Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg"

Transcriptie

1 Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012

2 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 2 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

3 Inleiding Inleiding Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem Het opzetten van een kwaliteitssysteem verloopt vaak via een vast stramien. Ten eerste besluit het management of een kwaliteitssysteem gewenst is. Ten tweede start men met het beschrijven van de zorg aan de cliënt en alles wat daarbij hoort. Van hieruit wordt dan het kwaliteitssysteem verder uitgebouwd en opgezet. Tot slot denkt men na over het opsporen van mogelijke verbeteringen en ontwikkelingsmogelijkheden en het doorvoeren hiervan en over het meten van resultaten. De tussenstappen HKZ biedt opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap tot een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Het systeem omvat drie fasen. In fase één ligt de nadruk op het in kaart brengen van het primaire proces en het zorgen dat de kritieke punten geregeld én operationeel zijn. Daarnaast moet er een onafhankelijke cliëntentoets zijn uitgevoerd en moeten de resultaten hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Tenslotte wordt in deze fase van de directie en het management verwacht dat zij het commitment tonen. Dit betekent dat zij duidelijk maken welke richting zij uit willen én daarnaar handelen. In fase twee blijven de onderdelen uit fase één van belang. Zij worden echter verder uitgewerkt en uitgebouwd. In deze fase krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds meer haar uiteindelijke vorm. In de tweede fase leert de organisatie om de verbetercyclus een plek te geven. Heel gericht moet een aantal verbeterpunten benoemd en methodisch aangepakt worden. Deze verplichte verbeterpunten komen voort uit de cliëntentoets en hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan de cliënt. Bij de derde fase gaat het om meten, monitoren, beoordelen en verbeteren. Er is een volledig werkend kwaliteitssysteem. Toetsing van fase drie leidt tot het HKZ-certificaat. Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

4 < Inleiding Certificatie: aantoonbaar mijlpalen zetten Fase I en II kunnen ook getoetst worden. Door zich te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij (de certificerende instelling) toont de organisatie aan dat zij goed op weg is om het kwaliteitssysteem vorm te geven. Door zich toetsbaar op te stellen laat zij bovendien zien dat zij een lerende en zich steeds verbeterende organisatie is. Daarnaast geeft het behalen van een HKZ-opstapcertificaat de medewerkers een tastbare beloning voor hun inspanning en motiveert om door te gaan. De verschillende fasen vragen een plan van aanpak om zich verder te ontwikkelen. Dit geeft een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. De auditor zal bij de certificatie van fase I het plan van aanpak bekijken en bij een vervolgbezoek bespreken wat er daadwerkelijk van gerealiseerd is. De verschillende fasen zijn afzonderlijk te certificeren. Er is geen verplichting om de verschillende fasen na elkaar te doorlopen. Iedere organisatie mag zelf bepalen waar zij staat (bijvoorbeeld met behulp van het zelfdiagnose instrument) en op welke fase zij zich wil laten toetsen. 4 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

5 Inleiding Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding 5

6 6 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I > Fase I

7 Fasen 1 Fase I 2 De normen voor het opstapcertificaat fase I De normen voor opstapcertificatie fase I zijn gebaseerd op de normen zoals die opgenomen zijn in het certificatieschema voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009). De normen voor opstapcertificatie hebben ook betrekking op dezelfde activiteiten zoals die opgenomen staan in de reikwijdte van het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012). 4 Rubrieken 1 tot en met De thema s in de rubrieken 1 tot en met volgen de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema s en normen in de rubrieken 1 tot en met is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase I betekent dit dat de organisatie: > Het primaire proces heeft beschreven > een inventarisatie heeft gemaakt van de benodigde documenten > een inventarisatie heeft gemaakt van de aanwezige documenten (beschikbaar,bekend en actueel) > er is nagegaan in hoeverre het beschreven primaire proces al geïmplementeerd is. Naar aanleiding van de inventarisaties wordt de organisatie gevraagd om na te denken over de wijze waarop één en ander verder kan worden aangepakt. Er wordt van de organisatie verwacht dat zij een plan van aanpak heeft opgesteld. Hierin moeten in ieder de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage staan. Kritieke punten Het primaire proces onderscheidt een aantal kritieke punten. Wanneer deze kritieke punten in de norm staan, is dit in de tabel aangegeven. De organisatie zal echter naast de thema s in de normen ook zelf na moeten gaan welke kritieke punten er binnen haar eigen beschreven primaire proces zijn. Deze eigen kritieke punten hebben vaak een relatie met de verschillende specifieke cliëntengroepen waaraan zij zorg biedt Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I 7

8 < Fasen 1 2 Ten aanzien van de kritieke punten wordt er van de organisatie verwacht dat: > deze het primaire proces geïnventariseerd heeft > waar nodig de werkwijze heeft vastgesteld en beschreven in actuele documenten > deze bekend is met de werkwijze en dat de medewerkers de werkwijze toepassen > daar waar nodig, dan wel vereist, het management beleid ontwikkeld heeft om de werkwijze te ondersteunen (zie rubriek 4) Rubriek 4 Beleid- en Kwaliteitsmanagementsysteem Al in fase I worden van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Soms heel specifiek gericht op het primaire proces (en nog niet de gehele organisatie). De directie en het management hebben een duidelijke visie, voeren een meerjarenbeleid, en formuleren van hieruit beleid en doelstellingen. De verantwoordelijkheden van de directie zijn aangegeven en het is aantoonbaar dat de directie deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen (uit het primaire proces) hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en dat er beleid op de verschillende thema s uit het primaire proces geformuleerd is. Rubriek 5 Medewerkers Fase I vraagt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast stelt fase I een aantal eisen op het gebied van personeelszaken, specifiek voor medewerkers uit het primaire proces. Bijvoorbeeld functiebeschrijvingen, de werving en selectie van nieuwe medewerkers en het professioneel handelen. Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling) 8 9 Fase I stelt geen eisen aan deze rubriek. Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er wordt een minimaal aantal eisen gesteld. De eisen hebben allemaal te maken met de directe zorg aan de cliënten en met de veiligheid. 8 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I

9 Fasen 1 Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Er dient een eerste inventarisatie gemaakt te worden van de ingekochte diensten en producten waar in een volgende fase iets voor geregeld moet worden. Daarnaast vraagt fase I dat indien er personeel (uit het primaire proces) wordt ingehuurd (bijvoorbeeld bij een uitzendbureau) dat er nagegaan is of dit personeel aan de eisen voldoet (bevoegd en bekwaam zijn) voor zij worden ingezet. Rubriek 9 Documentatie Zodra een organisatie start met het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem zal zij ook de documentatie die daarbij hoort moeten gaan beheren. In fase I wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I 9

10 10 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II > Fase II

11 Fasen 1 Fase II 2 De normen voor het opstapcertificaat fase II Zoals gebruikelijk in de HKZ-certificatieschema s zijn ook de normen voor de opstapcertificatie in 9 rubrieken verdeeld. De rubrieken 1 tot en met vormen het primaire proces, de rubrieken 4 tot en met 9 bevatten de eisen die aan de ondersteunende processen worden gesteld. In fase II wordt het kwaliteitssysteem (waarmee eventueel in fase I is aangevangen) verder opgezet en geïmplementeerd. In grote lijnen komt het er op neer dat de processen zijn beschreven, kritieke punten zijn getackeld, en getoetst wordt of de processen worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Het kan lijken dat de tweede fase weinig verschilt van fase III. Normtechnisch gezien klopt dat wel. In fase II staan bijna alle normen die ook in fase III staan. In de uitvoering zal echter blijken dat er nog een behoorlijke stap tussen fase II en III is. In fase II wordt namelijk gevraagd om de verschillende porcessen (primair en ondersteunend) te regelen en te zorgen dat deze operationeel (geïmplementeerd) zijn. Er wordt gevraagd om te checken of dit daadwerkelijk zo is en op een aantal punten verbetermaatregelen planmatig uit te voeren. In fase III moeten dan hier en daar nog puntjes op de i worden gezet en als extraatje moet overal in de organisatie de verbetercyclus worden uitgevoerd. Dan moet de gehele Plan Do Check Act cyclus volledig geïntegreerd zijn. Kwaliteit is in dit stadium geen project meer maar normaal dagelijks werk. Snel gezegd, maar minder snel gedaan Rubrieken 1 tot en met De thema s in de rubrieken 1 tot en met volgen vrij goed de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema s en normen in de rubrieken 1 tot en met is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase II betekent dit dat de organisatie: > het primaire proces heeft beschreven en volledig geïmplementeerd > een cliëntentoets heeft laten uitvoeren, verbeterpunten heeft geformuleerd en van daaruit minimaal 2 indicatoren vastgesteld met daarbij behorende streefwaarden > op deze indicatoren zijn meetresultaten voorhanden > kan aantonen dat er resultaatverbeteringen zijn > daarnaast heeft de organisatie een plan van aanpak opgesteld om het primaire proces te verbeteren. In dit plan van aanpak staan minimaal de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II 11

12 < Fasen Rubriek 4 Beleid- en kwaliteitsmanagementsysteem In fase II wordt van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Deze betreffen de gehele organisatie. Zo wordt gevraagd dat de directie en het management een duidelijke visie heeft, een meerjarenbeleid voert, en van hieruit beleid en doelstellingen heeft geformuleerd. De verantwoordelijkheden van de directie zijn aangegeven en de directie moet aantonen dat zij deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en dat er op verschillende thema s specifiek beleid geformuleerd is. Het management moet nagaan, door middel van het (laten) uitvoeren van interne audits in hoeverre aan de normen voldaan wordt en in hoeverre er ook overeenkomstig de afspraken gewerkt wordt. Rubriek 5 Medewerkers In fase II wordt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid gevraagd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers uit het primaire proces en uit ondersteunende processen. Voor iedereen moet er bijvoorbeeld een functiebeschrijving zijn, een opleidingsplan, werving en selectieprocedures etc. In fase II wordt ook van de organisatie gevraagd dat zij een medewerkerraadpleging uitvoert. Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling) Van de organisatie wordt in deze fase gevraagd dat zij zich meer gaat richten op wat er buiten de organisatie gebeurt. De vraag die hierbij centraal staat is: Welke veranderingen zijn er en hebben deze consequenties voor het beleid of de uitvoering? Wanneer er nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd, of de bestaande werkwijze wordt aangepast, wordt van de organisatie gevraagd om dit systematisch aan te pakken. Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er worden eisen gesteld aan de gebouwen, het planmatig onderhoud van deze gebouwen, het materiaal en de gebruikte middelen. Het voorraadbeheer (inclusief medicijnen) is op orde. 12 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II

13 Fasen 1 Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding De organisatie moet de inkoop van diensten en producten geregeld en geïmplementeerd hebben. Dit is inclusief de selectie van de leveranciers. Belangrijk hierbij is, dat is aangegeven welke producten/diensten op deze wijze moeten worden ingekocht. (Dit zijn in ieder geval kritieke diensten en producten, maar kunnen ook niet-kritieke diensten of producten zijn waar bijvoorbeeld een kostenbesparing op gerealiseerd kan worden of waarbij geconstateerd is dat de levering niet vlekkeloos verloopt). Rubriek 9 Documentatie In fase II wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is. Dit is inclusief de registraties Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II 1

14 < Bijlagen Bijlage I: Tabel In de tabel kunt u terug vinden welke normen uit het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009) van toepassing zijn als u gecertificeerd wil worden voor opstapfase I en II. Sommige normen zijn anders geformuleerd. Ook dat kunt u terug vinden in de tabel. Tabel Opstapcertificatie VV&T - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van toepassing, = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is niet van toepassing m.u.v. = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van toepassing, met uitzondering van het vermelde Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase II Rubriek 1 Plan: Afspraken over zorg- en/of dienstverlening Norm 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie kritiek punt fase I alleen van toepassing: De procesbeschrijvingen zijn in samenhang met de missie en visie en beleid van de organisatie alleen van toepassing: De organisatie voert een risicoinventarisatie uit over de beschreven processen. Zo stelt de organisatie vast welke risico s in de uitvoering invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de kraamzorg anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak., m.u.v. - De gewenste meetbare resultaten anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak. 14 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

15 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase II Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 1.2 Professioneel handelen kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.2 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt Norm 1. Werkwijzen 1..1 Norm 1.4 Melden en beheersen van afwijkingen kritiek punt fase I , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt. Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 15

16 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 1.5 Ketenafspraken Rubriek 2 Do: Uitvoering van zorg- en/of dienstverlening Norm 2.1 Aanmelding kritiek punt fase I Norm 2.2 Intake en aanbod kritiek punt fase I Norm 2. Informatievoorziening aan de cliënt kritiek punt fase I Norm 2.4 Zorgafspraken kritiek punt fase I Norm 2.5 Zorgplan kritiek punt fase I , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 2.6 Planning kraamzorg kritiek punt fase I Norm 2.7 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau kritiek punt fase I Opstapcertificatie fase II 16 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

17 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 2.8 Uitvoering kraamzorg , Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. Norm 2.9 Zorgcoördinatie/Ketenkwaliteit Norm 2.10 Evaluatie met de cliënt kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.10 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Norm 2.11 Verbeteren Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.11 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Opstapcertificatie fase II Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 17

18 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Rubriek Check en act: Meten, analyseren en verbeteren Norm.1 Meting resultaten processen Norm.2 Ervaringen van cliënten anders nl. De resultaten van de toetsen zijn besproken met een vertegenwoordiging van cliënten. Met de vertegenwoordiging van cliënten is afgesproken welke punten (minimaal 2) concreet aangepakt worden en welke resultaten, op welke termijn behaald dienen te worden..2.4 anders nl. Er is een plan van aanpak opgesteld om de afgesproken resultaten binnen de gestelde termijn te behalen. Norm. Ervaringen van ketenpartners Norm.4 Analyse Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm.4 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar..4.1, m.u.v. a, d, h Opstapcertificatie fase II 18 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

19 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm.5 Continu verbeteren Opstapcertificatie fase II.5.1 anders, nl. Er is een actueel plan van aanpak ten aanzien van de volgende punten: - De verbeterpunten n.a.v. de inventarisatie in het primair proces - De verbeterpunten die n.a.v. het onafhankelijk cliëntenonderzoek met de cliëntenraad zijn afgesproken Rubriek 4 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Norm 4.1 Beleid , m.u.v. e, h, m.u.v. e, h Indien uit de inventarisatie blijkt dat de doelstellingen onder de norm niet allemaal SMART geformuleerd zijn is dit geen reden tot het onthouden van het certificaat. Bij het eerstvolgende vervolgbezoek dienen de doelstellingen wel SMART geformuleerd te zijn Norm 4.2 Structuren en afspraken Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 19

20 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 4. Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem 4..1 anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase I, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen. Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 4..1 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar. 4..2, m.u.v b b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: - het uitvoeren en monitoren van de primaire processen - het verhogen van klanttevredenheid Opstapcertificatie fase II anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase II, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen., m.u.v b b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: > het uitvoeren en monitoren van de processen en het continu verbeteren van de doeltreffendheid daarvan > het verhogen van klanttevredenheid , m.u.v c, m.u.v c Norm 4.4 Interne audits NB: Er moet in fase II een begin zijn gemaakt met de uitvoering van de interne audits anders nl. De organisatie kan aantonen dat zij is nagegaan dat aan de normen van fase I voldaan is Norm 4.5 Corrigerende en preventieve maatregelen Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

21 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 4.6 Continu verbeteren Norm 4.7 Directiebeoordeling Rubriek 5 Medewerkers Norm 5.1 Personeelsbeleid anders nl. Er is een systeem van functiebeschrijvingen van tenminste de functies in het primaire proces. Hierin is ten minste vastgelegd: a. de hoofdtaken b. de verantwoordelijkheden c. de bevoegdheden Norm 5.2 Bevoegd- en bekwaamheden Norm 5. Nieuwe medewerkers 5..1 anders nl. Nieuwe medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces krijgen een op hen en de organisatie toegesneden inwerkprogramma aangeboden. De doelstellingen voor dit programma zijn vastgelegd evenals de evaluatiemomenten. Opstapcertificatie fase II Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 21

22 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 5.4 Veiligheid medewerkers anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Norm 5.5 Oordeel medewerkers Norm 5.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken Indien in fase I nog niet met alle medewerkers uit het primaire proces functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren Opstapcertificatie fase II anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Op basis van de risicoinventarisatie en -evaluatie heeft de organisatie een plan van aanpak ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Indien in fase II nog niet met alle medewerkers functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren. Met medewerkers uit het primaire proces dienen de functioneringsgesprekken te zijn uitgevoerd. Norm 5.7 Analyseren 5.7.1, m.u.v. b, c, d, e, f en h Norm 5.8 Continu verbeteren Rubriek 6 Actueel houden en vernieuwen van zorg- en dienstverlening Norm 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

23 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 6.2 Analyse van ontwikkelingen Norm 6. Verbeteren van het aanbod Opstapcertificatie fase II Norm 6.4 Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden Norm 6.5 Invoering van nieuw aanbod Norm 6.6 Innovatie van aanbod Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Norm 7.1 Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen anders nl. De organisatie stelt de vastgestelde middelen, materialen en omgeving beschikbaar en onderhoudt deze. De wensen van cliënten worden hierbij betrokken Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 2

24 < Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 7.2 Beheersing van monitors- en meetuitrusting Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Norm 8.1 Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop Rubriek 9 Documentatie Norm 9.1 Algemeen 9.1.1, m.u.v. b Norm 9.2 Kwaliteitshandboek anders, nl. De organisatie moet documentatie bijhouden van de voor de opstapfase I vastgestelde procedures en heeft een beschrijving van de primaire processen. Norm 9. Beheersing van documentatie 9..1 anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase I. 9..2, m.u.v. f Opstapcertificatie fase II, m.u.v. c. anders: c. een beschrijving van de primaire en kritieke ondersteunende processen anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase II. 24 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

25 Bijlagen Bijlage I: Opstapcertificatie fase I Norm 9.4 Beheersing van registraties Opstapcertificatie fase II anders, nl. De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase I voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registraties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen 25

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1 Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1 Rubrieken 1 tot en met 9 Nieuwe norm Hoofdstuk I: Inleiding HKZ Opstapcertificatie voor organisaties in de gehandicaptenzorg Fase 1 Inleiding In mei 2002

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

HKZ-model 2010. 1 Inleiding

HKZ-model 2010. 1 Inleiding DC 59 HKZ-model 2010 1 Inleiding Het HKZ-model is een methode die gebruikt kan worden voor het kwaliteitsmanagementsysteem in een organisatie. De organisatie kan met behulp van dit model en na een audit

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010

Voorbeeld. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4).

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). Uitvoering interne audits Inleiding In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). De organisatie moet met geplande tussenpozen interne

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan

Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan Leeswijzer Inleiding Kwaliteit is een belangrijke factor voor OVAL en haar leden. Daarom stelt

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel HKZ-certificering, nu en in de toekomst Jojanneke Bolder Eric van Bavel Wedstrijd? I S O H K Z Welke spelregels? Inhoud Achtergronden HKZ/ISO Groepsopdracht Verschillen HKZ/ISO HKZ nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6 3.B.2 Energie Management plan Pagina van 6 1 Documentversie: 1.0 Datum: April 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl, tel: 06-52.54.10.83 G Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Energie management

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ISO 9001 ACADEMY Dental Union s Kwaliteit in ISO 9001 Academy: unieke en belangrijke opleiding voor tandartsen Menno Bouman, adviesbureau Kwaliteit in Praktijk ISO 9001 Academy

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Checklist HKZ. Quality is not a brilliant solution for a problem. Since that problem should never have existed in the first place. That s quality.

Checklist HKZ. Quality is not a brilliant solution for a problem. Since that problem should never have existed in the first place. That s quality. Checklist HKZ Om als organisatie gecertificeerd te kunnen worden voor HKZ, moet een aantal zaken geregeld. Het gaat dan om goed bestuur en continue verbetering van processen. Dat is wat de norm in essentie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2. Doel 1.3. Toepassingsgebied 1.4. Kenmerken van instellingen in het speciaal onderwijs 1.5. De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm

Nadere informatie

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg PREZO VV&T 2014 Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg & Verantwoord Ondernemerschap PREstatiemodel Zorg Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap Essentiële kenmerken PREZO VV&T: Prestaties voor

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 - vastgesteld

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan

Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan Kwaliteitseisen voor de nieuwe branchevereniging OVAL organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan Leeswijzer Inleiding Kwaliteit is een belangrijke factor voor OVAL en haar leden. Daarom stelt

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Certificatieschema Kinderopvang versie 2009.

Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Certificatieschema Kinderopvang versie 2009. Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Certificatieschema Kinderopvang versie 2009. Rubriek Procedure: Onderliggende documenten: Vastgesteld d.d.: 1. Aanmelding/plaatsing

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Service Apotheek. Kwaliteitsmanagement Voorjaar 2011

Service Apotheek. Kwaliteitsmanagement Voorjaar 2011 Service Apotheek Kwaliteitsmanagement Voorjaar 2011 Agenda 9:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:15 Introductie 10:15-11:00 Kwaliteitsmanagement (Dekra) 11:00-11:15 Koffie pauze 11:15-12:00 VE (equse) 12:00-12:15

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Termen en definities... Bijlage 1: De management review... Bijlage 2: Scope en uitsluitingen... De scope... Uitsluitingen...

Inhoudsopgave. Termen en definities... Bijlage 1: De management review... Bijlage 2: Scope en uitsluitingen... De scope... Uitsluitingen... Inhoudsopgave Inleiding... De opbouw van het Certiked Model... Certificeren aan de hand van het Certiked Model... Aantoonbaarheid...... Beleid... Beleid 1: Plannen... Beleid 2: Beleid realiseren... Beleid

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator Kwaliteitseisen SEMH René Ungerer SEMH coördinator Onderwerpen Totstandkoming erkenningsschema s Opbouw van de eisen Eisen aan kwaliteitsmanagement systeem Erkenningsschema s Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

Nadere informatie

Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief

Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief Even voorstellen Herman Gerrits Grote Projecten en Onderhoud (GPO) Inkoop Centrum GWW (ICG) 2 SCB juridisch perspectief Ontwikkelingen Beleid

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL Er zijn instrumenten beschikbaar waarmee u de kwaliteit van opleiden in school (OIS) in beeld

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbeleid

Notitie Kwaliteitsbeleid Notitie Kwaliteitsbeleid Lichtenvoorde, februari 2006 Opgesteld door: dhr. A. Temming Projectmedewerker 1 Status Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Auteur(s) A. Temming, projectmedewerker Datum Februari 2006

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie