Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg"

Transcriptie

1 Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012

2 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 2 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

3 Inleiding Inleiding Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem Het opzetten van een kwaliteitssysteem verloopt vaak via een vast stramien. Ten eerste besluit het management of een kwaliteitssysteem gewenst is. Ten tweede start men met het beschrijven van de zorg aan de cliënt en alles wat daarbij hoort. Van hieruit wordt dan het kwaliteitssysteem verder uitgebouwd en opgezet. Tot slot denkt men na over het opsporen van mogelijke verbeteringen en ontwikkelingsmogelijkheden en het doorvoeren hiervan en over het meten van resultaten. De tussenstappen HKZ biedt opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap tot een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Het systeem omvat drie fasen. In fase één ligt de nadruk op het in kaart brengen van het primaire proces en het zorgen dat de kritieke punten geregeld én operationeel zijn. Daarnaast moet er een onafhankelijke cliëntentoets zijn uitgevoerd en moeten de resultaten hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Tenslotte wordt in deze fase van de directie en het management verwacht dat zij het commitment tonen. Dit betekent dat zij duidelijk maken welke richting zij uit willen én daarnaar handelen. In fase twee blijven de onderdelen uit fase één van belang. Zij worden echter verder uitgewerkt en uitgebouwd. In deze fase krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds meer haar uiteindelijke vorm. In de tweede fase leert de organisatie om de verbetercyclus een plek te geven. Heel gericht moet een aantal verbeterpunten benoemd en methodisch aangepakt worden. Deze verplichte verbeterpunten komen voort uit de cliëntentoets en hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan de cliënt. Bij de derde fase gaat het om meten, monitoren, beoordelen en verbeteren. Er is een volledig werkend kwaliteitssysteem. Toetsing van fase drie leidt tot het HKZ-certificaat. Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

4 < Inleiding Certificatie: aantoonbaar mijlpalen zetten Fase I en II kunnen ook getoetst worden. Door zich te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij (de certificerende instelling) toont de organisatie aan dat zij goed op weg is om het kwaliteitssysteem vorm te geven. Door zich toetsbaar op te stellen laat zij bovendien zien dat zij een lerende en zich steeds verbeterende organisatie is. Daarnaast geeft het behalen van een HKZ-opstapcertificaat de medewerkers een tastbare beloning voor hun inspanning en motiveert om door te gaan. De verschillende fasen vragen een plan van aanpak om zich verder te ontwikkelen. Dit geeft een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. De auditor zal bij de certificatie van fase I het plan van aanpak bekijken en bij een vervolgbezoek bespreken wat er daadwerkelijk van gerealiseerd is. De verschillende fasen zijn afzonderlijk te certificeren. Er is geen verplichting om de verschillende fasen na elkaar te doorlopen. Iedere organisatie mag zelf bepalen waar zij staat (bijvoorbeeld met behulp van het zelfdiagnose instrument) en op welke fase zij zich wil laten toetsen. 4 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

5 Inleiding Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding 5

6 6 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I > Fase I

7 Fasen 1 Fase I 2 De normen voor het opstapcertificaat fase I De normen voor opstapcertificatie fase I zijn gebaseerd op de normen zoals die opgenomen zijn in het certificatieschema voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009). De normen voor opstapcertificatie hebben ook betrekking op dezelfde activiteiten zoals die opgenomen staan in de reikwijdte van het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012). 4 Rubrieken 1 tot en met De thema s in de rubrieken 1 tot en met volgen de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema s en normen in de rubrieken 1 tot en met is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase I betekent dit dat de organisatie: > Het primaire proces heeft beschreven > een inventarisatie heeft gemaakt van de benodigde documenten > een inventarisatie heeft gemaakt van de aanwezige documenten (beschikbaar,bekend en actueel) > er is nagegaan in hoeverre het beschreven primaire proces al geïmplementeerd is. Naar aanleiding van de inventarisaties wordt de organisatie gevraagd om na te denken over de wijze waarop één en ander verder kan worden aangepakt. Er wordt van de organisatie verwacht dat zij een plan van aanpak heeft opgesteld. Hierin moeten in ieder de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage staan. Kritieke punten Het primaire proces onderscheidt een aantal kritieke punten. Wanneer deze kritieke punten in de norm staan, is dit in de tabel aangegeven. De organisatie zal echter naast de thema s in de normen ook zelf na moeten gaan welke kritieke punten er binnen haar eigen beschreven primaire proces zijn. Deze eigen kritieke punten hebben vaak een relatie met de verschillende specifieke cliëntengroepen waaraan zij zorg biedt Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I 7

8 < Fasen 1 2 Ten aanzien van de kritieke punten wordt er van de organisatie verwacht dat: > deze het primaire proces geïnventariseerd heeft > waar nodig de werkwijze heeft vastgesteld en beschreven in actuele documenten > deze bekend is met de werkwijze en dat de medewerkers de werkwijze toepassen > daar waar nodig, dan wel vereist, het management beleid ontwikkeld heeft om de werkwijze te ondersteunen (zie rubriek 4) Rubriek 4 Beleid- en Kwaliteitsmanagementsysteem Al in fase I worden van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Soms heel specifiek gericht op het primaire proces (en nog niet de gehele organisatie). De directie en het management hebben een duidelijke visie, voeren een meerjarenbeleid, en formuleren van hieruit beleid en doelstellingen. De verantwoordelijkheden van de directie zijn aangegeven en het is aantoonbaar dat de directie deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen (uit het primaire proces) hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en dat er beleid op de verschillende thema s uit het primaire proces geformuleerd is. Rubriek 5 Medewerkers Fase I vraagt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast stelt fase I een aantal eisen op het gebied van personeelszaken, specifiek voor medewerkers uit het primaire proces. Bijvoorbeeld functiebeschrijvingen, de werving en selectie van nieuwe medewerkers en het professioneel handelen. Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling) 8 9 Fase I stelt geen eisen aan deze rubriek. Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er wordt een minimaal aantal eisen gesteld. De eisen hebben allemaal te maken met de directe zorg aan de cliënten en met de veiligheid. 8 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I

9 Fasen 1 Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Er dient een eerste inventarisatie gemaakt te worden van de ingekochte diensten en producten waar in een volgende fase iets voor geregeld moet worden. Daarnaast vraagt fase I dat indien er personeel (uit het primaire proces) wordt ingehuurd (bijvoorbeeld bij een uitzendbureau) dat er nagegaan is of dit personeel aan de eisen voldoet (bevoegd en bekwaam zijn) voor zij worden ingezet. Rubriek 9 Documentatie Zodra een organisatie start met het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem zal zij ook de documentatie die daarbij hoort moeten gaan beheren. In fase I wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I 9

10 10 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II > Fase II

11 Fasen 1 Fase II 2 De normen voor het opstapcertificaat fase II Zoals gebruikelijk in de HKZ-certificatieschema s zijn ook de normen voor de opstapcertificatie in 9 rubrieken verdeeld. De rubrieken 1 tot en met vormen het primaire proces, de rubrieken 4 tot en met 9 bevatten de eisen die aan de ondersteunende processen worden gesteld. In fase II wordt het kwaliteitssysteem (waarmee eventueel in fase I is aangevangen) verder opgezet en geïmplementeerd. In grote lijnen komt het er op neer dat de processen zijn beschreven, kritieke punten zijn getackeld, en getoetst wordt of de processen worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Het kan lijken dat de tweede fase weinig verschilt van fase III. Normtechnisch gezien klopt dat wel. In fase II staan bijna alle normen die ook in fase III staan. In de uitvoering zal echter blijken dat er nog een behoorlijke stap tussen fase II en III is. In fase II wordt namelijk gevraagd om de verschillende porcessen (primair en ondersteunend) te regelen en te zorgen dat deze operationeel (geïmplementeerd) zijn. Er wordt gevraagd om te checken of dit daadwerkelijk zo is en op een aantal punten verbetermaatregelen planmatig uit te voeren. In fase III moeten dan hier en daar nog puntjes op de i worden gezet en als extraatje moet overal in de organisatie de verbetercyclus worden uitgevoerd. Dan moet de gehele Plan Do Check Act cyclus volledig geïntegreerd zijn. Kwaliteit is in dit stadium geen project meer maar normaal dagelijks werk. Snel gezegd, maar minder snel gedaan Rubrieken 1 tot en met De thema s in de rubrieken 1 tot en met volgen vrij goed de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema s en normen in de rubrieken 1 tot en met is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase II betekent dit dat de organisatie: > het primaire proces heeft beschreven en volledig geïmplementeerd > een cliëntentoets heeft laten uitvoeren, verbeterpunten heeft geformuleerd en van daaruit minimaal 2 indicatoren vastgesteld met daarbij behorende streefwaarden > op deze indicatoren zijn meetresultaten voorhanden > kan aantonen dat er resultaatverbeteringen zijn > daarnaast heeft de organisatie een plan van aanpak opgesteld om het primaire proces te verbeteren. In dit plan van aanpak staan minimaal de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II 11

12 < Fasen Rubriek 4 Beleid- en kwaliteitsmanagementsysteem In fase II wordt van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Deze betreffen de gehele organisatie. Zo wordt gevraagd dat de directie en het management een duidelijke visie heeft, een meerjarenbeleid voert, en van hieruit beleid en doelstellingen heeft geformuleerd. De verantwoordelijkheden van de directie zijn aangegeven en de directie moet aantonen dat zij deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en dat er op verschillende thema s specifiek beleid geformuleerd is. Het management moet nagaan, door middel van het (laten) uitvoeren van interne audits in hoeverre aan de normen voldaan wordt en in hoeverre er ook overeenkomstig de afspraken gewerkt wordt. Rubriek 5 Medewerkers In fase II wordt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid gevraagd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers uit het primaire proces en uit ondersteunende processen. Voor iedereen moet er bijvoorbeeld een functiebeschrijving zijn, een opleidingsplan, werving en selectieprocedures etc. In fase II wordt ook van de organisatie gevraagd dat zij een medewerkerraadpleging uitvoert. Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling) Van de organisatie wordt in deze fase gevraagd dat zij zich meer gaat richten op wat er buiten de organisatie gebeurt. De vraag die hierbij centraal staat is: Welke veranderingen zijn er en hebben deze consequenties voor het beleid of de uitvoering? Wanneer er nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd, of de bestaande werkwijze wordt aangepast, wordt van de organisatie gevraagd om dit systematisch aan te pakken. Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er worden eisen gesteld aan de gebouwen, het planmatig onderhoud van deze gebouwen, het materiaal en de gebruikte middelen. Het voorraadbeheer (inclusief medicijnen) is op orde. 12 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II

13 Fasen 1 Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding De organisatie moet de inkoop van diensten en producten geregeld en geïmplementeerd hebben. Dit is inclusief de selectie van de leveranciers. Belangrijk hierbij is, dat is aangegeven welke producten/diensten op deze wijze moeten worden ingekocht. (Dit zijn in ieder geval kritieke diensten en producten, maar kunnen ook niet-kritieke diensten of producten zijn waar bijvoorbeeld een kostenbesparing op gerealiseerd kan worden of waarbij geconstateerd is dat de levering niet vlekkeloos verloopt). Rubriek 9 Documentatie In fase II wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is. Dit is inclusief de registraties Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II 1

14 < Bijlagen Bijlage I: Tabel In de tabel kunt u terug vinden welke normen uit het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009) van toepassing zijn als u gecertificeerd wil worden voor opstapfase I en II. Sommige normen zijn anders geformuleerd. Ook dat kunt u terug vinden in de tabel. Tabel Opstapcertificatie VV&T - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van toepassing, = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is niet van toepassing m.u.v. = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van toepassing, met uitzondering van het vermelde Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase II Rubriek 1 Plan: Afspraken over zorg- en/of dienstverlening Norm 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie kritiek punt fase I alleen van toepassing: De procesbeschrijvingen zijn in samenhang met de missie en visie en beleid van de organisatie alleen van toepassing: De organisatie voert een risicoinventarisatie uit over de beschreven processen. Zo stelt de organisatie vast welke risico s in de uitvoering invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de kraamzorg anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak., m.u.v. - De gewenste meetbare resultaten anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak. 14 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

15 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase II Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 1.2 Professioneel handelen kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.2 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt Norm 1. Werkwijzen 1..1 Norm 1.4 Melden en beheersen van afwijkingen kritiek punt fase I , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt. Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 15

16 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 1.5 Ketenafspraken Rubriek 2 Do: Uitvoering van zorg- en/of dienstverlening Norm 2.1 Aanmelding kritiek punt fase I Norm 2.2 Intake en aanbod kritiek punt fase I Norm 2. Informatievoorziening aan de cliënt kritiek punt fase I Norm 2.4 Zorgafspraken kritiek punt fase I Norm 2.5 Zorgplan kritiek punt fase I , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 2.6 Planning kraamzorg kritiek punt fase I Norm 2.7 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau kritiek punt fase I Opstapcertificatie fase II 16 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

17 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 2.8 Uitvoering kraamzorg , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 2.9 Zorgcoördinatie/Ketenkwaliteit Norm 2.10 Evaluatie met de cliënt kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.10 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Norm 2.11 Verbeteren Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.11 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Opstapcertificatie fase II Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 17

18 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Rubriek Check en act: Meten, analyseren en verbeteren Norm.1 Meting resultaten processen Norm.2 Ervaringen van cliënten anders nl. De resultaten van de toetsen zijn besproken met een vertegenwoordiging van cliënten. Met de vertegenwoordiging van cliënten is afgesproken welke punten (minimaal 2) concreet aangepakt worden en welke resultaten, op welke termijn behaald dienen te worden..2.4 anders nl. Er is een plan van aanpak opgesteld om de afgesproken resultaten binnen de gestelde termijn te behalen. Norm. Ervaringen van ketenpartners Norm.4 Analyse Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm.4 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar..4.1, m.u.v. a, d, h Opstapcertificatie fase II 18 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

19 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm.5 Continu verbeteren Opstapcertificatie fase II.5.1 anders, nl. Er is een actueel plan van aanpak ten aanzien van de volgende punten: - De verbeterpunten n.a.v. de inventarisatie in het primair proces - De verbeterpunten die n.a.v. het onafhankelijk cliëntenonderzoek met de cliëntenraad zijn afgesproken Rubriek 4 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Norm 4.1 Beleid , m.u.v. e, h, m.u.v. e, h Indien uit de inventarisatie blijkt dat de doelstellingen onder de norm niet allemaal SMART geformuleerd zijn is dit geen reden tot het onthouden van het certificaat. Bij het eerstvolgende vervolgbezoek dienen de doelstellingen wel SMART geformuleerd te zijn Norm 4.2 Structuren en afspraken Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 19

20 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 4. Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem 4..1 anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase I, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen. Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 4..1 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. 4..2, m.u.v b b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: - het uitvoeren en monitoren van de primaire processen - het verhogen van klanttevredenheid Opstapcertificatie fase II anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase II, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen., m.u.v b b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: > het uitvoeren en monitoren van de processen en het continu verbeteren van de doeltreffendheid daarvan > het verhogen van klanttevredenheid , m.u.v c, m.u.v c Norm 4.4 Interne audits NB: Er moet in fase II een begin zijn gemaakt met de uitvoering van de interne audits anders nl. De organisatie kan aantonen dat zij is nagegaan dat aan de normen van fase I voldaan is Norm 4.5 Corrigerende en preventieve maatregelen Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

21 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 4.6 Continu verbeteren Norm 4.7 Directiebeoordeling Rubriek 5 Medewerkers Norm 5.1 Personeelsbeleid anders nl. Er is een systeem van functiebeschrijvingen van tenminste de functies in het primaire proces. Hierin is ten minste vastgelegd: a. de hoofdtaken b. de verantwoordelijkheden c. de bevoegdheden Norm 5.2 Bevoegd- en bekwaamheden Norm 5. Nieuwe medewerkers 5..1 anders nl. Nieuwe medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces krijgen een op hen en de organisatie toegesneden inwerkprogramma aangeboden. De doelstellingen voor dit programma zijn vastgelegd evenals de evaluatiemomenten. Opstapcertificatie fase II Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 21

22 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 5.4 Veiligheid medewerkers anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Norm 5.5 Oordeel medewerkers Norm 5.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken Indien in fase I nog niet met alle medewerkers uit het primaire proces functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren Opstapcertificatie fase II anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Op basis van de risicoinventarisatie en -evaluatie heeft de organisatie een plan van aanpak ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Indien in fase II nog niet met alle medewerkers functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren. Met medewerkers uit het primaire proces dienen de functioneringsgesprekken te zijn uitgevoerd. Norm 5.7 Analyseren 5.7.1, m.u.v. b, c, d, e, f en h Norm 5.8 Continu verbeteren Rubriek 6 Actueel houden en vernieuwen van zorg- en dienstverlening Norm 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

23 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 6.2 Analyse van ontwikkelingen Norm 6. Verbeteren van het aanbod Opstapcertificatie fase II Norm 6.4 Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden Norm 6.5 Invoering van nieuw aanbod Norm 6.6 Innovatie van aanbod Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Norm 7.1 Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen anders nl. De organisatie stelt de vastgestelde middelen, materialen en omgeving beschikbaar en onderhoudt deze. De wensen van cliënten worden hierbij betrokken Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 2

24 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 7.2 Beheersing van monitors- en meetuitrusting Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Norm 8.1 Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop Rubriek 9 Documentatie Norm 9.1 Algemeen 9.1.1, m.u.v. b Norm 9.2 Kwaliteitshandboek anders, nl. De organisatie moet documentatie bijhouden van de voor de opstapfase I vastgestelde procedures en heeft een beschrijving van de primaire processen. Norm 9. Beheersing van documentatie 9..1 anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase I. 9..2, m.u.v. f Opstapcertificatie fase II, m.u.v. c. anders: c. een beschrijving van de primaire en kritieke ondersteunende processen anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase II. 24 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

25 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 9.4 Beheersing van registraties Opstapcertificatie fase II anders, nl. De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase I voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registraties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 25

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbeleid

Notitie Kwaliteitsbeleid Notitie Kwaliteitsbeleid Lichtenvoorde, februari 2006 Opgesteld door: dhr. A. Temming Projectmedewerker 1 Status Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Auteur(s) A. Temming, projectmedewerker Datum Februari 2006

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1 MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING overig-09-0205-cerc 1 Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering

Nadere informatie

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM)

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) ISO 9001: 2008-Normeringen van het Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatiesysteem Versie: maart 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatienorm

Nadere informatie

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35 Inhoud Voorwoord 8 1 De audit 9 1.1 Kwaliteitsverbetering 9 1.2 Wat is nu precies een audit? 10 1.3 Waarop heeft de audit betrekking? 13 1.3.1 Systeemaudit 13 1.3.2 Procesaudit 14 1.3.3 Productaudit 15

Nadere informatie

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Binnen de wereld van de zorg en welzijn is er een tendens gaande om vraaggerichter en klantgerichter te werken. Het accent in het werken

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Hobéon

Kwaliteitshandboek Hobéon Kwaliteitshandboek Hobéon Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Kwaliteitshandboek Hobéon Hobéon Datum: 20 augustus 2013 Auteurs: Paul

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Waarin opgenomen het normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, versie 1.

Waarin opgenomen het normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, versie 1. Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering versie 1.0 Waarin opgenomen het normenkader ten behoeve van

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen

Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Rapport bij project 109154, versie 01 Dit rapport is geschreven in

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Beoordelingsrichtlijn 5006 d.d. 06-06-2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen

Nadere informatie

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 Minimale normen en eisen (her)certificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 betreffende Datum: 13.3.14 SCAS942 Als basis voor het kwaliteitsdenken

Nadere informatie