Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014."

Transcriptie

1 Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar Zorginkoop team AWBZ Mei 2013

2 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers Geschiktheidseisen Selectiecriteria Welke zorg mag worden geleverd? Prijs en doelmatigheid Welke plaatsen mag zorg worden geleverd? Hoe komt u aan cliënten? Administratie Belangrijke punten uit het contract... 7 Hoofdstuk 2 Aanmeldingsprocedure en planning... 8 Hoofdstuk 3 Communicatie Informatiebijeenkomst Contact

3 Voorwoord Voor u ligt het AWBZ zorginkoopbeleid Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp ers) AWBZ 2014 van het zorgkantoor Midden IJssel. Het is nog onzeker hoe de AWBZ de komende jaren zal veranderen. Mogelijk is 2013 het laatste jaar waarin zzp ers voor AWBZ-zorg worden gecontracteerd door zorgkantoren (voor zorglevering in 2014). Daarna krijgen zzp ers naar verwachting te maken met zorgverzekeraars en gemeenten. Gezien deze ontwikkelingen is de landelijke pilot verlengd en kunnen zzp ers voor het jaar 2014 voor de tweede keer individueel contracten sluiten met zorgkantoren voor het leveren van thuiszorg in natura, voor de functies Verpleging (VP), persoonlijke verzorging (PV) en onder bepaalde voorwaarden begeleiding (BG). Het contracteren van zzp ers is een afzonderlijk inkooptraject en maakt geen onderdeel uit van het reguliere inkoopproces AWBZ Het is een traject met een eigen geoormerkt budget en eigen voorwaarden gericht op de zzp ers. Landelijk wordt voor 2014 voor de contractering van zzp ers naar verwachting weer een budget van 20 miljoen beschikbaar gesteld. Het zorgkantoor Midden IJssel ontvangt vanuit dit landelijke budget naar verwachting ,-. Het zorgkantoor Midden IJssel kunnen voor dit bedrag 10 tot maximaal 20 zzp ers te kunnen contracteren. In dit document leest u de stappen die u moet volgen om in aanmerking te komen voor een contract. Disclaimer: De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de zorginkoop AWBZ 2014 zijn onder voorbehoud van wijzigingen in het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het zorgkantoor Midden IJssel behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijzigingen of aanpassingen van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen, die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die het zorgkantoor met zzp ers op grond van deze maatregelen dient te maken dan wel een wijziging betreffen van de AWBZ regelgeving. 3

4 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers Om in aanmerking te komen voor een individuele overeenkomst, moeten zzp ers een aantal administratieve- en zorginhoudelijke zaken regelen, opdat het proces van contracteren tot en met het uiteindelijk leveren en betalen van zorg, kan worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk lichten wij toe wat het beleid is rondom de contractering van zzp ers in de regio Midden IJssel. 1.1 Geschiktheidseisen Om in aanmerking te komen voor een contract moeten zzp ers voldoen aan diverse eisen. De minimale eisen waaraan een zzp er dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst zijn samengevat in het Keurmerk zzp ers Thuiszorg (KZT). Indien een zzp er zich meldt en voldoet aan de gestelde eisen voor het Keurmerk zzp ers Thuiszorg, wordt hij geregistreerd. Daarna volgt automatisch de certificatiefase, waarin een cliëntervarings-onderzoek wordt uitgevoerd. Zodra de zzp er aan de gestelde eisen voldoet, wordt hij opgenomen in het keurmerkregister. LET OP! U dient in het keurmerkregister te staan, voordat u zich bij het zorgkantoor Midden IJssel aanmeldt. Alle informatie over de keurmerkpas en over het verkrijgen van de verschillende documenten staan op de site: Om goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen waarborgen voor onze cliënten, hanteert het zorgkantoor Midden IJssel onderstaande landelijke geschiktheidseisen waaraan zzp ers dienen te voldoen: De zzp er is een gediplomeerd verpleegkundige of verzorgende (vanaf niveau 3). De zzp er beschikt over een registratie voor het Keurmerk zzp ers Thuiszorg (fase 1 van het keurmerk) (zie De zzp er garandeert continuïteit van zorg voor zijn of haar cliënten, door achterwachtafspraken te maken met andere gecontracteerde zzp ers binnen dezelfde regio en deze afspraken op schrift vast te leggen. De zzp er beschikt over de ICT-ondersteuningsfaciliteit DinZ opdat de zzp er een juiste administratie voert: de zzp er kan deelnemen aan het AZR-berichtenverkeer, de zzp er kan de geleverde zorg declareren en verantwoorden, en kan het CAK informeren over de geleverde zorg in verband met inning van de eigen bijdrage. De zzp er voldoet aan de eisen zoals gesteld in de raamovereenkomst zzp er zorgkantoor. 1.2 Selectiecriteria Landelijk wordt voor 2014 voor de contractering van zzp ers naar verwachting weer een budget van 20 miljoen beschikbaar gesteld. Het zorgkantoor Midden IJssel ontvangt vanuit dit landelijke budget naar verwachting ,-. Het zorgkantoor Midden IJssel kunnen voor dit bedrag tussen de 10 en maximaal 20 zzp ers te kunnen contracteren. Voor het selecteren van de zzp ers waarmee een contract wordt afgesloten, zijn ook selectiecriteria opgesteld. De volgende aspecten laat het zorgkantoor meewegen in het selectieproces: Hoogte van het opleidingsniveau; 4

5 Afstand van woonplaats tot verzorgingsgebied; Ervaring met het leveren van zorg thuis voor de specifieke cliëntgroep; Samenwerkingsverbanden met regionale ketenpartners; Ervaring als zzp er in de thuiszorg; Achterwachtafspraken. Naast de gestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria, behoudt het zorgkantoor Midden IJssel zicht het recht voor om een screening uit te voeren en navraag te doen over de opgegeven ervaringen. 1.3 Welke zorg mag worden geleverd? Het zorgkantoor Midden IJssel maakt afspraken met zorgaanbieders in het kader van de AWBZ. Dit houdt in dat het zorgkantoor contracten sluit met aanbieders die AWBZ thuiszorg mogen leveren aan cliënten met een CIZ indicatie hebben voor de functies: Persoonlijke Verzorging (PV) Verpleging (VP) De verwachting is dat de functie Begeleiding (BG) per 2015 wordt gedecentraliseerd naar de WMO. Daarom contracteren wij geen zzp ers voor de functie Begeleiding. Bij een bepaalde groep cliënten wordt begeleiding individueel (BGind) mee geïndiceerd door het CIZ. In deze gevallen mogen de zzp - ers ook deze functie leveren. Begeleiding individueel mag dus alleen worden geleverd indien Persoonlijk Verzorging of Verpleging de dominante functie betreft (de functie met de meeste uren)! Alle vormen van zorg, die niet onder de AWBZ vallen (zoals huishoudelijk hulp vanuit de WMO en Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) van uit de ZVw) vallen niet onder het af te sluiten contract. Zorg geleverd aan cliënten met indicaties afgegeven door het Bureau Jeugdzorg zijn eveneens uitgesloten van levering van zorg door zzp ers. 1.4 Prijs en doelmatigheid Prijs Met alle aanbieders maken wij prijsafspraken per functie. Voor zzp ers zijn vooralsnog geen aparte prijstarieven door de NZa opgesteld. De geldende tarieven voor 2014 zijn nagenoeg gelijk aan de tarieven van 2013 (82% van het reguliere extramurale tarief).de prijsindex wordt door de Nationale Zorgautoriteit (NZa) rond de maand juli bekendgemaakt Doelmatigheid De geleverde zorg moet passen binnen de CIZ-indicatie van de cliënt. Binnen de AWBZ wordt in een indicatie bij een bepaald functie altijd een klasse vermeld. Bijvoorbeeld: klasse 8, dan mag er maximaal 20 tot 24,9 uur per week zorg worden geleverd. Bewust indiceert het CIZ in dit geval een marge van 4,9 uur per week om zodoende schommelingen in de zorgvraag te kunnen opvangen. Met aanbieders maken we echter afspraken hoeveel zorg van een klasse ingezet mag worden. Voor zzp ers gaan wij uit van een gemiddeld maximale inzet van 65% van de bandbreedte van de klasse, gemeten over een langer periode. Voorbeeld: Klasse 8 (24,9-20-uur) * 65%= 3,2 uur. Gemiddeld gaan wij dus uit van maximaal ,2 uur per week. 5

6 1.4.3 Terminale zorg Het zorgkantoor vindt het belangrijk dat u als zzp er zorg kunt leveren wanneer cliënten in de laatste levensfase komen. Aangezien de zorg voor deze cliënten kan fluctueren, met name in de laatste (meest zorg intensieve) fase, is de indicatie voor terminale cliënten erg ruim. In het begin van het zorgtraject zult u deze indicatie niet volledig hoeven in te zetten en is het noodzakelijk om de sociale kring te betrekken. Mocht het nodig zijn dan is de indicatie ruim genoeg om ook in de laatste fase voldoende zorg te kunnen leveren. Wij hebben naast de 65% grens de volgende voorwaarden verbonden aan de maximale inzet voor cliënten met een terminale indicatie: Soort Indicatie klasse Maximaal aantal uren Uur tarief * Maximaal te declareren per week PV 8 23,2 40,5 939,6 VP 3 5,9 60,6 357,54 BG ,2 43,7 1494,54 * Het genoemde tarief is het uurtarief van Deze zal nog worden aangepast, zie hoofdstuk Dat betekent dat u maximaal 2791,68 per week en 398,95 per dag kunt declareren. De ervaring leert echter dat dit enkel in de allerlaatste (meest zorg intensieve) fase van de terminale zorgverlening komt. 1.5 Welke plaatsen mag zorg worden geleverd? De AWBZ markt in Nederland is opgedeeld in 32 regio s. Het zorgkantoor Midden IJssel voert de AWBZ uit voor de regio Midden IJssel en hieronder vallen de gemeenten: Raalte Olst-Wijhe Deventer Voorst Wanneer u wordt gecontracteerd, wordt u gecontracteerd voor de hele regio Midden IJssel. Dat betekent dat u alle cliënten uit de regio, die een AWBZ indicatie hebben, kunt bedienen. Wanneer u een cliënt in zorg neemt is het belangrijk te realiseren dat u verantwoordelijk bent voor de continuïteit van zorg voor deze cliënt. U dient hiervoor ook een achterwacht te hebben georganiseerd. 1.6 Hoe komt u aan cliënten? Als zzp er bent u zelfstandig ondernemer in de zorg. Dat betekent dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor het werven van cliënten. Daarbij dient u dus zelf contacten te onderhouden met o.a. transferpunten in ziekenhuizen, huisartsen en buurthuizen. Daarnaast moet u zelf zorgen voor promotionele activiteiten ten behoeve van het werven van cliënten. U krijgt als zzp er ook een plaats in onze folder ( een AWBZ indicatie ontvangen; en nu? ) zodat cliënten u ook zelf kunnen benaderen. 6

7 1.7 Administratie Als zelfstandig ondernemer dient u uw eigen administratie te voeren. In de AWBZ zijn landelijk standaard manieren om te communiceren over cliënten, indicaties en declaraties. Dit gebeurt middels AZR (voor indicaties van cliënten), waar u melding doet van aanvang en einde zorg, alsook tussentijdse mutaties. Middels de AW319-berichten worden de door u werkelijk verleende zorguren maandelijks gedeclareerd bij het Zorgkantoor. Om ervoor te zorgen dat dit voor alle zzp ers in Nederland dit op een eenduidige en eenvoudige manier kunnen bijhouden is door een onafhankelijke partij ICT-software ontwikkeld. Deze software is landelijk uniform en dient door u gebruikt te worden zodat ook u voldoet aan de landelijke standaard manier van communiceren. Indien u bent gecontracteerd, krijgt u toegang tot de ICT-software van Dinz. DinZ verzorgt de opleidingen (e-learning, klassikale trainingen) om vaardigheden te krijgen in het gebruik van de ICT-software. 1.8 Belangrijke punten uit het contract Landelijk is er een contract opgemaakt die in alle regio s van Nederland hetzelfde is. Deze overeenkomst is tevens door de belastingdienst gecontroleerd en goedgekeurd. In deze paragraaf lichten wij enkele belangrijke items uit het contract toe: Continuïteit voor in zorg genomen cliënten Wanneer u een cliënt in zorg neemt, bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de zorg van deze cliënt. Dit bekent ook dat u ten tijde van ziekte, vakantie, etc. verantwoordelijk bent om toch voor uw cliënt te zorgen. U kunt geen cliënten terugverwijzen naar het zorgkantoor. Achterwacht Omdat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor de cliënten die u in zorg heeft, is het belangrijk dat u goede afspraken op voorhand maakt over achterwacht en vervangingsplannen met zzp ers die in uw regio gecontracteerd zijn. LET OP! Dit kan alleen met zzp ers die door het zorgkantoor Midden IJssel gecontracteerd zijn! Doorcontracteren Wanneer wij u als zzp er contracteren, verwachten wij ook dat u zelf de zorg levert. Het is niet toegestaan om de zorg voor uw cliënten uit te besteden bij zorgverleners die niet door het zorgkantoor zijn gecontracteerd. Dit noemen wij doorcontractering. 7

8 Hoofdstuk 2 Aanmeldingsprocedure en planning In het onderstaande schema kunt het tijdspad vinden alsmede te nemen acties om te komen tot een overeenkomst met het zorgkantoor Midden IJssel: Processtap Omschrijving Tijdpad in Het zorgkantoor maakt het inkoopbeleid bekend Uiterlijk 7 juni 2 Het zorgkantoor organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor zzp ers Uitnodiging wordt nog verstuurd 2 Aanmeldingen door zzp ers 1 juni tot 1 september 1 september is de laatste mogelijkheid om een volledig ingevuld aanmeldformulier in te dienen op het volgende adres: Het aanmeldformulier kunt u vinden op de website van het zorgkantoor Midden IJssel. Indien u uw formulier niet binnen deze termijn indient, komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst. 3 Het zorgkantoor maakt afspraken met zzp ers en sluiten 1 september tot 31 oktober een overeenkomst. Wanneer u bent geselecteerd voor een overeenkomst ontvangt u van ons een brief. Wij vragen u om een ondertekend contract en een ondertekend budgetformulier (deze ontvangt u van ons bij contractering) terug te sturen. 4 Versturen afgesloten overeenkomst zzp ers en VECOZO Uiterlijk 31 oktober 5 Indienen gemaakte afspraken bij NZa Uiterlijk 31 oktober 8

9 Hoofdstuk 3 Communicatie 3.1 Informatiebijeenkomst Wij organiseren voor de regio Midden IJssel een informatiebijeenkomst waarin wij ons inkoopbeleid zzp ers zullen toelichten. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen en kennis te maken met collega zzp ers uit de regio. De bijeenkomst wordt zo snel mogelijk gepland. Alle aanbieders zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. 3.2 Contact Op de bijeenkomst hopen wij antwoord te kunnen geven op al uw vragen. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Wij proberen uw vragen binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Veelvoorkomende vragen kunt op de FAQ lijst vinden. Graag uw aandacht hiervoor! Indien u vragen heeft die u niet via de mail kunt stellen, dan kunt u ons natuurlijk ook bellen. Ons telefoonnummer is (0570)

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015 In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Inhoud van dit document 3 2 Achtergrond en uitgangspunten 4 2.1 Het perspectief:

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Oktober 2013 De keuze is aan u Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Let 1op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Addendum 2.0. Inhoudsopgave

Addendum 2.0. Inhoudsopgave Addendum 2.0 Dit addendum is gekoppeld aan de raamovereenkomst behorende bij de aanbesteding tweedelijns specialistische jeugdhulp en de aanbesteding verblijf en is aan aanvulling op addendum 1.0 welke

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inleiding wijkverpleging 7 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen 8 3.1 Afbakening aanspraak wijkverpleging 8 3.2

Nadere informatie