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 7 Verbeteringsvoorstellen doen X X X X X 8 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X X X 9 Eigen werkzaamheden plannen X X X X X sociaal-communicatieve (SC) 10 Omgaan met diverse (culturele) achtergronden X X X X X 11 Omgaan met agressief en/of non-coöperatief gedrag X X X X X 12 Samenwerken X X X X X 13 Participeren binnen (werk)overleggen X X X X X ontwikkelings (ON) 14 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden X X X X X 15 Eigen handelen evalueren en bijstellen X X X X X KERNOPGAVE Print: 06-oktober-2004 Pagina 11 van 14

12 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM Nr. 2 VM Nr. 3 VM De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat op adequate wijze informatie en advies aan derden te verschaffen ten behoeve van volledige informatievoorziening. Achterhaalt de kern van de vraag Beantwoordt de vraag of verwijst de aanvrager door Vertaalt juridisch jargon in begrijpelijk Nederlands Checkt of informatie goed is overgekomen Legt het gesprek vast en rapporteert zo nodig Goed geïnformeerde cliënt of collega Ingeval van negatieve adviezen is de boodschap tactvol overgebracht gegevens te verzamelen en te verifiëren ten behoeve van het nemen van een besluit of het beantwoorden van een informatievraag. Maakt dossier aan of zoekt bestaand dossier op Vraagt relevante gegevens op (mondeling of schriftelijk) Verifieert alle gegevens Wint zienswijze/advies van derden in Stelt (standaard)correspondentie op Bewaakt termijnen en rappeleert Completeert dossier Overhandigt dossier aan beslisser of commissie bezwaar en beroep Dossier met alle relevante en geverifieerde gegevens om een rechtvaardig besluit te kunnen nemen is tijdig aangeleverd Dossier met alle relevante en geverifieerde gegevens om een informatievraag te kunnen beantwoorden is tijdig aangeleverd een schriftelijke rapportage op te stellen ten behoeve van een juiste besluitvorming. Nr. 4 VM Nr. 5 VM Schrijft de relevante gegevens op Maakt onderscheid tussen objectieve en subjectieve gegevens Past de regels voor de bescherming van de privacy toe Een bondig overzicht van relevante gegevens in correct Nederlands wet- en regelgeving toe te passen ten behoeve van een rechtmatige vaststelling van een recht. Past wet- en regelgeving toe op verzamelde gegevens Stelt een (concept-)rapportage en/of besluit op Laat de rapportage en/of het besluit controleren en ondertekenen Registreert en archiveert de rapportage en/of het besluit Maakt het besluit (zo nodig) openbaar Een rechtmatig besluit beleidsondersteunende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van beleidsuitvoering. Voert behoefte- en draagvlakonderzoek uit Evalueert beleid Rapporteert aan betrokkenen Kiest communicatiemiddel bij beleidsinstrument Stelt schriftelijke communicatiemiddelen voor de doelgroep op Adequate beleidsvoorbereiding en -evaluatie Adequate inzet communicatiemiddelen Print: 06-oktober-2004 Pagina 12 van 14

13 Nr. 6 VM administratieve werkzaamheden te verrichten ten behoeve van beleidsondersteuning. Nr. 7 BOS Bereidt bijeenkomsten voor Notuleert tijdens bijeenkomsten Houdt administratie bij van beleidsuitvoering Adequate organisatie en verslaglegging van bijeenkomsten Adequate administratie een bijdrage te leveren aan de optimalisering van dienstverlening. Nr. 8 BOS Nr. 9 BOS Signaleert klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten Geeft klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten door aan de direct leidinggevende Stelt veelvoorkomende klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten aan de orde tijdens werkoverleggen Bruikbare (kwaliteits)verbeteringsvoorstellen om te gaan met vertrouwelijke informatie om de belangen van de eigen organisatie en de privacy van cliënten te borgen. Reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de organisatie en de privacy van cliënten kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke documenten conform (wettelijke) voorschriften Vraagt uitsluitend de voor het dossier benodigde gegevens op Weegt het belang van de cliënt (privacy) af tegen de informatiebehoefte van de organisatie Gebruikt cliëntgegevens uitsluitend als daartoe een wettelijke basis is Privacywet- en regelgeving wordt nageleefd de eigen werkzaamheden te plannen ten behoeve van een efficiënt werkproces. Nr. 10 SC Stelt prioriteiten Schat de benodigde en beschikbare tijd in Houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden Overlegt zo nodig met collega's of de leidinggevende Houdt ruimte voor onverwachte zaken Maakt werkplanning Efficiënte planning van de eigen werkzaamheden De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat om zich op adequate wijze op te stellen tegenover collega's en derden met verschillende (culturele) achtergrond. Staat collega's en derden representatief te woord Toont inzicht in attitudes en interesses van gesprekspartners Houdt rekening met de culturele achtergrond van de gesprekspartner Behandelt mensen met verschillende normen en waarden gelijkwaardig Herkent normafwijkend gedrag en reageert hierop adequaat Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden De medewerker wordt door collega's en derden als dienstverlenend ervaren De gesprekspartner ontvangt de gevraagde informatie/dienstverlening op efficiënte en correcte wijze Respectvolle benadering van de cliënten en collega's Print: 06-oktober-2004 Pagina 13 van 14

14 Nr. 11 SC om te gaan met personen die agressief en/of non-coöperatief gedrag vertonen. Nr. 12 SC Nr. 13 SC Past conflictvoorkomende en conflicthanterende maatregelen toe Treedt zelfverzekerd op Handelt volgens regels en procedures Een zoveel mogelijk beheersbare situatie Betreffende personen worden op passende wijze benaderd Betreffende personen worden niet geprovoceerd samen te werken met interne en externe relaties ten behoeve van een goede uitvoering van zijn taken. Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op Houdt rekening met belangen en omstandigheden van zowel de relaties als van de eigen organisatie. Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden Ondersteunt collega's bij uitvoering van werkzaamheden Communiceert op juiste wijze met collega's en relaties De medewerker wordt gezien als goede representant van de organisatie en als een kundig collega Efficiënt werkproces binnen (werk)overleggen te participeren. Nr. 14 ON Nr. 15 ON Stelt zich actief op Formuleert ideeën/informatie helder, eenduidig en inhoudelijk correct Maakt (zo nodig) overlegverslagen Handelt conform de bedrijfsregels Spreekt en schrijft correct Nederlands en/of een moderne vreemde taal Heeft een constructieve bijdrage geleverd aan het verloop van het overleg Zijn eigen informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt De organisatie wordt (bij externe overleggen) op een correcte wijze gerepresenteerd De adminstratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden en nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen, toe te passen en door het verbeteren van zijn eigen functioneren actief bij te dragen in verbetering van de bedrijfsvoering. Leest regelmatig vakliteratuur Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Heeft aantoonbaar en actief bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van werkzaamheden Is op de hoogte van de inhoudelijke wijzigingen op zijn vakgebied De administratief juridisch medewerker openbaar bestuur is in staat om zijn eigen handelen op adequate wijze te evalueren en op basis van verkregen inzichten bij te stellen. Vergelijkt gevolgd proces en behaald resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden Kijkt positief kritisch naar zichzelf Brengt aantoonbare verbeteringen aan in zijn werkwijze Print: 06-oktober-2004 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Intercedent Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Intercedent Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Intercedent Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Intercedent (JU 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker openbaar bestuur mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Netwerkbeheerder (ICT 006) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mobiel beveiliger (V 006) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 profiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker stadstoezicht (V 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretaresse (SE 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 profiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kam-coördinator (KAMCO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Stedenbouwkundig tekenaar (SBT) Algemene informatie

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Juridisch secretaresse

Juridisch secretaresse Juridisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Juridisch secretaresse (SE 007) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v.

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v. BIJLAGE 1 Profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenamingen Contet/ werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling, jongerenbuurtbemiddelaar.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 Fit!vak brancheorganisatie Postbus 32 6860 AA OOSTERBEEK 1 Inhoudsopgave BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSBEGELEIDER NIV. 4...3 BEROEPSBESCHRIJVING...4

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medisch secretaresse (SE 008) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie