CONCEPT KETENREGISSEUR VERSIE 1.0 d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT KETENREGISSEUR VERSIE 1.0 d.d"

Transcriptie

1 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie : een is bijvoorbeeld een slachterij, eierpakstation of een intermediair die binnen de keten de verschillende schakels aan elkaar koppelt van primair bedrijf tot verwerker/verkoper en alle schakels die daar tussenin kunnen zitten. Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen KR01 Contract Stichting Beter Leven keurmerk De heeft een contract met Stichting Beter Leven keurmerk voor het gebruik van het collectieve beeldmerk Beter Leven" Controleer of er een contract (aanvraagformulier) is en of dit door beide partijen (de en Stichting Beter Leven keurmerk) is ondertekend. Schorsing KR02 Goedkeuring Stichting Beter Leven keurmerk De is door Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurd voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren). Er is een goedkeuringsbrief van Stichting Beter Leven keurmerk ontvangen voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren). Controleer of er een goedkeuringsbrief is voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren). Schorsing KR03 KR04 KR05 Verantwoordelijke Contract tussen en Deelnemersverklaring De directie/bestuur van de wijst een verantwoordelijke aan voor de ketenregie. De sluit met een contract af waarin wederzijdse taken en verantwoordelijkheden staan beschreven. De geeft een verklaring af dat het betreffende bedrijf deelnemer is van zijn Beter Leven keten. Deze verklaring bevat: - Naam en handtekening van beide partijen - Logo met registratienummer van de - Datum van afgifte en geldigheidstermijn verklaring Controleer of in het De verantwoordelijke voor de taken van de is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat de taken worden uitgevoerd. Hij hoeft ze niet zelf uit te voeren. Het contract bevat minimaal de volgende aspecten: - De verstrekt de deelnemer alle benodigde informatie voor deelname. - De deelnemer voldoet naar de mening van de deelnemer en de aan alle criteria van het Beter Leven keurmerk. - De deelnemer stelt alle benodigde gegevens beschikbaar aan de en aan certificatie instelling en/of de Stichting Beter Leven keurmerk ten behoeve van monitoring en evaluatie. De verklaring mag geen handtekening en/of logo van de certificatie-instelling vermelden; het is geen Beter Leven certificaat. kwaliteitshandboek (procedure) is geregistreerd wie de verantwoordelijkheid draagt voor de taken van. Controleer of er met alle een contract is afgesloten dat voldoet aan de gestelde criteria. Controleer of er een door beide partijen getekende verklaring aanwezig is. = administratief herstel, = herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v., tot die tijd niet produceren met BLk keurmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk

2 KR06 Medewerking De is verplicht BLk controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen. Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht. Uitsluiting Kwaliteitshandboek In het kwaliteitshandboek zijn procedures ten behoeve van de Beter Leven ketenregie vastgelegd. KR07 Procedures ketenregie De ontwikkelt, beheert en werkt gewerkt volgens een kwaliteitshandboek met procedures en werkinstructies ten behoeve van de Beter Leven ketenregie. Procedures beschrijven tenminste: 1. wijze van toetreding nieuwe, 2. wijze van aanmelden / afmelden / schorsen bij de Stichting Beter Leven keurmerk, 3. wijze van actueel houden van kennis ten aanzien van alle beter Leven criteria die binnen de betreffende keten worden gesteld aan de 4. wijze van bewaken dat alle blijvend voldoen aan alle Beter Leven criteria (meest recente versie), incl. eventuele ontheffingen en bijbehorende, aanvullende randvoorwaarden, wijze van communiceren met o.a. t.a.v. wijzigingen in de criteria, 4. wijze van communiceren met de Certificerende Instantie (CI) 5. wijze van uitvoeren van controles door de bij de. Controleer of er de benodigde procedures aanwezig zijn en of er volgens deze procedures wordt gewerkt. Noteer bevindingen en werkwijze. Er wordt minimaal beschreven a. wat er moet gebeuren b. hoe en hoe vaak dit wordt uitgevoerd c. wie is eindverantwoordelijk en d. wie voert het uit. KR08 Communicatie actuele Regeling naar De verstrekt de alle actuele informatie die zij nodig hebben voor de deelname aan Beter Leven keurmerk. Dit is in ieder geval: - de laatste versie van het Reglement, Certificatie Regelement en de specifieke criteria, - toelichting op het certificatieproces, - toelichting op de verantwoordelijkheden van, - procedure voor controle, - frequentie van audits en controles, - sancties bij tekortkomingen, - toelichting op de verantwoordelijkheden van en certificatie-instelling, - aanvullende, actuele informatie uit de Sbk nieuwsbrief. Controleer op basis van website, e- mails of ander bewijs dat de benodigde actuele informatie aan wordt verstrekt. Controleer of wijzigingen van de criteria/documenten binnen een maand naar zijn gecommuniceerd. Wijzigingen in de certificatie eisen deelt de binnen 1 maand actief met de. = administratief herstel, = herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v., tot die tijd niet produceren met BLk keurmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk

3 KR09 KR10 KR11 Procedure controle Ontheffingen / overgangsregelingen Jaarplanning controles De ontwikkelt en beheert een procedure voor de controle van zijn conform de criteria van het Beter leven keurmerk en voert deze uit. De procedure beschrijft in ieder geval: - De wijze van controle en rapportage - Frequentie van controle, incl. jaarplanning - Vervolgstappen in het geval dat tekortkomingen worden geconstateerd. Indien een deelnemer of een deel van de een ontheffing of een overgangsregeling heeft gekregen bewaakt de dat alle die onder de ontheffing/overgangsregeling vallen aan de bijbehorende voorwaarden blijven voldoen totdat de ontheffing/overgangsregeling afloopt. Er is een jaarplanning t.b.v. controles door de bij deelnemende bedrijven vastgesteld. Controles door Controle en rapportage door de vindt plaats aan de hand van de door de certificatie instelling ontwikkelde checklists. Bij een ontheffing dient de betreffende deelnemer tijdens volgende Beter Leven controles de ontheffingsbrief aan de controleur te kunnen overleggen. Aanvullende voorwaarden worden door de Dierenbescherming opgesteld. Indien niet (meer) aan de bijbehorende voorwaarden wordt voldaan, of deze voorwaarden worden overtreden, komt de ontheffing/overgangsregeling te vervallen en dient de betreffende deelnemer weer aan de bijbehorende Beter Leven criteria te voldoen om het Beter Leven certificaat te behouden. Controleer of de een procedure voor de controle van zijn heeft ontwikkelt en beheert conform de criteria van het Beter leven keurmerk. Controleer of de conform deze procedure de controles bij de uitvoert. Controleer of de aantoonbaar controleert of aan de voorwaarden van de ontheffing / overgangsregeling voldoen. NVT indien er geen gebruik wordt gemaakt van ontheffingen/overgangsregelingen Controleer of er een jaarplanning t.b.v. controles door de is. Noteer afwijkingen. KR12 KR13 Frequentie controles Uitvoering controles Elke deelnemer wordt minimaal 1 keer per jaar door de gecontroleerd. De controles door de zijn uitgevoerd conform de opgestelde jaarplanning. De jaarlijkse controles per deelnemer zijn opgenomen in de jaarplanning. Noteer de frequentie van de controles door de Noteer afwijkingen. KR14 Inhoud interne audit Het is inzichtelijk aan de hand van controle verslagen welke Beter Leven criteria door de zijn gecontroleerd. Vraag de laatste controle rapporten op. Controleer welke punten in de controle zijn meegenomen. Noteer afwijkingen. KR16 Volledigheid interne audit Alle Beter Leven criteria (meest recente versie) voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) komen aantoonbaar aan bod tijdens de controle door de Controleer of in de controles alle van toepassing zijnde criteria mee genomen zijn. Let ook op of er aan de hand van de meest recente versie van criteria wordt gecontroleerd. Noteer afwijkingen. KR17 Afwijkingen Bij afwijkingen/tekortkomingen t.o.v. de Beter Leven criteria worden corrigerende maatregelen opgelegd door de, inclusief de termijn waarbinnen de corrigerende maatregel dient te zijn uitgevoerd. Controleer of corrigerende maatregelen worden doorgevoerd. = administratief herstel, = herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v., tot die tijd niet produceren met BLk keurmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk

4 KR18 Corrigerende maatregelen De controleert of corrigerende maatregelen door de deelnemende bedrijven zijn uitgevoerd en effectief zijn. Controleer of corrigerende maatregelen worden opgevolgd en effectief zijn. KR19 Termijn corrigerende maatregelen De controleert of corrigerende maatregelen door de binnen de gestelde termijn zijn opgevolgd. Controleer of de controleert of corrigerende maatregelen worden opgevolgd binnen de gestelde termijn. Noteer afwijkingen en indien van toepassing reden van overschrijding termijn. KR20 Vergelijking controle / controle CI De vergelijkt de controleresultaten van de CI met de controleresultaten van eigen controleresultaten. Bij verschillen wordt er door de vastgesteld of aanpassing van de (procedure voor) eigen controles nodig is. Indien tijdens een controle door de Certificatie Instelling wordt vaststelt dat de controle door niet correct is uitgevoerd, dat wil zeggen dat één of meer tekortkoming(en) niet is (zijn) onderkend dan past de de (procedure voor) eigen controles hierop aan. Controleer of de een vergelijking heeft gemaakt. Controleer of waar nodig aanpassingen van de eigen controles worden doorgevoerd. NVT wanneer vergelijking nog niet is uitgevoerd. KR21 Overzicht KR22 Registratie De houdt een compleet en up-todate overzicht bij van aan de keten. De registreert alle bij de Stichting Beter Leven keurmerk. Keten Per deelnemer worden ten minste de volgende gegevens geregistreerd: - naam en contactgegevens - contract - data en rapportages van controles - eventuele tekortkomingen en vervolgafspraken - eventuele sancties - Beter Leven scope(s) waarvoor de deelnemer is goedgekeurd/gecertificeerd. Inclusief bewijs daarvan (bijv. kopie goedkeuringsbrief of kopie certificaat). De Stichting Beter Leven keurmerk meldt nieuwe bedrijven vervolgens bij de Certificerende Instelling voor het in plannen van een certificeringscontrole. Controleer of de een compleet overzicht van deelnemer bijhoudt. Inclusief alle verplichte gegevens. Noteer afwijkingen Controleer of er schriftelijk bewijs is van aanmelding van nieuwe deelnemende bedrijven. KR23 Gecertificeerde / goedgekeurde leveranciers Er worden alleen BLk waardige dieren / producten afgenomen van die voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) zijn gecertificeerd of door Stichting Beter Leven keurmerk zijn goedgekeurd. Controle op de certificering kan plaatsvinden via het register op de Beter Leven website: k Indien de leverancier nog niet beschikt over een Beter Leven certificaat voor het betreffende product, dan dient de verwerker een kopie van de goedkeuringsbrief afgegeven door Stichting Beter Leven keurmerk in hun administratie opgenomen te hebben. Deze goedkeuringsbrief is niet ouder dan 3 maanden. Controleer of alle leveranciers BLk gecertificeerd of goedgekeurd waren voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) ten tijde van levering van de Beter Leven dieren / producten. Uitsluiting KR24 Afmelden De meldt veehouderijbedrijven die geen deel meer nemen aan zijn keten binnen 5 werkdagen schriftelijk bij de Stichting Beter Leven keurmerk af. De Stichting Beter Leven keurmerk meldt dat dit veehouderijbedrijf geen onderdeel meer uitmaakt van de betreffende keten aan de Certificerende Instelling. Beter Leven communicatie uitingen Controleer of er schriftelijk bewijs is van afmelding van bedrijven die niet (meer) voldoen of niet meer deelnemen. = administratief herstel, = herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v., tot die tijd niet produceren met BLk keurmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk

5 KR25 Registratie communicatie uitingen De registreert gebruikt van een communicatie uiting met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk op deelnemende bedrijven. Communicatie uitingen omvatten o.a. boerderij/informatie borden, folders, flyers, website, etc. Communicatie-uitingen moeten voldoen aan het Stijlhandboek van de Stichting Beter Leven keurmerk. De versie van het stijlhandboek op de website van het Beter Leven keurmerk is altijd leidend. Er wordt goedkeuring verkregen door de, voordat deze communicatie-uitingen door de deelnemende bedrijven kunnen worden gebruikt. Registreer of er communicatie uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk aanwezig zijn op deelnemende bedrijven KR26 Controle communicatie uitingen De controleert of de communicatie uiting overeenkomt met de scope van het BLk certificaat van de deelnemende bedrijf en laat de communicatie uiting eerst door Sbk goedkeuren voordat deze door de deelnemer wordt gebruikt. Communicatie-uitingen moeten voldoen aan het Stijlhandboek van de Stichting Beter Leven keurmerk. De versie van het stijlhandboek op de website van het Beter Leven keurmerk is altijd leidend. Er wordt goedkeuring verkregen door de, voordat deze communicatie-uitingen door de deelnemende bedrijven kunnen worden gebruikt. Registreer of er communicatie uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk aanwezig zijn op deelnemende bedrijven KR27 Verwijderen communicatie uitingen bij afgemelde bedrijven Indien een deelnemer door de is afgemeld bij de Stichting Beter Leven keurmerk dient de communicatie uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk, indien aanwezig, binnen 5 dagen van het bedrijf te verwijderen. Controleer en registreer of de bij afgemelde bedrijven communicatie uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk, indien aanwezig, binnen 5 dagen heeft verwijderd. = administratief herstel, = herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v., tot die tijd niet produceren met BLk keurmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie ketenregisseur: een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht

Nadere informatie

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie ketenregisseur: een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht

Nadere informatie

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie ketenregisseur: een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Concept Foodservice - hoofdkantoor VERSIE 3.0, d.d

Concept Foodservice - hoofdkantoor VERSIE 3.0, d.d Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK00 Het hoofdkantoor heeft een contract met Stichting Beter Leven Controleer of er een contract

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Retail met verwerker- Hoofdkantoor Versie 3.1, dd

Retail met verwerker- Hoofdkantoor Versie 3.1, dd Normen voor hoofdkantoor Retail met verwerker Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen SUHK00 SUHK00a Contract

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Foodservice - hoofdkantoor VERSIE 3.1, dd

Foodservice - hoofdkantoor VERSIE 3.1, dd Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK00 Het hoofdkantoor heeft een contract met Stichting Beter Controleer of er een contract (aanvraagformulier)

Nadere informatie

Foodservice - hoofdkantoor VERSIE 3.1, dd

Foodservice - hoofdkantoor VERSIE 3.1, dd Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK00 Het hoofdkantoor heeft een contract met Stichting Beter Controleer of er een contract (aanvraagformulier)

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere

Nadere informatie

Randvoorwaarden werkinstructie be- en verwerking van Beter Leven producten

Randvoorwaarden werkinstructie be- en verwerking van Beter Leven producten Bedrijven die Beter Leven grondstoffen/producten be- of verwerken (inclusief uitsnijden, verpakken, etc.) en deze met het Beter Leven keurmerk willen leveren dienen hiervoor te worden goedgekeurd door

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere activiteiten Er worden geen

Nadere informatie

Op dit document zijn de definities van de Algemene Voorwaarden IKB Rund van toepassing.

Op dit document zijn de definities van de Algemene Voorwaarden IKB Rund van toepassing. Op dit document zijn de definities van de Algemene Voorwaarden IKB Rund van toepassing. 1. DOEL DOCUMENT Dit document is een bijlage bij de Regeling IKB Rund (hierna te noemen de Regeling ) en bevat de

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 In het locatieregister van SNF is een actueel overzicht van alle door de onderneming

Nadere informatie

VERWERKER Versie 2.0 dd. 01-06-2016

VERWERKER Versie 2.0 dd. 01-06-2016 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. CBD : CoMore Bedrijfsdiensten B.V. ;

Artikel 1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. CBD : CoMore Bedrijfsdiensten B.V. ; Het bestuur van CBD heeft, Overwegende, dat uniforme basisvoorwaarden dienen te worden vastgesteld waaronder kan worden overgegaan tot certificatie in het kader van een kwaliteitbeheersingssysteem in de

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere activiteiten Er worden geen

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement Beter Leven keurmerk Versie: 4.0 Ingangsdatum: 19 oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1 Certificatiereglement... 4 1.1 Scope... 4 2 Aanmelding... 4 2.1 Primaire bedrijven... 4 2.2 Slachterij/

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol vastgesteld. Op

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

Randvoorwaarden werkinstructie be- en verwerking van Beter Leven producten

Randvoorwaarden werkinstructie be- en verwerking van Beter Leven producten Randvoorwaarden werkinstructie be- en verwerking van Beter Leven producten Aanvragers die Beter Leven grondstoffen/producten be- of verwerken (inclusief uitsnijden, verpakken, etc.) en deze onder het Beter

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven keurmerk

Certificatiereglement Beter Leven keurmerk Certificatiereglement Beter Leven keurmerk Versie: 5 Ingangsdatum: 01-05-2017 1 Inhoudsopgave 1 Certificatiereglement... 4 1.1 Scope... 4 2 Aanmelding... 4 2.1 Aanmelding primaire bedrijven... 4 2.2 Aanmelding

Nadere informatie

Certificatie reglement VIN

Certificatie reglement VIN Pagina 1 van 6 Proceseigenaar General Manager Datum Handtekening ter goedkeuring Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties (AV HOSOWO-instanties) over.

Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties (AV HOSOWO-instanties) over. CERTIFICATIECRITERIA HOSOWO-INSTANTIES DEFINITIES Artikel 1 Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties (AV HOSOWO-instanties)

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden CI

Erkenningsvoorwaarden CI 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te

Nadere informatie

Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0

Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0 Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0 Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 2 1 januari 2018 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

VERWERKER Versie 2.1 dd

VERWERKER Versie 2.1 dd Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

VERWERKER Versie 2.01 dd

VERWERKER Versie 2.01 dd Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012 Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachten: Controle op slachthuis Personeel BLKSAP01 IKB certificaat Jaarlijks wordt het bedrijf

Nadere informatie

Per 1 maart 2018 geldig voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Per 1 maart 2018 geldig voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten ALGEMENE CERTIFICATIEVOORWAARDEN SMK Voor Milieukeur, On the way to PlanetProof en Barometers Per 1 maart 2018 geldig voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten Deze algemene certificatievoorwaarden

Nadere informatie

Certificatieschema. SCVM Makelaar onroerende zaken

Certificatieschema. SCVM Makelaar onroerende zaken Certificatieschema SCVM Makelaar onroerende zaken 1 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Stichting Certificering voor Makelaars 2.1. Aanleiding en historie 2.2. Doelstelling en taken 3 Het SCVM-certificatieschema

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Beoordelingsprogramma CCV-certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties

Beoordelingsprogramma CCV-certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

ALGEMENE EISEN. CERTIFICATIESCHEMA DIERLIJKE PRODUCTEN Blief Pilotversie. behorende bij het. 1 juli 2014. Datum van ingang: 1 februari 2016

ALGEMENE EISEN. CERTIFICATIESCHEMA DIERLIJKE PRODUCTEN Blief Pilotversie. behorende bij het. 1 juli 2014. Datum van ingang: 1 februari 2016 ALGEMENE EISEN behorende bij het CERTIFICATIESCHEMA DIERLIJKE PRODUCTEN Blief Pilotversie Datum van ingang: Herziening per: Vastgesteld door: Code: 1 juli 2014 1 februari 2016 SMK AEM.12/ DP.18 (Blief

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Algemene informatie ISO 9001

Algemene informatie ISO 9001 Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie ISO 9001 Algemene informatie ISO 9001 086 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de ISO 9001 norm inhoudt en

Nadere informatie

ALGEMENE CERTIFICATIEVOORWAARDEN SMK Geldig voor Milieukeur, On the way to PlanetProof en Barometers

ALGEMENE CERTIFICATIEVOORWAARDEN SMK Geldig voor Milieukeur, On the way to PlanetProof en Barometers ALGEMENE CERTIFICATIEVOORWAARDEN SMK Geldig voor Milieukeur, On the way to PlanetProof en Barometers Deze algemene certificatievoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de certificatieschema s die

Nadere informatie

Overeenkomst tussen freelance-uitvaartverzorger en SKU inzake registratie in het Register voor Gecertificeerde Uitvaartverzorgers als freelancer

Overeenkomst tussen freelance-uitvaartverzorger en SKU inzake registratie in het Register voor Gecertificeerde Uitvaartverzorgers als freelancer Overeenkomst tussen freelance-uitvaartverzorger en SKU inzake registratie in het Register voor Gecertificeerde Uitvaartverzorgers als freelancer Partijen bij deze overeenkomst: Naam freelance-uitvaartverzorg(st)er:...

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Erkenningsreglement Rijleskeurmerk

Erkenningsreglement Rijleskeurmerk Erkenningsreglement Rijleskeurmerk Geldig per 8 november 2018 Volgnummer: 2 Centrum voor Certificatie Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn 0172-242441 Inhoud Bladzijde Artikel 1 Begrippen en definities

Nadere informatie

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachterij Personeel BLKSAP01 IKB certificaat

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) beheert een register van uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen voor het Keurmerk leerwerkintermediair. Voor

Nadere informatie

AUD-PRO-40. Procedure Logo gebruik. Inhoud:

AUD-PRO-40. Procedure Logo gebruik. Inhoud: AUD-PRO-40 Procedure Logo gebruik Inhoud: 1. DOEL... 2 2. INLEIDING... 2 3. BESCHRIJVING PROCEDURE... 2 3.1. Betrokken functionarissen / afdelingen... 2 3.2. Goedkeuring gebruik... 2 3.3. Voorwaarden...

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Overeenkomst Verzamelcentra inzake de toepassing van de AV IKB Vleeskalveren Certificerende Instantie. Bedrijfsadres

Overeenkomst Verzamelcentra inzake de toepassing van de AV IKB Vleeskalveren Certificerende Instantie. Bedrijfsadres Certificerende Instantie en Naam Verzamelcentrum Contactpersoon Bedrijfsadres Postcode / vestigingsplaats Postadres Postcode / woonplaats Telefoonnummer Mobiel telnummer Fax.. E-mail UBN Hierna te noemen

Nadere informatie

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders December 2016 Inhoud van dit document Deze standaard beschrijft de criteria die gelden voor vleeskuikenhouders die deelnemen aan het project: De Nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 7 Voorbeeldovereenkomst Inzake de Toepassing van het Certificatieschema IKB KIP

Bijlage 7 Voorbeeldovereenkomst Inzake de Toepassing van het Certificatieschema IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats: Registratienummer bedrijf (KIPnummer): Naam natuurlijke persoon die het bedrijf uitoefent: E-mailadres:

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek Beter Leven keurmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Kwaliteitsregeling KeurMest

Kwaliteitsregeling KeurMest Module: Handel en Verwerking Categorieën: 'Mestvervoerder' en 'Be- en Verwerker' Versie 1.1 11-6-2019 Algemeen Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift Ingangsdatum Meetmethode A B C D KO A1 A2 De deelnemer

Nadere informatie

REGLEMENT KNGO Certificering bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers

REGLEMENT KNGO Certificering bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers REGLEMENT KNGO Certificering bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers KNGO beheert het register van het KNGO Certificering bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers. In dit register staan gastouderbureaus vermeld

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Kwaliteitsregeling KeurMest

Kwaliteitsregeling KeurMest Module: Gebruiker Categorieën: 'Akkerbouw' en 'Vollegrondsgroenteteelt' Versie 1.1 11-6-2019 Normdocument Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift Ingangsdatum Meetmethode A B C D NVT KO Algemeen A1

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden van het certificatieschema IKB PSB (AV IKB PSB) over.

Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden van het certificatieschema IKB PSB (AV IKB PSB) over. CERTIFICATIECRITERIA IKB PSB DEFINITIES Artikel 1 Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden van het certificatieschema IKB PSB (AV IKB PSB) over. SCOPE Artikel 2 1.

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

Certificatieovereenkomst Hobéon Certificering - Archeologie

Certificatieovereenkomst Hobéon Certificering - Archeologie Certificatieovereenkomst Hobéon Certificering - Archeologie Begripsbepalingen 1. In dit document wordt verstaan onder: a. Hobéon: Hobéon Certificering B.V. als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Reglement op het gebruik en toezicht

Reglement op het gebruik en toezicht Het bestuur van CoMore Bedrijfsdiensten B.V., hierna te noemen CBD, heeft, gelet op de Regeling IKB Varken op 26 februari 2007 het reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve vleeskeurmerk

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Driebergen, Betreft: aanvraag Demeter-licentie verwerking. Beste Voornaam,

Driebergen, Betreft: aanvraag Demeter-licentie verwerking. Beste Voornaam, Driebergen, Betreft: aanvraag Demeter-licentie verwerking Beste Voornaam, U heeft belangstelling om een licentie-overeenkomst met Stichting Demeter af te sluiten. In deze brief hebben we een aantal zaken

Nadere informatie

Aanvullende besluiten Algemene eisen Aanvulling PlanetProof

Aanvullende besluiten Algemene eisen Aanvulling PlanetProof Aanvullende besluiten Algemene eisen Aanvulling PlanetProof De Algemene Eisen Milieukeur en onderstaande gearceerde aanvullende besluiten zijn per 11-05-2017 van toepassing op de certificering van PlanetProof.

Nadere informatie

Beter Leven kenmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek

Beter Leven kenmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek Beter Leven kenmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN

Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze zijn goedgekeurd door het College van Deskundigen GASTEC QA, waarin belanghebbende partijen op het gebied van gas gerelateerde

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

Opschorten & Intrekken NNK & EOQ certificaat

Opschorten & Intrekken NNK & EOQ certificaat Opschorten & Intrekken NNK & EOQ certificaat Info Opschorten & Intrekken Certificaat Versie 2.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar certificatie register van

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Aanvullende besluiten

Aanvullende besluiten Aanvullende besluiten Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten BVP14 Onderdeel Besluit Datum Gebruik naam PlanetProof Algemene eisen criteria CIW, CA.1, CMPP.1 t/m CMPP.4 Om internationale toepassing

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat)

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Info Disciplinaire maatregelen Versie 1.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar register van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier portfolio-onderzoek met overgang naar nieuwe CI

Aanvraagformulier portfolio-onderzoek met overgang naar nieuwe CI Aanvraagformulier portfolio-onderzoek met overgang naar nieuwe CI De aanvrager dient zich van tevoren op de hoogte te stellen van de gestelde eisen voor het portfolio-onderzoek. Een verzoek tot portfolio-onderzoek

Nadere informatie

Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie VCU

Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie VCU Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie VCU Algemene informatie VCU 0.85 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de VCU norm inhoudt en wat u moet doen

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD).

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD). 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven die varkens of varkensvlees produceren zoals bedoeld in

Nadere informatie

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR BIJLAGE 5C OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR Certificerende Instantie en Naam Transporteur Contactpersoon Bedrijfsadres. Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0 Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.0 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Overeenkomst inzake de toepassing van de AV IKB Vleeskalveren 2008 Rosé Vleeskalveren. Certificerende Instantie. Kalverhouder (=UBN houder)

Overeenkomst inzake de toepassing van de AV IKB Vleeskalveren 2008 Rosé Vleeskalveren. Certificerende Instantie. Kalverhouder (=UBN houder) Certificerende Instantie en Kalverhouder (=UBN houder) Bedrijfsadres Postcode / vestigingsplaats E-mail UBN Postadres Postcode / woonplaats Hierna te noemen: contractant Overwegende dat dat door het Productschap

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. 8 maart 2017 snf.div.14156712-1 Reikwijdte en werkwijze inspectie Inleiding Doel van het

Nadere informatie

Auditplan t.b.v. de agrarische collectieven. Versie 3.0. T.b.v. audit 2019

Auditplan t.b.v. de agrarische collectieven. Versie 3.0. T.b.v. audit 2019 Auditplan t.b.v. de agrarische collectieven Versie 3.0 T.b.v. audit 2019 Versie 3.0 Datum januari 2019 Status definitief 1 Colofon Auditplan Certificering SNL t.b.v. de Agrarische collectieven Contactpersoon

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen certificatieschema BRL SIKB 7000 versie 6.0

Overzicht wijzigingen certificatieschema BRL SIKB 7000 versie 6.0 Overzicht wijzigingen certificatieschema BRL SIKB 7000 versie 6.0 Inhoud BRL SIKB 7000, van versie 5 (met wijzigingsblad) naar versie 5.0... 2 Protocol 7001 van versie 4.2 naar versie 6.0... 4 Protocol

Nadere informatie