2012 g versla t Jaar Verkor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 g versla t Jaar Verkor"

Transcriptie

1 2012 Verkort Jaarverslag

2 Voorwoord Hierbij bieden we u een verkort jaarverslag aan. U vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar Het jaar 2012 was zowel in financieel als in operationeel opzicht een goed jaar voor ons fonds. We kwamen (gelukkig zonder aanvullende maatregelen) uit de situatie van dekkingstekort. Op de lopende dossiers, mede door aanpassingen in wet- en regelgeving, is vooruitgang geboekt. De naam van het fonds (en daarmee ook briefpapier, website en dergelijke), maar ook de BPR- regeling zijn in het verslagjaar aangepast. Verder voerden we een zelfevaluatie uit en werd door een externe visitatiecommissie een onderzoek uitgevoerd en zijn er aanbevelingen gedaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft haar rol actief vervuld en het bestuur heeft gesprekken met alle betrokken partijen rond het pensioenfonds gevoerd. De omgeving rond het pensioenfonds is en blijft voorlopig wel erg turbulent. Bij de onderneming en in de pensioenregelgeving zijn behoorlijke bewegingen gaande. De bestuurssamenstelling wijzigde om diverse redenen veel meer dan in het verleden: in 2012 wisselde de helft van het bestuur. De opvolgingsprocedures zijn in alle gevallen goed verlopen. Er was stabiliteit in de diverse partijen betrokken bij de uitvoering, de adviseurs en het bestuursbureau, zodat alle reguliere werkzaamheden goede doorgang konden vinden. We konden zo al onze verplichtingen nakomen. Wij vertrouwen erop dat dit verkort jaarverslag u wat meer inzicht geeft in de werking van het Douwe Egberts Pensioenfonds. Namens het bestuur van DEPF Quirijn Ligtenstein, voorzitter Roel Burema, secretaris Quirijn Ligtenstein Roel Burema Als de informatie in dit verkorte jaarverslag u triggert om u verder te verdiepen in financiële details of het beleid van het bestuur, dan kunt u bij die onderwerpen doorlinken naar het volledige jaarverslag. Dat vindt u ook als pdf elders op onze website. Alle bedragen in dit verkorte jaarverslag zijn vermeld in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld.

3 In dit verkort jaarverslag Voorwoord Bestuur en verantwoordingsorgaan Kerncijfers 2012: Pensioenfonds in vogelvlucht De beleggingen en uitvoeringskosten Toeslagen Beleggingen en toeslagen voor actieven en inactieven 10 Goed pensioenfonds bestuur, verantwoording en toezicht Annemarie Kuks: voorzitter van het Verantwoordingsorgaan Accountant en externe actuaris positief over DE pensioenfonds Open dialoog, in een prettige sfeer Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Ontwikkelingen in

4 4

5 Bestuur en verantwoordingsorgaan In het bestuur wisselden 4 van de 8 leden: Albert Six (eind 2011 vertrokken) werd in 2012 opgevolgd door Quirijn Ligtenstein Chiel Hildebrand werd opgevolgd door Sytze Meerema Gerben Veltman werd opgevolgd door Hennie van Wageningen Hennie Monsou werd opgevolgd door Caroline Carrière. wil ik mijn kennis en ervaring graag inzetten voor het bestuur van het fonds. In deze tijd is het niet gemakkelijk om bestuurders met ervaring op dit gebied te vinden. Ik verwacht als vertegenwoordiger van de gepensioneerden mijn steentje te kunnen bijdragen aan de bestuurlijke activiteiten van het fonds. Inmiddels heeft Quirijn de voorzittershamer van Catharien van Mierlo overgenomen. In het Verantwoordingsorgaan werden 3 van de 6 leden gewisseld; hiervan zijn 2 leden naar het bestuur doorgestroomd: Hennie van Wageningen werd opgevolgd door mevrouw Jacqueline Duurland Paul Huiskens werd opgevolgd door mevrouw Annemarie Kuks Sytze Meerema werd opgevolgd door Hans van der Waard Meer informatie is te vinden in het volledige jaarverslag: Bestuur en Verantwoordingsorgaan; p 9 Voor een volledig overzicht van betrokken personen (inclusief de commissies, bestuursbureau en adviseurs) en partijen: zie Personalia p 4-6 Quirijn Ligtenstein Quirijn Ligtenstein is geboren in 1948 en heeft zich in zijn werkzame leven ontwikkeld als pensioendeskundige. Bij vele van onze deelnemers is hij bekend als voormalig directeur van Pensioenfonds Douwe Egberts (tot medio 2006). Ik heb meer dan 15 jaar met veel plezier gewerkt voor het pensioenfonds. Nu ik gepensioneerd ben, Sytze Meerema Sytze Meerema is ook in 1948 geboren en heeft zich ontwikkeld als economisch specialist. Binnen Koninklijke Douwe Egberts heeft hij veel administratieve en boekhoudkundige functies vervuld. In 2006 sloot hij zijn loopbaan af als controller van Detrex. Hij zette zich privé daarnaast in voor vele maatschappelijke organisaties, waaronder ook de VGDE. Het bestuur van de VGDE heeft mij gepolst of ik bereid ben in het bestuur van het Pensioenfonds zitting te nemen. De pensioenproblematiek is niet eenvoudig. Er zijn veel actuele ontwikkelingen en voor heel veel mensen is het complexe materie. Voor gepensioneerden is het deelnemen in het bestuur van DEPF de manier om invloed te kunnen uitoefenen op wat er met hun rechten gebeurt. Het goed besturen van het Pensioenfonds is van belang en daar wil ik als medebestuurder een bijdrage aan leveren. Ik ben bereid hierin te investeren. Deelname in het bestuur van DEPF ligt in het verlengde van door mij ontplooide maatschappelijke betrokkenheid. 5

6 Kerncijfers 2012: Pensioenfonds in vogelvlucht Voor wie Deelnemers die pensioen opbouwen: Deelnemers die premievrije rechten hebben (slapers): Pensioengerechtigden: Totaal zijn er dus ruim belanghebbenden Vermogen in de diverse regelingen Middelloonregeling (inclusief verleden): Beschikbare premieregeling (BPR): 18 Toeslagreserve actieven (TRA): 54 Totaal is er dus bijna 1,5 miljard belegd vermogen in het pensioenfonds. Verplichtingen De verplichtingen in de BPR zijn (per definitie) gelijk aan het totaal van de beleggingssaldi in deze regeling. De Toeslagreserve actieven (TRA) is een bestemde reserve die onder voorwaarden door het Bestuur kan worden ingezet voor de toeslag aan actieve deelnemers. De verplichtingen in de middelloonregeling worden bepaald op basis van de opgebouwde pensioenrechten en de grondslagen van het pensioenfonds. De grondslagen zijn in 2012 op 2 punten aangepast: Rente: vanaf 30 september 2012 hanteert De Nederlandsche Bank een andere methodiek voor de rentevaststelling. Per eind 2012 betekende dit ongeveer 26,5 miljoen minder verplichtingen. Levensverwachting: door nieuwe prognosetafels die in de loop van 2012 beschikbaar kwamen was er eind 2012 bijna 5,4 miljoen extra voorziening nodig. Per saldo werden de verplichtingen door wijzigingen in de berekeningsmethodiek dus ruim 21 miljoen lager. Daarnaast waren uiteraard de diverse normale effecten op de verplichtingen: renteontwikkeling, pensioenuitkeringen, pensioenopbouw en ingaande/uitgaande waardeoverdrachten. Totaal kwamen de verplichtingen per eind 2012 in de middelloonregeling uit op miljoen. 6

7 Algemene reserve, bestemde reserve en het vereist vermogen Door een behaalde jaarwinst van 105 miljoen steeg de algemene reserve van 24 miljoen negatief naar 81 miljoen positief. Dit leverde een dekkingsgraad op van 106,2%, welke hoger ligt dan het minimaal vereiste niveau van 104,2%. Het wettelijk vereist solvabiliteitsniveau (waarvoor een hersteltermijn van 15 jaar = 2023 geldt) is 113,6%. De algemene reserve die hierbij hoort is 178 miljoen. We komen dus nog 97 miljoen (178 minus 81) tekort ten opzichte van de wettelijke eis voor de lange termijn. Het herstelplan blijft punt van aandacht, maar op dit moment zijn de zorgen een stuk minder dan beschreven in het verkort jaarverslag Daarnaast is op de bestemde reserve TRA per saldo een negatief resultaat van 4 miljoen behaald. De TRA haalde een mooi positief beleggingsresultaat van 9 miljoen; de onttrekking wegens toeslagverlening actieven van 3% bedroeg ruim 13 miljoen en geldt als verlies. De TRA telt niet mee bij de dekkingsgraad, maar wel bij de Leidraad Actieven Toeslag (LAT). Uitkeringen en premies 2012 Pensioenuitkeringen: 59 miljoen Premie middelloonregeling: 25 miljoen Herstelpremie: 25 miljoen Premie BPR: 4 miljoen Meer informatie? Meer informatie vindt u in het volledige jaarverslag: Kerncijfers periode p 7 Premiebeleid p 20 Toeslagbeleid p 21 Resultaten, financiële positie en herstelplan p Jaarrekening p Dekkingsgraad

8 De beleggingen en uitvoeringskosten Overzicht van de categorieën waarin DEPF de middelen voor risico pensioenfonds belegt: Beleggingen voor risico pensioenfonds Rendement In 2012 Waarde Per Matching portefeuille 14,2% 861 Return portefeuille 17,0% 487 Divers 0,2% 3 6 Totaal 15,4% Op de Toeslagreserve actieven haalden we zelfs een rendement van 16,2%. De TRA had eind 2012 (na onttrekking van ruim 13 miljoen) een waarde van ruim 54 miljoen. Meer weten over de beleggingen? Zie het volledige jaarverslag: Vermogensbeheer en performance p Toelichting beleggingen p We hebben in 2012 twee beleidswijzigingen in de portefeuille doorgevoerd: Toevoeging nieuwe beleggingscategorie Emerging Markets Debt (schuldpapier in opkomende markten) Omzetting van het mandaat in beursgenoteerd Europees vastgoed naar een beleggingsfonds dat belegt in wereldwijd vastgoed. Beheerste uitvoeringskosten Voor het vermogensbeheer zijn de volgende kosten in het jaarverslag vermeld: 2,3 miljoen/0,18% van het belegd vermogen voor het beheer van de beleggingen; 2,4 miljoen/0,18% van het belegd vermogen voor overige kosten, waaronder transactiekosten. Voor de pensioenuitvoering (inclusief advies, audit, toezicht, bestuur, opleidingen etcetera) zijn kosten ad 1,4 miljoen in het jaarverslag vermeld. Deze kosten kunnen worden gerelateerd aan het aantal deelnemers (9.519) en zijn dan 151 per deelnemer. Omdat voor de slapers niet veel werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden, is het ook gebruikelijk de kosten te relateren aan het aantal actieven en pensioengerechtigden (5.962). Die zijn dan 261 per deelnemer. Meer informatie: Zie het volledige jaarverslag: p 12, p

9 Toeslagen Voor het verlenen van toeslagen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve deelnemers enerzijds en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inactieven) anderzijds. Zie voor meer informatie het volledige jaarverslag h 1.9, p De uitkomst in 2012 was als volgt: Voor inactieven: Maatstaf CPI afgeleid per oktober 2012: 1,98% Toepassing interne richtlijn o.b.v. dekkingsgraad: < 110%, besluit: geen toeslag Voor actieven: Maatstaf loonindex 2012: 3,00% Toepassing interne richtlijn basis o.b.v. dekkingsgraad: < 110%, besluit: geen basistoeslag Toepassing interne richtlijn aanvullend o.b.v LAT: > 120%, besluit: volledige aanvullende toeslag van 3% Bij het besluit om de aanvullende toeslag volledig toe te kennen is getoetst dat het herstel niet wordt vertraagd en bovendien hoeven we geen aanvullende maatregelen te treffen. 9

10 Goed pensioenfonds bestuur, verantwoording en toezicht Over de wijze waarop zorgvuldig bestuur en evenwichtige belangenafweging zijn geregeld is een apart hoofdstuk in het volledige jaarverslag opgenomen. h 1.5, p Wat anderen vinden van de wijze waarop het bestuur opereert en hoe de financiele positie van het fonds beoordeeld dient te worden is terug te lezen in diverse verslagen en verklaringen in het volledige jaarverslag: Visitatiecommissie p Compliance officer p 40 Verantwoordingsorgaan p Certificerend actuaris p Accountant p Annemarie Kuks Annemarie Kuks (48) trad in 2012 toe tot het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Douwe Egberts Pensioenfonds. In het dagelijks leven is zij bij de onderneming verantwoordelijk voor alles op het gebied van HR en Facility management in Nederland. Haar toetreding tot het VO van het pensioenfonds was voor haar een logische stap. Vanuit mijn HR-rol voer ik ook cao-onderhandelingen met de vakbonden en pensioenen vormen daar een belangrijk onderdeel van. Daarmee voel ik me gedeeltelijk verantwoordelijk voor wat er met en bij DEPF gebeurt. Aan de ene kant ben ik erbij als de spelregels worden vastgesteld en aan de andere kant kan ik vanuit het VO van dichtbij meekijken en toezien op de uitvoering van het spel. Het zijn hectische tijden in de pensioenwereld en het is niet gemakkelijk om op dit moment verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen van een pensioenfonds. Toch is het van belang om juist nu te zorgen dat je er als fonds het beste uithaalt voor je deelnemers en gepensioneerden. Daar wil ik me heel graag voor inzetten. Ik heb pensioenkennis. Door nu in het VO van DEPF te gaan zitten, hoop ik ook weer een bijdrage te leveren. Annemarie Kuks 10

11 Door Annemarie Kuks (voorzitter van het Verantwoordingsorgaan) Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over het handelen van het bestuur van DEPF, het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Voor de uitvoering van haar taak krijgt het Verantwoordingsorgaan inzage in - en toelichting bij belangrijke documenten en de notulen van bestuursvergaderingen. Op basis van de beschikbaar gestelde informatie concludeert het Verantwoordingsorgaan dat het bestuur in het verslagjaar 2012 haar taken en bevoegdheden op correcte wijze heeft uitgevoerd. Voor meer informatie: zie de Verklaring van het Verantwoordingsorgaan in hoofdstuk 1.15 van het volledige jaarverslag. 11

12 Accountant en externe actuaris positief over DE Pensioenfonds Open dialoog, in een prettige sfeer Een pensioenfonds is verplicht om jaarlijks vóór 1 juli zowel de jaarrekening als de verslagstaten voor toezichthouder De Nederlandsche Bank vast te stellen. Deze vormen van verantwoording moeten zij voorzien van een accountantsverklaring en een actuariële verklaring. Kortgezegd geeft de accountant een zogeheten getrouwheidsverklaring, en velt de certificerend actuaris een onafhankelijk deskundig oordeel over de financiële situatie van het fonds en over de wijze waarop het financiële beleid is vormgegeven. Gerhard Veluwenkamp Henk van der Rijst Voor de externe beoordeling van het gevoerde beleid, maakt Douwe Egberts Pensioenfonds gebruik van de diensten van PricewaterhouseCoopers (PwC) en Towers Watson. Aan accountant Henk van der Rijst (PwC) en certificerend actuaris Gerhard Veluwenkamp (Towers Watson) de vraag welke werkzaamheden zij voor het fonds uitvoeren - en wat hun bevindingen zijn. Prudent beleid In de Pensioenwet staat concreet omschreven waar de certificerend actuaris op moet letten, vertelt Gerhard Veluwenkamp: Kortgezegd is het vooral mijn taak om vast te stellen of de voorzieningen van het pensioenfonds voldoende zijn, of er voldoende premie is betaald, of het beleggingsbeleid prudent (zorgvuldig) is vormgegeven en of de financiële positie van het fonds uitbetaling van pensioenen en indexatie mogelijk maakt. Bij de beoordeling van deze punten baseer ik me met name op alle fondsdocumenten, notulen van vergaderingen, rapportages van de uitvoeringsorganisatie (TKP, red.) en op gesprekken met het Bestuursbureau en de accountant van het pensioenfonds. Zaken goed voor elkaar In feite kijk ik van een afstandje naar het pensioen- fonds, zo gaat Gerhard verder. Tóch moet ik een deskundig oordeel vellen over de financiële situatie van het fonds. Juist die op het oog tegenstrijdige aspecten maken deze functie zo interessant en uitdagend. Gevraagd naar zijn bevindingen bij Douwe Egberts Pensioenfonds, constateert Gerhard dat het fonds de zaken goed voor elkaar heeft: Het financiële beleid komt op een zorgvuldige wijze tot stand. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat het fonds nu uit dekkingstekort is, waardoor de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden. Overigens heeft ook de overheid daar deels bij geholpen, door toestemming te geven om de rente waarmee de dekkingsgraad wordt berekend anders vast te stellen. Dat heeft gunstig uitgepakt. Betrouwbare weergave Wat zijn de voornaamste werkzaamheden van de accountant? Henk van der Rijst: Als accountant toets ik of de jaarrekening van een pensioenfonds voldoet aan de wet- en regelgeving, en of de gepresenteerde cijfers een betrouwbare weergave zijn van de werkelijkheid. Daarnaast vervult een accountant voor het pensioenfondsbestuur vaak een klankbordfunctie, vooral als het gaat om risico s die de jaarrekening en de interne beheersing raken. 12

13 Uitdagende tijden Het zijn uitdagende tijden voor pensioenfondsen en daarmee ook voor accountants, stelt Henk. Er gebeurt heel veel, waardoor de maatschappelijke belangstelling voor pensioenfondsen toeneemt. Risicobeheersing, sterftecijfers, rentestanden, dekkingsgraden, het zijn allemaal onderwerpen die de fondsen behoorlijk bezig houden. Douwe Egberts Pensioenfonds weet zich daarin positief te onderscheiden, met name dankzij de professionaliteit en de voortvarendheid waarmee het bestuur en het Bestuursbureau op nieuwe ontwikkelingen inspringen. Met elkaar meedenken Zowel Gerhard als Henk zijn bijzonder goed te spreken over de samenwerking met Douwe Egberts Pensioenfonds. Henk verwoordt het als volgt: Er is sprake van een open dialoog, in een goede sfeer. Iedereen is bereid om naar elkaar te luisteren en mee te denken, terwijl er tegelijkertijd voldoende ruimte wordt geboden om elkaar op bepaalde verantwoordelijkheden aan te spreken. Een dergelijk klimaat leidt tot de beste resultaten, aldus Henk: Als accountant hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. Maar om tot een hoge kwaliteit te komen, heb je wél een klant nodig die hetzelfde nastreeft. En dat is bij Douwe Egberts Pensioenfonds absoluut aan de orde. Maximaal zeven jaar Zowel Henk als Gerhard komen al heel wat jaren bij Douwe Egberts Pensioenfonds over de vloer. Voor Henk was het dit jaar de zevende en daarmee laatste keer dat hij als accountant bij Douwe Egberts Pensioenfonds optrad, van Gerhard wordt om dezelfde reden volgend jaar afscheid genomen. De regelgeving schrijft namelijk voor dat accountants en certificerend actuarissen maximaal zeven jaar voor een pensioenfonds mogen werken. Die richtlijn is opgesteld om te voorkomen dat er te nauwe banden tussen een fonds en de betreffende personen ontstaan, en om een eventuele tunnelvisie te voorkomen, lichten Gerhard en Henk toe. 13

14 Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Onze communicatiedoelen en de middelen die we daarbij inzetten leggen we vast in een communicatieplan. Daarbij worden steeds meer digitale middelen ingezet. We monitoren of de boodschappen overkomen en verbeteren waar dat nodig is. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet, maar er kan nog verder verbeterd worden. Ondanks al deze inspanningen zal pensioenmaterie lastig blijven en zal individuele begeleiding noodzakelijk blijven. Door bestaande complexiteiten in de regelingen zoveel mogelijk op te heffen en bij regelingsaanpassingen voor zo simpel mogelijke oplossingen te kiezen is nog winst te behalen. Meer informatie over de communicatie van het fonds is te vinden in het volledige jaarverslag: communicatie van het fonds h 1.12, p voor afkortingen en begrippen p

15 Ontwikkelingen in 2013 Een greep uit de issues die in 2013 aandacht zullen vragen: Laatste jaar van het kortetermijn herstelplan. Voorbereidingen aanpassingen 2014: pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en aanpassing opbouwpercentage Uitvoering BPR: onderzoek overdracht naar premiepensioeninstelling Bestuursmodel: gevolgen wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Ontwikkelingen bij de onderneming Voorbereiding op de aanpassingen van het toetsingskader (vermoedelijk per 2015) Volg onze (digitale) nieuwsbrieven als u wilt weten hoe deze aandachtspunten zich verder zullen ontwikkelen: op de digitale-nieuwsbrieven kunt u zich abonneren via aanmeldformulier-digitalenieuwsbrief. De reguliere nieuwsbrieven vindt u op de website onder publicaties.

16 colofon Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT Het verkort jaarverslag is een uitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Auteurs: Elvin van den Hoek, Michiel Kok Redactie: Commissie communicatie Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

2013 g versla t Jaar Verkor

2013 g versla t Jaar Verkor 2013 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2013. Het jaar 2013

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Verkort. jaarverslag

Verkort. jaarverslag Verkort jaarverslag 2014 In dit verkort jaarverslag 2014 Voorwoord Kerncijfers 2014: Pensioenfonds in vogelvlucht De beleggingen Beheerste uitvoeringskosten Toeslagen Goed pensioenfondsbestuur, verantwoording

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 19. mei 2012 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder per druk 31 maart 2012 De Pen berichtgeving sioen fonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. 2013 uit het dekkingstekort te komen.

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. 2013 uit het dekkingstekort te komen. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 18. januari 2012 Nr 7. November 2008 Dekkingsgraad Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder 31 druk december 2011 De Het berichtgeving

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Dinsdag 13 juni 2017 14.30 uur 2 Agenda 1. Opening en vragen 2. Financiële positie 3. Communicatie 4. Governance 5. Verantwoordingsorgaan 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Oordeel Verantwoordingsorgaan PPF APG over 2015

Oordeel Verantwoordingsorgaan PPF APG over 2015 Oordeel Verantwoordingsorgaan PPF APG over 2015 0 Oordeel Verantwoordingsorgaan PPF APG over 2015 Inhoud Oordeel van het VO... 1 Advies van het VO... 1 Verantwoording 2015... 2 1. Communicatie... 3 2.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 26 september 2013

Deelnemersvergadering 26 september 2013 Deelnemersvergadering 26 september 2013 2 1. Opening Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen (27 september 2012 en 24 januari 2013) 3. Jaarverslag 2012 4. Beleggingen 2012 en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Zeist, juni 2014 1. Nieuwsbrief blijft toch op papier 2. Financiële positie PNB verbetert verder 3. Nieuw bestuursmodel

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland 2010 Verkort jaarverslag In dit verkort jaarverslag 2010 kunt u kennis nemen van de volgende onderwerpen: 1. Voorwoord van de voorzitter en secretaris: 2010 was opnieuw een turbulent jaar! 2. Interne organisatie

Nadere informatie

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Presentatie, aanvullend op het gezamenlijke Informatiebulletin van KDE en DEPF November 2013 L.G. van den Hoek 1 Pensioen aanpassen: wie doet

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Verkort Jaarverslag 2011 - verkort jaarverslag 2011 - In dit verkort jaarverslag 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voorwoord: we gaan andere tijden tegemoet! Wie zorgt

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 25 september 2014

Deelnemersvergadering 25 september 2014 Deelnemersvergadering 25 september 2014 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen 3. Jaarverslag 2013 4. Beleggingen 2013 en ontwikkelingen (Martijn Euverman) 5. Nieuwe pensioenregelgeving

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Het jaarverslag 2015 samengevat

Het jaarverslag 2015 samengevat Het jaarverslag 2015 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.785 Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 213 gepensioneerden. Van de overige deelnemers bouwen 923 werknemers

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Verkorte kerngegevens fonds

Verkorte kerngegevens fonds Samenvatting jaarverslag 2010 Deze samenvatting is een ingekorte versie van het Jaar verslag 2010 van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C). Hierin leest u over de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Dekkingsgraad per 31 december 2012: ruim 106% algemene reserve in beeld. Dit is helaas dus nog niet aan de orde.

NieuwsbriefPensioen. Dekkingsgraad per 31 december 2012: ruim 106% algemene reserve in beeld. Dit is helaas dus nog niet aan de orde. 22 NR Februari 2013 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Toeslagen per 1 januari 2013 Afscheid van bestuursvoorzitter Catharien van Mierlo Nieuw! De digitale nieuwsbrief van Douwe Egberts Pensioenfonds

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

Verslag verantwoordingsorgaan

Verslag verantwoordingsorgaan Verslag verantwoordingsorgaan 2014 2015 Inhoudsopgave: Voorwoord Doel en ambitie Bestuursmodel Samenstelling en zetel verdeling Financiën Activiteiten Adviezen Publiciteit Toekomstige ontwikkelingen Beste

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie