2012 g versla t Jaar Verkor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 g versla t Jaar Verkor"

Transcriptie

1 2012 Verkort Jaarverslag

2 Voorwoord Hierbij bieden we u een verkort jaarverslag aan. U vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar Het jaar 2012 was zowel in financieel als in operationeel opzicht een goed jaar voor ons fonds. We kwamen (gelukkig zonder aanvullende maatregelen) uit de situatie van dekkingstekort. Op de lopende dossiers, mede door aanpassingen in wet- en regelgeving, is vooruitgang geboekt. De naam van het fonds (en daarmee ook briefpapier, website en dergelijke), maar ook de BPR- regeling zijn in het verslagjaar aangepast. Verder voerden we een zelfevaluatie uit en werd door een externe visitatiecommissie een onderzoek uitgevoerd en zijn er aanbevelingen gedaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft haar rol actief vervuld en het bestuur heeft gesprekken met alle betrokken partijen rond het pensioenfonds gevoerd. De omgeving rond het pensioenfonds is en blijft voorlopig wel erg turbulent. Bij de onderneming en in de pensioenregelgeving zijn behoorlijke bewegingen gaande. De bestuurssamenstelling wijzigde om diverse redenen veel meer dan in het verleden: in 2012 wisselde de helft van het bestuur. De opvolgingsprocedures zijn in alle gevallen goed verlopen. Er was stabiliteit in de diverse partijen betrokken bij de uitvoering, de adviseurs en het bestuursbureau, zodat alle reguliere werkzaamheden goede doorgang konden vinden. We konden zo al onze verplichtingen nakomen. Wij vertrouwen erop dat dit verkort jaarverslag u wat meer inzicht geeft in de werking van het Douwe Egberts Pensioenfonds. Namens het bestuur van DEPF Quirijn Ligtenstein, voorzitter Roel Burema, secretaris Quirijn Ligtenstein Roel Burema Als de informatie in dit verkorte jaarverslag u triggert om u verder te verdiepen in financiële details of het beleid van het bestuur, dan kunt u bij die onderwerpen doorlinken naar het volledige jaarverslag. Dat vindt u ook als pdf elders op onze website. Alle bedragen in dit verkorte jaarverslag zijn vermeld in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld.

3 In dit verkort jaarverslag Voorwoord Bestuur en verantwoordingsorgaan Kerncijfers 2012: Pensioenfonds in vogelvlucht De beleggingen en uitvoeringskosten Toeslagen Beleggingen en toeslagen voor actieven en inactieven 10 Goed pensioenfonds bestuur, verantwoording en toezicht Annemarie Kuks: voorzitter van het Verantwoordingsorgaan Accountant en externe actuaris positief over DE pensioenfonds Open dialoog, in een prettige sfeer Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Ontwikkelingen in

4 4

5 Bestuur en verantwoordingsorgaan In het bestuur wisselden 4 van de 8 leden: Albert Six (eind 2011 vertrokken) werd in 2012 opgevolgd door Quirijn Ligtenstein Chiel Hildebrand werd opgevolgd door Sytze Meerema Gerben Veltman werd opgevolgd door Hennie van Wageningen Hennie Monsou werd opgevolgd door Caroline Carrière. wil ik mijn kennis en ervaring graag inzetten voor het bestuur van het fonds. In deze tijd is het niet gemakkelijk om bestuurders met ervaring op dit gebied te vinden. Ik verwacht als vertegenwoordiger van de gepensioneerden mijn steentje te kunnen bijdragen aan de bestuurlijke activiteiten van het fonds. Inmiddels heeft Quirijn de voorzittershamer van Catharien van Mierlo overgenomen. In het Verantwoordingsorgaan werden 3 van de 6 leden gewisseld; hiervan zijn 2 leden naar het bestuur doorgestroomd: Hennie van Wageningen werd opgevolgd door mevrouw Jacqueline Duurland Paul Huiskens werd opgevolgd door mevrouw Annemarie Kuks Sytze Meerema werd opgevolgd door Hans van der Waard Meer informatie is te vinden in het volledige jaarverslag: Bestuur en Verantwoordingsorgaan; p 9 Voor een volledig overzicht van betrokken personen (inclusief de commissies, bestuursbureau en adviseurs) en partijen: zie Personalia p 4-6 Quirijn Ligtenstein Quirijn Ligtenstein is geboren in 1948 en heeft zich in zijn werkzame leven ontwikkeld als pensioendeskundige. Bij vele van onze deelnemers is hij bekend als voormalig directeur van Pensioenfonds Douwe Egberts (tot medio 2006). Ik heb meer dan 15 jaar met veel plezier gewerkt voor het pensioenfonds. Nu ik gepensioneerd ben, Sytze Meerema Sytze Meerema is ook in 1948 geboren en heeft zich ontwikkeld als economisch specialist. Binnen Koninklijke Douwe Egberts heeft hij veel administratieve en boekhoudkundige functies vervuld. In 2006 sloot hij zijn loopbaan af als controller van Detrex. Hij zette zich privé daarnaast in voor vele maatschappelijke organisaties, waaronder ook de VGDE. Het bestuur van de VGDE heeft mij gepolst of ik bereid ben in het bestuur van het Pensioenfonds zitting te nemen. De pensioenproblematiek is niet eenvoudig. Er zijn veel actuele ontwikkelingen en voor heel veel mensen is het complexe materie. Voor gepensioneerden is het deelnemen in het bestuur van DEPF de manier om invloed te kunnen uitoefenen op wat er met hun rechten gebeurt. Het goed besturen van het Pensioenfonds is van belang en daar wil ik als medebestuurder een bijdrage aan leveren. Ik ben bereid hierin te investeren. Deelname in het bestuur van DEPF ligt in het verlengde van door mij ontplooide maatschappelijke betrokkenheid. 5

6 Kerncijfers 2012: Pensioenfonds in vogelvlucht Voor wie Deelnemers die pensioen opbouwen: Deelnemers die premievrije rechten hebben (slapers): Pensioengerechtigden: Totaal zijn er dus ruim belanghebbenden Vermogen in de diverse regelingen Middelloonregeling (inclusief verleden): Beschikbare premieregeling (BPR): 18 Toeslagreserve actieven (TRA): 54 Totaal is er dus bijna 1,5 miljard belegd vermogen in het pensioenfonds. Verplichtingen De verplichtingen in de BPR zijn (per definitie) gelijk aan het totaal van de beleggingssaldi in deze regeling. De Toeslagreserve actieven (TRA) is een bestemde reserve die onder voorwaarden door het Bestuur kan worden ingezet voor de toeslag aan actieve deelnemers. De verplichtingen in de middelloonregeling worden bepaald op basis van de opgebouwde pensioenrechten en de grondslagen van het pensioenfonds. De grondslagen zijn in 2012 op 2 punten aangepast: Rente: vanaf 30 september 2012 hanteert De Nederlandsche Bank een andere methodiek voor de rentevaststelling. Per eind 2012 betekende dit ongeveer 26,5 miljoen minder verplichtingen. Levensverwachting: door nieuwe prognosetafels die in de loop van 2012 beschikbaar kwamen was er eind 2012 bijna 5,4 miljoen extra voorziening nodig. Per saldo werden de verplichtingen door wijzigingen in de berekeningsmethodiek dus ruim 21 miljoen lager. Daarnaast waren uiteraard de diverse normale effecten op de verplichtingen: renteontwikkeling, pensioenuitkeringen, pensioenopbouw en ingaande/uitgaande waardeoverdrachten. Totaal kwamen de verplichtingen per eind 2012 in de middelloonregeling uit op miljoen. 6

7 Algemene reserve, bestemde reserve en het vereist vermogen Door een behaalde jaarwinst van 105 miljoen steeg de algemene reserve van 24 miljoen negatief naar 81 miljoen positief. Dit leverde een dekkingsgraad op van 106,2%, welke hoger ligt dan het minimaal vereiste niveau van 104,2%. Het wettelijk vereist solvabiliteitsniveau (waarvoor een hersteltermijn van 15 jaar = 2023 geldt) is 113,6%. De algemene reserve die hierbij hoort is 178 miljoen. We komen dus nog 97 miljoen (178 minus 81) tekort ten opzichte van de wettelijke eis voor de lange termijn. Het herstelplan blijft punt van aandacht, maar op dit moment zijn de zorgen een stuk minder dan beschreven in het verkort jaarverslag Daarnaast is op de bestemde reserve TRA per saldo een negatief resultaat van 4 miljoen behaald. De TRA haalde een mooi positief beleggingsresultaat van 9 miljoen; de onttrekking wegens toeslagverlening actieven van 3% bedroeg ruim 13 miljoen en geldt als verlies. De TRA telt niet mee bij de dekkingsgraad, maar wel bij de Leidraad Actieven Toeslag (LAT). Uitkeringen en premies 2012 Pensioenuitkeringen: 59 miljoen Premie middelloonregeling: 25 miljoen Herstelpremie: 25 miljoen Premie BPR: 4 miljoen Meer informatie? Meer informatie vindt u in het volledige jaarverslag: Kerncijfers periode p 7 Premiebeleid p 20 Toeslagbeleid p 21 Resultaten, financiële positie en herstelplan p Jaarrekening p Dekkingsgraad

8 De beleggingen en uitvoeringskosten Overzicht van de categorieën waarin DEPF de middelen voor risico pensioenfonds belegt: Beleggingen voor risico pensioenfonds Rendement In 2012 Waarde Per Matching portefeuille 14,2% 861 Return portefeuille 17,0% 487 Divers 0,2% 3 6 Totaal 15,4% Op de Toeslagreserve actieven haalden we zelfs een rendement van 16,2%. De TRA had eind 2012 (na onttrekking van ruim 13 miljoen) een waarde van ruim 54 miljoen. Meer weten over de beleggingen? Zie het volledige jaarverslag: Vermogensbeheer en performance p Toelichting beleggingen p We hebben in 2012 twee beleidswijzigingen in de portefeuille doorgevoerd: Toevoeging nieuwe beleggingscategorie Emerging Markets Debt (schuldpapier in opkomende markten) Omzetting van het mandaat in beursgenoteerd Europees vastgoed naar een beleggingsfonds dat belegt in wereldwijd vastgoed. Beheerste uitvoeringskosten Voor het vermogensbeheer zijn de volgende kosten in het jaarverslag vermeld: 2,3 miljoen/0,18% van het belegd vermogen voor het beheer van de beleggingen; 2,4 miljoen/0,18% van het belegd vermogen voor overige kosten, waaronder transactiekosten. Voor de pensioenuitvoering (inclusief advies, audit, toezicht, bestuur, opleidingen etcetera) zijn kosten ad 1,4 miljoen in het jaarverslag vermeld. Deze kosten kunnen worden gerelateerd aan het aantal deelnemers (9.519) en zijn dan 151 per deelnemer. Omdat voor de slapers niet veel werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden, is het ook gebruikelijk de kosten te relateren aan het aantal actieven en pensioengerechtigden (5.962). Die zijn dan 261 per deelnemer. Meer informatie: Zie het volledige jaarverslag: p 12, p

9 Toeslagen Voor het verlenen van toeslagen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve deelnemers enerzijds en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inactieven) anderzijds. Zie voor meer informatie het volledige jaarverslag h 1.9, p De uitkomst in 2012 was als volgt: Voor inactieven: Maatstaf CPI afgeleid per oktober 2012: 1,98% Toepassing interne richtlijn o.b.v. dekkingsgraad: < 110%, besluit: geen toeslag Voor actieven: Maatstaf loonindex 2012: 3,00% Toepassing interne richtlijn basis o.b.v. dekkingsgraad: < 110%, besluit: geen basistoeslag Toepassing interne richtlijn aanvullend o.b.v LAT: > 120%, besluit: volledige aanvullende toeslag van 3% Bij het besluit om de aanvullende toeslag volledig toe te kennen is getoetst dat het herstel niet wordt vertraagd en bovendien hoeven we geen aanvullende maatregelen te treffen. 9

10 Goed pensioenfonds bestuur, verantwoording en toezicht Over de wijze waarop zorgvuldig bestuur en evenwichtige belangenafweging zijn geregeld is een apart hoofdstuk in het volledige jaarverslag opgenomen. h 1.5, p Wat anderen vinden van de wijze waarop het bestuur opereert en hoe de financiele positie van het fonds beoordeeld dient te worden is terug te lezen in diverse verslagen en verklaringen in het volledige jaarverslag: Visitatiecommissie p Compliance officer p 40 Verantwoordingsorgaan p Certificerend actuaris p Accountant p Annemarie Kuks Annemarie Kuks (48) trad in 2012 toe tot het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Douwe Egberts Pensioenfonds. In het dagelijks leven is zij bij de onderneming verantwoordelijk voor alles op het gebied van HR en Facility management in Nederland. Haar toetreding tot het VO van het pensioenfonds was voor haar een logische stap. Vanuit mijn HR-rol voer ik ook cao-onderhandelingen met de vakbonden en pensioenen vormen daar een belangrijk onderdeel van. Daarmee voel ik me gedeeltelijk verantwoordelijk voor wat er met en bij DEPF gebeurt. Aan de ene kant ben ik erbij als de spelregels worden vastgesteld en aan de andere kant kan ik vanuit het VO van dichtbij meekijken en toezien op de uitvoering van het spel. Het zijn hectische tijden in de pensioenwereld en het is niet gemakkelijk om op dit moment verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen van een pensioenfonds. Toch is het van belang om juist nu te zorgen dat je er als fonds het beste uithaalt voor je deelnemers en gepensioneerden. Daar wil ik me heel graag voor inzetten. Ik heb pensioenkennis. Door nu in het VO van DEPF te gaan zitten, hoop ik ook weer een bijdrage te leveren. Annemarie Kuks 10

11 Door Annemarie Kuks (voorzitter van het Verantwoordingsorgaan) Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over het handelen van het bestuur van DEPF, het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Voor de uitvoering van haar taak krijgt het Verantwoordingsorgaan inzage in - en toelichting bij belangrijke documenten en de notulen van bestuursvergaderingen. Op basis van de beschikbaar gestelde informatie concludeert het Verantwoordingsorgaan dat het bestuur in het verslagjaar 2012 haar taken en bevoegdheden op correcte wijze heeft uitgevoerd. Voor meer informatie: zie de Verklaring van het Verantwoordingsorgaan in hoofdstuk 1.15 van het volledige jaarverslag. 11

12 Accountant en externe actuaris positief over DE Pensioenfonds Open dialoog, in een prettige sfeer Een pensioenfonds is verplicht om jaarlijks vóór 1 juli zowel de jaarrekening als de verslagstaten voor toezichthouder De Nederlandsche Bank vast te stellen. Deze vormen van verantwoording moeten zij voorzien van een accountantsverklaring en een actuariële verklaring. Kortgezegd geeft de accountant een zogeheten getrouwheidsverklaring, en velt de certificerend actuaris een onafhankelijk deskundig oordeel over de financiële situatie van het fonds en over de wijze waarop het financiële beleid is vormgegeven. Gerhard Veluwenkamp Henk van der Rijst Voor de externe beoordeling van het gevoerde beleid, maakt Douwe Egberts Pensioenfonds gebruik van de diensten van PricewaterhouseCoopers (PwC) en Towers Watson. Aan accountant Henk van der Rijst (PwC) en certificerend actuaris Gerhard Veluwenkamp (Towers Watson) de vraag welke werkzaamheden zij voor het fonds uitvoeren - en wat hun bevindingen zijn. Prudent beleid In de Pensioenwet staat concreet omschreven waar de certificerend actuaris op moet letten, vertelt Gerhard Veluwenkamp: Kortgezegd is het vooral mijn taak om vast te stellen of de voorzieningen van het pensioenfonds voldoende zijn, of er voldoende premie is betaald, of het beleggingsbeleid prudent (zorgvuldig) is vormgegeven en of de financiële positie van het fonds uitbetaling van pensioenen en indexatie mogelijk maakt. Bij de beoordeling van deze punten baseer ik me met name op alle fondsdocumenten, notulen van vergaderingen, rapportages van de uitvoeringsorganisatie (TKP, red.) en op gesprekken met het Bestuursbureau en de accountant van het pensioenfonds. Zaken goed voor elkaar In feite kijk ik van een afstandje naar het pensioen- fonds, zo gaat Gerhard verder. Tóch moet ik een deskundig oordeel vellen over de financiële situatie van het fonds. Juist die op het oog tegenstrijdige aspecten maken deze functie zo interessant en uitdagend. Gevraagd naar zijn bevindingen bij Douwe Egberts Pensioenfonds, constateert Gerhard dat het fonds de zaken goed voor elkaar heeft: Het financiële beleid komt op een zorgvuldige wijze tot stand. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat het fonds nu uit dekkingstekort is, waardoor de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden. Overigens heeft ook de overheid daar deels bij geholpen, door toestemming te geven om de rente waarmee de dekkingsgraad wordt berekend anders vast te stellen. Dat heeft gunstig uitgepakt. Betrouwbare weergave Wat zijn de voornaamste werkzaamheden van de accountant? Henk van der Rijst: Als accountant toets ik of de jaarrekening van een pensioenfonds voldoet aan de wet- en regelgeving, en of de gepresenteerde cijfers een betrouwbare weergave zijn van de werkelijkheid. Daarnaast vervult een accountant voor het pensioenfondsbestuur vaak een klankbordfunctie, vooral als het gaat om risico s die de jaarrekening en de interne beheersing raken. 12

13 Uitdagende tijden Het zijn uitdagende tijden voor pensioenfondsen en daarmee ook voor accountants, stelt Henk. Er gebeurt heel veel, waardoor de maatschappelijke belangstelling voor pensioenfondsen toeneemt. Risicobeheersing, sterftecijfers, rentestanden, dekkingsgraden, het zijn allemaal onderwerpen die de fondsen behoorlijk bezig houden. Douwe Egberts Pensioenfonds weet zich daarin positief te onderscheiden, met name dankzij de professionaliteit en de voortvarendheid waarmee het bestuur en het Bestuursbureau op nieuwe ontwikkelingen inspringen. Met elkaar meedenken Zowel Gerhard als Henk zijn bijzonder goed te spreken over de samenwerking met Douwe Egberts Pensioenfonds. Henk verwoordt het als volgt: Er is sprake van een open dialoog, in een goede sfeer. Iedereen is bereid om naar elkaar te luisteren en mee te denken, terwijl er tegelijkertijd voldoende ruimte wordt geboden om elkaar op bepaalde verantwoordelijkheden aan te spreken. Een dergelijk klimaat leidt tot de beste resultaten, aldus Henk: Als accountant hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. Maar om tot een hoge kwaliteit te komen, heb je wél een klant nodig die hetzelfde nastreeft. En dat is bij Douwe Egberts Pensioenfonds absoluut aan de orde. Maximaal zeven jaar Zowel Henk als Gerhard komen al heel wat jaren bij Douwe Egberts Pensioenfonds over de vloer. Voor Henk was het dit jaar de zevende en daarmee laatste keer dat hij als accountant bij Douwe Egberts Pensioenfonds optrad, van Gerhard wordt om dezelfde reden volgend jaar afscheid genomen. De regelgeving schrijft namelijk voor dat accountants en certificerend actuarissen maximaal zeven jaar voor een pensioenfonds mogen werken. Die richtlijn is opgesteld om te voorkomen dat er te nauwe banden tussen een fonds en de betreffende personen ontstaan, en om een eventuele tunnelvisie te voorkomen, lichten Gerhard en Henk toe. 13

14 Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Onze communicatiedoelen en de middelen die we daarbij inzetten leggen we vast in een communicatieplan. Daarbij worden steeds meer digitale middelen ingezet. We monitoren of de boodschappen overkomen en verbeteren waar dat nodig is. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet, maar er kan nog verder verbeterd worden. Ondanks al deze inspanningen zal pensioenmaterie lastig blijven en zal individuele begeleiding noodzakelijk blijven. Door bestaande complexiteiten in de regelingen zoveel mogelijk op te heffen en bij regelingsaanpassingen voor zo simpel mogelijke oplossingen te kiezen is nog winst te behalen. Meer informatie over de communicatie van het fonds is te vinden in het volledige jaarverslag: communicatie van het fonds h 1.12, p voor afkortingen en begrippen p

15 Ontwikkelingen in 2013 Een greep uit de issues die in 2013 aandacht zullen vragen: Laatste jaar van het kortetermijn herstelplan. Voorbereidingen aanpassingen 2014: pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en aanpassing opbouwpercentage Uitvoering BPR: onderzoek overdracht naar premiepensioeninstelling Bestuursmodel: gevolgen wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Ontwikkelingen bij de onderneming Voorbereiding op de aanpassingen van het toetsingskader (vermoedelijk per 2015) Volg onze (digitale) nieuwsbrieven als u wilt weten hoe deze aandachtspunten zich verder zullen ontwikkelen: op de digitale-nieuwsbrieven kunt u zich abonneren via aanmeldformulier-digitalenieuwsbrief. De reguliere nieuwsbrieven vindt u op de website onder publicaties.

16 colofon Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT Het verkort jaarverslag is een uitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Auteurs: Elvin van den Hoek, Michiel Kok Redactie: Commissie communicatie Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

2013 g versla t Jaar Verkor

2013 g versla t Jaar Verkor 2013 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2013. Het jaar 2013

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 19. mei 2012 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder per druk 31 maart 2012 De Pen berichtgeving sioen fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012plan

Jaarverslag 2012 2012plan Jaarverslag 2012 2012plan 1 2 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2012) 4 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 7 1 Bestuursverslag 8 1.1 Doelstelling en beleid 9 1.2 Bestuur

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje

NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje NR 27 oktober 2014 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Hoofdlijnen van het financiële plaatje DEPF neemt Hypotheekfonds op in de beleggingsmix Aflossing van de wacht Hoe staat het met de wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Karakteristieken van het pensioenfonds 9 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 D Samenvatting visitatierapport 17 E Bestuursverslag 20 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Jaarverslag 2014 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Voorwoord van de voorzitter 5 Karakteristieken van het pensioenfonds 7 Profiel 7 Organisatie 8 Kerncijfers 13 Verslag van het bestuur 15 Hoofdlijnen 15 Goed

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Maart 2010 PFP goed hersteld van crisis Bestuurslid Peter van der Graaf: Zonder risico geen betaalbaar pensioen Veranderingen rond de AOW Waarom verschilt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag SPF 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC. Sittard, juni 2015

Jaarverslag SPF 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC. Sittard, juni 2015 JAARVERSLAG 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC 1 Sittard, juni 2015 2 Leeswijzer Het jaarverslag is opgebouwd uit drie blokken: het verslag van het bestuur, de jaarrekening en overige informatie. In het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie

Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie jaarverslag 2013 1 Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. JV2013; versie 1.0

JAARVERSLAG 2013. JV2013; versie 1.0 JAARVERSLAG 2013 2 Inhoud Voorwoord.......... 4 Kerncijfers.......... 5 Personalia.......... 6 VERSLAG VAN HET BESTUUR Algemene ontwikkelingen........ 7 Structuur van het fonds........ 9 Profiel Verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. bpfbouw.nl

Jaarverslag 2014. bpfbouw.nl Jaarverslag 2014 bpfbouw.nl Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 H01 Algemeen pagina 4 H02 Voorwoord van het bestuur pagina 5 H03 Organisatie pagina 6 H04 Kerncijfers 2010-2014 pagina 8 H05

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A STIP 3 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10 D Verslag van de deelnemersraad 13 E Verslag verantwoordingsorgaan 15 F Bestuursverslag 18 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie