DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013"

Transcriptie

1 DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 HOOFDSTUK 1. BIJZONDERHEDEN LAATSTE DIRECTIEBEOORDELING... 2 HOOFDSTUK 2. MEETRESULTATEN Interne audits Externe audits CQ meting cliënten ZI meting cliënten Verbeterformulieren Adviezen cliëntenraad Adviezen Raad van Commissarissen (de toezichthouder) Inspectie raad van Volksgezondheid Controle zorgkantoor Registratie afwijkingen in zorg Registratie toetsing professioneel handelen HOOFDSTUK 3. RESULTATEN EN ANALYSE VAN HET PERSONEELSBELEID...10 HOOFDSTUK 4. RESULTATEN VEILIGHEIDSBELEID...12 HOOFDSTUK 5. EVALUATIE VAN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM...15 HOOFDSTUK 6. PRESTATIES VAN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Administratie Leveranciersbeoordeling Ketenzorg...16 HOOFDSTUK 7. RESULTATEN PREVENTIEVE EN CORRIGERENDE MAATREGELEN...16 HOOFDSTUK 8. BESLUITEN EN MAATREGELEN

2 Voorwoord Het jaar 2013 was een bijzonder jaar, het was het laatste jaar van de voormalige directeur. Zij bereidde zich voor op haar overdracht aan de huidige directeur. Ze liet een goed lopend bedrijf achter waar ze ruim 20 jaar actief in is geweest. De samenwerking met onze moederorganisatie de DrieGasthuizenGroep is verder geïntensiveerd. Ook daar ervaart men dat door de veranderende wet- en regelgeving de noodzaak om extramurale zorg in te zetten van groot belang is. Daarnaast bemerken we dat we door deze samenwerking elkaar versterken, de vragen die onze cliënten bij iedere levensfase hebben kunnen we beantwoorden. Dit geldt voor Wonen, Welzijn, Zorg en Services. De insteek is dat we ons gaan richten op de cliënten binnen de Provincie Gelderland. Dit betekent dat de vestigingen in Maastricht en Breda worden ondersteund zodat zij in 2015 op eigen benen kunnen staan en dat de vestiging in Rotterdam mogelijk eerder zal overgaan naar een andere zorgaanbieder. We hebben wederom met de zorgkantoren Menzis, VGZ, CZ en Agis/Achmea afspraken kunnen maken om in 2014 de extramurale functies te mogen leveren. Wat we wel zien is dat de zorgkantoren met de afspraken betreffende de inzet van de functie begeleiding rekening houden dat deze in 2015 overgaat naar de WMO. Bij Menzis zijn we wederom Geld-volgt-klant aanbieder geworden. Wat nieuw was in de aanbesteding is het onderdeel onderaannemerschap. Een van de eisen om Geld-volgt-klant aanbieder te blijven was dat er maximaal 10% van de productie mag worden doorgecontracteerd aan onderaannemers. Dit heeft voor onze organisatie zeer grote impact gehad daar we binnen het werkgebied van Menzis niet door konden gaan met het inzetten van ZPP ers binnen de Zorg in Natura. De ZPP ers hebben de gelegenheid gekregen om in loondienst te komen, hiervan heeft ruim 75% gebruik gemaakt. Voor wat betreft de WMO zijn er in 2013 geen aanbestedingen geweest. Wat we zien is dat gemeentes zich volop voorbereiden voor de decentralisaties in Er zijn veel informatie bijeenkomsten gehouden, er is een 24 uurs conferentie geweest waar alle relevante zorgpartijen een intentie verklaring hebben ondertekend en er is gestart met proeftuinen. Dit kost onze organisatie veel tijd echter wij zijn ons er terdege van bewust dat als we mee willen blijven doen we hier een actieve rol in moeten vervullen. Anderzijds brengt het een samenwerking met andere partijen op gang die mooie initiatieven voor onze cliënten tot stand brengt. In 2013 is de omzet behoorlijk gestegen ten opzichte van De totale omzet bedraagt in ,-, waarvan ,- in het AWBZ segment en ,- in het WMO segment. Ons cliënten bestand (V&V en WMO) per is 3378, deze worden bediend door 865 enthousiaste medewerkers (zowel loondienst als ZPP ers). Wat hen siert is dat ze ondanks de veranderingen en de hectiek van alledag altijd paraat staan voor hun cliënten. De zorgcoördinatietaken worden veelal door wijkverpleegkundigen uitgevoerd. Deze kwaliteitsslag is gemaakt om ons voor te bereiden op hetgeen de overheid voor ogen heeft. Dit is dat de wijkverpleegkundige een centrale rol gaat krijgen binnen de wijk en toegankelijk moet zijn voor mogelijke zorgvragers. We zijn gestart met de voorbereiding voor het project beeldbellen, een vorm van zorginnovatie die in de toekomst een belangrijke rol zal gaan spelen. We gaan ervan uit dat dit in 2014 binnen minimaal twee teams zal worden uitgerold. In 2014 blijven we voortgaan op de weg die we zijn ingeslagen, dit betekent werken met vaste teams binnen de wijken en vooral zichtbaar zijn voor onze cliënten en verwijzers. Daarnaast zal de samenwerking met andere partijen worden geïntensiveerd zodat we ondanks de veranderingen en bezuinigingen de cliënten die ondersteuning kunnen bieden die men op dat moment nodig heeft. Hierin staat de zelfredzaamheid van de cliënt centraal. Verder zullen we kritisch blijven kijken naar onze overheadkosten, de werkprocessen moeten ondersteunend en faciliterend zijn en vooral niet bureaucratisch. Verantwoordelijkheden moeten daar worden neergelegd waar ze horen, liefst zo dicht mogelijk bij de teams. 2

3 Tot slot, wij zullen ons in 2014 verder voorbereiden op de bezuinigingen die op ons af komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we deze met de ingeslagen weg kunnen opvangen en de zorg aan onze cliënten kunnen blijven bieden op die manier zoals ze van ons gewend zijn. Karin Reesing-Som Directeur Thuiszorg Groot Gelre 3

4 HOOFDSTUK 1. BIJZONDERHEDEN LAATSTE DIRECTIEBEOORDELING 1. In 2013 voldeed de directiebeoordeling aan de eisen vanuit de HKZ. HOOFDSTUK 2. MEETRESULTATEN 2.1 Interne audits Thuiszorg Groot Gelre heeft een intern auditteam dat in samenspraak met de kwaliteitsmedewerker afspraken/planning heeft gemaakt voor Binnen het huidige auditteam hebben er mutaties plaatsgevonden en het team is weer op sterkte. Daarnaast heeft de directie in 2013 het besluit genomen de gecertificeerde onderaannemers niet meer te laten auditen, zij moeten het laatst geldende kwaliteitscertificaat kunnen overhandigen en jaarlijks de bijzonderheden uit de externe audit overleggen. De niet gecertificeerde onderaannemers zijn geaudit. Deze audits zijn uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerker en een externe auditor. Het interne auditteam heeft een planning opgesteld. Er is gewerkt volgens de driejaren planning. Er zijn 18 audits uitgevoerd: 3 t.a.v. primair proces/management Vp teams, 6x t.a.v. primair proces bij de teams V&V, 1x bij een team HbH, 1x Directie/Kwaliteitsmedewerker, 1x management V&V m.b.t. Beleid en kwaliteit, 3x bij de vestigingen in de buitengebieden en 3x bij niet gecertificeerde onderaannemers. De resultaten zijn geanalyseerd en er is een rapportage aanwezig, verbeterpunten: o Medicatieveiligheid: vastleggen medicatie afspraken en laten ondertekenen door cliënt, invullen Beheer Eigen Medicatie lijsten o Het invullen en opvolgen van de risicosignalering, acties vastleggen in zorgleefplan o Evaluatie zorgleefplan n.a.v. doelstellingen en afspraken, vastleggen in resultaten o Ondertekenen van arbo checklijsten o Beleid Vrijheidsbeperkende maatregelen o Gebruik van ons digitale kwaliteitssysteem (Mavim) o De wijze van implementeren van processen Het MT heeft verbeterpunten vastgesteld en deze zijn uitgewerkt/aangepast in het organisatiejaarplan 2013 en zijn indien nodig opgenomen in het organisatiejaarplan Medicatieveiligheid; Het medicatiebeleid en de hierbij behorende scholing is in september geëvalueerd, verbeterpunten zijn opgesteld en acties zijn uitgezet. Met 2 onderaannemers is besloten om geen overeenkomst af te sluiten in onderaannemer is zelf gecertificeerd in December De directie is tevreden over de werkwijze en de inzet van het auditteam. De auditoren zijn gemotiveerd en de audits hebben veel informatie opgeleverd over de uitvoering van het medicatiebeleid, opstellen van de zorgleefplannen met de hierbij behorende risicosignalering. De interne audits hebben ook geleid tot verbetervoorstellen die verwerkt zijn in het organisatiejaarplan 2013 en Externe audits In maart 2013 heeft er een externe audit plaatsgevonden voor hercerificering volgens de HKZ VVT normen Er zijn geen kritische punten of tekortkomingen geconstateerd, wel zijn de volgende verbeterpunten vastgesteld:de PRI onderaannemers was te summier, de informatieverstrekking klachtenregeling aan de cliënt was niet volledig op het gebied van onafhankelijk kunnen melden, de risicosignalering bij de individuele cliënt wordt nog niet bij de start van de zorg uitgevoerd, een overkoepelende visie op veiligheid ontbreekt, auditen van MIC bij onderaannemers, opnemen van (nieuwe) onderaannemers in auditplanning. Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten voor de organisatie, deze staan beschreven in de auditrapportage en zijn opgenomen in het organisatiejaarplan. 4

5 In november 2013 heeft er ook een surveillancebezoek plaatsgevonden, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem van TGG steekproefsgewijs is beoordeeld aan de hand het HKZ schema VVT versie Hieruit is een Major voortgekomen op het gebied van Professioneel handelen t.a.v. de vestigingen Breda en Rotterdam: TGG voldoet niet aan de volgende normen: 1.2 De organisatie maakt werkafspraken en voert de zorg- en/of dienstverlening uit volgens de afspraken. TGG Veiligheidsbeleid: de cliënt mag er blind op vertrouwen dat de zorg die zij krijgen veilig is. Daarnaast zijn er de volgende verbeterpunten geconstateerd: de informatieverstrekking op de website van Thuiszorg Groot Limburg is niet consistent met de informatie op de website van Thuiszorg Groot Gelre (Bijv. de informatie over de onafhankelijke klachtafhandeling, uit de kwartaalrapportage blijkt dat er bij WMO uitval is ten aanzien van het uitvoeren van tussenevaluaties, beheersing van monteringen meetuitrusting is ten onrechte uitgesloten, vastleggen van monitoring en meting, dubbelcheck medicatiebeheer buiten baxter, het huidige beleid rond Vrijheidsbeperkende maatregelen maakt nog onvoldoende duidelijk dat vrijheidsbeperkende maatregelen m.u.v. noodsituaties niet zijn toegestaan, het periodiek bundelen & analyseren van incidenten op team-niveau ( kortcyclisch verbeteren ), met als doel te leren van de incidenten en herhaling te voorkomen, is voor verbetering vatbaar. Verder zijn er nog een aantal aandachtspunten voor de organisatie, deze staan beschreven in de auditrapportage en zijn opgenomen in het organisatiejaarplan. Er heeft een verdieping van de PRI onderaannemers plaatsgevonden, rapportage is aanwezig. De interne audits bij Breda en Rotterdam hebben plaatsgevonden, aanvullende afspraken zijn gemaakt. Klachtenregeling is aangepast en opgenomen in het zorgdossier en op de website gepubliceerd. Een overkoepelende visie en beleid op Veiligheid is beschreven en opgenomen in het kwaliteitssysteem. Training rondom risico signalering individuele cliënt is opgenomen in scholingsplan 2014, er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de uitvoeren van de risicosignalering bij start van de zorg. Informatie website TGG/TGL m.b.t. klachtenregeling/hkz logo is aangepast. Niet gecertificeerde onderaannemers zijn opgenomen in de auditplanning, het melden van incidenten is opgenomen als onderwerp bij de interne audits. Er zijn afspraken gemaakt over het beheersen en monitoren van meetapparatuur (bloeddrukmeters). (Concept) beleid vrijheidsperkende maatregelen is opgesteld, verder implementering vindt plaats in het 1 e kwartaal van Betreffende medicatie: o Alle zorgcoördinatoren hebben de afgesproken e-learning trainingen gedaan, o Beleid is besproken met de uitvoerend medewerkers, aantal evz-ers hebben de e- learningtrainingen gevolgd, overzicht is aanwezig, certificaten zijn opgenomen in personeelsdossiers. o Het implementatieplan is geëvalueerd, de aanpassingen zitten vooral in de verandering binnen de organisatie van het werken met ZZP-ers naar het werken met vooral medewerkers in loondienst en de bijkomende kosten. o Beleid veilige naalden is opgenomen op Mavim, Arbo checklist V&V is aangepast medewerkers zijn geïnformeerd. o Werkinstructie dubbelcheck risicovolle medicatie is voor de Hospices klaar, voor de cliënten thuis is de werkinstructie in concept opgesteld, verdere implementering in het 1 e kwartaal van De directie is tevreden over de externe audit m.b.t. de hercerificering en ziet de verbeterpunten als een aanvulling om de kwaliteit van zorg optimaal te houden. De directie is teleurgesteld betreffende de Major die gegeven is n.a.v. het surveillancebezoek en heeft het nodige in gang gezet om ook deze vestigingen op het gewenste niveau van TGG te krijgen. 5

6 2.3 CQ meting cliënten In april en mei 2013 is er een CQ meting uitgevoerd. Over het geheel genomen zijn cliënten zeer tevreden over de zorg die zij krijgen. Slechts een klein aantal cliënten zal Thuiszorg Groot Gelre niet aanbevelen bij vrienden, familie of kennissen. Toch zijn er nog verbeteringen aan te brengen in onze zorg en dienstverlening., het gaat om de volgende aandachtspunten. 1. Cliënten worden niet altijd tijdig geïnformeerd over wijzigingen in het rooster ingeval van ziekte of verhindering van de vaste zorgverlener. 2. Cliënten geven aan dat zij niet de dingen kunnen doen die zij zouden willen. 3. Cliënten zijn niet altijd tevreden over de tijdstippen waarop de hulp verleend wordt. 4. Cliënten willen zelf bepalen wie hulp komt verlenen. 5. Cliënten zijn niet altijd op de hoogte van de telefonische bereikbaarheid (hoe en wanneer) van de contactpersoon bij de organisatie. 6. Cliënten geven aan dat de zorgverleners niet altijd goed samen werken met andere hulpverleners. In samenspraak met de cliëntenraad zijn verbeterpunten opgesteld, deze zijn opgenomen in het organisatiejaarplan 2013 en in de kwartaalrapportages is de voortgang vastgelegd. De gegevens van de meting zijn door van Loveren & Partners aangeleverd en worden verwerkt door Mediquest. Op dit moment zijn er nog geen Benchmarkgegevens bekend. De directie ziet dat er actief aan de aandachtspunten wordt gewerkt door de wijkverpleegkundigen en de planners. In de kwartaalrapportages is er continue aandacht geweest voor de verbeterpunten en is de voortgang gerapporteerd.. Het is een gemiste kans dat de resultaten van 2013 niet vergeleken kunnen worden met de resultaten van 2011 i.v.m. aanpassingen van de vragenlijst. 2.4 ZI meting cliënten Ieder jaar worden in de maanden oktober en november de zorginhoudelijk indicatoren gemeten. Ook in 2013 is er een steekproef getrokken en hebben alle zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen en EVZ-ers de metingen uitgevoerd. De uitkomsten/resultaten van de metingen zijn door de kwaliteitsfunctionaris in het Zorg voor kwaliteit portaal gezet en de resultaten van 2013 worden in april 2014 zichtbaar op de website van Zorg voor Kwaliteit. Uit de ZI rapportage van april 2013 kwamen er geen specifieke aandachtspunten naar voren die vervolgacties behoeven. De ZI metingen zeggen wat ons betreft niets over de geleverde kwaliteit, zij geven hooguit een indicatie over de cliëntengroep die wij bedienen. Tot op heden zien wij de ZI meting (mede door de jaarlijkse veranderingen) niet als toegevoegde waarde, wij zien echter wel dat de rapportages steeds meer toegespitst worden op de eigen organisatie. 2.5 Verbeterformulieren Het verbeterformulier is digitaal beschikbaar voor de medewerkers op kantoor. Het verbeterformulier is in het 3 e kwartaal zo aangepast dat er een scheiding is aangebracht tussen verbetervoorstellen voor de Collectieve diensten (ramenwas service) en de AWBZ/WMO zorg. Het aantal ingevulde verbeterformulieren is gestegen tot 111 formulieren t.o.v. 63 ingevulde formulieren in Een toename van ruim 76%. Er zijn 15 verbeterformulieren (bijna 24%) m.b.t. de collectieve diensten ingevuld. De klachten en verbeterpunten zijn met Thuisservice Arnhem besproken. Er waren 47 klachten van cliënten t.o.v. 20 klachten in 2012, dat is een toename van 135%. Klachten m.b.t. cliënten zijn individueel opgelost. Merendeel gaat over niet tevreden zijn over de zorgverlener, zorginzet, niet tijdig aanvragen van verlenging indicatie/te lage indicatie, wisselingen zorgverleners. In het 4 e kwartaal valt op dat meer cliënten aangeven ontevreden zijn over de wisselingen van de zorgverleners, dit als gevolg van het niet verlengen van contracten met medewerkers en 6

7 het werken met wijkgerichte routes. Sommige cliënten geven aan daar niet tijdig over geïnformeerd te zijn. In het 3 e en 4 e kwartaal is er tevens een behoorlijke toename in het gebruik van het verbeterformulier om niet pluis signaleringen van cliënten te melden. Het verbeterformulier is hier niet voor bedoeld. Omdat gemeentes informatie willen over deze signaleringen is afgesproken dat er een apart meldingsformulier voor gemaakt wordt. Ervaring is dat medewerkers zich bewuster zijn van het kunnen meedenken over verbeteringen binnen de organisatie, of het doorgeven als iets niet (meer) klopt. De directie vindt het wel van belang dat de cliënten tijdig geïnformeerd zijn/worden over veranderingen binnen de organisatie. De directie is tevreden over het digitale gebruik van de verbeterformulieren. Dat maakt het met name voor de coördinatoren mogelijk om sneller telefonische meldingen te verwerken. Dat deze actie werkt leiden we af uit de toename van het aantal ingevulde formulieren aangeleverd door de zorgverleners. Het geeft meer betrokkenheid aan en trends worden sneller herkend zodat er indien nodig verbeteracties kunnen worden ingezet. 2.6 Adviezen cliëntenraad In 2013 zijn er 4 vergaderingen geweest met de cliëntenraad. De adviezen zijn allemaal opgevolgd en de raad heeft goedkeuring gegeven aan de verbetervoorstellen vanuit de organisatie. Van alle vergaderingen zijn notulen aanwezig. Aan verdere integratie DGG is gewerkt, vanuit de centrale Cliëntenraad is de voorzitter aanwezig bij de vergaderingen. De voorzitter van de cliëntenraad is indien nodig/van toepassing aanwezig bij de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. De directie is erg blij met de actieve inbreng van de raad en het open contact. Alles kan besproken worden en de leden denken mee in oplossingen. 2.7 Adviezen Raad van Commissarissen (de toezichthouder) TGG maakt deel uit van Stichting DrieGasthuizenGroep en heeft geen eigen Raad van Toezicht. TGG levert kwartaalgegevens aan. D.m.v. een gezamenlijk werkbezoek aan Engeland is er een aanzet gemaakt tot verdere samenwerking. de Raad van toezicht is tevreden over de resultaten De directie is verheugd dat er een aanzet is gemaakt tot een verdere samenwerking. 2.8 Inspectie Raad van Volksgezondheid In augustus 2013 heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg een onverwacht bezoek gebracht, mede n.a.v. de melding van een incident in N.a.v. het bezoek heeft de IGZ een rapport opgesteld met een aantal verbeterpunten voor de organisatie. De zorgaanbieder heeft geborgd beleid over een gesloten deur bij geplande zorgvraag. (bijna) Fouten worden systematisch en structureel gemeld, verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor verbeteracties. Risico s voor de cliënt zijn geïnventariseerd door de zorgverleners en de zorg en ondersteuning zijn hierop gebaseerd. De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ondersteuningsproblemen, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn congruent met elkaar. In het zorgdossier zijn samenvattingen opgenomen van zorghistorie. Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. Niet GDS medicatie wordt door een tweede bekwaam persoon gecontroleerd, of er is een afspraak met de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze cliënt. 7

8 De zorgaanbieder beschrijft visie en beleid over preventie, besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen. De door de inspectie aangegeven verbeterpunten zijn opgenomen in het organisatiejaarplan 2013 en (deels) uitgevoerd in het 3 e en 4 e kwartaal van De acties m.b.t. een aantal verbeterpunten lopen door in het 1 e kwartaal van De voortgang wordt gemonitord d.m.v. de kwartaalbesprekingen, interne audits en de aan te leveren rapportage aan de inspectie. Er is een gesloten deur beleid opgesteld, dit is gecommuniceerd naar de medewerkers en cliënten. In het zorgdossier is ruimte om de afspraken op te nemen en het beleid is opgenomen in het kwaliteitsmanagement systeem. TGG heeft informatie ingewonnen over diverse digitale systemen om veilig incidenten te kunnen melden, in het eerste kwartaal van 2014 zal er een besluit over worden genomen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering van de risicosignalering bij de individuele cliënt, deze wordt nu ook bij de start van de zorg uitgevoerd. Het zorgdossier en het evaluatieformulier is aangepast, medewerkers zijn geïnformeerd in aparte bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan het verder digitaliseren van het zorgleefplan in Nedap ons. In het zorgdossier is een formulier opgenomen voor samenvattingen van de zorghistorie, er zijn afspraken gemaakt m.b.t. de frequentie van het maken van een zorgsamenvatting, medewerkers zijn geïnformeerd. Om medewerkers goed te kunnen informeren over relevante richtlijnen, protocollen, en/of werkinstructie is de overlegcyclus binnen de organisatie aangepast. De Vilans protocollen zijn via een beveiligd gedeelte op de website en het kwaliteitssysteem inzichtelijk voor de medewerkers. Er is een start gemaakt met de dubbelcheck voor risicovolle medicatie. In de Hospices is de dubbelcheck geregeld, voor cliënten in de thuissituatie wordt gekeken naar een praktische oplossing. In het 1 e kwartaal van 2014 zal het beleid zijn opgesteld en worden geïmplementeerd. Het beleid over preventie, besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt in het 1 e kwartaal van 2014 aangepast, concept beleid is klaar. De directie was blij met de conclusie dat Thuiszorg Groot Gelre een professionele indruk maakt, er is veel aandacht voor kwaliteitsverbetering, in een duidelijke PDCA cyclus. De verbeterpunten vanuit de inspectie hebben versneld tot kwaliteits bewustzijn en -verbetering geleid. 2.9 Controle zorgkantoor Er is in 2013 door zorgkantoor CZ een materiële controle uitgevoerd in de regio Zuid-Limburg. Verder controleert CZ de doelmatigheid, in 2013 mag de totale productie PV en VP niet boven de 1 uitkomen (minimum van de klasse) en de BG IND niet boven 1,35. Daarnaast controleren alle zorgkantoren periodiek of de MAZ en MUT meldingen tijdig zijn gedaan (binnen 5 werkdagen). Van Menzis en VGZ worden hier periodiek rapportages van ontvangen. Materiële controle CZ: De dossiers zagen er goed verzorgd en werkbaar uit. Bij een cliënt was het zorgplan niet ondertekend en bij drie cliënten was geen evaluatiedatum gepland. CZ heeft geconstateerd dat bij vier cliënten de indicatie was overschreden en wilde dit terugvorderen. Hier heeft TGG bezwaar op gemaakt en dit is toegewezen, dus uiteindelijk is de terugvordering niet uitgevoerd. Controle AZR: Van Menzis heeft TGG één keer code oranje gekregen in het 2 e kwartaal. De overige kwartalen kregen code groen, dus dit heeft geen consequenties. Bij VGZ werd in het 3 e kwartaal een B gescoord. Aangezien de overige kwartalen een score A opleverden, heeft ook dit geen consequenties. 8

9 De genomen maatregelen en aanpassingen in de procedure hebben geleid tot het gewenste resultaat. Dit is geheel in overeenstemming met de visie van de directie: fouten opsporen, analyseren, verbetertraject opstellen, implementeren en controleren. Alle zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen zijn nogmaals gewezen op het belang van het voeren en bijhouden van de administratieve handelingen rondom het melden aanvang zorg, wijzigingen en afmelden van zorg. Ook wordt er systematisch gecontroleerd bij de evaluatie van zorg en interne audits of de zorgleefplannen gemaakt, geëvalueerd, bijgesteld en ondertekend zijn Registratie afwijkingen in zorg In het geautomatiseerde urenregistratiesysteem van Thuiszorg Groot Gelre worden de zorglegitimaties en zorgarrangementen maandelijks vergeleken met het aantal uren geleverde zorg. Afwijkingen worden direct doorgenomen met betrokken medewerkers en zonodig rechtgezet. Ook met onze onderaannemers hebben we een dergelijke procedure. Bij een onderaannemer in Rotterdam bleek dat zorg werd door gecontracteerd naar een ander organisatie. Door het CAK is gemeld dat er zorg ten onrechte is gedeclareerd, al deze meldingen zijn onderzocht en zonodig rechtgezet. Registratie afwijkingen in zorg is in het organisatiejaarplan opgenomen zodat de voortgang bewaakt wordt. Bij geconstateerde afwijkingen wordt meteen actie ondernomen. Met de onderaannemer in Rotterdam hebben we de overeenkomst beëindigd. In overleg met het zorgkantoor hebben we de zorg aan de cliënten, die al in zorg waren voortgezet tot het eind van het jaar. Per zijn deze cliënten ondergebracht bij een andere organisatie. De (zorg)coördinatoren/wijkverpleegkundigen moeten wekelijks/maandelijks in de cockpit nagaan of de geleverde en ingevoerde zorgtijd overeenkomt met de afspraken. Beoordeling Directie: De directie kan niet anders dan tevreden zijn over de procedures en vaste steekproeven. Middels de kwartaalrapportage komt naar voren dat dit onderdeel continue aandacht en scherpte behoeft Registratie toetsing professioneel handelen. Van alle zorgverleners is een databestand met hierin alle gegevens betreffende bevoegd en bekwaam zijn. De zorgcoördinator/wijkverpleegkundige zet uitsluitend zorgverleners in die aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn voor de uit te voeren handelingen. Alleen de zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn worden ingezet, zonodig worden de reguliere teams ingewerkt en weer bekwaam gemaakt door inzet van het VP team. Jaarlijks worden alle zorgverleners benaderd om de bekwaamhedenlijst en bewijzen hiervan in te leveren. Dit geldt ook voor geldige ID bewijzen, VAR, WUO,VOG en kopie Beroeps aansprakelijkheid verzekering (BAV). Registratie is inzichtelijk zodat de zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen zich kunnen vergewissen van de bevoegd- en bekwaamheden van zorgverleners en er uitsluitend zorgverleners worden ingezet die bevoegd en bekwaam zijn voor de uit te voeren handelingen. Alle dossiers van zzp-ers zijn up- to date, indien dit (nog) niet het geval is worden zij niet meer ingezet. Alle medewerkers vanaf niveau 3 in loondienst zijn direct bij indiensttreding in geschreven bij V&VN. Het scholingsprogramma is een vast onderdeel van het organisatiejaarplan, gebaseerd op het scholingsbeleid. 9

10 Beoordeling Directie: De directie vindt het van zeer groot belang te weten dat de medewerkers die worden ingezet ten alle tijden bevoegd en bekwaam zijn voor de uit te voeren handelingen. Daarnaast is het een goede ontwikkeling te zien dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van het bijhouden van hun bekwaamheden en hier hun eigen verantwoordelijkheid in nemen. HOOFDSTUK 3. RESULTATEN EN ANALYSE VAN HET PERSONEELSBELEID Medewerkers loondienst/zzp In de eerste helft van 2013 was het nog steeds mogelijk te kiezen voor een loondienstverband of voor het werken als onderaannemer (ZZP) in de AWBZ naturazorg. N.a.v. de aanbesteding is de keus gemaakt om vanaf 2014 in de Menzis regio, hoofdzakelijk te werken met medewerkers in loondienst. Dit betekent dat maximaal 10 % van de geleverde zorguren door onderaannemers mag worden uitgevoerd. 75% van de ingeschreven zzp-ers heeft ervoor gekozen om een loondienstverband aan te gaan. Aantal medewerkers V&V in loondienst per is 167 Aantal medewerkers HbH in loondienst per is 358. Eind 2012 was dit nog 503, de daling van het aantal medewerkers in loondienst heeft te maken met de gemaakte contract afspraken met de gemeenten. Aantal Alfa hulpen in de regio Groot Arnhem in 2013 is 120. Het aantal ingeschreven zzp-ers die gewerkt hebben in 2013 is 220 (totaal 386 ingeschreven). Opleiding Het opleidingsbeleid is aanwezig en er is een scholingsplan opgesteld, het bespreken van de voortgang is een vast onderdeel binnen de kwartaalrapportage. In de afgelopen jaren heeft TGG gebruik gemaakt van een externe adviseur voor het onderdeel Opleidingen. In 2013 is besloten om dit onderdeel over te gaan dragen aan een eigen opleidingscoördinator. Er is per 1 september 2013 voor 32 uur per week een opleidingscoördinator aangesteld. Zeven zorgverleners hebben de opleiding VIG succesvol afgerond. Vier in de regio Arnhem en drie bij Thuiszorg Groot Limburg. 8 stagiaires niveau 1 hebben in 2013 hun diploma behaald. Het aantal leerlingen per dec 2013: Niveau 1: 5 leerlingen Niveau 2: 2 leerlingen Niveau 3: 16 leerlingen (waarvan 3 bij Thuiszorg Groot Limburg) Niveau 4: 2 leerlingen Niveau 5: 1 leerling Verpleegkundig wondspecialist:1 leerling Er zijn mogelijkheden geboden voor medewerkers en zzp-ers om bijscholing te volgen, dit betrof medicatie aanreiken voor niveau 2, en voorbehouden en risicovolle handelingen voor niveau 3 en hoger. Het hospice Wageningen is volledig geschoold op alle voorbehouden en risicovolle handelingen. Er zijn meerdere scholingen geweest voor de (zorg)coördinatoren/wijkverpleegkundigen WMO en AWBZ (medicatieveiligheid, meldcode huiselijk geweld en gebruik Ons van Nedap) 10

11 Medewerkers tevredenheidonderzoek In het 4 e kwartaal van 2013 is er een medewerkers tevredenheidonderzoek onder de uitvoerend medewerkers uitgevoerd. 25% van de medewerkers heeft de enquête ingevuld (landelijk is de respons 10 %) Rapportage is aanwezig, analyse wordt eerste kwartaal van 2014 uitgevoerd. OR TGG is onderdeel van de OR van DGG. Er is 2x een overleg geweest met de directie en de OR. Directie krijgt alle verslagen van de OR Werkplekonderzoek Aan alle kantoormedewerkers wordt de mogelijkheid geboden om een werkplekonderzoek te laten uitvoeren. De werkplekken waarbij dit nodig was zijn aangepast, het gaat om 6 werkplekken. Er is een preventiemedewerker aangesteld, hierover zijn de medewerkers geïnformeerd Om het klimaat beter te beheersen is in Arnhem op het hoofdkantoor een airconditioning geplaatst. Ziekteverzuimbeleid Het beleid was om het verzuim voor de uitvoerende medewerkers onder de 4% en voor de kantoormedewerkers onder de 2% te houden. Daarnaast is er aan de wet modernisering ziektewet uitwerking gegeven. Het ziekteverzuim onder uitvoerenden was in ,82% Het ziekteverzuim onder kantoorpersoneel was in ,68% (tgv niet werk gerelateerd langdurend verzuim) In 2013 zijn er geen medewerkers de WIA ingestroomd. De processen binnen TGG voldoen aan de wet modernisering ziektewet. Exit formulieren medewerkers Vanaf januari 2013 wordt aan medewerkers die zelf uit dienst gaan gevraagd een exit formulier in te vullen. Dit om te kijken of er voor TTG als werkgever eventuele verbeterpunten zijn, waardoor in de toekomst personeel behouden kan blijven voor de organisatie. Er zijn in totaal 24 exit formulieren ingevuld door medewerkers die met ontslag zijn gegaan. 54% van de redenen uit dienst is van persoonlijke aard of door lichamelijke klachten Meest aangegeven redenen: o Persoonlijke aard: 11x o.a.: gaat met pensioen, zoekt andere uitdaging, verhuizing, starten eigen bedrijf, combinatie studie en werk niet haalbaar o o Lichamelijke klachten: 2x Organisatie: 8x o.a.: 6x wijzigingen binnen organisatie zoals, rijden met routes, ander uren contract, niet binnen team kunnen werken, communiceren over wijzigingen,1x geen teambuilding/eigen manier van werken (kantoormedewerker), behandeling door medewerker kantoor De scholingen in 2013 zijn conform plan uitgevoerd, dit geldt zowel voor de uitvoerende medewerkers als de zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen. Het scholingsbeleid wordt jaarlijks aangepast aan de actuele wet en regelgeving. De Directie hecht veel waarde aan een goed scholingsbeleid en gaat er vanuit dat met het aanstellen van de opleidingscoördinator dit geborgd en verder geprofessionaliseerd 11

12 wordt binnen de organisatie. De vastgestelde 2 % van de totale loonsom is besteed aan scholing en bijscholing. Directie is verheugd om te vernemen dat in tegenstelling tot de landelijke respons op het mede werkers tevredenheidsonderzoek, de respons bij TGG beduidend hoger lag. De Directie vindt zelf 25 % respons te laag en gaat zich beraden op stappen om te komen tot 40 % respons in een volgend tevredenheidsonderzoek. Verder ziet de directie uit naar de analyse en zal indien nodig acties uitzetten. De medewerkers worden hierover nader geïnformeerd. De directie vindt het belangrijk dat de medewerkers een goede werkplek hebben zodat de risico s op fysieke problemen voorkomen of beperkt worden. T.a.v. het klimaat in Arnhem zijn de arbeidsomstandigheden aanzienlijk verbeterd nadat de airconditioning is aangebracht. De directie vindt het van belang te weten wat de reden is dat medewerkers uit dienst gaan. Zodat er indien nodig tijdig actie ondernomen kan worden mocht dit nodig zijn. Er zijn ook dit jaar 2 medewerkers van TGG die zitting hebben in de OR en zo de thuiszorg vertegenwoordigen binnen DGG. De directie is blij om te zien dat de doelstelling ziekteverzuim voor de uitvoerend medewerkers is behaald, dit in tegenstelling tot de doelstelling voor de medewerkers van kantoor. Echter uit de analyse blijkt dat wij als werkgever hier geen invloed op hebben. HOOFDSTUK 4. RESULTATEN VEILIGHEIDSBELEID Medio 2013 is de Visie op veiligheid zoals Thuiszorg Groot Gelre die nastreeft beschreven en in de organisatie geïmplementeerd, het richt zich op de volgende veiligheidsgebieden: Zorg, Werk, Gebouwen, Bedrijfsvoering. Medicatiebeleid Het medicatiebeleid is uitgevoerd volgens plan, in september heeft een evaluatie plaatsgevonden en op basis hiervan is het implementatieplan bijgesteld. Alle zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen, EVZ-ers en uitvoerend zorgverleners zijn geïnformeerd over het beleid. 55 medewerkers hebben de e-learning trainingen met goed gevolg afgesloten. Uit de audits is gebleken dat waar TGG een rol heeft binnen de medicatietoediening of aanreiken heeft, er een geneesmiddelen distributiesysteem aanwezig is met de hierbij behorende door de apotheek versterkte aftekenlijst. Beleid meldcode Huiselijk geweld Het beleid m.b.t. de meldcode is uitgevoerd volgens plan, in september heeft een evaluatie plaatsgevonden en op basis hiervan is het implementatieplan bijgesteld. Resultaat Alle zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen, EVZ-ers zijn middels een presentatie geïnformeerd over het beleid. Daarnaast hebben zij een e-learning training gevolgd over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle uitvoerende zorgverleners hebben het beleid toegestuurd gekregen en is toegelicht binnen het werkoverleg. Professioneel handelen Bij risicovolle en hoog complexe handelingen (MSVT), is er gekozen om deze handelingen uitsluitend uit te laten voeren door het verpleegkundig team. Er is een stroomdiagram aanwezig om het proces inzichtelijk te maken voor de zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen. Het verpleegkundig team is continue bevoegd en bekwaam voor het uitvoeren van risicovolle en hoog complexe handelingen. Verpleegkundigen binnen het VP team bekwamen elkaar en andere zorgverleners door het train de trainer principe. 12

13 Individuele risicoanalyse cliënt Uit de (interne) audits en het inspectie bezoek is gebleken dat de risicoanalyses niet op de juiste manier worden uitgevoerd. Ze werden niet als basis gebruikt bij het opstellen van het zorgleefplan. Alle zorgcoördintoren/wijkverpleegkundigen zijn geïnformeerd, de procedure is aangepast en opgenomen in de scholingen (2014) voor de zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen en uitvoerend medewerkers. De procedure en het zorgdossier is aangepast. Prospectieve risicosignalering Op alle processen binnen de organisatie is een prospectieve risicosignalering uitgevoerd en zijn er indien nodig acties vastgesteld. N.a.v. de externe audit in maart, is er op het onderdeel onderaannemers een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. TGG voldoet aan de huidige wet- en regelgeving m.b.t. tot het uitvoeren van de prospectieve risicosignalering. Rapportages zijn aanwezig, en de voortgang is gevolgd en vastgelegd in de kwartaalrapportage van het organisatiejaarplan. MIM meldingen In 2013 worden de MIM incidenten volgens procedure in het digitale systeem gemeld. Er zijn dit jaar 23 incidenten gemeld (in 2012 waren dit er 31). T.o.v is dat een daling van bijna 35%. Met de verbetercommissie is gesproken over de vraag of er minder incidenten zijn voorgevallen, maar de conclusie was dat niet alle incidenten via een meldingsformulier worden gemeld en incidenten soms ook via een MIC formulier worden gemeld. Opvallend is het aantal gemelde incidenten m.b.t. ongewenst gedrag van cliënten (12x) en familie (2x) naar medewerkers. Het gaat dan om ongewenste intimiteiten en agressie (niet gerelateerd aan ziektebeeld cliënt. N.a.v. de meldingen rondom ongewenst gedrag is in alle gevallen contact opgenomen met de betrokken cliënten/familie om over de incidenten te praten. De richtlijn omgaan met ongewenst gedrag is opnieuw beschreven. In het 4 e kwartaal van 2013 heeft er een medewerkers tevredenheids onderzoek plaatsgevonden, m.b.t. ongewenst gedrag naar medewerkers zijn daar extra vragen in opgenomen. De rapportage is klaar. In januari 2014 worden de gegevens geanalyseerd en indien nodig actiepunten vastgesteld. 2x is overlegt met gemeente over de verdere inzet van de zorg, 1x is zorg gestopt. 1x is er aangifte gedaan bij de politie. 1x is de arbeidsinspectie ingeschakeld nadat een medewerker bij een cliënt van de trap was gevallen. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld, conclusie was dat de arbeidsomstandigheden geen rol hebben gespeeld bij de ooraak van het incident. MIC meldingen In 2012 zijn de MIC- formulieren gedigitaliseerd. Alle medewerkers en ZZP-ers zijn geïnstrueerd en alle meldingen worden digitaal ingevoerd. In totaal zijn er 348 incidenten gemeld (214 incidenten gemeld in 2012), er is dus sprake van een toename van ruim 62%. Wij hebben niet het idee dat er meer incidenten zijn voorgevallen, maar er vooral meer incidenten gemeld worden conform procedure organisatie. Het merendeel 191x ( x) gaat het om valincidenten, als 2 e gaat het om medicatie incidenten 100x ( x). Respectievelijk gaat het om een toename van 49 % en 112% Opvallend is dat er meer verschillende soorten incidenten gemeld worden zoals geen zorg krijgen (20x), bereikbaarheid achterwacht (3x) en bijv. onterechte declaratie, en de cliënt doet de deur niet open. Een aantal incidenten wordt gemeld als MIC, maar is eigenlijk een medewerkers incident. 13

14 Het aantal (vermoedelijke) diefstallen is met 8x nagenoeg gelijk gebleven met 2012 (7x). Het vragen naar referenties en het vragen van een verklaring omtrent gedrag (vanaf niveau 3) heeft tot nu toe geen vermindering van het aantal verdenkingen van diefstal opgeleverd. N.a.v. van het melden van incidenten zijn verschillende verbeteracties in gang gezet: o Er is meer aandacht besteed aan de individuele risicosignalering bij de cliënt bij controles van het zorgdossier en de audits, het onderwerp is tevens opgenomen in het scholingsplan van o Er is een gesloten deur beleid opgesteld bij geplande zorgvraag. o De bereikbaarheidsdienst wordt nu uitgevoerd door het Triageteam, er is dagelijks een extra controlemoment bij het overnemen van de bereikbaarheidsdienst door het Triageteam. o TGG is zich aan het oriënteren op een nieuw digitaal systeem Veilig Melden Incidenten, waarmee op structurele wijze incidenten volgens een bepaalde methodiek (Prisma) kunnen worden gemeld, gevolgd en geanalyseerd. Bereikbaarheid/continuïteit organisatie In 2013 zijn de afspraken over de bereikbaarheid van de organisatie en de digitale continuïteit geëvalueerd en zijn er andere keuzes gemaakt. De organisatie is 24/7 telefonisch bereikbaar. Om overbelasting van de zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen te voorkomen en een kwaliteitsslag te maken is het Triageteam t.b.v. TGG/DGG opgericht. Dit zijn allemaal verpleegkundigen. Om het risico op storing en uitval van de server te verkleinen of te voorkomen is alles ondergebracht bij de DGG. Hiermee is het gewaarborgd dat er geen gegevens verloren gaan. Zorginhoudelijke meting De zorginhoudelijke meting van 2013 is gehouden in november. De rapportage van de ZI meting wordt in april 2014 aangeleverd door zorg voor kwaliteit (overige informatie zie 2.4). Veiligheid medewerkers In 2013 is op aanvraag een werkplekonderzoek onder de kantoormedewerkers uitgevoerd. Op iedere locatie zijn BHV-ers aanwezig. Individuele werkplekadviezen en aanpassingen zijn uitgevoerd. Het plan van aanpak n.a.v. de uitgevoerde RI&E is vastgesteld en uitgevoerd. Beoordeling directie : Het is belangrijk dat de visie op veiligheid beschreven is en daar waar nodig verder is geïmplementeerd. De aandacht die besteed is aan o.a. medicatiebeleid, meldcode huiselijk geweld, risicovolle en voorbehouden handelingen heeft geresulteerd in bewustwording bij de medewerkers en het hier naar handelen, dit blijkt uit de gerichte vragen die medewerkers stellen aan de wijkverpleegkundigen, de interne en externe audits en het inspectiebezoek. De directie is tevreden over het feit dat in toenemende mate incidenten worden gemeld volgens de afgesproken procedure en vindt het belangrijk dat alle informatie per kwartaal wordt besproken binnen de verbetercommissie en het MT. Het geeft inzicht in de werkprocessen en input voor bijsturing. Het uitvoeren van de individuele risicoanalyse bij de cliënt blijft een punt van aandacht, gezien het belang van veiligheid voor de cliënt is het beleid voor het uitvoeren van de risicosignalering aangepast. In 2013 is de prospectieve risicoanalyse uitgevoerd op alle kritische processen binnen de organisatie. Het programma Safer is hierbij een handig hulpmiddel gebleken en kunnen er op basis van risico s verbetertrajecten ingezet worden. 14

15 HOOFDSTUK 5. EVALUATIE VAN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Het kwaliteitsmanagementsysteem is geheel gedigitaliseerd, hiervoor is gebruik gemaakt van MAVIM. Het is een dynamisch geheel en de ervaring leert dat het continu om bijstellingen vraagt, dit heeft te maken met zowel interne en externe factoren. Het kwaliteitssysteem wordt op de juiste wijze gebruikt door alle medewerkers op kantoor Het beleids- en jaarplan is systematisch opgesteld en er is een organisatiejaarplan gemaakt. De managers leveren ieder kwartaal informatie aan en de rapportages worden in het MT besproken en er worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt. De systematiek voor terugkoppeling van de kwartaalrapportages is aangepast voor 2014, zodat medewerkers structureel worden in geïnformeerd over alle ontwikkelingen Beoordeling Directie: De directie is blij dat het in gebruik nemen van Mavim een bijdrage levert aan de kwaliteit van werken en dat medewerkers hiervan actief gebruik maken. De directie heeft zicht op alle processen en kan zonodig sturend optreden, maar realiseert zich ook dat medewerkers continu gestimuleerd moeten worden om alle informatie tot zich te nemen. Gezien de frequentie van mutaties is dit lastig om bij te houden. De directie overweegt continu via welke methodiek, naast het informeren over laatste wijzigingen, de informatie nog op een andere wijze kan worden verstrekt. De verbeteringen worden ingezet, doorgevoerd, besproken en geëvalueerd. De hele PDCA cyclus wordt doorlopen en het verbeterproces is een continu proces geworden. HOOFDSTUK 6. PRESTATIES VAN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 6.1 Administratie In 2013 is de financiële administratie verder verbeterd en waar mogelijk wordt aangesloten bij processen en plannen van Stichting DrieGasthuizenGroep. De AO/IC is verbeterd en de kwartaalrapportages zijn verder uitgebreid. Er is afscheid genomen van het externe administratiekantoor en er is een assistent-controller aangenomen om de controller te assisteren met de AO/IC en het opstellen van rapportages. Er worden meer controles uitgevoerd, ook op de salarisadministratie, en deze worden beter vastgelegd. Controles worden zichtbaar uitgevoerd en geparafeerd. Per project is er overzicht in kosten en baten zodat er effectief besloten kan worden. In de management letter van Deloitte komt de verbetering van de administratie naar voren, al zijn er nog steeds verbeterpunten. Directiebeoordeling: De Directie is tevreden over de kwaliteitsslag die in gang gezet is. In 2014 zal in samenspraak met de DrieGasthuizenGroep daar waar mogelijk gezamenlijk worden opgetrokken. 6.2 Leveranciersbeoordeling. Met leveranciers is er geëvalueerd als er onvolkomenheden zijn geconstateerd. I.v.m. het in loondienst nemen van zzp-ers als gevolg van de eisen m.b.t. de aanbestedingen, zijn er minder leveranciersbeoordelingen gedaan met de zzp-ers. Met de overgebleven zzp-ers is er een aanzet gemaakt met de leveranciersbeoordelingen Overzicht aanwezig van alle leveranciers, tevens is aangegeven welke leveranciers van kritisch belang zijn Directiebeoordeling: De directie vindt het van belang dat er van iedere kritische leverancier een beoordeling gemaakt wordt. Als er tussentijds tekortkomingen worden geconstateerd zal er direct actie ondernomen worden. De leveranciersbeoordelingen met zzp-ers worden nog niet op een centrale plek bijgehouden, in het 1 e kwartaal van 2014 zal daar een aanzet toe worden gemaakt. 15

16 6.3 Ketenzorg Thuiszorg Groot Gelre neemt deel aan de volgende ketens: Arnhem, dementie- en palliatieve ketenzorg. Achterhoek: dementie- en palliatieve ketenzorg, Keten wondzorg West Achterhoek West Brabant: demente- en palliatieve ketenzorg Gelderse Vallei; dementie- en palliatieve ketenzorg Zuid Limburg: palliatieve ketenzorg, beslissing deelname dementie ketenzorg volgt in 2014 In alle regio s zijn we vertegenwoordigt in zowel de stuurgroep als in de verschillende werkgroepen. Notulen en jaarplannen. 2 Fte casemanagers dementie. Directiebeoordeling De directie is tevreden over de samenwerking binnen de diverse Ketens, maar is wel benieuwd naar de ontwikkelingen binnen de Ketenzorg na 2014 i.v.m. de veranderende financiering in HOOFDSTUK 7. RESULTATEN PREVENTIEVE EN CORRIGERENDE MAATREGELEN In 2013 zijn preventieve en corrigerende maatregelen in het organisatiejaarplan opgenomen. Dit plan wordt per kwartaal doorgenomen en bijgesteld. In het organisatiejaarplan 2013 is beschreven welke maatregelen doorgevoerd zijn, afgerond en welke nieuwe zijn opgenomen. In een Excel bestand wordt door de kwaliteitsmedewerker een overzicht en de stand van zaken van de preventieve en corrigerende maatregelen bijgehouden. Directiebeoordeling: Het is een dynamisch proces waarin alle verbeteringen direct zichtbaar zijn en geeft daarnaast inzicht wat er gewenst is om verbeteringen tot stand te brengen. HOOFDSTUK 8. BESLUITEN EN MAATREGELEN Thuiszorg Groot Gelre (TGG) is onderdeel van Stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) te Arnhem. A&BT is als afdeling 24-uurs zorg onderdeel van TGG. De afspraak is gemaakt om vanaf 1 januari 2013 daar waar mogelijk samen op te trekken. De zittende directeur heeft in december 2013 haar taken overdragen aan haar opvolger. Vooralsnog zal TGG een zelfstandige eenheid blijven en is de directie gemandateerd om alle beslissingen te nemen die nodig zijn om de thuiszorgorganisatie te leiden, dit in overleg met de directeur/bestuurder van DGG. In het organisatiejaarplan 2014 zijn alle acties beschreven die de komend jaar gaan plaatsvinden. De voorgenomen besluiten en maatregelen zoals benoemd in de directiebeoordeling van 2013 zijn opgenomen als resultaat bij de diverse van toepassing zijnde onderdelen. Het project om te gaan werken met zelfsturende teams is gestart en heeft een looptijd tot eind Resultaat overige maatregelen: TGG heeft actief deelgenomen aan 2 proeftuinen binnen de gemeenten Arnhem en omstreken. TGG is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het sociale domein en kan daar waar mogelijk op anticiperen. In 2013 zijn er vier informatiemagazines met diverse thema s uitgegaan naar cliënten en zorgverleners. De voorbereiding van de aanpassing van de website van TGG is in gang gezet en wordt het 1 e kwartaal van 2014 afgerond. De voorbereiding voor het leveren van zorg op afstand d.m.v. beeldbellen is in gang gezet in samenwerking met Focus Cura. 16

17 Besluiten en Maatregelen 2014: Het mantelzorgprogramma Caren (ontwikkelt bij Nedap) wordt verder geïmplementeerd bij cliënten, mantelzorgers en medewerkers. In 2014 worden alle medewerker V&V uitgerust met een telefoon, conform het project Hoe sturen wij. Doelstelling is o.a. dat medewerkers elkaar binnen de teams makkelijk kunnen bereiken en dat de geleverde uren bij de cliënten middels pas en telefoon geregistreerd worden. I.o.m. met de bestuurder van de DGG zal besloten worden hoe groot het werkgebied voor TGG gaat worden. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de satellietlocaties. Zij zullen actief bij dit proces worden betrokken. Binnen de werkgebieden van TGG willen wij meer zichtbaar zijn d.m.v. spreekuurlocaties. Onderzocht zal worden of het wenselijk is om alle particuliere diensten binnen 1 afdeling te gaan positioneren. 17

Resultaatsverslag A&S Zorg

Resultaatsverslag A&S Zorg Resultaatsverslag A&S Zorg In dit resultaatverslag staan de genomen noodzakelijke verbetermaatregelen per thema. Er staat per norm: Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 1.2 De zorgaanbieder zorgt

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 Utrecht, april 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 1 Inleiding Op 24 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Dubbele controle risicovolle medicatie 2.1

Dubbele controle risicovolle medicatie 2.1 Soort document: Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Doel Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie.

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Soort document Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Doel Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april 2017. Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 13 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Masterzorg te Zeist op 21 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017 Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 2 augustus 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015 1 Cliëntenraad Thuiszorg Groot Gelre Wichard van Pontlaan 139 6824 GH Arnhem Inhoudsopgave BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de cliëntenraad

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april 2017 Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei Utrecht, november 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei Utrecht, november 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 31 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Werkzaamheden teamleider

Werkzaamheden teamleider Regio Venlo Werkzaamheden teamleider Project: Groene Weide Bestemd voor: Werkgroep team-coach/manager Van: Bertil Hoezen Laatst bijgewerkt: 18-09-2015. Termijn: Kort = 2015, Lang = 2015/2016 Groen; al

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek Procesbeschrijving Friesland Begeleid Wonen heeft het primaire zorgproces als volgt vastgesteld. Aanmelding van een potentiële cliënt, keuzeinformatiegesprek met potentiële cliënt, intakegesprek met potentiële

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg PrivaZorg Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg 1 Welkom bij PrivaZorg! 3 Wat vragen wij van jou? 4 PrivaZorg vraagt kwaliteit 5 Deskundigheidsniveau 5 Kopie geldig identiteitsbewijs

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 24 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 1 Inleiding Op 7 december 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie.

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Soort document Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Doel Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli 2016 Utrecht, Januari 2017 Inleiding Op 7 juli 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag Juli 214 V1389 Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad

Jaarverslag cliëntenraad Jaarverslag cliëntenraad 2015 Directzorg Nederland B.V. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waar staat de raad voor 3. Samenstelling cliëntenraad 4. Scholing/bijeenkomsten 5. Terugblik 2015 6. Vooruitzicht/verbeterpunten

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian?

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian? Kwaliteit van Zorg Kort kennismaken Wie ben ik? Wie is Vérian? Toelichting op sheet 2. Wie ben ik : Roswitha Heitbrink, manager Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij Vérian. roswithaheitbrink@verian.nl Vérian:

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Aanbeveling klantentoets Actie Ondernomen acties Wanneer gereed 1. In het onderzoeksrapport Resultaten Klantentoets Technische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Veilig leren en werken op school

Veilig leren en werken op school Veilig leren en werken op school Programma Veilige Publieke Taak(VPT) Naar aanleiding van het toenemende aantal incidenten waarbij werknemers en werkgevers met een publieke taak geconfronteerd werden met

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

AANGETEKEND Stichting De Gelderhorst t.a.v. XXXXXXX, bestuurder Willy Brandtlaan RK EDE Gld

AANGETEKEND Stichting De Gelderhorst t.a.v. XXXXXXX, bestuurder Willy Brandtlaan RK EDE Gld > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Stichting De Gelderhorst t.a.v. XXXXXXX, bestuurder Willy Brandtlaan 40 6716 RK EDE Gld Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Controleplan Materiële controle ZIN 2017

Controleplan Materiële controle ZIN 2017 Controleplan Materiële controle ZIN 2017 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 20-03-2017 1.1 Vivian Steenbruggen 23-05-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie