2013 g versla t Jaar Verkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 g versla t Jaar Verkor"

Transcriptie

1 2013 Verkort Jaarverslag

2 Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar Het jaar 2013 was opnieuw zowel in financieel als in operationeel opzicht een goed jaar voor ons fonds. Het 5-jarige herstelplan is zonder aanvullende maatregelen tot een einde gekomen. De dekkingsgraad steeg dusdanig dat we eind van het jaar konden besluiten om te starten met gedeeltelijke toeslagverlening per 1 januari Op de actuele dossiers, vooral vanwege aanpassingen in wet- en regelgeving, is vooruitgang geboekt. Er moest veel tijd en energie wordt gestopt in de voorbereiding van de wijzigingen per 1 januari Gelukkig is dit voorspoedig verlopen en is het pensioenfonds hier ook sterker door geworden; we hebben in het verkort jaarverslag zo nu en dan de impact hiervan vermeld. Het Verantwoordingsorgaan heeft haar rol actief vervuld; zie ook de Q&A die we hebben opgenomen. Het bestuur heeft diverse gesprekken met alle betrokken partijen rond het pensioenfonds gevoerd. Alles wat we doen is immers gericht op het (huidige en toekomstige) belang van onze deelnemers. De omgeving rond het pensioenfonds is en blijft voorlopig wel erg turbulent. Bij de onderneming en in de pensioenregelgeving zijn nog steeds behoorlijke bewegingen gaande. In de bestuurssamenstelling zijn ook enkele wijzigingen opgetreden, maar gelukkig niet zoveel als in Er was stabiliteit in de diverse partijen die betrokken zijn bij de uitvoering, de adviseurs en het bestuursbureau, zodat alle reguliere werkzaamheden goed doorgang konden vinden. We konden zo al onze verplichtingen nakomen. Wij vertrouwen erop dat dit verkort jaarverslag je wat meer inzicht geeft in de werking van het Douwe Egberts Pensioenfonds. Namens het bestuur van DEPF Quirijn Ligtenstein, voorzitter Joris van de Rijt, secretaris Quirijn Ligtenstein Joris van de Rijt Als je door de informatie in dit verkorte jaarverslag wordt geprikkeld om je verder te verdiepen in financiële details of het beleid van het pensioenfonds, dan kan je bij die onderwerpen doorlinken naar het jaarverslag. Ook is op onze website een pdf met het volledige jaarverslag over 2013 beschikbaar. Alle bedragen in dit verkorte jaarverslag zijn vermeld in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld. 1 Degenen die liever met u worden aangesproken mogen voor je uiteraard u lezen. Verkort Jaarverslag2013

3 In dit verkort jaarverslag Voorwoord Kerncijfers 2013: Pensioenfonds in vogelvlucht De beleggingen Beheerste uitvoeringskosten Toeslagen Goed pensioenfondsbestuur, verantwoording en toezicht Staand van links naar rechts: Roel Burema, Sytze Meerema, Klaas Meindertsma, André Aanstoot en Elvin van den Hoek. Zittend van links naar rechts: Leo Burgers, Joris van de Rijt, Quirijn Ligtenstein, Gerrit van Breukelen en Caroline Carrière Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Ontwikkelingen in 2014 Verkort Jaarverslag2013 3

4 4 Verkort Jaarverslag2013

5 Kerncijfers 2013: Pensioenfonds in vogelvlucht Aantallen belanghebbenden Deelnemers die pensioen opbouwen: Deelnemers die premievrije rechten hebben (slapers): Pensioengerechtigden: Totaal hebben ongeveer personen pensioenaanspraken bij DEPF. Per 1 januari 2014 zijn er ruim 800 personen bijgekomen, namelijk de collega s die tot eind 2013 een pensioenregeling bij een verzekeraar (Delta Lloyd of Zwitserleven) hadden. Door hun toetreding stijgt het totaal aantal belanghebbenden weer tot boven Uitkeringen en premies Omdat DEPF een rijp pensioenfonds is, zijn de pensioenuitkeringen op jaarbasis een stuk hoger dan de jaarpremie. Dit betekent dat regelmatig onttrekkingen aan de beleggingen worden gedaan en beschikbaarheid van liquiditeiten hoge prioriteit heeft. Pensioenuitkeringen: 59 Premie middelloonregeling: 23 Premie Beschikbare premieregeling (BPR): 4 De premie middelloonregeling is bedoeld voor de nieuwe pensioenopbouw in 2013 en deze is kostendekkend. Er was in 2013 geen herstelpremie van toepassing. De premie BPR is maandelijks belegd op individuele beleggingsrekeningen van de BPR deelnemers. Vermogen in onze regelingen In totaal belegt het pensioenfonds een vermogen van ruim 1,4 miljard. Een behoorlijke verantwoordelijkheid, waarbij door het bestuur en de beleggingscommissie veel aandacht wordt besteed aan het maken van een juiste afweging tussen rendement, risico, complexiteit en kosten. Middelloonregeling (inclusief overgangsregeling en vroegere regelingen): Beschikbare premieregeling (BPR): 21 Toeslagreserve actieven (TRA): 49 De BPR is in 2013 voor het laatst opgenomen, omdat de uitvoering per 1 januari 2014 is overgedragen aan ABN AMRO Pensioenen en de bestaande BPR rekeningen, inclusief de opgebouwde pensioensaldi, zijn overgedragen. De pensioenverplichtingen in onze regelingen De BPR is een regeling waarbij het risico voor de deelnemers is (ook wel Defined Contribution genoemd) en de TRA is een bestemde reserve met als doel het kunnen verlenen van aanvullende toeslagen voor de deelnemers die pensioen opbouwen. De verplichtingen die we hebben in de BPR en de TRA zijn daarom (per definitie) gelijk aan het vermogen in deze regelingen. De waarde van de pensioenverplichtingen in de middelloonregeling is in feite de waarde op dit moment van alle toekomstige kasstromen. Dit wordt gebaseerd op de opgebouwde pensioenrechten, de rente en de overlevingsgrondslagen van het pensioenfonds. Verkort Jaarverslag2013 5

6 Door de gestegen rente zijn de pensioenverplichtingen in de middelloonregeling gedaald en is de waarde per eind 2013 uitgekomen op Resultaat DEPF heeft in 2013 een winst geboekt van 58 miljoen. De gestegen rente ( 34 miljoen) en het verschil tussen de behaalde- en benodigde rendementen ( 27 miljoen) verklaren grotendeels deze winst. Aan de lastenkant waren de kosten van de toeslagverlening ( 9 miljoen) de grootste post. Deze kosten werden voor ongeveer 5 miljoen uit de TRA gefinancierd, zodat het resultaat met 4 miljoen negatief werd beinvloed. Is onze algemene reserve voldoende in relatie tot wettelijke eisen? De minimale algemene reserve was per eind miljoen (dekkingsgraad 104,2%). Het wettelijk vereist solvabiliteitsniveau (waarvoor nog steeds een resterende hersteltermijn van 10 jaar geldt) was per eind miljoen (dekkingsgraad 114,4%). Door het positieve resultaat in 2013 steeg de algemene reserve van 81 miljoen eind 2012 naar 144 miljoen eind 2013 (dekkingsgraad 111,6%). We voldoen dus ruim aan de minimum eis, maar kwamen eind 2013 nog ruim 30 miljoen tekort ten opzichte van de solvabiliteitseisen voor de lange termijn. Aan het einde van het boekjaar 2013 werd de 5-jarige periode van het kortetermijnherstelplan afgesloten. De in het herstelplan voorgenomen maatregelen zijn geheel doorgevoerd, waarbij gelukkig geen rechtenkorting nodig was. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft schriftelijk bevestigd dat het kortetermijnherstelplan is beëindigd. Meer informatie over het bovenstaande? Meer informatie vindt u in het volledige jaarverslag: Kerncijfers pagina 7 Premiebeleid pagina 24 Resultaten, financiële positie en herstelplan pagina Verkort Jaarverslag2013

7 De beleggingen Pensioenfondsen maken in hun beleggingsbeleid veelal gebruik van een matchingportefeuille die dient om de verplichtingen af te dekken, en een returnportefeuille waarmee extra rendement wordt gegenereerd. Ook de beleggingen van DEPF zijn gesplitst in een matching portefeuille en een return portefeuille. Het grootste deel van het DEPF-vermogen is belegd in obligaties en obligatie gerelateerde beleggingen die zijn ondergebracht in de matching portefeuille. Dit is een relatief veilige wijze van beleggen, waarbij rekening wordt gehouden met schommelingen in de voorziening voor de pensioenverplichtingen. Daarmee worden sterke schommelingen in de financiele positie (de dekkingsgraad) beperkt. Een kleiner deel van de portefeuille van DEPF is meer risicovol belegd, bijvoorbeeld in aandelen, onroerend goed en grondstoffen. Deze beleggingen zijn ondergebracht in de return portefeuille. Meer risico geeft ook meer kans op een hoger rendement. Dit kan helpen om bijvoorbeeld buffers te creëren om onverwachte situaties het hoofd te kunnen bieden. Of om extra middelen te genereren, waarmee DEPF toegekende toeslagen kan financieren. Overzicht beleggingen middelloonregeling: Beleggingen voor risico pensioenfonds Rendement In 2013 Waarde Per Matching portefeuille -2,8% 870 Return portefeuille 8,2% 492 Divers 2 1,1% 1 7 Totaal 2,5% Overzicht beleggingen Toeslagreserve actieven Beleggingen TRA Rendement In 2013 Waarde Per Totaal -0,8% 49 Tot zover het basale deel van dit hoofdstuk. Het bestuur heeft in 2013 enkele wijzigingen doorgevoerd om de doelstellingen van het pensioenfonds nog beter te kunnen realiseren. Deze wijzigingen zijn vrij technisch, maar we noemen ze kort. 2 Cash, deposito s, derivaten, valuta afdekking Verkort Jaarverslag2013 7

8 a. Het fonds voor langlopende staatsleningen in Europese kernlanden in combinatie met renteswaps is opgesplitst in twee aparte onderdelen: - Discretionair mandaat met identieke staatsleningen; - Apart vehicel voor de renteswaps: Qualified Investment Fund (QIF). Doel hiervan is dat we blijven voldoen aan de aangescherpte europese toezichtseisen (EMIR). b. De aandelenfondsen die we bij SNS hadden lopen, zijn (grotendeels in stukken) overgebracht naar het mandaat bij Northern Trust Global Investors. De benchmark is gelijk gebleven. Hierdoor worden meer efficiency en lagere kosten bereikt. c. Voor het commodities mandaat (dat zijn beleggingen in grondstoffen) is overgestapt van twee passieve commodityfondsen naar een discretionaire portefeuille met beursverhandelde futures en liquiditeiten. Verschil is dat de wijze van doorrollen van de futures niet op basis van de benchmark, maar volgens een door de vermogensbeheerder gehanteerd model worden vastgesteld. Ten aanzien van de kosten is sprake van een lagere basisvergoeding in combinatie met een performance gerelateerde vergoeding. Het risicoafdekkingsbeleid is op twee punten aangepast: a. In 2013 is de beheersing van het renterisico op de balans nader vastgelegd en beschreven. De rentegevoeligheid van de verplichtingen wordt beperkt tot 50% met een minimum van 45% en een maximum van 55%. b. In de rendementsportefeuille wordt een deel van de valutaexposure van de US Dollar (inclusief Hongkong Dollar), Britse Pond en Japanse Yen afgedekt. In 2013 is de beheersing van het valutarisico op de balans nader vastgelegd en beschreven. De strategische afdekking van de genoemde valuta bedraagt 66,7%, met een bandbreedte 56,7% 76,7%. Meer weten over de beleggingen? Kijk dan ook in het volledige jaarverslag. Vermogensbeheer en performance, hoofdstuk 1.10 (pagina 27-33) en de toelichting op de balans (pagina 59-62). 8 Verkort Jaarverslag2013

9 Beheerste uitvoeringskosten Voor het vermogensbeheer zijn de volgende kosten als percentage van het belegd vermogen in het jaarverslag vermeld:. het beheer van de beleggingen: 0,16% ( 2,3 miljoen);. overige kosten, waaronder transactiekosten: 0,18% ( 2,4 miljoen). Voor de pensioenuitvoering (inclusief advies, audit, toezicht, bestuur, opleidingen etcetera) zijn kosten ad 1,5 miljoen in het jaarverslag vermeld. Deze kosten kunnen worden gerelateerd aan het totaal aantal deelnemers en zijn 151 per deelnemer. Omdat voor de slapers niet veel werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden, is het voor goede vergelijkingen ook gebruikelijk de kosten te relateren aan het aantal actieven en pensioengerechtigden. Dan komen de kosten uit op 248. Uiteraard kunnen kosten niet los worden gezien van de resultaten en/of kwaliteit van de dienstverlening. Verkort Jaarverslag2013 9

10 Toeslagen Voor het verlenen van toeslagen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve deelnemers enerzijds en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inactieven) anderzijds. Zie hoofdstuk 1.9 (pagina 25-26) voor meer informatie. In december 2013 heeft het bestuur als volgt besloten over de toeslagen per 1 januari 2014: Voor de aanvullende toeslag voor actieven wordt gebruik gemaakt van de Leidraad Actieven Toeslag (LAT). Daarbij wordt rekening gehouden met de waarde van de Toeslagreserve actieven. Bij het besluit om de aanvullende toeslag volledig toe te kennen is getoetst dat het herstel niet wordt vertraagd en bovendien hoeven we geen aanvullende maatregelen te treffen. Voor inactieven: Maatstaf CPI afgeleid per oktober 2013: 0,90% Toepassing interne richtlijn o.b.v. dekkingsgraad: 113,4%, besluit 0,3% toeslag Voor actieven: Maatstaf loonindex 2013: 2,00% Toepassing interne richtlijn basis o.b.v. dekkingsgraad: 113,4%; basistoeslag 0,68% Toepassing interne richtlijn aanvullende toeslag o.b.v. LAT: > 120%; aanvullende toeslag 1,32% 10 Verkort Jaarverslag2013

11 Goed pensioenfondsbestuur, verantwoording en toezicht Het bestuur bestaat uit acht leden. De statuten bepalen dat hiervan vier voorgedragen zijn door de onderneming (KDE), twee voorgedragen zijn door de ondernemingsraad (OR) en twee gekozen zijn door de gepensioneerden. De zittingstermijn bedraagt vier jaar. Hiernaast kunt u de wisselingen in het bestuur in 2013 en de bestuurssamenstelling per 31 december 2013 zien. Het jaar waarin de zittingstermijn eindigt wordt tussen haakjes vermeld. In de bestuurssamenstelling traden in 2013 enkele wisselingen op: Catharien van Mierlo nam per 1 maart 2013 afscheid van het bestuur. Als voorzitter werd ze opgevolgd door Quirijn Ligtenstein. De opengevallen bestuurszetel werd ingevuld door Gerrit van Breukelen. Gerrit heeft de rol van plaatsvervangend voorzitter overgenomen van Leo Burgers. Tot slot heeft Joris van de Rijt per 1 januari 2014 de rol van secretaris overgenomen van Roel Burema, die in de loop van 2014 het bestuur zal verlaten. Het dagelijks bestuur is daarmee in korte tijd geheel vernieuwd en bestaat nu uit Quirijn, Gerrit en Joris. Bestuursleden, voorgedragen door de onderneming - drs. Leo Burgers (2017) - Gerrit van Breukelen, plaatsvervangend voorzitter bestuur (2015) - mr. Caroline Carrière (2014) - drs. Joris van de Rijt, secretaris bestuur (2016) Bestuursleden, voorgedragen door de Ondernemingsraad (OR) - Roel Burema (2014) - Klaas Meindertsma (2015) Bestuursleden, gekozen door de gepensioneerden - Sytze Meerema (2016) - Quirijn Ligtenstein, voorzitter bestuur (2018) Over de wijze waarop zorgvuldige besluitvorming en evenwichtige belangenafweging zijn geregeld, is een apart hoofdstuk 1.5 in het jaarverslag opgenomen (pagina 18). Verkort Jaarverslag

12 Q & A Verantwoordingsorgaan Wat anderen vinden van de wijze waarop het bestuur opereert en hoe de financiële positie van het fonds beoordeeld wordt, kun je teruglezen in diverse verslagen en verklaringen:. Compliance officer: hoofdstuk 1.13 (pagina 40). Verantwoordingsorgaan: hoofdstuk 1.14 (pagina 41-42). Certificerend actuaris: hoofdstuk 3.4 (pagina 96-97). Waarmerkend accountant: hoofdstuk 3.5 (pagina 98) Ieder jaar lichten we één van de beoordelingen wat meer in het verkort jaarverslag toe. Dit jaar hebben we de verklaring van het Verantwoordingsorgaan eruit gelicht. Hieronder staan enkele hoofdlijnen over het Verantwoordingsorgaan en de verklaring die zij bij de jaarrekening 2013 hebben afgegeven. Nadere afspraken zijn vastgelegd in het Reglement voor het Verantwoordingsorgaan. Wat is het Verantwoordingsorgaan (VO)? Het verantwoordingsorgaan bij DEPF is in 2007 ingesteld en vervult een formele statutaire rol. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twee leden vanuit de onderneming, twee leden vanuit de deelnemers van DEPF en twee leden vanuit de gepensioneerden van DEPF. Wat is de taak van het VO? Het VO heeft op grond van de wet tot taak om jaarlijks een algemeen oordeel te geven over het handelen van het bestuur van DEPF, het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Daarnaast geeft het VO advies bij voorgenomen aanpassingen op specifieke gebieden (nader omschreven in artikel 3.6 van het VO-reglement). Wat heeft het VO in 2013 gedaan? Het VO heeft in het verslagjaar informatie van het bestuur ontvangen, eigen vergaderingen gehouden en twee keer gezamenlijk vergaderd met een afvaardiging van het bestuur. Het VO is in staat hiermee een algemeen oordeel te vormen over het handelen van het bestuur. Wat vindt het VO van het beleid van het bestuur? Op basis van de informatie en discussie hierover heeft het VO het volgende oordeel: het bestuur heeft het beleid op een evenwichtige 12 Verkort Jaarverslag2013

13 en zorgvuldige wijze uitgevoerd, waarbij de belangen van alle belanghebbenden in voldoende mate in aanmerking zijn genomen. Wat vindt het VO van beleidskeuzes van het bestuur? Het bestuur heeft bij de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben een zorgvuldige en open besluitvormingsprocedure gevolgd. De transparantie van het beleid over toeslagen hoger dan de reglementaire maatstaf kan worden verbeterd. Wat vindt het VO van het communicatiebeleid? Het VO heeft kennisgenomen van het communicatieplan voor zowel 2013 als Het VO is positief over het communicatiebeleid en de communicatieplannen en volgt periodiek de uitvoering hiervan. Wat vindt het VO van het handelen van het bestuur? Het bestuur heeft in het verslagjaar correct en tijdig gehandeld. Tevens is het VO van mening dat de kwaliteit van de uitvoering, governance en communicatie naar de deelnemers van DEPF opnieuw verder is verbeterd. Wat vindt het VO van de bestuurspraktijk? Ten aanzien van de bestuurspraktijk heeft het VO geconstateerd dat het bestuur de afgelopen twee jaar met veel wisselingen is geconfronteerd maar steeds tijdig in adequate opvolging kon worden voorzien. Dit lijkt echter wel een moeizamer proces te worden, mede als gevolg van aangescherpte eisen die De Nederlandsche Bank stelt aan nieuwe bestuursleden. Om deze opvolging naar de toekomst te kunnen blijven borgen, zal het bestuur alert moeten zijn op het tijdig beschikbaar krijgen van de juiste kandidaten. Het VO geeft er de voorkeur aan dat bestuursleden vanuit de interne kandidaten worden geworven. Voor zover sprake is van een dienstverband zal binnen de bestaande functie voldoende tijd beschikbaar moeten worden gesteld om de taken bij DEPF naar behoren uit te kunnen voeren. Wat vindt het VO van de besluitvorming over het nieuwe bestuursmodel? Het bestuur heeft het paritaire bestuursmodel geanalyseerd en met diverse partijen overleg gevoerd over de invulling van een nieuw bestuursmodel per 1 juli Het bestuur heeft haar besluit over het bestuursmodel integraal voor advies aan het Verantwoordingsorgaan voorgelegd. Hierbij is door het bestuur een besluitvormingsdocument opgesteld. Het VO kan zich goed vinden in de manier waarop het besluit tot stand is gekomen, alsook de uitkomst van de besluitvorming. Wat vindt het VO van het beloningsbeleid? Het VO heeft een positief advies gegeven bij de herziene aanpassing per 1 januari 2013 van de vacatievergoeding voor bestuursleden zonder dienstverband. Wat is de overall conclusie van het VO? De conclusie van het VO is dat het bestuur in het verslagjaar 2013 haar taken en bevoegdheden op correcte wijze heeft uitgevoerd. Verkort Jaarverslag

14 Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Onze communicatiedoelen en de middelen die we daarbij inzetten leggen we vast in een communicatieplan. Daarbij worden steeds meer digitale middelen ingezet, zoals de website en de digitale nieuwsbrief. Voor de nabije toekomst krijgt iedere deelnemer een eigen mijn-omgeving en zal een pensioendashboard in gebruik worden genomen. In 2013 is veel tijd besteed aan de communicatie rond de nieuwe 67-pensioenregeling, het welkom heten van de Diensten collega s en transitie van de BPR rekeningen naar ABN AMRO Pensioenen. Naast algemene presentaties en een Infomatiebulletin, is een groot aantal mailingen verzonden, zodat iedereen op de hoogte is van de wijzigingen. De overgang naar pensioenrichtleeftijd 67 jaar, met de mogelijkheid van deeltijdpensioen en inkoop van het AOW-gat leidt tot veel extra communicatie en begeleiding. Hier zal ook in 2014 nog veel werk voor verzet moeten worden, inclusief de ingebruikneming van een nieuwe pensioenplanner. We vragen met enige regelmaat de mening van onze deelnemers over een belangrijk onderwerp. Met name de voorbereiding van de uitvraag naar de risicohouding en risicodraagvlak (die samen de risicobereidheid van de deelnemers bepalen) is een relevante activiteit in dit kader. Deze is in februari 2014 uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet, maar er is altijd nog ruimte voor verbetering. Ondanks al deze inspanningen zal pensioenmaterie lastig blijven en zal individuele begeleiding noodzakelijk blijven. De mogelijkheid om vragen te stellen bij een deskundige medewerker van de pensioendesk, het voeren van een individueel pensioengesprek en de mogelijkheid om een (indicatieve) pensioenberekening op te vragen zullen wij vanuit DEPF in de toekomst zeker blijven aanbieden. Meer informatie over de communicatie van het fonds is te vinden in hoofdstuk 1.12 (pagina 37 39). 14 Verkort Jaarverslag2013

15 Ontwikkelingen in 2014 In hoofdstuk 1.4 en 1.15 van het bestuursverslag worden de externe ontwikkelingen en interne voornemens voor 2014 toegelicht. Als u op de hoogte wilt blijven: volg onze (digitale) nieuwsbrieven. U kunt zich abonneren via het aanmeldformulier op de homepage van

16 colofon Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT Het verkort jaarverslag is een uitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Auteurs: Elvin van den Hoek, Michiel Kok Redactie: Commissie communicatie Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

Verkort. jaarverslag

Verkort. jaarverslag Verkort jaarverslag 2014 In dit verkort jaarverslag 2014 Voorwoord Kerncijfers 2014: Pensioenfonds in vogelvlucht De beleggingen Beheerste uitvoeringskosten Toeslagen Goed pensioenfondsbestuur, verantwoording

Nadere informatie

2012 g versla t Jaar Verkor

2012 g versla t Jaar Verkor 2012 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we u een verkort jaarverslag aan. U vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2012. Het jaar 2012 was

Nadere informatie

jaarverslag Verkort Je leest het verkort jaarverslag 2015 van Douwe Egberts Pensioenfonds (hierna: DEPF).

jaarverslag Verkort Je leest het verkort jaarverslag 2015 van Douwe Egberts Pensioenfonds (hierna: DEPF). Verkort jaarverslag 2015 Je leest het verkort jaarverslag 2015 van Douwe Egberts Pensioenfonds (hierna: DEPF). Hierin vind je informatie over de financiële positie van het pensioenfonds en de belangrijkste

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Het jaarverslag 2015 samengevat

Het jaarverslag 2015 samengevat Het jaarverslag 2015 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.785 Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 213 gepensioneerden. Van de overige deelnemers bouwen 923 werknemers

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 26 september 2013

Deelnemersvergadering 26 september 2013 Deelnemersvergadering 26 september 2013 2 1. Opening Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen (27 september 2012 en 24 januari 2013) 3. Jaarverslag 2012 4. Beleggingen 2012 en ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Presentatie, aanvullend op het gezamenlijke Informatiebulletin van KDE en DEPF November 2013 L.G. van den Hoek 1 Pensioen aanpassen: wie doet

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014 NR 28 februari 2015 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Impact van nieuwe financiële spelregels op de dekkingsgraad per 1 januari 2015 Voorlopige financiële cijfers 2014 Jubileum Toeslagbesluit 1

Nadere informatie

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK Amsterdam, 31 mei 2011 Agenda 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 1 oktober

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008 In het jaarverslag 2008 legt het bestuur van het pensioenfonds verantwoording af over het gevoerde beleid en de achterliggende

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare premieregeling Over op IBAN

NieuwsbriefPensioen. Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare premieregeling Over op IBAN 23 NR Juni 2013 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: 100 jaar: gefeliciteerd! Bestuurswisseling Wat vindt u ervan? Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2015

VERKORT JAARVERSLAG 2015 VERKORT JAARVERSLAG 2015 Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 De in 2014 opgerichte Stichting Pensioenfonds TNT Express beleefde in 2015 het eerste volledige jaar. Dit verkort jaarverslag is een samenvatting

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland 2010 Verkort jaarverslag In dit verkort jaarverslag 2010 kunt u kennis nemen van de volgende onderwerpen: 1. Voorwoord van de voorzitter en secretaris: 2010 was opnieuw een turbulent jaar! 2. Interne organisatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 NBC congrescentrum Nieuwegein Agenda 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Jaarverslag 2016 3. Nieuwe pensioenregelgeving, herstelplan, actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie