Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg"

Transcriptie

1 Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012

2 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 2 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

3 Inleiding Inleiding Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem Het opzetten van een kwaliteitssysteem verloopt vaak via een vast stramien. Ten eerste besluit het management of een kwaliteitssysteem gewenst is. Ten tweede start men met het beschrijven van de zorg aan de cliënt en alles wat daarbij hoort. Van hieruit wordt dan het kwaliteitssysteem verder uitgebouwd en opgezet. Tot slot denkt men na over het opsporen van mogelijke verbeteringen en ontwikkelingsmogelijkheden en het doorvoeren hiervan en over het meten van resultaten. De tussenstappen HKZ biedt opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap tot een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Het systeem omvat drie fasen. In fase één ligt de nadruk op het in kaart brengen van het primaire proces en het zorgen dat de kritieke punten geregeld én operationeel zijn. Daarnaast moet er een onafhankelijke cliëntentoets zijn uitgevoerd en moeten de resultaten hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Tenslotte wordt in deze fase van de directie en het management verwacht dat zij het commitment tonen. Dit betekent dat zij duidelijk maken welke richting zij uit willen én daarnaar handelen. In fase twee blijven de onderdelen uit fase één van belang. Zij worden echter verder uitgewerkt en uitgebouwd. In deze fase krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds meer haar uiteindelijke vorm. In de tweede fase leert de organisatie om de verbetercyclus een plek te geven. Heel gericht moet een aantal verbeterpunten benoemd en methodisch aangepakt worden. Deze verplichte verbeterpunten komen voort uit de cliëntentoets en hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan de cliënt. Bij de derde fase gaat het om meten, monitoren, beoordelen en verbeteren. Er is een volledig werkend kwaliteitssysteem. Toetsing van fase drie leidt tot het HKZ-certificaat. Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

4 < Inleiding Certificatie: aantoonbaar mijlpalen zetten Fase I en II kunnen ook getoetst worden. Door zich te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij (de certificerende instelling) toont de organisatie aan dat zij goed op weg is om het kwaliteitssysteem vorm te geven. Door zich toetsbaar op te stellen laat zij bovendien zien dat zij een lerende en zich steeds verbeterende organisatie is. Daarnaast geeft het behalen van een HKZ-opstapcertificaat de medewerkers een tastbare beloning voor hun inspanning en motiveert om door te gaan. De verschillende fasen vragen een plan van aanpak om zich verder te ontwikkelen. Dit geeft een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. De auditor zal bij de certificatie van fase I het plan van aanpak bekijken en bij een vervolgbezoek bespreken wat er daadwerkelijk van gerealiseerd is. De verschillende fasen zijn afzonderlijk te certificeren. Er is geen verplichting om de verschillende fasen na elkaar te doorlopen. Iedere organisatie mag zelf bepalen waar zij staat (bijvoorbeeld met behulp van het zelfdiagnose instrument) en op welke fase zij zich wil laten toetsen. 4 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

5 Inleiding Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding 5

6 6 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I > Fase I

7 Fasen 1 Fase I 2 De normen voor het opstapcertificaat fase I De normen voor opstapcertificatie fase I zijn gebaseerd op de normen zoals die opgenomen zijn in het certificatieschema voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009). De normen voor opstapcertificatie hebben ook betrekking op dezelfde activiteiten zoals die opgenomen staan in de reikwijdte van het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012). 4 Rubrieken 1 tot en met De thema s in de rubrieken 1 tot en met volgen de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema s en normen in de rubrieken 1 tot en met is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase I betekent dit dat de organisatie: > Het primaire proces heeft beschreven > een inventarisatie heeft gemaakt van de benodigde documenten > een inventarisatie heeft gemaakt van de aanwezige documenten (beschikbaar,bekend en actueel) > er is nagegaan in hoeverre het beschreven primaire proces al geïmplementeerd is. Naar aanleiding van de inventarisaties wordt de organisatie gevraagd om na te denken over de wijze waarop één en ander verder kan worden aangepakt. Er wordt van de organisatie verwacht dat zij een plan van aanpak heeft opgesteld. Hierin moeten in ieder de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage staan. Kritieke punten Het primaire proces onderscheidt een aantal kritieke punten. Wanneer deze kritieke punten in de norm staan, is dit in de tabel aangegeven. De organisatie zal echter naast de thema s in de normen ook zelf na moeten gaan welke kritieke punten er binnen haar eigen beschreven primaire proces zijn. Deze eigen kritieke punten hebben vaak een relatie met de verschillende specifieke cliëntengroepen waaraan zij zorg biedt Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I 7

8 < Fasen 1 2 Ten aanzien van de kritieke punten wordt er van de organisatie verwacht dat: > deze het primaire proces geïnventariseerd heeft > waar nodig de werkwijze heeft vastgesteld en beschreven in actuele documenten > deze bekend is met de werkwijze en dat de medewerkers de werkwijze toepassen > daar waar nodig, dan wel vereist, het management beleid ontwikkeld heeft om de werkwijze te ondersteunen (zie rubriek 4) Rubriek 4 Beleid- en Kwaliteitsmanagementsysteem Al in fase I worden van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Soms heel specifiek gericht op het primaire proces (en nog niet de gehele organisatie). De directie en het management hebben een duidelijke visie, voeren een meerjarenbeleid, en formuleren van hieruit beleid en doelstellingen. De verantwoordelijkheden van de directie zijn aangegeven en het is aantoonbaar dat de directie deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen (uit het primaire proces) hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en dat er beleid op de verschillende thema s uit het primaire proces geformuleerd is. Rubriek 5 Medewerkers Fase I vraagt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast stelt fase I een aantal eisen op het gebied van personeelszaken, specifiek voor medewerkers uit het primaire proces. Bijvoorbeeld functiebeschrijvingen, de werving en selectie van nieuwe medewerkers en het professioneel handelen. Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling) 8 9 Fase I stelt geen eisen aan deze rubriek. Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er wordt een minimaal aantal eisen gesteld. De eisen hebben allemaal te maken met de directe zorg aan de cliënten en met de veiligheid. 8 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I

9 Fasen 1 Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Er dient een eerste inventarisatie gemaakt te worden van de ingekochte diensten en producten waar in een volgende fase iets voor geregeld moet worden. Daarnaast vraagt fase I dat indien er personeel (uit het primaire proces) wordt ingehuurd (bijvoorbeeld bij een uitzendbureau) dat er nagegaan is of dit personeel aan de eisen voldoet (bevoegd en bekwaam zijn) voor zij worden ingezet. Rubriek 9 Documentatie Zodra een organisatie start met het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem zal zij ook de documentatie die daarbij hoort moeten gaan beheren. In fase I wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I 9

10 10 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II > Fase II

11 Fasen 1 Fase II 2 De normen voor het opstapcertificaat fase II Zoals gebruikelijk in de HKZ-certificatieschema s zijn ook de normen voor de opstapcertificatie in 9 rubrieken verdeeld. De rubrieken 1 tot en met vormen het primaire proces, de rubrieken 4 tot en met 9 bevatten de eisen die aan de ondersteunende processen worden gesteld. In fase II wordt het kwaliteitssysteem (waarmee eventueel in fase I is aangevangen) verder opgezet en geïmplementeerd. In grote lijnen komt het er op neer dat de processen zijn beschreven, kritieke punten zijn getackeld, en getoetst wordt of de processen worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Het kan lijken dat de tweede fase weinig verschilt van fase III. Normtechnisch gezien klopt dat wel. In fase II staan bijna alle normen die ook in fase III staan. In de uitvoering zal echter blijken dat er nog een behoorlijke stap tussen fase II en III is. In fase II wordt namelijk gevraagd om de verschillende porcessen (primair en ondersteunend) te regelen en te zorgen dat deze operationeel (geïmplementeerd) zijn. Er wordt gevraagd om te checken of dit daadwerkelijk zo is en op een aantal punten verbetermaatregelen planmatig uit te voeren. In fase III moeten dan hier en daar nog puntjes op de i worden gezet en als extraatje moet overal in de organisatie de verbetercyclus worden uitgevoerd. Dan moet de gehele Plan Do Check Act cyclus volledig geïntegreerd zijn. Kwaliteit is in dit stadium geen project meer maar normaal dagelijks werk. Snel gezegd, maar minder snel gedaan Rubrieken 1 tot en met De thema s in de rubrieken 1 tot en met volgen vrij goed de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema s en normen in de rubrieken 1 tot en met is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase II betekent dit dat de organisatie: > het primaire proces heeft beschreven en volledig geïmplementeerd > een cliëntentoets heeft laten uitvoeren, verbeterpunten heeft geformuleerd en van daaruit minimaal 2 indicatoren vastgesteld met daarbij behorende streefwaarden > op deze indicatoren zijn meetresultaten voorhanden > kan aantonen dat er resultaatverbeteringen zijn > daarnaast heeft de organisatie een plan van aanpak opgesteld om het primaire proces te verbeteren. In dit plan van aanpak staan minimaal de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II 11

12 < Fasen Rubriek 4 Beleid- en kwaliteitsmanagementsysteem In fase II wordt van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Deze betreffen de gehele organisatie. Zo wordt gevraagd dat de directie en het management een duidelijke visie heeft, een meerjarenbeleid voert, en van hieruit beleid en doelstellingen heeft geformuleerd. De verantwoordelijkheden van de directie zijn aangegeven en de directie moet aantonen dat zij deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en dat er op verschillende thema s specifiek beleid geformuleerd is. Het management moet nagaan, door middel van het (laten) uitvoeren van interne audits in hoeverre aan de normen voldaan wordt en in hoeverre er ook overeenkomstig de afspraken gewerkt wordt. Rubriek 5 Medewerkers In fase II wordt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid gevraagd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers uit het primaire proces en uit ondersteunende processen. Voor iedereen moet er bijvoorbeeld een functiebeschrijving zijn, een opleidingsplan, werving en selectieprocedures etc. In fase II wordt ook van de organisatie gevraagd dat zij een medewerkerraadpleging uitvoert. Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling) Van de organisatie wordt in deze fase gevraagd dat zij zich meer gaat richten op wat er buiten de organisatie gebeurt. De vraag die hierbij centraal staat is: Welke veranderingen zijn er en hebben deze consequenties voor het beleid of de uitvoering? Wanneer er nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd, of de bestaande werkwijze wordt aangepast, wordt van de organisatie gevraagd om dit systematisch aan te pakken. Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er worden eisen gesteld aan de gebouwen, het planmatig onderhoud van deze gebouwen, het materiaal en de gebruikte middelen. Het voorraadbeheer (inclusief medicijnen) is op orde. 12 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II

13 Fasen 1 Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding De organisatie moet de inkoop van diensten en producten geregeld en geïmplementeerd hebben. Dit is inclusief de selectie van de leveranciers. Belangrijk hierbij is, dat is aangegeven welke producten/diensten op deze wijze moeten worden ingekocht. (Dit zijn in ieder geval kritieke diensten en producten, maar kunnen ook niet-kritieke diensten of producten zijn waar bijvoorbeeld een kostenbesparing op gerealiseerd kan worden of waarbij geconstateerd is dat de levering niet vlekkeloos verloopt). Rubriek 9 Documentatie In fase II wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is. Dit is inclusief de registraties Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II 1

14 < Bijlagen Bijlage I: Tabel In de tabel kunt u terug vinden welke normen uit het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009) van toepassing zijn als u gecertificeerd wil worden voor opstapfase I en II. Sommige normen zijn anders geformuleerd. Ook dat kunt u terug vinden in de tabel. Tabel Opstapcertificatie VV&T - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van toepassing, = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is niet van toepassing m.u.v. = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van toepassing, met uitzondering van het vermelde Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase II Rubriek 1 Plan: Afspraken over zorg- en/of dienstverlening Norm 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie kritiek punt fase I alleen van toepassing: De procesbeschrijvingen zijn in samenhang met de missie en visie en beleid van de organisatie alleen van toepassing: De organisatie voert een risicoinventarisatie uit over de beschreven processen. Zo stelt de organisatie vast welke risico s in de uitvoering invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de kraamzorg anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak., m.u.v. - De gewenste meetbare resultaten anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak. 14 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

15 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase II Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 1.2 Professioneel handelen kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.2 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt Norm 1. Werkwijzen 1..1 Norm 1.4 Melden en beheersen van afwijkingen kritiek punt fase I , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt. Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 15

16 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 1.5 Ketenafspraken Rubriek 2 Do: Uitvoering van zorg- en/of dienstverlening Norm 2.1 Aanmelding kritiek punt fase I Norm 2.2 Intake en aanbod kritiek punt fase I Norm 2. Informatievoorziening aan de cliënt kritiek punt fase I Norm 2.4 Zorgafspraken kritiek punt fase I Norm 2.5 Zorgplan kritiek punt fase I , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 2.6 Planning kraamzorg kritiek punt fase I Norm 2.7 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau kritiek punt fase I Opstapcertificatie fase II 16 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

17 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 2.8 Uitvoering kraamzorg , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 2.9 Zorgcoördinatie/Ketenkwaliteit Norm 2.10 Evaluatie met de cliënt kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.10 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Norm 2.11 Verbeteren Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.11 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Opstapcertificatie fase II Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 17

18 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Rubriek Check en act: Meten, analyseren en verbeteren Norm.1 Meting resultaten processen Norm.2 Ervaringen van cliënten anders nl. De resultaten van de toetsen zijn besproken met een vertegenwoordiging van cliënten. Met de vertegenwoordiging van cliënten is afgesproken welke punten (minimaal 2) concreet aangepakt worden en welke resultaten, op welke termijn behaald dienen te worden..2.4 anders nl. Er is een plan van aanpak opgesteld om de afgesproken resultaten binnen de gestelde termijn te behalen. Norm. Ervaringen van ketenpartners Norm.4 Analyse Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm.4 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar..4.1, m.u.v. a, d, h Opstapcertificatie fase II 18 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

19 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm.5 Continu verbeteren Opstapcertificatie fase II.5.1 anders, nl. Er is een actueel plan van aanpak ten aanzien van de volgende punten: - De verbeterpunten n.a.v. de inventarisatie in het primair proces - De verbeterpunten die n.a.v. het onafhankelijk cliëntenonderzoek met de cliëntenraad zijn afgesproken Rubriek 4 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Norm 4.1 Beleid , m.u.v. e, h, m.u.v. e, h Indien uit de inventarisatie blijkt dat de doelstellingen onder de norm niet allemaal SMART geformuleerd zijn is dit geen reden tot het onthouden van het certificaat. Bij het eerstvolgende vervolgbezoek dienen de doelstellingen wel SMART geformuleerd te zijn Norm 4.2 Structuren en afspraken Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 19

20 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 4. Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem 4..1 anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase I, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen. Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 4..1 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. 4..2, m.u.v b b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: - het uitvoeren en monitoren van de primaire processen - het verhogen van klanttevredenheid Opstapcertificatie fase II anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase II, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen., m.u.v b b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: > het uitvoeren en monitoren van de processen en het continu verbeteren van de doeltreffendheid daarvan > het verhogen van klanttevredenheid , m.u.v c, m.u.v c Norm 4.4 Interne audits NB: Er moet in fase II een begin zijn gemaakt met de uitvoering van de interne audits anders nl. De organisatie kan aantonen dat zij is nagegaan dat aan de normen van fase I voldaan is Norm 4.5 Corrigerende en preventieve maatregelen Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

21 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 4.6 Continu verbeteren Norm 4.7 Directiebeoordeling Rubriek 5 Medewerkers Norm 5.1 Personeelsbeleid anders nl. Er is een systeem van functiebeschrijvingen van tenminste de functies in het primaire proces. Hierin is ten minste vastgelegd: a. de hoofdtaken b. de verantwoordelijkheden c. de bevoegdheden Norm 5.2 Bevoegd- en bekwaamheden Norm 5. Nieuwe medewerkers 5..1 anders nl. Nieuwe medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces krijgen een op hen en de organisatie toegesneden inwerkprogramma aangeboden. De doelstellingen voor dit programma zijn vastgelegd evenals de evaluatiemomenten. Opstapcertificatie fase II Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 21

22 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 5.4 Veiligheid medewerkers anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Norm 5.5 Oordeel medewerkers Norm 5.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken Indien in fase I nog niet met alle medewerkers uit het primaire proces functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren Opstapcertificatie fase II anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Op basis van de risicoinventarisatie en -evaluatie heeft de organisatie een plan van aanpak ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Indien in fase II nog niet met alle medewerkers functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren. Met medewerkers uit het primaire proces dienen de functioneringsgesprekken te zijn uitgevoerd. Norm 5.7 Analyseren 5.7.1, m.u.v. b, c, d, e, f en h Norm 5.8 Continu verbeteren Rubriek 6 Actueel houden en vernieuwen van zorg- en dienstverlening Norm 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

23 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 6.2 Analyse van ontwikkelingen Norm 6. Verbeteren van het aanbod Opstapcertificatie fase II Norm 6.4 Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden Norm 6.5 Invoering van nieuw aanbod Norm 6.6 Innovatie van aanbod Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Norm 7.1 Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen anders nl. De organisatie stelt de vastgestelde middelen, materialen en omgeving beschikbaar en onderhoudt deze. De wensen van cliënten worden hierbij betrokken Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 2

24 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 7.2 Beheersing van monitors- en meetuitrusting Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Norm 8.1 Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop Rubriek 9 Documentatie Norm 9.1 Algemeen 9.1.1, m.u.v. b Norm 9.2 Kwaliteitshandboek anders, nl. De organisatie moet documentatie bijhouden van de voor de opstapfase I vastgestelde procedures en heeft een beschrijving van de primaire processen. Norm 9. Beheersing van documentatie 9..1 anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase I. 9..2, m.u.v. f Opstapcertificatie fase II, m.u.v. c. anders: c. een beschrijving van de primaire en kritieke ondersteunende processen anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase II. 24 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

25 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 9.4 Beheersing van registraties Opstapcertificatie fase II anders, nl. De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase I voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registraties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 25

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1 Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1 Rubrieken 1 tot en met 9 Nieuwe norm Hoofdstuk I: Inleiding HKZ Opstapcertificatie voor organisaties in de gehandicaptenzorg Fase 1 Inleiding In mei 2002

Nadere informatie

Beleid en beheer Pagina 1 van 9

Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Eigenaar : Directie A. SCOPE Stichting Het Robertshuis (navolgend: Het Robertshuis) heeft op basis van haar activiteiten gekozen voor het HKZ Harmonisatiemodel voor Externe

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Algemeen deel en branche-specifieke delen Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Bemiddeling. Preview. Norm > Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Voorbeeld. Onderdeel Bemiddeling. Preview. Norm > Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

HKZ-model 2010. 1 Inleiding

HKZ-model 2010. 1 Inleiding DC 59 HKZ-model 2010 1 Inleiding Het HKZ-model is een methode die gebruikt kan worden voor het kwaliteitsmanagementsysteem in een organisatie. De organisatie kan met behulp van dit model en na een audit

Nadere informatie

HKZ-norm 134 Kinderopvang: Onderdeel Peuterspeelzalen - Inclusief HKZ-norm 123 Algemeen organisatiedeel (2015)

HKZ-norm 134 Kinderopvang: Onderdeel Peuterspeelzalen - Inclusief HKZ-norm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) Productinformatie HKZ-norm 134 Kinderopvang: Onderdeel Peuterspeelzalen - Inclusief HKZ-norm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) SECTOR Onderwijs Zorg TYPE Kwaliteit kinderopvang, Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

De volgende stap naar certificering!

De volgende stap naar certificering! ISO 50001 CERTIFICERING De volgende stap naar certificering! 2 - Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Inleiding Hartelijk dank voor uw interesse in de begeleiding naar ISO 50001 certificering. Met ISO

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Inleiding

Kwaliteitshandboek. Inleiding Inleiding In de sector Opgroeien en Opvoeden werken we volgens de kwaliteitsnormen van het HKZ certificatieschema Kinderopvang. Het schema is landelijk vastgesteld en leidend voor kinderopvangorganisaties

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties (2010)

HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties (2010) Productinformatie HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties (2010) SECTOR Zorg TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties

Nadere informatie

Normen voor HKZ Opstapcertificatie voor gehandicaptenzorgorganisaties

Normen voor HKZ Opstapcertificatie voor gehandicaptenzorgorganisaties Normen voor HKZ Opstapcertificatie voor gehandicaptenzorgorganisaties Fase 2 versie 28/4/2006 Inleiding HKZ Opstapcertificatie voor organisaties in de gehandicaptenzorg Fase 2 Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

HKZ-norm 130 Justitiële Jeugdinrichtingen - Inclusief HKZnorm 123 Algemeen organisatiedeel (2015)

HKZ-norm 130 Justitiële Jeugdinrichtingen - Inclusief HKZnorm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) Productinformatie HKZ-norm 130 Justitiële Jeugdinrichtingen - Inclusief HKZnorm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) SECTOR Zorg TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE HKZ-norm 130

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

De volgende stap naar certificering!

De volgende stap naar certificering! ISO 14001 CERTIFICERING De volgende stap naar certificering! Laat u ondersteunen en vergroot het draagvlak binnen uw organisatie. Draag zorg voor een continue verbetering van processen, producten en diensten.

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 2

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 2 Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 2 Rubrieken 1 tot en met 9 Nieuwe norm Hoofdstuk I: Inleiding HKZ Opstapcertificatie voor organisaties in de gehandicaptenzorg Fase 2 Inleiding In mei 2002

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5

Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5 Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5 (uit: Model Kwaliteitshandboek; Polderman, J en Sirre, W., uitgave Q*Primair) A Accountability Verantwoording

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

In veel gevallen bevat deze sectorspecifieke uitgave ook nog een (beperkt) aantal sectorspecifieke aanvullingen op rubrieken 4 t/m 9.

In veel gevallen bevat deze sectorspecifieke uitgave ook nog een (beperkt) aantal sectorspecifieke aanvullingen op rubrieken 4 t/m 9. Inhoudelijke verschill HKZ heeft in het verled het combiner van meerdere sectorspecifieke norm al makkelijker gemaakt door het uitbrg van het Algeme Organisatiedeel met daarin de volgde rubriek: Rubriek

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V 1.0 09-03-2015 Aangepast

Nadere informatie

Voorbeeld. Huisartsendienstenstructuren. Preview. Certificatieschema > Versie 2012

Voorbeeld. Huisartsendienstenstructuren. Preview. Certificatieschema > Versie 2012 Certificatieschema > Huisartsendienstenstructuren Versie 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

PDCA-cyclus ketenindicatoren

PDCA-cyclus ketenindicatoren PDCA-cyclus ketenindicatoren Handreiking voor VSV s Colofon Deze handreiking is een publicatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 2018 Koninklijke Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Definitielijst HKZ aug 2016

Definitielijst HKZ aug 2016 Definities 2016 Begrip Accreditatie Definitie HKZ De erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Preview. Norm > Onderdeel Kraamzorg. Versie 2015

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Preview. Norm > Onderdeel Kraamzorg. Versie 2015 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Normen voor HKZ Opstapcertificatie voor gehandicaptenzorgorganisaties

Normen voor HKZ Opstapcertificatie voor gehandicaptenzorgorganisaties Normen voor HKZ Opstapcertificatie voor gehandicaptenzorgorganisaties Fase 1 versie 28/4/2006 Inleiding HKZ Opstapcertificatie voor organisaties in de gehandicaptenzorg Fase 1 Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang

Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang Certificatieschema > Kinderopvang Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang Versie 00 HKZ model HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

ISO 14001:2015 Readiness Review

ISO 14001:2015 Readiness Review ISO 14001:2015 Readiness Review Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen. Postbus 159 6700 AD Wageningen Nieuwe Kanaal 9C 6709 PA Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http:/www.skh.org K.v.K. Arnhem 09190347 Rabobank rek. nr.

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011 eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Stichting Inspiratie Inc. Odeonstraat AL Almere Kwaliteit & Veiligheid

Stichting Inspiratie Inc. Odeonstraat AL Almere   Kwaliteit & Veiligheid Kwaliteit & Veiligheid 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...4 Plan: Afspraken over de dienstverlening...4 1.1. Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie...4 1.2. Werkwijzen...4 1.3. Professioneel

Nadere informatie

Cliënt - / Patiëntveiligheid

Cliënt - / Patiëntveiligheid Cliënt - / Patiëntveiligheid eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

13 december 2018 (betreft concept voor validatie, openbare reactieronde, RvA-evaluatie, HUF-toets)

13 december 2018 (betreft concept voor validatie, openbare reactieronde, RvA-evaluatie, HUF-toets) Wijzigingsblad Bij versie 9.0 van BRL SIKB 1000 Vastgesteld door: CCvD Bodembeheer : BRL SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen, versie 9.0, d.d. 1 februari 2018, inclusief de daarbij horende protocollen

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008 This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Opstapcertificatieschema fase

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Voorbeeld. Jeugdzorg. Preview. Addendum bij het HKZ-certificatieschema >

Voorbeeld. Jeugdzorg. Preview. Addendum bij het HKZ-certificatieschema > Voorbeeld Addendum bij het HKZ-certificatieschema > Jeugdzorg In relatie tot het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd.

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit willen leveren > die de zorg willen

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Afbeelding: TriamFloat Effectmetingsmodel

Afbeelding: TriamFloat Effectmetingsmodel Het meten van het effect van leren en ontwikkelen is een belangrijk thema bij onze klanten. Organisaties willen de toegevoegde waarde van leren weten en verwachten een professionele aanpak van de afdeling

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0

Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0 Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0 Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie

Nadere informatie

2 OHSAS op hoofdlijnen

2 OHSAS op hoofdlijnen 2 OHSAS 18001 op hoofdlijnen De OHSAS 18001 is een norm voor arbomanagement. Met behulp van deze norm kunnen bedrijven en instellingen de zorg voor arbeidsomstandigheden structureel verankeren in de organisatie.

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel HKZ-certificering, nu en in de toekomst Jojanneke Bolder Eric van Bavel Wedstrijd? I S O H K Z Welke spelregels? Inhoud Achtergronden HKZ/ISO Groepsopdracht Verschillen HKZ/ISO HKZ nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan

Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan Leeswijzer Inleiding Kwaliteit is een belangrijke factor voor OVAL en haar leden. Daarom stelt

Nadere informatie

Procedure # 02 Audits

Procedure # 02 Audits Procedure # 02 Audits Versie 4 Datum: 1 november 2017 Goedgekeurd door Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het beschrijven van de wijze waarop, wanneer en door wie er audits worden uitgevoerd

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie