ZELFEVALUATIE KWALITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELFEVALUATIE KWALITEIT"

Transcriptie

1 ZELFEVALUATIE KWALITEIT

2 Inhoudsopgave Inleiding Cliëntenraad Clienttevredenheid... 5 Interne metingen Veiligheid Zorginhoudelijke indicatoren Analyse personeelsbeleid Externe Audits Audit HKZ Audit SNHz

3 Inleiding De kernactiviteiten van De Gouden Leeuw Groep zijn het bieden van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en (tijdelijk) verblijf. De Gouden Leeuw Groep hanteert het HKZ kwaliteitssysteem dat bijdraagt aan een samenhangende bedrijfsvoering, gericht op resultaten en op voortdurende verbetering en vernieuwing. Middels interne en externe audits toetsen we de door ons gehanteerde werkwijze aan de normen die we hebben vastgesteld Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. De zelfevaluatie kwaliteit is een samenvatting van de jaarlijkse systeembeoordeling. Deze samenvatting is inzichtelijk voor de Cliëntenraad en het zorgkantoor. Tevens wordt het op de website van de organisatie geplaatst zodat ook potentiele cliënten er kennis van kunnen nemen. De systeembeoordeling is bedoeld om lering te trekken uit de voorbije periode en op basis daarvan doelstellingen te formuleren voor een komende tijd. Het is daarmee het startpunt van de nieuwe Planning & Control-cyclus. Dit houdt in dat de kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn en de noodzaak tot verbetering of wijziging van het kwaliteitsbeleid beoordeeld is. In de volgende hoofdstukken en paragrafen vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van de relevante thema s. De volgende thema s komen aan bod: 1. Cliënten 1.1 Cliëntenraad 1.2 Clienttevredenheid 1.3 Veiligheid 1.4 Zorginhoudelijke indicatoren 2. Analyse personeelsbeleid 3. Externe audits 3.1 HKZ 3.2 SNHz Door de Raad van Bestuur zullen besluiten en maatregelen genomen worden voor: a) De verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen b) De verbetering van de zorg- en dienstverlening naar aanleiding van de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten c) Het beschikbaar stellen van middelen. Raad van Bestuur De Gouden Leeuw Groep, Mark Horstik Hans Horstik Florus van Dijk Januari

4 1. Cliënten Zoals verwoord in de missie en visie van De Gouden Leeuw Groep steven wij naar kwalitatief hoogwaardige zorgverlening met daarbij de meest optimale bewegingsvrijheid voor onze cliënten. Persoonlijke betrokkenheid en respect voor ieders identiteit en kwaliteit van leven zijn hierin belangrijke elementen. We zijn ook houder van het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling. Naast het HKZ certificaat beschikken wij als eerste voorziening ook over het certificaat van de SNHz Cliëntenraad Zelhem De raad van Bestuur heeft een vaste overlegvorm met de Cliëntenraad, hier Bewonersraad genoemd. Naast de ontwikkelingen van de organisatie worden de financiën, de cliënt tevredenheid, het zorgplan en ontwikkelingen op de locatie zelf besproken. Afgelopen jaar is uitgebreid stil gestaan bij de reorganisatie en huidige verloop van de bedrijfsprocessen. Het vertrek van de technisch medewerker wordt het meest gemist. Op verzoek van de cliëntenraad is de ondergrond van de tuin aangepast waardoor deze ook goed toegankelijk is voor mensen met rolstoel en rollator. Ook het maatjes project komt uitgebreid aan bod. In deze wordt er voor mensen die dit willen gezocht naar een maatje die extra dingen met de mensen kan ondernemen. Laag Keppel In Laag-Keppel wordt dezelfde overlegstructuur als in Zelhem geïmplementeerd. Er is in 2014 een presentatie gegeven over zorgpad stervensfase. Met specifieke uitleg over hoe we hiermee omgaan in de Gouden Leeuw Groep. Men heeft dit als zeer prettig en waardevol ervaren. In het overleg van maart is er uitgebreid stil gestaan bij de reorganisatie. Bewoners zijn meegenomen in de beweegredenen en de keuzes welke er door de directie zijn gemaakt. Verder is er in de dagbesteding een samenwerking gestart met de Gruitpoort. Om samen te kijken wat kunst en cultuur kan betekenen voor met name mensen met dementie. Er is inmiddels een film van uitgebracht en het is een groot succes geworden wat heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken. Thuiszorg Er zijn momenteel 4 cliënten die zitting hebben in de cliëntenraad van de thuiszorg (al dan niet met hulp van hun mantelzorger. 4

5 1.2. Clienttevredenheid Uitkomsten en acties van de externe CQ meting van december 2014 zijn: Laag Keppel Uitkomst: 9,3 (landelijk 8,0) Bewoners scoren hoog op de vraag: Zou u de organisatie aanbevelen bij vrienden en familie? Het enige punt dat onder de norm scoort is : de zinvolle dagbesteding. Overige punten allemaal op of boven de norm. Zelhem Uitkomst: 9,0 (landelijk 8,0) Bewoners scoren hoog op de vraag: Zou u de organisatie aanbevelen bij vrienden en familie? Zelhem scoort de beschikbaarheid van personeel onder de norm 5

6 Thuiszorg Thuiszorg scoort prima. Aanbevelingscijfer voor zorg een 8,8 ( landelijke norm 8,5) Huishoudelijke hulp thuis: ook alle punten op of boven de norm. Aanbevelingscijfer een 8,6 ( landelijk 8,5) 6

7 Interne metingen Laag Keppel Tijdelijke cliënten scoren goed in De tijdelijke cliënten boven de norm van een 8. Een 8,3 voor de gehele organisatie en een 8,4 voor de zorgverlening Zelhem De tijdelijke cliënten scoorden boven de norm van een 8. Hoog voor de gehele organisatie: een 8,7 en voor de zorgverlening een 8,4. Cliënten zijn heel tevreden, veel grote complimenten. Ook op deze locatie hebben de ingezette acties tot verbetering geleid. Thuiszorg De thuiszorg cliënt die tijdelijk zorg heeft ontvangen is in 2014 heel erg tevreden. Een 8,8 voor de gehele organisatie en een 9,0 voor de zorgverlening 1.3. Veiligheid Prospectieve risico analyse (PRI) In juli heeft intern een meting plaatsgevonden voortkomend uit de rapportage Infectiepreventie in de intramurale instellingen voor ouderenzorg IGZ. Voor de meeste onderdelen was er op beide locaties een gering risico. De onderdelen die een risico vormden zijn opgenomen in een actieplan per locatie. Incidenten melden In 2014 heeft de VIM commissie een maandelijkse retrospectieve risicoanalyse uitgevoerd m.b.t. cliëntveiligheid. Voortgang van ingezette acties wordt hiermee gemonitord. Legionella In 2014 zijn alle terugstroombeveiligingen gecontroleerd en goed bevonden. Wekelijks vinden er controles plaats van het warm watersysteem waarbij de temperatuur wordt vastgelegd. Daarnaast worden tappunten en leidingen gespoeld. HACCP Binnen De Gouden Leeuw Groep is de HACCP procedure van toepassing op de medewerkers van bediening en keuken. Men is in bezit van de hygiëne code en men werkt ernaar. Allergenenkaarten zijn ingevoerd. ARBO Het is essentieel om de veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk duidelijk in kaart te brengen. In de RI&E wordt nagegaan of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van werknemers te voorkomen. Tevens wordt geïnventariseerd of er nog risico's zijn die moeten worden aangepakt. De OR wordt intensief betrokken bij het te voeren Arbo beleid. 7

8 Calamiteitenmanagementplan Calamiteitenmanagementplan is aanwezig en wordt onderhouden. Nieuwe ontwikkelingen vanuit de GHOR en de brandweer worden toegepast in de protocollen. Met regelmaat worden brand- en ontruimingsoefeningen gehouden Zorginhoudelijke indicatoren OE-code OE-naam Type zorgaanbieder Aandoening STOPLICHT 4178 woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw Laag-Keppel 6 Clientervaringen - VV 4178 woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw Laag-Keppel 6 Zorginhoudelijk - VV GROEN Woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw Zelhem 6 Clientervaringen - VV ORANJE Woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw Zelhem 6 Zorginhoudelijk - VV GROEN Thuiszorg Rijn en IJssel 7 Clientervaringen - Zorg Thuis ORANJE Thuiszorg Rijn en IJssel 7 Zorginhoudelijk - Zorg Thuis ORANJE Metingen in 2013 geven aan dat zowel de locatie Laag-Keppel en Zelhem bovengemiddeld goed scoren wat betreft de normen verantwoorde zorg. De thuiszorg scoort op het gemiddelde. In 2014 zijn de gegevens alleen intern gebruikt. Externe aanlevering heeft niet plaatsgevonden i.v.m. de wijzigingen in de externe database. 2. Analyse personeelsbeleid De Gouden Leeuw Groep analyseert het personeelsbeleid aan de hand van : a) de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken b) de doeltreffendheid van de deskundigheid bevorderende maatregelen c) de opleidings- en bijscholingsbehoefte en / of noodzaak van medewerkers d) de resultaten van de analyse van toetsing van professioneel handelen e) het oordeel van medewerkers f) de uitkomsten van exitgesprekken g) de klachten van medewerkers h) de ervaringen met betrekking tot een gezonde en veilige werkomgeving Medewerkerstevredenheid (MTO) De medewerkerstevredenheid wordt om de drie jaar gemeten. In samenwerking met Actiz is er in april 2014 een Medewerker Monitor onderzoek gedaan naar de werkbeleving van onze medewerkers. Deze monitor is organisatie breed uitgezet. In de monitor zijn de medewerkers vragen gesteld over de meningen en ervaringen op het gebied van kwaliteit van de zorgverlening, de aantrekkelijkheid van het werk, veranderen en de toekomst van de organisatie. De resultaten van de Medewerker Monitor zijn op locatieniveau opgenomen in de teamoverleggen. In de kwartaalrapportages volgt er een terugkoppeling naar de Raad van Bestuur met betrekking tot de behaalde resultaten. 8

9 Resultaten MTO In de totaalscore van de benchmark behoren wij tot de A Klasse, de beste van de sector. Deze ligt gelijk aan de score van De Gouden Leeuw Groep 2014 De totaalscore in de werkbeleving 7,7 Middengroep 7,2 7,4 De totaalscore mogelijkheid tot veranderen 7,1 Middengroep 6,3 6,7 De Gouden Leeuw Groep 2011 De totaalscore in de werkbeleving 7,8 Middengroep 7,1 7,3 De totaalscore mogelijkheid tot veranderen 6,9 Middengroep 6,4 6,7 3. Externe Audits 3.1 Audit HKZ Het kwaliteitsmanagementsysteem van De Gouden Leeuw Groep B.V. is tijdens een surveillance audit steekproefsgewijs getoetst aan het certificatieschema HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties versie Tijdens deze steekproef is geen bewijs aangetroffen dat de organisatie niet voldoet aan de assessment criteria. De organisatie is in staat het kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden. Het behoud van bovengenoemde certificering is gerechtvaardigd. Continu verbeteren Het kwaliteitsmanagementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie die de organisatie in staat stelt op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. De Gouden Leeuw Groep heeft in 2013, als eerste in Nederland, het kwaliteitscertificaat van de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHz) behaald. Dit betekent dat de organisatie verder uitvoering kan geven aan de missie Voor iedere zorgvraag een passende oplossing. Beheersing van risico s met betrekking tot medicatiebeheer is gebruikt voor het terugdringing van de VIM meldingen. Cliënt gebonden risico signalering is vertaald in zorgleefplannen. 9

10 3.2 Audit SNHz Het certificaat SNHz is geldig van 1 november 2013 tot 1 november De Gouden Leeuw Groep is in Nederland de eerste organisatie die dit certificaat ontvangen heeft. 10

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE kwaliteit 2016

ZELFEVALUATIE kwaliteit 2016 ZELFEVALUATIE kwaliteit 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Client- en medewerkertevredenheid.4 2. Personeel..5 3. Veiligheid..6 4. Interne- en externe audits 7 2 Inleiding De zelfevaluatie kwaliteit is

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing Voor iedere zorgvraag een passende oplossing De Gouden Leeuw Groep De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag varieert

Nadere informatie

Aanmelding vernieuwingsprogramma Kwaliteit verpleegzorg 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'

Aanmelding vernieuwingsprogramma Kwaliteit verpleegzorg 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' Aanmelding vernieuwingsprogramma Kwaliteit verpleegzorg 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' De zorgaanbieder: Thuiszorg Rijn en IJssel (De Gouden Leeuw Groep) Terborgsweg 37 7064

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Jaarplan. Versie: Woonzorg Hapertse Kluis Pagina 1 van 6

Jaarplan. Versie: Woonzorg Hapertse Kluis Pagina 1 van 6 Jaarplan Bedrijfsgegevens Naam organisatie : Woonzorg Hapertse Kluis Adres : Kerkstraat 3A, 5527 EE Hapert Telefoonnummer : 0497 389 140 E-mail : info@woonzorghapertsekluis.nl Website : www.hapertsekluis.nl

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing

Voor iedere zorgvraag een passende oplossing Voor iedere zorgvraag een passende oplossing De Gouden Leeuw Groep Missie De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Certificeringsschema. Formele kenmerken

1. Inleiding. 2. Certificeringsschema. Formele kenmerken Certificeringsschema en bouwstenenrapportage (voor 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema en de bouwstenenrapportage behorend bij het Keurmerk Christelijke Zorg. Schema en rapportage leveren

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Accolade Zorg

CQI-Concernrapport Accolade Zorg Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Accolade Zorg September 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Congres - Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar Donderdag 31 januari 2019

Congres - Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar Donderdag 31 januari 2019 Congres - Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar Donderdag 31 januari 2019 1 Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Mede

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Beleid en beheer Pagina 1 van 9

Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Eigenaar : Directie A. SCOPE Stichting Het Robertshuis (navolgend: Het Robertshuis) heeft op basis van haar activiteiten gekozen voor het HKZ Harmonisatiemodel voor Externe

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag De Friese Staten

Kwaliteitsverslag De Friese Staten Kwaliteitsverslag De Friese Staten In dit kwaliteitsverslag kunt u lezen hoe wij werken aan het verbeteren van kwaliteit. Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door informatie te verzamelen

Nadere informatie

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS Voorkomen is beter De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem 2 VMS normen Safety and Quality Assessment System SQAS VGM-Checklist Aannemers VCA 2000 OHSAS18001 / BS8800 / NPR5001 ISO27001 /

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013 Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop WBZ 2013 Onderstaand scoreformulier kan ingevuld worden aan de hand van de in het kwaliteitsformat omschreven methode. De zorgaanbieder levert de in het kwaliteitsformat

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg. ViVa! Zorggroep 2017

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg. ViVa! Zorggroep 2017 Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg ViVa! Zorggroep 2017 28 juni 2018 Inleiding Vanaf januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg de kwaliteitsstandaard voor de langdurige zorg. Dit betreft de

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Keurmerk Christelijke Zorg (instellingen)

Keurmerk Christelijke Zorg (instellingen) Keurmerk Christelijke Zorg (instellingen) 1. Inleiding Ontstaan Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods woord is het van belang dat, indien gewenst, zijn hulpverlener diezelfde

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht Wmo Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR Nederland

Toetsingskader Toezicht Wmo Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR Nederland Toetsingskader Toezicht Wmo Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR Nederland Het onderstaande toetsingskader van het Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR wordt als leidraad gebruikt bij het bezoeken van de

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Systeembeoordeling en kwaliteitsrapportage 2012

Systeembeoordeling en kwaliteitsrapportage 2012 Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Stichting ZorgBedrijf Noord Nederland Thuiszorg Noord Holland ZorgBedrijf November 2012 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoud 2

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

Samenvatting MedewerkersMonitor in het kader van de landelijke Benchmark 2014

Samenvatting MedewerkersMonitor in het kader van de landelijke Benchmark 2014 Samenvatting MedewerkersMonitor in het kader van de landelijke Benchmark 2014 J. Hogeling Juli 2014 Inleiding. Dit jaar heeft Zinzia Zorggroep evenals in 200 en 2011 deelgenomen aan de landelijke MedewerkersMonitor

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Certificeringsschema en bouwstenenrapportage voor instellingen zonder rechtspersoonlijkheid

Certificeringsschema en bouwstenenrapportage voor instellingen zonder rechtspersoonlijkheid Certificeringsschema en bouwstenenrapportage voor instellingen zonder rechtspersoonlijkheid 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema en de bouwstenenrapportage behorend bij het Keurmerk Christelijke

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Achtkarspelen 2015 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

Indicatorenset Verpleeghuiszorg. Uitvraag over geclusterde zorg vanuit de WLZ aan cliënten met een indicatie ZZP 4t/m10.

Indicatorenset Verpleeghuiszorg. Uitvraag over geclusterde zorg vanuit de WLZ aan cliënten met een indicatie ZZP 4t/m10. Indicatorenset Verpleeghuiszorg Uitvraag over geclusterde zorg vanuit de WLZ aan cliënten met een indicatie ZZP 4t/m10. Verslagjaar 2017 1 Colofon Internet: Zorginzicht: https://www.zorginzicht.nl 8 november

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2018 SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet

Jaarplan 2018 SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet Jaarplan SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet BS.17.729 B Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Aanleiding voor het jaarplan 2 1.2 Doelstelling van het jaarplan 2 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten jaarplan 2017

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Type zorg. Kwaliteitsgegevens Zorg Thuis, verslagjaar antwoordenoverzicht. Type zorg

Type zorg. Kwaliteitsgegevens Zorg Thuis, verslagjaar antwoordenoverzicht. Type zorg Concern: Stichting De Waalboog- zorg- welzijn en wonen Lokatie: Joachim en Anna, Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Status: afgerond (14-6-2017 15:08:59) Kwaliteitsgegevens Zorg Thuis, verslagar 2016

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3

Inhoud. Inleiding... 3 Inhoud Inleiding... 3 Voortgang en prestaties... 3 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning... 3 2 Wonen en welzijn... 3 3 Veiligheid... 4 4 Leren en verbeteren van kwaliteit... 5 5 Leiderschap, Governance

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Robijn De Doelen Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Robijn De Doelen Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Robijn De Doelen 24-01-2018 13.30-15.30 Gehanteerde lijst A lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 80% 20% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers 14% 86% 3.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Vaartpad Oosterheem uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Vaartpad Oosterheem uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Vaartpad Oosterheem 6-11-2017 13.00 17.00uur Gehanteerde lijst B lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 29% 71% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers 22% 66%

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Werden in. Werden de gegevens. Toelichting meest rechter kolom 2015 deze. in 2015 gebruikt in. op planning en control cyclus: informatiebron om

Werden in. Werden de gegevens. Toelichting meest rechter kolom 2015 deze. in 2015 gebruikt in. op planning en control cyclus: informatiebron om In dit overzicht ziet u voor deze locatie de antwoorden op vragen van de inspectie over: 1. Meten & Monitoren: de mate waarin de vestiging allerlei bronnen van informatie gebruikt om de zorgverlening te

Nadere informatie

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg 1a. Niveau De basis versterken. 1b. Kwaliteitsthema De basis versterken. Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Datum 22/

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Datum 22/ Afdeling Hospice Gehanteerde lijst Locatie Hospice B lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Datum 22/23-01-2018 Tijd 14.00/13.15 u Score per thema 1. Cliëntendossier 16,5% 67% 16,5% 2. Deskundigheid

Nadere informatie

Hoe samen met het management op te trekken in de praktijk

Hoe samen met het management op te trekken in de praktijk ZORGINKOOP WLZ Hoe samen met het management op te trekken in de praktijk Marloes de Ruiter Programmamanager gehandicaptenzorg 1 Cordaan WLZ Vier sectoren Wlz: Ouderenzorg én gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

VOLCKAERT KWALITEITSVERSLAG

VOLCKAERT KWALITEITSVERSLAG VOLCKAERT KWALITEITSVERSLAG DONGEN, JUNI 2018 2017 INLEIDING KWALITEITSVERSLAG 2017 2017 is het eerste jaar dat Volckaert werkt met het kwaliteitsbeleid Het kompas. Het model geeft weer op welke wijze

Nadere informatie

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema behorend bij het Keurmerk Christelijke Zorg. Het

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Samenvatting Meting november 2016 Uw projectmanager Meike Post E: meike.post@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores op de

Nadere informatie

Met deze aanbieders wordt in dialoog bekeken of en op welke wijze de uitkomsten van de proeftuin meegewogen kan worden. 1

Met deze aanbieders wordt in dialoog bekeken of en op welke wijze de uitkomsten van de proeftuin meegewogen kan worden. 1 TOELICHTING MONITOR 2017 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd dat de zorgaanbieder

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lavendelhof Dongepark 2 november uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lavendelhof Dongepark 2 november uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lavendelhof Dongepark 2 november 2017 13.00 16.00uur Gehanteerde lijst B lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 25% 50% 25% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga april 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Kwaliteitsrapport de vier jaargetijden Samenvatting Kort en bondig; puntsgewijs. Meer lezen; zie dan de volledige versie op onze website!

Kwaliteitsrapport de vier jaargetijden Samenvatting Kort en bondig; puntsgewijs. Meer lezen; zie dan de volledige versie op onze website! Kwaliteitsrapport de vier jaargetijden 2017 Samenvatting Kort en bondig; puntsgewijs. Meer lezen; zie dan de volledige versie op onze website! Inleiding De visie veiligheid respect warmte creativiteit

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

OP ÉÉN LIJN. Binnen de THC is door de manager (directie vertegenwoordiger) een (meerjaren)beleidsplan opgesteld.

OP ÉÉN LIJN. Binnen de THC is door de manager (directie vertegenwoordiger) een (meerjaren)beleidsplan opgesteld. 4.1 Beleid Binnen de THC is door de manager (directie vertegenwoordiger) een (meerjaren)beleidsplan opgesteld. Het (meerjaren)beleidsplan is conform de geldende wet- en regelgeving opgesteld en bestaat

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Hogepad Oosterheem 30 oktober uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Hogepad Oosterheem 30 oktober uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Hogepad Oosterheem 30 oktober 2017 09.00 13.00uur Gehanteerde lijst A lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 16,7% 50% 33,3% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013 Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober Zwolle, november Zwolle, november Inhoud 1 Inleiding en conclusie 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

SAMEN OP DE GOEDE WEG. KWALITEITSRAPPORT STICHTING JUUTSOM versie voor cliënten. Maart 2018 door Nelleke Oosterling.

SAMEN OP DE GOEDE WEG. KWALITEITSRAPPORT STICHTING JUUTSOM versie voor cliënten. Maart 2018 door Nelleke Oosterling. SAMEN OP DE GOEDE WEG KWALITEITSRAPPORT STICHTING JUUTSOM versie voor cliënten. Maart 2018 door Nelleke Oosterling. 1 1. Inhoudsopgave. 2. Inleiding, Juutsom is. blz.3 3. Top 6 bij kwaliteit van leven.

Nadere informatie

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T Postprint 1 0 Version Journal website Pubmed link DOI This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www nivel eu. Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T I. HEESBEEN, S. VAN

Nadere informatie