POPULAIR JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POPULAIR JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 POPULAIR JAARVERSLAG 2013

2 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit.

3 Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds zijn er ontwikkelingen waar we als fonds mijns inziens goed op hebben geanticipeerd en gereageerd. Anderzijds overschaduwt een dreigende korting het positieve gevoel van de stappen die we als fonds hebben gezet. We zitten in een financieel zorgelijke situatie. Pensioenfonds UWV heeft het jaar afgesloten met een dekkingsgraad van 101,5%. Dat heeft tot gevolg gehad dat we de pensioenen per 2014 helaas niet hebben kunnen verhogen. Maar mogelijk zijn de gevolgen nog ingrijpender. Want op 31 augustus 2014 loopt ons korte termijn herstelplan af. Als onze dekkingsgraad dan niet het vereiste niveau van 104,4% heeft bereikt, zullen we zowel de opgebouwde als ingegane pensioenen moeten verlagen. Wat gebeurde er nog meer in 2013? Een belangrijke ontwikkeling is dat het opbouwpercentage met ingang van 2013 variabel is. De premie die de werkgever op grond van de cao betaalt, is gemaximeerd op 20% van de totale loonsom. Het is duidelijk dat we onze deelnemers steeds minder zekerheid kunnen geven over de hoogte van hun pensioen. Dit is de nieuwe werkelijkheid, waar we allemaal mee om moet leren gaan. Voor het bestuur is deze ontwikkeling reden geweest om onze actieve deelnemers als eerste fonds in Nederland de online tool Op Koers aan te bieden. Hiermee krijgen onze deelnemers antwoord op de vraag of ze vandaag de dag op koers zijn met hun pensioenopbouw, gegeven hun verwachte uitgaven na pensionering. Amsterdam, mei 2014 Peter Ploegsma Voorzitter Pensioenfonds UWV 3

4 130% Dekkingsgraad % 110% 100% 111,1% vereiste dekkingsgraad 104,4% minimaal vereiste dekkingsgraad 90% 80% Dec 12 Jan 13 Feb 13 Mrt 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dec 13

5 Wat zegt de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van het fonds. In simpele bewoordingen geeft de dekkingsgraad antwoord op de vraag: Is er genoeg vermogen om alle toegezegde pensioenen (nu en in de toekomst) te kunnen betalen? Bij een dekkingsgraad van 100% kan precies aan alle toekomstige verplichtingen voldaan worden. Een dekkingsgraad van 101,5% betekent dat we voor elke pensioen die we nu of in de toekomst uit moeten keren in kas hebben. Op weg naar een dekkingsgraad van 104,4% U zou wellicht denken dat een dekkingsgraad van 101,5% dus prima is. De dekkingsgraad is echter een momentopname. Dalen de aandelenkoersen dan daalt ook de dekkingsgraad. En zo zijn er nog veel meer variabelen waaronder de rente die de hoogte van de dekkingsgraad sterk beïnvloeden. Om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen, is het daarom noodzakelijk dat pensioenfondsen buffers aanhouden. Om die reden eist De Nederlandsche Bank een dekkingsgraad die hoger ligt dan 100%. De vereiste dekkingsgraad is dus bestand tegen een zekere mate van tegenslag. Pensioenfonds UWV heeft een vereiste dekkingsgraad van 111,1%. Daar zijn we echter nog lang niet. Omdat bij Pensioenfonds UWV sprake was van een dekkingstekort, heeft het fonds plannen moeten opstellen voor herstel. In ons herstelplan, dat eind augustus 2014 afloopt, staat dat de dekkingsgraad dan minimaal 104,4% moet zijn. Dit is onze belangrijkste focus. Als we niet het minimaal vereiste niveau van 104,4% bereiken, zijn we verplicht zowel de opgebouwde als ingegane pensioenen te verlagen. Een ander nadelig effect van een te lage dekkingsgraad is dat we onze indexatieambitie niet kunnen waarmaken. De afgelopen jaren is het ons niet gelukt om de pensioenen te indexeren en dit gaat naar verwachting, gezien de ontwikkeling van de dekkingsgraad, ook de komende jaren lastig worden. 5

6 Eerste negatieve rendement in vijf jaar In 2013 stegen de aandelenkoersen. Dat is positief. Maar de rente steeg ook en dat heeft nadelige effecten voor de beleggingsportefeuille. Een hogere rente leidt namelijk tot lagere waardering van de beleggingen in vastrentende waarden zoals staatsobligaties. Omdat we in een periode van herstel zitten en niet nog verder in de problemen willen komen, beleggen we defensief: veel beleggingen in vastrentende waarden. Hoewel er dus winsten werden geboekt op de aandelenmarkten, verloren we juist op de portefeuille vastrentende waarden. Dit samen zorgden voor een beleggingsresultaat van -1,5%. Het eerste negatieve rendement van de laatste vijf jaren (in de jaren 2009 tot en met 2012 behaalden we rendementen van respectievelijk 10,9%, 10,6%, 11,6% en 10,1%). Rendementen % 8% 4% 0% 10,9% 10,6% 11,6% 10,1% -1,5% -4% -8% -10%

7 Beleggingsportefeuille per 31 december ,2% 0,4% 19,8% Vastrentende waarden 6,6% Vastgoed Aandelen 71% Grondstoffen Liquide middelen

8 Het pensioenlandschap blijft in beweging Stijgende pensioenrichtleeftijd Variabel opbouwpercentage in 2013 Lager opbouwpercentage in 2014

9 Nieuw bestuursmodel Nieuwe wetgeving verplicht pensioenfondsen om te kiezen voor één van de mogelijke vijf bestuursmodellen. Er is in 2013 door Pensioenfonds UWV gekozen voor een paritair bestuur. Dit model houdt in dat de medezeggenschap van de medewerkers, de gepensioneerden en de werkgever direct verankerd is in het bestuur zelf. De Wet versterking bestuur pensioenfondsen stelt daarnaast steeds strengere eisen aan de geschiktheid van bestuurders. Daarom is besloten dat het ook mogelijk moet zijn om externe bestuurders te benoemen. Daarnaast is voor het eerst gewerkt met een Raad van Toezicht waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Een nieuw financieel toetsingskader (FTK) In 2015 komt er onder andere naar verwachting een nieuw financieel toetsingskader (FTK) om het pensioenstelsel bestendiger te maken voor economische schokken. Bij de vormgeving van het strategische beleid onder het nieuwe FTK gaat het om afstemming tussen pensioenambitie, kosten en risicobereidheid. Dit klinkt heel complex, in het kort komt het hierop neer. Het nieuw financieel toetsingskader is nodig om u meer transparantie te bieden over het pensioenstelsel en om meer inzicht te geven in uw individuele pensioensituatie. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten van het fonds, welke risico s u loopt en hoe het gesteld is met uw pensioenopbouw. Met al deze zaken wordt rekening gehouden, net als met de (toekomstige) verplichtingen van het fonds, bij het opstellen van het nieuwe FTK. Opbouwpercentage wordt verder verlaagd Per 1 januari 2015 wordt nieuwe fiscale wetgeving van kracht. De wetgeving beperkt het pensioen dat we elk jaar belastingvrij mogen opbouwen. Cao-partijen zullen in overleg met het pensioenfonds tot overeenstemming komen over de concrete gevolgen van de fiscale beperkingen voor onze pensioenregeling. De nieuwe regeling zal naar verwachting per 1 januari 2015 binnen de kaders van de wet moeten zijn aangepast. 9

10 Communicatie op maat Bent u Op Koers? Als eerste pensioenfonds in Nederland introduceerden wij Op Koers. Een online tool waarmee u kunt checken of u op schema bent met uw pensioenopbouw. Uw eigen inschatting van de uitgaven na uw pensionering wordt vergeleken met de werkelijke pensioenopbouw. We vinden het belangrijk dat u weet welke eventuele risico s u loopt en welke acties u kunt ondernemen wanneer u niet op koers bent. Blijf dankzij het persoonlijke pensioenplein altijd up-to-date Pensioen is een complex onderwerp. Daarom proberen wij u alleen informatie te bieden die relevant is voor uw pensioensituatie. Door het achterlaten van uw adres op het persoonlijke pensioenplein van onze website kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Bij belangrijke updates en veranderingen krijgt u een alert met een link naar de website. Op deze manier blijft u altijd up-to-date! Bent u al gepensioneerd? Dan is dit pensioenplein niet op u van toepassing. U kunt zich op de website wel inschrijven voor de nieuwsservice, zodat u ook goed op de hoogte blijft. Altijd op de hoogte van uw persoonlijke pensioensituatie? Laat uw adres achter op het pensioenplein op uwvpensioen.nl en ontvang informatie op maat. 10

11 Moet u extra tijd besteden aan uw pensioen? In het najaar van 2013 hebben wij u uitgedaagd om stil te staan bij uw pensioensituatie. Op deze manier werd u geattendeerd op de mogelijke risico s die u loopt. We merken dat we steeds minder zekerheid kunnen geven over de hoogte van uw pensioen. Het is daarom nog meer van belang geworden dat u zelf op de hoogte bent van de eventuele risico s en de acties die u kunt ondernemen om een mogelijk te lage pensioenopbouw te voorkomen. Mobiele website In 2013 gebruikte 72% van de 12- tot 75-jarigen in Nederland zijn smartphone om op internet te surfen. Om deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Pensioenfonds UWV een speciale mobiele website. 11

12 Bijna UWV ers hebben in 2013 gebruik gemaakt van Op Koers. Gemiddeld waren de bezoekers 10,5 minuten bezig met het in kaart brengen van hun pensioensituatie. 6 keer het online magazine Pensioen & Jij uitgegeven.

13 x 2 2 keer het magazine Pensioen & U uitgegeven (waarvan 1 x gedrukt). Onze website werd in 2013 door unieke personen bezocht. Samen bekeken zij webpagina s. Er zijn 12 pensioenspreekuren gehouden voor deelnemers die bijna met pensioen gaan mensen bezochten in 2013 onze mobiele website.

14 Kostentransparantie Pensioenfonds UWV vindt heldere verantwoording en communicatie over de uitvoeringskosten van het fonds belangrijk. De uitvoeringskosten worden gesplitst in pensioenuitvoeringskosten, vermogensbeheerkosten en transactiekosten. Pensioenuitvoeringskosten Hieronder vallen kosten voor de pensioenadministratie, communicatie, het bestuursbureau, de toezichthouder, de actuariële en juridische dienstverlening, het bestuur, de externe accountant en actuaris. Pensioenuitvoeringskosten per actieve deelnemer en gepensioneerden (in euro) Bedragen (x e 1.000) Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer Vermogensbeheerkosten De vermogensbeheerkosten worden beïnvloed door de beleidskeuzes van het bestuur en de complexiteit van de markten waarin wordt belegd. In 2013 zijn de vermogensbeheerkosten voornamelijk gestegen door een andere invulling van de beleggingsportefeuille. We zijn meer gaan beleggen in alternatieve beleggingen, zoals grondstoffen en vastgoed. Vermogensbeheerkosten als percentage van gemiddeld belegd vermogen Bedragen (x e 1.000) Totale kosten van vermogensbeheer Gemiddeld belegd vermogen Kosten van vermogensbeheer in % 0,36% 0,29% 14

15 Transactiekosten Transactiekosten ontstaan op het moment dat in beleggingstitels wordt gehandeld. Transactiekosten als percentage van gemiddeld belegd vermogen Bedragen (x e 1.000) Totale transactiekosten Gemiddeld belegd vermogen Transactiekosten in % 0,15% 0,13% Kerncijfers deelnemers gepensioneerden mensen traden in 2013 toe tot de regeling 792 mensen gingen in 2013 met pensioen 15

16 Uitgegeven door: Stichting Pensioenfonds UWV Postbus AM Groningen (050) Juli 2014 Downloads Deze uitgave is een verkorte, vereenvoudigde en toelichtende versie van het formele jaarverslag U kunt het volledige jaarverslag opvragen via het bestuursbureau of downloaden op

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Verkorte kerngegevens fonds

Verkorte kerngegevens fonds Samenvatting jaarverslag 2010 Deze samenvatting is een ingekorte versie van het Jaar verslag 2010 van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C). Hierin leest u over de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen en huidige situatie Aanleiding en mogelijkheden aanpassing

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen?

Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen? Jaarbericht 2013 2013: Een onrustig jaar Het jaar 2013 was voor pensioenfonds SABIC (SPF) een onrustig jaar. Het was een jaar waarin lang onzekerheid bestond over indexatie en korting. Uiteindelijk bleek

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie?

Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie? 1 nr 10 - September 2013 Inhoudsopgave 1 Een spannend jaar 2 Kans op pensioenkorting 4 Jaarlijks pensioencheck 6 Beleggingsrendementen 6 Wijzigingen in beleggingen 7 Roelof weet het 8 Samenstelling Deelnemersraad

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

2013 g versla t Jaar Verkor

2013 g versla t Jaar Verkor 2013 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2013. Het jaar 2013

Nadere informatie

Jaarverslag. De deelnemer dichtbij - -

Jaarverslag. De deelnemer dichtbij - - 2013 Jaarverslag De deelnemer dichtbij - - - Verslag van het bestuur 2 BPF Schoonmaak Jaarverslag 2013 3 Verslag van het bestuur 4 BPF Schoonmaak Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak-

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Jazeker: als de rente eind 2012 één procent hoger was geweest, was onze dekkingsgraad boven de 110% geweest.

Jazeker: als de rente eind 2012 één procent hoger was geweest, was onze dekkingsgraad boven de 110% geweest. Stichting Pensioenfonds Grontmij Juni 2014 Inhoud Nieuw in het bestuur: Niels & Marius 2 Pensioenen zijn verhoogd 2 Verkort jaarverslag 2013 3 Kerncijfers 4 Actueel 4 Beleggingen 2013 5 Dekkingsgraad 5

Nadere informatie

Pensioenverlaging definitief

Pensioenverlaging definitief 1 nr 11 - Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Pensioenverlaging definitief 2 Pensioenverlaging per 1 april 2014 3 Nieuw bestuursmodel 4 Beleggingsrendementen 2013 5 Wijzigingen in beleggingen 6 Wie het weet mag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie